e-tinglysning Brugerformular

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-tinglysning Brugerformular"

Transkript

1 e-tinglysning Brugerformular Appendiks til kernedokument UDKAST Version 0.9, CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S brugerformular-koncept.doc

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Brugerformular Appendiks til kernedokument e-tinglysning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: ABJ Udskrevet: Skabelonversion: Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer Alle Denne version er draft version. Dokumentet i sin endelige version vil indgå som appendiks i næste version af kernedokumentet. brugerformular-koncept.doc Side 2 of 18

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Identifikation Formål KONCEPT FOR BRUGERFORMULARER Indsendelse af brugerformular Godkendelse Test af brugerformularer (staging) Anmeldelse med brugerformular FRASER OG BILAG Fraser Fraser og Bilag AFLEVERING AF BRUGERFORMULAR TIL GODKENDELSE Før idriftsættelsen Efter idriftsættelsen ADGANG EKSEMPLER Tekstfrase XML-BF til indsendelse Anmeldelse med brugerformular Skrivebordseksempel på schematron Skrivebordseksempel på forudfyldelse brugerformular-koncept.doc Side 3 of 18

4 1. Indledning 1.1 Identifikation Dette dokuments oprindelig tekst er fra Baseline-dokumentets afsnit 9. Dokumentet beskriver udbygning af konceptet for brugerformualrer i e-tl, som gennemgået på brugerformular-workshop den 6. feb Derudover er der indsat konkrete XML-eksempler for det fælles ejerpantebrev. Disse svarer nogenlunde til grænsefladegruppens høringsversion 0.4 af OIOXML. 1.2 Formål Formålet med dokumentet er at beskrive brugerformular konceptet, så det er opdateret i forhold til brugerformular workshoppen den 6. feb Dokumentet er en draft version, idet den endelige version vil indgå som appendiks i næste version af kernedokumentet. brugerformular-koncept.doc Side 4 of 18

5 2. Koncept for brugerformularer En brugerformular i e-tl er et sæt af yderligere constraints for en given ekspeditionstype, som Tinglysningsretten har forhåndsgodkendt sammen med en liste over de prøvelseskontroller, som overholdelse af constraints overflødiggør. Anmeldelse med brugerformular sker ved at indsende en komplet og gyldig anmeldelse med angivelse af, at den overholder en given brugerformulars sæt af constraints. Overholder anmeldelsen faktisk brugerformularen, kan tinglysningsmotoren udelade de fravalgte prøvelseskontroller for ekspeditionstypen, hvilket giver mulighed for at anmeldelsen kan få en hurtigere (automatisk) behandling. Hvis eksempelvis en kontrol undersøger om renten er acceptabel, så kan fastlåsning i en brugerformular af renten til 5% gøre, at Tinglysningsretten kan markere denne kontrol som overflødig for brugerformularen. Jo, større dele af anmeldelsen der låses fast evt fastlåst som 'ikke udfyldt' jo nemmere kan Tinglysningsretten vurdere brugerformularens gyldighed i alle kombinationer for de tilbageværende variable felter. Derved kan Tinglysningsretten markere et tilstrækkeligt stort antal kontroller som overflødige, til at anmeldelsen kan undgå at komme i manuel behandling. For at undgå stor redundans opfordres som i alle anmeldelser til brug af forudindsendte bilag. Desuden vil anmeldelser med brugerformular blive påtvunget anvendelse af fraser i stedet for fritekster til fx erklæringer. 2.1 Indsendelse af brugerformular En brugerformular oprettes ved at indsende en eksempel-anmeldelse, sammen med en liste over variable dele samlet kaldet XML-BF. Listen over variable dele udgør en simpel måde at udtrykke brugerformularens constraints på, i det alt andet fastlåses til det indhold, eksempel-anmeldelsen har, det vil sige henholdsvis som faste værdier eller som tomt/ikke udfyldt. Diagremmet herunder viser de enkelte dele og funktioner, der indgår i forbindelse med indsendelsen. BFxxx fo r E2 3 -v2.1 Po rt a l-b lo k- in s t ru ks - v2.0 - BF for E2 3 -v2.1 XML-BF va lid XML-insta ns m e d liste a f va ria ble fe lte r Va lid e r XML-BF XSD-va lidite t Kun fra se r fe jl i de t indse ndte XSD-E2 3 -v2.1 Op re tre a lkre d itp a n te b rev BFxxx fo r E2 3 -v2.1 XS L-p re fille r - v2.0 - Ge n e re r o g p u b lic e r BFxxx fo r E2 3 -v2.1 XS L-v a lid e rin g e vt Sche m a tron BFxxx fo r E2 3 -v2.1 XML-BF Ma n u e l g o d ke n d e ls e juridisk vurde ring No t ifika t io n til indse nde r ka n ikke go dke nde s ka n godke n d e s Afvis t Ko n t ro lin s t ru k s fx 's p rin g o ve r K1 2 ' Bemærk følgende: Eksempelanmeldelsen skal være en komplet udfyldt anmeldelse for en specifik ekspeditionstype Eksempelanmeldelsen skal være validt i fht XML-Schema for ekspeditionstypen Der må ikke være fritekst, kun frase-id'er. Disse må evt. oprettes forud i frasekataloget. brugerformular-koncept.doc Side 5 of 18

6 Dele af anmeldelsen vil normalt altid skulle angives som variabelt. Eksempelvis tinglysningsobjekt, rollesamling, afgiftsblok m.fl. Nogle dele giver det ikke meget mening at angive som variable eksempelvis bilag, fritekstfelter og de fleste erklæringer og samlinger. Udfyldte felter, der ikke er angivet til at være variable, fastlåses med deres indhold Ikke inkluderede (optionelle!) felter fastlåses som tomme. Jf pkt d og ovennævnte princip om 'jo mere, der er låst, jo bedre', anbefales det, at alle tekstfelter og samlinger (fx HaeftelseSamling) er fastlåst. Dette har i forskellige omgange været angivet som afvisningsgrund, men er opdateret jf diskussion på Brugerformularworkshop. Mht pkt d og e vil der i den endelige specifikation for Brugerformularer indgå en opdateret præcis angivelse af, hvilke dele der henholdsvis kan og ikke kan være variable. Såfremt formularen er processerbar, tildeles den en ny BrugerformularIdentifikator, der returneres sammen med selve XML-BF og en genereret XSL-fil, som kan bruges til at kontrollere om en given anmeldelse overholder brugerformularen. Diagrammet viser yderligere to produkter, som skal genereres til brug i portalen, dels en XSL til præudfyldelse af anmeldelser, dels 'Portal-blok-instruks', som er konfigurationsdata til brug ved anmeldelse med brugerformlar via tinglysning.dk. 2.2 Godkendelse Når en formular er indsendt, valideret og oprettet, vurderer Tinglysningsretten om anmeldelser i henhold til formularen vil være gyldige, og om der er kontroller, som kan udelades, når brugerformularen er overholdt. For øge muligheden for at opnå automatisk prøvelse skal en eller flere kontroller i sagens natur kunne udelades. e-tl sender en notifikation til indsender om godkendelsen. 2.3 Test af brugerformularer (staging) Såfremt indsender ønsker at afprøve brugerformular i eksternt testmiljø kan han bede Tinglysningsretten om at foretage godkendelsen og opsætningen af kontroller der. Herefter kan indsender teste mht automatisk behandling af anmeldelser baseret på formularen. Når indsender har testet færdigt, skal brugerformularen indsendes i produktion. Indsender kan gøre Tinglysningsretten opmærksom på sammenhængen til godkendelsen i test enten i kraft af brugerformularens navn/type/indsenderinfo/beskrivelse eller evt separat pr mail/telefon. 2.4 Anmeldelse med brugerformular Ved anmeldelse med angivelse af en BrugerformularIdentifikator kontrollerer etl først at XML Schema er overholdt, dernæst at reglerne for brugerformularen er overholdt, dvs at alle felter har indholdet, som fastlåst ved indsendelsen af XML-BF. Herefter køres alle kontroller for ekspeditionstypen som normalt, med undtagelse af dem, der eksplicit er undtaget for denne brugerformular. Anmeldelsens indhold eller forhold i de aktuelt tinglyste rettigheder kan naturligvis stadig give manuel behandling eller afvisning fx ved ukendt tinglysningsobjekt eller manglende ret til at disponere. Men hvis brugerformularen er lavet og anvendt rigtigt, vil dette kun ske, hvor anmeldelsen faktisk skal gå til manuel (eller afvises). brugerformular-koncept.doc Side 6 of 18

7 3. Fraser og bilag 3.1 Fraser e-tl kommer til at indeholde et helt enkelt frasekatalog. Professionelle brugere kan her hente en FraseIdentifikator for en frase, fx forud for oprettelse af en brugerformular. FraseIdentifikatoren er en UUID, som alle efterfølgende kan bruge til at hente frasen med, for så vidt de kender UUID'en. FraseIdentifikatoren vil altid henvise til den oprindelige tekst. Selv de mindste ændringer kræver en ny UUID. Der er ikke umiddelbart anden søgemulighed end UUID'en og den komplette tekst. Derved er adgangsbeskyttelse indtil videre ikke noget problem ingen kan fremsøge og dermed lure i andres tekster før de er offentlige, fx via anvendelse i en offentliggjort anmeldelse. Fraser kan kun indehold tekst evt. opdelt i en overskrift og et eller flere afsnit (se efterfølgende XMLeksempel). Der ligger ingen form for godkendelse fra Tinglysningsrettens side i de lagrede fraser. Fraser vurderes kun i forbindelse med prøvelsen eller i forbindelse med godkendelse af en brugerformlar. Der vil som for bilag blive angivet en maksimal størrelse for fraser (fx tekst svarende til et par A4-sider), men derudover er der umiddelbart ingen grænser for indhold eller omfang. 3.2 Fraser og Bilag Bilag fungerer som beskrevet i Kravspecifikation (og Løsningsspecifikation) Mht omfang bør store klumper tekst placeres i bilag. En typisk tekstfrase tænkes at være på 3-4 afsnit. Den væsentligste forskel mellem bilag og tekstfraser er, at tekstfraserne indgår i den del af dokumentet, som skal præsenteres via e-tl's stylesheets (XSL til PDF), mens bilag forståelsesmæssigt og visuelt placeres som tilknyttede oplysninger fx vha et link på en HTML-side. brugerformular-koncept.doc Side 7 of 18

8 4. Aflevering af brugerformular til godkendelse 4.1 Før idriftsættelsen Under testforløbet indsendes XML-BF via administrativ WS jf 'Test af brugerformularer (Staging)'-afsnit Efter nærmere aftale vil e-tl åbne for insendelse i produktion forud for launch. Nærmere omkring dette vindue skal aftales og afpasses under hensyn til driftsmilljø og sektorens og Tinglysningsrettens arbejdsprocess. 4.2 Efter idriftsættelsen Efter idriftsættelse sker indsendelse ske på samme måde, dvs jf 'Test af brugerformularer (Staging)'-afsnit. Hvis behovet viser sig, er det muligt, at der på et senere tidspunkt kommer et mere avanceret værktøj til koordinering af godkendelser af brugerformularer i test og produktion. Efter idriftsættelsen kan brugerformularer i øvrigt også oprettes og administreres via portalløsningen, herunder fx ændring af eller hvilke CVR-numre, der skal have adgang til den pågældende brugerformular brugerformular-koncept.doc Side 8 of 18

9 5. Adgang Alle aktive brugerformularer, som den pågældende bruger har adgang til, vil kunne ses og udfyldes på portalen, men kun af de brugere, som har adgang til brugerformularen. brugerformular-koncept.doc Side 9 of 18

10 6. Eksempler Dette afsnit indeholder XML-eksempler udfærdiget efter Sektorens forslag til fælles ejerpantebrev. Eksemplerne er lavet til e-tl-oioxml v.0.3+ og er således primært tænkt som konkretisering af konceptet. 6.1 Tekstfrase En tekstfrase kan indeholde en overskrift øverst og dernæst et eller flere afsnit. Der er ingen anden formattering givet. <model:frase> <model:fraseidentifikator>7089db2e-706a d6-44f </model:fraseidentifikator> <model:frasetekst> <model:overskrift>tvangsauktion</model:overskrift> <model:afsnit> I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. </model:afsnit> <model:afsnit> Lorem ipsum... </model:afsnit> </model:frasetekst> </model:frase> Bemærk at de enkelte tekstelementer, kan ikke formatteres meningsfuldt med indrykning etc! Derudover kan kun XML-valid tekst benyttes, ellers skal laves escape med enititeter fx kan et mindre-end ('<') give problemer for XML-parser, hvorfor det skal angives som '<' i teksten (less than). Begge begrænsninger er helt standard for XML-håndtering. 6.2 XML-BF til indsendelse Herunder et eksempel på sammensætning af data for indsendelse af en ny brugerformular: <IndsendBrugerformularRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:kms="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/administration/1/" xmlns:anm="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" xmlns:tingbog="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:model="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/administration/1/../../../service/message/administration/1/indsendbrugerformular.xsd"> <model:brugerformularnavn>sektorens Fælles Ejerpantebrev for fast ejendom</model:brugerformularnavn> <model:brugerformularbeskrivelse>brugerformular baseret på eksempel for Sektorens Fælles Ejerpantebrev for fast ejendom </model:brugerformularbeskrivelse> <model:brugerformularejer> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> </model:brugerformularejer> <anm:brugerformularregelsamling> <!-- (pseudo)xpath - skal altid have namespace prefixes --> <anm:brugerformularregelvariabel>model:rollesamling</anm:brugerformularregelvariabel> <anm:brugerformularregelvariabel>model:tinglysningafgift</anm:brugerformularregelvariabel> <anm:brugerformularregelvariabel>model:fastejendomsamling</anm:brugerformularregelvariabel> <!-- nb! indeholder også respektsamling --> <anm:brugerformularregelvariabel>model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsebeloeb</anm:brugerformularregelvariabel> <anm:brugerformularregelvariabel>model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelseren tevariabel/model:haeftelserentesats</anm:brugerformularregelvariabel> </anm:brugerformularregelsamling> <BrugerformularSpecifikation> <tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> <RolleSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Rolle id="id000001"> <RolleTypeIdentifikator>anmelder</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> <SagsReference> /P/ / </SagsReference> </Rolle> <Rolle id="id000002"> <RolleTypeIdentifikator>kreditor</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000017"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000018"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> brugerformular-koncept.doc Side 10 of 18

11 <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> </RolleSamling> <ErklaeringSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Erklaering> <ErklaeringKode>A12</ErklaeringKode> <!-- Hvis pantebrevet kun underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger > </Erklaering> <Erklaering> <ErklaeringKode>T14</ErklaeringKode> <!--Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de pantsatte ejendom/me er omfatte af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver medunderskrevne ægtefælle/partner samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren medejer, underskrives som debitor og pantsætter. --> </Erklaering> </ErklaeringSamling> <model:tinglysningafgift xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <AfgiftOplysninger> <AfgiftspligtigtBeloeb> </AfgiftspligtigtBeloeb> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </AfgiftOplysninger> <Afgiftsbeloeb> <BeloebVaerdi>1500</BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </Afgiftsbeloeb> </model:tinglysningafgift> <model:fastejendomsamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <FastEjendom> <EjendomIdentifikator> <Ejendom> <Ejendomtype>Ejerlejligheder</Ejendomtype> </Ejendom> <kms:cadastraldistrictidentifier> </kms:cadastraldistrictidentifier> <kms:landparcelidentifier>1mt</kms:landparcelidentifier> </EjendomIdentifikator> <RespektSamling> <Respekt> <RettighedIdentifikator> <Id>b99cf287-7f88-485e-b468-b34fe5bedc83</Id> </RettighedIdentifikator> </Respekt> </RespektSamling> </FastEjendom> </model:fastejendomsamling> <model:ejerpantebrevfastejendom xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <HaeftelseBeloeb> <BeloebVaerdi> </BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </HaeftelseBeloeb> <HaeftelseIndeksreguleringIndikator>false</HaeftelseIndeksreguleringIndikator> <HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator>false</HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator> <HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseRente> <HaeftelseRenteVariabel> <HaeftelseRenteSats>5.5</HaeftelseRenteSats> <HaeftelseRentetilpasningIndikator>false</HaeftelseRentetilpasningIndikator> </HaeftelseRenteVariabel> </HaeftelseRente> <HaeftelseVilkaarSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>7089db2e-706a d6-44f </FraseIdentifikator> <!-- I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarSamling> </HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f</FraseIdentifikator> <!-- Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseOprykningsretIndikator>true</HaeftelseOprykningsretIndikator> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> brugerformular-koncept.doc Side 11 of 18

12 <PersonligtGaeldsansvarIndikator>false</PersonligtGaeldsansvarIndikator> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode>a</HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode> </model:ejerpantebrevfastejendom> </tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> </BrugerformularSpecifikation> <model:signaturecollection /> </IndsendBrugerformularRequest> Af feltet 'BrugerformularSpecifikaton' fremgår at formularen gælder ekspeditionstypen 'OpretRealkreditpantebrev'. Umiddelbart efter følger en helt normalt fuldt udfyldt anmeldelse. Listen 'BrugerformularRegelSamling' øverst angiver de dele af den udfyldte anmeldelse, som skal holdes åbne for variable værdier. Bemærk at udfyldt information i anmeldelsen, som ikke låses, er at opfatte som eksempelinformation, og det kan være udfyldt med fiktive personer etc. Svaret vil være en præcis gentagelse af det indsendte sammen med en identifikator for den nyoprettede brugerformular: <BrugerformularIdentifikator>981b177c dd5-81f2-ee61fc920250</BrugerformularIdentifikator> Hertil kommer en vedhæftet XSL/SCH-fil. Nærmere afklaring følger. Endelig er påhæftet en berigelsessamling indeholdende frasetekster for anvendte fraser til information for indsender. 6.3 Anmeldelse med brugerformular Herunder eksempel på en anmeldelse med brugerformular: <OpretEjerpantebrevAnmeldelse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:kms="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:anm="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" xmlns:tingbog="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:model="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/ version="0.2.0"> <anm:procesinstruktion> <model:brugerformularidentifikator>981b177c dd5-81f2-ee61fc920250</model:brugerformularidentifikator> </anm:procesinstruktion> <RolleSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Rolle id="id000001"> <RolleTypeIdentifikator>anmelder</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> <SagsReference> /P/ / </SagsReference> </Rolle> <Rolle id="id000002"> <RolleTypeIdentifikator>kreditor</RolleTypeIdentifikator> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000017"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> <Rolle id="id000018"> <RolleTypeIdentifikator>debitor</RolleTypeIdentifikator> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <AnmelderordningAnvendt>false</AnmelderordningAnvendt> </Rolle> </RolleSamling> <ErklaeringSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Erklaering> <ErklaeringKode>A12</ErklaeringKode> <!-- Hvis pantebrevet kun underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger > </Erklaering> <Erklaering> <ErklaeringKode>T14</ErklaeringKode> <!--Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de pantsatte ejendom/me er omfatte af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver brugerformular-koncept.doc Side 12 of 18

13 medunderskrevne ægtefælle/partner samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren medejer, underskrives som debitor og pantsætter. --> </Erklaering> </ErklaeringSamling> <model:tinglysningafgift xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <AfgiftOplysninger> <AfgiftspligtigtBeloeb> </AfgiftspligtigtBeloeb> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </AfgiftOplysninger> <Afgiftsbeloeb> <BeloebVaerdi>1500</BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </Afgiftsbeloeb> </model:tinglysningafgift> <model:fastejendomsamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <FastEjendom> <EjendomIdentifikator> <Ejendom> <Ejendomtype>Ejerlejligheder</Ejendomtype> </Ejendom> <kms:cadastraldistrictidentifier> </kms:cadastraldistrictidentifier> <kms:landparcelidentifier>1mt</kms:landparcelidentifier> </EjendomIdentifikator> <RespektSamling> <Respekt> <RettighedIdentifikator> <Id>b99cf287-7f88-485e-b468-b34fe5bedc83</Id> </RettighedIdentifikator> </Respekt> </RespektSamling> </FastEjendom> </model:fastejendomsamling> <model:ejerpantebrevfastejendom xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <HaeftelseBeloeb> <BeloebVaerdi> </BeloebVaerdi> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> </HaeftelseBeloeb> <HaeftelseIndeksreguleringIndikator>false</HaeftelseIndeksreguleringIndikator> <HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator>false</HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator> <HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseRente> <HaeftelseRenteVariabel> <HaeftelseRenteSats>5.5</HaeftelseRenteSats> <HaeftelseRentetilpasningIndikator>false</HaeftelseRentetilpasningIndikator> </HaeftelseRenteVariabel> </HaeftelseRente> <HaeftelseVilkaarSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>7089db2e-706a d6-44f </FraseIdentifikator> <!-- I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarSamling> </HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f</FraseIdentifikator> <!-- Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseOprykningsretIndikator>true</HaeftelseOprykningsretIndikator> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <PersonligtGaeldsansvarIndikator>false</PersonligtGaeldsansvarIndikator> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode>a</HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode> </model:ejerpantebrevfastejendom> </OpretEjerpantebrevAnmeldelse> Anmeldelsen angiver som procesinstruktion BrugerformularIdentifikator'en (her UUID) returneret fra indsendelses-servicen, men derudover er indholdet som enhver anden anmeldelse. brugerformular-koncept.doc Side 13 of 18

14 6.4 Skrivebordseksempel på schematron Herunder et skrivebordseksempel til illustration af en genereret Schematron-validering af en etl-anmeldelse med brugerformular: <schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron"> <title>anm: tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse - uudi: 981b177c dd5-81f2-ee61fc920250</title> <ns prefix="tingbog" uri="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" /> <ns prefix="cpr" uri="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" /> <ns prefix="anm" uri="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" /> <ns prefix="kms" uri="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" /> <ns prefix="cvr" uri="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" /> <ns prefix="model" uri="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" /> <pattern name="main"> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse"> test="count(anm:procesinstruktion)=1">anm:procesinstruktion skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse</assert > test="count(*)=6">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse skal have præcis 6 elementer</assert> test="count(model:rollesamling)=1">model:rollesamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse</assert> test="count(model:erklaeringsamling)=1">model:erklaeringsamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse </assert> test="count(model:tinglysningafgift)=1">model:tinglysningafgift skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse</as sert> test="count(model:fastejendomsamling)=1">model:fastejendomsamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeld else</assert> test="count(model:ejerpantebrevfastejendom)=1">model:ejerpantebrevfastejendom skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpant ebrevanmeldelse</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:brugerformularidentifikator)=1">model:brugerformularidentifikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpa ntebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion/model:brugerformularidentifikator"> test="text() = '981b177c dd5-81f2- ee61fc920250'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/anm:procesinstruktion/model:brugerformularidentifikator skal være præcis '981b177c dd5-81f2-ee61fc920250'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling skal have præcis 2 elementer</assert> test="count(model:erklaering[position()=1])=1">model:erklaering[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebreva nmeldelse/model:erklaeringsamling</assert> test="count(model:erklaering[position()=2])=1">model:erklaering[position()=2] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebreva nmeldelse/model:erklaeringsamling</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1] skal have præcis 1 elemente r</assert> test="count(model:erklaeringkode)=1">model:erklaeringkode skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model :ErklaeringSamling/model:Erklaering[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1]/model:erklaeringkode"> test="text() = 'A12'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=1]/model:erklaeringkode sk al være præcis 'A12'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2] skal have præcis 1 elemente r</assert> test="count(model:erklaeringkode)=1">model:erklaeringkode skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model :ErklaeringSamling/model:Erklaering[position()=2]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2]/model:erklaeringkode"> test="text() = 'T14'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:erklaeringsamling/model:erklaering[position()=2]/model:erklaeringkode sk al være præcis 'T14'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom"> test="count(*)=8">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom skal have præcis 8 elementer</assert> brugerformular-koncept.doc Side 14 of 18

15 test="count(model:haeftelsebeloeb)=1">model:haeftelsebeloeb skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model: EjerpantebrevFastEjendom</assert> test="count(model:haeftelseindeksreguleringindikator)=1">model:haeftelseindeksreguleringindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog :OpretEjerpantebrevAnmeldelse/model:EjerpantebrevFastEjendom</assert> test="count(model:haeftelseopskrivningsklausulindikator)=1">model:haeftelseopskrivningsklausulindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsevilkaarrente)=1">model:haeftelsevilkaarrente skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanm eldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling)=1">model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:o pretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelseoprykningsretindikator)=1">model:haeftelseoprykningsretindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opr etejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling)=1">model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling skal forefindes en og kun en gan g i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> test="count(model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode)=1">model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseindeksreguleringindikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseindeksreguleringindikator skal v ære præcis 'false'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseopskrivningsklausulindikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseopskrivningsklausulindikator sk al være præcis 'false'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente skal have præcis 2 el ementer</assert> test="count(model:haeftelserente)=1">model:haeftelserente skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:e jerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente</assert> test="count(model:haeftelsevilkaarsamling)=1">model:haeftelsevilkaarsamling skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrev Anmeldelse/model:EjerpantebrevFastEjendom/model:HaeftelseVilkaarRente</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserent e skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelserentevariabel)=1">model:haeftelserentevariabel skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevan meldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model: HaeftelseRenteVariabel"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserent e/model:haeftelserentevariabel skal have præcis 2 elementer</assert> test="count(model:haeftelserentesats)=1">model:haeftelserentesats skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/ model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelserentevariabel</assert> test="count(model:haeftelserentetilpasningindikator)=1">model:haeftelserentetilpasningindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:o pretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelserentevari abel</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model: HaeftelseRenteVariabel/model:HaeftelseRentetilpasningIndikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsere nte/model:haeftelserentevariabel/model:haeftelserentetilpasningindikator skal være præcis 'false'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamli ng"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilk aarsamling skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelsevilkaar[position()=1])=1">model:haeftelsevilkaar[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejer pantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamling</assert> brugerformular-koncept.doc Side 15 of 18

16 context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamli ng/model:haeftelsevilkaar[position()=1]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilk aarsamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1] skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:fraseidentifikator)=1">model:fraseidentifikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/m odel:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelsevilkaarsamli ng/model:haeftelsevilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator"> test="text() = '7089db2e-706a d6-44f '">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:ha eftelsevilkaarsamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator skal være præcis '7089db2e-706a d6-44f '</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelsevilkaar[position()=1])=1">model:haeftelsevilkaar[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejer pantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:haeftelsev ilkaar[position()=1]"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:h aeftelsevilkaar[position()=1] skal have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:fraseidentifikator)=1">model:fraseidentifikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/m odel:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:haeftelsevilkaar[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling/model:haeftelsev ilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator"> test="text() = '73ae1e3d-cb9e-4970-b52de7c78289e11f'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaaropsigelsesamling /model:haeftelsevilkaar[position()=1]/model:fraseidentifikator skal være præcis '73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseoprykningsretindikator"> test="text() = 'true'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelseoprykningsretindikator skal vær e præcis 'true'</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling"> test="count(*)=1">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling sk al have præcis 1 elementer</assert> test="count(model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1])=1">model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1] skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling</assert > context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haef telsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]"> test="count(*)=2">tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/m odel:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1] skal have præcis 2 elementer</assert> test="count(cpr:personcivilregistrationidentifier)=1">cpr:personcivilregistrationidentifier skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opreteje rpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haeftelsepersonligtgaeldsansva r[position()=1]</assert> test="count(model:personligtgaeldsansvarindikator)=1">model:personligtgaeldsansvarindikator skal forefindes en og kun en gang i tingbog:opr etejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haeftelsepersonligtgaelds ansvar[position()=1]</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haef telsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/cpr:personcivilregistrationidentifier"> test="text() = ' '">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsa mling/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/cpr:personcivilregistrationidentifier skal være præcis ' '</assert> context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/model:haef telsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/model:personligtgaeldsansvarindikator"> test="text() = 'false'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepersonligtgaeldsansvarsamling/ model:haeftelsepersonligtgaeldsansvar[position()=1]/model:personligtgaeldsansvarindikator skal være præcis 'false'</assert> brugerformular-koncept.doc Side 16 of 18

17 context="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode"> test="text() = 'a'">indholdet af tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse/model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsepantebrevformularlovpligtigkode skal være præcis 'a'</assert> </pattern> </schema> 6.5 Skrivebordseksempel på forudfyldelse Herunder et skrivebordseksempel til illustration af en genereret XSL, som kan generere et nyt XMLdokument med faste dele i henhold til brugerformularen og variable data fra en (delvist) udfyldt eller tom XML-instans: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" xmlns:tingbog="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/message/tingbog/1/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" xmlns:anm="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/anmeldelse/1/" xmlns:kms="http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2005/03/11/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:model="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/" version="2.0"> <xsl:output method="xml" indent="yes" /> <xsl:strip-space elements="*" /> <xsl:template match="*" /><!-- Matcher alle andre elementer og gør ingenting --> <xsl:template match="/tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse"> <tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> <xsl:copy-of select="model:rollesamling" /> <ErklaeringSamling xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <Erklaering> <ErklaeringKode>A12</ErklaeringKode> <!-- Hvis pantebrevet kun underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger > </Erklaering> <Erklaering> <ErklaeringKode>T14</ErklaeringKode> <!--Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de pantsatte ejendom/me er omfatte af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver medunderskrevne ægtefælle/partner samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren medejer, underskrives som debitor og pantsætter. --> </Erklaering> </ErklaeringSamling> <xsl:copy-of select="model:tinglysningafgift" /> <xsl:copy-of select="model:fastejendomsamling" /> <model:ejerpantebrevfastejendom xmlns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/schema/model/1/"> <xsl:copy-of select="model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsebeloeb" /> <HaeftelseIndeksreguleringIndikator>false</HaeftelseIndeksreguleringIndikator> <HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator>false</HaeftelseOpskrivningsklausulIndikator> <HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseRente> <HaeftelseRenteVariabel> <xsl:copy-of select="model:ejerpantebrevfastejendom/model:haeftelsevilkaarrente/model:haeftelserente/model:haeftelserentevariabel/model:haeftelsere ntesats" /> <HaeftelseRentetilpasningIndikator>false</HaeftelseRentetilpasningIndikator> </HaeftelseRenteVariabel> </HaeftelseRente> <HaeftelseVilkaarSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>7089db2e-706a d6-44f </FraseIdentifikator> <!-- I tilfælde af tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling finder sted. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarSamling> </HaeftelseVilkaarRente> <HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseVilkaar> <FraseIdentifikator>73ae1e3d-cb9e-4970-b52d-e7c78289e11f</FraseIdentifikator> <!-- Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. --> </HaeftelseVilkaar> </HaeftelseVilkaarOpsigelseSamling> <HaeftelseOprykningsretIndikator>true</HaeftelseOprykningsretIndikator> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> <cpr:personcivilregistrationidentifier> </cpr:personcivilregistrationidentifier> <PersonligtGaeldsansvarIndikator>false</PersonligtGaeldsansvarIndikator> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvar> </HaeftelsePersonligtGaeldsansvarSamling> <HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode>a</HaeftelsePantebrevFormularLovpligtigKode> </model:ejerpantebrevfastejendom> </tingbog:opretejerpantebrevanmeldelse> brugerformular-koncept.doc Side 17 of 18

18 </xsl:template> </xsl:stylesheet> brugerformular-koncept.doc Side 18 of 18

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

etinglysning FAQ Fællestest

etinglysning FAQ Fællestest etinglysning FAQ Fællestest Version 1.0, December 09, 2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S FAQ etl Fællestest (2).doc

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer 1 I Lexmark TM, version 3.1, kombineres softwaren til udformning af e-formularer med et serverprogram for e-formularer. Du kan nu oprette dine egne formularer og kombinere dem med scripts og på den måde

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til Socialstyrelsens nye supportsystem

Vejledning til Socialstyrelsens nye supportsystem Vejledning til Socialstyrelsens nye supportsystem Indhold Aktivering af bruger... 2 Sådan logger du på Supportsystemet... 3 Sådan opretter du en sag i supportsystemet... 4 Oversigt over igangværende samt

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere