Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 28. april 2015 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 28. april 2015 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 20"

Transkript

1 Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 28. april 2015 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 20 I henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse 4. Forslag til budget og kontingent for det kommende Regnskabsår 5. Valg af formand 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 3 suppleanter 8. Valg af 2 revisorer 9. Valg af 1 revisorsuppleant 9. Indkomne forslag 10.Eventuelt Genvalg kan finde sted. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingen for at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen altså d. 14/4-15 1

2 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Ole Holleufer, BT 5 Formandens beretning Kaningården Driftsudgifterne Der er fortsat brug for at begrænse driftsudgifterne til fælleshuset selvom udgifterne til strøm og reparationer er for nedadgående. Regler for udlejning Bestyrelsen har bestyrelsen har besluttet at gennemgå reglerne for udlejning af huset. Dette med henblik på at lette de administrative arbejdsgange til gavn for medlemmer såvel som bestyrelse. Medlemmer, der er interesseret i at deltage i revision af udlejningsreglerne er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Maskinudvalg/ Udlejning: Der er foretaget revision af behov for vedligehold og brændstof. Revisionen indgår i forslag til budget Fællesarealerne Partshøring Bestyrelsen modtog kort efter generalforsamlingen 2014 brev om partshøring i en sag rejst af BB52. Sagens dokumenter og svar fra bestyrelsen er vedhæftet denne beretning. Sagens udfald har ingen umiddelbare konsekvenser for medlemmerne af Ny Bringe Grundejerforening. Påkørsel af skilte Der er en tendens til at lastbiler påkører skilte ved indgangsvejene til nærområderne. En enkelt sag har trukket ekstra langt ud, men har nu fundet en løsning. Det er en stor hjælp, at der bliver taget billeder af nummerplader på de køretøjer, der pådrager skilteskaden. Fjernsyn Igen år (2014), har vi i fem måneder efter budgetlægningen i april modtaget information fra You-See om takststigninger for Traditioner I lighed med de øvrige år har der også været afholdt tøndeslagning. Der blev af forskellige grunde ikke holdt Skt. Hans. Dette har efterfølgende været efterlyst af flere. Snerydning 2014 var forholdsvis mild. Men det frivillige snerydderhold består fortsat. Trafik på Perimetervej Med henblik på, at tilgodese de interesser Nybringe har som berørt forening har Bestyrelsen taget initiativ til undersøgelse 2

3 af om, der var opbakning i Ny Bringe Grundejerforening til at nedenstående ønsker blev indarbejdet i lokalplanlægning for området, der dækker seminariegrunden, området omkring Søndervagten til Flyvestation Værløse og indkørslen til Jonstrup: - at Seminariets parklignende omgivelser med store grønne plæner omkranset af høje træer bevares som de er, og ikke anvendes som indkørsel til nyt boligområde. - at støjhegn langs Jonstrupvangvej og stikvejen til Perimetervej udgår af lokalplanen, så de lange kik ind over Flyvestation Værløse fra syd og fra øst jf. Masterplanskitsen 2007 bevares. - at indtrykket af landsby, med dertilhørende nærhed til varieret natur bevares og lokalområdets tradition for at bære den kuperede landskabsstruktur videre i ny bebyggelse følges - at offentlig stiadgang til Flyvestation Værløse gennem Søndervagten i Jonstrup sikres - at områderne i NBGF, der er omfattet af bevarings og beskyttelsesinteresser efter naturbeskyttelseslovens 3 værnes mod afledte effekter fra fremtidige ændringer i vandafledning i lokalplanområde at Perimetervej først åbnes for biltrafik når nyt boligområde i vest ved filmbyen er etableret. - at Perimetervej anlægges og indrettes med fartdæmpere svarende til 30 km/t, når den åbnes for biltrafik til nyt boligområde i vest ved filmbyen. For at tilkendegive din tilslutning til ovenstående ønsker kan du bruge nedenstående link. Sæt kryds i ja og skriv navn og adresse i kommentarfeltet. Fremlæggelse af regnskab 2014 Undersøgelsen viste, at der var bred opbakning til ovenstående. Bestyrelsen har sendt synspunkterne til Jonstrup 89, der har indarbejdet dem i deres høringssvar. Regnskabet foreligger i revideret stand. Det bemærkes at der endnu ikke er købt projektor som besluttet på sidste generalforsamling. Dette skyldes, at bestyrelsen fortsat afsøger den bedste løsning. Selve fremlæggelsen af regnskabet sker ved kassereren på generalforsamlingen. Men det kan allerede nu oplyses, at der er væsentlige kontingentrestancer. Medlemmerne opfordres til at sørge for, at betale kontingent og medvirke til at kontingentbetaling fortsætter ved ejerskifte, idet der henvises til vedtægternes krav om anmeldelsespligt fra såvel køber som sælger. Bestyrelsen er i gang med en revision af hjemmesiden mhp at indskærpe denne del af vedtægterne. 3

4 Forslag til budget 2016 Forslag fra bestyrelsen: Samme kontingent, som budgetteret med i 2015, altså 3900kr/år.. Der oprettes en konto til hensættelser, så der er midler at tage af ved pludseligt opstået behov forstørre genopretningsopgaver og at overskud fra genopretningspulje indgår som startkapital til denne konto. Udgifter til vedligehold af maskiner tilpasses således, at der kun foretages serviceeftersyn af græssslåmaskiner hvert andet år. Valg Indkomne forslag Formand 3 bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Bogø og Bo Løve Vilhelmsen er på valg og modtager genvalg. Malik Nielsen er inde som suppleant. Bestyrelsen indstiller genvalg til Rasmus Bogø og Bo Løve Vilhelmsen og valg af Malik Nielsen 3 suppleanter for 1 år. Susanne Hvergel (BB 72) (1), Jens Dyregaard (BK 9) (2), Rhino Hansen (BB14) (3) er på valg. Susanne Hvergel og Rhino Hansen ønsker ikke at genopstille. 2 revisorer: Bo Søgaard BB 20 og Steen Damsgaard BK 62 er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg. Revisorsuppleant. Lars Nielsen BK 64 er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg. Alle, som gerne vil præge området og ønsker at gøre en forskel opfordres til at stille op. Forvalteren af udlånsordningen Kristian U. Jensen, BT61 har indsendt 1 forslag: Til udskiftning af slidte udlånsstole og foreslås indkøb af 50 stk til en pris mellem kr. pr. stk. skal I nok regne med. Geo Bjerregaard, BB 47 har indsendt 7 forslag: 1. Udskiftning af beplantning rundt om foreningens fodboldbane For at øge brugervenligheden på foreningen fodboldbane foreslås det at al beplantning med torne rundt om banen udskiftes med beplantning uden torne. Da hele fodboldsbanen er omringet af tjørnebuske og træer, med store tørne, er levetiden for fodbolde meget lille for brugerne, hvilket medfører at banen ikke bliver brugt i særlig høj grad. Jeg vil gerne foreslå at alle tjørnebuske/træer omkring fodboldsbanen bliver fældet og der plantes nye træer og buske uden tørne. Det kan evt. være frugtbuske/træer, til glæde for områdets børn og voksne. 4

5 2. Kaningården Kaningården desværre bruges desværre kun i begrænset omfang og da lejeindtægten er relativ lille 9.750,00 kr mod det faktiske omkostninger ,00 kr foreslår jeg at lejen for Kaningården sættes ned til det halve eller helt afskaffes, eller kun lejen kun betales på dage med stor efterspørgsel. Håbet er at Kaningården som vi alle betaler til derefter vil blive benyttet af flere og oftere og flere vil have glæde af vores fælles hus. 3. Arrangementsudvalg Antallet af sociale arrangementer i foreningen synes dette år at være ikke eksisterende, på trods af at der i årsberetningen skrives at der er afholdt fastelavn er dette forbigået både vores og andre børnefamiliers opmærksomhed, på trods af at vi har kigget efter dette arrangement. For at lette bestyrelsens arbejde og for fortsat at sikre at der er sociale arrangementer i Nybringe Grundejerforening for foreningens medlemmer foreslås det, at der nedsættes et arrangementsudvalg, der fx kan stå for Sankt Hans og Fastelavn. Det foreslås videre at udvalget får et budget/ en ramme, som de kan arbejde med. 4. Dele af nærområder konverteres til privatejendom Da der er flere, der allerede er begyndt at inddrage nærområderne til privat formål/udvidelse af have, foreslås det at muligheden for at konvertere dele af nærområderne til privatejendom undersøges, således at de matrikler, der ligger ud til nærområder og hvor der er mulighed for det, som fx Bringekrogen, Bringebakken ud til søen og til fælles arialer, samt Bringetoften får mulighed for at købe noget af foreningens jord og derved udvide deres matrikler. Dette vil give foreningen flere penge til at udvikle vores fællesområder samt igangsætte nye tiltag, som fx en tennisbane, pool eller andet. 5. Brug af sprøjtegift Det er min opfattelse at områderne omkring fællesarealernes buske og træer sprøjtes en eller anden form for sprøjtegift. Jeg stiller forslag om at vi for miljøets skyld ophører med at bruge alle former for sprøjtegift på vores fælles arealer. Jeg synes det er en unødvendig miljøbelastning, sprøjtegifte ender i vores grundvand og er efter min mening helt unødvendig og utilstedelig. 6. Fælles arbejdsdage i nærområderne For at styrke sammenholdet i foreningen og det gode naboskab foreslås det at det gøres obligatorisk at deltage i en fælles arbejdsdag i nærområdet om året. Dette til glæde for vores fælles områder og vedligeholdelse heraf. Det foreslås at der opkræves et par hundrede kroner mere i kontingent om året og at disse penge returneres, hvis man deltager i den fælles arbejdsdag. De penge der er til overs, fra medlemmer der ikke 5

6 deltager bruges til forplejning på dagen og general forskønnelse af vores fælles områder. Dog forslås det at fx pensionister undtages. 7. Løse hunde Der ønskes en drøftelse af, hvad vi som forening kan gøre for at imødekomme problemet med løse hunde og hundenes efterladenskaber på vores fællesarealer. Endvidere udgør de løse hunde et problem for områdets fugle, specielt gæs i ynglesæsoner, hvor de små gæslinger bliver jagtet af løse hunde Kombinationen mellem løse hunde og små gæslinger er desværre ikke særlig god og flere gæslinger har måtte lade livet, hvilket er totalt utilfredsstillende. Hvad skal vi gøre? Eventuelt: Med venlig hilsen for Bestyrelsen for Ny Bringe Grundejerforening Heidi Storck, formand 6

7

8 Fra afstemning af konti og stikprøvevis kontrol af bilag og posteringer er det vores overbevisning, at ovenstående regnskab med tilhørende noter 1-10 giver et retvisende billede af foreningens drift. Det fremgår endvidere, at foreningen har store kontingentrestancer fra 2013 og 2014, som vi skal opfordre til at søge inddrevet snarest.

9

10

11

12 28. maj 2014 Byggesagsbehandler Marie Louise Davidsen Stiager Værløse Vedr. sagsnr , dateret 2. april 2014med Journalnr , Matr.nr. gz Bringe By, Ejendomsnr.: 5188 På vegne af Ny Bringe Grundejerforening fremsendes hermed bemærkninger, kommentarer og udtalelser på foranledning af opringning til undertegnede og efterfølgende mail til undertegnede indeholdende følgende dokumenter: 190_2014_52598_Partshøring.pdf Bilag_1_til_partshøring pdf Bilag_2_til_partshøring pdf 190_2014_69179_Orienteringsbrev_vedr._frist_på_partshøring.pdf hvoraf det fremgår, at Ny Bringe Grundejerforening har lejlighed til i forbindelse med en Partshøring at komme med en udtalelse i anledning, af medlem af grundejerforeningen ejer af Bringebakken 52 har rettet henvendelse til jer med påstand om, at ejer har fået fugtproblemer pga. jordpåfyld langs facademuren mod øst. Som det fremgår af dokumenterne er kommunens brev om Partshøring dateret d. 2. april Undertegnede fik et opkald d. 8. maj 2014 med forespørgsel om Ny Bringe Grundejerforening havde nogle bemærkninger til brevet. Undertegnede oplyste, at brevet ikke var modtaget. Af telefonsamtalen fremgik, at brevet var sendt via CVR. Grundejerforeningens bemærkning hertil er, at vi undrer os over, at det kan lade sig gøre. En grundejerforening er ikke en virksomhed og er ikke pligtig til at indkøbe systemer, der gør det muligt at korrespondere via CVR. Grundejerforeningen drives af frivillige kræfter. Derudover ønsker Ny Bringe Grundejerforening at komme med følgende udtalelser: Der er ikke er sket terrænregulering eller jordpåfyldning siden bebyggelsen blev opført. Denne terrænregulering blev udført af entreprenørerne under bygherres ansvar og under kommunalt tilsyn Anlæggelse af gulvhøjde i Bringebakken 52, såvel som i andre huse anses som værende et bygherre og ejer ansvar under kommunalt tilsyn. Vedligeholdelse af facaderne indgår i lokalplanens 7.3 og anses som værende ejers ansvar. Fællesområderne plejes i henhold til den lokalplanpligtige plejeplan. Bestyrelsen er bekendt med, at Bringebakken 52 blev solgt på auktion og at ejer købte huset d. 1. maj 2012.

13 Derudover har Ny Bringe Grundejerforening to bemærkninger: Den første bemærkning angår Bilag 1 til Partshøringen, hvor ejer citeres for følgende: Jeg har siden jeg overtog ejendommen 1. maj 2012 forsøgt at få grundejerforeningen til at løse problemet, men forgæves Ny Bringe grundejerforening har særligt hæftet sig ved dette citat af to grunde. For det første, fremgår det af ois.dk, at Bringebakken sidst er solgt på auktion. En ejendom solgt på auktion købes som bekendt som den er og forefindes på auktionsdagen uden mulighed for at få udarbejdet en tilstandsrapport, evt. fejl og mangler ved ejendommen herunder planløsningen samt bygningens indretning og placering på grunden påhviler således køberen og køberen alene. For det andet er Ny Bringe Grundejerforening bekendt med, at ejeren af ejendommen allerede inden købet var blevet rådet til at få gravet fri langs soklen af huset og få lagt dræn, idet ejeren dagen inden købet rettede henvendelse med en forespørgsel om en sådan udgravning hørte til grundejerforeningens opgaver. Ny Bringe Grundejerforenings bemærkning til det fremhævede citat er således følgende: At holde sit fundament friskt og fint påhviler den enkelte boligejer og henhører ikke til grundejerforeningens formål, som er at varetage medlemmernes tarv i alle spørgsmål af fælles interesse jf. Vedtægternes 3 stk. 1. Den anden bemærkning angår også et citat fra ejer i Bilag 1 til Partshøringen. Her citeres ejer for følgende: Ved henvendelse til generalforsamlingen sidste år fik jeg blot dette svar: Ny Bringe Grundejerforening modtog et forslag til dagsordenen for Generalforsamlingen i 2013 fra Bringebakken 52. Forslaget bestod af et spørgsmål. Ny Bringe Grundejerforenings bemærkning til det fremhævede citat er således følgende: Ejeren af Bringebakken 52 var ikke til stede på generalforsamlingen 2013 til at forklare, hvad det var ejeren ønskede at Generalforsamlingen skulle træffe beslutning om. Med venlig hilsen På vegne af Ny Bringe Grundejerforening Heidi Storck, Formand

14 Partshøring Ny Bringe Grundejerforening Heidi Storck Bringstoften 18 Jonstrup 3500 Værløse Sokkelhøjde og terrænforhold på Bringebakken 52, 3500 Værløse Forvaltningen har den 17. marts 2014 modtaget en henvendelse fra ejer på Bringebakken 52, 3500 Værløse vedr. fugtproblemer langs soklen fra fællesareal ved husets øst-facade. Se vedlagte kopi af ejernes henvendelse og billeder. I henhold til ejers henvendelse til Furesø Kommune d. 17. marts 2014, fremgår det at ejerne af Bringebakken 52 har fået fugtproblemer, herunder skimmelsvamp, pga. jordopfyld langs facademuren mod øst. Jf. byggelovens 13 kan kommunalbestyrelsen i bebyggede områder påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde. Ejer af Bringebakken har fået udarbejdet en syn- og skønsrapport, hvor det fremgår at terrænet er målt til at ligge ca. 8 cm over overkant gulv i beboelsesrummene. Jf. BR10 kap stk. 6 må gulv i beboelsesrum og køkken ikke ligge lavere end terrænet udenfor. Derudover har ejer været i kontakt med Snorre Buur fra Vækst og Miljø, som er det firma der vedligeholder fællesarealerne i området. De anslår at den omkringliggende jord er mere end 20 cm for høj. Dato: 2. april 2014 Sagsnr.: Journalnr Matr.nr. 3 gz Bringe By Ejendomsnr.: 5188 By, Miljø og Erhverv Stiager værløse Tlf.: Sagsbehandler: Marie Louise Davidsen Tlf.: Skriv til os via Digital Post fra borger.dk og virk.dk Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag dog kl Furesø Kommune har d. 28. marts 2014 været på tilsyn på grunden for at besigtige arealet ved facaden mod øst. Som det fremgår af de fremsendte billeder ligger fællesarealet ved husets øst-facade højere end facademuren. Frist for bemærkninger I har lejlighed til af komme med en udtalelse. Jeres eventuelle kommentar og bemærkninger, skal I sende til forvaltningen, så vi har dem inden onsdag den 23. april 2014, hvor vi agter at foretage vores vurdering af sagen. Oplysninger i øvrigt Denne partshøring er sendt til Ny Bringe Grundejerforening med kopi til ejer af Bringebakken 52. Side 1 af 2

15 Venlig hilsen Marie Louise Davidsen Byggesagsbehandler Side 2 af 2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Orienteringsbrev Ny Bringe Grundejerforening Heidi Storck Sokkelhøjde og terrænforhold på Bringebakken 52, 3500 Værløse Vedr. partshøring dateret d. 1. april 2014 genfremsendt d. 8. maj 2014, kan det hermed oplyses at fristen for kommentar og bemærkninger til sagen skal være fremsendt til forvaltningen, så vi har dem inden torsdag d. 29. maj 2014, hvor vi agter at foretage vores vurdering af sagen. Venlig hilsen Marie Louise Davidsen Byggesagsbehandler Dato: 8. maj 2014 Sagsnr.: Journalnr Matr.nr. 3 gz Bringe By Ejendomsnr.: 5188 By, Miljø og Erhverv Stiager Værløse Tlf.: Sagsbehandler: Marie Louise Davidsen Tlf.: Skriv til os via Digital Post fra borger.dk og virk.dk Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag dog kl Side 1 af 1

Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 30. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 14

Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 30. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 14 Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 30. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 14 I henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen NYT I BESTYRELSEN. November 2011

Nyt Fra Bestyrelsen NYT I BESTYRELSEN. November 2011 NYT I BESTYRELSEN 2. suppleant Kai Tuxen Møller er indkaldt, da Allan Nielsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Allan har løftet en stor og betydningsfuld opgave i forhold til fællesarealerne. Bestyrelsen

Læs mere

NY BRINGE GRUNDEJERFORENING. Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling Tirsdag den 15 april klokken i Jonstruphus

NY BRINGE GRUNDEJERFORENING. Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling Tirsdag den 15 april klokken i Jonstruphus NY BRINGE GRUNDEJERFORENING Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling Tirsdag den 15 april klokken 19.30 i Jonstruphus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det reviderede regnskab for 2007

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen NY BESTYRELSE. Maj 2012

Nyt Fra Bestyrelsen NY BESTYRELSE. Maj 2012 Nyt Fra Bestyrelsen Maj 2012 NY BESTYRELSE Som det fremgår af vedlagte referat af ordinær generalforsamling 2012 er der kommet mange nye kræfter til bestyrelsen for Ny Bringe Grundejerforening. Bestyrelsen

Læs mere

STATUS: DEN NYE BESTYRELSE ER GODT I GANG

STATUS: DEN NYE BESTYRELSE ER GODT I GANG STATUS: DEN NYE BESTYRELSE ER GODT I GANG Den nye bestyrelse, hvem er det nu det er? I denne udgave af Nyt fra bestyrelsen bringes en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne med et lille billede. Fælles for

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET.

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. Aftenens dagsorden (Revideret) INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl. 19.30 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab, (ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen NY PRAKSIS FOR NÆROMRÅDER

Nyt Fra Bestyrelsen NY PRAKSIS FOR NÆROMRÅDER NY PRAKSIS FOR NÆROMRÅDER I det forløbne år har Bestyrelsen fået flere ønsker om at varetage opgaver, som hidtil har været en del af opgaverne, der blev løst frivilligt af nærområderne. Generalforsamlingen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere