Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.). Troels Lund Poulsen /Marianne Sigetty

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med et forhøjet bundfradrag). Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokatrådet Advokatrådet har følgende bemærkninger: Ad Obligatorisk indberetning på sommerhusudlejning Advokatrådet finder, at ordningen også bør omfatte indtægter fra sommerhusudlejning, hvor lejeindtægterne ikke oppebæres via et udlejningsbureau, men hvor udlejer selv har mulighed for at indberette beløbet. Ellers vil der være tale om en urimelig og ikke velbegrundet forskelsbehandling. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt og rimeligt, at en udlejers muligheder for forhøjet bundfradrag er afhængig af, at der er indgået en aftale med et udlejningsbureau. Når det foreslås, at det kun er en indberetning fra et udlejningsbureau, der kan give skatteyderen et forhøjet bundfradrag, skyldes det, at man herved har væsentlig større sikkerhed for, at den skattepligtige lejeindtægt selvangives med det korrekte beløb end, hvis det er skatteyderen selv, som skal indberette/ selvangive beløbet. AgroSkat Ad 2.3 Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme, der eksproprieres. Advokatrådet finder, at det i lovforslaget bør præciseres, at der dog uændret vil være mulighed for på ny - uanset, at ejendommen er afstået ved ekspropriation - at genanbringe fortjenesten. Vedr. ændringer i lov om ejendomsavance AgroSkat finder, at hvis den genanbragte fortjeneste ikke kan genanbringes i en ny ejendom bør forslaget ændres således at den i B genanbragte fortjeneste ved salget af ejendom A, og som efter lovforslaget skal beskattes Forslaget er ændret i overensstemmelse med Advokatrådets forslag, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres, kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Forslaget er ændret i overensstemmelse med AgroSkats forslag, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en Side 2

3 ved ekspropriation af ejendom B, opfattes som en ejendomsavance ved salget af ejendom B, og som i relation til genanbringelsesreglerne også tidsmæssigt er placeret på dette tidspunkt, og som derfor igen kan genanbringes ved køb af en tredje ejendom. ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Genanbringelse efter 10 AgroSkat finder ikke, at der er behov for at foretage en beskatning af en efterfølgende opgjort beskatning efter 10, hvis den genopførte ejendom efterfølgende eksproprieres. Det er afgørende for de foreslåede ændringer, at det sikres, at en fortjeneste, der genanbringes i en erhvervsejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens 6 A, 6 C eller 10, kommer til beskatning, når betingelserne for genanbringelsen ikke længere er opfyldt. Beskatningen sker på den måde, at fortjenesten beskattes, når den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, afstås. Fortjenesten beskattes, som om ejendommen var blevet beskattet på det tidspunkt, hvor den første ejendom blev afstået. Beskatningen er i den situation ikke anderledes, end hvis beskatningen var sket ved den oprindelige afståelse. Disse hensyn gør sig også gældende for erstatningssummer, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 10. AgroSkat finder, at der bør tages hensyn til, at en del af en erstatning vedrører afskrivningsberettigede bygninger, som ikke bruges til genopførelse af afskrivningsberettigede bygninger, helt eller delvist beskattes efter afskrivningslovens 24. Er det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., mindre end forsikringssummen, fragår forskelsbeløbet i afskrivningsgrundlaget. Ved senere salg af bygningen anses beløbet som en foretagen afskrivning ved opgørelse af genvundne afskrivninger eller tab, jf. afskrivningslovens 24, stk. 5. Hvis det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., er mindre end erstatningssummen, fradrages forskelsbeløbet i ejendommens anskaffelsessum i det indkomstår, hvori skaden er sket, Side 3

4 jf. ejendomsavancebeskatningslovens 10, stk. 3. Der kan dog højst fradrages et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum på tidspunktet for skadens indtræden. Forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller beskattes efter afskrivningslovens 24, stk. 5, påvirker dog efter denne bestemmelse ikke ejendommens anskaffelsessum. Dermed sikres, at der ikke sker nogen dobbeltbeskatning. Den foreslåede ændring ændrer ikke herved. Vedr. yderligere vederlag AgroSkat kan tiltræde præciseringen. AgroSkat finder, at det samtidig burde afklares, om denne yderligere ejendomsavance kan genanbringes, samt hvilke betingelser, der i givet fald skal være opfyldt. Der er ikke fundet behov for yderligere ændringer af 13. Beskatning af værdi af fri bolig, hvor der foreligger en lovbestemt boligforpligtelse AgroSkat anfører, at en landmand, der ejer flere ejendomme, hvoraf nogle ejes personligt og andre ejes af et selskab, skal bo på én af ejendommene. Skattemyndighederne har hidtil accepteret landmandens valg af bolig, således, at hvis landmanden vælger at bebo stuehuset i den bedrift, der er drevet i selskabsform, er vedkommende omfattet af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Uanset landmanden også kunne have valgt at bo i stuehuset i den bedrift, der ejes personligt. AgroSkat påpeger, at lovforslagets nye formulering af bestemmelsen synes at stramme denne praksis. AgroSkat bemærker også, at der ikke er noget, der lovgivnings- Der er som nævnt i bemærkningerne af lovforslaget ikke tale om en stramning af den gældende bestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Den foreslåede ændring tager sigte på at tilpasse de gældende regler, så det sikres, at ændringer af landbrugslovens regler om bopælspligt ikke utilsigtet medfører en ændret beskatning af den hidtil omfattede persongruppe. Der er således heller ikke tale om en ændring af den hidtidige praksis, som AgroSkat skitserer. Problemstillingen er beskrevet i bemærkningerne til den foreslåe- Side 4

5 mæssigt forhindrer landmanden i personligt at overtage boligen. Det kræver dog, at selskabet sælger hele ejendommen ud af selskabet til personligt ejerskab. Derimod kan landmanden ikke overtage boligen til personligt ejerskab, og samtidigt opretholde selskabsejerskab til den øvrige del af landbrugsejendommen. Men selve valget af selskabsejerskab er egentlig ikke i sig selv et lovgivningsmæssigt pålæg. AgroSkat nævner også, at landbrugslovgivnings regler om personlig bopælspligt allerede blev ændret i 2007 for ejendomme under 30 ha. Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort afgørelse af 3. juni 2010 accepteret, at den gældende bestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt, gælder, selvom bopælsforpligtelsen for en ejendom under 30 ha. siden 2007 har kunnet være opfyldt ved udlejning. AgroSkat synes derfor ikke umiddelbart, at der er behov for lovændringen. de bestemmelse. Det, den gældende og den foreslåede ny bestemmelse tager højde for, er netop, at når landmanden driver sin bedrift i selskabsform, har vedkommende ikke mulighed for at tage stuehuset ud særskilt til personligt ejerskab, når den øvrige bedrift fortsætter med at blive drevet i selskabsform. Det er korrekt, at den personlige bopælspligt i landbrugsloven for landbrugsejendomme under 30 ha. blev ændret i I 2010 blev den personlige bopælspligt også ophævet for landbrugsejendomme over 30 ha. På baggrund af den sidste lovændring er det fundet hensigtsmæssigt at ændre formuleringen af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt., så det præciseres, at bestemmelsen stadig finder anvendelse for landmænd, der driver deres bedrift i selskabsform. Med den nye formulering tydeliggøres det samtidigt, at der også lægges vægt på, at landmænd, der driver deres bedrift i selskabsform, ikke har mulighed for at overtage stuehuset til personlig ejendom, når landbruget fortsat drives i selskabsform. Konsekvens af at ophæve driftsbopælspligten AgroSkat påpeger også, at der tidligere var 2 typer bopælsforpligtelse i landbrugsloven en ejerbopælsforpligtelse, der skulle være opfyldt i 8 år efter købet samt en driftsbopælsforpligtelse, der altid skulle være opfyldt af den, der driver ejendommen. Ved ændringen af landbrugsloven i 2010, er driftsbopælsforpligtelsen afskaffet. Til gengæld er Som det nævnes ovenfor er begrundelsen for den særlige værdiansættelsesbestemmelse for landmænd, at de både er omfattet af en bopælsforpligtelse og at de ikke kan udtage stuehuset til personlig ejendom, hvis de driver bedriften i selskabsform. Selvom bopælspligten ophører efter 10 år, vil landmanden stadig ikke kunne udtage stuehuset til per- Side 5

6 Dansk Erhverv Dansk Industri (DI) ejerbopælsforpligtelsen udvidet til 10 år. AgroSkat ønsker en stillingtagen til, hvad der sker, hvis landmanden ikke tilkøber nye ejendomme, og derfor ikke er bundet af en ejer- eller driftsbopælsforpligtelse efter 10 år. Dansk Erhverv bakker op om lovændringerne i det fremsendte høringsmateriale. Dansk Erhverv har ikke yderligere bemærkninger. Fradrag for tobaksudgifter DI kan generelt ikke tilslutte sig, at der indføres begrænsninger i virksomhedernes mulighed for at foretage fradrag for driftsudgifter. Skulle en begrænsning i fradragsretten desuagtet forblive uændret i det endelige lovforslag, kan DI henholde sig til de bemærkninger, som Tobaksindustrien har fremført i sit høringssvar af 22. oktober 2010 til Skatteministeriet. sonligt ejerskab, hvis bedriften drives i selskabsform. Landmanden vil derfor stadig kunne anvende den særlige værdiansættelsesbestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Dette er nu præciseret i den foreslåede bestemmelse ved formuleringen: opfylder eller har opfyldt en bopælspligt i relation til helårsboligen og er lovgivningsmæssigt forhindret i at overtage helårsboligen til den pågældendes personlige ejendom. Endvidere nævnes det i bemærkningerne til lovforslaget. Regeringen ønsker fortsat de nævnte begrænsninger gennemført Der henvises til kommentaren til Tobaksindustriens høringssvar. Danske Advokater Datatilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) Danske Advokater har ingen bemærkninger til lovforslaget. Idet Datatilsynet forudsætter, at persondataloven iagttages, giver ændringerne ikke tilsynet anledning til bemærkninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget ovennævnte forslag i høring. CKR har i denne forbindelse følgende Side 6

7 bemærkninger. Lovforslaget indeholder ændringer, der påvirker bureauer, som forestår udlejning af borgeres fritidsboliger. Disse virksomheder skal fremover indberette lejeindtægter til SKAT på borgerens vegne. Erhvervsøkonomiske konsekvenser Skatteministeriet har i de almindelige bemærkninger vurderet de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de enkelte dele af lovforslaget. CKR har ingen yderligere bemærkninger hertil. Administrative konsekvenser Forslaget om at gøre det obligatorisk for udlejningsbureauer at foretage årlig indberetning til SKAT af lejeindtægten for hver borger, vil medføre omstillingsbyrder og større løbende administrative byrder. CKR har fået oplyst, at mellem ca. 27- og ca borgere udlejer deres private fritidsbolig gennem et udlejningsbureau. Indberetningen skal indeholde virksomhedens CVR/SE nummer, fritidsboligens ejendomsnummer samt oplysning om lejeindtægter for hver udlejningsperiode i det foregående år. SKAT oplyser, at ejendomsnummeret skal oplyses af udlejeren til udlejningsbureauet. I de tilfælde, hvor ejendomsnummeret ikke er blevet oplyst af udlejer, skal udlejningsbureauet indtaste adressen i OIS (Den Offentlige Informationsserver), finde kommunekoden og herefter danne ejendomsnummeret. Indsamling af ejendomsnumre for udlejningsbureauerne vil kun skulle ske én gang pr. ejendom, og der er derfor som udgangspunkt tale om en omstillingsbyrde. Der vil Side 7

8 dog også være løbende byrder forbundet hermed, da det må formodes, at udlejningsbureauet løbende udlejer nye ejendomme for private udlejere. Endvidere oplyser SKAT, at ordningen påtænkes udmøntet således, at indberetningen kan foregå via udtræk fra udlejningsbureauernes interne systemer. Dette vil være mindre byrdefuldt, end hvis indberetningen fx skulle foregå ved indtastning på TastSelvErhverv. Den tid, det tager udlejningsbureauerne at indtaste oplysningerne i deres interne systemer, vil dog være en administrativ byrde, fordi det er en forudsætning for at kunne foretage indberetningen til SKAT. På baggrund af indberetningens omfang og antallet af omfattede fritidshuse vurderer CKR derfor, at lovforslaget vil medføre administrative byrder på samfundsniveau, der overstiger timer årligt. Lovforslaget vil derfor blive forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel med henblik på en nærmere kvantificering, som snarest muligt vil blive tilsendt Skatteministeriet. CKR har derudover følgende forslag til ændring af ordningen, som vil nedbringe de administrative byrder for virksomhederne: For det første: I forhold til kravet om, at indberetningen skal indeholde oplysning om lejeindtægterne fordelt på hver enkelt lejeperiode i det foregående år, vurderes det at være en relativ tidskrævende opgave for udlejningsbureauet i forhold til, hvis lejeindtægten kun skulle opgives samlet for det foregående år. De seneste fuldstændige tal fra Danmarks Statistik viser, at fritidsboliger blev solgt i I alt var der i Så snart virksomhedspanelets vurdering modtages fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen, vil den tilgå Folketingets Skatteudvalg. I det fremsatte lovforslag er kravet om indberetning af lejeindtægterne på lejeperiode udgået. Bureauerne vil herefter alene skulle indberette de samlede årlige lejeindtægter for udlejer. Side 8

9 fritidsboliger i Danmark. Det svarer til en salgsprocent på ca. 2,5 pct. Dermed kan det forventes, at mellem ca. 675 og ca. 750 af de fritidsboliger, der udlejes gennem udlejningsbureauer, vil skifte ejer i løbet af et år. For ikke at indhente unødvendigt specifikke oplysninger fra udlejningsbureauerne om de mellem ca og ca fritidshuse, som har samme ejer hele året, foreslår CKR derfor, at indberetningen som udgangspunkt kun indeholder lejeindtægten på årsbasis. Såfremt fritidsboligen har skiftet ejer, vil SKAT herefter kunne indhente specifikke oplysninger for de enkelte udlejningsperioder. Dette vil nedbringe de administrative byrder væsentligt. Genbrug af data For det andet: I forhold til oplysningen om ejendomsnummeret, fremgår det af bemærkningerne, at udlejningsbureauet i de tilfælde, hvor ejendomsnummeret ikke er oplyst af udlejer, i stedet for at anvende OIS-opslag kan få oplyst ejendomsnummeret af SKAT ved opgivelse af fritidsboligens adresse. CKR finder det besynderligt, at udlejningsbureauerne skal oplyse ejendomsnummeret (uanset at udlejer skal og har oplyst udlejningsbureauet herom), når SKAT selv ligger inde med oplysningen tilknyttet en adresse. I så fald burde det være tilstrækkeligt, at indberetningen indeholdt adressen, hvorefter SKAT kunne genbruge de data om ejendomsnummeret, der ligger i deres systemer. CKR anbefaler derfor, at SKAT alene kræver oplysning om fritidsboligens adresse fra udlejningsbureauet, da dette vil mindske både omstillingsbyrder og Forslaget er udarbejdet således, at det ikke vil være for ressourcekrævende for SKAT. Side 9

10 løbende byrder. CKR har ikke yderligere bemærkninger. Feriehusudlejernes Brancheforening (FB) Forbruger- og Konkurrencestyrelsen FB finder, at den administrative belastning, som indberetningsordningen giver bureauerne, opvejes af det forhøjede bundfradrag. FB ønsker lovforslaget gennemført hurtigst muligt af hensyn til bureauernes omstilling af administrative systemer, og hvis forslaget skal forøge antallet af sommerhuse til udlejning i FB skønner, at der i højsæsonen på sigt kunne udlejes huse mod huse i dag, hvis udbuddet af huse til udlejning stiger. Hvert nyt hus, der udlejes gennem bureauer, genererer ca. en kvart million kroner i omsætning i samfundet. FB finder det urimeligt, at lejeindtægterne skal indberettes med fordeling på udlejningsperioder. FB finder på grund af det forhøjede bundfradrag ikke, at forslaget vil tilskynde til at stoppe udlejning gennem bureauer på grund af indberetningstvangen. Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. Det er Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at forslaget om forhøjelse af bundfradraget for ejere af sommerhuse, der udlejer gennem udlejningsbureau, kan I lyset af de administrative byrder, som denne del af forslaget må antages at påføre bureauerne, er forslaget ændret, således at bureauerne alene skal indberette om årets samlede lejeindtægter dvs. uden opdeling på udlejningsperioder. Når den foreslåede forhøjelse af bundfradraget er begrænset til de sommerhusejere, der udlejer gennem bureau, hænger det sammen med, at den foreslåede indberetning vil føre til, at flere indtægter Side 10

11 Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) have skadelige virkninger for konkurrencen. Der vil være et overlap mellem udlejningsbureauer og de private udlejeres (ejere, der ikke udlejer gennem udlejningsbureauer) kundesegmenter, og de to typer af udlejere vil derfor i en række sammenhænge være konkurrenter. Det kan derfor ikke udelukkes, at en forskelsbehandling af ejere der udlejer gennem et udlejningsbureau og udlejere, der ikke udlejer gennem et udlejningsbureau vil kunne have skadelige virkninger for konkurrencen. FRR har ingen bemærkninger til lovforslaget. Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. fra sommerhusudlejning kommer til beskatning. Når den foreslåede ændring er provenuneutral hænger det også sammen med, at de øgede skatteindtægter, der er en følge af indberetningsordningen, anvendes til at finansieres forhøjelsen af bundfradraget. Samlet set findes de foreslåede ændringer ikke at ville have en skadelig virkning for konkurrencen. FSR ønsker det bekræftet, at det er uden betydning for det forhøjede bundfradrag, hvor stor en andel af den samlede udlejning, der sker via et udlejningsbureau og dermed indberettes, idet FSR går ud fra, at det fremhæves, at det er skatteyderens pligt at oplyse om evt. private lejeindtægter. Det kan bekræftes. FSR ønsker det bekræftet, at fejl i indberetningen fra udlejningsbureauets side, herunder for sen indberetning, ikke får konsekvenser for udlejers forhøjede bundfradrag. Udlejer er berettiget til det forhøjede bundfradrag, selv om bureauet indberetter lejeindtægter for sent eller med fejl. Udlejningsbureauet har pligt til at indberette den korrekte lejeindtægt, og hvis det ikke sker, må udlejer selv sørge for at korrigere årsopgørelsen. Side 11

12 Tilbagebetaling af dag-til-dag rente FSR foreslår, at forslaget om tilbagebetaling af for meget betalt dag-til-dag rente gennemføres med tilbagevirkende kraft. Forslaget om tilbagebetaling af dag-til-dag renten foreslås at få virkning for betalt dag-til-dag rente vedrørende indkomståret For meget indbetalt dag-til-dag rente vedrørende indkomståret 2010, som skatteyderne indbetaler i foråret 2011, vil således blive tilbagebetalt. Beskatning af værdi af fri bolig, hvor der foreligger en lovbestemt boligforpligtelse FSR anfører, at den foreslåede affattelse af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt., med krav om både bopælspligt og lovgivningsmæssig forhindring i at overtage helårsboligen synes at skærpe betingelserne og finder det tilstrækkeligt, at der kun stilles krav om, at den ansatte er forhindret i at overtage helårsboligen til den pågældende personlige ejendom. Der henvises til bemærkningerne til AgroSkat. Horesta Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. HORESTA stiller sig positiv overfor enhver forbedring af turismens økonomiske rammevilkår, og hilser det på den baggrund velkommen at bundfradraget i forbindelse med sommerhusudlejning forhøjes. Det er dog HORESTAs opfattelse, at forhøjelsen af bundfradraget vil have en yderst begrænset effekt på beskæftigelsen og omsætningen i kystområderne. Og kan der måles en effekt, vil den være begrænset til få uger i højsæsonen. Ønsker man at skabe øget beskæftigelse og omsætning ved at sti- Regeringen finder, at forslaget sammen med de øvrige forslag i Danmark I balance vil styrke erhvervsudviklingen i udkantsområderne. Som det også fremgår af Danmark i balance, vil forslaget medføre en øget omsætning og en stigende beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster. Regeringen deler således ikke HORESTAs pessimistiske skøn. Side 12

13 mulere turismens rammevilkår, kræver det mere grundlæggende ændringer af turismens rammevilkår, herunder en gennemførelse af fuld momsafløftning ved køb af hotel- og restaurationsydelser. Ændringer af momsreglerne indgår hverken i Danmark i balance eller i lovforslaget. Landbrug og Fødevarer Videnscenter for Landbrug Indberetning af sommerhusudlejningsindtægter HORESTA har forståelse for at skatteministeriet har valgt at kombinere forhøjelsen af bundgrænsen sammen med en obligatorisk indberetning, da det formentlig er korrekt, at det vil føre til at flere indtægter fra sommerhusudlejning kommer til beskatning. Samtidig peger HORESTA dog på, at det er uheldigt, at man betaler sig fra højere grad af korrekte selvangivelsesoplysninger og henviser til borgernes selvangivelsespligt, og at SKAT efter gældende regler har mulighed for at indhente oplysninger fra udlejningsbureauer om udlejningsindtægter. Ændringen af landbrugslovens regler om bopælspligt har bevirket, at der er behov for at justere undtagelsesbestemmelsen om beskatning af fri bolig på landbrugsejendomme, således at der ikke kommer en utilsigtet ændring af beskatning af boliger, hvor landbrugsloven kræver, at de bebos af særlige persongrupper. Landbrug og Fødevarer kan tilslutte sig den foreslåede tilpasning af reglerne om beskatning af helårsbolig, der er stillet til rådighed for arbejdsgiver, og hvor skatteyder ifølge anden lovgivning er omfattet af og opfylder en pligt til at bebo helårsboligen. Forslaget skønnes at sikre en mere korrekt beskatning, og dermed spares ca. 6 årsværk i SKAT, som ellers skulle have været anvendt til kontrol. Landbrug og Fødevarer kan ikke Side 13

14 tilslutte sig udformningen af skærpelsen af reglerne om beskatning af skattepligtig fortjeneste, der er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres. Forslaget ønsket ændret på følgende punkter: 1) De nye regler i ejendomsavancebeskatningslovens 11, stk. 2, skal indrettes, så der ikke sker en beskatning ved ekspropriation, som er højere end ved et frivilligt salg. Forslaget er ændret, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres, kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Derved er således ingen forskel på beskatningen af den genanbragte fortjeneste og beskatningen af fortjeneste ved et frivilligt salg. Skattefaglig forening 2) Ikrafttrædelsesreglerne skal ændres, således at lovforslaget kun har fremadrettet virkning. De nye regler skal således kun gælde for skattepligtig fortjeneste, der genanbringes efter lovens ikrafttræden. Der henvises til høringssvaret fra Videnscenter for landbrug, der uddyber disse ønsker med eksempler. Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning SRF Skattefaglig Forening hilser forslaget om obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer velkomment. Det er SRFs opfattelse, at forslaget må formodes at begrænse sort udlejning, ligesom forslaget betyder en forenklet og mere effektiv ligningsproces. De gældende regler medfører, at en skattepligtig fortjeneste, der er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres, bliver skattefri. Den skattepligtige fortjeneste har ingen forbindelse med den eksproprierede ejendom, bortset fra at beskatningen af fortjenesten er udskudt ved anbringelse af denne i den pågældende ejendom. Ved den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse sikres, at ingen skattepligtig fortjeneste fra afståelse af en erhvervsejendom kan undgå beskatning. Der er derfor ikke grundlag for at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen. Side 14

15 Tobaksindustrien SRF foreslår, at det i 11 G, stk. 1, præciseres, at den obligatoriske indberetningsordning kun omfatter virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark. Derudover har SRF nogle skattetekniske bemærkninger. Som led i tobaksvirksomhedernes almindelige salgsarbejde sker der som i andre brancher en uddeling af egen produkter som vareprøver til næringsdrivende typisk detailhandlen. Der er her ikke tale om traditionel repræsentation, reklame eller gaveuddeling i forhold til tredjemand, som er karakteriseret ved anvendelsen af fremmede produkter som led i en driftsomkostning for egne produkter. For at undgå unødig tvivl om, hvorvidt driftsomkostningerne for den nævnte salgsaktivitet er omfattet af den skattemæssige fradragsret iht. statsskattelovens 6, anmoder Tobaksindustrien om, at det i lovforslaget præciseres, at den ovennævnte uddeling af vareprøver ikke er omfattet af lovændringen. Det kan f.eks. ske ved at tilføje følgende i lovforslagets tekst. Dette omfatter ikke vareprøver udleveret af registrerede tobaksvirksomheder til handlen med videresalg for øje. Tobaksindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt, at loven allerede træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den træder i kraft midt i et indkomstår, bl.a. af hensyn til muligheden for at registrere tobaksudgifterne, som i dag ikke vil fremtræde på en særskilt konto i bogføringen i ret mange virksomheder. Da de danske skattemyndigheders territoriale kompetence til at pålægge virksomheder indberetningspligter er begrænset til virksomheder, som er hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra fast driftssted her i landet, jf. indberetningsbekendtgørelsens 1, anses det for ufornødent med en præcisering. Det har ikke været formålet for forslaget, at fjerne tobaksvirksomhedernes fradragsret for vareprøver. Det er derfor præciseres at den foreslåede stramning ikke omfatter disse vareprøver. Side 15

16 Tobaksindustrien opfordrer derfor til, at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til at gælde for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Ikrafttrædelsestidspunktet er ændret i overensstemmelse med Tobaksindustriens forslag. Side 16

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt 10. august 2015 J.nr. 15-1832372 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Nordsøen

Ejerlejlighedsforeningen Nordsøen SKAT Høkervej 5 DK-9492 Blokhus Telefon 98 24 93 33 Telefax 98 20 82 40 danland.blokhus@ferie.dk www.feriehotelnordsoen.dk www.danland.dk 28. marts 2014 Vedrørende indkomståret 2012 og tidligere Bestyrelsen

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere