Energimærkning SIDE 1 AF 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning SIDE 1 AF 11"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ramsherred Næstved Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for handel, service og offentlige bygninger og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Energimærkning Forbrug, fjernvarme Udgift, fjernvarme 171 MWh Fjernvarme kr/år Periode, fjernvarme 01. januar januar 2008 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Skunkgulv isoleres Total kr kr. 4 år 4 MWh Fjernvarme kr.

2 SIDE 2 AF 11 Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 2 Udsugning urstyres. Total kr. 300 kr. 0 år 2 MWh Fjernvarme 60 kwh el kr. 120 kr. 3 Varmerør isoleres Total kr kr. 5 år 4 MWh Fjernvarme kr. 4 Isoler dele på loft Total 522 kr kr. 2 år 1 MWh Fjernvarme 522 kr. 5 Ydervægge isoleres Total kr kr. 17 år 51 MWh Fjernvarme -15 kwh el kr. -30 kr. 6 Skift kælderbelysning Total 737 kr kr. 1 år 0 MWh Fjernvarme 452 kwh el -167 kr. 904 kr. 7 Monter forsatsruder Total kr kr. 11 år 4 MWh Fjernvarme kr.

3 SIDE 3 AF 11 Øvrige besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 8 Isolering af terrændæk. Total kr kr. 37 år 28 MWh Fjernvarme kr. 9 Monter bevægelsesfølere Total kr kr. 14 år -1 MWh Fjernvarme 878 kwh el -335 kr kr. Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. Besparelser og finansiering Samlet varmebesparelse: kr./år Samlet elbesparelse: kr./år Investeringsbehov: kr. inkl. moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: De rentable energibesparelsesforslag er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket

4 SIDE 4 AF 11 kunne forbedres til: D Kommentarer til energimærkningen Ejendomsnummer hos SES er 205. Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter Program: BuildDesk Expert 3.3 version EC DK. Udg Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse, samt bygningstegninger. Energimærket omfatter 1 bygning opført i Iflg. OIS.dk er bygningen til- eller ombygget i Bygningens opvarmede erhvervsareal er på 599 m² iflg. SES oplysning. Ejendommen regnes i brug 45 timer pr. uge og opvarmet til 20 C. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "bygninger for handel, service og offentlige bygninger". Overslagspriser for besparelsesforslag bygger på konsulentens erfaringsgrundlag. Ejendommen er fredet, og klimaskærmen m.m. kan deraf ikke forbedres med nye vinduer etc. Bygningen anvendes til kontorer og retshandlinger. Omkostninger til el og vandforbrug er oplyst. Fast omkostninger og enhedspriser er dog ikke specificeret. Varmen leveres fra Skomagerrækken 3. Der sker ikke aflæsning af de bimålere der ellers sidder til formålet, og forbruget kan deraf ikke specificeres ud for den enkelte ejendom. Der indregnes 1/3 af det samlede forbrug, da der også leveres varme til Hjultorvet 2. Varmeregning er ikke udleveret, kun det totale beløb for de 3 ejendomme. Årsagen til forskel mellem beregnet og oplyst forbrug skyldes, at der er i grundlaget for beregningerne (BE06-programmet) ligger nogle standard betragtninger til grund, som f.eks. bruger et antal personer pr. m², og at disse personer medfører et bestem forbrug af varme, el og vand.

5 SIDE 5 AF 11 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Der er 2 tagtyper, skiffertag på hanebåndsspær med ca. 30 graders hældning og tagpaptag med ensidig hældning på ca. 10 grader. Isolering i tagpaptag er ukendt, og der antages værende 100 mm. Der er ikke økonomi i at efterisolere, og det er kun hvis konstruktionen alligevel ændres det vil kunne betale sig at efterisolere her. Ved reperation/fornyelse af tagpap, bør isoleringstykkelsen undersøges. Loftet er efterisoleret til 200 mm. Skunkgulv er uisoleret. Forslag 1: Ydervægge 300 mm isolering udlægges på skunkgulv mod opvarmet etage. Skønnet investering kr. 500 pr. m². Ydervægge i massiv teglkonstruktion, uden isolering, gående fra ca. 72 cm i en kældervæg til den tyndeste på tagetagen på ca. 40 cm. Bag radiatorer er vægge 39 cm. Forslag 5: Vægge i udnyttet tagkonstruktion er isoleret med 200 mm. Indvendig facadeisolering med 200 mm mineraluld i træskelet, indvendigt beklædt med dampspærre og 2 lag gips. Det skal bemærkes, at nærværende forslag vil medfører en reduktion af bygningens nettoareal og der kan være risiko for udvendige frostskader på ydervæggen, da dugpunktet flyttes ind i muren. Der vil desuden være risiko for skimmelvækst på den indvendige mur, hvis dampspærrer ikke er 100 % tæt. Overslagsprisen er kr./m². Prisen indeholder alle omkostninger til opbygning af indvendig væg inkl. isolering, dampspærre, gipsbeklædning, spartling og maling, samt flytning af radiatorer. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduerne er overvejende 1 lag glas i trækarme, som er forsynet med forsatsruder med

6 SIDE 6 AF 11 1 lag glas. I retsal i stueetagen er nederste 2/3 del af vinduet forsynet med termofortsatsrude, mens øverste 1/3 del er enkeltlagsfortsatsrude. Enkelte vinduer mangler fortsatsrude. Forslag 7: Indgangsdør af træ, ind til opvarmet rum, mangler tætningslister. Er monteret med dørpumpe. Indvendig montage af nye tætsluttende forsatsvinduer med energiglas foran 1-lagsruder. Overslagsprisen er kr./m². Kælder (inkl. fundamenter) Kælderen er opvarmet. Vægge og fundament i kælder er i tegl. Der er støbt gulv, klinker på toilet. Vinduer er 1-lags uden forsatsruder. 2 små rum er uden opvarmningskilder. Forslag 8: Etablering af nyt terrændæk med 150 mm kapillarbrydende lag, 150 mm isolering og 10 cm. beton, afslutte med trægulv på strøer. Ventilation Overslagspris for udskiftning er kr./m² Overslagspris indeholder ophugning af eksisterende gulv, udgravning af terræn, bortskaffelse af byggeaffald og jord, samt etablering af nyt gulv. Det skal bemærkes, at terrændækket kan være en del af det bærende fundament, hvorfor korrekt understøtning i byggeprocessen er væsentlig. Det bemærkes at specialistprojektering for korrekt opbygning og sikring mod fugt anbefales. Ventilation (naturlig og mekanisk) Bygningen er med naturlig ventilation, og enkelte selvstændige udsugninger i vinduer, samt en lille Exhaustoudsugning for toiletter med hastighedsregulering. Der styres fra rengøringsrum, hvor der kan tændes/slukkes, regulere hastighed og indstilles ugeur, hvilket dog ikke er i brug. Forslag 2: Varme Anlægget har en 1 motor på ca. 0,25 kw, og er deraf ikke omfattet af den nye kontrolordning for ventilationsanlæg. Toiletudsugningen er i konstant drift. Der er monter urstyring som bør indstilles. Lad udsugningen følge arbejdstiden. Skønnet investering kr Varmeanlæg (inkl. kedel)

7 SIDE 7 AF 11 Varmen leveres fra Skomagerrækken 3, via en fjernvarmeveksler som dækker 3 ejendomme. Elektricitet Der er styring af varmen, som dog sker via et 1-strengsanlæg, hvilket ikke er fornuftigt med fjernvarme. For detaljer om varmeanlægget, herunder besparelsesforslag, henvises til rapporten for Skomagerrækken 3. Belysning Belysningen betjenes manuelt i huset. Kun trappelys er timerstyret ved columbustryk. Ved gennemgangen brændte intet unødvendigt lys. Forslag 6: Forslag 9: Belysningen i kontorarealer i stueetagen og på 1. sal er nyere HF lysarmaturer monteret med 2x35 watts lysstofrør med elektronisk forkobling. Der er mulighed for at tænde 1 lysstofrør af gangen. Retssal er belyst med halogenspot monteret i loft. Tinglysning på 1. sal er endvidere belyst med 8 loftarmaturer på 2x18 watt. Enkelte rum er belyst med 36 watts lysarmaturer med konventionel forkobling. Skift i 13 lamper fra 60 Watts glødepærer til 11 Watts lavenergi Etablering af tilstedeværelsesstyring for belysning på kontorer og gangarealer, eksempelvis PIR-sensorer i kombination med manuel betjening, så belysningen tændes manuelt, men slukkes automatisk hvis der ikke registreres aktivitet i rummet. Overslagsprisen er kr./stk. Overslagsprisen indeholder alle omkostninger inkl. montage. Ved beregning af investeringen er det skønnet, at der skal monteres ca. 13 stk. Andre elektriske installationer Indgang er oplyst med en lamper. Varmt brugsvand Forbrug Varmt vand leveres fra Skomagerrækken 3, via en fjernvarmeforsynet beholder som dækker 3 ejendomme. Der er ikke måler for det varme vand til Ramsherred 3. Der er styring af beholderen. For detaljer om varmtvandsbeholderen med udstyr, herunder besparelsesforslag, henvises til rapporten for Skomagerrækken 3. Varmtvandsrør

8 SIDE 8 AF 11 Synlige varmtvandsrør er ½" uisoleret. Vand Toilet Der er blandet 1 og 2-skyls toiletter. Varmefordelingsanlæg Vandforbruget ligger på ca. 75 m³ pr. år, og er fornuftigt. Cirkulationspumpe til varme Smedegaard EV C. Pumpen er uisoleret. Se rapport for Skomagerrækken 3 vedr. besparelsesforslag m.m. Varmerør Fordelingsanlægget er et 1-strengsanlæg. Der er øvre fordeling, med enkelte uisolerede dele i skunk, via 2" rør med 10 mm isolering. Den synlige del af stigstrenge samt fordelingsrør er uisoleret i den opvarmede del af bygningen. Varmen til bygningen er med udetemperaturkompensering, varmetabet sker deraf kun ved behov for varme. Varmerør mellem bygningerne er før skjult i kanal. Forslag 3: Forslag 4: Automatik Der er termostater på samtlige radiatorer. Hovedfordelingsrør for varmen ligger på koldt skunkloft. Der er ca. 10 mm isolering. Der bør isoleres til den nuværende standard på 50 mm. På koldt skunkloft er 10 dele i 3/4" rør, bøjninger, tee-stykker m.m., uisolerede. Monter 40 mm isolering. Termostatventiler Varmen styres fra varmecentralen i Skomagerrækken, via en ældre TA Bygningsbeskrivelse Samtlige radiatorer er forsynet med termostatventiler. Dog er en enkelt demonteret på toilettet i kælderen, og bør monteres snarest.

9 SIDE 9 AF 11 Opførelsesår 1889 År for væsentlig renovering 2001 Opvarmningsform Fjernvarme Supplerende opvarmning ingen Boligareal ifølge BBR 0 Erhvervsareal ifølge BBR 894 Opvarmet areal 599 Anvendelse ifølge BBR areal Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration Kommentar til BBR-oplysninger: Forskellen på 295 m² mellem BBR erhvervsareal (OIS) og opvarmet areal, oplyst af SES, er kælderarealet på 295 m². Faste forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter Varme: 669,00 kr. pr. MWh Fjernvarme Fast afgift på varme: El: 0 2,00 kr. pr. kwh Vand: 40,00 kr. pr. m³

10 SIDE 10 AF 11 Hvad er energimærkning Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m2, samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses energimærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmeside Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed

11 SIDE 11 AF 11 Adresse: Skovvangsvej 86, 4600 Køge Telefon: Energikonsulent nr.: Underskrift: Dato for bygningsgennemgang: 08. maj 2008 Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbæksvej 143 5000 Odense C 461-450482-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 760-018422 Energimærkning nr.: 200007468 Gyldigt 5 år fra: 03-09-2008 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Firma: Moe & Brødsgaard A/S

BBR-nr.: 760-018422 Energimærkning nr.: 200007468 Gyldigt 5 år fra: 03-09-2008 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Firma: Moe & Brødsgaard A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holstebrovej 31 Postnr./by: 6950 Ringkøbing BBR-nr.: 760-018422 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Løgumklostervej 41 6200 Aabenraa 580-019491-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørremarksvej 8 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-015375 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 12

Energimærkning SIDE 1 AF 12 SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 10 8200 Århus N 751-551967-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vandtårnsvej 1 3460 Birkerød 230-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens vej 003 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-363397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere