SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis andre end sagens parter anføres i hvilken relation de deltager) (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud) : d. 1

2 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Klage over, at BS ikke har fremskaffet og anvendt tidligere tilstandsrapport fra år 2002 som baggrundsmateriale for udarbejdelse af sin tilstandsrapport i år Klage over, at BS ikke har anført flere forhold som var nævnt i tidligere rapport fra år 2002, herunder: 1) For tynde vægbeklædninger. 2) Mangelfuld opklodsning af gulv i stue: 3) Anvendelse af plastembalage som dampspærre ved sauna. 4) Mangelfuld ventilation af krybekælder i tilbygning. 5) Isolering ligger ikke optimalt i tagrum. 6) Forkert placering af dampspærre i tagrum. 7) Konstruktive problemer med tagaltan. 8) Orientering om, at såfremt fugt i etageadskillelse overstiger 20% rf er der risiko for udvikling af råd og vamp. 9) Henvisning i hvor tidligere syns og skønsrapport kunne fremskaffes. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Det er klagers påstand, at såfremt BS havde opfyldt sin forpligtigelse med at fremskaffe og anvende tidligere tilstandsrapport som baggrundsmateriale ved udarbejdelse af sin rapport i 2007, var flere fatale forhold der havde været genstand for en syns - og skønssag i 1999 blevet nævnt og derved kommet til deres kundskab. I så fald havde man aldrig købt ejendommen, eller i det mindste have forlangt et væsentligt nedslag i prisen. De fatale byggetekniske forhold, der bunder i dårligt udført selvbyggerarbejde, medførte blandt andet at man ikke kunne opvarme huset til mere end højst 16 grader den første vinter man boede i huset. Det har derfor været nødvendigt at foretage omfattende ombygninger for at gøre huset beboeligt hele året. KK mener derfor, at BS ved sin forsømmelse er årsag til, at man har fået uforudsete omkostninger til ombygning til hele 1. salen. BS mener ikke han kunne have handlet anderledes, da han (hans sekretær) har opfyldt sin undersøgelsespligt med at søge i OIS registreret efter tidligere tilstandsrapport og der ikke kunne findes noget her. Endvidere påstod daværende sælger, at han ikke havde den gamle tilstandsrapport længere og han har i sælgeroplysningen spørgsmål 0.2 svaret benægtende på, at han havde noget kendskab til evt. tidligere tvister, retssager og syn og skønsager vedr. ejendommen. 2

3 BS fremfører endvidere, at det burde ligge inden for rammerne af både ejendomsmæglerens og køberadvokatens regi, at undersøge hvorvidt der havde været tidligere retssager i forbindelse med ejendommen og som derfor kunne have advaret køber om forholdene. Han vil heller ikke undlade at påpege, at han føler sig vildledt af sælger, der har svaret nej til at der ikke havde været retssager, tvister, eller syn og skønsager vedr. ejendommen tidligere. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Tørt og let skyet. Ca. 3 5 grader. Øvrige forhold: KK har fået afvist sag af ejerskifteforsikring, samt fået afvist klage i ankenævnet for forsikring. KK har tabt retssag anlagt mod sælger for at have udvist grov uagtsomhed og svig i forbindelse med salg af ejendom. 3

4 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad Manglende fremskaffelse af tidligere tilstandsrapport. Der kunne konstateres følgende: Det skal påpeges, at KK har iværksat omfattende ombygninger og forbedringer, så ejendommen ikke længere fremstår som da BS besigtigede forholdene i BS fremfører, at han have opfyldt sin undersøgelsespligt efter tidligere tilstandsrapport, da han dels har efterspurgt tidligere rapport hos sælger, samt eftersøgt denne på OIS. (Offentlige Informations Server). BS giver udtryk for at det er firmaets sekretær der eftersøger dette materiale og han derfor ikke selv har specifikt kendskab til hvordan det rent praktisk er foregået udover at man i firmaet primært benytter OIS til at eftersøge den slags oplysninger, sammen med BBR oplysninger. BS har fremlagt et skærmudprint som dokumentation for at man forgæves har søgt efter tidligere tilstandsrapport på ejendommen xx. Dette udskrift viser, at der ikke findes nogen tilstandsrapport overhovedet for ejendommen. Ved nærmere gennemlæsning ses det dog, at udskriftet vedrører en fabriksejendom ejet af xx og ikke det omhandlende parcelhus. Fortsættes næste side: 4

5 Ad (fortsat fra forringe side) Manglende fremskaffelse af tidligere tilstandsrapport. Når der søges i HE web fremkommer imidlertid begge rapporter der er udført på ejendommen: Det er oplyst, at vejnavnet xx, for 2 år siden er skiftet til xx, idet der inden for samme postnummer eksisterede to veje med samme navn. Denne ene er beliggende inde i xx nær havnen i et fabriksområde, og den aktuelt omhandlende, i xx. Søges der på OIS med det nye vejnavn xx, fremkommer begge tilstandsrapporter i tilgængelig form. 5

6 Ad 1. Konklusion: Det må konkluderes, at BS (eller dennes sekretær) fejlagtigt har eftersøgt den tidligere tilstandsrapport på en forkert ejendom. Det må tillige konkluderes, at den tidligere tilstandsrapport fandtes i tilgængelig form på både OIS og HEweb lagerne, såfremt der blev søgt de rigtige steder. BS har i sine generelle bemærkninger i tilstandsrapporten anført: Ejendommen har gennemgået en del om - og tilbygninger, der skønnes delvist udført som selvbyg. Ikke alle konstruktioner kan forventes at være udført håndværksmæssigt korrekt. Selvom denne bemærkning er velvalgt og korrekt i det aktuelle tilfælde, så er det tvivlsom hvor meget det har ansporet en ukyndig køber til at søge passende nedslag i købsprisen på dette grundlag alene. Ad 1. Fejl og forsømmelser: Da BS var vidende om, at der fandtes en tidligere tilstandsrapport, burde indsatsen med at finde denne have været mere grundig og ihærdig. Specielt er det SS opfattelse, at BS har udvist forsømmelse ved ikke at have registreret, at den søgte ejendomsside på OIS omfattede en fabriksejendom og ikke et parcelhus. Desuden er det SS opfattelse, at BS har begået fejl ved ikke at have søgt den tidligere tilstandsrapport på HEweb, da det er her de bygningssagkyndige registrere sine rapporter og derfor det mest naturlige web lager at søge på. Ad. 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Det omhandlende klagemål drejer sig reelt ikke om byggetekniske skader, men om hvorvidt klager har lidt et tab ved ikke at være informeret om en tidligere retssag omhandlende byggetekniske fejl og mangler vedrørende ejendommen. Forhold som kunne have haft betydning for fastsættelse af ejendommens købspris på et lavere niveau. - På den baggrund kan SS ikke kalkulere en konkret udbedringsudgift. Da det er oplyst at ingen af de i den tidligere retssag omhandlende forhold var blevet udbedret af de tidligere ejere, føler KK at udgangspunktet for det lidte tab må være det beløb som blev fastsat under retssagen i 1999 og som summeret og indekseret til 2008 niveau udgør kr ,- 6

7 Ad1. Forbedringer: Ad1. Eventuelle forligsdrøftelser: Det skal pointeres at: - De enkelte forhold nu stort set er udbedret/under ombygning og ikke lader sig eksakt vurdere. - Spørgsmålet om forbedringer eller ej, næppe kan gøres gældende her, da der er tale om i hvilken udstrækning BS forsømmelse evt. har haft indflydelse på købsprisen. Ingen Ad1. Eventuelt Ingen Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Der kunne konstateres følgende: Ad Klage over, at BS ikke har anført flere forhold som var nævnt i tidligere rapport fra år 2002, herunder: 1) For tynde vægbeklædninger. 2) Mangelfuld opklodsning af gulv i stue: 3) Anvendelse af plastembalage som dampspærre ved sauna. 4) Mangelfuld ventilation af krybekælder i tilbygning. 5) Isolering ligger ikke optimalt i tagrum. 6) Forkert placering af dampspærre i tagrum. 7) Konstruktive problemer med tagaltan. 8) Orientering om, at såfremt fugt i etageadskillelse overstiger 20% rf er der risiko for udvikling af råd og vamp. 9) Henvisning i hvor tidligere syns og skønsrapport kunne fremskaffes. Da BS ikke har haft tidligere tilstandsrapport som baggrundsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af sin tilstandsrapport, kan SS i sine vurderinger kun tage udgangspunkt i hvorvidt de af KK nævnte punkter har været visuelt tilgængelige for BS under hans besigtigelse den Ad 1: PÅ grund af ombygninger kan forholdet nu kun observeres i tilbygningen. Forholdet er her ikke visuelt observerbart for en bygningssagkyndig under henvisning til gældende undersøgelsesmetoder for Huseftersynsordningen. Ad 2: Trægulv i stue fjedre i let til beskedent omfang i mindre område i hjørne af stuen op mod køkkenet, samt foran havedør. Via mindre hul i væg fra lille kælder, der blev etableret i forbindelse med syn og skønssagen i 1999, kan det konstateres at der ikke er tale om svampeskade, men blot om mindre ubetydelig mangelfuld opklodsning. Ad 3: På grund af ombygninger kan forholdet ikke længere observeres. Normalt vurderes forholdet ikke at have været visuelt observerbart for en bygningssagkyndig under henvisning til gældende undersøgelsesmetoder for Huseftersynsordningen. 7

8 Ad 4: Tilbygningen har støbte gulve overalt og skal derfor ikke have ventilation. Ad 5: På grund af ombygninger kan forholdet ikke længere observeres. Normalt vurderes forholdet ikke at have været visuelt observerbart for en bygningssagkyndig under henvisning til gældende undersøgelsesmetoder for Huseftersynsordningen. Samtidigt skal det bemærkes, at BS har anført at der ikke var adgang til skunk mod syd. Endvidere har der været udført loft til kip, der har udelukket mulighed for besigtigelse af isoleringsforhold. Ad 6: På grund af ombygninger kan forholdet ikke længere observeres. Normalt vurderes forholdet ikke at have været visuelt observerbart for en bygningssagkyndig under henvisning til gældende undersøgelsesmetoder for Huseftersynsordningen. Ad 7: På grund af ombygninger kan forholdet ikke længere observeres. Normalt vurderes forholdet ikke at have været visuelt observerbart for en bygningssagkyndig under henvisning til gældende undersøgelsesmetoder for Huseftersynsordningen. Ad 8: Vedrører alene Litra B (jvnf tidligere tilstandsrapport), som er et lille skralderum på 2 m2 der nu er fjernet. Bemærkningen i den tidligere tilstandsrapport om, at der kan udvikles råd og svamp, såfremt træfugtigheden overstiger 20 %, kan kun antages at være en orienterende bemærkning og har ikke form af en skadesbemærkning. Ad 9: Da tidligere tilstandsrapport ikke har været benyttet og sælger ikke har oplyst om forholdet, har denne oplysning ikke været mulig for BS at videregive i sin rapport. Ad 2. Konklusion: Generelt kan det siges, at på nær punkt 2, er alle de byggetekniske forhold af en karakter, som normalt ikke er visuelt observerbar for en bygningssagkyndig under henvisning til gældende undersøgelsesmetoder for Huseftersynsordningen. Forholdende kunne derfor kun blive bemærket, såfremt disse havde været kendt for BS, enten via en tidligere tilstandsrapport, tidligere syns og skønssag eller i særdeleshed, sælgers ærlige oplysnings afgivelse. For så vidt angår punkt 2, er det let fjedrende gulv så ubetydelig, at det kun vanskelig lod sig registrere ved skønsmødet. forholdet vurderes at være af en bagatelagtig størrelse, som der ikke vil kræves gjort bemærkninger til i en tilstandsrapport, når der tages udgangspunkt i ejendommen alder. 8

9 For så vidt angår punkt 9, kan der kun henvises til at forholdet kun kunne blive belyst, såfremt tidligere tilstandsrapport havde foreligget eller i særdeleshed, sælgers ærlige oplysnings afgivelse. Ad 2. Fejl og forsømmelser: Da de påtalte byggetekniske forhold alle drejer sig om skjulte forhold, er det SS opfattelse, at det ikke kan lægges BS til last, at disse ikke er blevet registreret. Derimod er det SS opfattelse, at alle de påklagede punkter skulle have været bemærket, såfremt oplysningerne havet været tilgængelige for BS i form af tidligere tilstandsrapport, eller sælgers ærlige oplysninger. Som omtalt under punkt 1 findes BS grundighed og ihærdighed med at fremskaffe tidligere rapport ikke tilfredsstillende. Ad. 2. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Der henvises til besvarelse under punkt. 1. Ad 2. Forbedringer: Der henvises til besvarelse under punkt. 1. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen Ad 2. Eventuelt Ingen 9

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 103 Offentligt 1 Åbent brev til folketingets Boligudvalg Slagelse september 2010 Vedr.: Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere