Hvordan gik det med miljøet i 2011?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan gik det med miljøet i 2011?"

Transkript

1 Hvordan gik det med miljøet i 2011? >> side 2 Tag ja-hatten på og spar penge >> side 9 Grønne fodspor i Albertslund >> bagsiden NR. 2 JUNI 2012 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE Nyt layout mere info Måske har du lagt mærke til, at dette nummer af Miljøavisen ser lidt anderledes ud, end det plejer? Miljøavisens indhold tilrettelægges fremover i et samarbejde mellem Albertslund Kommune og Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. I praksis betyder det, at vi fremover har mulighed for at kunne levere mere information ud til jer. Vi tredobler nemlig sideantallet fra 4 til 12. Indholdet på 8 af siderne står Albertslund Kommune selv for. Derudover får I 4 sider, som er fælles for alle samarbejdskommunerne. Her vil der være alle mulige informationer så som presseklip om miljø og energi tiltag, nyheder fra Miljøstyrelsen, ny lovgivning og meget mere. Miljøavisen vil stadig udkomme 3-4 gange årligt. Vi håber, at I vil tage godt imod det nye tiltag. God læselyst.

2 2 3 Hvordan gik det med miljøet i 2011? I Albertslund Kommune har vi i 2011 ført tilsyn med miljø- og affaldsforhold på alle virksomhedstyper for at sikre, at miljølovgivning og kommunens regulativ for erhvervsaffald overholdes. Her kan du læse, hvordan det gik. Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d., miljømedarbejder og Lars Bertholdt, kemiingeniør, miljømedarbejder Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at I er op imod 600 virksomheder i Albertslund Kommune, der har miljømæssige forhold, som betyder, at I skal have et miljøtilsyn. Hvor ofte vi kommer på netop din virksomhed, afhænger af jeres miljøbelastning, om virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og om I overholder miljølovgivningen. Tilsynsindsatsen i 2011 Vi har i 2011 udført i alt 290 tilsyn på 195 virksomheder og et landbrug. Tilsynene er fordelt på 123 samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold gennemgås, 5 tekniske tilsyn med vandværker, 4 hygiejnetilsyn med svømmehaller, 150 opfølgende tilsyn med et eller flere miljøforhold og 8 tilsyn med klagesager. Vi har opfyldt aftalen med Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening har en aftale om minimumsfrekvenser for hvor mange tilsyn, vi skal føre på de forskellige virksomhedstyper (liste-, bilag 1- og branchevirksomheder). Kommunen skal indenfor en periode på fire år, føre tilsyn med alle disse virksomheder og det har vi gjort. Der er ikke krav om minimumsfrekvenser for tilsyn med 42-virksomheder, men Miljøstyrelsen stiller krav om, at der skal føres et opsøgende tilsyn med denne type af virksomheder. Håndhævelser Nogle virksomheder opfylder til fulde miljølovens krav, mens andre virksomheder overtræder lovgivningen for ét eller flere miljøforhold. Årets tilsyn har givet anledning til 82 håndhævelser med følgende miljøforhold: 27 om affald, 13 om farligt affald, 14 om spildevand, 7 om jordforurening, 3 om støj, 2 om luft og 9 om opbevaring og håndtering af kemikalier og 7 om andet. De 82 håndhævelser fordeler sig med 43 henstillinger, 38 indskærpelser og 1 påbud. En positiv dialog med virksomhederne er ofte tilstrækkelig til at rette op på forholdene. Kun i et enkelt tilfælde blev det nødvendigt at følge en henstilling op med et påbud. Samtlige virksomhedstyper har fået håndhævelser i forbindelse med tilsyn i Nogle virksomheder har fået mere end én håndhævelse. Over 40 % af reaktionerne er givet til 42-virksomheder. Dette høje tal bekræfter, at det er relevant at føre regelmæssigt tilsyn med 42-virksomhederne. Hvor er det nødvendigt at sætte ind? Oplysningerne om, hvilke miljøforhold der påtales ved håndhævelserne, er vist i figur 1. Det giver et overblik over, hvor det er nødvendigt at sætte ind med råd og vejledning, så miljøloven overholdes. Figuren viser, at de ANTAL HÅNDHÆVELSER Liste Bilag 1 Branche miljømæssige største udfordringer er affald, spildevand, farligt affald og opbevaring og håndtering af kemikalier. Hvad kan I selv gøre? Både virksomhederne og kommunen skal have speciel fokus på affaldshåndtering, afledning af spildevand og opbevaring/håndtering af farligt affald og kemikalier. I skal bl.a. huske at fortælle de nye medarbejdere, hvordan I sorterer og opbevarer affald og farligt affald i, og at de ikke må hælde fx vaskevand fra 42 Landbrug Affald Farligt affald Støj Spildevand samlet Luft Jord Andet Kemikalieopbevaring Type af påtalte miljøforhold på den enkelte virksomhedstype i 2011 For bedst muligt at hjælpe jer med en målrettet information, har vi undersøgt, hvor de største miljømæssige udfordringer for jeres virksomheder ligger. Topscorerne er affald, spildevand, farligt affald samt opbevaring og håndtering af kemikalier.

3 gulvvask i de udendørs riste, fordi disse er tilsluttet regnvandskloakken. Fremtidige miljøtilsyn Vores opgørelser viser, at der stadig skal føres tilsyn på alle virksomhedstyper, da virksomheder inden for alle virksomhedstyperne overtræder gældende miljølovgivning. Ved tilsyn vil vi have særlig fokus på affald, spildevand, farligt affald og opbevaring og håndtering af kemikalier. Men vi vil også som vi plejer tale om forbyggende miljøarbejde med jer. Du kan læse mere om vores tilsynsarbejde og læse Tilsynsberetning 2011 på kommunens hjemmeside www. albertslund.dk Virksomhedstyper Miljøstyrelsen har inddelt virksomheder i følgende grupper: Listevirksomheder Større produktionsvirksomheder, som kræver en miljøgodkendelse indeholdende vilkår om miljøforhold inden virksomhedens etablering, f.eks. større metalforarbejdende virksomheder, asfaltfabrikker og behandlere af affald. I Albertslund Kommune har vi i dag 12 listevirksomheder. Bilag 1-virksomheder Mindre produktionsvirksomheder, der er optaget på et bilag til brugerbetalingsbekendtgørelsen fx mindre maskinværksteder, trykkerier, fotografisk industri, snedkerier, mindre plastvirksomheder, garageanlæg, entreprenører og vognmandsfirmaer. I Albertslund Kommune har vi i dag 54 bilag 1-virksomheder. Branchevirksomheder Udvalgte virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet en bekendtgørelse om miljøkrav til branchen. I dag er der miljøkrav for autoværksteder herunder autolakererier, undervognsbehandlere og vaskehaller, samt for renserier og pelsdyrfarme. I Albertslund Kommune har vi i dag kun autobranchevirksomheder. Vi har 53 autoværksteder. 42-virksomheder Er alle øvrige virksomheder fx handels- og kontorvirksomheder, lagervirksomheder, detailhandelsvirksomheder, ubemandede tankstationer samt mindre transportvirksomheder. De reguleres efter 42 i Miljøbeskyttelsesloven deraf navnet hvilket giver os mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening skal nedbringes. Vi har registreret ca virksomheder og fører løbende tilsyn med ca. 300 af virksomhederne. Landbrug Landbrugene i Albertslund Kommune omfatter kun landbrug med mindre dyrehold og et enkelt jordbrug. I Albertslund Kommune har vi i dag 6 landbrug. Samlet tilsyn Vi gennemgår og kontrollerer alle miljøforhold på virksomheden såsom affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier, støj, luft, lugt, spildevand og jord. Opfølgende tilsyn Vi kontrollerer de håndhævelser af forskellige miljø forhold, fx affald, støj, luft og jord, som virksomheden fik ved samlet tilsyn. Tilsyn ved klagesager Vi kontrollerer indkomne klager ved tilsyn. Henstilling Den mildeste og det mest anvendte håndhævelsesmiddel. Gives ved uhensigtsmæssig miljøadfærd for at rette op på miljøforholdet. Indskærpelse Gives ved overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsregulativer, vilkår i spildevandstilladelser eller miljøgodkendelser.

4 4 5 Lettere miljøregler for dig og dit autoværksted Den 1. juli 2011 kom der et revideret regelsæt om miljøkrav for etablering og drift af autoværksteder. Formålet med den nye bekendtgørelse er at gøre regler og miljøkrav mere klare og forståelige og derved spare landets autoværksteder for besvær og unødigt tidsforbrug. Af Lars Bertholdt, kemiingeniør, miljømedarbejder I Albertslund Kommune har vi registreret 53 virksomheder, som er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Størstedelen er autoværksteder med mekanisk reparation og service samt pladeværksted, og en mindre del er autolakerere. Tankstationer med vaskehal er også omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Driftsjournal forenklet Tidligere var der et krav om, at autoværkstederne skulle udarbejde en omfattende drifts - journal, som på forlangende skulle forevises ved miljøtilsyn. Det er nu forenklet til, at virksomheden ikke længere skal udarbejde en driftsjournal, men på forlangende kunne fremvise dokumentation for følgende: Indkøb af farve og lak, opløsningsmidler, fortyndingsmidler Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. og svejserøg fra indendørs lokaliteter er uændret, men nu skal afkastet blot føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Tidligere skulle afkastet være mindst 2 meter over tagryg. Opbevaring af olier og kemikalier forenklet tekst Reglerne for opbevaring af olieprodukter og farligt affald er mere enkelt beskrevet i den nye bekendtgørelse. I bekendtgørelsen står, at stoffer og blandinger både råvarer og affald - skal opbevares i egnede beholdere beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være med tæt belægning uden afløb og indrettet, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfaldevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Oliefyr og olietanke ikke omfattet mere Der ikke længere krav til fyringsanlæg i autoværkstedsbekendtgørelsen. Disse regler findes nu udelukkende i olietankbekendtgørelsen. Sørg dog altid for at kende din olietanks alder, da der i dag er frister for, hvor længe de må benyttes. Det typiske er 30 år fra produktionsåret, hvis olietanken er placeret overjordisk. Husk at anmelde nyt autoværksted eller udvidelse Både den nye og den gamle bekendtgørelse indeholder krav om, at nye autoværksteder skal anmelde sig til kommunen inden etablering. Et eksisterende autoværksted, som ønsker at udvide aktiviteterne, skal også anmelde sig til kommunen, inden ændringen eller udvidelsen sker. Årsagen er, at vi skal vurdere, om de nye aktiviteter eller udvidelsen vil give anledning til øget forurening. Hvis du tænker på at starte et nyt autoværksted eller vil udvide dit eksisterende autoværksted, kan du hente et anmeldelsesskema på kommunens hjemmeside www. albertslund.dk. Luftafkast kun 1 meter over tag Kravet om, at der skal etableres udsugning af udstødningsgasser, rensemiddeldampe

5 Er I en energirigtig virksomhed? - Så bruger I sikkert også sparepærer, hvor det er muligt. Af Dorte Nejrup Der kan både spares penge og på udledning af CO 2 ved at udskifte almindelige glødepærer med elsparepærer. Sparepærer er farligt affald Men de positive miljøeffekter af omskiftningen kan hurtigt mindskes, hvis udtjente sparepærer efterfølgende ender i dagrenovationen eller i containeren med "småt brændbart. Her hører de nemlig ikke hjemme. Elsparepærer er farligt affald. De indeholder bl.a. små mængder kviksølv og elektroniske kredsløb, og skal derfor afleveres på genbrugsstationen, i forbindelse med en speciel indsamlingsordning for udtjente lyskilder, eller på anden måde indsamles sammen med virksomhedens øvrige farlige affald. Indsamling Sparepærer og lysstofrør er omfattet af producentansvar. Det betyder, at producenter og importører er ansvarlige for, at lyskilderne indsamles og genanvendes. Lyskildebranchens forening (LWF) tilbyder producenter og importører af lyskilder en kollektivordning, der bl.a. indebærer, at LWF på disses vegne sørger for afhentning af udtjente lyskilder på de kommunale genbrugspladser. container stillet til rådighed af LWF til indsamling. For at opnå den maksimale genanvendelsesværdi sorteres og behandles lysstofrør og sparepærer hver for sig, hvorfor de også skal separeres i forbindelse med aflevering. Virksomhederne kan alternativt selv aflevere lyskilderne på specielle erhvervsgenbrugspladser, der for Sjællands vedkommende er beliggende på Amager og i Roskilde. Lyskilde Glødepærer Nedenfor er en oversigt over den korrekte bortskaffelse af de mest almindelige lyskilder. Genanvendelse Når lyskilderne afleveres på genbrugspladser eller på anden måde frasorteres med henblik på genanvendelse, sikrer man, at kviksølvet samt øvrige genbrugelige materialer i lyskilderne indsamles og genanvendes. Over 90 % af materialerne kan genanvendes, blandt andet i forbindelse Bortskaffelsesmetode med produktion af nye pærer. Det er fx kviksølv, lyspulver, glas og metaldele, der genanvendes. Den sidste rest brændes eller deponeres. Læs mere på om indsamlingsordninger. Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om, hvad man skal gøre, hvis sparepærer eller lysstofrør går i stykker; - søg på elspare pærer. Dagrenovation Genbrugsplads Speciel indsamling X Forbrugere og mindre virksomheder kan aflevere brugte lyskilder på den kommunale genbrugsplads, mens virksomheder med mange brugte lyskilder, kan få en speciel Halogenpærer X LED-retrofit X X Sparepærer (A-pærer) X X Lysstofrør og solarierør X X Højtydende udladningslamper X X

6 6 7 De røde elbiler i Københavns Brandvæsen Flere myndigheder og virksomheder anskaffer sig el-drevne biler. Selvom Københavns Brandvæsens biler alle er malet røde, er de med på den grønne bølge; de har nemlig investeret i to Citroën C1 ere samt 2 Fiat-modeller, der alle drives af elektricitet. Af Marie Kampmann Leder af Indsats i Københavns Brandvæsen, Ole Gammelby kører selv en C1 er, som er anskaffet i Bilerne benyttes primært til intern transport mellem vores syv brandstationer, fortæller Ole Gammelby. Han er yderst tilfreds med el-bilerne, som ikke forurener med partikler i byen, og hvis totale mangel på motorlyd forundrer folk, der har prøvekørt bilerne. Man kan blive helt i tvivl, om motoren nu startes, når nøglen drejes om, da bilen blot giver et lille klik som startsignal. Men kan man nu stole på disse lydløse og miljøvenlige biler? Ole Gammelby beretter om sine erfaringer med brug og kørsel i sin C1. Rækkevidde På en fuld opladning, der foregår på en af brandstationens standere, opsat af firmaet Better Place, kan C1 eren køre omkring kilometer. For Ole Gammelby er der ikke problemer med rækkevidden, da den først og fremmest bruges til bykørsel i København samt til kortere, bynære ruter. Han vælger dog, for sikkerhedens skyld el-bilen fra, hvis han skal køre mere end kilometer. C1 eren kan køre

7 kilometer i timen, men der er da heller ikke behov for mere inde i byen, siger Ole Gammelby. En enkel oplevelse Det kræver ikke noget særligt at køre el-bilen, der kun har fremad- og bakgear og ingen kobling. Automatgearet bevirker, at farten er afhængig af, hvor hårdt speederen trædes. Ole Gammelbys C1 er indrettet som enhver anden Citroën med den indmad, man kender fra de almindelige benzin- eller dieseldrevne biler. Der er kun motoren til forskel. Den er meget fin og enkel at køre med, og der er hurtigt optræk i den, fortæller Ole Gammelby, da han udspørges om dens anvendelighed ved bykørsel. Vinterkulden Vil man ud at køre en kold decemberdag, skal man være forberedt på, at det muligvis kan blive lidt af en kold fornøjelse. El-bilens varmesystem er knapt så effektivt, og det er netop det, der er ulempen, mener Ole Gammelby; Du står og bruger en masse strøm til opvarmning, inden du skal ud og køre. Han glædes væsentligt mere ved sommerkørsel, hvor der ikke er problemer med at få dugfri ruder eller holde varmen under kørslen. Jo koldere vejr, jo værre er den at køre. Værkstedsbesøg og vedligeholdelse Batteriet og elmotoren, der sagte driver den røde bil fremad, har ikke haft det store behov for værkstedsbesøg, og i så fald har der været tale om småproblemer, fortæller Ole Gammelby. Heldigvis har brandvæsenet eget værksted, hvor bilerne tilses, og Ole Gammelby vurderer ikke reparationsomkostningerne til at overskride standarden for de almindelige benzin- og dieseldrevne biler. Brandvæsenets bidrag Skulle der ske en ulykke, er det vigtigt at vide, hvordan el-bilerne håndteres, da proceduren ikke er helt identisk med håndteringen af almindelige biler. Dette er netop en opgave for brandvæsenet, der er blevet ekstra opmærksom på de instrukser, der skal til for ansvarlig håndtering af el-biler, der er med i en ulykke med fare for at gå i brand. At mandskabet undervises i, hvad de skal gøre ved havarerede el-biler, er ikke kun til fordel for egne biler, men anvendes i takt med, at der dukker flere el-biler op på markedet og dermed på gaderne. Fakta om el-biler Der forhandles omkring 10 forskellige el-bilmærker i Danmark. Overordnet fungerer el-bilen rigtig godt, hvilket Ole Gammelbys kollegaer bakker ham op i. Dog mener Ole Gammelby ikke, at el-bilen bør ta ges i brug som familiebil, da der dertil ville være behov for bedre komfort samt sikkerhed i rækkevidden, eftersom der forbruges mere til dette formål. Han anbefaler, at bilen dedikeres til de forholdsvis korte ture, hvor der ikke køres mere end kilometer. Om aftenen, efter kørsel, kan bilen med fordel sættes til opladning for at være køreklar og fuldt opladet den følgende morgen. Størrelser og priser I personbiludgaver er der biler med fra 2 siddepladser til 5 siddepladser. Priserne ligger mellem ca og kroner. Der kan også fås en sportsvognsmodel til omkring kroner. Varevogne fås til priser mellem ca og kroner (ekskl. moms). Rækkevidden på en opladning ligger typisk på mellem 80 og 130 km. Nogle modeller kan køre op til 150 km på en opladning. Flere af bilerne kan hurtigoplades, så batteriet opnår 80 procents kapacitet på omkring 30 minutter. Langtidsopladning tager omkring 9 timer. På nogle modeller oplader brugerne ikke batteriet selv, men bytter batteriet til et opladet. Energiforbrug En el-bil udleder ikke CO 2 under kørslen, men ved fremstillingen af den elektricitet, der anvendes til opladning af bilen, udledes der CO 2. Elektricitet fremstillet i Danmark består af en blanding af elektricitet fremstillet ved vindkraft og ved forbrænding af fossile brændsler. Ifølge Energistyrelsen kan der for 2020 beregnes en gennemsnitlig CO 2 -emission på 337 g pr. kwh. Det svarer til ca. 48 g CO 2 /kørt km i en gennemsnits el-bil. Sammenlignes med en konventionel benzin- eller dieselbil, er den gennemsnitlige udledning pr. kørt km på 182 g CO 2 for en benzinbil og 142 g CO 2 for en dieselbil. El-biler udleder således væsentligt mindre mængder CO 2 end konventionelle biler. Hvis elektriciteten udelukkende blev fremstillet ved vindkraft, ville CO 2 -udledningen fra el-biler være nær nul. Hvis der ikke indgik vindkraft i den danske el-produktion, ville el-biler stadig være mindre energiforbrugende end konventionelle biler, idet el-bilen er omkring 3,5 gange mere energieffektiv end en konventionel bil.

8 8 9 Ny CO 2 -beregner for varetransport Klimakompasset, der er erhvervslivets klimaportal, har fået et nyt modul om varetransportydelser, hvor det er muligt for virksomheden eller virksomhedens transportører at beregne udledning af CO 2 fra varetransport. Af Dorte Nejrup Ved at beregne virksomhedens CO 2 -udledning får man et overblik over virksomhedens klimapåvirkning. Så er det første skridt mod at ud arbejde et klimaregnskab taget. Beregningen af transporten efter modulet er opdelt i 2 trin, og udledningen beregnes i CO 2 pr. ton transportgods. Første trin i beregneren er baseret på virksomhedens oplysninger om transportkæden. Her skal virksomheden definere, hvordan de forskellige varetransporter er sammensat af deltransporter, der tilsammen bringer en vare fra A til B. Kæden vil ofte være sammensat af flere transportformer eller skift i transport. Andet trin er en opgørelse af, hvor mange ton der bliver transporteret i den opgjorte transportkæde. I beregneren bliver emissionerne beregnet til CO 2 ækvivalenter med udgangspunkt i de 6 klimagasser fra Kyoto protokollen. For transport er de vigtigste klimagasser CO 2, N 2 O og CH 4, hvor CO 2 alene bidrager med ca. 98 %. CO 2 -beregneren er udviklet på grundlag af den britiske organisation Carbon Trusts Carbon Footprint Calculator. DI og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i samarbejde med relevante vidensinstitutioner og myndigheder videreudviklet Klimakompasset og tilpasset CO 2 -beregneren og CO 2 -omregningsfaktorer m.m. til danske forhold. Det skal være nemt for virksomheder at komme i gang med klimaarbejdet. Derfor er der samlet viden, vejledninger og gode værktøjer på Klimakompasset. Her kan virksomheden få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere virksomhedens udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Hjemmesiden indeholder konkrete ideer til, hvordan virksomheden kan spare på energien med eksempler på, hvad andre har gjort, og man kan udveksle erfaringer med andre virksomheder og deltage i netværk. Klimakompasset blev lanceret i september Læs mere om din virksomheds muligheder på Klimakompasset på

9 Tag ja-hatten på og spar penge Det unikke ved dette års prismodtagere af Grøn Initiativpris Erhverv 2012 er, at lejeren Valora Trade Denmark A/S og udlejeren Investeringsselskabet LUXOR A/S på Naverland 3 i Hersted Industripark er gået sammen for i fællesskab at lave energibesparelser. Anne Adamsen civilingeniør, ph.d., miljømedarbejder Borgmester Steen Christiansen overrakte prisen og glædede sig over, at lejer og ejer på Naverland 3 har overvundet de vanskeligheder, man ofte oplever i erhvervslejemål, så oplagte muligheder for at spare energi kan realiseres. Mangel på viden og dialog mellem lejer og ejer betyder ofte, at der ikke tages initiativ til energibesparelser. Som et led i kommunens store Carbon20 projekt for virksomheder viste energigennemgangen, at bygningen har et potentiale for at spare 60 % på varme og godt 40 % på elforbruget i det ca m 2 store lejemål. Besparelserne dækker både over store investeringer som konvertering til fjernvarme og hulmursisolering, samt mindre tiltag som at ændre belysningen på lageret og at sætte tænd/sluk ur på kaffemaskiner. En del af energirenoveringen sker med tilskud fra Albertslund Varmeværk. Jannik Sørensen, Warehouse Manager, Valora Trade var glad og stolt, da han modtog Grøn Initiativpris Erhverv 2012 sammen med udlejer Jannik Rolf Larsen, Luxor A/S. I sin takketale sagde han bl.a.; at prisen ligger fint i forlængelse af Valora Trades bestræbelser på, at optræde korrekt og ordentligt i enhver sammenhæng, og at virksomheden er meget opmærksom på de aftryk, den sætter i omgivelserne. Lidt god vilje fra begge sider Jannik Sørensen tog initiativ til et møde med deltagelse af kommunens konsulenter, udlejeren og dennes tekniske rådgiver for at drøfte muligheder for at nedbringe energiforbruget og CO 2 udslippet. Jannik Sørensen fortæller: Det gav os et skub ud af start blokken, så vi hurtigt var fremme ved en rapport med tilhørende anbefalinger til energiforbedringer, og estimater på investering og tilbagebetalingstid. Luxor A/S og Valora Trade blev enige om at gennemføre projektet, fordelingen af den samlede omkostning, og en huslejestigning der løber over 5 år. Jannik Sørensen afsluttede med at sige: Det, at Albertslunds Kommunes tilbud var helt uden forpligtelse for os, var lige det, der skulle til, for at få os til at rykke på opgaven. I en travl hverdag, hvor verden drejer sig om noget helt andet, kan det være svært at flytte fokus til en opgave af denne karakter. Især når man ikke sidder med beslutningskraften alene, men skal forhandle løsning og økonomi med en udlejer. Det er min opfordring til andre i samme situation, at man tager ja-hatten på, og kaster sig ud i det. Det er faktisk ikke så svært, og der er hårdt brug for det i vores CO 2 belastede natur og miljø. Inspiration for lejere og ejere i industriområderne Albertslund Kommune håber, at prismodtagerne kan være med til at inspirere andre lejere og ejere af erhvervsejendomme til at indlede samarbejde om energibesparelser. Det betaler sig. Det kan lade sig gøre. Til glæde for begge parter og miljøet. Valora Trade er en varedistributions- og lagervirksomhed, der betjener den danske detailhandel med især tørvarer og langtidsholdbare varer. Investeringsselskabet LUXOR A/S udlejer erhvervslejemål til bl.a. kontor, produktion og lager og lægger stor vægt på, at deres ejendomme opfylder de krav, som lejerne stiller.

10 10 11 Albertslund Kommune har fået nyt regulativ for flytning af jord Før jord flyttes væk fra en ejendom, skal der sendes en anmeldelse til Albertslund Kommune. Regulativet trådte i kraft den 1. maj Af Jonas Christensen, stud. Polyt, miljømedarbejder og Christina Jönsson, cand. scient, miljømedarbejder Jord i byer og industriområder er ofte forurenet i lettere eller svær grad. Folketinget har derfor bestemt, at der skal gælde regler for flytning af jord, som skal sikre, at håndtering af jord sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal sikres, at håndteringen af jord sker under kontrollerede forhold, så forurenet jord ikke spredes til mindre forurenede områder, eller til områder der anvendes til følsomme formål, fx boliger eller daginstitutioner. jord flyttes væk fra en kortlagt del af en ejendom forurenet jord flyttes væk fra den ejendom, hvor den er opgravet jord flyttes fra et godkendt modtageanlæg for jord På kan du se, om din grund ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet, eller om din ejendom er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. På hjemmesiden kan du også få yderligere information om jordflytning. Hvem skal anmeldelsen foretages af? Anmeldelsen skal foretages af den, der foranstalter jordflytningen (ejer/bruger af grunden, bygherre), eller af den der udfører den faktiske flytning (entreprenør, vognmand). Begge parter har dog pligt til at sikre sig, at flytningen bliver anmeldt. Anmeldelse sker på www. jordweb.dk eller hvor der også findes gode råd, vejledninger og yderligere information om jordflytninger. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens regulativ for flytning af jord og af jordflytningsbekendtgørelsen, som du kan læse om på Anmeldelse ved flytning af jord Inden jorden flyttes væk fra ejendommen, skal det anmeldes til kommunen, når: jord flyttes væk fra områder, der er klassificerede som lettere forurenede jord flyttes væk fra offentligt vejareal jord flyttes væk fra ejendomme, der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede

11 Har du styr på din olietank? Som ejer eller bruger af store olietanke skal du føre kontrol med tankens tæthed. Af Christina Jönsson, cand. scient., miljømedarbejder En olietank holder ikke evigt, og risikoen for et olieudslip bliver større med tankens alder. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes. Der er derfor regler for, hvordan og hvor ofte ejeren eller brugeren skal kontrollere tætheden af olietanke. Især de nedgravede tanke kan udgøre en risiko for jord- og grundvandsforurening, fordi man ikke umiddelbart kan se tanken og dens rørføringer og derved vurdere tilstanden. Desuden kan læk af olie være vanskelig at opdage. Inspektion og tæthedsprøvning af olietanke På enkelte erhvervsejendomme findes store nedgravede eller overjordiske olietanke. Tankene anvendes oftest til fyringsolie eller motorbrændstof. Ejeren eller brugeren af en olietank, der er større end liter, skal føre kontrol med, om tanken er tæt. Kontrollen skal både bestå af en inspektion og tæthedsprøvning, der udføres af et sagkyndigt firma og af en egenkontrol, som føres af ejeren eller brugeren. Tanken skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år, hvis den har indvendig korrosionsbeskyttelse, eller hvert 5. år hvis den er uden indvendig korrosionsbeskyttelse. Inspektionen skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person, som via erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette. Egenkontrol Ejeren eller brugeren af tanken har pligt til at føre kontrol med tankens tæthed og holde regnskab med brændstofbeholdning. Egenkontrollen noteres i en journal. I forbindelse med egenkontrollen skal der foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Journal og inspektionsrapporter skal gemmes og fremvises til Albertslund Kommune på forlangende. Er der olietanke på din ejendom? På kan du se, om der er registeret olietanke på din ejendom. Oplysningerne om tanke kommer fra bygnings- og boligregisteret (BBR-registret). Der er ejendomme, som har tanke liggende, der ikke længere anvendes. Tanke, der er taget varigt ud af brug, og tanke der overskrider sløjfningsterminerne, skal sløjfes, og dette skal anmeldes til kommunen. Læs mere på På kan du læse mere om reglerne for inspektion og egenkontrol for erhvervstanke. På hjemmesiden kan du desuden læse om, hvordan tankene skal tømmes og sløjfes, og finde skemaer til brug ved sløjfning af tanke og/eller etablering af nye tanke. I 2010 trådte en række regler i olietankbekendtgørelsen om mellemstore olietanke i kraft. Dette betød blandt, andet at tankene skulle være inspicerede og tæthedsprøvede inden den 1. april Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem og liter og overjordiske tanke mellem og liter. Mellemstore tanke skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. eller 10. år. Intervallet afhænger af, om tankene er beskyttet indvendigt mod korrosion eller ej.

12 B Grønne fodspor i Albertslund IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mens verdens topledere var samlet i Rio torsdag den 21. juni for bl.a. at diskutere miljødagsorden og markere 20 året for Agenda21-planen, hyldede Albertslund Kommune den lokale miljøindsats. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Anne Adamsen civilingeniør, ph.d., miljømedarbejder Det grønne regnskab blev præsenteret, tre grønne initiativpriser blev uddelt og 28 Grønne Butikker, fire Grønne Kontorer og en Grøn Kirke fik overrakt diplomer for deres løbende miljøarbejde i rammerne af økologisk mad og boder. Her kunne borgere og virksomheder blive klogere på vandforbrug, grønne tage, solceller, årets Grøn Butikskampagne m.m. Brug for Genbrug Årets Grøn Butikskampagne blev skudt i gang med en udstilling på Grønne Fodspor. De Grønne Butikker vil gerne have deres kunder til at tænke mere over, om deres affald kan genbruges i stedet for bare at blive smidt i skraldespanden. For at vise, at affald kan bruges igen til mange ting, uddelte de Grønne Butikker indkøbstasker. Taskerne er fremstillet af indsamlede plastflasker fra borgere, som nedknuses og omsmeltes. For at få en taske skulle kunden aflevere en udtjent kuglepen. Kuglepenfirmaet BIG indsamler, i samarbejde med Terracycle, kuglepenne, som kan genbruges til fx at lave vandkander. Matas viste, hvordan de tomme shampooflasker, som kunderne afleverer i butikken, kan genbruges til at lave fødder til vejafmærkningsmateriel. Apoteket viste, hvordan kunderne kan skåne miljøet ved at aflevere deres medicinrester på apoteket i stedet for at smide dem i skraldespanden eller skylle dem ud i toilettet. Albertslund Miljøavis udgives af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen. Avisen tilrettelægges i samarbejde med Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Ansvarshavende redaktør: Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Layout: Kailow Creative Oplag: 700 stk.

Solceller er en god forretning >> side 3 Er I en energirigtig virksomhed? >> side 5 De røde elbiler i Københavns Brandvæsen >> side 6 Ny CO 2

Solceller er en god forretning >> side 3 Er I en energirigtig virksomhed? >> side 5 De røde elbiler i Københavns Brandvæsen >> side 6 Ny CO 2 Klimasikring af erhvervskvarteret >> side 4 Nu kan virksomheder også sige Nej tak >> bagsiden NR. 2 ÅRGANG 14 JUNI 2012 TIL VIRKSOMHEDER I HERLEV KOMMUNE Er elcyklen din nye pendlerbil? >> side 2 Solceller

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hvem må køre med affaldet, og hvem har ansvaret? >> side 4. Er I en energirigtig virksomhed? >> side 5. Vær Beredt >> side 9

Hvem må køre med affaldet, og hvem har ansvaret? >> side 4. Er I en energirigtig virksomhed? >> side 5. Vær Beredt >> side 9 Nu er der penge i solceller >> side 2 Vind en købmandskurv med masser af lækkerier >> bagsiden NR. 2 JUNI 2012 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE Hvem må køre med affaldet, og hvem har ansvaret? >> side

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.03.2016 CVR-nummer 19739031 P-nummer 1003959808 Virksomhed Mejlby Autoværksted V/Søren Eriksen Adresse Mejlbyvej

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsid 16/42462 Kontaktperson Jesper Nørskov Madsen 1. OPLYSNINGER Virksomhed Brandstation Knebel Adresse Havagervej 2 Postnummer og by 8420

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

(H. Olsen) - CVR nr P nr

(H. Olsen) - CVR nr P nr Dan-Balt Tank Lager Østre Havnevej 49 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 15/31495 Dok.løbenr.: 301244/15 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767044

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Vestlollands Dækcenter. Linkøbingvej 6. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Vestlollands Dækcenter. Linkøbingvej 6. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Vestlollands Dækcenter Linkøbingvej 6 CVR-nr: 37803677 P-nr: 1021517506 Tilsynsdato: 22.09.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Bov-Padborg Brandstation, Plantagevej 8C, 6330 Padborg Telefonnr CVR nr P nr

Bov-Padborg Brandstation, Plantagevej 8C, 6330 Padborg Telefonnr CVR nr P nr Aabenraa Beredskab Pilemosen 21 6200 Aabenraa Kommune Vedr.:Bov-Padborg Brandstation Plantagevej 8C 6330 Padborg Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-03-2016 Sagsnr.: 15/32921 Dokumentnr.:

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik Januar 205 Miljøtilsyn Miljø & Teknik Årsberetning 204 og Årsplan 205 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Januar 205 Årsberetning 204 og Årsplan 205

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel Helsingør kommune, Nordhavnen Att.: Jan Hjort Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 15.05.2017 Sagsnr. 17/9256 Sagsbehandler Malene Kamstrup

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. OK Aabenraa Langebro 21 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30. august 2016 Sagsnr.: 16/27242 Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm Direkte tlf.: 7376 7786 Email: srh@aabenraa.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. BASF A/S Hallandsvej 1 6230 Rødekro Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 25-04-2016 Sagsnr.: 15/7366 Dok.løbenr.: 284281/15 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.11.2015 CVR-nummer 38569112 P-nummer 1001768981 e-doc journal nr. 13/027071 Virksomhed J.L. Møllers Møbelfabrik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Phønix Tag Sønderjylland Lundsbjerg Industrivej Aabenraa. Tilsyn 2015

Phønix Tag Sønderjylland Lundsbjerg Industrivej Aabenraa. Tilsyn 2015 Phønix Tag Sønderjylland Lundsbjerg Industrivej 53 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28102015 Sagsnr.: 15/26685 Dok.løbenr.: 252066/15 Kontakt:

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden:

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden: Maskinstation v/niels P.Mathiesen Vollerupvej 26 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/32862 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 12836 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21. december 2016 CVR-nummer 31 88 41 36 edoc journal nr. 17/000140 (Miljøsagsnr.: 4578) P.nr. 1018654802 Virksomhed

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014: Ravsted Slagteri ApS Ravsted Storegade 35 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-03-2016 Sagsnr.: 15/32892 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 14744 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland Søgård Hovvej 1 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 01072016 Sagsnr.: 16/21170 Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm Direkte

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Tilsynsrapport. Cirkel K Tankstation. Rødbyvej 143, 4900 Nakskov. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Cirkel K Tankstation. Rødbyvej 143, 4900 Nakskov. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Cirkel K Tankstation Rødbyvej 143, 4900 Nakskov CVR-nr: 20727586 P-nr: 1002601585 Tilsynsdato: 04.10.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon

Læs mere