e-tinglysning Brugerformular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-tinglysning Brugerformular"

Transkript

1 e-tinglysning Brugerformular Appendiks til kernedokument UDKAST Version 0.9, CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S brugerformular-koncept.doc

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Brugerformular Appendiks til kernedokument e-tinglysning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: ABJ Udskrevet: Skabelonversion: Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer Alle Denne version er draft version. Dokumentet i sin endelige version vil indgå som appendiks i næste version af kernedokumentet. brugerformular-koncept.doc Side 2 of 18

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Identifikation Formål KONCEPT FOR BRUGERFORMULARER Indsendelse af brugerformular Godkendelse Test af brugerformularer (staging) Anmeldelse med brugerformular FRASER OG BILAG Fraser Fraser og Bilag AFLEVERING AF BRUGERFORMULAR TIL GODKENDELSE Før idriftsættelsen Efter idriftsættelsen ADGANG EKSEMPLER Tekstfrase XML-BF til indsendelse Anmeldelse med brugerformular Skrivebordseksempel på schematron Skrivebordseksempel på forudfyldelse brugerformular-koncept.doc Side 3 of 18

4 1. Indledning 1.1 Identifikation Dette dokuments oprindelig tekst er fra Baseline-dokumentets afsnit 9. Dokumentet beskriver udbygning af konceptet for brugerformualrer i e-tl, som gennemgået på brugerformular-workshop den 6. feb Derudover er der indsat konkrete XML-eksempler for det fælles ejerpantebrev. Disse svarer nogenlunde til grænsefladegruppens høringsversion 0.4 af OIOXML. 1.2 Formål Formålet med dokumentet er at beskrive brugerformular konceptet, så det er opdateret i forhold til brugerformular workshoppen den 6. feb Dokumentet er en draft version, idet den endelige version vil indgå som appendiks i næste version af kernedokumentet. brugerformular-koncept.doc Side 4 of 18

5 2. Koncept for brugerformularer En brugerformular i e-tl er et sæt af yderligere constraints for en given ekspeditionstype, som Tinglysningsretten har forhåndsgodkendt sammen med en liste over de prøvelseskontroller, som overholdelse af constraints overflødiggør. Anmeldelse med brugerformular sker ved at indsende en komplet og gyldig anmeldelse med angivelse af, at den overholder en given brugerformulars sæt af constraints. Overholder anmeldelsen faktisk brugerformularen, kan tinglysningsmotoren udelade de fravalgte prøvelseskontroller for ekspeditionstypen, hvilket giver mulighed for at anmeldelsen kan få en hurtigere (automatisk) behandling. Hvis eksempelvis en kontrol undersøger om renten er acceptabel, så kan fastlåsning i en brugerformular af renten til 5% gøre, at Tinglysningsretten kan markere denne kontrol som overflødig for brugerformularen. Jo, større dele af anmeldelsen der låses fast evt fastlåst som 'ikke udfyldt' jo nemmere kan Tinglysningsretten vurdere brugerformularens gyldighed i alle kombinationer for de tilbageværende variable felter. Derved kan Tinglysningsretten markere et tilstrækkeligt stort antal kontroller som overflødige, til at anmeldelsen kan undgå at komme i manuel behandling. For at undgå stor redundans opfordres som i alle anmeldelser til brug af forudindsendte bilag. Desuden vil anmeldelser med brugerformular blive påtvunget anvendelse af fraser i stedet for fritekster til fx erklæringer. 2.1 Indsendelse af brugerformular En brugerformular oprettes ved at indsende en eksempel-anmeldelse, sammen med en liste over variable dele samlet kaldet XML-BF. Listen over variable dele udgør en simpel måde at udtrykke brugerformularens constraints på, i det alt andet fastlåses til det indhold, eksempel-anmeldelsen har, det vil sige henholdsvis som faste værdier eller som tomt/ikke udfyldt. Diagremmet herunder viser de enkelte dele og funktioner, der indgår i forbindelse med indsendelsen. BFxxx fo r E2 3 -v2.1 Po rt a l-b lo k- in s t ru ks - v2.0 - BF for E2 3 -v2.1 XML-BF va lid XML-insta ns m e d liste a f va ria ble fe lte r Va lid e r XML-BF XSD-va lidite t Kun fra se r fe jl i de t indse ndte XSD-E2 3 -v2.1 Op re tre a lkre d itp a n te b rev BFxxx fo r E2 3 -v2.1 XS L-p re fille r - v2.0 - Ge n e re r o g p u b lic e r BFxxx fo r E2 3 -v2.1 XS L-v a lid e rin g e vt Sche m a tron BFxxx fo r E2 3 -v2.1 XML-BF Ma n u e l g o d ke n d e ls e juridisk vurde ring No t ifika t io n til indse nde r ka n ikke go dke nde s ka n godke n d e s Afvis t Ko n t ro lin s t ru k s fx 's p rin g o ve r K1 2 ' Bemærk følgende: Eksempelanmeldelsen skal være en komplet udfyldt anmeldelse for en specifik ekspeditionstype Eksempelanmeldelsen skal være validt i fht XML-Schema for ekspeditionstypen Der må ikke være fritekst, kun frase-id'er. Disse må evt. oprettes forud i frasekataloget. brugerformular-koncept.doc Side 5 of 18

6 Dele af anmeldelsen vil normalt altid skulle angives som variabelt. Eksempelvis tinglysningsobjekt, rollesamling, afgiftsblok m.fl. Nogle dele giver det ikke meget mening at angive som variable eksempelvis bilag, fritekstfelter og de fleste erklæringer og samlinger. Udfyldte felter, der ikke er angivet til at være variable, fastlåses med deres indhold Ikke inkluderede (optionelle!) felter fastlåses som tomme. Jf pkt d og ovennævnte princip om 'jo mere, der er låst, jo bedre', anbefales det, at alle tekstfelter og samlinger (fx HaeftelseSamling) er fastlåst. Dette har i forskellige omgange været angivet som afvisningsgrund, men er opdateret jf diskussion på Brugerformularworkshop. Mht pkt d og e vil der i den endelige specifikation for Brugerformularer indgå en opdateret præcis angivelse af, hvilke dele der henholdsvis kan og ikke kan være variable. Såfremt formularen er processerbar, tildeles den en ny BrugerformularIdentifikator, der returneres sammen med selve XML-BF og en genereret XSL-fil, som kan bruges til at kontrollere om en given anmeldelse overholder brugerformularen. Diagrammet viser yderligere to produkter, som skal genereres til brug i portalen, dels en XSL til præudfyldelse af anmeldelser, dels 'Portal-blok-instruks', som er konfigurationsdata til brug ved anmeldelse med brugerformlar via tinglysning.dk. 2.2 Godkendelse Når en formular er indsendt, valideret og oprettet, vurderer Tinglysningsretten om anmeldelser i henhold til formularen vil være gyldige, og om der er kontroller, som kan udelades, når brugerformularen er overholdt. For øge muligheden for at opnå automatisk prøvelse skal en eller flere kontroller i sagens natur kunne udelades. e-tl sender en notifikation til indsender om godkendelsen. 2.3 Test af brugerformularer (staging) Såfremt indsender ønsker at afprøve brugerformular i eksternt testmiljø kan han bede Tinglysningsretten om at foretage godkendelsen og opsætningen af kontroller der. Herefter kan indsender teste mht automatisk behandling af anmeldelser baseret på formularen. Når indsender har testet færdigt, skal brugerformularen indsendes i produktion. Indsender kan gøre Tinglysningsretten opmærksom på sammenhængen til godkendelsen i test enten i kraft af brugerformularens navn/type/indsenderinfo/beskrivelse eller evt separat pr mail/telefon. 2.4 Anmeldelse med brugerformular Ved anmeldelse med angivelse af en BrugerformularIdentifikator kontrollerer etl først at XML Schema er overholdt, dernæst at reglerne for brugerformularen er overholdt, dvs at alle felter har indholdet, som fastlåst ved indsendelsen af XML-BF. Herefter køres alle kontroller for ekspeditionstypen som normalt, med undtagelse af dem, der eksplicit er undtaget for denne brugerformular. Anmeldelsens indhold eller forhold i de aktuelt tinglyste rettigheder kan naturligvis stadig give manuel behandling eller afvisning fx ved ukendt tinglysningsobjekt eller manglende ret til at disponere. Men hvis brugerformularen er lavet og anvendt rigtigt, vil dette kun ske, hvor anmeldelsen faktisk skal gå til manuel (eller afvises). brugerformular-koncept.doc Side 6 of 18

7 3. Fraser og bilag 3.1 Fraser e-tl kommer til at indeholde et helt enkelt frasekatalog. Professionelle brugere kan her hente en FraseIdentifikator for en frase, fx forud for oprettelse af en brugerformular. FraseIdentifikatoren er en UUID, som alle efterfølgende kan bruge til at hente frasen med, for så vidt de kender UUID'en. FraseIdentifikatoren vil altid henvise til den oprindelige tekst. Selv de mindste ændringer kræver en ny UUID. Der er ikke umiddelbart anden søgemulighed end UUID'en og den komplette tekst. Derved er adgangsbeskyttelse indtil videre ikke noget problem ingen kan fremsøge og dermed lure i andres tekster før de er offentlige, fx via anvendelse i en offentliggjort anmeldelse. Fraser kan kun indehold tekst evt. opdelt i en overskrift og et eller flere afsnit (se efterfølgende XMLeksempel). Der ligger ingen form for godkendelse fra Tinglysningsrettens side i de lagrede fraser. Fraser vurderes kun i forbindelse med prøvelsen eller i forbindelse med godkendelse af en brugerformlar. Der vil som for bilag blive angivet en maksimal størrelse for fraser (fx tekst svarende til et par A4-sider), men derudover er der umiddelbart ingen grænser for indhold eller omfang. 3.2 Fraser og Bilag Bilag fungerer som beskrevet i Kravspecifikation (og Løsningsspecifikation) Mht omfang bør store klumper tekst placeres i bilag. En typisk tekstfrase tænkes at være på 3-4 afsnit. Den væsentligste forskel mellem bilag og tekstfraser er, at tekstfraserne indgår i den del af dokumentet, som skal præsenteres via e-tl's stylesheets (XSL til PDF), mens bilag forståelsesmæssigt og visuelt placeres som tilknyttede oplysninger fx vha et link på en HTML-side. brugerformular-koncept.doc Side 7 of 18

8 4. Aflevering af brugerformular til godkendelse 4.1 Før idriftsættelsen Under testforløbet indsendes XML-BF via administrativ WS jf 'Test af brugerformularer (Staging)'-afsnit Efter nærmere aftale vil e-tl åbne for insendelse i produktion forud for launch. Nærmere omkring dette vindue skal aftales og afpasses under hensyn til driftsmilljø og sektorens og Tinglysningsrettens arbejdsprocess. 4.2 Efter idriftsættelsen Efter idriftsættelse sker indsendelse ske på samme måde, dvs jf 'Test af brugerformularer (Staging)'-afsnit. Hvis behovet viser sig, er det muligt, at der på et senere tidspunkt kommer et mere avanceret værktøj til koordinering af godkendelser af brugerformularer i test og produktion. Efter idriftsættelsen kan brugerformularer i øvrigt også oprettes og administreres via portalløsningen, herunder fx ændring af eller hvilke CVR-numre, der skal have adgang til den pågældende brugerformular brugerformular-koncept.doc Side 8 of 18

9 5. Adgang Alle aktive brugerformularer, som den pågældende bruger har adgang til, vil kunne ses og udfyldes på portalen, men kun af de brugere, som har adgang til brugerformularen. brugerformular-koncept.doc Side 9 of 18

10 6. Eksempler Dette afsnit indeholder XML-eksempler udfærdiget efter Sektorens forslag til fælles ejerpantebrev. Eksemplerne er lavet til e-tl-oioxml v.0.3+ og er således primært tænkt som konkretisering af konceptet. 6.1 Tekstfrase En tekstfrase kan indeholde en overskrift øverst og dernæst et eller flere afsnit. Der er ingen anden formattering givet. <model:frase> <model:fraseidentifikator>7089db2e-706a d6-44f </model:fraseidentifikator> <model:frasetekst> <model:overskrift>tvangsauktion</model:overskrift> <model:afsnit> I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. </model:afsnit> <model:afsnit> Lorem ipsum... </model:afsnit> </model:frasetekst> </model:frase> Bemærk at de enkelte tekstelementer, kan ikke formatteres meningsfuldt med indrykning etc! Derudover kan kun XML-valid tekst benyttes, ellers skal laves escape med enititeter fx kan et mindre-end ('<') give problemer for XML-parser, hvorfor det skal angives som '<' i teksten (less than). Begge begrænsninger er helt standard for XML-håndtering. 6.2 XML-BF til indsendelse Herunder et eksempel på sammensætning af data for indsendelse af en ny brugerformular: <IndsendBrugerformularRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:kms="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/administration/1/" xmlns:anm="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" xmlns:tingbog="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:model="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/administration/1/../../../service/message/administration/1/indsendbrugerformular.xsd"> <model:brugerformularnavn>sektorens Fælles Ejerpantebrev for fast ejendom</model:brugerformularnavn> <model:brugerformularbeskrivelse>brugerformular baseret på eksempel for Sektorens Fælles Ejerpantebrev for fast ejendom </model:brugerformularbeskrivelse> <model:brugerformularejer> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> </model:brugerformularejer> <anm:brugerformularregelsamling> <!-- (pseudo)xpath - skal altid have namespace prefixes --> <anm:brugerformularregelvariabel>model:rollesamling</anm:brugerformularregelvariabel> <anm:brugerformularregelvariabel>model:tinglysningafgift</anm:brugerformularregelvariabel> <anm:brugerformularregelvariabel>model:fastejendomsamling</anm:brugerformularregelvariabel> <!-- nb! indeholder også respektsamling --> <anm:brugerformularregelvariabel>model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsebeloeb</anm:brugerformularregelvariabel> <anm:brugerformularregelvariabel>model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelseren tevariabel/model:haeftelserentesats</anm:brugerformularregelvariabel> </anm:brugerformularregelsamling> <BrugerformularSpecifikation> <tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> <RolleSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Rolle id="id000001"> <RolleTypeIdentifikator>anmelder</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> <SagsReference> /P/ / </SagsReference> </Rolle> <Rolle id="id000002"> <RolleTypeIdentifikator>kreditor</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000017"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000018"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> brugerformular-koncept.doc Side 10 of 18

11 <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> </RolleSamling> <ErklaeringSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Erklaering> <ErklaeringKode>A12</ErklaeringKode> <!-- Hvis pantebrevet kun underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger > </Erklaering> <Erklaering> <ErklaeringKode>T14</ErklaeringKode> <!--Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de pantsatte ejendom/me er omfatte af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver medunderskrevne ægtefælle/partner samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren medejer, underskrives som debitor og pantsætter. --> </Erklaering> </ErklaeringSamling> <model:tinglysningafgift xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <AfgiftOplysninger> <AfgiftspligtigtBeloeb> </AfgiftspligtigtBeloeb> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </AfgiftOplysninger> <Afgiftsbeloeb> <BeloebVaerdi>1500</BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </Afgiftsbeloeb> </model:tinglysningafgift> <model:fastejendomsamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <FastEjendom> <EjendomIdentifikator> <Ejendom> <Ejendomtype>Ejerlejligheder</Ejendomtype> </Ejendom> <kms:cadastraldistrictidentifier> </kms:cadastraldistrictidentifier> <kms:landparcelidentifier>1mt</kms:landparcelidentifier> </EjendomIdentifikator> <RespektSamling> <Respekt> <RettighedIdentifikator> <Id>b99cf287-7f88-485e-b468-b34fe5bedc83</Id> </RettighedIdentifikator> </Respekt> </RespektSamling> </FastEjendom> </model:fastejendomsamling> <model:ejerpantebrevfastejendom xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <HaeftelseBeloeb> <BeloebVaerdi> </BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </HaeftelseBeloeb> <HaeftelseIndeksreguleringIndikator>false</HaeftelseIndeksreguleringIndikator> <HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator>false</HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator> <HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseRente> <HaeftelseRenteVariabel> <HaeftelseRenteSats>5.5</HaeftelseRenteSats> <HaeftelseRentetilpasningIndikator>false</HaeftelseRentetilpasningIndikator> </HaeftelseRenteVariabel> </HaeftelseRente> <HaeftelseVilkaarSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>7089db2e-706a d6-44f </FraseIdentifikator> <!-- I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarSamling> </HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f</FraseIdentifikator> <!-- Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseOprykningsretIndikator>true</HaeftelseOprykningsretIndikator> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> brugerformular-koncept.doc Side 11 of 18

12 <PersonligtGaeldsansvarIndikator>false</PersonligtGaeldsansvarIndikator> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode>a</HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode> </model:ejerpantebrevfastejendom> </tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> </BrugerformularSpecifikation> <model:signaturecollection /> </IndsendBrugerformularRequest> Af feltet 'BrugerformularSpecifikaton' fremgår at formularen gælder ekspeditionstypen 'OpretRealkreditpantebrev'. Umiddelbart efter følger en helt normalt fuldt udfyldt anmeldelse. Listen 'BrugerformularRegelSamling' øverst angiver de dele af den udfyldte anmeldelse, som skal holdes åbne for variable værdier. Bemærk at udfyldt information i anmeldelsen, som ikke låses, er at opfatte som eksempelinformation, og det kan være udfyldt med fiktive personer etc. Svaret vil være en præcis gentagelse af det indsendte sammen med en identifikator for den nyoprettede brugerformular: <BrugerformularIdentifikator>981b177c dd5-81f2-ee61fc920250</BrugerformularIdentifikator> Hertil kommer en vedhæftet XSL/SCH-fil. Nærmere afklaring følger. Endelig er påhæftet en berigelsessamling indeholdende frasetekster for anvendte fraser til information for indsender. 6.3 Anmeldelse med brugerformular Herunder eksempel på en anmeldelse med brugerformular: <OpretEjerpantebrevAnmeldelse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:kms="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:anm="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" xmlns:tingbog="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:model="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/ version="0.2.0"> <anm:procesinstruktion> <model:brugerformularidentifikator>981b177c dd5-81f2-ee61fc920250</model:brugerformularidentifikator> </anm:procesinstruktion> <RolleSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Rolle id="id000001"> <RolleTypeIdentifikator>anmelder</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> <SagsReference> /P/ / </SagsReference> </Rolle> <Rolle id="id000002"> <RolleTypeIdentifikator>kreditor</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000017"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000018"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> </RolleSamling> <ErklaeringSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Erklaering> <ErklaeringKode>A12</ErklaeringKode> <!-- Hvis pantebrevet kun underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger > </Erklaering> <Erklaering> <ErklaeringKode>T14</ErklaeringKode> <!--Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de pantsatte ejendom/me er omfatte af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver brugerformular-koncept.doc Side 12 of 18

13 medunderskrevne ægtefælle/partner samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren medejer, underskrives som debitor og pantsætter. --> </Erklaering> </ErklaeringSamling> <model:tinglysningafgift xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <AfgiftOplysninger> <AfgiftspligtigtBeloeb> </AfgiftspligtigtBeloeb> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </AfgiftOplysninger> <Afgiftsbeloeb> <BeloebVaerdi>1500</BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </Afgiftsbeloeb> </model:tinglysningafgift> <model:fastejendomsamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <FastEjendom> <EjendomIdentifikator> <Ejendom> <Ejendomtype>Ejerlejligheder</Ejendomtype> </Ejendom> <kms:cadastraldistrictidentifier> </kms:cadastraldistrictidentifier> <kms:landparcelidentifier>1mt</kms:landparcelidentifier> </EjendomIdentifikator> <RespektSamling> <Respekt> <RettighedIdentifikator> <Id>b99cf287-7f88-485e-b468-b34fe5bedc83</Id> </RettighedIdentifikator> </Respekt> </RespektSamling> </FastEjendom> </model:fastejendomsamling> <model:ejerpantebrevfastejendom xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <HaeftelseBeloeb> <BeloebVaerdi> </BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </HaeftelseBeloeb> <HaeftelseIndeksreguleringIndikator>false</HaeftelseIndeksreguleringIndikator> <HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator>false</HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator> <HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseRente> <HaeftelseRenteVariabel> <HaeftelseRenteSats>5.5</HaeftelseRenteSats> <HaeftelseRentetilpasningIndikator>false</HaeftelseRentetilpasningIndikator> </HaeftelseRenteVariabel> </HaeftelseRente> <HaeftelseVilkaarSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>7089db2e-706a d6-44f </FraseIdentifikator> <!-- I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarSamling> </HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f</FraseIdentifikator> <!-- Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseOprykningsretIndikator>true</HaeftelseOprykningsretIndikator> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <PersonligtGaeldsansvarIndikator>false</PersonligtGaeldsansvarIndikator> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode>a</HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode> </model:ejerpantebrevfastejendom> </OpretEjerpantebrevAnmeldelse> Anmeldelsen angiver som procesinstruktion BrugerformularIdentifikator'en (her UUID) returneret fra indsendelses-servicen, men derudover er indholdet som enhver anden anmeldelse. brugerformular-koncept.doc Side 13 of 18

14 6.4 Skrivebordseksempel på schematron Herunder et skrivebordseksempel til illustration af en genereret Schematron-validering af en etl-anmeldelse med brugerformular: <schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron"> <title>anm: tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse - uudi: 981b177c dd5-81f2-ee61fc920250</title> <ns prefix="tingbog" uri="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" /> <ns prefix="cpr" uri="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" /> <ns prefix="anm" uri="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" /> <ns prefix="kms" uri="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" /> <ns prefix="cvr" uri="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" /> <ns prefix="model" uri="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" /> <pattern name="main"> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse"> test="count(anm:procesinstruktion)=1">anm:procesinstruktion skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse</assert > test="count(*)=6">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse skal have præcis 6 elementer</assert> test="count(model:rollesamling)=1">model:rollesamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse</assert> test="count(model:erklaeringsamling)=1">model:erklaeringsamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse </assert> test="count(model:tinglysningafgift)=1">model:tinglysningafgift skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse</as sert> test="count(model:fastejendomsamling)=1">model:fastejendomsamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeld else</assert> test="count(model:ejerpantebrevfastejendom)=1">model:ejerpantebrevfastejendom skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpant ebrevanmeldelse</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:brugerformularidentifikator)=1">model:brugerformularidentifikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpa ntebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion/model:brugerformularidentifikator"> test="text() = '981b177c dd5-81f2- ee61fc920250'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion/model:brugerformularidentifikator skal være præcis '981b177c dd5-81f2-ee61fc920250'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling skal have præcis 2 elementer</assert> test="count(model:erklaering[position()=1])=1">model:erklaering[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebreva nmeldelse/model:erklaeringsamling</assert> test="count(model:erklaering[position()=2])=1">model:erklaering[position()=2] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebreva nmeldelse/model:erklaeringsamling</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1] skal have præcis 1 elemente r</assert> test="count(model:erklaeringkode)=1">model:erklaeringkode skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model :ErklaeringSamling/model:Erklaering[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1]/model:erklaeringkode"> test="text() = 'A12'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1]/model:erklaeringkode sk al være præcis 'A12'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2] skal have præcis 1 elemente r</assert> test="count(model:erklaeringkode)=1">model:erklaeringkode skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model :ErklaeringSamling/model:Erklaering[position()=2]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2]/model:erklaeringkode"> test="text() = 'T14'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2]/model:erklaeringkode sk al være præcis 'T14'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom"> test="count(*)=8">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom skal have præcis 8 elementer</assert> brugerformular-koncept.doc Side 14 of 18

15 test="count(model:haeftelsebeloeb)=1">model:haeftelsebeloeb skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model: EjerpantebrevFastEjendom</assert> test="count(model:haeftelseindeksreguleringindikator)=1">model:haeftelseindeksreguleringindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog :OpretEjerpantebrevAnmeldelse/model:EjerpantebrevFastEjendom</assert> test="count(model:haeftelseopskrivningsklausulindikator)=1">model:haeftelseopskrivningsklausulindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsevilkaarrente)=1">model:haeftelsevilkaarrente skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanm eldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling)=1">model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:o pretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelseoprykningsretindikator)=1">model:haeftelseoprykningsretindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opr etejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling)=1">model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling skal forefindes en og kun en gan g i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode)=1">model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseindeksreguleringindikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseindeksreguleringindikator skal v ære præcis 'false'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseopskrivningsklausulindikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseopskrivningsklausulindikator sk al være præcis 'false'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente skal have præcis 2 el ementer</assert> test="count(model:haeftelserente)=1">model:haeftelserente skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:e jerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente</assert> test="count(model:haeftelsevilkaarsamling)=1">model:haeftelsevilkaarsamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrev Anmeldelse/model:EjerpantebrevFastEjendom/model:HaeftelseVilkaarRente</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserent e skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelserentevariabel)=1">model:haeftelserentevariabel skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevan meldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model: HaeftelseRenteVariabel"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserent e/model:haeftelserentevariabel skal have præcis 2 elementer</assert> test="count(model:haeftelserentesats)=1">model:haeftelserentesats skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/ model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelserentevariabel</assert> test="count(model:haeftelserentetilpasningindikator)=1">model:haeftelserentetilpasningindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:o pretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelserentevari abel</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model: HaeftelseRenteVariabel/model:HaeftelseRentetilpasningIndikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsere nte/model:haeftelserentevariabel/model:haeftelserentetilpasningindikator skal være præcis 'false'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamli ng"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilk aarsamling skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelsevilkaar[position()=1])=1">model:haeftelsevilkaar[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejer pantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamling</assert> brugerformular-koncept.doc Side 15 of 18

16 context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamli ng/model:haeftelsevilkaar[position()=1]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilk aarsamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1] skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:fraseidentifikator)=1">model:fraseidentifikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/m odel:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamli ng/model:haeftelsevilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator"> test="text() = '7089db2e-706a d6-44f '">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:ha eftelsevilkaarsamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator skal være præcis '7089db2e-706a d6-44f '</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelsevilkaar[position()=1])=1">model:haeftelsevilkaar[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejer pantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:haeftelsev ilkaar[position()=1]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:h aeftelsevilkaar[position()=1] skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:fraseidentifikator)=1">model:fraseidentifikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/m odel:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:haeftelsev ilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator"> test="text() = '73ae1e3d-cb9e-4970-b52de7c78289e11f'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling /model:haeftelsevilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator skal være præcis '73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseoprykningsretindikator"> test="text() = 'true'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseoprykningsretindikator skal vær e præcis 'true'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling sk al have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1])=1">model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling</assert > context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haef telsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/m odel:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1] skal have præcis 2 elementer</assert> test="count(cpr:personcivilregistrationidentifier)=1">cpr:personcivilregistrationidentifier skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opreteje rpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haeftelsepersonligtgaeldsansva r[position()=1]</assert> test="count(model:personligtgaeldsansvarindikator)=1">model:personligtgaeldsansvarindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opr etejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haeftelsepersonligtgaelds ansvar[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haef telsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/cpr:personcivilregistrationidentifier"> test="text() = ' '">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsa mling/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/cpr:personcivilregistrationidentifier skal være præcis ' '</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haef telsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/model:personligtgaeldsansvarindikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/ model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/model:personligtgaeldsansvarindikator skal være præcis 'false'</assert> brugerformular-koncept.doc Side 16 of 18

17 context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode"> test="text() = 'a'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode skal være præcis 'a'</assert> </pattern> </schema> 6.5 Skrivebordseksempel på forudfyldelse Herunder et skrivebordseksempel til illustration af en genereret XSL, som kan generere et nyt XMLdokument med faste dele i henhold til brugerformularen og variable data fra en (delvist) udfyldt eller tom XML-instans: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" xmlns:tingbog="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" xmlns:anm="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" xmlns:kms="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:model="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" version="2.0"> <xsl:output method="xml" indent="yes" /> <xsl:strip-space elements="*" /> <xsl:template match="*" /><!-- Matcher alle andre elementer og gør ingenting --> <xsl:template match="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse"> <tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> <xsl:copy-of select="model:rollesamling" /> <ErklaeringSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Erklaering> <ErklaeringKode>A12</ErklaeringKode> <!-- Hvis pantebrevet kun underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger > </Erklaering> <Erklaering> <ErklaeringKode>T14</ErklaeringKode> <!--Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de pantsatte ejendom/me er omfatte af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver medunderskrevne ægtefælle/partner samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren medejer, underskrives som debitor og pantsætter. --> </Erklaering> </ErklaeringSamling> <xsl:copy-of select="model:tinglysningafgift" /> <xsl:copy-of select="model:fastejendomsamling" /> <model:ejerpantebrevfastejendom xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <xsl:copy-of select="model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsebeloeb" /> <HaeftelseIndeksreguleringIndikator>false</HaeftelseIndeksreguleringIndikator> <HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator>false</HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator> <HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseRente> <HaeftelseRenteVariabel> <xsl:copy-of select="model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelserentevariabel/model:haeftelsere ntesats" /> <HaeftelseRentetilpasningIndikator>false</HaeftelseRentetilpasningIndikator> </HaeftelseRenteVariabel> </HaeftelseRente> <HaeftelseVilkaarSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>7089db2e-706a d6-44f </FraseIdentifikator> <!-- I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarSamling> </HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f</FraseIdentifikator> <!-- Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseOprykningsretIndikator>true</HaeftelseOprykningsretIndikator> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <PersonligtGaeldsansvarIndikator>false</PersonligtGaeldsansvarIndikator> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode>a</HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode> </model:ejerpantebrevfastejendom> </tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> brugerformular-koncept.doc Side 17 of 18

18 </xsl:template> </xsl:stylesheet> brugerformular-koncept.doc Side 18 of 18

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 Søren Gjesse Systems Architect e-mail: sgjesse@csc.com tlf: +45 3614 5912 Copyright 2006, Computer Sciences Corporation Agenda Siden sidst Anmeldelsesdokument

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Ekstern Portal Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Ekstern portal e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

etinglysning FAQ Fællestest

etinglysning FAQ Fællestest etinglysning FAQ Fællestest Version 1.0, December 09, 2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S FAQ etl Fællestest (2).doc

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y E-TL teknisk møde Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Formål At diskutere den eksterne kommunikation med de eksterne parter for: At forstå

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 1.1 Generelt om kursusmaterialets opbygning...5 1.1.1 Anvendelse af formateret tekst...5 1.1.2 Handlevejledninger...5 1.2 Begreber og forkortelser...5

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Gå-hjem møde om DKMAnet.

Gå-hjem møde om DKMAnet. Gå-hjem møde om DKMAnet www.dkmanet.dk 19. januar 2012 Program Velkomst v/ Jytte Lyngvig Nye digitale services på DKMAnet Virksomhedstilladelser v/ Maria Skiffard Kliniske forsøg v/ Karina Markersen Bivirkninger

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Vejledning - Hvordan sender jeg supplerende materiale til Aarhus Kommune via Byg og Miljø

Vejledning - Hvordan sender jeg supplerende materiale til Aarhus Kommune via Byg og Miljø Vejledning - Hvordan sender jeg supplerende materiale til Aarhus Kommune via Byg og Miljø Indhold Hvordan finder jeg mit igangværende projekt?... 2 Hvordan udfylder jeg dokumentationskrav, som er påkrævet?...

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Teknisk afklaringsmøde

Teknisk afklaringsmøde Teknisk afklaringsmøde Dette dokument indeholder kommentarer fra et møde med de eksterne brugere af e-tl. Mødet blev afholdt i Domstolsstyrelsen d. 08-05- 2006 kl. 09:00 12:00. Devoteam Fischer & Lorenz

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Eksempel på transformation: XML -> RTF dokument:

Eksempel på transformation: XML -> RTF dokument: Eksempel på transformation: XML -> RTF dokument: RTF dokumenter er Rich Text dokumenter der kan formateres med farver og forskellige skrifttyper. I nogle tilfælde kan det være interessant at transformere

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Referat af Test og Teknik-gruppemøde den 22. juni 2007

Referat af Test og Teknik-gruppemøde den 22. juni 2007 Referat af Test og Teknik-gruppemøde den 22. juni 2007 Tilstede: Anja Olsen, Domstolsstyrelsen Henrik Hvid, Devoteam Signe Wagner, Devoteam (Referent), E-nettet Sine Fogh Nielsen, E-nettet (Devoteam) Peter

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

- Administratormanual

- Administratormanual PRO Ser vi c esys t em nøgl ent i leffekt i vpl anl ægni ng PSS si kr erdi g bedr e o ver bl i ko verdi ne ser vi c e -o g vedl i geho l del seso pgaver Kanbr ugesi ndenf orbl. a. : Ej endoms s er vi c

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere