Hvordan gik det med miljøet i 2011?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan gik det med miljøet i 2011?"

Transkript

1 Hvordan gik det med miljøet i 2011? >> side 2 Tag ja-hatten på og spar penge >> side 9 Grønne fodspor i Albertslund >> bagsiden NR. 2 JUNI 2012 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE Nyt layout mere info Måske har du lagt mærke til, at dette nummer af Miljøavisen ser lidt anderledes ud, end det plejer? Miljøavisens indhold tilrettelægges fremover i et samarbejde mellem Albertslund Kommune og Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. I praksis betyder det, at vi fremover har mulighed for at kunne levere mere information ud til jer. Vi tredobler nemlig sideantallet fra 4 til 12. Indholdet på 8 af siderne står Albertslund Kommune selv for. Derudover får I 4 sider, som er fælles for alle samarbejdskommunerne. Her vil der være alle mulige informationer så som presseklip om miljø og energi tiltag, nyheder fra Miljøstyrelsen, ny lovgivning og meget mere. Miljøavisen vil stadig udkomme 3-4 gange årligt. Vi håber, at I vil tage godt imod det nye tiltag. God læselyst.

2 2 3 Hvordan gik det med miljøet i 2011? I Albertslund Kommune har vi i 2011 ført tilsyn med miljø- og affaldsforhold på alle virksomhedstyper for at sikre, at miljølovgivning og kommunens regulativ for erhvervsaffald overholdes. Her kan du læse, hvordan det gik. Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d., miljømedarbejder og Lars Bertholdt, kemiingeniør, miljømedarbejder Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at I er op imod 600 virksomheder i Albertslund Kommune, der har miljømæssige forhold, som betyder, at I skal have et miljøtilsyn. Hvor ofte vi kommer på netop din virksomhed, afhænger af jeres miljøbelastning, om virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og om I overholder miljølovgivningen. Tilsynsindsatsen i 2011 Vi har i 2011 udført i alt 290 tilsyn på 195 virksomheder og et landbrug. Tilsynene er fordelt på 123 samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold gennemgås, 5 tekniske tilsyn med vandværker, 4 hygiejnetilsyn med svømmehaller, 150 opfølgende tilsyn med et eller flere miljøforhold og 8 tilsyn med klagesager. Vi har opfyldt aftalen med Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening har en aftale om minimumsfrekvenser for hvor mange tilsyn, vi skal føre på de forskellige virksomhedstyper (liste-, bilag 1- og branchevirksomheder). Kommunen skal indenfor en periode på fire år, føre tilsyn med alle disse virksomheder og det har vi gjort. Der er ikke krav om minimumsfrekvenser for tilsyn med 42-virksomheder, men Miljøstyrelsen stiller krav om, at der skal føres et opsøgende tilsyn med denne type af virksomheder. Håndhævelser Nogle virksomheder opfylder til fulde miljølovens krav, mens andre virksomheder overtræder lovgivningen for ét eller flere miljøforhold. Årets tilsyn har givet anledning til 82 håndhævelser med følgende miljøforhold: 27 om affald, 13 om farligt affald, 14 om spildevand, 7 om jordforurening, 3 om støj, 2 om luft og 9 om opbevaring og håndtering af kemikalier og 7 om andet. De 82 håndhævelser fordeler sig med 43 henstillinger, 38 indskærpelser og 1 påbud. En positiv dialog med virksomhederne er ofte tilstrækkelig til at rette op på forholdene. Kun i et enkelt tilfælde blev det nødvendigt at følge en henstilling op med et påbud. Samtlige virksomhedstyper har fået håndhævelser i forbindelse med tilsyn i Nogle virksomheder har fået mere end én håndhævelse. Over 40 % af reaktionerne er givet til 42-virksomheder. Dette høje tal bekræfter, at det er relevant at føre regelmæssigt tilsyn med 42-virksomhederne. Hvor er det nødvendigt at sætte ind? Oplysningerne om, hvilke miljøforhold der påtales ved håndhævelserne, er vist i figur 1. Det giver et overblik over, hvor det er nødvendigt at sætte ind med råd og vejledning, så miljøloven overholdes. Figuren viser, at de ANTAL HÅNDHÆVELSER Liste Bilag 1 Branche miljømæssige største udfordringer er affald, spildevand, farligt affald og opbevaring og håndtering af kemikalier. Hvad kan I selv gøre? Både virksomhederne og kommunen skal have speciel fokus på affaldshåndtering, afledning af spildevand og opbevaring/håndtering af farligt affald og kemikalier. I skal bl.a. huske at fortælle de nye medarbejdere, hvordan I sorterer og opbevarer affald og farligt affald i, og at de ikke må hælde fx vaskevand fra 42 Landbrug Affald Farligt affald Støj Spildevand samlet Luft Jord Andet Kemikalieopbevaring Type af påtalte miljøforhold på den enkelte virksomhedstype i 2011 For bedst muligt at hjælpe jer med en målrettet information, har vi undersøgt, hvor de største miljømæssige udfordringer for jeres virksomheder ligger. Topscorerne er affald, spildevand, farligt affald samt opbevaring og håndtering af kemikalier.

3 gulvvask i de udendørs riste, fordi disse er tilsluttet regnvandskloakken. Fremtidige miljøtilsyn Vores opgørelser viser, at der stadig skal føres tilsyn på alle virksomhedstyper, da virksomheder inden for alle virksomhedstyperne overtræder gældende miljølovgivning. Ved tilsyn vil vi have særlig fokus på affald, spildevand, farligt affald og opbevaring og håndtering af kemikalier. Men vi vil også som vi plejer tale om forbyggende miljøarbejde med jer. Du kan læse mere om vores tilsynsarbejde og læse Tilsynsberetning 2011 på kommunens hjemmeside www. albertslund.dk Virksomhedstyper Miljøstyrelsen har inddelt virksomheder i følgende grupper: Listevirksomheder Større produktionsvirksomheder, som kræver en miljøgodkendelse indeholdende vilkår om miljøforhold inden virksomhedens etablering, f.eks. større metalforarbejdende virksomheder, asfaltfabrikker og behandlere af affald. I Albertslund Kommune har vi i dag 12 listevirksomheder. Bilag 1-virksomheder Mindre produktionsvirksomheder, der er optaget på et bilag til brugerbetalingsbekendtgørelsen fx mindre maskinværksteder, trykkerier, fotografisk industri, snedkerier, mindre plastvirksomheder, garageanlæg, entreprenører og vognmandsfirmaer. I Albertslund Kommune har vi i dag 54 bilag 1-virksomheder. Branchevirksomheder Udvalgte virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet en bekendtgørelse om miljøkrav til branchen. I dag er der miljøkrav for autoværksteder herunder autolakererier, undervognsbehandlere og vaskehaller, samt for renserier og pelsdyrfarme. I Albertslund Kommune har vi i dag kun autobranchevirksomheder. Vi har 53 autoværksteder. 42-virksomheder Er alle øvrige virksomheder fx handels- og kontorvirksomheder, lagervirksomheder, detailhandelsvirksomheder, ubemandede tankstationer samt mindre transportvirksomheder. De reguleres efter 42 i Miljøbeskyttelsesloven deraf navnet hvilket giver os mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening skal nedbringes. Vi har registreret ca virksomheder og fører løbende tilsyn med ca. 300 af virksomhederne. Landbrug Landbrugene i Albertslund Kommune omfatter kun landbrug med mindre dyrehold og et enkelt jordbrug. I Albertslund Kommune har vi i dag 6 landbrug. Samlet tilsyn Vi gennemgår og kontrollerer alle miljøforhold på virksomheden såsom affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier, støj, luft, lugt, spildevand og jord. Opfølgende tilsyn Vi kontrollerer de håndhævelser af forskellige miljø forhold, fx affald, støj, luft og jord, som virksomheden fik ved samlet tilsyn. Tilsyn ved klagesager Vi kontrollerer indkomne klager ved tilsyn. Henstilling Den mildeste og det mest anvendte håndhævelsesmiddel. Gives ved uhensigtsmæssig miljøadfærd for at rette op på miljøforholdet. Indskærpelse Gives ved overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsregulativer, vilkår i spildevandstilladelser eller miljøgodkendelser.

4 4 5 Lettere miljøregler for dig og dit autoværksted Den 1. juli 2011 kom der et revideret regelsæt om miljøkrav for etablering og drift af autoværksteder. Formålet med den nye bekendtgørelse er at gøre regler og miljøkrav mere klare og forståelige og derved spare landets autoværksteder for besvær og unødigt tidsforbrug. Af Lars Bertholdt, kemiingeniør, miljømedarbejder I Albertslund Kommune har vi registreret 53 virksomheder, som er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Størstedelen er autoværksteder med mekanisk reparation og service samt pladeværksted, og en mindre del er autolakerere. Tankstationer med vaskehal er også omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Driftsjournal forenklet Tidligere var der et krav om, at autoværkstederne skulle udarbejde en omfattende drifts - journal, som på forlangende skulle forevises ved miljøtilsyn. Det er nu forenklet til, at virksomheden ikke længere skal udarbejde en driftsjournal, men på forlangende kunne fremvise dokumentation for følgende: Indkøb af farve og lak, opløsningsmidler, fortyndingsmidler Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. og svejserøg fra indendørs lokaliteter er uændret, men nu skal afkastet blot føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Tidligere skulle afkastet være mindst 2 meter over tagryg. Opbevaring af olier og kemikalier forenklet tekst Reglerne for opbevaring af olieprodukter og farligt affald er mere enkelt beskrevet i den nye bekendtgørelse. I bekendtgørelsen står, at stoffer og blandinger både råvarer og affald - skal opbevares i egnede beholdere beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være med tæt belægning uden afløb og indrettet, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfaldevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Oliefyr og olietanke ikke omfattet mere Der ikke længere krav til fyringsanlæg i autoværkstedsbekendtgørelsen. Disse regler findes nu udelukkende i olietankbekendtgørelsen. Sørg dog altid for at kende din olietanks alder, da der i dag er frister for, hvor længe de må benyttes. Det typiske er 30 år fra produktionsåret, hvis olietanken er placeret overjordisk. Husk at anmelde nyt autoværksted eller udvidelse Både den nye og den gamle bekendtgørelse indeholder krav om, at nye autoværksteder skal anmelde sig til kommunen inden etablering. Et eksisterende autoværksted, som ønsker at udvide aktiviteterne, skal også anmelde sig til kommunen, inden ændringen eller udvidelsen sker. Årsagen er, at vi skal vurdere, om de nye aktiviteter eller udvidelsen vil give anledning til øget forurening. Hvis du tænker på at starte et nyt autoværksted eller vil udvide dit eksisterende autoværksted, kan du hente et anmeldelsesskema på kommunens hjemmeside www. albertslund.dk. Luftafkast kun 1 meter over tag Kravet om, at der skal etableres udsugning af udstødningsgasser, rensemiddeldampe

5 Er I en energirigtig virksomhed? - Så bruger I sikkert også sparepærer, hvor det er muligt. Af Dorte Nejrup Der kan både spares penge og på udledning af CO 2 ved at udskifte almindelige glødepærer med elsparepærer. Sparepærer er farligt affald Men de positive miljøeffekter af omskiftningen kan hurtigt mindskes, hvis udtjente sparepærer efterfølgende ender i dagrenovationen eller i containeren med "småt brændbart. Her hører de nemlig ikke hjemme. Elsparepærer er farligt affald. De indeholder bl.a. små mængder kviksølv og elektroniske kredsløb, og skal derfor afleveres på genbrugsstationen, i forbindelse med en speciel indsamlingsordning for udtjente lyskilder, eller på anden måde indsamles sammen med virksomhedens øvrige farlige affald. Indsamling Sparepærer og lysstofrør er omfattet af producentansvar. Det betyder, at producenter og importører er ansvarlige for, at lyskilderne indsamles og genanvendes. Lyskildebranchens forening (LWF) tilbyder producenter og importører af lyskilder en kollektivordning, der bl.a. indebærer, at LWF på disses vegne sørger for afhentning af udtjente lyskilder på de kommunale genbrugspladser. container stillet til rådighed af LWF til indsamling. For at opnå den maksimale genanvendelsesværdi sorteres og behandles lysstofrør og sparepærer hver for sig, hvorfor de også skal separeres i forbindelse med aflevering. Virksomhederne kan alternativt selv aflevere lyskilderne på specielle erhvervsgenbrugspladser, der for Sjællands vedkommende er beliggende på Amager og i Roskilde. Lyskilde Glødepærer Nedenfor er en oversigt over den korrekte bortskaffelse af de mest almindelige lyskilder. Genanvendelse Når lyskilderne afleveres på genbrugspladser eller på anden måde frasorteres med henblik på genanvendelse, sikrer man, at kviksølvet samt øvrige genbrugelige materialer i lyskilderne indsamles og genanvendes. Over 90 % af materialerne kan genanvendes, blandt andet i forbindelse Bortskaffelsesmetode med produktion af nye pærer. Det er fx kviksølv, lyspulver, glas og metaldele, der genanvendes. Den sidste rest brændes eller deponeres. Læs mere på om indsamlingsordninger. Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om, hvad man skal gøre, hvis sparepærer eller lysstofrør går i stykker; - søg på elspare pærer. Dagrenovation Genbrugsplads Speciel indsamling X Forbrugere og mindre virksomheder kan aflevere brugte lyskilder på den kommunale genbrugsplads, mens virksomheder med mange brugte lyskilder, kan få en speciel Halogenpærer X LED-retrofit X X Sparepærer (A-pærer) X X Lysstofrør og solarierør X X Højtydende udladningslamper X X

6 6 7 De røde elbiler i Københavns Brandvæsen Flere myndigheder og virksomheder anskaffer sig el-drevne biler. Selvom Københavns Brandvæsens biler alle er malet røde, er de med på den grønne bølge; de har nemlig investeret i to Citroën C1 ere samt 2 Fiat-modeller, der alle drives af elektricitet. Af Marie Kampmann Leder af Indsats i Københavns Brandvæsen, Ole Gammelby kører selv en C1 er, som er anskaffet i Bilerne benyttes primært til intern transport mellem vores syv brandstationer, fortæller Ole Gammelby. Han er yderst tilfreds med el-bilerne, som ikke forurener med partikler i byen, og hvis totale mangel på motorlyd forundrer folk, der har prøvekørt bilerne. Man kan blive helt i tvivl, om motoren nu startes, når nøglen drejes om, da bilen blot giver et lille klik som startsignal. Men kan man nu stole på disse lydløse og miljøvenlige biler? Ole Gammelby beretter om sine erfaringer med brug og kørsel i sin C1. Rækkevidde På en fuld opladning, der foregår på en af brandstationens standere, opsat af firmaet Better Place, kan C1 eren køre omkring kilometer. For Ole Gammelby er der ikke problemer med rækkevidden, da den først og fremmest bruges til bykørsel i København samt til kortere, bynære ruter. Han vælger dog, for sikkerhedens skyld el-bilen fra, hvis han skal køre mere end kilometer. C1 eren kan køre

7 kilometer i timen, men der er da heller ikke behov for mere inde i byen, siger Ole Gammelby. En enkel oplevelse Det kræver ikke noget særligt at køre el-bilen, der kun har fremad- og bakgear og ingen kobling. Automatgearet bevirker, at farten er afhængig af, hvor hårdt speederen trædes. Ole Gammelbys C1 er indrettet som enhver anden Citroën med den indmad, man kender fra de almindelige benzin- eller dieseldrevne biler. Der er kun motoren til forskel. Den er meget fin og enkel at køre med, og der er hurtigt optræk i den, fortæller Ole Gammelby, da han udspørges om dens anvendelighed ved bykørsel. Vinterkulden Vil man ud at køre en kold decemberdag, skal man være forberedt på, at det muligvis kan blive lidt af en kold fornøjelse. El-bilens varmesystem er knapt så effektivt, og det er netop det, der er ulempen, mener Ole Gammelby; Du står og bruger en masse strøm til opvarmning, inden du skal ud og køre. Han glædes væsentligt mere ved sommerkørsel, hvor der ikke er problemer med at få dugfri ruder eller holde varmen under kørslen. Jo koldere vejr, jo værre er den at køre. Værkstedsbesøg og vedligeholdelse Batteriet og elmotoren, der sagte driver den røde bil fremad, har ikke haft det store behov for værkstedsbesøg, og i så fald har der været tale om småproblemer, fortæller Ole Gammelby. Heldigvis har brandvæsenet eget værksted, hvor bilerne tilses, og Ole Gammelby vurderer ikke reparationsomkostningerne til at overskride standarden for de almindelige benzin- og dieseldrevne biler. Brandvæsenets bidrag Skulle der ske en ulykke, er det vigtigt at vide, hvordan el-bilerne håndteres, da proceduren ikke er helt identisk med håndteringen af almindelige biler. Dette er netop en opgave for brandvæsenet, der er blevet ekstra opmærksom på de instrukser, der skal til for ansvarlig håndtering af el-biler, der er med i en ulykke med fare for at gå i brand. At mandskabet undervises i, hvad de skal gøre ved havarerede el-biler, er ikke kun til fordel for egne biler, men anvendes i takt med, at der dukker flere el-biler op på markedet og dermed på gaderne. Fakta om el-biler Der forhandles omkring 10 forskellige el-bilmærker i Danmark. Overordnet fungerer el-bilen rigtig godt, hvilket Ole Gammelbys kollegaer bakker ham op i. Dog mener Ole Gammelby ikke, at el-bilen bør ta ges i brug som familiebil, da der dertil ville være behov for bedre komfort samt sikkerhed i rækkevidden, eftersom der forbruges mere til dette formål. Han anbefaler, at bilen dedikeres til de forholdsvis korte ture, hvor der ikke køres mere end kilometer. Om aftenen, efter kørsel, kan bilen med fordel sættes til opladning for at være køreklar og fuldt opladet den følgende morgen. Størrelser og priser I personbiludgaver er der biler med fra 2 siddepladser til 5 siddepladser. Priserne ligger mellem ca og kroner. Der kan også fås en sportsvognsmodel til omkring kroner. Varevogne fås til priser mellem ca og kroner (ekskl. moms). Rækkevidden på en opladning ligger typisk på mellem 80 og 130 km. Nogle modeller kan køre op til 150 km på en opladning. Flere af bilerne kan hurtigoplades, så batteriet opnår 80 procents kapacitet på omkring 30 minutter. Langtidsopladning tager omkring 9 timer. På nogle modeller oplader brugerne ikke batteriet selv, men bytter batteriet til et opladet. Energiforbrug En el-bil udleder ikke CO 2 under kørslen, men ved fremstillingen af den elektricitet, der anvendes til opladning af bilen, udledes der CO 2. Elektricitet fremstillet i Danmark består af en blanding af elektricitet fremstillet ved vindkraft og ved forbrænding af fossile brændsler. Ifølge Energistyrelsen kan der for 2020 beregnes en gennemsnitlig CO 2 -emission på 337 g pr. kwh. Det svarer til ca. 48 g CO 2 /kørt km i en gennemsnits el-bil. Sammenlignes med en konventionel benzin- eller dieselbil, er den gennemsnitlige udledning pr. kørt km på 182 g CO 2 for en benzinbil og 142 g CO 2 for en dieselbil. El-biler udleder således væsentligt mindre mængder CO 2 end konventionelle biler. Hvis elektriciteten udelukkende blev fremstillet ved vindkraft, ville CO 2 -udledningen fra el-biler være nær nul. Hvis der ikke indgik vindkraft i den danske el-produktion, ville el-biler stadig være mindre energiforbrugende end konventionelle biler, idet el-bilen er omkring 3,5 gange mere energieffektiv end en konventionel bil.

8 8 9 Ny CO 2 -beregner for varetransport Klimakompasset, der er erhvervslivets klimaportal, har fået et nyt modul om varetransportydelser, hvor det er muligt for virksomheden eller virksomhedens transportører at beregne udledning af CO 2 fra varetransport. Af Dorte Nejrup Ved at beregne virksomhedens CO 2 -udledning får man et overblik over virksomhedens klimapåvirkning. Så er det første skridt mod at ud arbejde et klimaregnskab taget. Beregningen af transporten efter modulet er opdelt i 2 trin, og udledningen beregnes i CO 2 pr. ton transportgods. Første trin i beregneren er baseret på virksomhedens oplysninger om transportkæden. Her skal virksomheden definere, hvordan de forskellige varetransporter er sammensat af deltransporter, der tilsammen bringer en vare fra A til B. Kæden vil ofte være sammensat af flere transportformer eller skift i transport. Andet trin er en opgørelse af, hvor mange ton der bliver transporteret i den opgjorte transportkæde. I beregneren bliver emissionerne beregnet til CO 2 ækvivalenter med udgangspunkt i de 6 klimagasser fra Kyoto protokollen. For transport er de vigtigste klimagasser CO 2, N 2 O og CH 4, hvor CO 2 alene bidrager med ca. 98 %. CO 2 -beregneren er udviklet på grundlag af den britiske organisation Carbon Trusts Carbon Footprint Calculator. DI og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i samarbejde med relevante vidensinstitutioner og myndigheder videreudviklet Klimakompasset og tilpasset CO 2 -beregneren og CO 2 -omregningsfaktorer m.m. til danske forhold. Det skal være nemt for virksomheder at komme i gang med klimaarbejdet. Derfor er der samlet viden, vejledninger og gode værktøjer på Klimakompasset. Her kan virksomheden få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere virksomhedens udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Hjemmesiden indeholder konkrete ideer til, hvordan virksomheden kan spare på energien med eksempler på, hvad andre har gjort, og man kan udveksle erfaringer med andre virksomheder og deltage i netværk. Klimakompasset blev lanceret i september Læs mere om din virksomheds muligheder på Klimakompasset på

9 Tag ja-hatten på og spar penge Det unikke ved dette års prismodtagere af Grøn Initiativpris Erhverv 2012 er, at lejeren Valora Trade Denmark A/S og udlejeren Investeringsselskabet LUXOR A/S på Naverland 3 i Hersted Industripark er gået sammen for i fællesskab at lave energibesparelser. Anne Adamsen civilingeniør, ph.d., miljømedarbejder Borgmester Steen Christiansen overrakte prisen og glædede sig over, at lejer og ejer på Naverland 3 har overvundet de vanskeligheder, man ofte oplever i erhvervslejemål, så oplagte muligheder for at spare energi kan realiseres. Mangel på viden og dialog mellem lejer og ejer betyder ofte, at der ikke tages initiativ til energibesparelser. Som et led i kommunens store Carbon20 projekt for virksomheder viste energigennemgangen, at bygningen har et potentiale for at spare 60 % på varme og godt 40 % på elforbruget i det ca m 2 store lejemål. Besparelserne dækker både over store investeringer som konvertering til fjernvarme og hulmursisolering, samt mindre tiltag som at ændre belysningen på lageret og at sætte tænd/sluk ur på kaffemaskiner. En del af energirenoveringen sker med tilskud fra Albertslund Varmeværk. Jannik Sørensen, Warehouse Manager, Valora Trade var glad og stolt, da han modtog Grøn Initiativpris Erhverv 2012 sammen med udlejer Jannik Rolf Larsen, Luxor A/S. I sin takketale sagde han bl.a.; at prisen ligger fint i forlængelse af Valora Trades bestræbelser på, at optræde korrekt og ordentligt i enhver sammenhæng, og at virksomheden er meget opmærksom på de aftryk, den sætter i omgivelserne. Lidt god vilje fra begge sider Jannik Sørensen tog initiativ til et møde med deltagelse af kommunens konsulenter, udlejeren og dennes tekniske rådgiver for at drøfte muligheder for at nedbringe energiforbruget og CO 2 udslippet. Jannik Sørensen fortæller: Det gav os et skub ud af start blokken, så vi hurtigt var fremme ved en rapport med tilhørende anbefalinger til energiforbedringer, og estimater på investering og tilbagebetalingstid. Luxor A/S og Valora Trade blev enige om at gennemføre projektet, fordelingen af den samlede omkostning, og en huslejestigning der løber over 5 år. Jannik Sørensen afsluttede med at sige: Det, at Albertslunds Kommunes tilbud var helt uden forpligtelse for os, var lige det, der skulle til, for at få os til at rykke på opgaven. I en travl hverdag, hvor verden drejer sig om noget helt andet, kan det være svært at flytte fokus til en opgave af denne karakter. Især når man ikke sidder med beslutningskraften alene, men skal forhandle løsning og økonomi med en udlejer. Det er min opfordring til andre i samme situation, at man tager ja-hatten på, og kaster sig ud i det. Det er faktisk ikke så svært, og der er hårdt brug for det i vores CO 2 belastede natur og miljø. Inspiration for lejere og ejere i industriområderne Albertslund Kommune håber, at prismodtagerne kan være med til at inspirere andre lejere og ejere af erhvervsejendomme til at indlede samarbejde om energibesparelser. Det betaler sig. Det kan lade sig gøre. Til glæde for begge parter og miljøet. Valora Trade er en varedistributions- og lagervirksomhed, der betjener den danske detailhandel med især tørvarer og langtidsholdbare varer. Investeringsselskabet LUXOR A/S udlejer erhvervslejemål til bl.a. kontor, produktion og lager og lægger stor vægt på, at deres ejendomme opfylder de krav, som lejerne stiller.

10 10 11 Albertslund Kommune har fået nyt regulativ for flytning af jord Før jord flyttes væk fra en ejendom, skal der sendes en anmeldelse til Albertslund Kommune. Regulativet trådte i kraft den 1. maj Af Jonas Christensen, stud. Polyt, miljømedarbejder og Christina Jönsson, cand. scient, miljømedarbejder Jord i byer og industriområder er ofte forurenet i lettere eller svær grad. Folketinget har derfor bestemt, at der skal gælde regler for flytning af jord, som skal sikre, at håndtering af jord sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal sikres, at håndteringen af jord sker under kontrollerede forhold, så forurenet jord ikke spredes til mindre forurenede områder, eller til områder der anvendes til følsomme formål, fx boliger eller daginstitutioner. jord flyttes væk fra en kortlagt del af en ejendom forurenet jord flyttes væk fra den ejendom, hvor den er opgravet jord flyttes fra et godkendt modtageanlæg for jord På kan du se, om din grund ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet, eller om din ejendom er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. På hjemmesiden kan du også få yderligere information om jordflytning. Hvem skal anmeldelsen foretages af? Anmeldelsen skal foretages af den, der foranstalter jordflytningen (ejer/bruger af grunden, bygherre), eller af den der udfører den faktiske flytning (entreprenør, vognmand). Begge parter har dog pligt til at sikre sig, at flytningen bliver anmeldt. Anmeldelse sker på www. jordweb.dk eller hvor der også findes gode råd, vejledninger og yderligere information om jordflytninger. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens regulativ for flytning af jord og af jordflytningsbekendtgørelsen, som du kan læse om på Anmeldelse ved flytning af jord Inden jorden flyttes væk fra ejendommen, skal det anmeldes til kommunen, når: jord flyttes væk fra områder, der er klassificerede som lettere forurenede jord flyttes væk fra offentligt vejareal jord flyttes væk fra ejendomme, der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede

11 Har du styr på din olietank? Som ejer eller bruger af store olietanke skal du føre kontrol med tankens tæthed. Af Christina Jönsson, cand. scient., miljømedarbejder En olietank holder ikke evigt, og risikoen for et olieudslip bliver større med tankens alder. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes. Der er derfor regler for, hvordan og hvor ofte ejeren eller brugeren skal kontrollere tætheden af olietanke. Især de nedgravede tanke kan udgøre en risiko for jord- og grundvandsforurening, fordi man ikke umiddelbart kan se tanken og dens rørføringer og derved vurdere tilstanden. Desuden kan læk af olie være vanskelig at opdage. Inspektion og tæthedsprøvning af olietanke På enkelte erhvervsejendomme findes store nedgravede eller overjordiske olietanke. Tankene anvendes oftest til fyringsolie eller motorbrændstof. Ejeren eller brugeren af en olietank, der er større end liter, skal føre kontrol med, om tanken er tæt. Kontrollen skal både bestå af en inspektion og tæthedsprøvning, der udføres af et sagkyndigt firma og af en egenkontrol, som føres af ejeren eller brugeren. Tanken skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år, hvis den har indvendig korrosionsbeskyttelse, eller hvert 5. år hvis den er uden indvendig korrosionsbeskyttelse. Inspektionen skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person, som via erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette. Egenkontrol Ejeren eller brugeren af tanken har pligt til at føre kontrol med tankens tæthed og holde regnskab med brændstofbeholdning. Egenkontrollen noteres i en journal. I forbindelse med egenkontrollen skal der foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Journal og inspektionsrapporter skal gemmes og fremvises til Albertslund Kommune på forlangende. Er der olietanke på din ejendom? På kan du se, om der er registeret olietanke på din ejendom. Oplysningerne om tanke kommer fra bygnings- og boligregisteret (BBR-registret). Der er ejendomme, som har tanke liggende, der ikke længere anvendes. Tanke, der er taget varigt ud af brug, og tanke der overskrider sløjfningsterminerne, skal sløjfes, og dette skal anmeldes til kommunen. Læs mere på På kan du læse mere om reglerne for inspektion og egenkontrol for erhvervstanke. På hjemmesiden kan du desuden læse om, hvordan tankene skal tømmes og sløjfes, og finde skemaer til brug ved sløjfning af tanke og/eller etablering af nye tanke. I 2010 trådte en række regler i olietankbekendtgørelsen om mellemstore olietanke i kraft. Dette betød blandt, andet at tankene skulle være inspicerede og tæthedsprøvede inden den 1. april Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem og liter og overjordiske tanke mellem og liter. Mellemstore tanke skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. eller 10. år. Intervallet afhænger af, om tankene er beskyttet indvendigt mod korrosion eller ej.

12 B Grønne fodspor i Albertslund IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mens verdens topledere var samlet i Rio torsdag den 21. juni for bl.a. at diskutere miljødagsorden og markere 20 året for Agenda21-planen, hyldede Albertslund Kommune den lokale miljøindsats. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Anne Adamsen civilingeniør, ph.d., miljømedarbejder Det grønne regnskab blev præsenteret, tre grønne initiativpriser blev uddelt og 28 Grønne Butikker, fire Grønne Kontorer og en Grøn Kirke fik overrakt diplomer for deres løbende miljøarbejde i rammerne af økologisk mad og boder. Her kunne borgere og virksomheder blive klogere på vandforbrug, grønne tage, solceller, årets Grøn Butikskampagne m.m. Brug for Genbrug Årets Grøn Butikskampagne blev skudt i gang med en udstilling på Grønne Fodspor. De Grønne Butikker vil gerne have deres kunder til at tænke mere over, om deres affald kan genbruges i stedet for bare at blive smidt i skraldespanden. For at vise, at affald kan bruges igen til mange ting, uddelte de Grønne Butikker indkøbstasker. Taskerne er fremstillet af indsamlede plastflasker fra borgere, som nedknuses og omsmeltes. For at få en taske skulle kunden aflevere en udtjent kuglepen. Kuglepenfirmaet BIG indsamler, i samarbejde med Terracycle, kuglepenne, som kan genbruges til fx at lave vandkander. Matas viste, hvordan de tomme shampooflasker, som kunderne afleverer i butikken, kan genbruges til at lave fødder til vejafmærkningsmateriel. Apoteket viste, hvordan kunderne kan skåne miljøet ved at aflevere deres medicinrester på apoteket i stedet for at smide dem i skraldespanden eller skylle dem ud i toilettet. Albertslund Miljøavis udgives af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen. Avisen tilrettelægges i samarbejde med Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Ansvarshavende redaktør: Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Layout: Kailow Creative Oplag: 700 stk.

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere