Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: april 2013 J.nr.: NMK og NMK Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Thisted Kommunes afgørelse af 16. juni 2011 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Thisted Kommune har den 16. juni 2011 truffet afgørelse om, at en af naboen foretaget drænspuling til klagers fiskesø var lovlig. Afgørelsen er påklaget af adressaten. Klager gør navnlig gældende, at naboen i september 2008 ulovligt har udspulet et dræn, som har været næsten helt tilstoppet i adskillige år og som for en dels vedkommende løber gennem et okkerområde. Klager oplyser, at drænet fra naboens ejendom løber gennem klagers ejendom med udløb i klagers fiskesø. Derfra er der forbindelse via Villerslev Mose og Toftdal Bæk til Ove Sø, som ligger i et Natura 2000-område. Klager anfører, at den gennemførte reparation og udspuling af drænet har sænket grundvandsstanden, hvilket understøttes af ortofotos, hvor der i 2002, 2006 og 2008 fremstod et tydeligt vandhul over drænledningen, hvilket nu er forsvundet som følge af grundvandssænkningen. Videre gør klager gældende, at Thisted Kommune har afslået at behandle sagen i forhold til naturbeskyttelseslovens 3, og heller ikke har vurderet udledningens betydning for Natura 2000-biotoper. Udspulingen findes også at være i strid med miljøbeskyttelseslovens 27 og okkerloven. Klager oplyser, at der ikke i perioden før udspulingen har været problemer med tilgroning af fiskesøen. Efter klagers opfattelse skyldes dette, at drænrørene fra naboejendommen ikke har fungeret i mange år, hvilket understøttes af, at engarealerne var meget sumpede, og drænene nær landevejen var tilstoppet i en sådan grad, at der var vandhuller på begge sider af vejen. Efter udledningen er fiskesøen blevet ødelagt (siden foråret 2009), idet der skete en så stor opblomstring af alger og grøde i søen, at den ikke længere kunne anvendes som fiskevand. Søen kollapsede og fiskene døde. Klager har fremsendt fotos af heraf. Det er klagers opfattelse, at tilledningen af store mængder fosfor og okker, og den derefter større tilledning af kvælstof har medført fiskesøens kollaps. Klager gør videre gældende, at naboen efterfølgende spulede andre dræn med udløb i Villerslev Mose, som også er klagers ejendom, på trods af, at både kommunen og efterfølgende Natur- og Miljøklagenævnet havde truffet afgørelse om, at arealet var omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Denne efterfølgende udspuling har Thisted Kommune ikke reageret på trods klagers henvendelser herom. Sagens oplysninger Sagen omhandler udpuling af dræn til en fiskesø, der ligger på klagers ejendomme matr.nr. 2a og 2b, begge Villerslev By, Villerslev. Klagers ejendom udgøres herudover af matriklerne 1h og 2f, begge Villerslev By, Villerslev. Fiskesøen er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Herudover er der registreret 3-beskyttede moser, enge og søer på matr.nr. 2a (Villerslev Mose). Ca. 2 km vest/nordvest for mosen findes Natura 2000-område nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Syd for klagers ejendom ligger en landbrugsejendom, der består af fem matrikler, herunder matr.nr. 9i, Villerslev By, Villerslev. Denne ejendommen drænes, og drænene har udløb i hhv. fiskesøen og mosen. Ifølge blev ejendommen erhvervet af de nuværende ejere i februar

3 Ifølge Miljøportalen ligger store dele af naboejendommen matr.nr. 9i samt store dele af klagers ejendom i et område i okkerklasse I (stor risiko for okkerudledning). Det i sagen omhandlede dræn, der har udløb i fiskesøen, løber igennem (dele af) dette område. Sagen startede den 4. september 2008, da Thisted Kommune på klagers foranledning foretog en uanmeldt besigtigelse på de omhandlede ejendomme. Af kommunens tilsynsnotat dateret 15. september 2008 fremgår bl.a.: Forinden jeg kom, havde de lavet en gravning efter drænet i retning af et sumpet område på engen, og i retning af den lille sø ved [klager]. Her fandt de ikke noget. Drænet fra [naboens] areal var blevet lokaliseret i skellet over til engen. Gammelt rød tegl. Efter læhegnet knækkede drænet til venstre ned over engen. Nede på engen blev der foretaget en udgravning og drænet blev fundet. Herefter blev der spulet nedstrøms. [Klager], undertegnede mf. gik ned til udløbet i put and take søen for at se, om drænet skulle være koblet på her. Leret vand kom ud af røret og til sidst kom selve spuleslangen. Drænet ud i [klagers] sø er således tilkoblet det gamle eksisterende dræn. Der er således ikke tale om tilkobling af nyt vand fra naboen Efter en række henvendelser fra klager behandlede Thisted Kommune de på tidspunktet verserende sager på et møde i Miljø- og Teknikudvalget den 26. november Af forvaltningens redegørelse om den i sagen omhandlede problemstilling fremgår bl.a.: Udledning af drænvand til søen er efter vores oplysninger noget, der altid har forekommet. Drænet har siden etablering af søen leveret vand til denne. Der er således ikke tale om en ny tilledning. Man er som lodsejer forpligtet til at modtage vand fra højere liggende ejendomme, jf. vandløbslovens 6. Thisted Kommune vurderer, at der er tale om regulært drænvand. Det skal i den anledning bemærkes, at der altid må forventes et vist indhold af næringsstoffer i dræn, der afvander dyrkningsjord. Derimod må drænvand ikke være forurenet med spildevand. Thisted Kommune er ikke bekendt med, at der skulle blive tilført spildevand til drænet. I 2008 blev der foretaget en spuling og delvis omlægning af drænene opstrøms fiskesøen. Dette ændrer dog ikke på [klagers] pligt til at modtage vandet. På samme måde er lodsejerne opstrøms forpligtet til at vedligeholde disse dræn, jf. vandløbslovens 27. Da der ved spuling af drænene forekom en lille udvaskning til søen, har Thisted Kommune skrevet en henstilling vedr. vedligeholdelse til ejerne af arealerne opstrøms. Thisted Kommune traf den 16. juni 2011 afgørelse i sagen. Det fremgår af afgørelsen, at det er kommunens vurdering, at den foretagne drænspuling, der fandt sted i september 2008, med udløb i klagers fiskesø er lovlig, og dermed ikke i strid med hverken okkerloven, miljøbeskyttelsesloven eller naturbeskyttelseslovens 3. Som begrundelse for afgørelsen anfører kommunen: - at drænet har ledt vand til søen siden dennes etablering og søen har således siden etableringen modtaget drænvand fra de arealer, der afvandet gennem drænet, - at der ikke er tale om nydræning, 3

4 - at der ikke er sket en grundvandssænkning, men blot en sikring/fastholdelse af den grundvandsstand, der tidligere har været omkring drænet, - at forvaltningen var til stede på det tidspunkt, hvor der blev spulet gennem drænet og ud i fiskesøen, hvor det kunne konstateres, at der, mens forvaltningen var til stede, blot kom lidt leret spulevand ud gennem drænet, dvs. der var ikke tale om en pludselig mertilførsel af store mængder næringsstoffer, og - at kommunen har vandkemiske data fra 1993, 1996 og 2010, som viser, at belastningen varierer, dog ikke på en måde, som tyder på, at der efter 2008 skulle være sket en generel forringelse af de vandkemiske forhold i søen. Afgørelsen er vedlagt et dokument med en oversigt over prøvetagningerne på fire stationer i mosen og fiskesøen, hvor station IV er søen. Vandet er blevet analyseret for mg/l COD, ph, mg/l TP og mg/l TN. Den 29. august 1996 og 28. oktober 1996 blev vand fra søen analyseret for mg/l COD, ph og mg/l TP. Den 9. november 2010 blev vandet analyseret for mg/l TP. Thisted Kommune har i anledning af klagesagen bl.a. påpeget, at den påklagede afgørelse alene forholder sig til drænudløbet til fiskesøen. Kommunen fastholder den vurdering, der fremgår af afgørelsen og anfører supplerende, at det ikke er usædvanligt, at der periodevist optræder algeopblomstring i søer. Kommunen har fremsendt ortofotos fra perioden Kommunen bemærker, at det andet drænudløb, som klager refererer til, er et, der løber til klagers mose, og som indgår i et andet sagskompleks. Kommunen har videre anført, at der i sagen alene er tale om vedligeholdelse og renovering af eksisterende dræn. Kommunen henviser til tilsynsnotatet dateret 15. september 2008, hvoraf det fremgår, at der alene skete udskiftning af eksisterende dræn. Videre oplyser kommunen, at plasticrøret, der fører ud til fiskesøen, blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af søen, og at et af vilkårene for tilladelsen til etablering af søen var, at den skulle modtage vand fra det pågældende dræn. Kommunens bemærkninger er vedlagt et kort, hvor drænets forløb er indtegnet og hvor det fremgår, hvorfra der blev spulet. Klager har hertil bl.a. bemærket, at han købte sin ejendom i 1984, og at drænrøret i perioden frem til 2008, hvor den i sagen omhandlede udspuling fandt sted, aldrig har været vedligeholdt. Klager henviser til, at det på ortofotos kan ses, at der opstrøms fiskesøen er opstuvninger af vand over drænet. Klager henviser også til, at naboerne ikke kendte til drænets placering, da det skulle udspules, hvorfor der blev foretaget udgravninger andre steder på ejendommen, før drænet blev lokaliseret. Klager finder, at dette bestyrker hans påstand om, at drænet ikke har været vedligeholdt igennem længere tid. Klager har videre gjort gældende, at det omhandlede område er levested for bilag IV-arterne odder, birkemus, flagermus og spidssnudet frø, og at Thisted Kommune ikke har forholdt sig hertil i sin afgørelse. Herudover er klager ikke enig i Thisted Kommunes vurdering af, at det vand, der kom ud af drænet som følge af spulingen, kan karakteriseres som leret vand. Klager er af den opfattelse, at det rødfarvede vand skyldes okker og ikke ler, da der ikke findes rødler i jordlagene, men derimod okker og blåler. 4

5 Thisted Kommune anfører hertil, at de fastholder deres opfattelse af, at drænvandet, der blev udledt til søen, var gråligt og ikke rødligt. Videre anføres, at kommunen er bekendt med, at der findes beskyttede arter i moseområdet, hvoraf fiskesøen er en del, men levevilkårene for de arter, der findes i moseområdet, findes ikke at være ændrede. Det er videre kommunens vurdering, at der ikke er tale om et nyt projekt, der ændrer mosens tilstand, fordi mosen ikke bliver udsat for nye påvirkninger. Klager har fastholdt sine synspunkter, og også kritiseret Thisted Kommunes generelle håndtering af sagen. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Sagen omhandler udspuling af et privat, rørlagt vandløb med udløb i klagers fiskesø. Klager har gjort gældende, at udspulingen er i strid med miljøbeskyttelseslovens 27, okkerloven og naturbeskyttelsesloven. Efter miljøbeskyttelseslovens 27, stk. 1, må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Efter bestemmelsens stk. 2, må stoffer, jf. stk. 1, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, ikke uden tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet. Der kan dog efter 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer og havet. Okkerudledning, som finder sted i forbindelse med almindelige, landbrugsmæssige drænings- og afvandingsarbejder anses ikke for omfattet af forbuddet i miljøbeskyttelseslovens 27. Dog har den tilførsel af partikulære stoffer herunder okkerpartikler som sker i forbindelse med rensning af drænrørssystemer, f.eks. ved trykspuling stedse været omfattet af miljøbeskyttelseslovens 17, stk. 1 (nu 27, stk. 1), jf. en udtalelse fra Miljøministeriet af 11. september 1981, hvor ministeriet lagde vægt på, at der ved en sådan rensning af drænrørssystemer sker en udledning med høje koncentrationer af stoffer og partikler, som ellers kun udledes i begrænset mængde, så længe drænene tjener deres almindelige vandafledende formål. Efter den gældende miljøbeskyttelseslov må trykspuling nu tillige anses for omfattet af bestemmelsen i 27, stk. 2, såfremt drænrøret efter bestemmelserne i vandløbsloven kan betragtes som et vandløb 2. Vurderingen af, om miljøbeskyttelseslovens 27 er overholdt, tilkommer Thisted Kommune som led i kommunens almindelige tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 med, at loven og de regler, der er fastsat i medfør af denne, overholdes. Kommunen har efter et forudgående tilsyn vurderet, at der ved udspulingen ikke var sket en overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, og har som følge heraf ikke meddelt påbud i sagen. En sådan beslutning kan ikke indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, idet nævnet ikke er klagemyndighed i forhold til kommunens tilsynsafgørelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Okkerloven stiller i 2, stk. 1, krav om, at udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet i nærmere afgrænsede områder ikke må påbegyndes uden godkendelse. Ifølge okkerbekendtgørelsens 3 1, stk. 2, forstås ved udgrøftning og dræning enhver aktivitet, herunder ændring, vedligeholdelse og reparation, hvorved grundvandsstanden sænkes i de kortlagte områder. Visse afgørelser 2 Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer, 1998, s Bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener. 5

6 efter okkerloven kan påklages til miljøministeren, jf. lovens 13, stk. 2. Det fremgår af den tilknyttede delegationsbekendtgørelse 4, at Naturstyrelsen har kompetence til at behandle klager over afgørelser efter loven. Natur- og Miljøklagenævnet har således ikke kompetence til at gå nærmere ind i det rejste spørgsmål om overholdelse af okkerloven. Ifølge vandløbslovens 27, stk. 1, skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet eller en afgørelse efter lovens 36 a, stk. 1. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler ifølge lovens 35 bredejeren. Vedligeholdelsesforanstaltninger omfatter for åbne vandløbs vedkommende at skære grøde, fjerne slam og lignende aflejret materiale mv., og for rørlagte vandløbs vedkommende at sørge for, at der er gennemløb, og at rørene er funktionsdygtige. Sagen rejser spørgsmålet, om udspulingen af det rørlagte vandløb skete i strid med forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens 3. Ifølge naturbeskyttelseslovens 5 3, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2. Der skal være tale om søer, damme eller vandhuller, det vil sige vandområder, hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. I praksis er det antaget, at også foranstaltninger uden for et beskyttet område, men som ændrer dette, alt efter foranstaltningens virkning og karakter, kræver dispensation. Ved bedømmelsen efter 3 indgår, om foranstaltningen har en umiddelbar og direkte virkning på området, og om foranstaltningen har en konkret og varig karakter. I bedømmelsen indgår desuden, hvor tæt på det beskyttede område foranstaltningen finder sted, samt om den specielt påvirker dette område i modsætning til de omkringliggende områder generelt. Det fremgår af lovbemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at det afgørende ikke blot er foranstaltningens karakter, men navnlig den virkning, foranstaltningen har for området, nemlig om den ændrer dette og dermed ændrer naturtilstanden. I princippet er således alle ændringer omfattet. Dog kan foranstaltninger være så perifere eller bagatelagtige, at de kan iværksættes uden dispensation. Ifølge naturbeskyttelseslovens 6 65, stk. 3, kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation fra forbuddet i 3. Der er i sagen ubestridt, at den omhandlede fiskesø er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens 3 er med støtte i lovforarbejder og praksis undergivet visse begrænsninger. 4 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse 6 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse 6

7 Hvis den pågældende foranstaltning er genstand for en speciel regulering i henhold til anden lovgivning, og denne lovgivning efter sit formål skal varetage samme hensyn som naturbeskyttelsesloven, kan foranstaltningen være undtaget fra kravet om dispensation fra 3. Den tidligere Skov- og Naturstyrelse udtalte i NYT følgende om problemstillingen: En amtskommune har spurgt Skov- og Naturstyrelsen, om tilledning af drænvand til en mose kræver tilladelse efter 43 [tidligere naturfredningslovs 43, nu naturbeskyttelseslovens 3]. Styrelsen har i den anledning svaret, at formålet med reglerne i naturfredningslovens kapitel V er at beskytte de heri nævnte naturtyper imod ændringer, medmindre der er tungtvejende grunde, som taler for at give tilladelse hertil. Spørgsmål om regulering af forurening henhører under anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelsesloven og okkerloven. Tilledning af drænvand til søer, vandløb og andre 43-områder vil derfor normalt ikke kræve tilladelse efter naturfredningslovens 43. Under ganske særlige omstændigheder hvor en tilledning af drænvand vil medføre, at den pågældende naturtype ændres så radikalt, at det reelt er i strid med lovens formål om at bevare den som sådan (dvs. at der er tale om en forurening, der er så omfattende, at den kan sidestilles med en fysisk ændring), vil foranstaltningen dog efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse efter omstændighederne kræve tilladelse efter 43. Det er således ikke nok til at udløse et krav om tilladelse, at der vil ske en væsentlig forurening af den pågældende biotop, men det må tillige kræves, at de biologiske forhold heri vil blive ændret i betydelig grad. Der kan her f.eks. være tale om, at værdifulde fauna- og floraelementer vil blive udryddet. Hvorvidt der i konkrete sager kræves tilladelse til den påtænkte foranstaltning vil afhænge af et konkret skøn, som i første omgang tilkommer amtsrådet. Spørgsmålet er herefter, om tilledningen af drænvandet ved udspulingen af drænene medførte en så omfattende forurening, som må sidestilles med en ulovlig tilstandsændring af den 3-beskyttede sø. Det fremgår af vejledningen om naturbeskyttelseslovens 3 7, at sædvanlig vedligeholdelse af bestående dræningsanlæg ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Derimod vil f.eks. nydræning, ændringer af eksisterende dræns placering, herunder nedlægning af drænrør i større dybde end hidtil samt ændringer af eksisterende dræns dimensioner normalt kræve dispensation. Afgørende for, om der kræves en dispensation, er, om arbejderne medfører ændringer af tilstanden i beskyttede områder. Med hensyn til nydræninger samt væsentlig uddybning af bestående dræningsanlæg bemærkes, at dræning af arealer, der ikke er omfattet af 3, i særlige tilfælde kan kræve en dispensation fra 3, hvis dræningen vil medføre en sænkning af vandstanden af betydning i f.eks. en tilstødende mose og dermed ændre mosens tilstand. Der er mellem sagens parter enighed om, at der den 4. september 2008 skete en udspuling af dræn, som havde udløb i klagers fiskesø, og at der ved udspulingen blev tilledt ophobet materiale til søen. Thisted Kommune har til nævnet fremsendt et kort, hvor drænets forløb er indtegnet og hvor det fremgår, hvorfra der blev spulet. Sammenholdes drænets placering med oplysningerne i Miljøporta- 7 Vejledning om naturbeskyttelseslovens 3 beskyttede naturtyper, Miljøministeriet, 2009, s

8 len om beliggenheden af okkerklasse I-områderne ses, at det omhandlede dræn løber gennem dele af okkerområdet. Natur- og Miljøklagenævnet finder at kunne lægge til grund, at det omhandlede dræn ikke har været vedligeholdt i hvert fald siden februar 2005, hvor de nuværende ejere erhvervede ejendommen. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på Thisted Kommunes tilsynsnotat af 15. september 2008, hvoraf det fremgår, at der blev foretaget flere prøvegravninger inden ejerne fik lokaliseret drænet. Ortofoto fra 2008 viser herudover våde områder på begge sider af Gundgårdsvej lige over drænforløbet, hvilket indikerer, at drænene ikke har fungeret korrekt. På ortofoto fra 2006 fremstår der tilsvarende vådere områder over drænet, om end de ikke fremgår lige så tydeligt som på fotoet. Det samme gør sig gældende på ortofoto fra 2002, hvor de våde områder dog er tydeligere end på 2006-fotoet. Thisted Kommune har anført, at der i sagen ikke er tale om nydræning, men sædvanlig vedligeholdelse af drænet. Kommunen har imidlertid ikke redegjort for den hidtidige vedligeholdelse af drænet, hvilket har væsentlig betydning for vurderingen af, om vedligeholdelsen vil medføre en dispensationskrævende tilstandsændring af søen. Thisted Kommune henviser i afgørelsen til, at vandkemiske data viser, at der efter 2008 ikke er sket en generel forringelse af de vandkemiske forhold i søen. Natur- og Miljøklagenævnet bemærker hertil, at kommunens målinger ved søen er foretaget i 1996 og 2010, dvs. der findes efter det oplyste ikke prøver, som er taget umiddelbart efter udledningen af drænvandet i september 2008, som kunne belyse udledningens påvirkning af søen, ligesom der ikke kontinuerligt er foretaget prøver i søen. Herudover bemærkes, at der er foretaget analyser af mg/l COD, der er udtryk for mængden af organisk stof i vandet, ligesom der er foretaget analyser af mg/l TP og mg/l TN, dvs. af den totale fosfor- og nitratkoncentration i vandet. Prøverne er efter nævnets opfattelse ikke egnede til at konkludere, at der ikke er sket en væsentlig okkerforurening af søen, idet kommunen eksempelvis ikke har analyseret koncentrationerne af ferrojern i søen, som har væsentlig betydning for de biologiske forhold heri. Herudover er analyserne af mg/l TN kun foretaget i 2010, dvs. efter udspulingen, hvilket betyder, at førtilstanden i søen ikke kendes. På baggrund af ovenstående oplysninger er det Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at Thisted Kommunes afgørelse om, at udspulingen ikke var i strid med naturbeskyttelseslovens 3 hviler på et utilstrækkeligt grundlag. Myndighedernes pligt til at oplyse sagerne er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Det kaldes official- eller undersøgelsesprincippet. Det følger af officialprincippet, at myndigheden selv skal skaffe de nødvendige oplysninger i en sag eller sørge for, at private, navnlig parterne, er med til at oplyse sagen. En forvaltningsmyndighed har altså pligt til at sørge for, at der er et tilstrækkelig fyldestgørende retligt og faktisk grundlag til, at myndigheden kan træffe en fuldt forsvarlig og lovlig afgørelse. Omfanget af undersøgelserne i en sag afhænger af sagens karakter og af omstændighederne i sagen i øvrigt. Officialprincippet gælder på ulovbestemt grundlag. Princippet er en såkaldt garantiforskrift, som har til formål at bidrage til at sikre, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse bliver indholdsmæssigt lovlig og rigtig. 8

9 Natur- og Miljøklagenævnet har i sagen lagt vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem udspulingen, der fandt sted i september 2008, og den tilstandsændring, der skete i fiskesøen hurtigt herefter (foråret 2009) med tilgroning og fiskedød. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at de omhandlede dræn ligger i et okkerklasse I-område med stor risiko for okkerudledning og at en sædvanlig konsekvens af okkerudledning er, at både fisk, smådyr og fiskeæg dør som følge af okkerkvælning ligesom okker kan ødelægge leveforholdene for visse planter og gøre vandet uklart, hvilket kan hindre fisk i at se deres bytte 8. Herudover har Thisted Kommune ikke foretaget analyser af koncentrationen af ferrojern i søen, hverken umiddelbart efter udledningen eller på foranledning af klagers gentagne henvendelser om søens tilstand. Hertil kommer, at kommunen ikke har kunnet redegøre for den hidtidige vedligeholdelse af drænet. Thisted Kommune har således ikke sikret sig, at udledningen ikke var sket i strid med naturbeskyttelseslovens 3. Det er således Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at afgørelsen lider af en så væsentlig retlig mangel, at afgørelsen skal hjemvises til Thisted Kommunes fornyede behandling. Natur- og Miljøklagenævnets øvrige bemærkninger: Det følger af 7, stk. 1, jf. 8, stk. 3, nr. 1, i habitatbekendtgørelsen, at der før der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens 7 gælder både ved dispensation til projekter i og udenfor de internationale beskyttelsesområder. Ved dispensation uden for områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende international naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter, som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. 7, stk. 2, 1. pkt. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte, jf. habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. pkt. Det fremgår af habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, nr. 1, at der ved administration af bestemmelserne i 8-9, herunder naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3, ikke kan gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter bestemmelserne i habitatbekendtgørelsens 8-9, jf. 11, stk. 3. Thisted Kommunes afgørelse indeholder ikke vurdering af forholdet til habitatreglerne, hverken i relation til Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller til de bilag IV-arter, som kommunen anerkender lever i området. Natur- og Miljøklagenævnet forudsætter, at Thisted Kommune inddrager forholdet til habitatdirektivet i den fornyede behandling af sagen. 8 Se bl.a. publikationen Okker et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved, 2004, som findes på 9

10 På ovenstående baggrund ophæves Thisted Kommunes afgørelse af 16. juni 2011, og sagen hjemvises til kommunens fornyede behandling. Det bemærkes, at såfremt der ønskes at klage over den måde, hvorpå Thisted Kommune udøver sin tilsynspligt, må henvendelse herom i givet fald rettes til den pågældende statsforvaltning, i dette tilfælde Statsforvaltningen Nordjylland, der fører tilsyn med Thisted Kommune, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. Line Theil Elikofer Ankechef / Jeanette Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Afgørelsen er sendt pr. til: - Anni og Thorvald Thomassen, - Thisted Kommune, sagsnr.: 34046, - DN, att.: Jan Pedersen, 10

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-43-00506 Ref.: MASNI-NMKN AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. marts 2015 J.nr.: NMK-43-00494 Ref.: ASTJS/KENKN AFGØRELSE i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S Bøssemagervej Viborg

Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S Bøssemagervej Viborg Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk www.viborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer:

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer: Forsyning Helsingør, spildevand Att: Lene Mausson Pankoke Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/5699 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Biolog

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. juli 2012 J.nr.: NMK-33-00757 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. januar 2012 J.nr.: NMK-510-00167 og NMK-43-00256 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om ulovlig oprensning af Nivå i Fredensborg

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2012 J.nr.: NMK-510-00359 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz AFGØRELSE i sag om etablering af søvarmeanlæg i Skanderborg

Læs mere

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning Den 02-06-2014 Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af grundvand til Gåsebækrenden,

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse til sø Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Sendt pr. mail: bodal@outlook.dk Landzonetilladelse til sø Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablering af en ca. 600 m2 stor sø

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Hedensted Golfklub Rindbækvej Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard

Hedensted Golfklub Rindbækvej Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Hedensted Golfklub Rindbækvej 6 8722 Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-2-15

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget Varde. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde. 14. juli 2017

TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget Varde. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde. 14. juli 2017 TITAN WIND ENERGY (EUROPE) A/S Engdraget 20 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Midlertidig grundvandssænkning samt midlertidig tilladelse til udledning af indtil 90.000 m³ grundvand.

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Christian Bredkjær Ibstrupvej 28 2820 Gentofte 3. januar 2017 Sagsnr. EMN-2015-16244 Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Indledning har den 22.

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Dispensation til at åbne dræn i mose

Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred kommune Att.: Ejendomsteamet Nyvej 22 4573 Højby 15. januar 2018 _ Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred Kommune har konstateret, at et dræn gennem en beskyttet mose på matrikel 2be

Læs mere

Viborg Sportsfiskerforening /v Jørgen Buch. Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter vandløbslovens bestemmelser.

Viborg Sportsfiskerforening /v Jørgen Buch. Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter vandløbslovens bestemmelser. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Sportsfiskerforening /v Jørgen Buch naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm og fremlæggelse af projekt efter

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

14. juli 2014 Tkarl Rådhuset Torvet Frederikssund

14. juli 2014 Tkarl Rådhuset Torvet Frederikssund Lars Peter Nielsen Venslevleddet 11 4050 Skibby Helle & Knud Fischer Venslevleddet 9 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. BYGGERI OG 1. NATUR juli 14. juli 2014 Tkarl 004399-2014 Rådhuset Torvet 2 3600

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse Favrskov

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95.

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Kristian Villensgård Bækmarksbrovej 95 7660 Bækmarksbro 10. februar 2015 Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Med ansøgning af den 30. januar 2015, har du ansøgt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

AFGØRELSE i sag om klage over tilladelse til fældning af træer langs Elling Å

AFGØRELSE i sag om klage over tilladelse til fældning af træer langs Elling Å Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2015 J.nr.: NMK-43-00554 og NMK-510-00730 Ref.: KENKN-ASTJS AFGØRELSE i sag om klage over tilladelse til fældning

Læs mere

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3.

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3. Hjørring Kommune Nordsøen Oceanarium Willemoesvej 2 9850 Hirtshals Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med Landzonetilladelse og dispensation

Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med   Landzonetilladelse og dispensation Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med email: jt@ravnhoj.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af overkørsel over grøft, matr. 5t og 6u, Harring By, Harring.

Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af overkørsel over grøft, matr. 5t og 6u, Harring By, Harring. Afsender: Thisted Kommune Jon Dalbøl Pedersen Tøvlingvej 5 7752 Snedsted Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 19. august 2014 CPR/CVR: BrevID.: 1731782 Medarbejder: KKN Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Johannes Aarestrup Sørensen Æbleparken 12, Søften 8382 Hinnerup

Johannes Aarestrup Sørensen Æbleparken 12, Søften 8382 Hinnerup Johannes Aarestrup Sørensen Æbleparken 12, Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: johs.aarestrup@mail.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Afgørelse Ændret anvendelse af vandtårn og Adventurecenter, Brokhøjvej 23, 8740 Brædstrup

Afgørelse Ændret anvendelse af vandtårn og Adventurecenter, Brokhøjvej 23, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Lars Nyhus Henriksen Søndervang 17 8654 Bryrup Byggesag Sagsbehandler: Mogens Christensen Direkte: 76292588 Mobil: 7629 2588 Afgørelse Ændret anvendelse af

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø.

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att: Ida Dahl-Nielsen Miljøstyrelsen Ref. TOGRI J.nr. SVANA-130-00171 Den 5. september 2017 Afgørelse om VVM-pligt af genopretning af

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere