Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli"

Transkript

1 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige og hele Huseftersynsordningen. Når der fra pressens side rejses kritik af Huseftersynsordningen, er det primært begrundet i følgende tre forhold: 1. mulig manglende habilitet mellem bygningssagkyndige og ejendomsmægler 2. fejl i tilstandsrapporterne 3. manglende forståelse af huseftersynets omfang og den bygningssagkyndiges ansvar og kombinationer heraf. Endvidere mærkes der skuffede forventninger blandt nogle af dem, som tegnede ejerskifteforsikring før den 1. oktober 2, hvor forsikringsbetingelserne blev ændret. Fejl i tilstandsrapporterne bør kunne minimeres med uddannelse og kvalitetskontrol. Læs mere om kvalitetskontrollen på side 2. Forbrugersite på Internettet Alle brugere af Huseftersynsordningen bør have mulighed for at bruge Internettet til at få overblik over og let adgang til relevant information med relation til ordningen. Forskellige brugergrupper har hver deres helt specifikke behov og ønsker for information. Det er vigtigt, at de overordnede målgrupper får den bedst mulige service og den lettest mulige adgang til de informationer, de ønsker uden samtidigt at blive påduttet irrelevant information. Brugerne, dvs. hussælgere, købere og deres private rådgivere, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og advokater m.fl., vil oftest kun have behov for alment tilgængelig information og bør ikke forstyrres af de tekniske informationer, som teknikerne søger. Målgrupperne bør derfor have separate indgange til informationerne. Derfor Antal tusinde rappporter Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 6! lanceres snart en hjemmeside for forbrugerne på som et supplement til teknikernes Den vil indeholde alle de informationer der skønnes værdifulde og interessante for forbruger-målgruppen. Det vil styrke informationsindsatsen og servicen over for brugerne og derved bidrage til at forøge forståelsen for ordningernes virkemåde, omfang og begrænsninger. Dermed opnås indirekte en vigtig forbedring af ordningernes generelle omdømme og en begrænsning af antallet af uberettigede klagesager. På de næste sider Side 2: Alvorlig kritik af Huseftersynsordningen Side 3: Aktuelle tendenser i krav mod bygningssagkyndige Kendt ansigt i EM-sekretariatet har takket af Side 4: Status - online HE / EM Hvornår skal et krav anmeldes? Manglende habilitet Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Side 5: Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Tilstandsrapport før og efter renovering Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Prøve ved optagelseskursus På det netop afholdte optagelseskursus blev der for første gang gennemført en afsluttende prøve for kursisterne. Prøvens formål var at teste kursisternes viden inden for lovgivning i relation til Huseftersynsordningen og byggeteknik. Begge dele i prøven skal bestås, for at kursisten består prøven, hvilket 9 % af kursisterne gjorde. På de fremtidige optagelseskurser vil der være en afsluttende prøve, som kursisterne skal bestå for at kunne opnå en beskikkelse. Side 5: Hent BBR-oplysninger over Internettet Okt. Bygninger der er glemt i tilstandsrapporten Side 6: Statistikker Ny prækvalifikationsrunde Side 7: Retsafgørelser vedrørende tage Nyt fra EM-sekretariatet Side 8: Indgreb i elinstallationer To udgaver af en tilstandsrapport Brug

2 Alvorlig kritik af Huseftersynsordningen Af sekretariatsleder Bjarne Pedersen Nu er vi kommet lidt på afstand af den voldsomme kritik af Huseftersynsordningen, som er blevet rejst af DR/Rapporten. Når vi ser tilbage på det, vil Sekretariatet gerne medgive DR/Rapporten, at der var noget om snakken: tre ud af tre bygningssagkyndige gennemførte et mangelfuldt huseftersyn. Det kan diskuteres, hvor mangelfuldt huseftersynet var, hvis den ene bygningssagkyndige så 23 ud af 26 skader, eller om den anden bygningssagkyndige brugte 3 minutter eller 55 minutter på besigtigelsen. Når alt kommer til alt, er det i Rapportens fremstilling et sløset stykke arbejde, der blev leveret af de bygningssagkyndige og Huseftersynsordningen. Bygningssagkyndige bakker op På baggrund af DR/Rapporten og af indlæg i andre medier om Huseftersynsordningen har Sekretariatet fået mange henvendelser fra bygningssagkyndige, både fra de som har kunnet tilslutte sig kritikken og fra nogle, som ikke kunne følge kritikken. Sekretariatet har endvidere fået mange spørgsmål om og forslag til, hvordan Huseftersynsordningen bør udvikle sig i fremtiden. Til spørgsmålene har Sekretariatet meddelt, at der nu skal gennemføres undersøgelser og vurderinger med henblik på at afdække, hvilke muligheder der er, og hvilke fordele og ulemper disse måtte medføre for de til Huseftersynsordningen knyttede parter. Alle de forslag, Sekretariatet har modtaget, indgår i overvejelserne om den fortsatte udvikling i Huseftersynsordningen. Sekretariatet vil gerne takke for gode ideer. Nogle vil sikkert kunne genkende dele af deres ideer i eventuelle ændringer, der vil blive gennemført. Bliver der smidt bygningssagkyndige ud af ordningen? Et punkt, som er blevet rejst fra flere bygningssagkyndiges side, er, Hvad er resultaterne af kvalitetskontrollen blive der ikke smidt nogle bygningssagkyndige ud. På baggrund af dette kan sekretariatet oplyse at By- og Boligministeriet har givet sekretariatet mulighed for at overtale bygningsagkyndige til at forlade ordningen, hvis de som bygningssagkyndige laver dårligt arbejde. Sekretariatet har i indeværende år bedt fire bygningssagkyndige, der ikke har relation til TV-udsendelsen Rapporten, om at forlade ordningen hvilket de har gjort. I øvrigt følges den fastlagte procedure. Fratagelse af beskikkelse By- og Boligministeriet har i samarbejde med Sekretariatet fastlagt procedurerne for, hvornår beskikkelse kan inddrages som følge af mangler, der er konstateret ved kvalitetskontrollen af tilstandsrapporter. Hvis både første og anden markkontrol afdækker fejl og mangler i tilstandsrapporterne, indkaldes den sagkyndige til møde i Sekretariatet. Her får den bygningssagkyndige mulighed for at forklare og begrunde sine tilstandsrapporters kvalitet. Efter mødet bliver der udført en tredie markkontrol, hvor en tredie tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige bliver gennemgået. Hvis heller ikke kvaliteten af denne rapport er tilfredsstillende, set med Sekretariatets øjne, bliver sagen overdraget til By- og Boligministeriet med indstilling om fratagelse af beskikkelsen. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen af tilstandsrapporter, hvor ejendomme genbesigtiges, gennemføres for tiden af ti beskikkede bygningssagkyndige. Disse sagkyndige er udvalgt på baggrund af deres erfaringer med hensyn til skaderegistrering og skadeafhjælpning i det danske byggeri samt deres evne til at viderebringe erfaringer erhvervet i forbindelse med kontrolarbejde. De ti bygningssagkyndige er ikke udvalgt på baggrund af, at de udarbejder få eller mange tilstandsrapporter eller på grund af deres evt. tilknytning til organisationerne. I forbindelse med kontrolarbejdet er både Sekretariatet og de sagkyndige opmærksomme på, at der kan være interessekonflikter mellem de to parter, der deltager i kontrollen. Kvalitetskontrol hvordan? Kvalitetskontrollen er bygget op i tre niveauer. Kommentering Gennemlæsning af 1-5 tilstandsrapporter. Første og evt. anden markkontrol Kontrollant genbesigtiger en ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige. Ny kontrollant genbesigtiger en ny ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige. Møde samt tredje markkontrol Møde med den bygningssagkyndige i Sekretariatet om resultatet af markkontrollerne samt genbesigtigelse af endnu en ejendom. Første og anden markkontrol Bygningssagkyndige, der udtages til markkontrol, vil blive kontaktet af Sekretariatet i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af kontrollen. De vil, i forbindelse med at kontrollen gennemføres, blive orienteret om resultatet af kontrollen eller, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, blive tilbudt at deltage i selve kontrollen. Hvis der i forbindelse med den første kontrol konstateres væsentlige afvigelser i den kontrollerede tilstandsrapport, vil den sagkyndige blive udtaget til anden markkontrol. Skulle denne også være fejlbehæftet, bliver den sagkyndige indkaldt til møde i Sekretariatet i Taastrup. Møde samt tredje markkontrol På dette møde vil den sagkyndige få mulighed for at forklare de afvigelser og fejl, der er blevet konstateret i forbindelse med de gennemførte kontroller. Endvidere vil proceduren for kvalitetskontrollen blive forelagt den sagkyndige, herunder muligheden for at den sagkyndige kan blive frataget sin 2 3/1 oktober

3 beskikkelse i tilfælde af, at en tredje markkontrol igen viser væsentlig manglende kvalitet i den udarbejdede tilstandsrapport. Hvad er en fejl? I forbindelse med kvalitetskontrollen arbejdes der med de nedenfor nævnte retningslinier for bedømmelse af fejl. En fejl er i kvalitetskontrollen bl.a. defineret som: en enkelt betydende skade er forkert indplaceret i karakterlisten en enkelt betydende skade mangler en sekundær bygning er ikke taget med / er undladt (jf. spørgsmål på side 4 i tilstandsrapporten) besigtigelse af en bygningsdel mangler (utilgængelige bygningsdele jf. spørgsmål på side 4 i tilstandsrapporten) Hvis der i forbindelse med en markkontrol konstateres flere fejl summeres disse, så tre fejl medfører, at den bygningssagkyndiges tilstandsrapport bedømmes som ikke retvisende. Kendt ansigt i EM-sekretariatet har takket af Erik Hansen, der fyldte 67 år i september, takkede af og gik på pension den 1. oktober 21. Onkel Erik har været energikonsulenternes trofaste mand i EM-sekretariatet i mange år og en god videnperson at have lige ved hånden i HE-sekretariatet. Han kom til Instituttet i 1978 som forstkandidat fra en stilling som produktionschef på en af Danmarks største limtræ- og træelementfabrikker. Erik Hansen har været bindeleddet til konsulenterne, til Energistyrelsen og til Registreringsudvalget. Han har således været manden, der har haft til opgave at etablere regler for konsulenternes arbejde, der kunne kombinere de politiske ønsker med, hvad der er praktisk muligt i marken. Erik fortsætter arbejdet på en del af sine nuværende opgaver som konsulent, medens de øvrige opgaver vil blive løst ved en anden fordeling af arbejdsopgaverne i Sekretariatet. Aktuelle tendenser i domsafsigelser vedr. bygningssagkyndiges ansvar En korrekt karakter med vildledende note kan blive dyr for den beskikkede bygningssagkyndige. Det samme gælder fejlbehæftede udbedringsforslag og glemte bygninger. Med hensyn til den beskikkede bygningssagkyndiges ansvar i forbindelse med udarbejdelse af rapporter, ses flere domme hvor den bygningssagkyndige ikke blot er dømt som følge af, at noget er overset eller glemt, men også som følge af forskellig opfattelse af karaktergivningen og især også som følge af den note, der er givet i forbindelse med en efter rettens mening ellers korrekt givet karakter. Karakter med vildledende note I en aktuel sag fandt dommeren, at den beskikkede bygningssagkyndige havde bedømt skaden med den korrekte karakter, men i noten blev skaden beskrevet på en måde, så skaden på trods af karakteren så mindre alvorlig ud, end den reelt var. Det konkluderes på side 36 i Rapport om kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., af lektor, lic.jur Hans Henrik Edlund, Handelshøjskolen i Århus, at: det må være gældende ret, at en sagkyndig der ikke beskriver en skade eller tegn på skade tilstrækkelig klart, kan blive gjort ansvarlig, og samtidig må det formodes, at der skal være tale om en klar afvigelse i negativ retning for køberen mellem beskrivelsen i tilstandssrapporten og de faktiske forhold, hvilket ses at være kommet til udtryk i den analyserede praksis. Fejlbehæftede udbedringsforslag Det ses også af enkelte domme og af Edlunds rapport (side 57), at den beskikkede bygningssagkyndige kan drages til ansvar for fejlbehæftede udbedringsforslag, selv om tilstandsrapporten i øvrigt giver et retvisende billede af bygningernes tilstand. Der rejses også krav mod beskikkede byg- ningssagkyndige som følge af oplysninger der er givet i tillæg til rapporterne, som falder uden for ordningen. Erstatning for fejlvurderinger Det sidste trend inden for sager der anlægges mod beskikkede bygningssagkyndige, er, at forsikringsselskaber søger regres hos beskikkede bygningssagkyndige for de udgifter, selskaberne har haft som følge af en efter selskabernes mening forkert givet karakter og vurdering i tilstandsrapporterne. I en aktuel sag er den beskikkede bygningssagkyndige blevet dømt, fordi denne i en rapport ikke havde oplyst, at en garage var i en så dårlig stand, at det ikke tjente noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport på garagen. Så selskabet måtte udbetale erstatning for garagen, som ellers ville have været undtaget fra dækningen. Se også glemte bygninger side 5. 3/1 oktober 3

4 Status - online HE / EM Både på og på er det blevet muligt at se, hvilke indrapporteringer som ikke er læst ind i databasen som følge af fejl i de indsendte filer. På hjemmesiderne har Sekretariatet forsøgt at omsætte databasens fejlkoder til mere forståeligt dansk. Her får du et par generelle punkter, som har været kilde til en del manglende indberetninger og som du forholdsvis let kan undgå. Det gælder både Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Datoer Der optræder forholdsvis ofte fejl i datofelter. Typisk mangler et ciffer i årstallet. F.eks 199 i stedet for 1999 og 198 i stedet for Ved energimærkning optræder fejlen f.eks. typisk ved de oplyste forbrug. Vi har også set Huseftersynsrapporter, som først bliver gennemgået i næste årtusinde!!! F.eks. 31. Specialtegn I tilstandsrapportens tekstfelter kan databasen i visse tilfælde ikke håndtere diverse specialtegn. Som f.eks - % - og (taghældningsgrader). Løbenumre Det sker til tider, at en bygningssagkyndig eller energikonsulent har tastet et løbenummer forkert. Tjek at det anvendte løbenummer nu også er et, som DU har købt hos Byggecentrum. Tjek også at det løbenummer, som du tildeler en tilstandsrapport eller et energimærke, ikke har været anvendt tidligere. Brug hjemmesiden Hvis blot de tre nævnte fejltyper kunne blive elimineret, ville vi undgå langt over halvdelen af de registrerede fejl. Du kan læse mere om fejltyper på din hjemmeside. Tjek din fejlstatus netop nu på Sekretariatets hjemmeside, på hhv. og Husk at du skal anvende dit tildelte password for at kunne se indlæste tilstandsrapporter / energimærker samt indberettede men fejlbehæftede tilstandsrapporter / energimærker. Hvornår skal et krav anmeldes til Sekretariatet? Ifølge bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen 6, stk. 1 skal den bygningssagkyndige underrette By- & Boligministeriet, hvis der rejses et krav. I praksis foregår dette ved at underrette Sekretariatet om kravet. Et krav defineres som et økonomisk krav. Dette medfører, at Sekretariatet skal informeres, når der overfor den bygningssagkyndige er rejst et økonomisk krav. Størrelsen af dette økonomiske krav er i den forbindelse underordnet. Sekretariatet skal altid informeres. Endvidere skal Sekretariatet altid Manglende habilitet En bygningssagkyndig har kontaktet Sekretariatet for at afklare hvordan denne skulle forholde sig i forbindelse med køb af en ejendom. Den bygningssagkyndige havde udarbejdet en tilstandsrapport for den konkrete ejendom. Efterfølgende var den bygningssagkyndige kommet på den tanke, at han gerne ville købe ejendommen. informeres, hvis der rejses en sag ved Ankenævnet for huseftersyn. Sekretariatet skal underrettes indenfor 14 dage efter, at kravet er rejst mod den bygningssagkyndige. Det kan ske på det dertil udarbejdede skema eller via Sekretariatets hjemmeside. Hvis det konstateres, at et krav der er anmeldt til ansvarsforsikringsselskabet, ikke er indberettet til Sekretariatet, får den bygningssagkyndige en advarsel. I gentagelsestilfælde medfører forseelsen, at beskikkelsen kan blive inddraget af By- og Boligministeriet. Sekretariatet vi i en sådan situation foreslå at sælger lader udarbejde en ny tilstandsrapport af en anden bygningssagkyndig. Hvis sælger ikke ønsker dette og den bygningssagkyndige forsat ønsker at købe ejendommen må den bygningssagkyndige informere sælger, det selskab der har givet ejerskifteforsikringstilbud og den bygningssagkyndigs ansvarsforsikringsselskab om problemstillingen. Hvis der fra blot en af ovennævnte rejses tvivl om den bygningssagkyndigs uvildighed, må den bygningssagkyndige undlade at købe ejendommen. Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Tvisthåndtering Som aktiv bygningssagkyndig er det vanskeligt helt at undgå før eller siden at modtage et brev fra en advokat med krav om erstatning. Vi har været så heldige at få Rasmus Damm, Simon Heising og Bjarne Lundgaard til at udvikle og holde et intensivt kursus, der giver dig en meget konkret indføring i det typiske hændelsesforløb for sager mod sagkyndige. Vi går helt tæt på sagsforløbet fra Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Huseftersyn, domstolene og Voldgiftsretten. Desuden gives en lang række gode råd til, hvordan sager undgås helt fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporten udarbejdes. Kurset udbydes både øst og vest for Storebælt: I Middelfart d. 31/1. DS 418 Tillæg 4 Med tillæg 4 til DS 418 har vi fået omfattende nye beregningsregler for kuldebroer i konstruktioner og i samlinger mellem konstruktioner. De nye beregningsregler bliver udleveret og gennemgået nøje af seniorforsker Sørens Aggerholm (By og Byg) og professor Svend Svendsen (DTU). Der fokuseres kraftigt på den praktiske anvendelse af reglerne bl.a. ved en række illustrative beregninger. Kurset er allerede blevet holdt flere gange med stor succes og gentages nu atter d. 3/11 i Middelfart. Læs mere om kurserne og tilmeld dig på eller kontakt Byggecentrum på tlf fax: /1 oktober

5 Tilstandsrapport før og efter renovering af en ejendom Der kan opstå problemer og misforståelser, hvor der er udarbejdet tilstandsrapporter både før og efter en ejendom er blevet renoveret. Ved en gennemgang af de to rapporter på samme ejendom, vil der naturligvis være store forskelle i udfaldet af rapporterne som følge af renoveringen, og for Sekretariatet, forsikringsselskaber og købere af ejendommen er det tydeligt, at der er sket noget. Men det fremgår ikke, hvad der egentligt er sket, eller om nogle af rapporterne mod forventning skulle være fejlbehæftede. Reglerne er klare. I tilstandsrapporten skal den beskikkede bygningssagkyndige kun beskrive husets aktuelle tilstand på besigtigelsestidspunktet. Foreligger der en tidligere tilstandsrapport, og er fejl og mangler der er anført i denne rapport efterfølgende udbedret, bør det fremgå af sælgeroplysningerne i den nye rapport under de relevante punkter og/eller under punktet: Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler. Da det er sælger bekendt, at der tidligere har været registreret fejl og mangler på ejendommen, bør dette fremgå af sælgeroplysningerne. Er disse fejl og mangler udbedret bør dette også oplyses. Dette sker på samme måde som, har der været foretaget reparation efter svampeskader og lignende oplysninger, der også gives i rapporten. Derfor er det meget vigtigt, at den beskikkede bygningssagkyndige er sælger behjælpelig, når denne skal udfylde sælgeroplysningerne. I forbindelse med eftersynet bør det tilstræbes, at udfyldelsen af sælgeroplysningerne sker på stedet sammen med sælger, så oplysningerne bliver så retvisende som muligt, og så eventuelle forglemmelser og misforståelser ikke opstår. Hent BBR oplysninger over Internettet Bygninger der er glemt i tilstandsrapporten Den seneste tid er der set flere domme mod beskikkede bygningssagkyndige foranlediget af krav rejst af forsikringsselskaberne, fordi bygninger ikke er taget med eller ikke er undladt under punktet: Bemærkninger, punkt 4: Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Samtlige bygninger skal anføres i tilstandsrapporten uanset art og type, også selv om bygningerne eksempelvis er af atypiske materialer. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige finder, at nogen af bygningerne skal undtages som følge af dårlig stand, skal dette fremgå på side 4 i tilstandsrapporten. I et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og IT- og Forskningsministeriet er Den Offentlige Informationsserver (OIS) blevet etableret på OIS stiller ejendomsdata til rådighed, og vil være til god hjælp, når der skal indsamles BBR oplysninger. Man behøver blot at indtaste kommune og adresse for at få adgang til en række generelle oplysninger om bygninger, opførelsesår, til-/ombygningsår, arealer, anvendelse, konstruktionsforhold, installationer, fredningsforhold mv. OIS indeholder her i første fase oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), Planregistret (PLAN), Krydsreferenceregistret (KRR), Matrikelregistret (MATR) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Mange af ejendomsoplysningerne kan ikke ses af alle, men er tilgængelige for ejendommens ejer. Borgere uden fast ejendom kan bruge systemet uden at logge på men kan kun se de frit tilgængelige oplysninger. Når en bygning ikke er undtaget i tilstandsrapporten, er den med under den normale forsikringsdækning på ejerskifteforsikringen. Heraf følger, at hvis der er skader på denne bygning, er skaderne omfattet af den tegnede ejerskifteforsikring. Mener forsikringsselskabet at bygningen skulle have været undtagen forsikringsdækningen i forbindelse med en skade, vil den beskikkede bygningssagkyndige blive draget til ansvar herfor. 3/1 oktober 5

6 Statistikker Sekretariatet har modtaget i alt tilstandsrapporter i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21. Den 3/9-21 var der i alt 883 beskikkede bygningssagkyndige. Statistikgrundlaget for de viste resultater er de tilstandsrapporter. Antal rapporter uge 2. uger Indberetningstider for tilstandsrapporter 3. uger 4. uger > 4. uger Antal bygningssagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. 3/9-21 Antal bygningssagkyndige Antal rapporter Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig modtaget i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21 >4 Antal rapporter City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af tilstandsrapporter udført i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21 Ny prækvalifikationsrunde for udbud af HE- og EM-sekretariaterne Som omtalt i Huseftersyn-Nyt 2/1 har Teknologisk Institut og Byggecentrum drevet sekretariatsfunktionen for Huseftersyn og Energimærkning siden henholdsvis 1996 og 1997, og Sekretariatet skal i henhold til gældende EUregler udbydes på ny. By- og Boligministeriet samt Energistyrelsen gennemførte en prækvalifikationsrunde med en budfrist pr. 6. juni 21. Udbudsrunden blev efterfølgende annulleret på grund af for lille interessetilkendegivelse. By- og Boligministeriet annoncerede derfor påny efter interessetilkendegivelser med henblik på prækvalifikation vedrørende begrænset udbud af Sekretariatsfunktioner for Huseftersynsordningen, i henhold til EU s råds direktiv 92/5/EØF af 18. juni På samme måde udbød Energistyrelsen endnu en gang sekretariatsfunktionen for Energimærkning. Sidste frist for afgivelse af interessetilkendegivelse var den 26. oktober 21. Herefter får prækvalificerede leverandører, som indbydes, et kortfattet udbudsmateriale og har så to måneder til at afgive tilbud. Sekretariatsfunktionen overtages pr. 1. juni 22 og forventes gennemført i tre år med mulighed for forlængelse i maksimalt to år. Det betyder, at de to sekretariater for henholdsvis Huseftersyn og Energimærkning foreløbig arbejder uændret i Teknologisk Institut og Byggecentrum frem til udgangen af maj måned /1 oktober

7 Retsafgørelser vedrørende tage 8 7 Antal retsafgørelser, ialt 243 Antal retsafgørelser på tage, ialt 18 Sekretariatet følger løbende med i og registrerer de domsafsigelser, der vedrører Huseftersynsordningen. Dette giver os mulighed for at følge udviklingen, bearbejde resultaterne statistisk og eventuelt gøre de bygningssagkyndige opmærksomme på, hvilke bygningsdele de skal være særligt opmærksomme ved. Retsafgørelser Tage er fortsat den bygningsdel, der oftest bliver berørt i domsafsigelse. Sekretariatet har derfor foretaget en statistisk bearbejdning af krav og erstatninger for tage, som vist på den nederste graf. Når man ser på graferne, skal man være opmærksom på, at en retsafgørelse kan handle om flere bygningsdele Ingen angivelse City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Gennemsnit krav rejst af køber Gennemsnit erstatning til køber Krav og erstatninger alene vedrørende tage Vedrørende tage er der i alt rejst krav for 8,9 millioner kroner. Heraf er der anerkendt erstatninger på 2,5 millioner kroner. De anerkendte erstatninger fordeler sig meget ujævnt over de forskellige landsdele. Krav / Erstatning i kr Ingen angivelse City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Nyt fra EM-sekretariatet Temadag om Energimærkning af ejerlejligheder Sekretariatet for Energimærkning afholder temadag om energimærkning af ejerlejligheder den 3. oktober 21 i Århus Kongreshus. En tilsvarende temadag er afholdt i Byggecentrum i Ballerup den 23. oktober. Program Gennemgang af de tre typer energimærkninger for ejerlejligheder En konsulents erfaringer med udarbejdelse af ELO-rapporter En konsulents erfaringer fra energimærkning af ejerlejligheder Paneldiskussion Pris pr. deltager 375,- kr. ekskl. moms. Tilmelding sker til Byggecentrum på telefon 712 6, eller Næste optagelseskursus Optagelseskursus for energikonsulenter afholdes på Byggecentrum i Middelfart den november og december 21. Husk at tilmelding først kan ske, når ansøgeren er godkendt med hensyn til uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgningsmateriale kan hentes på Aktuelle kurser for konsulenter Byggecentrum holder i efteråret kurser af særlig interesse for energikonsulenter. EK-pro grundkursus Opbygningen af EK-Pro. Indtastning og beregning af såvel enfamiliehus, etageejendom og ejerlejlighed samt indberetningen til Sekretariatet. Tips og tricks i EK-pro. Kurset afholdes den 29. oktober 21 i Middelfart. EK-pro fortsættelseskursus Avanceret anvendelse af EK-pro. Det mest rationelle forarbejde i marken til indtastning i EK-Pro. Bygninger med flere varmesystemer. Konvertering fra ét brændsel til et andet. Beregninger af U-værdier ved hjælp af et hjælpeprogram, redigering i stamdata samt gennemgang af hjælpende sider på internettet mm. Kurset afholdes den 3. oktober 21 i Middelfart. 3/1 oktober 7

8 Indgreb i elinstallationer Sekretariatet har anmodet Elektricitetsrådet om at få afklaret, om den bygningssagkyndige må: flytte/demontere en baldakin i forbindelse med et lampested demontere låg og afdækninger på en dåse. Elektricitetesrådet har svaret: Den bygningssagkyndige er som alle andre underlagt elinstallatørloven, og han må derfor ikke foretage indgreb i den elektriske installation, Loft Baldakin herunder løsne afdækninger eller låg, når dette kræver værktøj. Brugeren må derimod selv udskifte normaltætte afbrydere og stikkontakter samt ophænge og nedtage belysningsarmaturer i boliger, når dette ikke sker erhvervsmæssigt. Sign: Ingeniør P. Mikkelsen, Elrådet udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Pedersen (ansvarshavende) Lars Tangaa-Andersen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen To udgaver af en tilstandsrapport Sekretariatet har i flere tilfælde konstateret, at bygningssagkyndige har rettet i selve tilstandsrapporten efter offentliggørelsen. Den eneste måde en tilstandsrapport kan ændres på, er ved at den bygningssagkyndige udarbejder en allonge, hvori ændringerne til tilstandsrapporten fremgår. Hvis en bygningssagkyndig ændrer i selve tilstandsrapporten, optræde der to udgaver af det samme dokument. Problemet er herefter: Hvilken udgave af tilstandsrapporten har køber modtaget, og hvilken udgave er der givet forsikringstilbud efter? Brug Når Sekretariatet bliver gjort opmærksom på, at en bygningssagkyndig har udarbejdet to udgaver af en tilstandsrapport bliver den bygningssagkyndige kontaktet med en anmodning om at forklare, hvorfor der findes to udgaver af tilstandsrapporten. Sekretariatet skønner endvidere i hvert tilfælde, om By & Boligministeriet skal informeres med henblik på en vurdering af den bygningssagkyndiges beskikkelse. Hvornår er en tilstandsrapport offentliggjort? Efter Sekretariatets opfattelse er en tilstandsrapport offentliggjort i det øjeblik tilstandsrapporten eller en kopi af denne er overdraget til kunden, et forsikringsselskab eller en tredje part. til at orientere Sekretariatet, hvis der rejses krav mod dig som bygningssagkyndig til at orientere Sekretariatet, hvis der rejses krav ved Ankenævnet for Huseftersyn mod dig til at se hvilke krav Sekretariatet er orienteret om til at se hvilke tilstandsrapporter, der er registrerede til at se hvilke løbenumre, der er åbne til at se hvilke tilstandsrapporter, der ikke har kunne læses af sekretariatet Hvis du ikke kan huske den kode du har fået kan du kontakte Sekretariatet med henblik på at få en ny kode. Repro og tryk: IT-Grafik Redaktionen er sluttet 18. oktober Næste nummer udkommer i januar 22 Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. kan læses på og downloades fra: som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken /1 oktober

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol.

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol. Indhold Et liv som bygningssagkyndig 2 Obligatorisk 3 Aktuelt 4 Jura 6 Spørgsmål og svar 7 Kurser og konferencer 7 Publikationer og udgivelser 7 Statistikker 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/02 Ny kontrakt

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

REGULATIV BOLIGPORTAL

REGULATIV BOLIGPORTAL REGULATIV BOLIGPORTAL SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring.

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Jim Riel A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 1. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere