Brugerskabte data i OPACs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerskabte data i OPACs"

Transkript

1 Brugerskabte data i OPACs Kandidatspeciale Danmarks Biblioteksskole Nina Holst og Tove Elisabeth Berg Årgang 2008 Vejleder Haakon Lund Afleveringsdato: 1. februar ord, 100 normalsider

2 Abstract A new concept of Library 2.0 has emerged and is discussed in these years in the Danish library system. This thesis deals with this concept focusing on user-created data in the Library OPAC. The key issues are how user-created data can enrich the Library OPAC by adding new value, how usercreated indexing differs from traditional indexing and whether there are identifiable use patterns. The thesis is based on the cognitive viewpoint. (Ingwersen & Järvelin, 2005). The method approach is both theoretical and empirical. The theoretical part is a study in literature dealing with relevant theory and experiences worldwide. The empirical part is an analysis of user created data from two central Danish databases, Rex and bibliotek.dk. Three expert interviews are conducted to shed light on the status in Denmark and one focus group interview of users is conducted to explore other users views on the user-created data. A high degree of descriptive data is characteristic of the user-created data in both databases, representing 87 % of tags in Rex and 78 % of comments in bibliotek.dk. Opinion category is barely represented in Rex, while 90 % of user comments in bibliotek.dk express opinion. Both user comments and ratings are largely positive. Opinion could be regarded as an extra dimension and enrichment. The categories identified indicate a use pattern mainly based on personal organization, but there also seem to be social elements in use patterns. The analysis finds that users are serious when assigning data to the OPAC. The focus group interview indicates that users are skeptical of other users' data. The participants prefer data to be serious, objective and qualitative and prefer reviews from professionals. Since the analysis is performed at an early stage, only a limited amount of data was available. Further research with more data could indicate if the results reflect a more permanent trend. 2

3 Indhold 1.0 Indledning Problemformulering Specialets opbygning Teoretiske hovedpunkter samt empiri og erfaringer fra udvalgte biblioteker Informationssøgning Indeksering Indekseringstermer Indekseringsprocessen Tilgange til indeksering Web 2.0 kulturen Wisdom of crowds Den lange hale Filtrering af information Massernes visdom eller amatørisme? Brugerdrevne systemer Library Nye muligheder med Library Sociale værktøjer til brug på bibliotekers hjemmeside OPAC Nye funktioner og muligheder i OPAC OPAC 2.0 i bibliotekerne Udvalgte udenlandske eksempler Danske forhold En national strategi Sammenfatning Brugerskabte data i OPACs Tags og tagging Folksonomier Brede og smalle folksonomier Motiver til tagging Karakteristika Folksonomiernes styrker og svagheder Tagclouds Power law scenario Værdien af tagging Udvikling af folksonomien Sammenfatning Ratings og brugerkommentarer Kollaborativ filtrering

4 2.7.4 Sammenfatning Metode og undersøgelse Valg af metode Interview med eksperter Fokusgruppeinterview med brugere Gennemførelse af undersøgelser Case Rex Bibliotek.dk BNG Sammenfatning Analyse Rex Fremgangmåde ved analyse af tags fra Rex Statistik Analyse af tags Sammenfatning Bibliotek.dk Brugerkommentarer Fremgangsmåde ved analyse af brugerkommentarer af bibliotek.dk Statistik Analyse af brugerkommentarer Ratings Andre har lånt Sammenfatning Sammenfatning Diskussion Metodediskussion og metoderefleksion Analyse af data Interviews med eksperter Fokusgruppeinterview Sammenfatning Diskussion af resultater fra specialets empiri Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilagsliste

5 Fordeling af afsnit i specialet: Fælles afsnit: Abstract, indledning, konklusion, litteraturliste og bilag. Tove: 2.1, 2.3, 2.7, 3.2, 3.3, 3.5, 4.0 (fra s. 55 til s. 65; fra s. 86 til 93); 5.2 (fra: s. 96 til s. 106). Nina: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.4, 4.0 (fra s. 65 til s. 86); 5.1, 5.2 (fra: s. 106 til 115). 5

6 1.0 Indledning I løbet af de senere år er der opstået en ny social kultur på Internettet, som er kendetegnet ved, at det er brugerne, der skaber og deler indhold, den såkaldte Web 2.0 kultur. Det er en del af denne participatory kultur, at man skal promovere sig selv og efterlade sig spor på nettet. Det sociale aspekt gør sig gældende ved, at man er i stand til at se og dele ressourcer tildelt af andre brugere. Web 2.0 kulturen er bl.a. påvirket af tankegangen fra det berømte værk af Surowiecki (2005) om massernes visdom, og flere af de sociale systemer er blevet kæmpesucceser fx flickr 1, del.icio.us 2, Facebook 3 og LibraryThing 4. De sociale teknologier og brugen af disse diskuteres i disse år i det danske biblioteksvæsen, og et nyt begreb Library 2.0 er kommet til. Dette begreb blev introduceret af Michael Casey i 2005 i hans blog på (Bradley, 2007). Vi er i bibliotekerne påvirket af diskussioner og måder at anvende de sociale teknologier på, både fra udenlandske bibliotekssystemer og fra tilstødende domæner, fx en boghandel som amazon.com og et museum som stevemuseum.com. Den viden, brugerne leverer, er viden, der komme nedefra, den kan være ekstremt up to date og ikke-hierarkisk og kan på denne måde komme til at stå i kontrast til de traditionelle systemer, der er udarbejdet af eksperter og ofte karakteriseret ved at være hierarkiske og mindre up to date. For ganske få år siden blev begrebet folksonomies introduceret, og efterhånden er der skrevet en del inden for området, siden Thomas Vander Wal i 2005 som den første beskrev fænomenet og navngav det folksonomy for at vise modsætningen til en taxonomi. (Vander Wal, 2005). Hidtil har de danske biblioteker været tilbageholdende med at inddrage brugerskabte data i Online Public Access Catalog (OPAC), hvilket i nogen grad skyldes, at man venter på en national strategi, som er under udvikling. Når denne strategi er færdig, vil det blive muligt for de enkelte biblioteker at købe sig til brug af sociale teknologier i OPACs. Der er således tale om et nyt område, når vi taler om brugerskabte data i bibliotekernes OPACs

7 De sidste par år er der dog i biblioteksvæsenet forskellige eksempler på anvendelse af brugerskabte data i OPACs. I marts 2009 begynder Det Kgl. Bibliotek med lanceringen af den ny version af bibliotekssystemet at give brugerne mulighed for at lægge tags ind i bibliotekskatalogen Rex. Dansk BiblioteksCenter (DBC) introducerer 3. september 2009 brugerskabte data i bibliotek.dk, og brugerne får nu mulighed for at skrive kommentarer og for at rate materialerne med stjerner. Bibliotekernes Netguide (BNG), starter med brugertagging allerede i oktober Her kan brugerne ikke blot tagge eksisterende indhold, men også levere nyt indhold til guiden. BNG er en guide over links til netsteder, og da BNG besidder værdifulde og relevante erfaringer med brug af brugerskabte data i bibliotekssammenhæng, er disse erfaringer inddraget. I dette speciale undersøges potentialet for anvendelse af brugerskabte data i OPACs. Et af de store spørgsmål i bibliotekssammenhænge er, hvordan man kan kombinere den traditionelle katalog, der indeholder bl.a. kontrollerede termer, med mere frie tags og kommentarer, som brugerne skaber. Kan de brugerskabte data berige katalogen i forhold til eksperternes beskrivelser af materialerne? En forudsætning for at brugerskabte data kan få værdi i OPACs er, at brugerne viser sig villige til at levere indhold i tilstrækkelig grad, og at de ser hinanden som kvalificerede leverandører af indhold. Metodetilgangen for specialets undersøgelse er både teoretisk og empirisk. Den teoretiske del er et studie i den væsentligste litteratur om området, her kan fremhæves (Farkas, 2007), (Furner, 2007) (Mathes 2004) og (Smith 2008). Også erfaringer fra udvalgte udenlandske biblioteker er udforsket, hvoraf de første er fra USA, her kan fremhæves Ann Arbor District Library 5 og Penntag fra University of Pennsylvania 6. Disse erfaringer er inddraget for at give et overblik over, hvor langt man er med inddragelse af brugerne i OPACs. Andre og nyere erfaringer stammer fra State and University Library i Hamborg (Christensen, 2009) og Stockholm Public Library (Aagaard, 2009). Der inddrages erfaringer fra alle de udvalgte biblioteker i specialets diskussion. Empirien i form af brugerskabte data er indsamlet fra to udvalgte OPACs, Det Kgl. Biblioteks katalog, Rex og den danske fælleskatalog, bibliotek.dk. Der benyttes semistrukturerede ekspertinterviews med centrale personer for at få en dybere indsigt i emnet, og der afholdes et

8 fokusgruppeinterview med udvalgte kernebrugere af bibliotek.dk og Rex til at belyse brugernes mening om brugerskabte data. I specialet analyseres brugerdata fra Rex og bibliotek.dk, og det diskuteres, hvordan brugerskabte data kan forenes med en traditionel bibliotekskatalog udarbejdet af eksperter. Med udgangspunkt i de brugerskabte data og med baggrund i teorien og erfaringerne undersøges, om der kan identificeres mulige brugsmønstre. Ovenstående leder os hen til følgende problemformulering: 1.1 Problemformulering På baggrund af ovenstående betragtninger er hensigten med nærværende speciale at belyse, hvordan brugerskabte data med fordel kan anvendes i OPACs, og hvorvidt det er en god ide at inddrage brugerskabte data. Til det formål vil specialet tage afsæt i flg. spørgsmål: Hvordan kan brugerskabte data berige en OPAC? Hvad karakteriserer brugerskabte data i forhold til traditionel indeksering foretaget af eksperter? Er det muligt på baggrund af de brugerskabte data at identificere forskellige brugsmønstre? Kvalitative data i form af tre ekspertinterviews og et fokusgruppeinterview danner sammen med analysen af brugerskabte data baggrund for en diskussion og en konklusion på problemformuleringens spørgsmål. 1.2 Specialets opbygning Specialet falder i følgende dele: I kapitel 2 redegøres for teorien om informationssøgning og indeksering. Herefter følger teori om Web 2.0, Library 2.0 og OPAC 2.0., fulgt op af oversigt over empiri og erfaringer fra udvalgte biblioteker og teori om brugerskabte data. Kapitel 3 omhandler valg af metoder og gennemførsel af undersøgelser. Sidst i kapitlet beskrives Rex, bibliotek.dk og BNG. I kapitel 4 analyseres tags fra Rex og brugerkommentarer fra bibliotek.dk. Desuden analyseres ratings og Andre har lånt fra bibliotek.dk. I kapitel 5 findes diskussion og refleksion af metode samt diskussion af resultater af specialets empiri. I kapitel 6 afrundes opgaven med konklusion og perspektivering. 3

9 2.0 Teoretiske hovedpunkter samt empiri og erfaringer fra udvalgte biblioteker I dette kapitel præsenteres centrale elementer inden for teori, der berører specialets emne bredt. Empiri og erfaringer fra andre biblioteker inddrages. 2.1 Informationssøgning Den teoretiske tilgang til informationssøgning i dette speciale er det kognitive synspunkt. Der er flere tilgange til Information Seeking og Information Retrieval, og de to områder har været anskuet som to uafhængige undersøgelsesområder. Inden for det kognitive synspunkt inddrages begge områder. Der er fem centrale dimensioner i det kognitive synspunkt. (Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 25). 1. Information processing takes place in senders and recipients of messages; 2. Processing takes place at different levels 3. During communication of information any actor is influenced by its past and present experiences (time) and its social, organizational and cultural environment 4. Individual actors influence the environment or domain 5. Information is situational and contextual Belkin (1982) karakteriserer erkendelsen og dannelsen af informationsbehovet som Anomalous State of Knowledge (ASK-hypotesen). Dervin (1992) karakteriserer i sin sense making theory informationsbehovet som information gap, en afstand mellem den manglende viden og den viden, man søger. (Dervins sense-making theory). Teorien udtrykkes ofte i en trekant, hvor situation, gap og result (outcome) er de tre hjørner. Den ses også udtrykt i en bro, hvor broen er overgangen mellem situation og outcome. Et vigtigt element i sense-making er betydningen af situationen udtrykt i tid og kontekst. Informationsbehovet opstår, når man mangler viden, men netop på grund af den manglende viden, er det vanskeligt præcist at udtrykke sit informationsbehov. Disse vanskeligheder kommer til udtryk i informationssøgningsprocessen, hvor man skal udtrykke sit informationsbehov præcist, da søgesystemet kræver lighed mellem søgeord og dokumentrepræsentation for at give hit. Taylor (1968) har defineret fire stadier Q1-Q4 af informationsbehovet, hvor de fire trin kendetegner udviklingen hos brugeren i erkendelsen af informationsbehovet. Q1 (the visceral need), Q2 (the 4

10 conscious need), Q3 (the formalized need), Q4 (the compromised need). Q3 er det formaliserede behov, der kan være så præcist, at det kan udtrykkes i en query til systemet. Q4 kendetegnes ved at være kompromiserende. En person, der er nået til Q3 og dermed til erkendelse af sit behov, er ifølge Taylor tilbøjelig til at tilpasse sin informationssøgning ved at finde overordnede begreber, og søgetermerne vil være udtryk for Q4. Ingwersen (1982) kalder dette fænomen, at requests til systemet ofte fremtræder på mere generelt niveau, for the label effekt. Ingwersen & Jäverlin (2005, s. 388): The phenomenon that request formulations may often consist of one or few concepts, which are of a more general nature or out of the context that constitutes the perceived information need. Ingwersen & Wormell (1990) har på baggrund af undersøgelser i 1986 defineret flg. forskellige behovstyper inden for informationsøgning: Verifikative informationsbehov (3. stadie), bevidst emneafgrænsede informationsbehov (3. stadie) og mudrede informationsbehov (1. eller 2. stadie). Wilson (1999, s. 263) opdeler i sin nested model of the information seeking and information searching research areas informationsadfærd og informationssøgning i tre niveauer, information behaviour (det yderste niveau) er måden, vi håndterer information på generelt, det midterste niveau er information-seeking behaviour (de forskellige metoder vi anvender for at få adgang til information) og det inderste niveau er information search behaviour, der handler om information retrieval, dvs. selve interaktionen med informationssystemet. Ingwersen & Järvelin (2005) opstiller flere sammensatte Information Research modeller, der illustrerer de centrale komponenter i Information Seeking. Brugerens kontekst (omverden og situation) har indflydelse på informationssøgningen og interaktionen med informationssøgningssystemet. 5

11 Informationssøgningsmodel. Figur Informationssøgningsmodel. Kilde: Ingwersen, 2005, s Modellen udtrykker, at brugeren har specielle behov afhængig af situation, tid og sted, og når der stilles forespørgsler til systemet, skal man i de klassiske informationssystemer både være klar over sit informationsbehov og kunne udtrykke det klart og omsætte det til det søgesprog (query), der matcher dokumentrepræsentationen dvs. det kontrollerede vokabularium i systemet. Informationssøgningsprocessen fører ikke altid til sense-making eller reduktion af usikkerhed. Informationsmængderne kan være så voldsomme, at der tales om information overload. Information overload kan medføre øget usikkerhed og gøre personen ude af stand til sense-making. (Case, 2008, s. 89). 6

12 Bates (1986) diskuterer i sin artikel berrypickingteorien som et alternativ til den klassiske model for genfinding. Berrypickingteorien beskriver mulighederne for en mere eksplorativ informationssøgning, og argumentet er, at berrypicking ligner den måde, hele informationssøgningen foregår på. Bates anvender udtrykket evolving search. Typisk besvares et informationsbehov ikke med en enkelt query til systemet, men med a series of selections. A bitat-a-time retrieval of this sort is here called berrypicking. (Bates, 1986, s. 4). Berrypickingmodel. Figur 2.1.2: Bates berrypickingmodel. Bates, 1986, s. 4. En af konklusionerne er, at brugerne gather information in bits and pieces instead of one grand best retrieved set. (Bates, 1986, s. 16). Der er altså brug for mange forskellige søgeteknikker i et informationssøgningssystem. Især skal der være mulighed for browsing. En af konklusionerne i 7

13 artiklen er, at people adapt the strategy to the particular need at the moment. Når disse muligheder er til stede i et informationssystem, kommer dokumentrepræsentationen (det kontrollerede vokabularium) til at spille en mindre rolle. Der er basalt to forskellige søgeprincipper, søgning og browsing. Udtrykket browsing anvendes ofte om den mere eksplorative, uformelle og uplanlagte informationssøgning. Browsing kan dog række fra aimless scanning to goal-directed searching. (Case, 2008, s. 89). Tilfældig og uplanlagt fund af relevant information benævnes serendipity. (Case, 2008, s. 32). De eksplorative søgemuligheder understøtter i højere grad de mudrede informationsbehov, hvorimod de klassiske informationssystemer er mere velegnede til at understøtte de verifikative og bevidst emneafgrænsede informationsbehov. Studiet af information seeking behavior har været fokuseret på job- eller forskningsrelaterede sammenhænge og ikke fritidsaktiviter: tends to focus on work tasks and occupations og The majority of information research has focused on occupational information phenomena (Case, 2008, s. 332). Kari & Hartel (2003, s. 1132) argumenter i artiklen for relevansen af at researche i leisure aktiviteter som et af de mere positive områder inden for everyday life. Ingwersen & Järvelin (2005, s. 383) definerer Daily life Tasks or Interests som All kinds of work tasks and interests that are not job-related activities or search tasks. Such tasks may be of social and cultural nature, including leisure and entertainment. Case (2008, s. 332) anvender definitionen Everyday Life Information Seeking (ELIS). ELIS fokuserer på ordinary people as they structure their life, consume goods and services, and play (e.g. practice their hobbies). Begrebet serious leisure blev opfundet af Stebbins, der har en uddybende definition: systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or volunteer core activity that people find so substantial, interesting, and fulfilling that, in the typical case, they launch themselves on a (leisure) career centred on acquiring and expressing a combination of its special skills, knowledge, and experience. (Stebbins, 2007, s. 5.). Iflg. Stebbins (2007) er der tre former for serious leisure : amateurism, volunteering, and hobbies. Hobby er den mest populære af de tre former, og Stebbins opdeler denne i fem hobby kategorier: 8

14 collectors, makers and tinkers, activity participants, players of sports and games, liberal arts enthusiasts. Begreberne introduceres her, da en del informationssøgning, specielt i bibliotek.dk, som er en del af specialets case, formodes at kunne relateres til Daily-life Tasks or Interests. 2.2 Indeksering Brugerne af de digitale biblioteker kommer for at finde information. Nogle har et verifikativt informationsbehov, andre har mere mudrede informationsbehov. Bibliotekernes samlinger har bevæget sig fra den traditionelle bibliotekskatalog til det digitale katalog, og kravene til måden at finde information på er med tiden tid blevet ændret. Før i tiden var det bibliotekaren, eksperten, som hjalp låneren med at finde relevant materiale. Nu kan låneren vælge at servicere sig selv på hvilket tidspunkt af døgnet, det end måtte passe. Lånerne skal være deres egne eksperter. Dette stiller nye krav til vore bibliotekskataloger og til de måder, vi kan hjælpe vore brugere på. Indekseringen spiller en væsentlig rolle for brugernes muligheder for gennem søgning og browsing i databaser at opnå et tilfredsstillende resultat. Indekseringsgraden skal på passende vis svare til databasens indhold og størrelse. Mai (2005, s. 599) beskriver indeksering således: The purpose of indexing is to determine the subject matter of documents and express the subject matter in index terms ( ) to make subject retrieval possible. Indeksering er et begreb inden for feltet vidensorganisation set i den snævre betydning. I den snævre betydning dækker begrebet vidensorganisation over processer som bl.a. dokumentrepræsentation, klassifikation, kategorisering og indeksering. (Hjørland, 2001, s. 367). Systemer, der skal optimere genfindingen af dokumenter eller information, er bl.a. metadata, tesauri, taksonomier, ontologier og topic maps. I denne snævre betydning af vidensorganisation findes de praktiske værktøjer, vi bruger som hjælpeværktøjer til indeksering og søgning. Hvis emneordene tildeles fra et vokabularium som fx en tesaurus, bliver emneordene kontrollerede, modsat ukontrollerede emneord, tildelt uden brug af vokabularier. Forskellige typer af kontrollerede vokabularier er bibliografisk klassifikations-system, emneordsliste med overskrifter og tesuarus, som alle har til formål at præsentere emneordene alfabetisk og systematisk. Ved valg af kontrolleret vokabularium er det væsentligt at se på 9

15 dækningsgraden (the scope), specificiteten af vokabulariet, og specielt er det vigtigt at overveje muligheden for en kombination af indekstermer mellem vokabularier. (Lancaster, 2003, s. 23). Indeksering anvendes som overbegreb for klassifikation og katalogisering. Klassifikation er systematisering af emner i emneklasser med udgangspunkt i en top-down behandling af emnet for at vise ligheder i en logisk og hierarkisk struktur. Katalogisering refererer til dele af bibliografiske data og emnedata. Emnedata (subject indexing) bruges mere løst og er inkonsistent i brugen. (Lancaster, 2003, s. 20). Hjørland (2001, s. 60) refererer til katalogisering som dokumentbeskrivelsen Indekseringstermer Ved tildeling af indekstermer skal man gøre sig klart, hvordan man bedst beskriver sit dokument, så det kan genfindes. Der skal tages stilling til graden af ekshaustivitet og specificitet. Ekshaustivitet er graden af, hvor komplet og udtømmende indekseringstermerne udtrykker dokumentets emne. Ved høj grad af ekshaustivitet beskrives flest emner og herunder delemner i dokumentet med termer. Dermed står ekshaustiv indeksering i modsætning til selektiv indeksering, hvor kun centrale emner er dækket. Specificitet er graden af, hvor præcist og specifikt indekstermerne udtrykkes. Høj grad af specificitet opnås ved tildeling af termer udtrykt på specifikt niveau. (Lancaster, 2003, s ). Recall er udtryk for, i hvor stor udstrækning antallet af relevante dokumenter er fundet ved søgning i en given database. Precision udtrykker, hvor stor en andel af de fundne dokumenter i en given søgning, der er relevante. Recall og precision er tilsammen udtryk for graden af relevant items retrieved. (Soergel, 1994, s. 590). Typisk understøtter specificitet precision samt mindsker recall. Ekshaustivitet understøtter typisk recall og mindsker precision. Aboutness defineres af Lancaster som det, dokumentet handler om. En definition der er enkel, generel og intuitivt forstået af de fleste. (Lancaster, 2003, s. 13). I vægtet indeksering kan indeksøren påføre indekseringstermen en værdi, som gør det muligt at vise indeksørens mening om, hvor vigtig termen er, når dokumentets aboutness beskrives. Vægtning er 10

16 en hjælp for brugeren af databasen, specielt hvis basen har høj ekshaustivitet. (Soergel, 1994, s. 592; Lancaster, 2003, s. 186) Indekseringsprocessen Der skelnes mellem to former for indeksering: Den automatiske indeksering, hvor en computer udtrækker ord fra dokumentet, og den manuelle indeksering, hvor tildeling af emneord foretages af mennesker. Manuel indeksering er i fokus i dette speciale, da det er den manuelle indeksering, som de brugerskabte data sammenlignes med. Indekseringprocessen deles ofte op i en simpel to-trins proces, bestående af 1. Conceptuel analysis, and 2. Translation På første trin foretager indeksøren en analyse af dokumentet, hvor emneindholdet bestemmes. På andet trin oversætter indeksøren emneindholdet til indekseringstermer. (Lancaster, 2003, s. 9; Mai, 2005, s. 600). Mai (2000) viser i følgende model, at emneordet, som er det endelige i indeksering, er et snævert udtryk for det brede indhold i dokumentet. Figur Indekseringsprocessen. Kilde: Mai, 2000, s Fortolkningen foregår her i 3 trin, dokumentanalyse, emnebeskrivelse og emneanalyse. Denne fortolkning og vægtning gør, at processen snævres ind, og til slut står vi med det endelige resultat: emneordene. 11

17 Menneskelig indeksering som tilgang til indeksering beskrives som: Humans examine documents and texts in order to consider messages that texts represent, plus features of texts and the documents in which texts are recorded. (Anderson & Pérez-Carbello, 2001, s ). Menneskelig indeksering er en subjektiv proces, som ikke er konsistent, dette ligegyldigt om processen foregår med kun en indeksør (intra-indexer) eller flere indeksører (inter-indexer). Flere aspekter spiller ind bl.a. forskellige indekseringsbeslutninger på forskellige indekseringstidspunkter. (Lancaster, 2003, s. 68). I en nyere undersøgelse (Philipson, 2008), der belyser den manuelle indekseringsproces generelt, og hvor det centrale spørgsmål er, om forskellige overordnede indekseringstilgange resulterer i konstaterbare forskelle, viser det sig, at der er generelt højere konsistens på emneniveau end på emneordsniveau. Indeksørerne kunne følge de enkle tilgange, der resulterede i såvel forskellige emnebestemmelser som forskellig emnebeskrivelse. (Philipson, 2008, s. 57). Undersøgelsen viste lav konsistens på termniveau, især med ukontrollerede emneord. (Philipson, 2008, s. 70) Tilgange til indeksering Indekseringsprocessen deles op i to tilgange: Den dokumentorienterede tilgang og den brugerorienterede tilgang. Den dokumentorienterede tilgang er den mest udbredte tilgang, og her er ingen inddragelse af brugere i processen. Den dokumentorienterede tilgang beskrives af Mai (2000, s. 287) på 3 måder: 1. Simplistic conception en tilgang hvor der udelukkende fokuseres på automatisk udtrækning af ord, og hvor evt. statistisk vægtning udgør den emnemæssige repræsentation. 2. Document oriented conception en tilgang, hvor der tildeles indeksering, og det tilstræbes en objektiv tilgang i tildeling af emneord til dokumentet. 3. Content oriented conception en tilgang, hvor der tildeles indeksering, som tilstræber at beskrive dokumentets dominerende emne til fulde. Emnet er set ud fra den kontekst, som dokumentet er produceret i. I den brugerorienterede tilgang er brugeren i centrum, og indekseringen foretages med udgangspunkt i brugerens informationsbehov og brugerens terminologi. Brugerens behov og brugerens synsvinkel har højeste prioritet ved indekseringen. 12

18 Indeksøren skal ikke blot sætte sig ind, hvad dokumentet handler om, men også hvorfor dokumentet er interessant for en bestemt gruppe af brugere. Indeksøren skal have et indgående kendskab til brugergruppens behov. (Lancaster, 2003, s. 9). Den brugerorienterede tilgang beskrives af Mai (2000, s. 288) på 2 måder: 4. The User-oriented conception - en tilgang, hvor der tildeles indeksering, og som direkte fokuserer på brugeren og brugerens generelle vidensniveau eller brugerens arbejde eller research domæne (brugerens kontekst). Indekseringen er baseret på den fremtidige brug af dokumentet, er ikke objektiv og ændres over tid i takt med udvikling af brugergruppen. 5. Requirement oriented conception tildelt indeksering, som er ekstremt brugerorienteret ved at tilpasse sig de individuelle brugere og deres kontekst. Er som personaliserede systemer, er ikke objektiv, og ændres over tid i takt med udvikling af brugergruppen. De forskellige tilgange kan iflg. Mai ikke ses isolerede. Mai (2000, s. 287) skriver: An indexing unit will most likely choose a combination of two of the five different conceptions. Dette for at skabe en fyldestgørende indeksering, som sikrer værdien af indeksering over tid. Svaghed ved en brugerorienteret indeksering kan være uaktualiteten på et senere tidspunkt, og derved opstår et behov for re-indeksering. (Lancaster, 2003, s. 12). Der er således mange faktorer, der spiller ind på kvaliteten af indekseringen. Disse faktorer er fx bestemmelse af dækningsgrad, specificitet, konsistens, og evt. hjælpeværktøjer. Desuden er indeksering i praksis underlagt økonomiske aspekter, det er som regel ikke muligt at læse bogen, vigtigst er titel, abstract, summary og konklusion. Resten skimmes. (Lancaster, 2003, s. 24). 2.3 Web 2.0 kulturen Med Web 2.0 begrebet forstår vi sociale teknologier, hvor brugerne kan tage aktivt del og skabe indhold på internettet i interaktion med andre brugere. Begrebet blev første gang anvendt af folkene på O Reilly Media i (Kroski, 2008, s. 2). Det karakteristiske ved Web.2.0 er, at der anvendes participatory og collaborative teknologier. (Kroski, 2008, s. xiii). 13

19 I forhold til web 1.0 er Web 2.0 teknologien så simpel, at brugeren kan interagere uden at besidde teknisk viden, og man taler derfor med opkomsten af Web 2.0 om en demokratisering af nettet, brugerne kan modtage og skabe information og dele den med andre brugere, og hermed er der skabt basis for en participatory kultur. Det var karakteristisk for Web 1.0 kulturen, at brugerne overvejende var passive modtagere af information, der var typisk tale om statiske sider, og mulighed for brugerinteraktion forekom kun i mindre grad fx i form af køb over nettet. Kroski (2008, s. 2) ser Web 2.0 kulturen som a complete paradigm shift in the way that people create and consume information on the web today. Bødker & Sønderslev Christensen (2007, s. 4) derimod ser den som blot genkomsten af den oprindelige tanke fra 1964 med Internettet som det decentraliserede net, hvor alle var forbundne og kunne oprette websider, videndele og gå i dialog med hinanden Wisdom of crowds Et af grundprincipperne i Web.2.0 teknologien er at udnytte the wisdom of crowds. Begrebet massernes visdom udtrykker en opfattelse af, at de mange er klogere end de få. Begrebet kaldes også kollektiv intelligens. (Kroski, 2008, s. 3). Surowiecki (2005) giver i introduktionen til sin bog to eksempler på den kollektive visdom. Det første eksempel er fra et dyrskue i 1906, hvor folk skulle gætte på vægten af en okse. (Surowiecki (2005, s. xiii). I det andet eksempel skulle en gruppe af forskellige fagfolk gætte på positionen af en ubåd, der forsvandt i 1968 i Atlanterhavet. (Surowiecki, 2005, s. xx). I begge eksempler viste det sig, at gruppernes kollektive gæt lå meget tæt på de rigtige svar. Surowieckis pointe er, at hvis antallet af deltagere i et gætteri er stort nok, vil de enkelte udsagn udligne hinanden og gruppens kollektive gæt være tæt på det rigtige svar Den lange hale Web 2.0 kulturen bygger på long tail teorien, der går ud på, at fokus i vores kultur og økonomi i stigende grad skifter fra et relativt lille antal hits ( ) på toppen af efterspørgselskurven til et enormt antal nicher i halen. (Anderson, 2007, s. 67). Den reelle efterspørgsel kan kun konstateres, når forbrugerne bliver tilbudt et uendeligt udbud. De muligheder er skabt med internettet, hvor der ikke er begrænsninger fx i form af lagerplads. Der vil altid være langt flere nichevarer end hits, og efterspørgselen vil ændre sig, når brugerne får tilbudt flere varer. De vil forbruge flere nichevarer, dvs. varer fra den lange hale. Brugerskabt viden har en særlig styrke ved hele tiden at kunne udvikle sig og skalere. Det kendetegner altså disse systemer, at de ikke er statiske, men at de udvikler sig 14

20 gennem brugerskabt viden. Massernes visdom kan udnyttes både i udvikling af teknologi, men også i skabelse af indhold. Men for at brugerskabt indhold har værdi, er det afhængigt af en stor kritisk masse. (Anderson, 2007) Filtrering af information Nutidens søgemaskiner bruger automatiske webcrawlere til indexering af indholdet på nettet og matematiske algoritmer til relevansbestemmelse, og for at kunne finde rundt i den store informationsmængde er der et voksende behov for filtrering. (Farkas, 2007, s. 125). Principperne om massernes visdom og den lange hale kan også anvendes til filtrering, idet filtreringssystemer kan udnytte brugernes viden og adfærd ved at bygge på, hvad billioner af brugere gør, og oversætte det til fx relevante søgeresultater eller anbefalinger. Også filtrering kan altså foregå ved hjælp af brugerskabt viden. Princippet kaldes kollaborativ filtrering og bygger på en antagelse om, at brugere, der har samme smag på et felt også vil have samme smag på et andet felt. Det kan være anbefalingssystemer, der samler og viser andre brugeres anbefalinger og rating, eller det kan være systemer, der aktivt giver den enkelte bruger konkrete anbefalinger. (Farkas, 2007, s. 126). Det er kendetegnende for vores kultur, at We live in a world where everything is rated and ranked. (Fraser, 2008, s. 160). Eksempler er bestsellerlister, lister over verdens rigeste, verdens mest velklædte, verdens værst klædte osv. Men i de traditionelle medier er det et lille antal eksperter og kritikere gatekeepers, som er udset til at anmelde, rate og ranke snart alt: musik, bøger, mad, feriesteder, osv. I modsætning hertil er det masserne, der kommer til orde i de sociale netværk. they are millions of people worldwide stating their opinion directly. (Fraser, 2008, s. 160). I denne participatory kultur kan alle rate og ranke og give deres mening tilkende. Fraser (2008, s. 161) nævner tre typer, reviews, ratings og rankings. Reviews er subjektive vurderinger, ratings tildeles og måles fx i stjerner og anvendes på produkter som hoteller og restauranter. I rankings indgår en sammenligning og dermed et konkurrenceelement. Brugerne bliver vejledere, når de anmelder, rater eller blogger. Når brugerne taler med hinanden viser det sig, at deres smag er meget mere nuanceret end det, der antydes i den markedsføring, der 15

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

IT-Universitetet Social software: Design og implementering. 2. intro-undervisningsgang 30. august

IT-Universitetet Social software: Design og implementering. 2. intro-undervisningsgang 30. august IT-Universitetet Social software: Design og implementering 2. intro-undervisningsgang 30. august Agenda Fritidsprojektet som case (mitkbh) Konsulent-vinklen Jeres ideer Wikien Del.icio.us Sociale medier

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning Marianne Lykke, Peter Ingwersen, Birger Larsen, Haakon Lund og Toine Bogers DEFF projekt 2008-2009 Dagens emner Projektets formål og problemstilling

Læs mere

Baggrund for oplægget

Baggrund for oplægget ESDH-systemer og videndeling Lone Smith Jespersen Rigsarkivets konference 4. november 2015 Baggrund for oplægget Afsluttende opgave i forbindelse med Master i IT, linjen organisation, ved IT-VEST Udgangspunkt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Fremtidens bibliotek Den digitale verden åbner sig. Birte Christensen-Dalsgaard

Fremtidens bibliotek Den digitale verden åbner sig. Birte Christensen-Dalsgaard Fremtidens bibliotek Den digitale verden åbner sig Birte Christensen-Dalsgaard Disposition Tendenser i omverdenen Søgning: kvalitet, relevant, adækvat Bibliotekers rolle History of Technological Change

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design Scott R. Klemmer, Björn Hartmann Stanford University HCL Group Leila Takayama Stanford University CHIMe Lab Kroppen spiller en central rolle i den

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Lisbeth Aagaard Mountfield Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen beskriver, hvordan

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting

Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting Temadag d. 10. april 2008, Danmarks Biblioteksskole, København Ole Bisbjerg Statsbiblioteket Programmet Vidensorganiserende

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Mogens Jacobsen /

Mogens Jacobsen / 1 Jaques Tati: Playtime (1967) BIID10 Lektion 11 Social Computing Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Læringsmål 2 Kende til sociologiske metoder adopteret i design af interaktive systemer Få en teoretisk overbygning

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Overgangen fra det analoge til det digitale sendenet

Overgangen fra det analoge til det digitale sendenet Majbritt og Signe Overgangenfradetanalogetildetdigitalesendenet Case:Kampagnen Detnyetv signal fradetoffentlige.kampagnenerstartet somfølgeaffolketingetsbeslutningomlukningenafdetanalogetv signal,som erstattesafetdigitalt.kampagnenhartilformålatsikre,atingengårisort

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere