Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli"

Transkript

1 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige og hele Huseftersynsordningen. Når der fra pressens side rejses kritik af Huseftersynsordningen, er det primært begrundet i følgende tre forhold: 1. mulig manglende habilitet mellem bygningssagkyndige og ejendomsmægler 2. fejl i tilstandsrapporterne 3. manglende forståelse af huseftersynets omfang og den bygningssagkyndiges ansvar og kombinationer heraf. Endvidere mærkes der skuffede forventninger blandt nogle af dem, som tegnede ejerskifteforsikring før den 1. oktober 2, hvor forsikringsbetingelserne blev ændret. Fejl i tilstandsrapporterne bør kunne minimeres med uddannelse og kvalitetskontrol. Læs mere om kvalitetskontrollen på side 2. Forbrugersite på Internettet Alle brugere af Huseftersynsordningen bør have mulighed for at bruge Internettet til at få overblik over og let adgang til relevant information med relation til ordningen. Forskellige brugergrupper har hver deres helt specifikke behov og ønsker for information. Det er vigtigt, at de overordnede målgrupper får den bedst mulige service og den lettest mulige adgang til de informationer, de ønsker uden samtidigt at blive påduttet irrelevant information. Brugerne, dvs. hussælgere, købere og deres private rådgivere, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og advokater m.fl., vil oftest kun have behov for alment tilgængelig information og bør ikke forstyrres af de tekniske informationer, som teknikerne søger. Målgrupperne bør derfor have separate indgange til informationerne. Derfor Antal tusinde rappporter Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 6! lanceres snart en hjemmeside for forbrugerne på som et supplement til teknikernes Den vil indeholde alle de informationer der skønnes værdifulde og interessante for forbruger-målgruppen. Det vil styrke informationsindsatsen og servicen over for brugerne og derved bidrage til at forøge forståelsen for ordningernes virkemåde, omfang og begrænsninger. Dermed opnås indirekte en vigtig forbedring af ordningernes generelle omdømme og en begrænsning af antallet af uberettigede klagesager. På de næste sider Side 2: Alvorlig kritik af Huseftersynsordningen Side 3: Aktuelle tendenser i krav mod bygningssagkyndige Kendt ansigt i EM-sekretariatet har takket af Side 4: Status - online HE / EM Hvornår skal et krav anmeldes? Manglende habilitet Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Side 5: Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Tilstandsrapport før og efter renovering Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Prøve ved optagelseskursus På det netop afholdte optagelseskursus blev der for første gang gennemført en afsluttende prøve for kursisterne. Prøvens formål var at teste kursisternes viden inden for lovgivning i relation til Huseftersynsordningen og byggeteknik. Begge dele i prøven skal bestås, for at kursisten består prøven, hvilket 9 % af kursisterne gjorde. På de fremtidige optagelseskurser vil der være en afsluttende prøve, som kursisterne skal bestå for at kunne opnå en beskikkelse. Side 5: Hent BBR-oplysninger over Internettet Okt. Bygninger der er glemt i tilstandsrapporten Side 6: Statistikker Ny prækvalifikationsrunde Side 7: Retsafgørelser vedrørende tage Nyt fra EM-sekretariatet Side 8: Indgreb i elinstallationer To udgaver af en tilstandsrapport Brug

2 Alvorlig kritik af Huseftersynsordningen Af sekretariatsleder Bjarne Pedersen Nu er vi kommet lidt på afstand af den voldsomme kritik af Huseftersynsordningen, som er blevet rejst af DR/Rapporten. Når vi ser tilbage på det, vil Sekretariatet gerne medgive DR/Rapporten, at der var noget om snakken: tre ud af tre bygningssagkyndige gennemførte et mangelfuldt huseftersyn. Det kan diskuteres, hvor mangelfuldt huseftersynet var, hvis den ene bygningssagkyndige så 23 ud af 26 skader, eller om den anden bygningssagkyndige brugte 3 minutter eller 55 minutter på besigtigelsen. Når alt kommer til alt, er det i Rapportens fremstilling et sløset stykke arbejde, der blev leveret af de bygningssagkyndige og Huseftersynsordningen. Bygningssagkyndige bakker op På baggrund af DR/Rapporten og af indlæg i andre medier om Huseftersynsordningen har Sekretariatet fået mange henvendelser fra bygningssagkyndige, både fra de som har kunnet tilslutte sig kritikken og fra nogle, som ikke kunne følge kritikken. Sekretariatet har endvidere fået mange spørgsmål om og forslag til, hvordan Huseftersynsordningen bør udvikle sig i fremtiden. Til spørgsmålene har Sekretariatet meddelt, at der nu skal gennemføres undersøgelser og vurderinger med henblik på at afdække, hvilke muligheder der er, og hvilke fordele og ulemper disse måtte medføre for de til Huseftersynsordningen knyttede parter. Alle de forslag, Sekretariatet har modtaget, indgår i overvejelserne om den fortsatte udvikling i Huseftersynsordningen. Sekretariatet vil gerne takke for gode ideer. Nogle vil sikkert kunne genkende dele af deres ideer i eventuelle ændringer, der vil blive gennemført. Bliver der smidt bygningssagkyndige ud af ordningen? Et punkt, som er blevet rejst fra flere bygningssagkyndiges side, er, Hvad er resultaterne af kvalitetskontrollen blive der ikke smidt nogle bygningssagkyndige ud. På baggrund af dette kan sekretariatet oplyse at By- og Boligministeriet har givet sekretariatet mulighed for at overtale bygningsagkyndige til at forlade ordningen, hvis de som bygningssagkyndige laver dårligt arbejde. Sekretariatet har i indeværende år bedt fire bygningssagkyndige, der ikke har relation til TV-udsendelsen Rapporten, om at forlade ordningen hvilket de har gjort. I øvrigt følges den fastlagte procedure. Fratagelse af beskikkelse By- og Boligministeriet har i samarbejde med Sekretariatet fastlagt procedurerne for, hvornår beskikkelse kan inddrages som følge af mangler, der er konstateret ved kvalitetskontrollen af tilstandsrapporter. Hvis både første og anden markkontrol afdækker fejl og mangler i tilstandsrapporterne, indkaldes den sagkyndige til møde i Sekretariatet. Her får den bygningssagkyndige mulighed for at forklare og begrunde sine tilstandsrapporters kvalitet. Efter mødet bliver der udført en tredie markkontrol, hvor en tredie tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige bliver gennemgået. Hvis heller ikke kvaliteten af denne rapport er tilfredsstillende, set med Sekretariatets øjne, bliver sagen overdraget til By- og Boligministeriet med indstilling om fratagelse af beskikkelsen. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen af tilstandsrapporter, hvor ejendomme genbesigtiges, gennemføres for tiden af ti beskikkede bygningssagkyndige. Disse sagkyndige er udvalgt på baggrund af deres erfaringer med hensyn til skaderegistrering og skadeafhjælpning i det danske byggeri samt deres evne til at viderebringe erfaringer erhvervet i forbindelse med kontrolarbejde. De ti bygningssagkyndige er ikke udvalgt på baggrund af, at de udarbejder få eller mange tilstandsrapporter eller på grund af deres evt. tilknytning til organisationerne. I forbindelse med kontrolarbejdet er både Sekretariatet og de sagkyndige opmærksomme på, at der kan være interessekonflikter mellem de to parter, der deltager i kontrollen. Kvalitetskontrol hvordan? Kvalitetskontrollen er bygget op i tre niveauer. Kommentering Gennemlæsning af 1-5 tilstandsrapporter. Første og evt. anden markkontrol Kontrollant genbesigtiger en ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige. Ny kontrollant genbesigtiger en ny ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige. Møde samt tredje markkontrol Møde med den bygningssagkyndige i Sekretariatet om resultatet af markkontrollerne samt genbesigtigelse af endnu en ejendom. Første og anden markkontrol Bygningssagkyndige, der udtages til markkontrol, vil blive kontaktet af Sekretariatet i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af kontrollen. De vil, i forbindelse med at kontrollen gennemføres, blive orienteret om resultatet af kontrollen eller, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, blive tilbudt at deltage i selve kontrollen. Hvis der i forbindelse med den første kontrol konstateres væsentlige afvigelser i den kontrollerede tilstandsrapport, vil den sagkyndige blive udtaget til anden markkontrol. Skulle denne også være fejlbehæftet, bliver den sagkyndige indkaldt til møde i Sekretariatet i Taastrup. Møde samt tredje markkontrol På dette møde vil den sagkyndige få mulighed for at forklare de afvigelser og fejl, der er blevet konstateret i forbindelse med de gennemførte kontroller. Endvidere vil proceduren for kvalitetskontrollen blive forelagt den sagkyndige, herunder muligheden for at den sagkyndige kan blive frataget sin 2 3/1 oktober

3 beskikkelse i tilfælde af, at en tredje markkontrol igen viser væsentlig manglende kvalitet i den udarbejdede tilstandsrapport. Hvad er en fejl? I forbindelse med kvalitetskontrollen arbejdes der med de nedenfor nævnte retningslinier for bedømmelse af fejl. En fejl er i kvalitetskontrollen bl.a. defineret som: en enkelt betydende skade er forkert indplaceret i karakterlisten en enkelt betydende skade mangler en sekundær bygning er ikke taget med / er undladt (jf. spørgsmål på side 4 i tilstandsrapporten) besigtigelse af en bygningsdel mangler (utilgængelige bygningsdele jf. spørgsmål på side 4 i tilstandsrapporten) Hvis der i forbindelse med en markkontrol konstateres flere fejl summeres disse, så tre fejl medfører, at den bygningssagkyndiges tilstandsrapport bedømmes som ikke retvisende. Kendt ansigt i EM-sekretariatet har takket af Erik Hansen, der fyldte 67 år i september, takkede af og gik på pension den 1. oktober 21. Onkel Erik har været energikonsulenternes trofaste mand i EM-sekretariatet i mange år og en god videnperson at have lige ved hånden i HE-sekretariatet. Han kom til Instituttet i 1978 som forstkandidat fra en stilling som produktionschef på en af Danmarks største limtræ- og træelementfabrikker. Erik Hansen har været bindeleddet til konsulenterne, til Energistyrelsen og til Registreringsudvalget. Han har således været manden, der har haft til opgave at etablere regler for konsulenternes arbejde, der kunne kombinere de politiske ønsker med, hvad der er praktisk muligt i marken. Erik fortsætter arbejdet på en del af sine nuværende opgaver som konsulent, medens de øvrige opgaver vil blive løst ved en anden fordeling af arbejdsopgaverne i Sekretariatet. Aktuelle tendenser i domsafsigelser vedr. bygningssagkyndiges ansvar En korrekt karakter med vildledende note kan blive dyr for den beskikkede bygningssagkyndige. Det samme gælder fejlbehæftede udbedringsforslag og glemte bygninger. Med hensyn til den beskikkede bygningssagkyndiges ansvar i forbindelse med udarbejdelse af rapporter, ses flere domme hvor den bygningssagkyndige ikke blot er dømt som følge af, at noget er overset eller glemt, men også som følge af forskellig opfattelse af karaktergivningen og især også som følge af den note, der er givet i forbindelse med en efter rettens mening ellers korrekt givet karakter. Karakter med vildledende note I en aktuel sag fandt dommeren, at den beskikkede bygningssagkyndige havde bedømt skaden med den korrekte karakter, men i noten blev skaden beskrevet på en måde, så skaden på trods af karakteren så mindre alvorlig ud, end den reelt var. Det konkluderes på side 36 i Rapport om kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., af lektor, lic.jur Hans Henrik Edlund, Handelshøjskolen i Århus, at: det må være gældende ret, at en sagkyndig der ikke beskriver en skade eller tegn på skade tilstrækkelig klart, kan blive gjort ansvarlig, og samtidig må det formodes, at der skal være tale om en klar afvigelse i negativ retning for køberen mellem beskrivelsen i tilstandssrapporten og de faktiske forhold, hvilket ses at være kommet til udtryk i den analyserede praksis. Fejlbehæftede udbedringsforslag Det ses også af enkelte domme og af Edlunds rapport (side 57), at den beskikkede bygningssagkyndige kan drages til ansvar for fejlbehæftede udbedringsforslag, selv om tilstandsrapporten i øvrigt giver et retvisende billede af bygningernes tilstand. Der rejses også krav mod beskikkede byg- ningssagkyndige som følge af oplysninger der er givet i tillæg til rapporterne, som falder uden for ordningen. Erstatning for fejlvurderinger Det sidste trend inden for sager der anlægges mod beskikkede bygningssagkyndige, er, at forsikringsselskaber søger regres hos beskikkede bygningssagkyndige for de udgifter, selskaberne har haft som følge af en efter selskabernes mening forkert givet karakter og vurdering i tilstandsrapporterne. I en aktuel sag er den beskikkede bygningssagkyndige blevet dømt, fordi denne i en rapport ikke havde oplyst, at en garage var i en så dårlig stand, at det ikke tjente noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport på garagen. Så selskabet måtte udbetale erstatning for garagen, som ellers ville have været undtaget fra dækningen. Se også glemte bygninger side 5. 3/1 oktober 3

4 Status - online HE / EM Både på og på er det blevet muligt at se, hvilke indrapporteringer som ikke er læst ind i databasen som følge af fejl i de indsendte filer. På hjemmesiderne har Sekretariatet forsøgt at omsætte databasens fejlkoder til mere forståeligt dansk. Her får du et par generelle punkter, som har været kilde til en del manglende indberetninger og som du forholdsvis let kan undgå. Det gælder både Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Datoer Der optræder forholdsvis ofte fejl i datofelter. Typisk mangler et ciffer i årstallet. F.eks 199 i stedet for 1999 og 198 i stedet for Ved energimærkning optræder fejlen f.eks. typisk ved de oplyste forbrug. Vi har også set Huseftersynsrapporter, som først bliver gennemgået i næste årtusinde!!! F.eks. 31. Specialtegn I tilstandsrapportens tekstfelter kan databasen i visse tilfælde ikke håndtere diverse specialtegn. Som f.eks - % - og (taghældningsgrader). Løbenumre Det sker til tider, at en bygningssagkyndig eller energikonsulent har tastet et løbenummer forkert. Tjek at det anvendte løbenummer nu også er et, som DU har købt hos Byggecentrum. Tjek også at det løbenummer, som du tildeler en tilstandsrapport eller et energimærke, ikke har været anvendt tidligere. Brug hjemmesiden Hvis blot de tre nævnte fejltyper kunne blive elimineret, ville vi undgå langt over halvdelen af de registrerede fejl. Du kan læse mere om fejltyper på din hjemmeside. Tjek din fejlstatus netop nu på Sekretariatets hjemmeside, på hhv. og Husk at du skal anvende dit tildelte password for at kunne se indlæste tilstandsrapporter / energimærker samt indberettede men fejlbehæftede tilstandsrapporter / energimærker. Hvornår skal et krav anmeldes til Sekretariatet? Ifølge bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen 6, stk. 1 skal den bygningssagkyndige underrette By- & Boligministeriet, hvis der rejses et krav. I praksis foregår dette ved at underrette Sekretariatet om kravet. Et krav defineres som et økonomisk krav. Dette medfører, at Sekretariatet skal informeres, når der overfor den bygningssagkyndige er rejst et økonomisk krav. Størrelsen af dette økonomiske krav er i den forbindelse underordnet. Sekretariatet skal altid informeres. Endvidere skal Sekretariatet altid Manglende habilitet En bygningssagkyndig har kontaktet Sekretariatet for at afklare hvordan denne skulle forholde sig i forbindelse med køb af en ejendom. Den bygningssagkyndige havde udarbejdet en tilstandsrapport for den konkrete ejendom. Efterfølgende var den bygningssagkyndige kommet på den tanke, at han gerne ville købe ejendommen. informeres, hvis der rejses en sag ved Ankenævnet for huseftersyn. Sekretariatet skal underrettes indenfor 14 dage efter, at kravet er rejst mod den bygningssagkyndige. Det kan ske på det dertil udarbejdede skema eller via Sekretariatets hjemmeside. Hvis det konstateres, at et krav der er anmeldt til ansvarsforsikringsselskabet, ikke er indberettet til Sekretariatet, får den bygningssagkyndige en advarsel. I gentagelsestilfælde medfører forseelsen, at beskikkelsen kan blive inddraget af By- og Boligministeriet. Sekretariatet vi i en sådan situation foreslå at sælger lader udarbejde en ny tilstandsrapport af en anden bygningssagkyndig. Hvis sælger ikke ønsker dette og den bygningssagkyndige forsat ønsker at købe ejendommen må den bygningssagkyndige informere sælger, det selskab der har givet ejerskifteforsikringstilbud og den bygningssagkyndigs ansvarsforsikringsselskab om problemstillingen. Hvis der fra blot en af ovennævnte rejses tvivl om den bygningssagkyndigs uvildighed, må den bygningssagkyndige undlade at købe ejendommen. Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Tvisthåndtering Som aktiv bygningssagkyndig er det vanskeligt helt at undgå før eller siden at modtage et brev fra en advokat med krav om erstatning. Vi har været så heldige at få Rasmus Damm, Simon Heising og Bjarne Lundgaard til at udvikle og holde et intensivt kursus, der giver dig en meget konkret indføring i det typiske hændelsesforløb for sager mod sagkyndige. Vi går helt tæt på sagsforløbet fra Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Huseftersyn, domstolene og Voldgiftsretten. Desuden gives en lang række gode råd til, hvordan sager undgås helt fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporten udarbejdes. Kurset udbydes både øst og vest for Storebælt: I Middelfart d. 31/1. DS 418 Tillæg 4 Med tillæg 4 til DS 418 har vi fået omfattende nye beregningsregler for kuldebroer i konstruktioner og i samlinger mellem konstruktioner. De nye beregningsregler bliver udleveret og gennemgået nøje af seniorforsker Sørens Aggerholm (By og Byg) og professor Svend Svendsen (DTU). Der fokuseres kraftigt på den praktiske anvendelse af reglerne bl.a. ved en række illustrative beregninger. Kurset er allerede blevet holdt flere gange med stor succes og gentages nu atter d. 3/11 i Middelfart. Læs mere om kurserne og tilmeld dig på eller kontakt Byggecentrum på tlf fax: /1 oktober

5 Tilstandsrapport før og efter renovering af en ejendom Der kan opstå problemer og misforståelser, hvor der er udarbejdet tilstandsrapporter både før og efter en ejendom er blevet renoveret. Ved en gennemgang af de to rapporter på samme ejendom, vil der naturligvis være store forskelle i udfaldet af rapporterne som følge af renoveringen, og for Sekretariatet, forsikringsselskaber og købere af ejendommen er det tydeligt, at der er sket noget. Men det fremgår ikke, hvad der egentligt er sket, eller om nogle af rapporterne mod forventning skulle være fejlbehæftede. Reglerne er klare. I tilstandsrapporten skal den beskikkede bygningssagkyndige kun beskrive husets aktuelle tilstand på besigtigelsestidspunktet. Foreligger der en tidligere tilstandsrapport, og er fejl og mangler der er anført i denne rapport efterfølgende udbedret, bør det fremgå af sælgeroplysningerne i den nye rapport under de relevante punkter og/eller under punktet: Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler. Da det er sælger bekendt, at der tidligere har været registreret fejl og mangler på ejendommen, bør dette fremgå af sælgeroplysningerne. Er disse fejl og mangler udbedret bør dette også oplyses. Dette sker på samme måde som, har der været foretaget reparation efter svampeskader og lignende oplysninger, der også gives i rapporten. Derfor er det meget vigtigt, at den beskikkede bygningssagkyndige er sælger behjælpelig, når denne skal udfylde sælgeroplysningerne. I forbindelse med eftersynet bør det tilstræbes, at udfyldelsen af sælgeroplysningerne sker på stedet sammen med sælger, så oplysningerne bliver så retvisende som muligt, og så eventuelle forglemmelser og misforståelser ikke opstår. Hent BBR oplysninger over Internettet Bygninger der er glemt i tilstandsrapporten Den seneste tid er der set flere domme mod beskikkede bygningssagkyndige foranlediget af krav rejst af forsikringsselskaberne, fordi bygninger ikke er taget med eller ikke er undladt under punktet: Bemærkninger, punkt 4: Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Samtlige bygninger skal anføres i tilstandsrapporten uanset art og type, også selv om bygningerne eksempelvis er af atypiske materialer. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige finder, at nogen af bygningerne skal undtages som følge af dårlig stand, skal dette fremgå på side 4 i tilstandsrapporten. I et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og IT- og Forskningsministeriet er Den Offentlige Informationsserver (OIS) blevet etableret på OIS stiller ejendomsdata til rådighed, og vil være til god hjælp, når der skal indsamles BBR oplysninger. Man behøver blot at indtaste kommune og adresse for at få adgang til en række generelle oplysninger om bygninger, opførelsesår, til-/ombygningsår, arealer, anvendelse, konstruktionsforhold, installationer, fredningsforhold mv. OIS indeholder her i første fase oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), Planregistret (PLAN), Krydsreferenceregistret (KRR), Matrikelregistret (MATR) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Mange af ejendomsoplysningerne kan ikke ses af alle, men er tilgængelige for ejendommens ejer. Borgere uden fast ejendom kan bruge systemet uden at logge på men kan kun se de frit tilgængelige oplysninger. Når en bygning ikke er undtaget i tilstandsrapporten, er den med under den normale forsikringsdækning på ejerskifteforsikringen. Heraf følger, at hvis der er skader på denne bygning, er skaderne omfattet af den tegnede ejerskifteforsikring. Mener forsikringsselskabet at bygningen skulle have været undtagen forsikringsdækningen i forbindelse med en skade, vil den beskikkede bygningssagkyndige blive draget til ansvar herfor. 3/1 oktober 5

6 Statistikker Sekretariatet har modtaget i alt tilstandsrapporter i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21. Den 3/9-21 var der i alt 883 beskikkede bygningssagkyndige. Statistikgrundlaget for de viste resultater er de tilstandsrapporter. Antal rapporter uge 2. uger Indberetningstider for tilstandsrapporter 3. uger 4. uger > 4. uger Antal bygningssagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. 3/9-21 Antal bygningssagkyndige Antal rapporter Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig modtaget i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21 >4 Antal rapporter City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af tilstandsrapporter udført i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21 Ny prækvalifikationsrunde for udbud af HE- og EM-sekretariaterne Som omtalt i Huseftersyn-Nyt 2/1 har Teknologisk Institut og Byggecentrum drevet sekretariatsfunktionen for Huseftersyn og Energimærkning siden henholdsvis 1996 og 1997, og Sekretariatet skal i henhold til gældende EUregler udbydes på ny. By- og Boligministeriet samt Energistyrelsen gennemførte en prækvalifikationsrunde med en budfrist pr. 6. juni 21. Udbudsrunden blev efterfølgende annulleret på grund af for lille interessetilkendegivelse. By- og Boligministeriet annoncerede derfor påny efter interessetilkendegivelser med henblik på prækvalifikation vedrørende begrænset udbud af Sekretariatsfunktioner for Huseftersynsordningen, i henhold til EU s råds direktiv 92/5/EØF af 18. juni På samme måde udbød Energistyrelsen endnu en gang sekretariatsfunktionen for Energimærkning. Sidste frist for afgivelse af interessetilkendegivelse var den 26. oktober 21. Herefter får prækvalificerede leverandører, som indbydes, et kortfattet udbudsmateriale og har så to måneder til at afgive tilbud. Sekretariatsfunktionen overtages pr. 1. juni 22 og forventes gennemført i tre år med mulighed for forlængelse i maksimalt to år. Det betyder, at de to sekretariater for henholdsvis Huseftersyn og Energimærkning foreløbig arbejder uændret i Teknologisk Institut og Byggecentrum frem til udgangen af maj måned /1 oktober

7 Retsafgørelser vedrørende tage 8 7 Antal retsafgørelser, ialt 243 Antal retsafgørelser på tage, ialt 18 Sekretariatet følger løbende med i og registrerer de domsafsigelser, der vedrører Huseftersynsordningen. Dette giver os mulighed for at følge udviklingen, bearbejde resultaterne statistisk og eventuelt gøre de bygningssagkyndige opmærksomme på, hvilke bygningsdele de skal være særligt opmærksomme ved. Retsafgørelser Tage er fortsat den bygningsdel, der oftest bliver berørt i domsafsigelse. Sekretariatet har derfor foretaget en statistisk bearbejdning af krav og erstatninger for tage, som vist på den nederste graf. Når man ser på graferne, skal man være opmærksom på, at en retsafgørelse kan handle om flere bygningsdele Ingen angivelse City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Gennemsnit krav rejst af køber Gennemsnit erstatning til køber Krav og erstatninger alene vedrørende tage Vedrørende tage er der i alt rejst krav for 8,9 millioner kroner. Heraf er der anerkendt erstatninger på 2,5 millioner kroner. De anerkendte erstatninger fordeler sig meget ujævnt over de forskellige landsdele. Krav / Erstatning i kr Ingen angivelse City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Nyt fra EM-sekretariatet Temadag om Energimærkning af ejerlejligheder Sekretariatet for Energimærkning afholder temadag om energimærkning af ejerlejligheder den 3. oktober 21 i Århus Kongreshus. En tilsvarende temadag er afholdt i Byggecentrum i Ballerup den 23. oktober. Program Gennemgang af de tre typer energimærkninger for ejerlejligheder En konsulents erfaringer med udarbejdelse af ELO-rapporter En konsulents erfaringer fra energimærkning af ejerlejligheder Paneldiskussion Pris pr. deltager 375,- kr. ekskl. moms. Tilmelding sker til Byggecentrum på telefon 712 6, eller Næste optagelseskursus Optagelseskursus for energikonsulenter afholdes på Byggecentrum i Middelfart den november og december 21. Husk at tilmelding først kan ske, når ansøgeren er godkendt med hensyn til uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgningsmateriale kan hentes på Aktuelle kurser for konsulenter Byggecentrum holder i efteråret kurser af særlig interesse for energikonsulenter. EK-pro grundkursus Opbygningen af EK-Pro. Indtastning og beregning af såvel enfamiliehus, etageejendom og ejerlejlighed samt indberetningen til Sekretariatet. Tips og tricks i EK-pro. Kurset afholdes den 29. oktober 21 i Middelfart. EK-pro fortsættelseskursus Avanceret anvendelse af EK-pro. Det mest rationelle forarbejde i marken til indtastning i EK-Pro. Bygninger med flere varmesystemer. Konvertering fra ét brændsel til et andet. Beregninger af U-værdier ved hjælp af et hjælpeprogram, redigering i stamdata samt gennemgang af hjælpende sider på internettet mm. Kurset afholdes den 3. oktober 21 i Middelfart. 3/1 oktober 7

8 Indgreb i elinstallationer Sekretariatet har anmodet Elektricitetsrådet om at få afklaret, om den bygningssagkyndige må: flytte/demontere en baldakin i forbindelse med et lampested demontere låg og afdækninger på en dåse. Elektricitetesrådet har svaret: Den bygningssagkyndige er som alle andre underlagt elinstallatørloven, og han må derfor ikke foretage indgreb i den elektriske installation, Loft Baldakin herunder løsne afdækninger eller låg, når dette kræver værktøj. Brugeren må derimod selv udskifte normaltætte afbrydere og stikkontakter samt ophænge og nedtage belysningsarmaturer i boliger, når dette ikke sker erhvervsmæssigt. Sign: Ingeniør P. Mikkelsen, Elrådet udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Pedersen (ansvarshavende) Lars Tangaa-Andersen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen To udgaver af en tilstandsrapport Sekretariatet har i flere tilfælde konstateret, at bygningssagkyndige har rettet i selve tilstandsrapporten efter offentliggørelsen. Den eneste måde en tilstandsrapport kan ændres på, er ved at den bygningssagkyndige udarbejder en allonge, hvori ændringerne til tilstandsrapporten fremgår. Hvis en bygningssagkyndig ændrer i selve tilstandsrapporten, optræde der to udgaver af det samme dokument. Problemet er herefter: Hvilken udgave af tilstandsrapporten har køber modtaget, og hvilken udgave er der givet forsikringstilbud efter? Brug Når Sekretariatet bliver gjort opmærksom på, at en bygningssagkyndig har udarbejdet to udgaver af en tilstandsrapport bliver den bygningssagkyndige kontaktet med en anmodning om at forklare, hvorfor der findes to udgaver af tilstandsrapporten. Sekretariatet skønner endvidere i hvert tilfælde, om By & Boligministeriet skal informeres med henblik på en vurdering af den bygningssagkyndiges beskikkelse. Hvornår er en tilstandsrapport offentliggjort? Efter Sekretariatets opfattelse er en tilstandsrapport offentliggjort i det øjeblik tilstandsrapporten eller en kopi af denne er overdraget til kunden, et forsikringsselskab eller en tredje part. til at orientere Sekretariatet, hvis der rejses krav mod dig som bygningssagkyndig til at orientere Sekretariatet, hvis der rejses krav ved Ankenævnet for Huseftersyn mod dig til at se hvilke krav Sekretariatet er orienteret om til at se hvilke tilstandsrapporter, der er registrerede til at se hvilke løbenumre, der er åbne til at se hvilke tilstandsrapporter, der ikke har kunne læses af sekretariatet Hvis du ikke kan huske den kode du har fået kan du kontakte Sekretariatet med henblik på at få en ny kode. Repro og tryk: IT-Grafik Redaktionen er sluttet 18. oktober Næste nummer udkommer i januar 22 Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. kan læses på og downloades fra: som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken /1 oktober

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ideel anpart af en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ideel anpart af en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kenneth Thiemke og Claus Ernsø Taastrup Hovedgade 103 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 3. juni 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser September 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af september 2017 var der på landsplan 54.327 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.179 parcel- og rækkehuse, 6.808

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Helge Kamp og Jørn Dam Hvidovrevej 104 A 2650 Hvidovre Sagen omhandler spørgsmålet, om de indklagede som følge af de

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af oktober 2016 var der på landsplan 57.578 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.109 parcel- og rækkehuse, 7.244

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt NOTAT 4. juli 2016 Statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 Indledning Der

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Dyrefors øgstilsynet Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Denne udgave af nyhedsbrevet sætter fokus på den nye bekendtgørelse om dyreforsøg, der fuldt implementerer det nye EU-direktiv Den 1.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kjerris Mølle 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14424 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x, xx xxxx xxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8184 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Nedbøjning/mellemrum af/ved facadebjælke over vinduesparti ses ved afstand mellem facadebjælke og rem/spær. Krav Ændring af afstivning af bærende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Jensen Næsbyvej 79 5270 Odense N Nævnet har modtaget klagen den 9. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Energimærkningsordningerne

Energimærkningsordningerne Energimærkningsordningerne Dansk Gas Forening ERFA-konference større og mindre gasfyrede anlæg Middelfart 6. og 7. september 2006 Kai Borggreen FEM-sekretariatet Energimærkningsordningerne og seneste nyt

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

Kend din bolig - før du handler. Om Energimærkning og Huseftersyn

Kend din bolig - før du handler. Om Energimærkning og Huseftersyn Kend din bolig - før du handler Om Energimærkning og Huseftersyn Revideret udgave, 1999 Indhold Huseftersyn generelt 4 Energimærkning generelt 6 Når du køber Huseftersyn 8 Energimærkning 10 Når du sælger

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 324 2015-10367 AA mod Ejendomsmægler Per Christensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. september

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere