Brugerskabte data i OPACs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerskabte data i OPACs"

Transkript

1 Brugerskabte data i OPACs Kandidatspeciale Danmarks Biblioteksskole Nina Holst og Tove Elisabeth Berg Årgang 2008 Vejleder Haakon Lund Afleveringsdato: 1. februar ord, 100 normalsider

2 Abstract A new concept of Library 2.0 has emerged and is discussed in these years in the Danish library system. This thesis deals with this concept focusing on user-created data in the Library OPAC. The key issues are how user-created data can enrich the Library OPAC by adding new value, how usercreated indexing differs from traditional indexing and whether there are identifiable use patterns. The thesis is based on the cognitive viewpoint. (Ingwersen & Järvelin, 2005). The method approach is both theoretical and empirical. The theoretical part is a study in literature dealing with relevant theory and experiences worldwide. The empirical part is an analysis of user created data from two central Danish databases, Rex and bibliotek.dk. Three expert interviews are conducted to shed light on the status in Denmark and one focus group interview of users is conducted to explore other users views on the user-created data. A high degree of descriptive data is characteristic of the user-created data in both databases, representing 87 % of tags in Rex and 78 % of comments in bibliotek.dk. Opinion category is barely represented in Rex, while 90 % of user comments in bibliotek.dk express opinion. Both user comments and ratings are largely positive. Opinion could be regarded as an extra dimension and enrichment. The categories identified indicate a use pattern mainly based on personal organization, but there also seem to be social elements in use patterns. The analysis finds that users are serious when assigning data to the OPAC. The focus group interview indicates that users are skeptical of other users' data. The participants prefer data to be serious, objective and qualitative and prefer reviews from professionals. Since the analysis is performed at an early stage, only a limited amount of data was available. Further research with more data could indicate if the results reflect a more permanent trend. 2

3 Indhold 1.0 Indledning Problemformulering Specialets opbygning Teoretiske hovedpunkter samt empiri og erfaringer fra udvalgte biblioteker Informationssøgning Indeksering Indekseringstermer Indekseringsprocessen Tilgange til indeksering Web 2.0 kulturen Wisdom of crowds Den lange hale Filtrering af information Massernes visdom eller amatørisme? Brugerdrevne systemer Library Nye muligheder med Library Sociale værktøjer til brug på bibliotekers hjemmeside OPAC Nye funktioner og muligheder i OPAC OPAC 2.0 i bibliotekerne Udvalgte udenlandske eksempler Danske forhold En national strategi Sammenfatning Brugerskabte data i OPACs Tags og tagging Folksonomier Brede og smalle folksonomier Motiver til tagging Karakteristika Folksonomiernes styrker og svagheder Tagclouds Power law scenario Værdien af tagging Udvikling af folksonomien Sammenfatning Ratings og brugerkommentarer Kollaborativ filtrering

4 2.7.4 Sammenfatning Metode og undersøgelse Valg af metode Interview med eksperter Fokusgruppeinterview med brugere Gennemførelse af undersøgelser Case Rex Bibliotek.dk BNG Sammenfatning Analyse Rex Fremgangmåde ved analyse af tags fra Rex Statistik Analyse af tags Sammenfatning Bibliotek.dk Brugerkommentarer Fremgangsmåde ved analyse af brugerkommentarer af bibliotek.dk Statistik Analyse af brugerkommentarer Ratings Andre har lånt Sammenfatning Sammenfatning Diskussion Metodediskussion og metoderefleksion Analyse af data Interviews med eksperter Fokusgruppeinterview Sammenfatning Diskussion af resultater fra specialets empiri Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilagsliste

5 Fordeling af afsnit i specialet: Fælles afsnit: Abstract, indledning, konklusion, litteraturliste og bilag. Tove: 2.1, 2.3, 2.7, 3.2, 3.3, 3.5, 4.0 (fra s. 55 til s. 65; fra s. 86 til 93); 5.2 (fra: s. 96 til s. 106). Nina: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.4, 4.0 (fra s. 65 til s. 86); 5.1, 5.2 (fra: s. 106 til 115). 5

6 1.0 Indledning I løbet af de senere år er der opstået en ny social kultur på Internettet, som er kendetegnet ved, at det er brugerne, der skaber og deler indhold, den såkaldte Web 2.0 kultur. Det er en del af denne participatory kultur, at man skal promovere sig selv og efterlade sig spor på nettet. Det sociale aspekt gør sig gældende ved, at man er i stand til at se og dele ressourcer tildelt af andre brugere. Web 2.0 kulturen er bl.a. påvirket af tankegangen fra det berømte værk af Surowiecki (2005) om massernes visdom, og flere af de sociale systemer er blevet kæmpesucceser fx flickr 1, del.icio.us 2, Facebook 3 og LibraryThing 4. De sociale teknologier og brugen af disse diskuteres i disse år i det danske biblioteksvæsen, og et nyt begreb Library 2.0 er kommet til. Dette begreb blev introduceret af Michael Casey i 2005 i hans blog på (Bradley, 2007). Vi er i bibliotekerne påvirket af diskussioner og måder at anvende de sociale teknologier på, både fra udenlandske bibliotekssystemer og fra tilstødende domæner, fx en boghandel som amazon.com og et museum som stevemuseum.com. Den viden, brugerne leverer, er viden, der komme nedefra, den kan være ekstremt up to date og ikke-hierarkisk og kan på denne måde komme til at stå i kontrast til de traditionelle systemer, der er udarbejdet af eksperter og ofte karakteriseret ved at være hierarkiske og mindre up to date. For ganske få år siden blev begrebet folksonomies introduceret, og efterhånden er der skrevet en del inden for området, siden Thomas Vander Wal i 2005 som den første beskrev fænomenet og navngav det folksonomy for at vise modsætningen til en taxonomi. (Vander Wal, 2005). Hidtil har de danske biblioteker været tilbageholdende med at inddrage brugerskabte data i Online Public Access Catalog (OPAC), hvilket i nogen grad skyldes, at man venter på en national strategi, som er under udvikling. Når denne strategi er færdig, vil det blive muligt for de enkelte biblioteker at købe sig til brug af sociale teknologier i OPACs. Der er således tale om et nyt område, når vi taler om brugerskabte data i bibliotekernes OPACs

7 De sidste par år er der dog i biblioteksvæsenet forskellige eksempler på anvendelse af brugerskabte data i OPACs. I marts 2009 begynder Det Kgl. Bibliotek med lanceringen af den ny version af bibliotekssystemet at give brugerne mulighed for at lægge tags ind i bibliotekskatalogen Rex. Dansk BiblioteksCenter (DBC) introducerer 3. september 2009 brugerskabte data i bibliotek.dk, og brugerne får nu mulighed for at skrive kommentarer og for at rate materialerne med stjerner. Bibliotekernes Netguide (BNG), starter med brugertagging allerede i oktober Her kan brugerne ikke blot tagge eksisterende indhold, men også levere nyt indhold til guiden. BNG er en guide over links til netsteder, og da BNG besidder værdifulde og relevante erfaringer med brug af brugerskabte data i bibliotekssammenhæng, er disse erfaringer inddraget. I dette speciale undersøges potentialet for anvendelse af brugerskabte data i OPACs. Et af de store spørgsmål i bibliotekssammenhænge er, hvordan man kan kombinere den traditionelle katalog, der indeholder bl.a. kontrollerede termer, med mere frie tags og kommentarer, som brugerne skaber. Kan de brugerskabte data berige katalogen i forhold til eksperternes beskrivelser af materialerne? En forudsætning for at brugerskabte data kan få værdi i OPACs er, at brugerne viser sig villige til at levere indhold i tilstrækkelig grad, og at de ser hinanden som kvalificerede leverandører af indhold. Metodetilgangen for specialets undersøgelse er både teoretisk og empirisk. Den teoretiske del er et studie i den væsentligste litteratur om området, her kan fremhæves (Farkas, 2007), (Furner, 2007) (Mathes 2004) og (Smith 2008). Også erfaringer fra udvalgte udenlandske biblioteker er udforsket, hvoraf de første er fra USA, her kan fremhæves Ann Arbor District Library 5 og Penntag fra University of Pennsylvania 6. Disse erfaringer er inddraget for at give et overblik over, hvor langt man er med inddragelse af brugerne i OPACs. Andre og nyere erfaringer stammer fra State and University Library i Hamborg (Christensen, 2009) og Stockholm Public Library (Aagaard, 2009). Der inddrages erfaringer fra alle de udvalgte biblioteker i specialets diskussion. Empirien i form af brugerskabte data er indsamlet fra to udvalgte OPACs, Det Kgl. Biblioteks katalog, Rex og den danske fælleskatalog, bibliotek.dk. Der benyttes semistrukturerede ekspertinterviews med centrale personer for at få en dybere indsigt i emnet, og der afholdes et

8 fokusgruppeinterview med udvalgte kernebrugere af bibliotek.dk og Rex til at belyse brugernes mening om brugerskabte data. I specialet analyseres brugerdata fra Rex og bibliotek.dk, og det diskuteres, hvordan brugerskabte data kan forenes med en traditionel bibliotekskatalog udarbejdet af eksperter. Med udgangspunkt i de brugerskabte data og med baggrund i teorien og erfaringerne undersøges, om der kan identificeres mulige brugsmønstre. Ovenstående leder os hen til følgende problemformulering: 1.1 Problemformulering På baggrund af ovenstående betragtninger er hensigten med nærværende speciale at belyse, hvordan brugerskabte data med fordel kan anvendes i OPACs, og hvorvidt det er en god ide at inddrage brugerskabte data. Til det formål vil specialet tage afsæt i flg. spørgsmål: Hvordan kan brugerskabte data berige en OPAC? Hvad karakteriserer brugerskabte data i forhold til traditionel indeksering foretaget af eksperter? Er det muligt på baggrund af de brugerskabte data at identificere forskellige brugsmønstre? Kvalitative data i form af tre ekspertinterviews og et fokusgruppeinterview danner sammen med analysen af brugerskabte data baggrund for en diskussion og en konklusion på problemformuleringens spørgsmål. 1.2 Specialets opbygning Specialet falder i følgende dele: I kapitel 2 redegøres for teorien om informationssøgning og indeksering. Herefter følger teori om Web 2.0, Library 2.0 og OPAC 2.0., fulgt op af oversigt over empiri og erfaringer fra udvalgte biblioteker og teori om brugerskabte data. Kapitel 3 omhandler valg af metoder og gennemførsel af undersøgelser. Sidst i kapitlet beskrives Rex, bibliotek.dk og BNG. I kapitel 4 analyseres tags fra Rex og brugerkommentarer fra bibliotek.dk. Desuden analyseres ratings og Andre har lånt fra bibliotek.dk. I kapitel 5 findes diskussion og refleksion af metode samt diskussion af resultater af specialets empiri. I kapitel 6 afrundes opgaven med konklusion og perspektivering. 3

9 2.0 Teoretiske hovedpunkter samt empiri og erfaringer fra udvalgte biblioteker I dette kapitel præsenteres centrale elementer inden for teori, der berører specialets emne bredt. Empiri og erfaringer fra andre biblioteker inddrages. 2.1 Informationssøgning Den teoretiske tilgang til informationssøgning i dette speciale er det kognitive synspunkt. Der er flere tilgange til Information Seeking og Information Retrieval, og de to områder har været anskuet som to uafhængige undersøgelsesområder. Inden for det kognitive synspunkt inddrages begge områder. Der er fem centrale dimensioner i det kognitive synspunkt. (Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 25). 1. Information processing takes place in senders and recipients of messages; 2. Processing takes place at different levels 3. During communication of information any actor is influenced by its past and present experiences (time) and its social, organizational and cultural environment 4. Individual actors influence the environment or domain 5. Information is situational and contextual Belkin (1982) karakteriserer erkendelsen og dannelsen af informationsbehovet som Anomalous State of Knowledge (ASK-hypotesen). Dervin (1992) karakteriserer i sin sense making theory informationsbehovet som information gap, en afstand mellem den manglende viden og den viden, man søger. (Dervins sense-making theory). Teorien udtrykkes ofte i en trekant, hvor situation, gap og result (outcome) er de tre hjørner. Den ses også udtrykt i en bro, hvor broen er overgangen mellem situation og outcome. Et vigtigt element i sense-making er betydningen af situationen udtrykt i tid og kontekst. Informationsbehovet opstår, når man mangler viden, men netop på grund af den manglende viden, er det vanskeligt præcist at udtrykke sit informationsbehov. Disse vanskeligheder kommer til udtryk i informationssøgningsprocessen, hvor man skal udtrykke sit informationsbehov præcist, da søgesystemet kræver lighed mellem søgeord og dokumentrepræsentation for at give hit. Taylor (1968) har defineret fire stadier Q1-Q4 af informationsbehovet, hvor de fire trin kendetegner udviklingen hos brugeren i erkendelsen af informationsbehovet. Q1 (the visceral need), Q2 (the 4

10 conscious need), Q3 (the formalized need), Q4 (the compromised need). Q3 er det formaliserede behov, der kan være så præcist, at det kan udtrykkes i en query til systemet. Q4 kendetegnes ved at være kompromiserende. En person, der er nået til Q3 og dermed til erkendelse af sit behov, er ifølge Taylor tilbøjelig til at tilpasse sin informationssøgning ved at finde overordnede begreber, og søgetermerne vil være udtryk for Q4. Ingwersen (1982) kalder dette fænomen, at requests til systemet ofte fremtræder på mere generelt niveau, for the label effekt. Ingwersen & Jäverlin (2005, s. 388): The phenomenon that request formulations may often consist of one or few concepts, which are of a more general nature or out of the context that constitutes the perceived information need. Ingwersen & Wormell (1990) har på baggrund af undersøgelser i 1986 defineret flg. forskellige behovstyper inden for informationsøgning: Verifikative informationsbehov (3. stadie), bevidst emneafgrænsede informationsbehov (3. stadie) og mudrede informationsbehov (1. eller 2. stadie). Wilson (1999, s. 263) opdeler i sin nested model of the information seeking and information searching research areas informationsadfærd og informationssøgning i tre niveauer, information behaviour (det yderste niveau) er måden, vi håndterer information på generelt, det midterste niveau er information-seeking behaviour (de forskellige metoder vi anvender for at få adgang til information) og det inderste niveau er information search behaviour, der handler om information retrieval, dvs. selve interaktionen med informationssystemet. Ingwersen & Järvelin (2005) opstiller flere sammensatte Information Research modeller, der illustrerer de centrale komponenter i Information Seeking. Brugerens kontekst (omverden og situation) har indflydelse på informationssøgningen og interaktionen med informationssøgningssystemet. 5

11 Informationssøgningsmodel. Figur Informationssøgningsmodel. Kilde: Ingwersen, 2005, s Modellen udtrykker, at brugeren har specielle behov afhængig af situation, tid og sted, og når der stilles forespørgsler til systemet, skal man i de klassiske informationssystemer både være klar over sit informationsbehov og kunne udtrykke det klart og omsætte det til det søgesprog (query), der matcher dokumentrepræsentationen dvs. det kontrollerede vokabularium i systemet. Informationssøgningsprocessen fører ikke altid til sense-making eller reduktion af usikkerhed. Informationsmængderne kan være så voldsomme, at der tales om information overload. Information overload kan medføre øget usikkerhed og gøre personen ude af stand til sense-making. (Case, 2008, s. 89). 6

12 Bates (1986) diskuterer i sin artikel berrypickingteorien som et alternativ til den klassiske model for genfinding. Berrypickingteorien beskriver mulighederne for en mere eksplorativ informationssøgning, og argumentet er, at berrypicking ligner den måde, hele informationssøgningen foregår på. Bates anvender udtrykket evolving search. Typisk besvares et informationsbehov ikke med en enkelt query til systemet, men med a series of selections. A bitat-a-time retrieval of this sort is here called berrypicking. (Bates, 1986, s. 4). Berrypickingmodel. Figur 2.1.2: Bates berrypickingmodel. Bates, 1986, s. 4. En af konklusionerne er, at brugerne gather information in bits and pieces instead of one grand best retrieved set. (Bates, 1986, s. 16). Der er altså brug for mange forskellige søgeteknikker i et informationssøgningssystem. Især skal der være mulighed for browsing. En af konklusionerne i 7

13 artiklen er, at people adapt the strategy to the particular need at the moment. Når disse muligheder er til stede i et informationssystem, kommer dokumentrepræsentationen (det kontrollerede vokabularium) til at spille en mindre rolle. Der er basalt to forskellige søgeprincipper, søgning og browsing. Udtrykket browsing anvendes ofte om den mere eksplorative, uformelle og uplanlagte informationssøgning. Browsing kan dog række fra aimless scanning to goal-directed searching. (Case, 2008, s. 89). Tilfældig og uplanlagt fund af relevant information benævnes serendipity. (Case, 2008, s. 32). De eksplorative søgemuligheder understøtter i højere grad de mudrede informationsbehov, hvorimod de klassiske informationssystemer er mere velegnede til at understøtte de verifikative og bevidst emneafgrænsede informationsbehov. Studiet af information seeking behavior har været fokuseret på job- eller forskningsrelaterede sammenhænge og ikke fritidsaktiviter: tends to focus on work tasks and occupations og The majority of information research has focused on occupational information phenomena (Case, 2008, s. 332). Kari & Hartel (2003, s. 1132) argumenter i artiklen for relevansen af at researche i leisure aktiviteter som et af de mere positive områder inden for everyday life. Ingwersen & Järvelin (2005, s. 383) definerer Daily life Tasks or Interests som All kinds of work tasks and interests that are not job-related activities or search tasks. Such tasks may be of social and cultural nature, including leisure and entertainment. Case (2008, s. 332) anvender definitionen Everyday Life Information Seeking (ELIS). ELIS fokuserer på ordinary people as they structure their life, consume goods and services, and play (e.g. practice their hobbies). Begrebet serious leisure blev opfundet af Stebbins, der har en uddybende definition: systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or volunteer core activity that people find so substantial, interesting, and fulfilling that, in the typical case, they launch themselves on a (leisure) career centred on acquiring and expressing a combination of its special skills, knowledge, and experience. (Stebbins, 2007, s. 5.). Iflg. Stebbins (2007) er der tre former for serious leisure : amateurism, volunteering, and hobbies. Hobby er den mest populære af de tre former, og Stebbins opdeler denne i fem hobby kategorier: 8

14 collectors, makers and tinkers, activity participants, players of sports and games, liberal arts enthusiasts. Begreberne introduceres her, da en del informationssøgning, specielt i bibliotek.dk, som er en del af specialets case, formodes at kunne relateres til Daily-life Tasks or Interests. 2.2 Indeksering Brugerne af de digitale biblioteker kommer for at finde information. Nogle har et verifikativt informationsbehov, andre har mere mudrede informationsbehov. Bibliotekernes samlinger har bevæget sig fra den traditionelle bibliotekskatalog til det digitale katalog, og kravene til måden at finde information på er med tiden tid blevet ændret. Før i tiden var det bibliotekaren, eksperten, som hjalp låneren med at finde relevant materiale. Nu kan låneren vælge at servicere sig selv på hvilket tidspunkt af døgnet, det end måtte passe. Lånerne skal være deres egne eksperter. Dette stiller nye krav til vore bibliotekskataloger og til de måder, vi kan hjælpe vore brugere på. Indekseringen spiller en væsentlig rolle for brugernes muligheder for gennem søgning og browsing i databaser at opnå et tilfredsstillende resultat. Indekseringsgraden skal på passende vis svare til databasens indhold og størrelse. Mai (2005, s. 599) beskriver indeksering således: The purpose of indexing is to determine the subject matter of documents and express the subject matter in index terms ( ) to make subject retrieval possible. Indeksering er et begreb inden for feltet vidensorganisation set i den snævre betydning. I den snævre betydning dækker begrebet vidensorganisation over processer som bl.a. dokumentrepræsentation, klassifikation, kategorisering og indeksering. (Hjørland, 2001, s. 367). Systemer, der skal optimere genfindingen af dokumenter eller information, er bl.a. metadata, tesauri, taksonomier, ontologier og topic maps. I denne snævre betydning af vidensorganisation findes de praktiske værktøjer, vi bruger som hjælpeværktøjer til indeksering og søgning. Hvis emneordene tildeles fra et vokabularium som fx en tesaurus, bliver emneordene kontrollerede, modsat ukontrollerede emneord, tildelt uden brug af vokabularier. Forskellige typer af kontrollerede vokabularier er bibliografisk klassifikations-system, emneordsliste med overskrifter og tesuarus, som alle har til formål at præsentere emneordene alfabetisk og systematisk. Ved valg af kontrolleret vokabularium er det væsentligt at se på 9

15 dækningsgraden (the scope), specificiteten af vokabulariet, og specielt er det vigtigt at overveje muligheden for en kombination af indekstermer mellem vokabularier. (Lancaster, 2003, s. 23). Indeksering anvendes som overbegreb for klassifikation og katalogisering. Klassifikation er systematisering af emner i emneklasser med udgangspunkt i en top-down behandling af emnet for at vise ligheder i en logisk og hierarkisk struktur. Katalogisering refererer til dele af bibliografiske data og emnedata. Emnedata (subject indexing) bruges mere løst og er inkonsistent i brugen. (Lancaster, 2003, s. 20). Hjørland (2001, s. 60) refererer til katalogisering som dokumentbeskrivelsen Indekseringstermer Ved tildeling af indekstermer skal man gøre sig klart, hvordan man bedst beskriver sit dokument, så det kan genfindes. Der skal tages stilling til graden af ekshaustivitet og specificitet. Ekshaustivitet er graden af, hvor komplet og udtømmende indekseringstermerne udtrykker dokumentets emne. Ved høj grad af ekshaustivitet beskrives flest emner og herunder delemner i dokumentet med termer. Dermed står ekshaustiv indeksering i modsætning til selektiv indeksering, hvor kun centrale emner er dækket. Specificitet er graden af, hvor præcist og specifikt indekstermerne udtrykkes. Høj grad af specificitet opnås ved tildeling af termer udtrykt på specifikt niveau. (Lancaster, 2003, s ). Recall er udtryk for, i hvor stor udstrækning antallet af relevante dokumenter er fundet ved søgning i en given database. Precision udtrykker, hvor stor en andel af de fundne dokumenter i en given søgning, der er relevante. Recall og precision er tilsammen udtryk for graden af relevant items retrieved. (Soergel, 1994, s. 590). Typisk understøtter specificitet precision samt mindsker recall. Ekshaustivitet understøtter typisk recall og mindsker precision. Aboutness defineres af Lancaster som det, dokumentet handler om. En definition der er enkel, generel og intuitivt forstået af de fleste. (Lancaster, 2003, s. 13). I vægtet indeksering kan indeksøren påføre indekseringstermen en værdi, som gør det muligt at vise indeksørens mening om, hvor vigtig termen er, når dokumentets aboutness beskrives. Vægtning er 10

16 en hjælp for brugeren af databasen, specielt hvis basen har høj ekshaustivitet. (Soergel, 1994, s. 592; Lancaster, 2003, s. 186) Indekseringsprocessen Der skelnes mellem to former for indeksering: Den automatiske indeksering, hvor en computer udtrækker ord fra dokumentet, og den manuelle indeksering, hvor tildeling af emneord foretages af mennesker. Manuel indeksering er i fokus i dette speciale, da det er den manuelle indeksering, som de brugerskabte data sammenlignes med. Indekseringprocessen deles ofte op i en simpel to-trins proces, bestående af 1. Conceptuel analysis, and 2. Translation På første trin foretager indeksøren en analyse af dokumentet, hvor emneindholdet bestemmes. På andet trin oversætter indeksøren emneindholdet til indekseringstermer. (Lancaster, 2003, s. 9; Mai, 2005, s. 600). Mai (2000) viser i følgende model, at emneordet, som er det endelige i indeksering, er et snævert udtryk for det brede indhold i dokumentet. Figur Indekseringsprocessen. Kilde: Mai, 2000, s Fortolkningen foregår her i 3 trin, dokumentanalyse, emnebeskrivelse og emneanalyse. Denne fortolkning og vægtning gør, at processen snævres ind, og til slut står vi med det endelige resultat: emneordene. 11

17 Menneskelig indeksering som tilgang til indeksering beskrives som: Humans examine documents and texts in order to consider messages that texts represent, plus features of texts and the documents in which texts are recorded. (Anderson & Pérez-Carbello, 2001, s ). Menneskelig indeksering er en subjektiv proces, som ikke er konsistent, dette ligegyldigt om processen foregår med kun en indeksør (intra-indexer) eller flere indeksører (inter-indexer). Flere aspekter spiller ind bl.a. forskellige indekseringsbeslutninger på forskellige indekseringstidspunkter. (Lancaster, 2003, s. 68). I en nyere undersøgelse (Philipson, 2008), der belyser den manuelle indekseringsproces generelt, og hvor det centrale spørgsmål er, om forskellige overordnede indekseringstilgange resulterer i konstaterbare forskelle, viser det sig, at der er generelt højere konsistens på emneniveau end på emneordsniveau. Indeksørerne kunne følge de enkle tilgange, der resulterede i såvel forskellige emnebestemmelser som forskellig emnebeskrivelse. (Philipson, 2008, s. 57). Undersøgelsen viste lav konsistens på termniveau, især med ukontrollerede emneord. (Philipson, 2008, s. 70) Tilgange til indeksering Indekseringsprocessen deles op i to tilgange: Den dokumentorienterede tilgang og den brugerorienterede tilgang. Den dokumentorienterede tilgang er den mest udbredte tilgang, og her er ingen inddragelse af brugere i processen. Den dokumentorienterede tilgang beskrives af Mai (2000, s. 287) på 3 måder: 1. Simplistic conception en tilgang hvor der udelukkende fokuseres på automatisk udtrækning af ord, og hvor evt. statistisk vægtning udgør den emnemæssige repræsentation. 2. Document oriented conception en tilgang, hvor der tildeles indeksering, og det tilstræbes en objektiv tilgang i tildeling af emneord til dokumentet. 3. Content oriented conception en tilgang, hvor der tildeles indeksering, som tilstræber at beskrive dokumentets dominerende emne til fulde. Emnet er set ud fra den kontekst, som dokumentet er produceret i. I den brugerorienterede tilgang er brugeren i centrum, og indekseringen foretages med udgangspunkt i brugerens informationsbehov og brugerens terminologi. Brugerens behov og brugerens synsvinkel har højeste prioritet ved indekseringen. 12

18 Indeksøren skal ikke blot sætte sig ind, hvad dokumentet handler om, men også hvorfor dokumentet er interessant for en bestemt gruppe af brugere. Indeksøren skal have et indgående kendskab til brugergruppens behov. (Lancaster, 2003, s. 9). Den brugerorienterede tilgang beskrives af Mai (2000, s. 288) på 2 måder: 4. The User-oriented conception - en tilgang, hvor der tildeles indeksering, og som direkte fokuserer på brugeren og brugerens generelle vidensniveau eller brugerens arbejde eller research domæne (brugerens kontekst). Indekseringen er baseret på den fremtidige brug af dokumentet, er ikke objektiv og ændres over tid i takt med udvikling af brugergruppen. 5. Requirement oriented conception tildelt indeksering, som er ekstremt brugerorienteret ved at tilpasse sig de individuelle brugere og deres kontekst. Er som personaliserede systemer, er ikke objektiv, og ændres over tid i takt med udvikling af brugergruppen. De forskellige tilgange kan iflg. Mai ikke ses isolerede. Mai (2000, s. 287) skriver: An indexing unit will most likely choose a combination of two of the five different conceptions. Dette for at skabe en fyldestgørende indeksering, som sikrer værdien af indeksering over tid. Svaghed ved en brugerorienteret indeksering kan være uaktualiteten på et senere tidspunkt, og derved opstår et behov for re-indeksering. (Lancaster, 2003, s. 12). Der er således mange faktorer, der spiller ind på kvaliteten af indekseringen. Disse faktorer er fx bestemmelse af dækningsgrad, specificitet, konsistens, og evt. hjælpeværktøjer. Desuden er indeksering i praksis underlagt økonomiske aspekter, det er som regel ikke muligt at læse bogen, vigtigst er titel, abstract, summary og konklusion. Resten skimmes. (Lancaster, 2003, s. 24). 2.3 Web 2.0 kulturen Med Web 2.0 begrebet forstår vi sociale teknologier, hvor brugerne kan tage aktivt del og skabe indhold på internettet i interaktion med andre brugere. Begrebet blev første gang anvendt af folkene på O Reilly Media i (Kroski, 2008, s. 2). Det karakteristiske ved Web.2.0 er, at der anvendes participatory og collaborative teknologier. (Kroski, 2008, s. xiii). 13

19 I forhold til web 1.0 er Web 2.0 teknologien så simpel, at brugeren kan interagere uden at besidde teknisk viden, og man taler derfor med opkomsten af Web 2.0 om en demokratisering af nettet, brugerne kan modtage og skabe information og dele den med andre brugere, og hermed er der skabt basis for en participatory kultur. Det var karakteristisk for Web 1.0 kulturen, at brugerne overvejende var passive modtagere af information, der var typisk tale om statiske sider, og mulighed for brugerinteraktion forekom kun i mindre grad fx i form af køb over nettet. Kroski (2008, s. 2) ser Web 2.0 kulturen som a complete paradigm shift in the way that people create and consume information on the web today. Bødker & Sønderslev Christensen (2007, s. 4) derimod ser den som blot genkomsten af den oprindelige tanke fra 1964 med Internettet som det decentraliserede net, hvor alle var forbundne og kunne oprette websider, videndele og gå i dialog med hinanden Wisdom of crowds Et af grundprincipperne i Web.2.0 teknologien er at udnytte the wisdom of crowds. Begrebet massernes visdom udtrykker en opfattelse af, at de mange er klogere end de få. Begrebet kaldes også kollektiv intelligens. (Kroski, 2008, s. 3). Surowiecki (2005) giver i introduktionen til sin bog to eksempler på den kollektive visdom. Det første eksempel er fra et dyrskue i 1906, hvor folk skulle gætte på vægten af en okse. (Surowiecki (2005, s. xiii). I det andet eksempel skulle en gruppe af forskellige fagfolk gætte på positionen af en ubåd, der forsvandt i 1968 i Atlanterhavet. (Surowiecki, 2005, s. xx). I begge eksempler viste det sig, at gruppernes kollektive gæt lå meget tæt på de rigtige svar. Surowieckis pointe er, at hvis antallet af deltagere i et gætteri er stort nok, vil de enkelte udsagn udligne hinanden og gruppens kollektive gæt være tæt på det rigtige svar Den lange hale Web 2.0 kulturen bygger på long tail teorien, der går ud på, at fokus i vores kultur og økonomi i stigende grad skifter fra et relativt lille antal hits ( ) på toppen af efterspørgselskurven til et enormt antal nicher i halen. (Anderson, 2007, s. 67). Den reelle efterspørgsel kan kun konstateres, når forbrugerne bliver tilbudt et uendeligt udbud. De muligheder er skabt med internettet, hvor der ikke er begrænsninger fx i form af lagerplads. Der vil altid være langt flere nichevarer end hits, og efterspørgselen vil ændre sig, når brugerne får tilbudt flere varer. De vil forbruge flere nichevarer, dvs. varer fra den lange hale. Brugerskabt viden har en særlig styrke ved hele tiden at kunne udvikle sig og skalere. Det kendetegner altså disse systemer, at de ikke er statiske, men at de udvikler sig 14

20 gennem brugerskabt viden. Massernes visdom kan udnyttes både i udvikling af teknologi, men også i skabelse af indhold. Men for at brugerskabt indhold har værdi, er det afhængigt af en stor kritisk masse. (Anderson, 2007) Filtrering af information Nutidens søgemaskiner bruger automatiske webcrawlere til indexering af indholdet på nettet og matematiske algoritmer til relevansbestemmelse, og for at kunne finde rundt i den store informationsmængde er der et voksende behov for filtrering. (Farkas, 2007, s. 125). Principperne om massernes visdom og den lange hale kan også anvendes til filtrering, idet filtreringssystemer kan udnytte brugernes viden og adfærd ved at bygge på, hvad billioner af brugere gør, og oversætte det til fx relevante søgeresultater eller anbefalinger. Også filtrering kan altså foregå ved hjælp af brugerskabt viden. Princippet kaldes kollaborativ filtrering og bygger på en antagelse om, at brugere, der har samme smag på et felt også vil have samme smag på et andet felt. Det kan være anbefalingssystemer, der samler og viser andre brugeres anbefalinger og rating, eller det kan være systemer, der aktivt giver den enkelte bruger konkrete anbefalinger. (Farkas, 2007, s. 126). Det er kendetegnende for vores kultur, at We live in a world where everything is rated and ranked. (Fraser, 2008, s. 160). Eksempler er bestsellerlister, lister over verdens rigeste, verdens mest velklædte, verdens værst klædte osv. Men i de traditionelle medier er det et lille antal eksperter og kritikere gatekeepers, som er udset til at anmelde, rate og ranke snart alt: musik, bøger, mad, feriesteder, osv. I modsætning hertil er det masserne, der kommer til orde i de sociale netværk. they are millions of people worldwide stating their opinion directly. (Fraser, 2008, s. 160). I denne participatory kultur kan alle rate og ranke og give deres mening tilkende. Fraser (2008, s. 161) nævner tre typer, reviews, ratings og rankings. Reviews er subjektive vurderinger, ratings tildeles og måles fx i stjerner og anvendes på produkter som hoteller og restauranter. I rankings indgår en sammenligning og dermed et konkurrenceelement. Brugerne bliver vejledere, når de anmelder, rater eller blogger. Når brugerne taler med hinanden viser det sig, at deres smag er meget mere nuanceret end det, der antydes i den markedsføring, der 15

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Geodata ud over rampen

Geodata ud over rampen Geodata ud over rampen Varedeklarationer Metadata Lars Dalgaard, Ballerup Kommune 11.5.12 Majkonference Budskaberne Gode metadata Vil gøre GIS/Geodata mere mainstream Tydeliggør Geodatas forankring i organisationen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

Folksonomier. Brugerstyret indeksering som en del af organisationers informationsarkitektur. Af Charles Seger

Folksonomier. Brugerstyret indeksering som en del af organisationers informationsarkitektur. Af Charles Seger Folksonomier Brugerstyret indeksering som en del af organisationers informationsarkitektur Af Charles Seger Abstract Denne artikel undersøger et nyt fænomen på Internettet, der kaldes folksonomier. Ordet

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Facebook på. bibliotekerne. Facebook som strategisk kommunikationskanal. v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology. 20.

Facebook på. bibliotekerne. Facebook som strategisk kommunikationskanal. v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology. 20. Facebook på bibliotekerne Facebook som strategisk kommunikationskanal v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology 20. maj 2015 Kilde: Overhørt.dk 2 Dagsorden Intro og baggrund Hvorfor Facebook Gode eksempler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Hvordan du opnår fordele med Progressive Enhancement. Et whitepaper af Morten Jakab Pedersen

Hvordan du opnår fordele med Progressive Enhancement. Et whitepaper af Morten Jakab Pedersen Skær hjørner og skab værdi i browseroptimering Hvordan du opnår fordele med Progressive Enhancement Et whitepaper af Morten Jakab Pedersen WHITEPAPER Indholdsfortegnelse 1. Intro...3 2. Hvad er Progressive

Læs mere