Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: april 2013 J.nr.: NMK og NMK Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Thisted Kommunes afgørelse af 16. juni 2011 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Thisted Kommune har den 16. juni 2011 truffet afgørelse om, at en af naboen foretaget drænspuling til klagers fiskesø var lovlig. Afgørelsen er påklaget af adressaten. Klager gør navnlig gældende, at naboen i september 2008 ulovligt har udspulet et dræn, som har været næsten helt tilstoppet i adskillige år og som for en dels vedkommende løber gennem et okkerområde. Klager oplyser, at drænet fra naboens ejendom løber gennem klagers ejendom med udløb i klagers fiskesø. Derfra er der forbindelse via Villerslev Mose og Toftdal Bæk til Ove Sø, som ligger i et Natura 2000-område. Klager anfører, at den gennemførte reparation og udspuling af drænet har sænket grundvandsstanden, hvilket understøttes af ortofotos, hvor der i 2002, 2006 og 2008 fremstod et tydeligt vandhul over drænledningen, hvilket nu er forsvundet som følge af grundvandssænkningen. Videre gør klager gældende, at Thisted Kommune har afslået at behandle sagen i forhold til naturbeskyttelseslovens 3, og heller ikke har vurderet udledningens betydning for Natura 2000-biotoper. Udspulingen findes også at være i strid med miljøbeskyttelseslovens 27 og okkerloven. Klager oplyser, at der ikke i perioden før udspulingen har været problemer med tilgroning af fiskesøen. Efter klagers opfattelse skyldes dette, at drænrørene fra naboejendommen ikke har fungeret i mange år, hvilket understøttes af, at engarealerne var meget sumpede, og drænene nær landevejen var tilstoppet i en sådan grad, at der var vandhuller på begge sider af vejen. Efter udledningen er fiskesøen blevet ødelagt (siden foråret 2009), idet der skete en så stor opblomstring af alger og grøde i søen, at den ikke længere kunne anvendes som fiskevand. Søen kollapsede og fiskene døde. Klager har fremsendt fotos af heraf. Det er klagers opfattelse, at tilledningen af store mængder fosfor og okker, og den derefter større tilledning af kvælstof har medført fiskesøens kollaps. Klager gør videre gældende, at naboen efterfølgende spulede andre dræn med udløb i Villerslev Mose, som også er klagers ejendom, på trods af, at både kommunen og efterfølgende Natur- og Miljøklagenævnet havde truffet afgørelse om, at arealet var omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Denne efterfølgende udspuling har Thisted Kommune ikke reageret på trods klagers henvendelser herom. Sagens oplysninger Sagen omhandler udpuling af dræn til en fiskesø, der ligger på klagers ejendomme matr.nr. 2a og 2b, begge Villerslev By, Villerslev. Klagers ejendom udgøres herudover af matriklerne 1h og 2f, begge Villerslev By, Villerslev. Fiskesøen er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Herudover er der registreret 3-beskyttede moser, enge og søer på matr.nr. 2a (Villerslev Mose). Ca. 2 km vest/nordvest for mosen findes Natura 2000-område nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Syd for klagers ejendom ligger en landbrugsejendom, der består af fem matrikler, herunder matr.nr. 9i, Villerslev By, Villerslev. Denne ejendommen drænes, og drænene har udløb i hhv. fiskesøen og mosen. Ifølge blev ejendommen erhvervet af de nuværende ejere i februar

3 Ifølge Miljøportalen ligger store dele af naboejendommen matr.nr. 9i samt store dele af klagers ejendom i et område i okkerklasse I (stor risiko for okkerudledning). Det i sagen omhandlede dræn, der har udløb i fiskesøen, løber igennem (dele af) dette område. Sagen startede den 4. september 2008, da Thisted Kommune på klagers foranledning foretog en uanmeldt besigtigelse på de omhandlede ejendomme. Af kommunens tilsynsnotat dateret 15. september 2008 fremgår bl.a.: Forinden jeg kom, havde de lavet en gravning efter drænet i retning af et sumpet område på engen, og i retning af den lille sø ved [klager]. Her fandt de ikke noget. Drænet fra [naboens] areal var blevet lokaliseret i skellet over til engen. Gammelt rød tegl. Efter læhegnet knækkede drænet til venstre ned over engen. Nede på engen blev der foretaget en udgravning og drænet blev fundet. Herefter blev der spulet nedstrøms. [Klager], undertegnede mf. gik ned til udløbet i put and take søen for at se, om drænet skulle være koblet på her. Leret vand kom ud af røret og til sidst kom selve spuleslangen. Drænet ud i [klagers] sø er således tilkoblet det gamle eksisterende dræn. Der er således ikke tale om tilkobling af nyt vand fra naboen Efter en række henvendelser fra klager behandlede Thisted Kommune de på tidspunktet verserende sager på et møde i Miljø- og Teknikudvalget den 26. november Af forvaltningens redegørelse om den i sagen omhandlede problemstilling fremgår bl.a.: Udledning af drænvand til søen er efter vores oplysninger noget, der altid har forekommet. Drænet har siden etablering af søen leveret vand til denne. Der er således ikke tale om en ny tilledning. Man er som lodsejer forpligtet til at modtage vand fra højere liggende ejendomme, jf. vandløbslovens 6. Thisted Kommune vurderer, at der er tale om regulært drænvand. Det skal i den anledning bemærkes, at der altid må forventes et vist indhold af næringsstoffer i dræn, der afvander dyrkningsjord. Derimod må drænvand ikke være forurenet med spildevand. Thisted Kommune er ikke bekendt med, at der skulle blive tilført spildevand til drænet. I 2008 blev der foretaget en spuling og delvis omlægning af drænene opstrøms fiskesøen. Dette ændrer dog ikke på [klagers] pligt til at modtage vandet. På samme måde er lodsejerne opstrøms forpligtet til at vedligeholde disse dræn, jf. vandløbslovens 27. Da der ved spuling af drænene forekom en lille udvaskning til søen, har Thisted Kommune skrevet en henstilling vedr. vedligeholdelse til ejerne af arealerne opstrøms. Thisted Kommune traf den 16. juni 2011 afgørelse i sagen. Det fremgår af afgørelsen, at det er kommunens vurdering, at den foretagne drænspuling, der fandt sted i september 2008, med udløb i klagers fiskesø er lovlig, og dermed ikke i strid med hverken okkerloven, miljøbeskyttelsesloven eller naturbeskyttelseslovens 3. Som begrundelse for afgørelsen anfører kommunen: - at drænet har ledt vand til søen siden dennes etablering og søen har således siden etableringen modtaget drænvand fra de arealer, der afvandet gennem drænet, - at der ikke er tale om nydræning, 3

4 - at der ikke er sket en grundvandssænkning, men blot en sikring/fastholdelse af den grundvandsstand, der tidligere har været omkring drænet, - at forvaltningen var til stede på det tidspunkt, hvor der blev spulet gennem drænet og ud i fiskesøen, hvor det kunne konstateres, at der, mens forvaltningen var til stede, blot kom lidt leret spulevand ud gennem drænet, dvs. der var ikke tale om en pludselig mertilførsel af store mængder næringsstoffer, og - at kommunen har vandkemiske data fra 1993, 1996 og 2010, som viser, at belastningen varierer, dog ikke på en måde, som tyder på, at der efter 2008 skulle være sket en generel forringelse af de vandkemiske forhold i søen. Afgørelsen er vedlagt et dokument med en oversigt over prøvetagningerne på fire stationer i mosen og fiskesøen, hvor station IV er søen. Vandet er blevet analyseret for mg/l COD, ph, mg/l TP og mg/l TN. Den 29. august 1996 og 28. oktober 1996 blev vand fra søen analyseret for mg/l COD, ph og mg/l TP. Den 9. november 2010 blev vandet analyseret for mg/l TP. Thisted Kommune har i anledning af klagesagen bl.a. påpeget, at den påklagede afgørelse alene forholder sig til drænudløbet til fiskesøen. Kommunen fastholder den vurdering, der fremgår af afgørelsen og anfører supplerende, at det ikke er usædvanligt, at der periodevist optræder algeopblomstring i søer. Kommunen har fremsendt ortofotos fra perioden Kommunen bemærker, at det andet drænudløb, som klager refererer til, er et, der løber til klagers mose, og som indgår i et andet sagskompleks. Kommunen har videre anført, at der i sagen alene er tale om vedligeholdelse og renovering af eksisterende dræn. Kommunen henviser til tilsynsnotatet dateret 15. september 2008, hvoraf det fremgår, at der alene skete udskiftning af eksisterende dræn. Videre oplyser kommunen, at plasticrøret, der fører ud til fiskesøen, blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af søen, og at et af vilkårene for tilladelsen til etablering af søen var, at den skulle modtage vand fra det pågældende dræn. Kommunens bemærkninger er vedlagt et kort, hvor drænets forløb er indtegnet og hvor det fremgår, hvorfra der blev spulet. Klager har hertil bl.a. bemærket, at han købte sin ejendom i 1984, og at drænrøret i perioden frem til 2008, hvor den i sagen omhandlede udspuling fandt sted, aldrig har været vedligeholdt. Klager henviser til, at det på ortofotos kan ses, at der opstrøms fiskesøen er opstuvninger af vand over drænet. Klager henviser også til, at naboerne ikke kendte til drænets placering, da det skulle udspules, hvorfor der blev foretaget udgravninger andre steder på ejendommen, før drænet blev lokaliseret. Klager finder, at dette bestyrker hans påstand om, at drænet ikke har været vedligeholdt igennem længere tid. Klager har videre gjort gældende, at det omhandlede område er levested for bilag IV-arterne odder, birkemus, flagermus og spidssnudet frø, og at Thisted Kommune ikke har forholdt sig hertil i sin afgørelse. Herudover er klager ikke enig i Thisted Kommunes vurdering af, at det vand, der kom ud af drænet som følge af spulingen, kan karakteriseres som leret vand. Klager er af den opfattelse, at det rødfarvede vand skyldes okker og ikke ler, da der ikke findes rødler i jordlagene, men derimod okker og blåler. 4

5 Thisted Kommune anfører hertil, at de fastholder deres opfattelse af, at drænvandet, der blev udledt til søen, var gråligt og ikke rødligt. Videre anføres, at kommunen er bekendt med, at der findes beskyttede arter i moseområdet, hvoraf fiskesøen er en del, men levevilkårene for de arter, der findes i moseområdet, findes ikke at være ændrede. Det er videre kommunens vurdering, at der ikke er tale om et nyt projekt, der ændrer mosens tilstand, fordi mosen ikke bliver udsat for nye påvirkninger. Klager har fastholdt sine synspunkter, og også kritiseret Thisted Kommunes generelle håndtering af sagen. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Sagen omhandler udspuling af et privat, rørlagt vandløb med udløb i klagers fiskesø. Klager har gjort gældende, at udspulingen er i strid med miljøbeskyttelseslovens 27, okkerloven og naturbeskyttelsesloven. Efter miljøbeskyttelseslovens 27, stk. 1, må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Efter bestemmelsens stk. 2, må stoffer, jf. stk. 1, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, ikke uden tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet. Der kan dog efter 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer og havet. Okkerudledning, som finder sted i forbindelse med almindelige, landbrugsmæssige drænings- og afvandingsarbejder anses ikke for omfattet af forbuddet i miljøbeskyttelseslovens 27. Dog har den tilførsel af partikulære stoffer herunder okkerpartikler som sker i forbindelse med rensning af drænrørssystemer, f.eks. ved trykspuling stedse været omfattet af miljøbeskyttelseslovens 17, stk. 1 (nu 27, stk. 1), jf. en udtalelse fra Miljøministeriet af 11. september 1981, hvor ministeriet lagde vægt på, at der ved en sådan rensning af drænrørssystemer sker en udledning med høje koncentrationer af stoffer og partikler, som ellers kun udledes i begrænset mængde, så længe drænene tjener deres almindelige vandafledende formål. Efter den gældende miljøbeskyttelseslov må trykspuling nu tillige anses for omfattet af bestemmelsen i 27, stk. 2, såfremt drænrøret efter bestemmelserne i vandløbsloven kan betragtes som et vandløb 2. Vurderingen af, om miljøbeskyttelseslovens 27 er overholdt, tilkommer Thisted Kommune som led i kommunens almindelige tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 med, at loven og de regler, der er fastsat i medfør af denne, overholdes. Kommunen har efter et forudgående tilsyn vurderet, at der ved udspulingen ikke var sket en overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, og har som følge heraf ikke meddelt påbud i sagen. En sådan beslutning kan ikke indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, idet nævnet ikke er klagemyndighed i forhold til kommunens tilsynsafgørelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Okkerloven stiller i 2, stk. 1, krav om, at udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet i nærmere afgrænsede områder ikke må påbegyndes uden godkendelse. Ifølge okkerbekendtgørelsens 3 1, stk. 2, forstås ved udgrøftning og dræning enhver aktivitet, herunder ændring, vedligeholdelse og reparation, hvorved grundvandsstanden sænkes i de kortlagte områder. Visse afgørelser 2 Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer, 1998, s Bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener. 5

6 efter okkerloven kan påklages til miljøministeren, jf. lovens 13, stk. 2. Det fremgår af den tilknyttede delegationsbekendtgørelse 4, at Naturstyrelsen har kompetence til at behandle klager over afgørelser efter loven. Natur- og Miljøklagenævnet har således ikke kompetence til at gå nærmere ind i det rejste spørgsmål om overholdelse af okkerloven. Ifølge vandløbslovens 27, stk. 1, skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet eller en afgørelse efter lovens 36 a, stk. 1. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler ifølge lovens 35 bredejeren. Vedligeholdelsesforanstaltninger omfatter for åbne vandløbs vedkommende at skære grøde, fjerne slam og lignende aflejret materiale mv., og for rørlagte vandløbs vedkommende at sørge for, at der er gennemløb, og at rørene er funktionsdygtige. Sagen rejser spørgsmålet, om udspulingen af det rørlagte vandløb skete i strid med forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens 3. Ifølge naturbeskyttelseslovens 5 3, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2. Der skal være tale om søer, damme eller vandhuller, det vil sige vandområder, hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. I praksis er det antaget, at også foranstaltninger uden for et beskyttet område, men som ændrer dette, alt efter foranstaltningens virkning og karakter, kræver dispensation. Ved bedømmelsen efter 3 indgår, om foranstaltningen har en umiddelbar og direkte virkning på området, og om foranstaltningen har en konkret og varig karakter. I bedømmelsen indgår desuden, hvor tæt på det beskyttede område foranstaltningen finder sted, samt om den specielt påvirker dette område i modsætning til de omkringliggende områder generelt. Det fremgår af lovbemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at det afgørende ikke blot er foranstaltningens karakter, men navnlig den virkning, foranstaltningen har for området, nemlig om den ændrer dette og dermed ændrer naturtilstanden. I princippet er således alle ændringer omfattet. Dog kan foranstaltninger være så perifere eller bagatelagtige, at de kan iværksættes uden dispensation. Ifølge naturbeskyttelseslovens 6 65, stk. 3, kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation fra forbuddet i 3. Der er i sagen ubestridt, at den omhandlede fiskesø er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens 3 er med støtte i lovforarbejder og praksis undergivet visse begrænsninger. 4 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse 6 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse 6

7 Hvis den pågældende foranstaltning er genstand for en speciel regulering i henhold til anden lovgivning, og denne lovgivning efter sit formål skal varetage samme hensyn som naturbeskyttelsesloven, kan foranstaltningen være undtaget fra kravet om dispensation fra 3. Den tidligere Skov- og Naturstyrelse udtalte i NYT følgende om problemstillingen: En amtskommune har spurgt Skov- og Naturstyrelsen, om tilledning af drænvand til en mose kræver tilladelse efter 43 [tidligere naturfredningslovs 43, nu naturbeskyttelseslovens 3]. Styrelsen har i den anledning svaret, at formålet med reglerne i naturfredningslovens kapitel V er at beskytte de heri nævnte naturtyper imod ændringer, medmindre der er tungtvejende grunde, som taler for at give tilladelse hertil. Spørgsmål om regulering af forurening henhører under anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelsesloven og okkerloven. Tilledning af drænvand til søer, vandløb og andre 43-områder vil derfor normalt ikke kræve tilladelse efter naturfredningslovens 43. Under ganske særlige omstændigheder hvor en tilledning af drænvand vil medføre, at den pågældende naturtype ændres så radikalt, at det reelt er i strid med lovens formål om at bevare den som sådan (dvs. at der er tale om en forurening, der er så omfattende, at den kan sidestilles med en fysisk ændring), vil foranstaltningen dog efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse efter omstændighederne kræve tilladelse efter 43. Det er således ikke nok til at udløse et krav om tilladelse, at der vil ske en væsentlig forurening af den pågældende biotop, men det må tillige kræves, at de biologiske forhold heri vil blive ændret i betydelig grad. Der kan her f.eks. være tale om, at værdifulde fauna- og floraelementer vil blive udryddet. Hvorvidt der i konkrete sager kræves tilladelse til den påtænkte foranstaltning vil afhænge af et konkret skøn, som i første omgang tilkommer amtsrådet. Spørgsmålet er herefter, om tilledningen af drænvandet ved udspulingen af drænene medførte en så omfattende forurening, som må sidestilles med en ulovlig tilstandsændring af den 3-beskyttede sø. Det fremgår af vejledningen om naturbeskyttelseslovens 3 7, at sædvanlig vedligeholdelse af bestående dræningsanlæg ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Derimod vil f.eks. nydræning, ændringer af eksisterende dræns placering, herunder nedlægning af drænrør i større dybde end hidtil samt ændringer af eksisterende dræns dimensioner normalt kræve dispensation. Afgørende for, om der kræves en dispensation, er, om arbejderne medfører ændringer af tilstanden i beskyttede områder. Med hensyn til nydræninger samt væsentlig uddybning af bestående dræningsanlæg bemærkes, at dræning af arealer, der ikke er omfattet af 3, i særlige tilfælde kan kræve en dispensation fra 3, hvis dræningen vil medføre en sænkning af vandstanden af betydning i f.eks. en tilstødende mose og dermed ændre mosens tilstand. Der er mellem sagens parter enighed om, at der den 4. september 2008 skete en udspuling af dræn, som havde udløb i klagers fiskesø, og at der ved udspulingen blev tilledt ophobet materiale til søen. Thisted Kommune har til nævnet fremsendt et kort, hvor drænets forløb er indtegnet og hvor det fremgår, hvorfra der blev spulet. Sammenholdes drænets placering med oplysningerne i Miljøporta- 7 Vejledning om naturbeskyttelseslovens 3 beskyttede naturtyper, Miljøministeriet, 2009, s

8 len om beliggenheden af okkerklasse I-områderne ses, at det omhandlede dræn løber gennem dele af okkerområdet. Natur- og Miljøklagenævnet finder at kunne lægge til grund, at det omhandlede dræn ikke har været vedligeholdt i hvert fald siden februar 2005, hvor de nuværende ejere erhvervede ejendommen. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på Thisted Kommunes tilsynsnotat af 15. september 2008, hvoraf det fremgår, at der blev foretaget flere prøvegravninger inden ejerne fik lokaliseret drænet. Ortofoto fra 2008 viser herudover våde områder på begge sider af Gundgårdsvej lige over drænforløbet, hvilket indikerer, at drænene ikke har fungeret korrekt. På ortofoto fra 2006 fremstår der tilsvarende vådere områder over drænet, om end de ikke fremgår lige så tydeligt som på fotoet. Det samme gør sig gældende på ortofoto fra 2002, hvor de våde områder dog er tydeligere end på 2006-fotoet. Thisted Kommune har anført, at der i sagen ikke er tale om nydræning, men sædvanlig vedligeholdelse af drænet. Kommunen har imidlertid ikke redegjort for den hidtidige vedligeholdelse af drænet, hvilket har væsentlig betydning for vurderingen af, om vedligeholdelsen vil medføre en dispensationskrævende tilstandsændring af søen. Thisted Kommune henviser i afgørelsen til, at vandkemiske data viser, at der efter 2008 ikke er sket en generel forringelse af de vandkemiske forhold i søen. Natur- og Miljøklagenævnet bemærker hertil, at kommunens målinger ved søen er foretaget i 1996 og 2010, dvs. der findes efter det oplyste ikke prøver, som er taget umiddelbart efter udledningen af drænvandet i september 2008, som kunne belyse udledningens påvirkning af søen, ligesom der ikke kontinuerligt er foretaget prøver i søen. Herudover bemærkes, at der er foretaget analyser af mg/l COD, der er udtryk for mængden af organisk stof i vandet, ligesom der er foretaget analyser af mg/l TP og mg/l TN, dvs. af den totale fosfor- og nitratkoncentration i vandet. Prøverne er efter nævnets opfattelse ikke egnede til at konkludere, at der ikke er sket en væsentlig okkerforurening af søen, idet kommunen eksempelvis ikke har analyseret koncentrationerne af ferrojern i søen, som har væsentlig betydning for de biologiske forhold heri. Herudover er analyserne af mg/l TN kun foretaget i 2010, dvs. efter udspulingen, hvilket betyder, at førtilstanden i søen ikke kendes. På baggrund af ovenstående oplysninger er det Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at Thisted Kommunes afgørelse om, at udspulingen ikke var i strid med naturbeskyttelseslovens 3 hviler på et utilstrækkeligt grundlag. Myndighedernes pligt til at oplyse sagerne er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Det kaldes official- eller undersøgelsesprincippet. Det følger af officialprincippet, at myndigheden selv skal skaffe de nødvendige oplysninger i en sag eller sørge for, at private, navnlig parterne, er med til at oplyse sagen. En forvaltningsmyndighed har altså pligt til at sørge for, at der er et tilstrækkelig fyldestgørende retligt og faktisk grundlag til, at myndigheden kan træffe en fuldt forsvarlig og lovlig afgørelse. Omfanget af undersøgelserne i en sag afhænger af sagens karakter og af omstændighederne i sagen i øvrigt. Officialprincippet gælder på ulovbestemt grundlag. Princippet er en såkaldt garantiforskrift, som har til formål at bidrage til at sikre, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse bliver indholdsmæssigt lovlig og rigtig. 8

9 Natur- og Miljøklagenævnet har i sagen lagt vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem udspulingen, der fandt sted i september 2008, og den tilstandsændring, der skete i fiskesøen hurtigt herefter (foråret 2009) med tilgroning og fiskedød. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at de omhandlede dræn ligger i et okkerklasse I-område med stor risiko for okkerudledning og at en sædvanlig konsekvens af okkerudledning er, at både fisk, smådyr og fiskeæg dør som følge af okkerkvælning ligesom okker kan ødelægge leveforholdene for visse planter og gøre vandet uklart, hvilket kan hindre fisk i at se deres bytte 8. Herudover har Thisted Kommune ikke foretaget analyser af koncentrationen af ferrojern i søen, hverken umiddelbart efter udledningen eller på foranledning af klagers gentagne henvendelser om søens tilstand. Hertil kommer, at kommunen ikke har kunnet redegøre for den hidtidige vedligeholdelse af drænet. Thisted Kommune har således ikke sikret sig, at udledningen ikke var sket i strid med naturbeskyttelseslovens 3. Det er således Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at afgørelsen lider af en så væsentlig retlig mangel, at afgørelsen skal hjemvises til Thisted Kommunes fornyede behandling. Natur- og Miljøklagenævnets øvrige bemærkninger: Det følger af 7, stk. 1, jf. 8, stk. 3, nr. 1, i habitatbekendtgørelsen, at der før der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens 7 gælder både ved dispensation til projekter i og udenfor de internationale beskyttelsesområder. Ved dispensation uden for områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende international naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter, som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. 7, stk. 2, 1. pkt. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte, jf. habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. pkt. Det fremgår af habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, nr. 1, at der ved administration af bestemmelserne i 8-9, herunder naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3, ikke kan gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter bestemmelserne i habitatbekendtgørelsens 8-9, jf. 11, stk. 3. Thisted Kommunes afgørelse indeholder ikke vurdering af forholdet til habitatreglerne, hverken i relation til Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller til de bilag IV-arter, som kommunen anerkender lever i området. Natur- og Miljøklagenævnet forudsætter, at Thisted Kommune inddrager forholdet til habitatdirektivet i den fornyede behandling af sagen. 8 Se bl.a. publikationen Okker et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved, 2004, som findes på 9

10 På ovenstående baggrund ophæves Thisted Kommunes afgørelse af 16. juni 2011, og sagen hjemvises til kommunens fornyede behandling. Det bemærkes, at såfremt der ønskes at klage over den måde, hvorpå Thisted Kommune udøver sin tilsynspligt, må henvendelse herom i givet fald rettes til den pågældende statsforvaltning, i dette tilfælde Statsforvaltningen Nordjylland, der fører tilsyn med Thisted Kommune, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. Line Theil Elikofer Ankechef / Jeanette Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Afgørelsen er sendt pr. til: - Anni og Thorvald Thomassen, - Thisted Kommune, sagsnr.: 34046, - DN, att.: Jan Pedersen, 10

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte.

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte. Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø atur og Vand Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Tværgående planlægning J.nr. ST-4131-217-00001 Ref. chrbe Den 16. januar 2014 Att.: Hanne Wagnkilde, hwa02@helsingor.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved OKKER Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved Indhold Indledning...................................... Side 5 Vejen til gode vandløb.............................. Side 6 Hvad er okker....................................

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om lovliggørelse af en række forhold i koncertstedet Mariehaven

AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om lovliggørelse af en række forhold i koncertstedet Mariehaven Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juni 2013 J.nr.: NMK-510-00309, NMK-501-00072 og NMK-43-00326 Ref.: JCH AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022.

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022. Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup Teknisk Forvaltning Natur og Miljø tf@herlev.dk Den 13. juni 2012 Journal nr. 163-2011-25671 Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø ved

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere