ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR & HMN Gassalg CVR v / HMN Naturgas I /S Gladsaxe Ringvej Søborg Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 2500 Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Regningsklage Krav om efterbetaling Forældelse. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DONG ENERGY Christian Duus UDPEGET AF NATURGAS FYN Torben Jensby

2 Side 2 12/06301 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Påklaget beløb: ,26 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 2. november Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 2. november Klageformular modtaget i ankenævnet: 6. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 14. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 12. december KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen angår levering af naturgas til installationsadressen Ole Olsens Allé 26, 2900 Hellerup. På ejendommen drives der erhvervsvirksomhed. Følgende fremgår af CVR: På ois.dk er det oplyst, at der er tale om et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) med et bygningsareal på 125 m 2, udnyttet tagetage på 125 m 2, kælderareal på 125 m 2, dvs. og et samlet boligareal på 250 m 2. Klager blev tilmeldt som kunde hos indklagede d. 1. februar I årene frem til 2011 blev klager faktureret for skønnet forbrug på ca m 3 idet klager var registreret hos indklagede som kogekunde 1 og ikke som varmekunde. Den 10. oktober 2011 sendte indklagede på baggrund af en aflæsning af måleren et brev til klager med oplysning om en stor forbrugsafvigelse. Den 27. oktober fremsendte indklagede et reguleringskrav på baggrund af det faktiske forbrug (bilag 1). 1 En kogekunde anvender alene naturgassen til komfur (husholdningskunder).

3 Side 3 12/06301 Klager anmodede herefter om en betalingsordning, og gjorde samtidig opmærksom på, at han ville indgive klage til ankenævnet. Der blev i den forbindelse underskrevet et frivilligt forlig. Klager indbragte efterfølgende sagen til ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Pengene helt eller delvist tilbage. Klager har foreslået, at parterne deles således, at klager fritages for betaling af ca kr. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Klager gør gældende, at han ikke har modtaget aflæsningskort fra indklagede, og derfor ikke har aflæst måleren. Klager har samtidig anført, at han administrerer et par erhvervsejendomme og derfor løbende får post fra bl.a. indklagede. Klager har derfor ikke studset over, at han ikke er blevet opkrævet for gasforbrug privat. Klager gør endvidere gældende, at indklagede burde have reageret tidligere, hvilket indklagede selv har indrømmet. Klager har oplyst, at gasmåleren sidder udvendigt på huset, og der således er fri adgang til denne. Afslutningsvis gør klager gældende, at det frivillige forlig er indgået under protest, hvilket der blev gjort opmærksom på i forbindelse med underskrift heraf. INDKLAGEDES PÅSTAND: Klager tilpligtes at anerkende indklagedes betalingskrav på ,26 kr. jf. frivilligt forlig af 23. januar INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Indklagede har anført, at det registrerede forbrug skal betales, når der ikke forefindes måler- og funktionsfejl. Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at indklagede i årene har forsøgt at få en måleraflæsning fra klager samt sendt rykkerbreve for manglende aflæsning, hvilket klager ikke har reageret på. Indklagede gør gældende, at forældelsen er afbrudt, fordi klager med de løbende betalinger har erkendt sin betalingsforpligtelse, jf. 15 i forældelsesloven. Indklagede har været i utilregnelig uvidenhed om klagers forbrug,

4 Side 4 12/06301 hvorfor forældelsesfristen har været suspenderet efter 3, stk. 2, i forældelsesloven. Indklagede gør ligeledes gældende, at det har været åbenbart for klager, at han ikke har kunnet opvarme sin villa for m 3 naturgas om året. Indklagede har anført, at de almindelige formueretlige regler ikke er gældende på forholdet. Indklagede har henvist til en dom fra Østre Landsret fra 8. marts Sagen angik levering af fjernvarme til en ejerforening. Landsretten anfører: er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder det "hvile-isig-selv-princip", som er fastlagt i lovens kapitel 4 om priser. Henset til, at det således ved lov blandt andet er reguleret, hvilke omkostninger der kan indregnes i varmepriserne, finder landsretten, at der, for så vidt angår det økonomiske forhold mellem den, der leverer varmeydelsen, og den, der modtager varmeydelsen, ved varmeforsyningsloven er fastsat specielle bestemmelser, som fraviger almindelige obligationsretlige regler. Det område, som varmeforsyningsloven regulerer, er således ved lovgivning løftet ud de almindelige formueretlige regler, og det lovfæstede "hvile-i-sig-selv-princip" fører ud fra et lex specialis synspunkt til, at rentelovens bestemmelser ikke finder anvendelse i forholdet mellem. Det er i øvrigt klagers ansvar, at den VVS er, som klager har kontraheret med, ikke anmeldte gasinstallationen til indklagede, jf. gasreglementet afsnit A. ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ER- HVERVSFORBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager har ikke fremsat bemærkninger til kompetencen. Indklagede har anført, at klagers selskab siden 2008 har haft hjemstedsadresse på måleradressen, og at klager bor privat på ejendommen med sin familie.

5 Side 5 12/06301 BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Reguleringskrav fra indklagede, Opgørelse, fakturanr Bilag 2: A conto kopi, fakturanr Bilag 3: A conto kopi, fakturanr

6 ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: h HMN Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr: Telefon: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup Opgørelse kopi Fakturanummer : Fakturadato : Kundenummer ' Konlraktnummer : Betales senest : Henvendelse om fakturaen tlf... : Regningsperiode : Side : Adgangskode til : ~ ~ IlnstallBtlonsnummer: Ole Olsens Alle 26, 2900 Hellerup I pr_ selskab Selskabsnavn HMN Gassalg AIS HMN Naturgas VS Udestående beløb ~e specifikation) Tit betaling ink\. moms ,61 Kr ,00 Kr ,55 Kr ,06 Kr. Forbrugsudvikil n :lo--<l () 01-0S-200B Reguleret forbrug m m m3 Normal"''''''"'"'" m m m3 L Røg",. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales j pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITIERING Cbacu ~u IIø"Wlcf.Cl.o~t.,.. undlif' IoritahOld m el P'rtlII.. la II Il urld: modlag., bctellf'um. VfId kont..1l1 b...u 1nGlI PClf\~... UIUl Mød t,,"",lna' at a_ ud"'liltol'1do~ar.geln-tlttuntd. 'lev"'. "O rttv* dl1 11 b.l, 101 hv1lr" bølab dw., I"dlbot.h; Botatings-IO Dg ind b e! al er Fakturanr.: Kundenr.: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup HMN Natursas lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Kr.drtomummor og bellbomodlllger HMN Natursas lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Må Ikke overdrages til ny forbruger K~ltt"'lng nlmellllng ~I 8e\dnQ$~ica PBS-nr Oeb.",.n, KonlJlklnum_ n4959.j i KhAf8i f lilie < < bau _liu lu Kontraktnr.: Fakluranr.:

7 Forbrugsudvikling fortsat Reguleret folbrug er reguleret for t~. temperau og bf'ændværdl. Normalårafortlrug er dit rortlrug omregnet Ilt et normalår (3.906 graddage) Dette er gjort. for al du nemt kan 8ammenllgne rorbrugene år ror år - uagtet vinterens temperatur Dit gasfofblug er beregnet iii m3 pr. m2 boligareal I et normal år. Dit Fritliggoode enfamnieshus er oplyst lu 110 m2 samt opført GennemSnltaforbruget for 6548 kunder med FrlUlggende enfamilieshus opført I perioden med et boigareal mellem 100 og 149 m2 er 17,80 m3 pr. ml. Ilnstaltationsnummer: Ole Olsens Alle 26,2900 Hellerup Fakturanummer...: Side...: S ANE BILAG nr.: t ~ Side nr.: 2 Kontraktnummer: ARagenummer Mjlemummer MAlElfstand MAlers tand Forbrug Reguleret forbrug til afregning Forventet årsforbrug m m3 Målersland Målerstand 3Q-Q Forbrug Reguleret forbrug III afregning Forvenlet årsforbrug m m3 MålE!fatand Målerstand Forbrug Reguleret forbrug tli afregning Forventet årsforbrug m m3 Målersland Målerstand Forbrug Reguletet forbrug Iii afregning Forventet årsforbrug m m3 I HMN Gassalg AIS. CVR 2691~M Antal Gaskøb m3 Fast bidrag Moms - Gas 25,00 % I alt MomsQrundlag: ,89 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fast bidrag: 3,6247 kr. Inkl. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i pris kolonnen Pris 2,8998 2, ,45 Kr. 357,44 Kr ,72 Kr ,61 Kr. Kr. ekskl. moms I HMN Naturgas lis, CVR DistrIbutionstarif Energisparebidrag C02 afgift Naturgas afgift NOx afgift Diverse (ss specifikation) Moms 25,00 % I alt Momsgrundlag: ,60 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fasl bidrag'. 4,4635 kr. Inkl. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolormen. Antal m m m m m Pris 1,0908 0,1050 0,2648 2,1685 0,0080 3,5708 Kr. ekskl. moms ,65 Kr. 766,16 Kr ,28 Kr ,14 Kr. 58,37 Kr. 166,25 Kr ,15 Kr ,00 Kr.

8 I Diverse Gebyr rykker aflæsmimgskort Renter Rykkergebyr I alt (. Momsfri) BILAG nr.: Side nr.: Dato ~2010 ANE 1 X r I Antal Fakturanummer... : Side... : Pris ,00 Kr. ~,25 Kr. 100,00 lk:r. 166,25 Kr. I I Udestående beløb Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling 07"() Opgørelse med forfald I alt -443,93 Kr. -402,29 Kr. -416,45 Kr. -392,61 Kr. -415,28 Kr. -427,58 Kr. -452,26 Kr. -452,26 Kr. -621,39 Kr. 334,50 Kr ,55 Kr.

9 BILAG nr.: Side nr.: ANE HMN Naturgas VS Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr: 32505B21 Telefon: Anne Monis Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup A conto kopi Fakturanummer... : Fakturadato : Kundenummer : Konlraktnummer : Betales senest..... : Henvendelse om fakturaen Uf..... : Regningsperiode : Side : Adgangskode til : Ilnstallatiensnummer: Ole Olsens Alle 26,2900 Hellerup Attegenummer Målernumme( Målerstand Forventet årsforbrug A conto forbrug m3 ~eløb pr. selskab Selskabsnavn HMN Gassalg AJS HMN Naturgas lis fil betaling inkl. moms 4.650,08 Kr ,13 Kr ,21 Kr. L R9Q nr Kontonr IN[,E ET I\L INGSK ORT Kan betales i pengeinstitu1 og på posthuse BelalinQ>-IDog lodbelil..- Fakturanr.: Kundenr.: Anne Merris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup Må ikke overdrages til ny forbruger KredQomummw 0fI bel.oemodtaglf HMN Natur!:185 lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Un\l8f>lll'ln ved over1ofelse Ira konto Kredlloroummer 0fI bllllb'l1iodlager HMN Natur~as VS Gladsaxe Rtngvej Søborg CVR nr KvitlIWing TllmeldiollliI8eldiogss.. vi~" I'9S--nr Oeb.grlll_: KootriJlrlnummer n495g..j t KI01. i lag TIl ma""nel all_/\ing -Undgåvenl'9S1 81 iil,jlhlj nooen.uenclø rlltl +71 < < "Mb ki Kontraktnr.: Fakturanr.: n

10 -'1 1--_-=A~N~Ei'\- I BILAG nr.: if.v F~turanummer......: I-S-id-e-n-r.-: -""f-::o~- s r e., : Ilnstallationsnummer:24:3929 IHMN GassalgAJS, CVR Ole Olsens Alle 26,2900 Hellerup Antal Gaskøb Fast bidrag Moms Gas 25,00 % I alt MomsQrundlag: 3.720,06 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fast bidrag: 4,1288 kr. inkj. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist I priskolonnen. I HMN Naturgas 11$. CVR Dislnbu1ionstarif Energisparebidrag C02 afgifl Naturgas afgift NOx afgift Moms % I alt MomsQrundlag: 4.181,70 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl, fast bidrag: 4,6713 kr. inkl, mom s Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen. Antal KO.ntraktnummer: Pris 3, ,06 Kr. 24,00 Kr. 930,02 Kr ,08 Kr. 3,3030 Kr. ekskl. moms Pris 0, , , Kr. ekskl. moms 1.069,76 Kr. 117,50 Kr. 399,48 Kr ,01 Kr. 8,95 Kr ,43 Kr ,13 Kr. I I

11 BILAG nr.: Side nr.: HMN Naturgas lis Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr Telefon: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup A conto kopi Fakturanummer : Fakturadato : Kundenummer : Kontraktnummer : Betales seoest : Henvendelse om fakturaen tlf... : Regningsperiode : Side : Adgangskode til : (} j!nstallationsnummer: 24M29 Ole Olsens Alle 26, 2900 Hellerup Aflagønummer M~ernummer MAlersland 3().{) Forventet '-sforbrug A conto forbrug m3 [ pr. selskab Selskabsnavn HMN Gassalg AIS HMN Naturgas lis Til betaling inkl. moms 4.666,86 Kr ,13 Kr ,99 Kr. L Regnr. Konlonr. IN8BETflLlNGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Chocka og I~~ CC~Im-1Ia "ndør fa tt. _otd IJI4( pøl;o IhlUh,ltøl ml)dl&g~ bahlll'1 gof') Ved bnunl bcd. llnq Ipotljluma::lhu' m.:l t.mln..!lil fil dos LJdefulr.lr.an.dapeAQårl"1 11.,.ntrlA k"",ltaf'na.tr)'1i de III blt'vi. for "ltllk.t bet_b dm.,jndb«liit, Balalini/5-IO og indbelaler Fakturanr.: Ku n denr.: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olseos Alle Hellerup Kredilomumme'Dg bet"'modlage, HMN Naturgas lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr K1ed,lomummer og bo! øbi/tio dl1ll}e, HMN Natursas l/s Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Må ikke overdrages til ny forbruger KviUerlng Tilmelding IH 8a1a1lnuuervice P9S-nr Deb.gr./ll.: O202D Konll.ln"mmer J r NOfl.., ae T,l malkinel aflæsning' Undgd venligsi BI eknvll I nedenllllllm& '<III +71< < _eau *' Kontraklnr.: Fakluranr.:

12 ANE BILAG nr.: % Fakturanummer : Side nr.: "1J IlnstalJationsnummer: Ole Olsens Alle Hellerup I HMN Gassalg AJS, CVR Antal Gaskøb Fast bidrag Moms - Gas 25,00 % I alt MomsQrundlag: 3.733,49 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fast bidrag: 4,1438 kr. InkJ. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vlst j priskolonnen. Side... : Kontraktnummer: Pris 3, ,49 Kr. 24,00 Kr. 933,37 Kr Kr. 3,3150 Kr. ekskl. moms 2 I IHMN Naturgas lis, CVR Distributionstarif Energisparebidrag C02 afgift Naturgas afgift NOl( afgift Moms 25,00 % I alt Momsgrundlag: 4.181,70 Kr. Gennemsnltl'g PfIS ekskl. fast bidrag: 4,6713 kr. Ink!. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen. Antal Pris 0, ,7370 Kr el<skl. moms Kr. 117,50 Kr. 399,48 Kr ,01 Kr. 8,95 Kr Kr ,13 Kr.

13 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 13 12/06301 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Ankenævnets kompetence Efter 1, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen Ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Som sagen foreligger oplyst, vurderer nævnet, at naturgasforbruget i det væsentligste er anvendt til privat formål. Nævnet finder således, at aftaleforhoidet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen. Leverinos- og kontraktretlige forhold Efter naturgasforsyningslovens 7, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med naturgas fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter naturgasforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge naturgas har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både distributionsselskabet og naturgasleverandøren. l relation til distributionsselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på distributionsselskabets leveringsvilkår (»distributionsbetingelser«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til naturgasleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe naturgassen hos det forsyningspligtige naturgasselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren efter lovens 7, stk. 1, har gjort af det frie valg af naturgasleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig leveringsaftale. For distributions- og leverings betingelser fra forsyningspligtige leverandører gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af naturgasforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fa kturere tfo rb rug Indledningsvis finder nævnet, at der ikke er grund til at betvivle, at det målte naturgas forbrug også faktisk er forbrugt. Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at forbrugeren ikke har dokumenteret, at der i forblndelse med underskrivelse af det frivillige forlig er

14 ANKENÆVNET PÅ ENERG IOMRAOET Side 14 12/06301 påbegyndt en lukkeprocedure for naturgasforsyningen, og at der er taget et retsgyldigt forbehold for gældsforpligtelsen. Heroverfor står naturgasselskabets oplysning om. at forliget er etableret p~ baggrund af forbrugerens tilbud om at etablere en afdragsordning. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at give forbrugeren medhold i et krav om hel eller delvis fritagelse for det opgjorte betalingskrav. Forældelse Nævnet bemærker endvidere. at forældelsesfristen på 3 år efter forældelsesloven efter de foreliggende oplysninger tidligst kan begynde at løbe fra oktober Ingen del af naturgasselskabets betalingskrav er derfor forældet Nævnet giver ikke forbrugeren medhold. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Ankenævnet kan ikke give klager, Anders Christian Andersen, medhold I det fremsatte krav over for de indklagede, HMN Naturgas l/s & HMN Gassalg AA, om at få reduktion i det fakturerede elforbrug. indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til klager, jf. 25, stk. 2. i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 22. JAN /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 2900 Hellerup Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821 & HMN Gassalg CVR 2691 8480 v / HMN Naturgas

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- J. nr. 4/1920-0201-0077 Forbruger: Mikael Hans Andranik Hetting Sølystparken 22 2930 Klampenborg Sagsbehandler: /SUSJ Energiselskab: Klageemne: HMN Naturgas I / S CVR 3250

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-13/14042 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 6973 Ørnhøj Energiselskab: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a CVR 1532 0796 Kjærs Vej 13 6973 Ørnhøj Sekretariat: KONKURRENCE-

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0221 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LTL 5200 Odense V Fjernvarme Fyn A/s CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 5000 Odense C Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6100 Haderslev Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9352 Dybvad Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8 a 9352 Dybvad CVR 4092 0013 (registreret som DYBVAD VARME- VÆRK AMBA JENS PETER STOUBY)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO Klager: Indklaget energiselskab: NN ApS 2300 København S HNG I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 2860 Søborg Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005.

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0007 /GF Klager: Indklaget energiselskab: NN 2980 Kokkedal HNG - Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0032 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: XX 1909 Frederiksberg C Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v / KE Marked A/S CVR 2550

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0278 /TFL Klager: BW 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Silkeborg Forsyning A/S CVR 3193 5520 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0281 /TFL Klager: CR Frankrig Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen CVR 2918 9420 [Boulevarden

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /sen Klager: ADD Indklaget energiselskab: 6000 Kolding TRE-FOR Varme A/S CVR 1701 0131 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0008 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6760 Ribe Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0033 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN Slagslunde 3660 Stenløse E.ON Varme Danmark A/S Nørrelundvej 10 2730 Herlev CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 4000 Roskilde Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Roskilde Forsyning Betonvej 12 4000 Roskilde Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere