Udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet Pilotstrækning Løgstør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet Pilotstrækning Løgstør"

Transkript

1 Udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet Pilotstrækning Løgstør August 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

2 Projekt KUP - Samfundsøkonomisk analyse Startdato September 2008 Slutdato Marts 2009 Projektansvarlig (PA) Carl-Christian Munk-Nielsen Projektleder (PL) John Jensen Projektmedarbejdere (PM) Irene Andersen Jens Bech Jørgensen Peter Klagenberg Timeregistrering Kontering Godkendt den Carl-Christian Munk-Nielsen Rapport Udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet Pilotstrækning Løgstør Forfattere John Jensen Nøgleord Løgstør, klimaændringer, havspejlsstigning, oversvømmelsessimulering, oversvømmelsesfare, risikokort, oversvømmelsesdirektiv, samfundsøkonomisk analyse Distribution Transportministeriet, Refereres som Jensen J., Jørgensen J.B. og Klagenberg P. Gr

3 Indhold Tegninger Referencer 1 Indledning Strækningsbeskrivelse Hydraulisk påvirkning Generelt Højvandsstatistik Klimaændringer Generelt Global havspejlsstigning Relativ havspejlsstigning Ændring af vindstuvning Nye højvandsstatistikker Standardforløb af vandstandstidsserie Etablering af kystbeskyttelse Oversvømmelsesberegning Numerisk model Opsætning Kalibrering Ydre påvirkning Resultater Sårbarhedsanalyse Oversvømmelsesdirektiv Generelt Vandstandsdata Foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisiko Indholdsfortegnelse Gr

4 7.4 Kort over oversvømmelsesfaren Kort over oversvømmelsesrisiko Samfundsøkonomisk analyse Vandstandsdata Opstilling af økonomiske tabeller Følsomhedsanalyse Indholdsfortegnelse 2

5 Tegninger Tegning nr. 7.1 Tegning nr. 7.2 Tegning nr. 7.3 Tegning nr. 7.4 Tegning nr. 7.5 Tegning nr. 7.6 Tegning nr. 7.7 Tegning nr. 7.8 Oversvømmelsesfare. Løgstør By års MT højvande situation med nuværende højvandsbeskyttelse Oversvømmelsesfare. Løgstør By års MT højvande situation med nuværende højvandsbeskyttelse Oversvømmelsesfare. Løgstør By års MT højvande situation med forstærket højvandsbeskyttelse Oversvømmelsesfare. Løgstør By års MT højvande situation med forstærket højvandsbeskyttelse Risikokort. Løgstør By situation med nuværende højvandsbeskyttelse Risikokort. Løgstør By situation med nuværende højvandsbeskyttelse Risikokort. Løgstør By situation med forstærket højvandsbeskyttelse Risikokort. Løgstør By situation med forstærket højvandsbeskyttelse Tegningsoversigt 3

6 Referencer Kystdirektoratet, 2007 Kystdirektoratet. Højvandsstatistikker Regeringen, 2008 Regeringen. Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. Marts Kystdirektoratet, 2008b Kystdirektoratet. Fremskrivning af fodringsindsatsen på Vestkysten. September Kystdirektoratet, 2008a Kystdirektoratet. Analyse af middelvandstande i Vadehavet. April 2008 Kaas et al., 2001 Kaas et al. 2001: Synthesis of the STOWASUS-2100 project: Regional Storm, Wave and Surge Scenarios for the 2100 Century. Denmark s Climate Center Report DMI. I teksten henvises til den grundliggende manual: Kystdirektoratet Manual for udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet. August 2009 Referencer 4

7 Afsnit 1 Indledning I manualen er der beskrevet en metodik til opstilling af en samfundsøkonomisk analyse som beslutningsværktøj for eventuelt nyanlæg eller forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse. Derudover er der arbejdet med den del af EU s oversvømmelsesdirektiv, som udgør grundlaget for udarbejdelse af risikostyringsplaner i forbindelse med oversvømmelse fra søsiden. Nærværende undersøgelse af forholdene i Løgstør By tjener som eksempel på metodens anvendelighed i praksis. Den skal derfor ikke ses som et kystteknisk detailstudie og dermed en gennemarbejdet samfundsøkonomisk analyse af bydelen, der kan stå alene. Et decideret kystteknisk studie vil kræve større detaljering og bearbejdning af forudsætninger. F.eks. er grundlaget for kalibrering af oversvømmelsesmodellen yderst spinkelt og hviler på oplysning om største dybde ved en husgavl under en tidligere oversvømmelse i byen. Det er endvidere oplyst, at en del af oversvømmelsen skyldtes indtrængen af fjordvand gennem regnvandskloakken. Bidrag herfra indgår ikke i beregningerne. Såfremt undersøgelsen indgik i et decideret kystteknisk studie, burde der være arbejdet med at fremskaffe yderligere oplysninger. Skadesopgørelsen foretages i overvejende grad efter den standardiserede metode beskrevet i hovedrapporten. Dette sker på bekostning af nøjagtighed og detaljering, men fremmer en overkommelig tilgang til problemstillingen. Oversvømmelsesberegningerne udføres ved numerisk modellering. Der kunne alternativt være valgt at beskrive oversvømmelse alene ved det maksimale vandstandsniveau ud fra en terrænhøjdemodel, hvilket vil kunne forsvares, da det her drejer sig om et forholdsvist lille reservoir. Indledning 5

8 Afsnit 2 Strækningsbeskrivelse Området omkring Løgstør er geologisk set dannet som morænelandskab. Foran morænebakken ligger hævet havbund, som øst for byen overlejres af en strandvoldsdannelse, der afskærer den nuværende ådal. Smakmølle Å dræner et lille opland. Det aktuelle oversvømmelsestruede område reservoiret består fortrinsvis af bymæssig bebyggelse se figur 2.1. Afgrænsningen af reservoiret udgøres af morænebakken mod syd og længere mod øst af strandvoldsdannelsen forbi ådalen. Løgstør Frederik d. 7 s kanal Ådal Figur 2.1 Topografisk kort over reservoir. Reservoiret er angivet med periferi i kote +4,5 m DVR 90. Den beregningsmæssige afskæring af reservoiret er angivet ved nuanceskift i farve. Frederik den 7. s kanal er afskærmet mod fjorden af en smal landtange. Kanalen udgør ikke længere et transportøkonomisk aktiv, men er en del af regionens kulturarv. Ådalen, som mod nord gennemskæres af strandvold og vejforbindelse, har form som en tragt ind i land. Åen har forbindelse til fjorden gennem åben rørføring under vejen. Disse to områder indgår ikke i beregningerne, selvom de strengt taget udgør en del Strækningsbeskrivelse 6

9 af reservoiret. Det er valgt, at koncentrere undersøgelsen til forholdene i selve byen. Den nedre bydel er opdelt til forskellige formål, se figur 2.2. Figur 2.2 Kommuneplanens opdeling af Løgstør nedre bydel til forskellige formål (Kilde Vesthimmerland Kommune) Bykernen består både af boliger og bygninger til erhvervsformål. I industrikvarteret findes kommunens renseanlæg, tidligere jernbanestation samt bygninger til forskellige erhvervsformål. Mod vest ligger kajer med havnefaciliteter til fritidsbåde, medens industrikajen findes i den østlige del. Strækningsbeskrivelse 7

10 Afsnit 3 Hydraulisk påvirkning 3.1 Generelt Den ydre påvirkning af kysten beskrives ved hjælp af højvandsstatistik og bølgepåvirkning. Vandstandsniveauet har betydning for sikkerheden af det bagvedliggende lave område og vil medføre oversvømmelse, når det overstiger højvandsskærmen i Løgstør. Bølger kan medvirke til oversvømmelse dels ved bølgeoverløb af højvandsbeskyttelsen og dels gennem sin nedbrydende kraft. Højvandsbeskyttelsen foran byen består af en lodret bølgeskærm i forskellig udformning langs havnefronten. Der er nogle steder etableret åbninger i skærmen til passage for færdslen. Disse lukkes med skotter i forbindelse med stormflod. I industriområdet er højvandsbeskyttelsen på et kortere stykke forlænget med et jorddige syd for Havnevej foran arealet over for bådeværftet. Havnevej, som løber langs hele fronten mod fjorden, udgør et svagt led i beskyttelsen i begge ender af højvandsbeskyttelsen, da vejen ikke er hævet. Såfremt der varsles stormflod lukkes vejen i begge ender for vandets adgang med udlagte sandsække. Fronten ud mod fjorden er armeret. Enten er der bygget kaj og hvor dette ikke er nødvendigt er der anlagt skråningsbeskyttelse af sten. Omkring to tredjedel af industriområdet er beskyttet med skråningsbeskyttelse. Den største risiko for oversvømmelse forventes at være decideret overløb, når vandstanden i fjorden bliver højere end toppen af højvandsbeskyttelsen. Ved lavere vandstande vil bølger kunne overskylle højvandsbeskyttelsen. Overskylsmængder vil til en vis grad blive ledt til kloaknet af specielle fysiske drænanordninger i et område bag bølgeskærmen og pumpet tilbage til fjorden, se afsnit 4. Bølgenedbrydning af højvandsskærmen under et højvande er en mulig fejlmekanisme, men sandsynligheden vurderes at være lav. Af ovennævnte grunde udelades bølgepåvirkningen derfor i de videre beregninger. Hydraulisk påvirkning 8

11 3.2 Højvandsstatistik I (Kystdirektoratet, 2007) er offentliggjort højvandsstatistikker, som er opdateret i Højvandsstatistikken for Løgstør anvendes som reference. Den bygger på vandstandsregistreringer i perioden Da den ikke dækker hele det nødvendige spektrum vælges her at ekstrapolere grafen logaritmisk som vist i figur 3.1. Vandstand (cm) Middeltidsafstand Figur 3.1 Højvandsstatistik for Løgstør (Kystdirektoratet, 2007). Den stiplede linje er ekstrapolerede værdier. 3.3 Klimaændringer Generelt Klimaændringer forventes at medføre, at højvandsstatikken ændrer sig. Den globale havspejlsudvikling omsættes til lokal, relativ havspejlsudvikling. Forventet kraftigere storm medfører ekstra stuvning på kysten. Da der her er tale om en eksemplificering af metodeanvendelsen gennemgås i modsætning til anbefalingen kun ét klimascenarie. Klimascenariet er IPCC s A2-scenarie Global havspejlsstigning I IPCC s 2007-rapport er angivet en tabel for forventet global havspejlsstigning. Denne er blevet gennembearbejdet og illustreret (Kystdirektoratet, 2008b), se figur 3.2. Da udgangspunktet for anvendelsen her er år 2007 er kurven transformeret til værdien nul i Det sker under den forudsætning, at den faktiske havspejlsstigning i perioden har fulgt kurven for A2-scenariet. Hydraulisk påvirkning 9

12 Havspejlsstigning (mm) udgangspunkt 1990 udgangspunkt Figur 3.2 Global havspejlsstigning ifølge A2-scenariet (Kystdirektoratet, 2008b) Relativ havspejlsstigning På grund af lokale isostatiske bevægelser omsættes den globale havspejlsstigning til lokale forhold. Ifølge (Kystdirektoratet, 2008a) anses det for sandsynligt, at de absolutte landbevægelser ved Esbjerg er tæt på nul. Ifølge (Kystdirektoratet, 2007) er den relative havspejlsstigning gennem 100 års-perioden steget med 11 cm ved Esbjerg og 4 cm ved Løgstør. Med antagelse om, at landhævningen fortsætter med samme stigningstakt skal den globale havspejlsudvikling reduceres forholdsmæssigt med (11-4) cm = 7 cm inden for hundredeårsperioden Med udgangspunkt i havspejlsstigningen for Esbjerg, som sættes lig den globale havspejlsstigning, fremskrives den relative havspejlsstigning ved Løgstør ved forholdsvis reduktion af forskellen i stigningstakten over 100 år mellem Esbjerg og Løgstør, se figur 3.3. Havspejlsstigning (mm) Esbjerg Løgstør Figur 3.3 Relative havspejlsstigning ved Esbjerg og ved Løgstør for scenarie A Ændring af vindstuvning I STOWASUS-projektet (Kaas et al., 2001) rapporteres en forøgelse af vandstanden i scenarie A2 på grund af vinden er tæt på 10 % på den Hydraulisk påvirkning 10

13 jyske vestkyst lokalt. Den betragtede periode løber fra PRD (present day period, ) til GRG (greenhouse gas period, ). Regeringens klimatilpasningsstrategiudvalg arbejder med vindstuvning af samme størrelse på Vestkysten (Regeringen, 2008). Så vidt vides er der ikke offentliggjort rapporter over fremskrivning af vindstuvning på landets indre kyster. Som antagelse forventes det, at vindstuvningen forøges med det halve, altså 5 % frem til midten af perioden , se figur 3.4. Forøgelse af vindstuvning (%) 7,0 6,0 udgangspunkt 1985 udgangspunkt ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Figur 3.4 Fremskrivning af vindstuvning på indre kyster svarende til 50 års MT Grafen er en lineær beskrivelse af vindstuvningen mellem de to delperioder PRD og GRG. Grafen er ydermere transformeret til begyndelse i Nye højvandsstatistikker Fremskrivning af højvandsstatistikken for Løgstør foregår ved summation af bidragene fra relativ havspejlsstigning og vindstuvning. I forhold til den globale fremskrivning af havspejlet reduceres den relative havspejlsstigning med forskellen mellem relativ havspejlsstigning i Esbjerg og ved Løgstør: Δvs rel.,x = Δvs global,x (x-2007) (1,1 0,4) mm/år, hvor Δvs er havspejlsstigning og x er det aktuelle år. Vindstuvning findes ved multiplikation med stigningen det pågældende år i figur 3.3 med vandstanden inklusive havspejlsstigningen. Som eksempel fremskrives 2007-højvandsstatistikken til 2050 og 2100, se tabel 3.1. Hydraulisk påvirkning 11

14 Sandsynlighed Havspejlsstigning Stuvning I alt Havspejls stigning Stuvning I alt år MT cm cm cm cm cm cm cm ,3 2, ,3 7, ,3 3, ,3 9, ,3 4, ,3 11, ,3 5, ,3 13, ,3 6, ,3 16, ,3 7, ,3 18, ,3 8, ,3 20,4 415 Tabel 3.1 Højvandsstatistikker for Løgstør Højvandsstatistikkerne for Løgstør i 2007, 2050 og 2100 efter fremskrivning med klimaudviklingen er vist på figur 3.5. Vandstand (cm) (incl. havspejlsstigning og surge) 2100 (incl. havspejlsstigning og surge) Middeltidsafstand Figur 3.5 Sammenligning af højvandsstatistikker for Løgstør i 2007, 2050 og 2100 Til anvendelse i den samfundsøkonomiske analyse fremskrives højvandsstatikken fra 2050 over 50 år i spring af 10 år med centrale punkter i hvert af tidsintervallerne, altså til årene 2055, 2065, 2075, 2085 og Standardforløb af vandstandstidsserie Standardvandstandsforløbet for Løgstør er beregnet ud fra tidsserier af de fem højest forekomne hændelser fra perioderne november 1985-december 1988 og november 1990-december 2007, fra hvilke perioder Kystdirektoratet har fået tilsendt digitale vandstandsregistreringer fra Miljøcenter Aalborg, se figur 3.6. Hydraulisk påvirkning 12

15 Vandstand (m) Normeret vandstand 2,5 2 1, Standard ,1 1 0,9 0,8 1 0,5 0,7 0,6 0, , Timer i forhold til højvandstidspunktet Figur 3.6 Beregning af standardforløb af højvande for Løgstør Havn I modsætning til åbne kyster strækker højvandet sig ofte over en længere periode. Med vind fra vestlig retning presses vand fra Nordsøen ind i Limfjorden. Perioder med vedvarende vind fra vestlig retning betyder, at vandstanden langsomt bygges op i fjorden. Tilsvarende tager det tid at tømme fjorden for vand. Dette er en typisk karakteristik for Limfjorden. På grund af den beskedne kapacitet for ind- og udstrømning i Thyborøn Kanal i relation til det samlede vandareal i den vestlige del af Limfjorden, hersker der en vis træghed både ved opbygning og afvikling af højvande. Hydraulisk påvirkning 13

16 Afsnit 4 Etablering af kystbeskyttelse Byen har været ramt af oversvømmelser adskillige gange. Senest har den nedre bydel været oversvømmet i Gennem de seneste år er havnefronten med spunsvægge, skråningsbeskyttelse og højvandsbeskyttelse blevet renoveret og i den forbindelse er toppen af højvandsmuren også hævet. På promenaden ud for Dampskibsbroen er der anlagt vandbassin på pladsen ud mod fjorden. Kanaler i fortovet beregnet til opsamling af vand fra bølgeoverløb fører til bassinet. Bassinet er etableret med overløbskant, således at overskydende vandmængder løber til regnvandskloak og videre til udpumpning i fjorden. Havnevej er ikke blevet hævet og udgør et svagt punkt i højvandsbeskyttelsen. Ved varsel om stormflod sikres Havnevej i begge ender ved opsætning af sandsække. Ifølge den kommunale beredskabsplan for stormflodsberedskabet har erfaringer vist, at vandstande op til 1,80 m DNN kan håndteres. Sikkerheden vil med tiden reduceres i takt med klimaændringerne slår igennem. Ifølge klimascenarierne vil vandstanden i fjorden stige og landet vil blive ramt af hyppigere og stærkere storme. På et givet tidspunkt vil det derfor være nødvendigt med forstærkning af højvandsbeskyttelsen. I eksemplet her udføres forstærkningen i Højvandsbeskyttelsen ud mod fjorden forhøjes generelt med 40 cm. Dette svarer til, at sikkerheden mod oversvømmelse i år 2100, som er tidshorisonten i den samfundsøkonomiske analyse, ud fra en umiddelbar betragtning vil ligge på niveau med den nuværende. For at undgå oversvømmelse østfra forlænges det eksisterende dige langs Havnevej samtidigt. Forlængelsen sker mod øst langs vejen til sammenknytning af eksisterende høje punkter i terrænet. Diget bygges med krone i kote 2,5, hvilket svarer til nye laveste kote af højvandsmuren mod fjorden. Herved beskyttes en del af industriområdet, bl.a. trælasthandelen. Renseanlægget bliver dog ikke beskyttet yderligere. Dette ligger imidlertid forholdsvis højt og er omgivet af diger. Den nuværende og den undersøgte fremtidige højvandsbeskyttelse er vist på figur 4.1. Etablering af kystbeskyttelse 14

17 Figur 4.1 Eksisterende højvandsbeskyttelse foran byen og den i rapporten undersøgte, fremtidige højvandsbeskyttelse. Ved varsling om højvande lukker kommunen Havnevej i begge ender med sandsække. Etablering af kystbeskyttelse 15

18 Afsnit 5 Oversvømmelsesberegning 5.1 Numerisk model Oversvømmelsesberegningerne foretages med den af DHI udviklede modelpakke MikeFlood til simulering af oversvømmelse. Programmet er et todimensional modelleringsværktøj, som i sin tid er udviklet til beregning af oversvømmelser fra floder og vandløb. Det kan imidlertid også anvendes til simulering af oversvømmelse fra søsiden. Afgrænsningen af modelopsætningen ud mod fjorden påtvinges en ydre påvirkning i form af en vandstandstidsserie. Beregningerne i modellen er baseret på dybdeintegreret todimensional fladvandsteori og bygger bl.a. på kontinuitets- og impulsligninger. 5.2 Opsætning Der defineres en ydre grænse for det modellerede område, som mindst omfatter hele reservoiret. KMS digitale terrænmodel indlægges. Forhindringer som f.eks. huse og bygninger indtegnes og tildeles en uendelig stor z-værdi, således at modellen opfatter disse som spærringer for vandets strømning. Da vandløbets bund ikke er en del af terrænmodellen indlægges den som en mindre sænkning i modellen. Der genereres herefter et net, hvis størrelse afhænger af en række prædefinerede parametre. Hvert knudepunkt i nettet tildeles en z-værdi ved interpolation af de nærmest liggende z-værdier i terrænet. På grund af højvandsmurens begrænsede udstrækning på tværs af konstruktionen er denne ikke tilstrækkelig godt beskrevet i højdemodellen. Kystdirektoratet har i 2008 udført et længdenivellement af toppen af højvandsmuren. Dette indlægges som brudlinjer i højdemodellen. I situationen med forstærkning af den eksisterende højvandsbeskyttelse forhøjes den eksisterende højvandsmur med 40 cm, medens forlængelsen af diget ved Havnevej indlægges som brudlinjer. Oversvømmelsesberegning 16

19 5.3 Kalibrering Modellen kalibreres på en måling af den maksimale vandstand under højvandet den 8. januar 2005 på adressen Fjordgade 42. Den maksimale vandstand er markeret på husgavlen. Kystdirektoratet har målt niveauet til 2,26 m DVR90. Dette er ikke tilstrækkeligt til at udføre en rimelig kalibrering. Der burde enten være en række observationer fordelt i planen eller alternativt en observeret tidsserie af vandspejlsniveauet i samme punkt at holde resultatet af simuleringen op imod. Disse oplysninger haves ikke. Da eksemplet som nævnt i afsnit 1 er tænkt som en eftervisning af metodens anvendelighed, er der ikke brugt yderligere kræfter på indsamling af eventuelt andre vandstandsobservationer i området. Det er ligeledes oplyst, at en del af vandet skyldtes indtrængen af fjordvand gennem byens kloaknet. Bidraget kendes ikke og der tages ikke højde for det i den numeriske simulering. 5.4 Ydre påvirkning Den eneste ydre påvirkning, der påsættes modellen er tidsserier af vandstanden i fjorden. Vindpåvirkning af vandets overflade i det oversvømmede område, som kan give anledning til lokal stuvning, samt bølgegenerering i området negligeres, da det ikke vurderes at have nogen betydende effekt mellem bygningerne. Tidsserierne udgøres af standardvandstandsforløbet multipliceret med en faktor, der svarer til vandstanden til højvandstidspunktet for den pågældende middeltidshændelse. 5.5 Resultater Resultater af en simulering er beregnede vandstandsniveauer og vanddybder tilknyttet stedkoordinater i den oversvømmede del af reservoiret for hvert tidsstep i kørslen. De anvendte tidsstep er her 15 minutter. På figur er vist eksempler på udtræk af vandstandsniveauet til fire på hinanden følgende tidsstep i det oversvømmede område for en kørsel med den eksisterende højvandsbeskyttelse. Beregnede strømhastigheder af oversvømmelsens udbredelse gennem byen kan trækkes på samme vis. Oversvømmelsen begynder ved en ydre vandstand på 2,1 m, hvor vandet begynder at løbe bagom diget ved Havnevej. Ved en ydre vandstand på 2,2 m løber vandet også over den laveste del af højvandsmuren i området omkring Dampskibsbroen, figur 5.1a. Med stigende ydre vandstand bliver overløbet større og oversvømmelsen breder sig videre gennem Fjordgade, Rådhusgade og mindre passager til den øvre del af den lavtliggende bydel, figur 5.1b. Specielt i området omkring Rådhusgade ligger det omgivende terræn lavere end i andre dele af byen og udbredelsen sker hurtigere her, figur 5.1c. Med fortsat stigning i ydre vandstand breder oversvømmelsen sig til det meste af den nedre bydel, figur 5.3d. Den maksimale udbredelse af oversvømmelsen for en års situation i 2050 med ydre vandstand på 2,52 m kan ses i figur 7.5. Vandstandsni- Oversvømmelsesberegning 17

20 veauet i den oversvømmede del af byen er på dette tidspunkt stort set den samme. Figur 5.1 Fire tidsstep af simulering, der viser udbredelse af oversvømmelse ved eksisterende højvandsbeskyttelse. a) ydre vandstand 2,21m DVR90, b) 15 minutter senere, ydre vandstand 2,24 m, c) 45 minutter senere, ydre vandstand 2,28 m og d) 60 minutter senere, ydre vandstand 2,32 m Hver ejendom er i OIS-register repræsenteret ved en (x,y)-koordinat. Denne ligger normalt indenfor periferien af selve bygningen. I simuleringerne er bygningerne repræsenteret ved omridset af husene og er tildelt en stor koteværdi. Af hensyn til reduktion af tidsforbruget til hver simulering er flere bygninger visse steder samlet i blokke, hvor dette forhold skønnes at have mindre indflydelse for beregningen af vandets udbredelse. I outputfilen for modelkørslen er der ingen vandstand indenfor husperiferien. For at tildele en vanddybde til hver (x,y)-koordinat er output-filen eksporteret til programmet MapInfo, hvor der foretages en interpolation af vandstandsniveauer beregnet for de nærmeste terrænpunkter. Oversvømmelsesberegning 18

21 Afsnit 6 Sårbarhedsanalyse Skadesopgørelsen følger i det væsentlige den automatiserede tilgang beskrevet i manualens afsnit 5.5. Der er derudover foretaget stedspecifikke beregninger, som omtales nedenfor. Der er ikke regnet på ikke-håndgribelige skader. Der er ikke registreret sommerhuse og kun enkelte landbrugsejendomme i de beregnede oversvømmede områder. Skader på veje og anden infrastruktur beregnes som en andel af byggemodningsprisen, se manualens afsnit Byggemodningsprisen er her angivet for forskellige bygningstyper i kr/m2. Standardstørrelser på grunde til helårshuse, etageblokke, offentligt institutionsbyggeri, forretningsbyggeri og industri er her anslået til henholdsvis 600 m 2, 1200 m2, 2000 m 2, 2000 m2 og m 2. Landevejen mod øst er opmålt til 12 m bredde med kørebane på 6 m. Anlægsudgiften beregnes herefter kr/lbm vej. Vejlængden er beregnet ved at opdele området i felter af m i programmet MapInfo og derefter foretage en automatisk beregning af længderne. Såfremt mindst halvdelen af feltet bliver oversvømmet bidrager feltet med sin fulde vejlængde. Produktionstab er efter beskrivelsen i manualens afsnit beregnet til kr/husstand. Eventuelle skader på kystbeskyttelsen er ikke medregnet her. Derimod medregnes et årligt beløb til vedligeholdelse, se afsnit 8.1. Sårbarhedsanalyse 19

22 Afsnit 7 Oversvømmelsesdirektiv 7.1 Generelt Ifølge Oversvømmelsesdirektivet opdeles kravene i en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisiko (afsnit 7.3), kort over oversvømmelsesfaren (afsnit 7.4) samt kort over risiko (afsnit 7.5). Derudover skal der udarbejdes risikostyringsplaner, hvilket ligger uden for intentionen med nærværende rapport. Som forudsætning for oversvømmelsesberegningerne i Løgstør By anvendes højvandsstatistikker samt et standardforløb af vandstandstidsserien (afsnit 7.2). 7.2 Vandstandsdata Til beskrivelse af oversvømmelsesfaren i 2008 vælges vandstande fra 2007-højvandsstatistikken. Statistikken forudsættes også at dække situationen i Højvandsstatistikken inddeles i en række højvandsintervaller af samme størrelse. Den centrale værdi af vandstanden i hvert interval benyttes som maksimal ydre vandstand i de forskellige oversvømmelsessimuleringer, se figur 7.1. Nedre grænse for intervallet med de mindste vandstande er dog den vandstand, som initierer oversvømmelse. Frekvensen, der repræsenterer det pågældende vandstandsinterval findes som differensen mellem de reciprokke værdier af middeltidshændelserne til henholdsvis den laveste og højeste vandstand i intervallet. I eksemplet i figur 7.1 bliver den tilhørende frekvens for års vandstanden i /312 1/3162 = 2, Oversvømmelsesdirektiv 20

23 Vandstand (cm) år MT (2007) 450 år MT (2050) Middeltidsafstand Figur 7.1 Højvandsstatistikker 2007 og 2050 for Løgstør. Kun ét af vandstandsintervallerne markeret. Der er med en enkelt undtagelse ikke foretaget separate oversvømmelsessimuleringer for situationen i I stedet benyttes resultaterne fra kørslerne med digebeskyttelse i 2008 ved at de kørte vandstande tildeles andre middeltidshændelser ifølge 2050-højvandsstatistikken. Frekvensen for det samme vandstandsinterval som beregnet ovenfor bliver for 2050-højvandsstatistikken 6, For at illustrere oversvømmelsesfaren ved års hændelsen i 2050, se afsnit 7.4, er denne middeltidshændelse dog simuleret. Tilsvarende fremgangsmåde er anvendt i kørslerne med forstærket højvandsbeskyttelse for årene 2050 og Standardvandstandsforløbet er angivet i afsnit Foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisiko På figur 7.2 er vist topografisk kort for reservoir samt opland med angivelse af arealanvendelse. Som nævnt i afsnit 2 ligger den lave del af byen nord for morænebakken på hævet havbund. Denne ligger med koter i intervallet 1,5 til 2,0 lokalt dog helt ned til kote 1,0. Mod øst ligger ådalen, som er afskåret mod fjorden ved strandvoldsdannelser. En vejdæmning løber tværs over ådalen, medens åen har forbindelse til fjorden ved rørgennemføring under vejen. Den er ingen kontraventil i røret. Den vestlige del af det lave byområde er udlagt til beboelse, medens bykernen er udlagt til blandet erhverv og beboelse. Den østlige del er primært udlagt som industrikvarter, medens der er beboelse langs Bredgade og videre langs vejen mod Aggersund. Oversvømmelsesdirektiv 21

24 Figur 7.2 Topografisk kort med arealanvendelse. Ækvidistance 1 m. Rød signatur markerer bykernen, lyserød lav beboelse og gul industriområde (TOP10DK) Figur 7.3 antyder dybdeforholdene ud for byen. Som det ses flugter sejlløbet havnefronten. Figur 7.3 Sejlløb og bundforhold ud for byen. Satellitfoto fra 2005 Byen har gennem årene ofte været ramt af oversvømmelse, senest i januar 2005, hvor det højest registrerede højvande ramte byen. Der har ved tidligere oversvømmelser været evakuering af dele af byen. Der udsendes højvandsvarsling over medierne således at befolkningen har mulighed for at være orienteret og flugtvejene vil være korte på grund af reservoirets beskedne størrelse. Ifølge kommunens beredskabsplan for stormflod har gentagne oversvømmelser eller trusler om sådanne bevirket, at der er taget en række forholdsregler til minimering af skader i de oversvømmelsestruede områder. Forsyningsselskaberne har udført forskellige tiltag for at minimere skaderne. Elselskaberne har hævet elskabe og kloaksystemet er separeret, således, at spildevandet håndteres i et lukket system. I husene er dørkarme forberedt med beslag til isætning af skotter ved truende oversvømmelse Oversvømmelsesdirektiv 22

25 og husinstallationer er blevet ændret. I 2005 er højvandsbeskyttelsen renoveret og forstærket til modståelse af mindre hyppige vandstandssituationer. Der har ikke siden været situationer, der har givet anledning til oversvømmelse i byen. Udløbene af regnsvandskloakken blev i samme omgang forsynet med kontraventiler til forhindring af indtrængende havvand. Pumper reducerer risikoen for, at nettet bliver overfyldt ved længerevarende højvandssituationer. Senere højvande har ifølge beredskabsplanen vist, at de udførte forebyggelsesarbejder samt beredskabet i forening har kunnet håndtere forhøjet vandstand op til ca. 1,80 m DNN. Ifølge kommunens oplysninger bor der ca personer i den lavtliggende del af byen, heraf beboere på plejehjemmet Bøgely og i 18 ældreboliger. Derudover findes industri og andet erhverv. Hvilken effekt oversvømmelse vil have på sundhed, miljø og kulturarv tilkommer det ikke forfatteren af nærværende rapport at kvalificere. Det kan dog nævnes, at det kommunale rensningsanlæg ligger nær kysten. Spildevandsbassinerne er omgivet af diger med kronekote 4,0 ifølge terrænmodellen. I forbindelse med klimaændringer, se afsnit 3.3, vil den nuværende sikkerhed mod oversvømmelse med tiden blive reduceret. Det vil derfor på et tidspunkt være nødvendigt med en forstærkning af højvandsbeskyttelsen. 7.4 Kort over oversvømmelsesfaren Med baggrund i MikeFlood-kørslerne er periferien af oversvømmelse samt de maksimale dybder for en års MT-situation vist i år 2008 med den nuværende højvandsbeskyttelse. En 100 års MT-situation med maksimal højvande på 1,95 m DVR90 vil ikke medføre direkte overløb af højvandsmuren, som på det laveste sted har en kronekote på 2,10 m, men vil formentlig forårsage bølgeoverskyl. I 2050 er oversvømmelsen simuleret for års MT-hændelsen for to situationer - en med den nuværende højvandsbeskyttelse og en med en forstærket udgave af højvandsbeskyttelsen, se afsnit 4. Endelig er års MT situation vist for år 2100 med 2050-forstærkningen af højvandsbeskyttelsen. De tilsvarende oversvømmelseskort er præsenteret i figur og vist i større format på tegn.nr Grundet klimaændringer er den maksimale højvandstand for en år MT-situation her steget med 15 cm fra 2008 til 2050, se figur 7.1, hvilket naturligvis giver sig udslag i lidt større oversvømmelser oversvømmelsen er tydeligvis større i midtbyen og oversvømmelsen har bredt sig i industriområdet. Oversvømmelsesdirektiv 23

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Risikoanalyse af Ribe Kog. - basisår 2002

Risikoanalyse af Ribe Kog. - basisår 2002 Risikoanalyse af Ribe Kog - basisår 2002 Projekt Risikoanalyse af Ribe Kog - Basisår 2002 Startdato: Juli 2002 Slutdato: December 2005 Projektgruppe: Projektansvarlig (PA): Projektleder (PL): Projektmedarbejdere

Læs mere

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Af: Vejleder: Kandidat modul 1, Geografi Eva Kirstine Fabricius, Peter Frederiksen ENSPAC, Roskilde Universitet Søren Halkier, Forår 2011

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere