Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli"

Transkript

1 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige og hele Huseftersynsordningen. Når der fra pressens side rejses kritik af Huseftersynsordningen, er det primært begrundet i følgende tre forhold: 1. mulig manglende habilitet mellem bygningssagkyndige og ejendomsmægler 2. fejl i tilstandsrapporterne 3. manglende forståelse af huseftersynets omfang og den bygningssagkyndiges ansvar og kombinationer heraf. Endvidere mærkes der skuffede forventninger blandt nogle af dem, som tegnede ejerskifteforsikring før den 1. oktober 2, hvor forsikringsbetingelserne blev ændret. Fejl i tilstandsrapporterne bør kunne minimeres med uddannelse og kvalitetskontrol. Læs mere om kvalitetskontrollen på side 2. Forbrugersite på Internettet Alle brugere af Huseftersynsordningen bør have mulighed for at bruge Internettet til at få overblik over og let adgang til relevant information med relation til ordningen. Forskellige brugergrupper har hver deres helt specifikke behov og ønsker for information. Det er vigtigt, at de overordnede målgrupper får den bedst mulige service og den lettest mulige adgang til de informationer, de ønsker uden samtidigt at blive påduttet irrelevant information. Brugerne, dvs. hussælgere, købere og deres private rådgivere, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og advokater m.fl., vil oftest kun have behov for alment tilgængelig information og bør ikke forstyrres af de tekniske informationer, som teknikerne søger. Målgrupperne bør derfor have separate indgange til informationerne. Derfor Antal tusinde rappporter Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 6! lanceres snart en hjemmeside for forbrugerne på som et supplement til teknikernes Den vil indeholde alle de informationer der skønnes værdifulde og interessante for forbruger-målgruppen. Det vil styrke informationsindsatsen og servicen over for brugerne og derved bidrage til at forøge forståelsen for ordningernes virkemåde, omfang og begrænsninger. Dermed opnås indirekte en vigtig forbedring af ordningernes generelle omdømme og en begrænsning af antallet af uberettigede klagesager. På de næste sider Side 2: Alvorlig kritik af Huseftersynsordningen Side 3: Aktuelle tendenser i krav mod bygningssagkyndige Kendt ansigt i EM-sekretariatet har takket af Side 4: Status - online HE / EM Hvornår skal et krav anmeldes? Manglende habilitet Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Side 5: Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Tilstandsrapport før og efter renovering Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Prøve ved optagelseskursus På det netop afholdte optagelseskursus blev der for første gang gennemført en afsluttende prøve for kursisterne. Prøvens formål var at teste kursisternes viden inden for lovgivning i relation til Huseftersynsordningen og byggeteknik. Begge dele i prøven skal bestås, for at kursisten består prøven, hvilket 9 % af kursisterne gjorde. På de fremtidige optagelseskurser vil der være en afsluttende prøve, som kursisterne skal bestå for at kunne opnå en beskikkelse. Side 5: Hent BBR-oplysninger over Internettet Okt. Bygninger der er glemt i tilstandsrapporten Side 6: Statistikker Ny prækvalifikationsrunde Side 7: Retsafgørelser vedrørende tage Nyt fra EM-sekretariatet Side 8: Indgreb i elinstallationer To udgaver af en tilstandsrapport Brug

2 Alvorlig kritik af Huseftersynsordningen Af sekretariatsleder Bjarne Pedersen Nu er vi kommet lidt på afstand af den voldsomme kritik af Huseftersynsordningen, som er blevet rejst af DR/Rapporten. Når vi ser tilbage på det, vil Sekretariatet gerne medgive DR/Rapporten, at der var noget om snakken: tre ud af tre bygningssagkyndige gennemførte et mangelfuldt huseftersyn. Det kan diskuteres, hvor mangelfuldt huseftersynet var, hvis den ene bygningssagkyndige så 23 ud af 26 skader, eller om den anden bygningssagkyndige brugte 3 minutter eller 55 minutter på besigtigelsen. Når alt kommer til alt, er det i Rapportens fremstilling et sløset stykke arbejde, der blev leveret af de bygningssagkyndige og Huseftersynsordningen. Bygningssagkyndige bakker op På baggrund af DR/Rapporten og af indlæg i andre medier om Huseftersynsordningen har Sekretariatet fået mange henvendelser fra bygningssagkyndige, både fra de som har kunnet tilslutte sig kritikken og fra nogle, som ikke kunne følge kritikken. Sekretariatet har endvidere fået mange spørgsmål om og forslag til, hvordan Huseftersynsordningen bør udvikle sig i fremtiden. Til spørgsmålene har Sekretariatet meddelt, at der nu skal gennemføres undersøgelser og vurderinger med henblik på at afdække, hvilke muligheder der er, og hvilke fordele og ulemper disse måtte medføre for de til Huseftersynsordningen knyttede parter. Alle de forslag, Sekretariatet har modtaget, indgår i overvejelserne om den fortsatte udvikling i Huseftersynsordningen. Sekretariatet vil gerne takke for gode ideer. Nogle vil sikkert kunne genkende dele af deres ideer i eventuelle ændringer, der vil blive gennemført. Bliver der smidt bygningssagkyndige ud af ordningen? Et punkt, som er blevet rejst fra flere bygningssagkyndiges side, er, Hvad er resultaterne af kvalitetskontrollen blive der ikke smidt nogle bygningssagkyndige ud. På baggrund af dette kan sekretariatet oplyse at By- og Boligministeriet har givet sekretariatet mulighed for at overtale bygningsagkyndige til at forlade ordningen, hvis de som bygningssagkyndige laver dårligt arbejde. Sekretariatet har i indeværende år bedt fire bygningssagkyndige, der ikke har relation til TV-udsendelsen Rapporten, om at forlade ordningen hvilket de har gjort. I øvrigt følges den fastlagte procedure. Fratagelse af beskikkelse By- og Boligministeriet har i samarbejde med Sekretariatet fastlagt procedurerne for, hvornår beskikkelse kan inddrages som følge af mangler, der er konstateret ved kvalitetskontrollen af tilstandsrapporter. Hvis både første og anden markkontrol afdækker fejl og mangler i tilstandsrapporterne, indkaldes den sagkyndige til møde i Sekretariatet. Her får den bygningssagkyndige mulighed for at forklare og begrunde sine tilstandsrapporters kvalitet. Efter mødet bliver der udført en tredie markkontrol, hvor en tredie tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige bliver gennemgået. Hvis heller ikke kvaliteten af denne rapport er tilfredsstillende, set med Sekretariatets øjne, bliver sagen overdraget til By- og Boligministeriet med indstilling om fratagelse af beskikkelsen. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen af tilstandsrapporter, hvor ejendomme genbesigtiges, gennemføres for tiden af ti beskikkede bygningssagkyndige. Disse sagkyndige er udvalgt på baggrund af deres erfaringer med hensyn til skaderegistrering og skadeafhjælpning i det danske byggeri samt deres evne til at viderebringe erfaringer erhvervet i forbindelse med kontrolarbejde. De ti bygningssagkyndige er ikke udvalgt på baggrund af, at de udarbejder få eller mange tilstandsrapporter eller på grund af deres evt. tilknytning til organisationerne. I forbindelse med kontrolarbejdet er både Sekretariatet og de sagkyndige opmærksomme på, at der kan være interessekonflikter mellem de to parter, der deltager i kontrollen. Kvalitetskontrol hvordan? Kvalitetskontrollen er bygget op i tre niveauer. Kommentering Gennemlæsning af 1-5 tilstandsrapporter. Første og evt. anden markkontrol Kontrollant genbesigtiger en ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige. Ny kontrollant genbesigtiger en ny ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige. Møde samt tredje markkontrol Møde med den bygningssagkyndige i Sekretariatet om resultatet af markkontrollerne samt genbesigtigelse af endnu en ejendom. Første og anden markkontrol Bygningssagkyndige, der udtages til markkontrol, vil blive kontaktet af Sekretariatet i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af kontrollen. De vil, i forbindelse med at kontrollen gennemføres, blive orienteret om resultatet af kontrollen eller, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, blive tilbudt at deltage i selve kontrollen. Hvis der i forbindelse med den første kontrol konstateres væsentlige afvigelser i den kontrollerede tilstandsrapport, vil den sagkyndige blive udtaget til anden markkontrol. Skulle denne også være fejlbehæftet, bliver den sagkyndige indkaldt til møde i Sekretariatet i Taastrup. Møde samt tredje markkontrol På dette møde vil den sagkyndige få mulighed for at forklare de afvigelser og fejl, der er blevet konstateret i forbindelse med de gennemførte kontroller. Endvidere vil proceduren for kvalitetskontrollen blive forelagt den sagkyndige, herunder muligheden for at den sagkyndige kan blive frataget sin 2 3/1 oktober

3 beskikkelse i tilfælde af, at en tredje markkontrol igen viser væsentlig manglende kvalitet i den udarbejdede tilstandsrapport. Hvad er en fejl? I forbindelse med kvalitetskontrollen arbejdes der med de nedenfor nævnte retningslinier for bedømmelse af fejl. En fejl er i kvalitetskontrollen bl.a. defineret som: en enkelt betydende skade er forkert indplaceret i karakterlisten en enkelt betydende skade mangler en sekundær bygning er ikke taget med / er undladt (jf. spørgsmål på side 4 i tilstandsrapporten) besigtigelse af en bygningsdel mangler (utilgængelige bygningsdele jf. spørgsmål på side 4 i tilstandsrapporten) Hvis der i forbindelse med en markkontrol konstateres flere fejl summeres disse, så tre fejl medfører, at den bygningssagkyndiges tilstandsrapport bedømmes som ikke retvisende. Kendt ansigt i EM-sekretariatet har takket af Erik Hansen, der fyldte 67 år i september, takkede af og gik på pension den 1. oktober 21. Onkel Erik har været energikonsulenternes trofaste mand i EM-sekretariatet i mange år og en god videnperson at have lige ved hånden i HE-sekretariatet. Han kom til Instituttet i 1978 som forstkandidat fra en stilling som produktionschef på en af Danmarks største limtræ- og træelementfabrikker. Erik Hansen har været bindeleddet til konsulenterne, til Energistyrelsen og til Registreringsudvalget. Han har således været manden, der har haft til opgave at etablere regler for konsulenternes arbejde, der kunne kombinere de politiske ønsker med, hvad der er praktisk muligt i marken. Erik fortsætter arbejdet på en del af sine nuværende opgaver som konsulent, medens de øvrige opgaver vil blive løst ved en anden fordeling af arbejdsopgaverne i Sekretariatet. Aktuelle tendenser i domsafsigelser vedr. bygningssagkyndiges ansvar En korrekt karakter med vildledende note kan blive dyr for den beskikkede bygningssagkyndige. Det samme gælder fejlbehæftede udbedringsforslag og glemte bygninger. Med hensyn til den beskikkede bygningssagkyndiges ansvar i forbindelse med udarbejdelse af rapporter, ses flere domme hvor den bygningssagkyndige ikke blot er dømt som følge af, at noget er overset eller glemt, men også som følge af forskellig opfattelse af karaktergivningen og især også som følge af den note, der er givet i forbindelse med en efter rettens mening ellers korrekt givet karakter. Karakter med vildledende note I en aktuel sag fandt dommeren, at den beskikkede bygningssagkyndige havde bedømt skaden med den korrekte karakter, men i noten blev skaden beskrevet på en måde, så skaden på trods af karakteren så mindre alvorlig ud, end den reelt var. Det konkluderes på side 36 i Rapport om kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., af lektor, lic.jur Hans Henrik Edlund, Handelshøjskolen i Århus, at: det må være gældende ret, at en sagkyndig der ikke beskriver en skade eller tegn på skade tilstrækkelig klart, kan blive gjort ansvarlig, og samtidig må det formodes, at der skal være tale om en klar afvigelse i negativ retning for køberen mellem beskrivelsen i tilstandssrapporten og de faktiske forhold, hvilket ses at være kommet til udtryk i den analyserede praksis. Fejlbehæftede udbedringsforslag Det ses også af enkelte domme og af Edlunds rapport (side 57), at den beskikkede bygningssagkyndige kan drages til ansvar for fejlbehæftede udbedringsforslag, selv om tilstandsrapporten i øvrigt giver et retvisende billede af bygningernes tilstand. Der rejses også krav mod beskikkede byg- ningssagkyndige som følge af oplysninger der er givet i tillæg til rapporterne, som falder uden for ordningen. Erstatning for fejlvurderinger Det sidste trend inden for sager der anlægges mod beskikkede bygningssagkyndige, er, at forsikringsselskaber søger regres hos beskikkede bygningssagkyndige for de udgifter, selskaberne har haft som følge af en efter selskabernes mening forkert givet karakter og vurdering i tilstandsrapporterne. I en aktuel sag er den beskikkede bygningssagkyndige blevet dømt, fordi denne i en rapport ikke havde oplyst, at en garage var i en så dårlig stand, at det ikke tjente noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport på garagen. Så selskabet måtte udbetale erstatning for garagen, som ellers ville have været undtaget fra dækningen. Se også glemte bygninger side 5. 3/1 oktober 3

4 Status - online HE / EM Både på og på er det blevet muligt at se, hvilke indrapporteringer som ikke er læst ind i databasen som følge af fejl i de indsendte filer. På hjemmesiderne har Sekretariatet forsøgt at omsætte databasens fejlkoder til mere forståeligt dansk. Her får du et par generelle punkter, som har været kilde til en del manglende indberetninger og som du forholdsvis let kan undgå. Det gælder både Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Datoer Der optræder forholdsvis ofte fejl i datofelter. Typisk mangler et ciffer i årstallet. F.eks 199 i stedet for 1999 og 198 i stedet for Ved energimærkning optræder fejlen f.eks. typisk ved de oplyste forbrug. Vi har også set Huseftersynsrapporter, som først bliver gennemgået i næste årtusinde!!! F.eks. 31. Specialtegn I tilstandsrapportens tekstfelter kan databasen i visse tilfælde ikke håndtere diverse specialtegn. Som f.eks - % - og (taghældningsgrader). Løbenumre Det sker til tider, at en bygningssagkyndig eller energikonsulent har tastet et løbenummer forkert. Tjek at det anvendte løbenummer nu også er et, som DU har købt hos Byggecentrum. Tjek også at det løbenummer, som du tildeler en tilstandsrapport eller et energimærke, ikke har været anvendt tidligere. Brug hjemmesiden Hvis blot de tre nævnte fejltyper kunne blive elimineret, ville vi undgå langt over halvdelen af de registrerede fejl. Du kan læse mere om fejltyper på din hjemmeside. Tjek din fejlstatus netop nu på Sekretariatets hjemmeside, på hhv. og Husk at du skal anvende dit tildelte password for at kunne se indlæste tilstandsrapporter / energimærker samt indberettede men fejlbehæftede tilstandsrapporter / energimærker. Hvornår skal et krav anmeldes til Sekretariatet? Ifølge bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen 6, stk. 1 skal den bygningssagkyndige underrette By- & Boligministeriet, hvis der rejses et krav. I praksis foregår dette ved at underrette Sekretariatet om kravet. Et krav defineres som et økonomisk krav. Dette medfører, at Sekretariatet skal informeres, når der overfor den bygningssagkyndige er rejst et økonomisk krav. Størrelsen af dette økonomiske krav er i den forbindelse underordnet. Sekretariatet skal altid informeres. Endvidere skal Sekretariatet altid Manglende habilitet En bygningssagkyndig har kontaktet Sekretariatet for at afklare hvordan denne skulle forholde sig i forbindelse med køb af en ejendom. Den bygningssagkyndige havde udarbejdet en tilstandsrapport for den konkrete ejendom. Efterfølgende var den bygningssagkyndige kommet på den tanke, at han gerne ville købe ejendommen. informeres, hvis der rejses en sag ved Ankenævnet for huseftersyn. Sekretariatet skal underrettes indenfor 14 dage efter, at kravet er rejst mod den bygningssagkyndige. Det kan ske på det dertil udarbejdede skema eller via Sekretariatets hjemmeside. Hvis det konstateres, at et krav der er anmeldt til ansvarsforsikringsselskabet, ikke er indberettet til Sekretariatet, får den bygningssagkyndige en advarsel. I gentagelsestilfælde medfører forseelsen, at beskikkelsen kan blive inddraget af By- og Boligministeriet. Sekretariatet vi i en sådan situation foreslå at sælger lader udarbejde en ny tilstandsrapport af en anden bygningssagkyndig. Hvis sælger ikke ønsker dette og den bygningssagkyndige forsat ønsker at købe ejendommen må den bygningssagkyndige informere sælger, det selskab der har givet ejerskifteforsikringstilbud og den bygningssagkyndigs ansvarsforsikringsselskab om problemstillingen. Hvis der fra blot en af ovennævnte rejses tvivl om den bygningssagkyndigs uvildighed, må den bygningssagkyndige undlade at købe ejendommen. Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Tvisthåndtering Som aktiv bygningssagkyndig er det vanskeligt helt at undgå før eller siden at modtage et brev fra en advokat med krav om erstatning. Vi har været så heldige at få Rasmus Damm, Simon Heising og Bjarne Lundgaard til at udvikle og holde et intensivt kursus, der giver dig en meget konkret indføring i det typiske hændelsesforløb for sager mod sagkyndige. Vi går helt tæt på sagsforløbet fra Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Huseftersyn, domstolene og Voldgiftsretten. Desuden gives en lang række gode råd til, hvordan sager undgås helt fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporten udarbejdes. Kurset udbydes både øst og vest for Storebælt: I Middelfart d. 31/1. DS 418 Tillæg 4 Med tillæg 4 til DS 418 har vi fået omfattende nye beregningsregler for kuldebroer i konstruktioner og i samlinger mellem konstruktioner. De nye beregningsregler bliver udleveret og gennemgået nøje af seniorforsker Sørens Aggerholm (By og Byg) og professor Svend Svendsen (DTU). Der fokuseres kraftigt på den praktiske anvendelse af reglerne bl.a. ved en række illustrative beregninger. Kurset er allerede blevet holdt flere gange med stor succes og gentages nu atter d. 3/11 i Middelfart. Læs mere om kurserne og tilmeld dig på eller kontakt Byggecentrum på tlf fax: /1 oktober

5 Tilstandsrapport før og efter renovering af en ejendom Der kan opstå problemer og misforståelser, hvor der er udarbejdet tilstandsrapporter både før og efter en ejendom er blevet renoveret. Ved en gennemgang af de to rapporter på samme ejendom, vil der naturligvis være store forskelle i udfaldet af rapporterne som følge af renoveringen, og for Sekretariatet, forsikringsselskaber og købere af ejendommen er det tydeligt, at der er sket noget. Men det fremgår ikke, hvad der egentligt er sket, eller om nogle af rapporterne mod forventning skulle være fejlbehæftede. Reglerne er klare. I tilstandsrapporten skal den beskikkede bygningssagkyndige kun beskrive husets aktuelle tilstand på besigtigelsestidspunktet. Foreligger der en tidligere tilstandsrapport, og er fejl og mangler der er anført i denne rapport efterfølgende udbedret, bør det fremgå af sælgeroplysningerne i den nye rapport under de relevante punkter og/eller under punktet: Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler. Da det er sælger bekendt, at der tidligere har været registreret fejl og mangler på ejendommen, bør dette fremgå af sælgeroplysningerne. Er disse fejl og mangler udbedret bør dette også oplyses. Dette sker på samme måde som, har der været foretaget reparation efter svampeskader og lignende oplysninger, der også gives i rapporten. Derfor er det meget vigtigt, at den beskikkede bygningssagkyndige er sælger behjælpelig, når denne skal udfylde sælgeroplysningerne. I forbindelse med eftersynet bør det tilstræbes, at udfyldelsen af sælgeroplysningerne sker på stedet sammen med sælger, så oplysningerne bliver så retvisende som muligt, og så eventuelle forglemmelser og misforståelser ikke opstår. Hent BBR oplysninger over Internettet Bygninger der er glemt i tilstandsrapporten Den seneste tid er der set flere domme mod beskikkede bygningssagkyndige foranlediget af krav rejst af forsikringsselskaberne, fordi bygninger ikke er taget med eller ikke er undladt under punktet: Bemærkninger, punkt 4: Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Samtlige bygninger skal anføres i tilstandsrapporten uanset art og type, også selv om bygningerne eksempelvis er af atypiske materialer. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige finder, at nogen af bygningerne skal undtages som følge af dårlig stand, skal dette fremgå på side 4 i tilstandsrapporten. I et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og IT- og Forskningsministeriet er Den Offentlige Informationsserver (OIS) blevet etableret på OIS stiller ejendomsdata til rådighed, og vil være til god hjælp, når der skal indsamles BBR oplysninger. Man behøver blot at indtaste kommune og adresse for at få adgang til en række generelle oplysninger om bygninger, opførelsesår, til-/ombygningsår, arealer, anvendelse, konstruktionsforhold, installationer, fredningsforhold mv. OIS indeholder her i første fase oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR), Planregistret (PLAN), Krydsreferenceregistret (KRR), Matrikelregistret (MATR) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Mange af ejendomsoplysningerne kan ikke ses af alle, men er tilgængelige for ejendommens ejer. Borgere uden fast ejendom kan bruge systemet uden at logge på men kan kun se de frit tilgængelige oplysninger. Når en bygning ikke er undtaget i tilstandsrapporten, er den med under den normale forsikringsdækning på ejerskifteforsikringen. Heraf følger, at hvis der er skader på denne bygning, er skaderne omfattet af den tegnede ejerskifteforsikring. Mener forsikringsselskabet at bygningen skulle have været undtagen forsikringsdækningen i forbindelse med en skade, vil den beskikkede bygningssagkyndige blive draget til ansvar herfor. 3/1 oktober 5

6 Statistikker Sekretariatet har modtaget i alt tilstandsrapporter i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21. Den 3/9-21 var der i alt 883 beskikkede bygningssagkyndige. Statistikgrundlaget for de viste resultater er de tilstandsrapporter. Antal rapporter uge 2. uger Indberetningstider for tilstandsrapporter 3. uger 4. uger > 4. uger Antal bygningssagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. 3/9-21 Antal bygningssagkyndige Antal rapporter Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig modtaget i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21 >4 Antal rapporter City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af tilstandsrapporter udført i perioden fra 1/1-21 til 3/9-21 Ny prækvalifikationsrunde for udbud af HE- og EM-sekretariaterne Som omtalt i Huseftersyn-Nyt 2/1 har Teknologisk Institut og Byggecentrum drevet sekretariatsfunktionen for Huseftersyn og Energimærkning siden henholdsvis 1996 og 1997, og Sekretariatet skal i henhold til gældende EUregler udbydes på ny. By- og Boligministeriet samt Energistyrelsen gennemførte en prækvalifikationsrunde med en budfrist pr. 6. juni 21. Udbudsrunden blev efterfølgende annulleret på grund af for lille interessetilkendegivelse. By- og Boligministeriet annoncerede derfor påny efter interessetilkendegivelser med henblik på prækvalifikation vedrørende begrænset udbud af Sekretariatsfunktioner for Huseftersynsordningen, i henhold til EU s råds direktiv 92/5/EØF af 18. juni På samme måde udbød Energistyrelsen endnu en gang sekretariatsfunktionen for Energimærkning. Sidste frist for afgivelse af interessetilkendegivelse var den 26. oktober 21. Herefter får prækvalificerede leverandører, som indbydes, et kortfattet udbudsmateriale og har så to måneder til at afgive tilbud. Sekretariatsfunktionen overtages pr. 1. juni 22 og forventes gennemført i tre år med mulighed for forlængelse i maksimalt to år. Det betyder, at de to sekretariater for henholdsvis Huseftersyn og Energimærkning foreløbig arbejder uændret i Teknologisk Institut og Byggecentrum frem til udgangen af maj måned /1 oktober

7 Retsafgørelser vedrørende tage 8 7 Antal retsafgørelser, ialt 243 Antal retsafgørelser på tage, ialt 18 Sekretariatet følger løbende med i og registrerer de domsafsigelser, der vedrører Huseftersynsordningen. Dette giver os mulighed for at følge udviklingen, bearbejde resultaterne statistisk og eventuelt gøre de bygningssagkyndige opmærksomme på, hvilke bygningsdele de skal være særligt opmærksomme ved. Retsafgørelser Tage er fortsat den bygningsdel, der oftest bliver berørt i domsafsigelse. Sekretariatet har derfor foretaget en statistisk bearbejdning af krav og erstatninger for tage, som vist på den nederste graf. Når man ser på graferne, skal man være opmærksom på, at en retsafgørelse kan handle om flere bygningsdele Ingen angivelse City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Gennemsnit krav rejst af køber Gennemsnit erstatning til køber Krav og erstatninger alene vedrørende tage Vedrørende tage er der i alt rejst krav for 8,9 millioner kroner. Heraf er der anerkendt erstatninger på 2,5 millioner kroner. De anerkendte erstatninger fordeler sig meget ujævnt over de forskellige landsdele. Krav / Erstatning i kr Ingen angivelse City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Nyt fra EM-sekretariatet Temadag om Energimærkning af ejerlejligheder Sekretariatet for Energimærkning afholder temadag om energimærkning af ejerlejligheder den 3. oktober 21 i Århus Kongreshus. En tilsvarende temadag er afholdt i Byggecentrum i Ballerup den 23. oktober. Program Gennemgang af de tre typer energimærkninger for ejerlejligheder En konsulents erfaringer med udarbejdelse af ELO-rapporter En konsulents erfaringer fra energimærkning af ejerlejligheder Paneldiskussion Pris pr. deltager 375,- kr. ekskl. moms. Tilmelding sker til Byggecentrum på telefon 712 6, eller Næste optagelseskursus Optagelseskursus for energikonsulenter afholdes på Byggecentrum i Middelfart den november og december 21. Husk at tilmelding først kan ske, når ansøgeren er godkendt med hensyn til uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgningsmateriale kan hentes på Aktuelle kurser for konsulenter Byggecentrum holder i efteråret kurser af særlig interesse for energikonsulenter. EK-pro grundkursus Opbygningen af EK-Pro. Indtastning og beregning af såvel enfamiliehus, etageejendom og ejerlejlighed samt indberetningen til Sekretariatet. Tips og tricks i EK-pro. Kurset afholdes den 29. oktober 21 i Middelfart. EK-pro fortsættelseskursus Avanceret anvendelse af EK-pro. Det mest rationelle forarbejde i marken til indtastning i EK-Pro. Bygninger med flere varmesystemer. Konvertering fra ét brændsel til et andet. Beregninger af U-værdier ved hjælp af et hjælpeprogram, redigering i stamdata samt gennemgang af hjælpende sider på internettet mm. Kurset afholdes den 3. oktober 21 i Middelfart. 3/1 oktober 7

8 Indgreb i elinstallationer Sekretariatet har anmodet Elektricitetsrådet om at få afklaret, om den bygningssagkyndige må: flytte/demontere en baldakin i forbindelse med et lampested demontere låg og afdækninger på en dåse. Elektricitetesrådet har svaret: Den bygningssagkyndige er som alle andre underlagt elinstallatørloven, og han må derfor ikke foretage indgreb i den elektriske installation, Loft Baldakin herunder løsne afdækninger eller låg, når dette kræver værktøj. Brugeren må derimod selv udskifte normaltætte afbrydere og stikkontakter samt ophænge og nedtage belysningsarmaturer i boliger, når dette ikke sker erhvervsmæssigt. Sign: Ingeniør P. Mikkelsen, Elrådet udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Pedersen (ansvarshavende) Lars Tangaa-Andersen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen To udgaver af en tilstandsrapport Sekretariatet har i flere tilfælde konstateret, at bygningssagkyndige har rettet i selve tilstandsrapporten efter offentliggørelsen. Den eneste måde en tilstandsrapport kan ændres på, er ved at den bygningssagkyndige udarbejder en allonge, hvori ændringerne til tilstandsrapporten fremgår. Hvis en bygningssagkyndig ændrer i selve tilstandsrapporten, optræde der to udgaver af det samme dokument. Problemet er herefter: Hvilken udgave af tilstandsrapporten har køber modtaget, og hvilken udgave er der givet forsikringstilbud efter? Brug Når Sekretariatet bliver gjort opmærksom på, at en bygningssagkyndig har udarbejdet to udgaver af en tilstandsrapport bliver den bygningssagkyndige kontaktet med en anmodning om at forklare, hvorfor der findes to udgaver af tilstandsrapporten. Sekretariatet skønner endvidere i hvert tilfælde, om By & Boligministeriet skal informeres med henblik på en vurdering af den bygningssagkyndiges beskikkelse. Hvornår er en tilstandsrapport offentliggjort? Efter Sekretariatets opfattelse er en tilstandsrapport offentliggjort i det øjeblik tilstandsrapporten eller en kopi af denne er overdraget til kunden, et forsikringsselskab eller en tredje part. til at orientere Sekretariatet, hvis der rejses krav mod dig som bygningssagkyndig til at orientere Sekretariatet, hvis der rejses krav ved Ankenævnet for Huseftersyn mod dig til at se hvilke krav Sekretariatet er orienteret om til at se hvilke tilstandsrapporter, der er registrerede til at se hvilke løbenumre, der er åbne til at se hvilke tilstandsrapporter, der ikke har kunne læses af sekretariatet Hvis du ikke kan huske den kode du har fået kan du kontakte Sekretariatet med henblik på at få en ny kode. Repro og tryk: IT-Grafik Redaktionen er sluttet 18. oktober Næste nummer udkommer i januar 22 Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. kan læses på og downloades fra: som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken /1 oktober

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 103 Offentligt 1 Åbent brev til folketingets Boligudvalg Slagelse september 2010 Vedr.: Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTBOKS 141 DK-2630 TAASTRUP TELEFON

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere