ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR & HMN Gassalg CVR v / HMN Naturgas I /S Gladsaxe Ringvej Søborg Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 2500 Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Regningsklage Krav om efterbetaling Forældelse. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DONG ENERGY Christian Duus UDPEGET AF NATURGAS FYN Torben Jensby

2 Side 2 12/06301 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Påklaget beløb: ,26 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 2. november Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 2. november Klageformular modtaget i ankenævnet: 6. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 14. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 12. december KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen angår levering af naturgas til installationsadressen Ole Olsens Allé 26, 2900 Hellerup. På ejendommen drives der erhvervsvirksomhed. Følgende fremgår af CVR: På ois.dk er det oplyst, at der er tale om et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) med et bygningsareal på 125 m 2, udnyttet tagetage på 125 m 2, kælderareal på 125 m 2, dvs. og et samlet boligareal på 250 m 2. Klager blev tilmeldt som kunde hos indklagede d. 1. februar I årene frem til 2011 blev klager faktureret for skønnet forbrug på ca m 3 idet klager var registreret hos indklagede som kogekunde 1 og ikke som varmekunde. Den 10. oktober 2011 sendte indklagede på baggrund af en aflæsning af måleren et brev til klager med oplysning om en stor forbrugsafvigelse. Den 27. oktober fremsendte indklagede et reguleringskrav på baggrund af det faktiske forbrug (bilag 1). 1 En kogekunde anvender alene naturgassen til komfur (husholdningskunder).

3 Side 3 12/06301 Klager anmodede herefter om en betalingsordning, og gjorde samtidig opmærksom på, at han ville indgive klage til ankenævnet. Der blev i den forbindelse underskrevet et frivilligt forlig. Klager indbragte efterfølgende sagen til ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Pengene helt eller delvist tilbage. Klager har foreslået, at parterne deles således, at klager fritages for betaling af ca kr. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Klager gør gældende, at han ikke har modtaget aflæsningskort fra indklagede, og derfor ikke har aflæst måleren. Klager har samtidig anført, at han administrerer et par erhvervsejendomme og derfor løbende får post fra bl.a. indklagede. Klager har derfor ikke studset over, at han ikke er blevet opkrævet for gasforbrug privat. Klager gør endvidere gældende, at indklagede burde have reageret tidligere, hvilket indklagede selv har indrømmet. Klager har oplyst, at gasmåleren sidder udvendigt på huset, og der således er fri adgang til denne. Afslutningsvis gør klager gældende, at det frivillige forlig er indgået under protest, hvilket der blev gjort opmærksom på i forbindelse med underskrift heraf. INDKLAGEDES PÅSTAND: Klager tilpligtes at anerkende indklagedes betalingskrav på ,26 kr. jf. frivilligt forlig af 23. januar INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Indklagede har anført, at det registrerede forbrug skal betales, når der ikke forefindes måler- og funktionsfejl. Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at indklagede i årene har forsøgt at få en måleraflæsning fra klager samt sendt rykkerbreve for manglende aflæsning, hvilket klager ikke har reageret på. Indklagede gør gældende, at forældelsen er afbrudt, fordi klager med de løbende betalinger har erkendt sin betalingsforpligtelse, jf. 15 i forældelsesloven. Indklagede har været i utilregnelig uvidenhed om klagers forbrug,

4 Side 4 12/06301 hvorfor forældelsesfristen har været suspenderet efter 3, stk. 2, i forældelsesloven. Indklagede gør ligeledes gældende, at det har været åbenbart for klager, at han ikke har kunnet opvarme sin villa for m 3 naturgas om året. Indklagede har anført, at de almindelige formueretlige regler ikke er gældende på forholdet. Indklagede har henvist til en dom fra Østre Landsret fra 8. marts Sagen angik levering af fjernvarme til en ejerforening. Landsretten anfører: er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder det "hvile-isig-selv-princip", som er fastlagt i lovens kapitel 4 om priser. Henset til, at det således ved lov blandt andet er reguleret, hvilke omkostninger der kan indregnes i varmepriserne, finder landsretten, at der, for så vidt angår det økonomiske forhold mellem den, der leverer varmeydelsen, og den, der modtager varmeydelsen, ved varmeforsyningsloven er fastsat specielle bestemmelser, som fraviger almindelige obligationsretlige regler. Det område, som varmeforsyningsloven regulerer, er således ved lovgivning løftet ud de almindelige formueretlige regler, og det lovfæstede "hvile-i-sig-selv-princip" fører ud fra et lex specialis synspunkt til, at rentelovens bestemmelser ikke finder anvendelse i forholdet mellem. Det er i øvrigt klagers ansvar, at den VVS er, som klager har kontraheret med, ikke anmeldte gasinstallationen til indklagede, jf. gasreglementet afsnit A. ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ER- HVERVSFORBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager har ikke fremsat bemærkninger til kompetencen. Indklagede har anført, at klagers selskab siden 2008 har haft hjemstedsadresse på måleradressen, og at klager bor privat på ejendommen med sin familie.

5 Side 5 12/06301 BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Reguleringskrav fra indklagede, Opgørelse, fakturanr Bilag 2: A conto kopi, fakturanr Bilag 3: A conto kopi, fakturanr

6 ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: h HMN Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr: Telefon: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup Opgørelse kopi Fakturanummer : Fakturadato : Kundenummer ' Konlraktnummer : Betales senest : Henvendelse om fakturaen tlf... : Regningsperiode : Side : Adgangskode til : ~ ~ IlnstallBtlonsnummer: Ole Olsens Alle 26, 2900 Hellerup I pr_ selskab Selskabsnavn HMN Gassalg AIS HMN Naturgas VS Udestående beløb ~e specifikation) Tit betaling ink\. moms ,61 Kr ,00 Kr ,55 Kr ,06 Kr. Forbrugsudvikil n :lo--<l () 01-0S-200B Reguleret forbrug m m m3 Normal"''''''"'"'" m m m3 L Røg",. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales j pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITIERING Cbacu ~u IIø"Wlcf.Cl.o~t.,.. undlif' IoritahOld m el P'rtlII.. la II Il urld: modlag., bctellf'um. VfId kont..1l1 b...u 1nGlI PClf\~... UIUl Mød t,,"",lna' at a_ ud"'liltol'1do~ar.geln-tlttuntd. 'lev"'. "O rttv* dl1 11 b.l, 101 hv1lr" bølab dw., I"dlbot.h; Botatings-IO Dg ind b e! al er Fakturanr.: Kundenr.: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup HMN Natursas lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Kr.drtomummor og bellbomodlllger HMN Natursas lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Må Ikke overdrages til ny forbruger K~ltt"'lng nlmellllng ~I 8e\dnQ$~ica PBS-nr Oeb.",.n, KonlJlklnum_ n4959.j i KhAf8i f lilie < < bau _liu lu Kontraktnr.: Fakluranr.:

7 Forbrugsudvikling fortsat Reguleret folbrug er reguleret for t~. temperau og bf'ændværdl. Normalårafortlrug er dit rortlrug omregnet Ilt et normalår (3.906 graddage) Dette er gjort. for al du nemt kan 8ammenllgne rorbrugene år ror år - uagtet vinterens temperatur Dit gasfofblug er beregnet iii m3 pr. m2 boligareal I et normal år. Dit Fritliggoode enfamnieshus er oplyst lu 110 m2 samt opført GennemSnltaforbruget for 6548 kunder med FrlUlggende enfamilieshus opført I perioden med et boigareal mellem 100 og 149 m2 er 17,80 m3 pr. ml. Ilnstaltationsnummer: Ole Olsens Alle 26,2900 Hellerup Fakturanummer...: Side...: S ANE BILAG nr.: t ~ Side nr.: 2 Kontraktnummer: ARagenummer Mjlemummer MAlElfstand MAlers tand Forbrug Reguleret forbrug til afregning Forventet årsforbrug m m3 Målersland Målerstand 3Q-Q Forbrug Reguleret forbrug III afregning Forvenlet årsforbrug m m3 MålE!fatand Målerstand Forbrug Reguleret forbrug tli afregning Forventet årsforbrug m m3 Målersland Målerstand Forbrug Reguletet forbrug Iii afregning Forventet årsforbrug m m3 I HMN Gassalg AIS. CVR 2691~M Antal Gaskøb m3 Fast bidrag Moms - Gas 25,00 % I alt MomsQrundlag: ,89 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fast bidrag: 3,6247 kr. Inkl. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i pris kolonnen Pris 2,8998 2, ,45 Kr. 357,44 Kr ,72 Kr ,61 Kr. Kr. ekskl. moms I HMN Naturgas lis, CVR DistrIbutionstarif Energisparebidrag C02 afgift Naturgas afgift NOx afgift Diverse (ss specifikation) Moms 25,00 % I alt Momsgrundlag: ,60 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fasl bidrag'. 4,4635 kr. Inkl. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolormen. Antal m m m m m Pris 1,0908 0,1050 0,2648 2,1685 0,0080 3,5708 Kr. ekskl. moms ,65 Kr. 766,16 Kr ,28 Kr ,14 Kr. 58,37 Kr. 166,25 Kr ,15 Kr ,00 Kr.

8 I Diverse Gebyr rykker aflæsmimgskort Renter Rykkergebyr I alt (. Momsfri) BILAG nr.: Side nr.: Dato ~2010 ANE 1 X r I Antal Fakturanummer... : Side... : Pris ,00 Kr. ~,25 Kr. 100,00 lk:r. 166,25 Kr. I I Udestående beløb Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling 07"() Opgørelse med forfald I alt -443,93 Kr. -402,29 Kr. -416,45 Kr. -392,61 Kr. -415,28 Kr. -427,58 Kr. -452,26 Kr. -452,26 Kr. -621,39 Kr. 334,50 Kr ,55 Kr.

9 BILAG nr.: Side nr.: ANE HMN Naturgas VS Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr: 32505B21 Telefon: Anne Monis Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup A conto kopi Fakturanummer... : Fakturadato : Kundenummer : Konlraktnummer : Betales senest..... : Henvendelse om fakturaen Uf..... : Regningsperiode : Side : Adgangskode til : Ilnstallatiensnummer: Ole Olsens Alle 26,2900 Hellerup Attegenummer Målernumme( Målerstand Forventet årsforbrug A conto forbrug m3 ~eløb pr. selskab Selskabsnavn HMN Gassalg AJS HMN Naturgas lis fil betaling inkl. moms 4.650,08 Kr ,13 Kr ,21 Kr. L R9Q nr Kontonr IN[,E ET I\L INGSK ORT Kan betales i pengeinstitu1 og på posthuse BelalinQ>-IDog lodbelil..- Fakturanr.: Kundenr.: Anne Merris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup Må ikke overdrages til ny forbruger KredQomummw 0fI bel.oemodtaglf HMN Natur!:185 lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Un\l8f>lll'ln ved over1ofelse Ira konto Kredlloroummer 0fI bllllb'l1iodlager HMN Natur~as VS Gladsaxe Rtngvej Søborg CVR nr KvitlIWing TllmeldiollliI8eldiogss.. vi~" I'9S--nr Oeb.grlll_: KootriJlrlnummer n495g..j t KI01. i lag TIl ma""nel all_/\ing -Undgåvenl'9S1 81 iil,jlhlj nooen.uenclø rlltl +71 < < "Mb ki Kontraktnr.: Fakturanr.: n

10 -'1 1--_-=A~N~Ei'\- I BILAG nr.: if.v F~turanummer......: I-S-id-e-n-r.-: -""f-::o~- s r e., : Ilnstallationsnummer:24:3929 IHMN GassalgAJS, CVR Ole Olsens Alle 26,2900 Hellerup Antal Gaskøb Fast bidrag Moms Gas 25,00 % I alt MomsQrundlag: 3.720,06 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fast bidrag: 4,1288 kr. inkj. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist I priskolonnen. I HMN Naturgas 11$. CVR Dislnbu1ionstarif Energisparebidrag C02 afgifl Naturgas afgift NOx afgift Moms % I alt MomsQrundlag: 4.181,70 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl, fast bidrag: 4,6713 kr. inkl, mom s Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen. Antal KO.ntraktnummer: Pris 3, ,06 Kr. 24,00 Kr. 930,02 Kr ,08 Kr. 3,3030 Kr. ekskl. moms Pris 0, , , Kr. ekskl. moms 1.069,76 Kr. 117,50 Kr. 399,48 Kr ,01 Kr. 8,95 Kr ,43 Kr ,13 Kr. I I

11 BILAG nr.: Side nr.: HMN Naturgas lis Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg CVR-nr Telefon: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olsens Alle Hellerup A conto kopi Fakturanummer : Fakturadato : Kundenummer : Kontraktnummer : Betales seoest : Henvendelse om fakturaen tlf... : Regningsperiode : Side : Adgangskode til : (} j!nstallationsnummer: 24M29 Ole Olsens Alle 26, 2900 Hellerup Aflagønummer M~ernummer MAlersland 3().{) Forventet '-sforbrug A conto forbrug m3 [ pr. selskab Selskabsnavn HMN Gassalg AIS HMN Naturgas lis Til betaling inkl. moms 4.666,86 Kr ,13 Kr ,99 Kr. L Regnr. Konlonr. IN8BETflLlNGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Chocka og I~~ CC~Im-1Ia "ndør fa tt. _otd IJI4( pøl;o IhlUh,ltøl ml)dl&g~ bahlll'1 gof') Ved bnunl bcd. llnq Ipotljluma::lhu' m.:l t.mln..!lil fil dos LJdefulr.lr.an.dapeAQårl"1 11.,.ntrlA k"",ltaf'na.tr)'1i de III blt'vi. for "ltllk.t bet_b dm.,jndb«liit, Balalini/5-IO og indbelaler Fakturanr.: Ku n denr.: Anne Morris Bay Andersen Anders Chr Andersen Ole Olseos Alle Hellerup Kredilomumme'Dg bet"'modlage, HMN Naturgas lis Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr K1ed,lomummer og bo! øbi/tio dl1ll}e, HMN Natursas l/s Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr Må ikke overdrages til ny forbruger KviUerlng Tilmelding IH 8a1a1lnuuervice P9S-nr Deb.gr./ll.: O202D Konll.ln"mmer J r NOfl.., ae T,l malkinel aflæsning' Undgd venligsi BI eknvll I nedenllllllm& '<III +71< < _eau *' Kontraklnr.: Fakluranr.:

12 ANE BILAG nr.: % Fakturanummer : Side nr.: "1J IlnstalJationsnummer: Ole Olsens Alle Hellerup I HMN Gassalg AJS, CVR Antal Gaskøb Fast bidrag Moms - Gas 25,00 % I alt MomsQrundlag: 3.733,49 Kr. Gennemsnitlig pns ekskl. fast bidrag: 4,1438 kr. InkJ. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vlst j priskolonnen. Side... : Kontraktnummer: Pris 3, ,49 Kr. 24,00 Kr. 933,37 Kr Kr. 3,3150 Kr. ekskl. moms 2 I IHMN Naturgas lis, CVR Distributionstarif Energisparebidrag C02 afgift Naturgas afgift NOl( afgift Moms 25,00 % I alt Momsgrundlag: 4.181,70 Kr. Gennemsnltl'g PfIS ekskl. fast bidrag: 4,6713 kr. Ink!. moms Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen. Antal Pris 0, ,7370 Kr el<skl. moms Kr. 117,50 Kr. 399,48 Kr ,01 Kr. 8,95 Kr Kr ,13 Kr.

13 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 13 12/06301 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Ankenævnets kompetence Efter 1, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen Ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Som sagen foreligger oplyst, vurderer nævnet, at naturgasforbruget i det væsentligste er anvendt til privat formål. Nævnet finder således, at aftaleforhoidet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen. Leverinos- og kontraktretlige forhold Efter naturgasforsyningslovens 7, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med naturgas fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter naturgasforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge naturgas har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både distributionsselskabet og naturgasleverandøren. l relation til distributionsselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på distributionsselskabets leveringsvilkår (»distributionsbetingelser«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til naturgasleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe naturgassen hos det forsyningspligtige naturgasselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren efter lovens 7, stk. 1, har gjort af det frie valg af naturgasleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig leveringsaftale. For distributions- og leverings betingelser fra forsyningspligtige leverandører gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af naturgasforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fa kturere tfo rb rug Indledningsvis finder nævnet, at der ikke er grund til at betvivle, at det målte naturgas forbrug også faktisk er forbrugt. Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at forbrugeren ikke har dokumenteret, at der i forblndelse med underskrivelse af det frivillige forlig er

14 ANKENÆVNET PÅ ENERG IOMRAOET Side 14 12/06301 påbegyndt en lukkeprocedure for naturgasforsyningen, og at der er taget et retsgyldigt forbehold for gældsforpligtelsen. Heroverfor står naturgasselskabets oplysning om. at forliget er etableret p~ baggrund af forbrugerens tilbud om at etablere en afdragsordning. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at give forbrugeren medhold i et krav om hel eller delvis fritagelse for det opgjorte betalingskrav. Forældelse Nævnet bemærker endvidere. at forældelsesfristen på 3 år efter forældelsesloven efter de foreliggende oplysninger tidligst kan begynde at løbe fra oktober Ingen del af naturgasselskabets betalingskrav er derfor forældet Nævnet giver ikke forbrugeren medhold. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Ankenævnet kan ikke give klager, Anders Christian Andersen, medhold I det fremsatte krav over for de indklagede, HMN Naturgas l/s & HMN Gassalg AA, om at få reduktion i det fakturerede elforbrug. indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til klager, jf. 25, stk. 2. i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 22. JAN /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: LT 9300 Sæby Sekretariat: KNKURRENCE- G FRBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Ankenævnets historie

Ankenævnets historie Ankenævnets historie Sidst opdateret: 05-02-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord... 3 1 Ankenævnets etablering... 6 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere