1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2"

Transkript

1 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern, metaller og metalmalm, nedrivningsmaterialer, træ, akkumulatorer og byggematerialer. Når materialer modtages, bliver det omgående sorteret i de respektive containere således, at det materiale som ikke kræver bearbejdning omgående bliver afskrevet som færdigt materiale. Det vil sige, at det bliver vejet og afhentet hurtigt så det belaster området mindre. Andre materialer kræver lidt længere opbevaringstid, da det tager tid at samle nok til et læs af den givne fraktion. Navn og adresse på bygherre KSA Service ApS Jern og Metal v/ Khaled Said Ahmad Mørkhøj Bygade Søborg CVR.nr Bygherres kontaktperson og telefonnr. Tina Klarskov, Khaled Said Ahmad Projektets placering Mørkhøj Bygade 36, 2860 Søborg, 8bf og 8bp Mørkhøj Projektet berører følgende kommuner Gladsaxe Kommune Oversigtskort i målestok - Kortbilag i målestok - Forholdet til VVM reglerne Ja Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006: Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVMreglerne og skal derfor ikke screenes. Bilag 2, punkt 12e, skrotoplagring Ikke relevant Ja Bør undersøges Tekst Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 2. Er der andre ejere end Bygherre?: KSA Service lejer sig ind på ejendommen. Ejer er MTR Ejendomme ApS, Ordrupgårdvej 9, 2920 Charlottenlund 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 120 m2

2 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 8 m 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Der modtages op til 30 ton jern- og metalaffald om dagen. P.t ligger modtagelsen på omkring 30 tons ind/ud pr. dag. Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: Ingen mellemprodukter Efter behandling/neddeling af de modtagne fraktioner opbevares færdigvarer indendørs eller i containere udendørs. Når betondække er færdigt, vil der være opstillet i alt 13 containere udendørs. Hver container bliver opmærket med et nummer samt hvilke fraktioner de indeholder. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Der bliver støbt beton der hvor containere bliver opstillet. Kørevejen er asfalt. Ingen behov for tilførsel af råstoffer 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: Der er ikke behov for vand I driftsfasen: Der er ikke behov for vand 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: Akkumulatorer bliver opbevaret i lukkede kasser. Dæk (med eller uden fælge) bliver opbevaret i containere. Da der ikke modtages udtjente køretøjer til miljøbehandling, er det ikke en særlig stor mængde farligt affald der vil forefindes på pladsen Andet affald vil blive afhentet af/afleveret hos underleverandør H.J. Hansen ligesom farligt affald. Der afledes ikke produktionsspildevand. Der sker ikke afledning af spildevand. Overfladevand afledes til spildevandskloak. 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: Neddeling af materialer foregår indendørs. Udendørs vil der være håndtering af modtagne materialer.

3 Arbejdstider er: Hverdage kl (Indendørs og udendørs) Lørdage kl (Primært indendørs og lidt udendørs) Søndage kl (Udelukkende indendørs) Der er ikke udarbejdet en støjredegørelse, da Miljøafdelingen vurderer, at aktiviteterne hos KSA Service ikke vil medføre en overskridelse af støjgrænser hos naboer. Vi har vurderet dette på baggrund af at alle aktiviteter foregår i dagtimerne og mange af de støjende aktiviteter foregår indendørs. Søndag foregår al aktivitet indendørs. 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: x Miljøafdelingen vurderer, at de vejledende grænseværdier for luftforurening vil være overholdt, da der ikke foregår aktiviteter, såsom svejsning og skæring udenfor, som kan give anledning til overskridelser. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: x Ikke umiddelbart. Køretøjer til og fra virksomheden er varevogne og ladbiler. Der er ikke forventning om væsentligt øget tung trafik. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: x Ikke umiddelbart da hele området p.t. er befæstet med asfalt og resten bliver befæstet med beton. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: x. Der arbejdes ikke med materialer, som kan give anledning til dette og al skæring/nedbrydning af materialer foregår indendørs. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: x der arbejdes ikke efter kl. 18:00 udendørs. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: x Der håndteres kun mindre mængder farligt affald, såsom spildolie. Al neddeling foregår indendørs, så risikoen for spild er lille. Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Der har tidligere været brolæggerfirma på adressen med mindre oplag af materialer samt parkerede entreprenørmaskiner. Størrelsesmæssigt bliver der ingen ændringer. I forhold til anvendelse, vil der naturligvis ske en ændring. Tegning med ændringer er tilsendt Byggesagsafdeling. Efter Gladsaxe Kommunes vurdering vil miljøpåvirkningen fra den nye anvendelse ikke adskille sig væsentligt fra hidtidig anvendelse, da processer som eksempelvis neddeling foregår indendørs. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Naboejendomme benyttes i øjeblikket ikke og er ikke planlagt til støj- eller støvfølsom anvendelse. Det forventes ikke, at virksomheden medfører forurening af jord eller grundvand. Virksomhedens miljøgodkendelse skal sikre dette. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Nærmeste vådområde ligger i en afstand af ca. 500 meter i Høje Gladsaxe Park. Det vurderes, at virksomheden ikke medfører en risiko. 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:

4 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand:. Nærmeste naturområde er den fredede Høje Gladsaxe Park, der ligger 200 meter fra virksomheden.. Eventuelt overfladevand ledes til spildevandskloak Naturområder: I Miljøgodkendelsen fastsættes vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, lugt og luftgrænser skal overholdes. Ejendommen ligger i et industriområde, og ca. Boligområder (støj/lys og Luft): 130 meter nord for boligerne på Hjortestien. Der er ingen viden om, at miljøkvalitetsnormer i forvejen er overskredet. 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Stort set hele Gladsaxe Kommune er et tæt befolket område. Den pågældende del af Gladsaxe erhvervskvarter er i dag ikke blandt de mest befolkede områder. Nærmeste boligområde er Hjortestien, som ligger ca. 130 meter fra ejendommen. 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Anlægget ligger i forvejen i et industriområde, men tæt på boligbebyggelse (Hjortestien). Der vil ikke blive tale om øget miljøpåvirkning af Hjortestien i form af lugt og støv m.m. fra virksomheden. Der vil være en øget støjemission fra ejendommen i form af håndtering og øget tung trafik, men det vurderes, at forøgelsen i erhvervskvarteret og boligkvarteret ikke vil være væsentlig. Hjortestien ligger ca. 130 meter fra ejendommen. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): I miljøgodkendelsen er støjen fra drift af virksomheden reguleret, så der ikke vil være varige stigninger i virksomhedens støjniveau. Der ligger flere mindre og mellemstore virksomheder af tilsvarende karakter inden for en radius af 500 m. En koncentration af metalforarbejdningsvirksomheder vil kunne påvirke bymiljøet i det kommende udviklingsområde. Gladsaxe Kommune vurderer imidlertid, at netop den sydlige del af Gladsaxe Erhvervskvarter har en karakter og beliggenhed, der gør området mere robust overfor visuelle og støjmæssige miljøpåvirkninger. Dette betyder, at den samlede kumulative miljøpåvirkning vil være begrænset.

5 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: Bortset fra en øget trafik på Sydmarken/Mørkhøj Bygade vil den geografiske udstrækning af miljøpåvirkningen være lille. 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier skal overholdes, så antallet af berørte personer forventes at være lavt. 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: Miljøpåvirkningen er reguleret af miljøgodkendelse og spildevandstilladelse inden for Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Håndtering og aflæsning af jern og metal vil medføre øget støj i området, men vi vurderer dels, at der er tale om en relativt lille forøgelse, og dels at områdets beliggenhed fjernt fra miljøfølsom anvendelse gør området mindre sårbart. 45. Er påvirkningen af miljøet Miljøpåvirkningen er forårsaget af, at der gives tilladelse til etablering af ny virksomhed. Varig: Jævnt fordelt inden for åbningstiden Hyppig: Reversibel: Den øgede aktivitet og trafikmængde til og fra virksomheden vil forekomme dagligt. Der er tale om dagligt ca. 10 varevogne og ladbiler. Containere afhentes 2 af gangen 1-2 gange om ugen af en lastbil. Ud over ved afhentning er det sjældent, at der kommer lastbiler på pladsen. Der er i dag en vis trafik med lastbiler, varevogne og ladbiler, som betjener eller hører til nabovirksomhederne på Mørkhøj Bygade. Miljøafdelingen vurderer, at trafik til og fra KSA Service ikke vil medføre en væsentligt øget gene. Miljøpåvirkningen er knyttet til en bestemt driftssituation og ikke til etablering af et anlæg. Ophører driften, ophører miljøpåvirkningen også. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Samlet set vurderer Gladsaxe Kommune, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Områdets karakter og beliggenhed taget i betragtning, gør at området vurderes at være mindre sårbart overfor den type miljøpåvirkning, som det anmeldte projekt vil kunne medføre. Kommunen vurderer, at den forventede støjmæssige og visuelle miljøpåvirkning ikke vil opleves som væsentlig, da den ikke vil adskille sig særligt fra miljøpåvirkninger i dag. Dato: Sagsbehandler: Ivar Felsager Rosendal / Anders Christiansen

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Forord. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger.

Forord. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger. Forord RGS90 A/S har med DMR som rådgiver for Region Hovedstaden og Helsingør kommune udarbejdet denne VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. VVM processen blev påbegyndt af Helsingør

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere