Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.). Troels Lund Poulsen /Marianne Sigetty

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med et forhøjet bundfradrag). Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokatrådet Advokatrådet har følgende bemærkninger: Ad Obligatorisk indberetning på sommerhusudlejning Advokatrådet finder, at ordningen også bør omfatte indtægter fra sommerhusudlejning, hvor lejeindtægterne ikke oppebæres via et udlejningsbureau, men hvor udlejer selv har mulighed for at indberette beløbet. Ellers vil der være tale om en urimelig og ikke velbegrundet forskelsbehandling. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt og rimeligt, at en udlejers muligheder for forhøjet bundfradrag er afhængig af, at der er indgået en aftale med et udlejningsbureau. Når det foreslås, at det kun er en indberetning fra et udlejningsbureau, der kan give skatteyderen et forhøjet bundfradrag, skyldes det, at man herved har væsentlig større sikkerhed for, at den skattepligtige lejeindtægt selvangives med det korrekte beløb end, hvis det er skatteyderen selv, som skal indberette/ selvangive beløbet. AgroSkat Ad 2.3 Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme, der eksproprieres. Advokatrådet finder, at det i lovforslaget bør præciseres, at der dog uændret vil være mulighed for på ny - uanset, at ejendommen er afstået ved ekspropriation - at genanbringe fortjenesten. Vedr. ændringer i lov om ejendomsavance AgroSkat finder, at hvis den genanbragte fortjeneste ikke kan genanbringes i en ny ejendom bør forslaget ændres således at den i B genanbragte fortjeneste ved salget af ejendom A, og som efter lovforslaget skal beskattes Forslaget er ændret i overensstemmelse med Advokatrådets forslag, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres, kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Forslaget er ændret i overensstemmelse med AgroSkats forslag, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en Side 2

3 ved ekspropriation af ejendom B, opfattes som en ejendomsavance ved salget af ejendom B, og som i relation til genanbringelsesreglerne også tidsmæssigt er placeret på dette tidspunkt, og som derfor igen kan genanbringes ved køb af en tredje ejendom. ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Genanbringelse efter 10 AgroSkat finder ikke, at der er behov for at foretage en beskatning af en efterfølgende opgjort beskatning efter 10, hvis den genopførte ejendom efterfølgende eksproprieres. Det er afgørende for de foreslåede ændringer, at det sikres, at en fortjeneste, der genanbringes i en erhvervsejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens 6 A, 6 C eller 10, kommer til beskatning, når betingelserne for genanbringelsen ikke længere er opfyldt. Beskatningen sker på den måde, at fortjenesten beskattes, når den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, afstås. Fortjenesten beskattes, som om ejendommen var blevet beskattet på det tidspunkt, hvor den første ejendom blev afstået. Beskatningen er i den situation ikke anderledes, end hvis beskatningen var sket ved den oprindelige afståelse. Disse hensyn gør sig også gældende for erstatningssummer, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 10. AgroSkat finder, at der bør tages hensyn til, at en del af en erstatning vedrører afskrivningsberettigede bygninger, som ikke bruges til genopførelse af afskrivningsberettigede bygninger, helt eller delvist beskattes efter afskrivningslovens 24. Er det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., mindre end forsikringssummen, fragår forskelsbeløbet i afskrivningsgrundlaget. Ved senere salg af bygningen anses beløbet som en foretagen afskrivning ved opgørelse af genvundne afskrivninger eller tab, jf. afskrivningslovens 24, stk. 5. Hvis det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., er mindre end erstatningssummen, fradrages forskelsbeløbet i ejendommens anskaffelsessum i det indkomstår, hvori skaden er sket, Side 3

4 jf. ejendomsavancebeskatningslovens 10, stk. 3. Der kan dog højst fradrages et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum på tidspunktet for skadens indtræden. Forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller beskattes efter afskrivningslovens 24, stk. 5, påvirker dog efter denne bestemmelse ikke ejendommens anskaffelsessum. Dermed sikres, at der ikke sker nogen dobbeltbeskatning. Den foreslåede ændring ændrer ikke herved. Vedr. yderligere vederlag AgroSkat kan tiltræde præciseringen. AgroSkat finder, at det samtidig burde afklares, om denne yderligere ejendomsavance kan genanbringes, samt hvilke betingelser, der i givet fald skal være opfyldt. Der er ikke fundet behov for yderligere ændringer af 13. Beskatning af værdi af fri bolig, hvor der foreligger en lovbestemt boligforpligtelse AgroSkat anfører, at en landmand, der ejer flere ejendomme, hvoraf nogle ejes personligt og andre ejes af et selskab, skal bo på én af ejendommene. Skattemyndighederne har hidtil accepteret landmandens valg af bolig, således, at hvis landmanden vælger at bebo stuehuset i den bedrift, der er drevet i selskabsform, er vedkommende omfattet af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Uanset landmanden også kunne have valgt at bo i stuehuset i den bedrift, der ejes personligt. AgroSkat påpeger, at lovforslagets nye formulering af bestemmelsen synes at stramme denne praksis. AgroSkat bemærker også, at der ikke er noget, der lovgivnings- Der er som nævnt i bemærkningerne af lovforslaget ikke tale om en stramning af den gældende bestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Den foreslåede ændring tager sigte på at tilpasse de gældende regler, så det sikres, at ændringer af landbrugslovens regler om bopælspligt ikke utilsigtet medfører en ændret beskatning af den hidtil omfattede persongruppe. Der er således heller ikke tale om en ændring af den hidtidige praksis, som AgroSkat skitserer. Problemstillingen er beskrevet i bemærkningerne til den foreslåe- Side 4

5 mæssigt forhindrer landmanden i personligt at overtage boligen. Det kræver dog, at selskabet sælger hele ejendommen ud af selskabet til personligt ejerskab. Derimod kan landmanden ikke overtage boligen til personligt ejerskab, og samtidigt opretholde selskabsejerskab til den øvrige del af landbrugsejendommen. Men selve valget af selskabsejerskab er egentlig ikke i sig selv et lovgivningsmæssigt pålæg. AgroSkat nævner også, at landbrugslovgivnings regler om personlig bopælspligt allerede blev ændret i 2007 for ejendomme under 30 ha. Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort afgørelse af 3. juni 2010 accepteret, at den gældende bestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt, gælder, selvom bopælsforpligtelsen for en ejendom under 30 ha. siden 2007 har kunnet være opfyldt ved udlejning. AgroSkat synes derfor ikke umiddelbart, at der er behov for lovændringen. de bestemmelse. Det, den gældende og den foreslåede ny bestemmelse tager højde for, er netop, at når landmanden driver sin bedrift i selskabsform, har vedkommende ikke mulighed for at tage stuehuset ud særskilt til personligt ejerskab, når den øvrige bedrift fortsætter med at blive drevet i selskabsform. Det er korrekt, at den personlige bopælspligt i landbrugsloven for landbrugsejendomme under 30 ha. blev ændret i I 2010 blev den personlige bopælspligt også ophævet for landbrugsejendomme over 30 ha. På baggrund af den sidste lovændring er det fundet hensigtsmæssigt at ændre formuleringen af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt., så det præciseres, at bestemmelsen stadig finder anvendelse for landmænd, der driver deres bedrift i selskabsform. Med den nye formulering tydeliggøres det samtidigt, at der også lægges vægt på, at landmænd, der driver deres bedrift i selskabsform, ikke har mulighed for at overtage stuehuset til personlig ejendom, når landbruget fortsat drives i selskabsform. Konsekvens af at ophæve driftsbopælspligten AgroSkat påpeger også, at der tidligere var 2 typer bopælsforpligtelse i landbrugsloven en ejerbopælsforpligtelse, der skulle være opfyldt i 8 år efter købet samt en driftsbopælsforpligtelse, der altid skulle være opfyldt af den, der driver ejendommen. Ved ændringen af landbrugsloven i 2010, er driftsbopælsforpligtelsen afskaffet. Til gengæld er Som det nævnes ovenfor er begrundelsen for den særlige værdiansættelsesbestemmelse for landmænd, at de både er omfattet af en bopælsforpligtelse og at de ikke kan udtage stuehuset til personlig ejendom, hvis de driver bedriften i selskabsform. Selvom bopælspligten ophører efter 10 år, vil landmanden stadig ikke kunne udtage stuehuset til per- Side 5

6 Dansk Erhverv Dansk Industri (DI) ejerbopælsforpligtelsen udvidet til 10 år. AgroSkat ønsker en stillingtagen til, hvad der sker, hvis landmanden ikke tilkøber nye ejendomme, og derfor ikke er bundet af en ejer- eller driftsbopælsforpligtelse efter 10 år. Dansk Erhverv bakker op om lovændringerne i det fremsendte høringsmateriale. Dansk Erhverv har ikke yderligere bemærkninger. Fradrag for tobaksudgifter DI kan generelt ikke tilslutte sig, at der indføres begrænsninger i virksomhedernes mulighed for at foretage fradrag for driftsudgifter. Skulle en begrænsning i fradragsretten desuagtet forblive uændret i det endelige lovforslag, kan DI henholde sig til de bemærkninger, som Tobaksindustrien har fremført i sit høringssvar af 22. oktober 2010 til Skatteministeriet. sonligt ejerskab, hvis bedriften drives i selskabsform. Landmanden vil derfor stadig kunne anvende den særlige værdiansættelsesbestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Dette er nu præciseret i den foreslåede bestemmelse ved formuleringen: opfylder eller har opfyldt en bopælspligt i relation til helårsboligen og er lovgivningsmæssigt forhindret i at overtage helårsboligen til den pågældendes personlige ejendom. Endvidere nævnes det i bemærkningerne til lovforslaget. Regeringen ønsker fortsat de nævnte begrænsninger gennemført Der henvises til kommentaren til Tobaksindustriens høringssvar. Danske Advokater Datatilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) Danske Advokater har ingen bemærkninger til lovforslaget. Idet Datatilsynet forudsætter, at persondataloven iagttages, giver ændringerne ikke tilsynet anledning til bemærkninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget ovennævnte forslag i høring. CKR har i denne forbindelse følgende Side 6

7 bemærkninger. Lovforslaget indeholder ændringer, der påvirker bureauer, som forestår udlejning af borgeres fritidsboliger. Disse virksomheder skal fremover indberette lejeindtægter til SKAT på borgerens vegne. Erhvervsøkonomiske konsekvenser Skatteministeriet har i de almindelige bemærkninger vurderet de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de enkelte dele af lovforslaget. CKR har ingen yderligere bemærkninger hertil. Administrative konsekvenser Forslaget om at gøre det obligatorisk for udlejningsbureauer at foretage årlig indberetning til SKAT af lejeindtægten for hver borger, vil medføre omstillingsbyrder og større løbende administrative byrder. CKR har fået oplyst, at mellem ca. 27- og ca borgere udlejer deres private fritidsbolig gennem et udlejningsbureau. Indberetningen skal indeholde virksomhedens CVR/SE nummer, fritidsboligens ejendomsnummer samt oplysning om lejeindtægter for hver udlejningsperiode i det foregående år. SKAT oplyser, at ejendomsnummeret skal oplyses af udlejeren til udlejningsbureauet. I de tilfælde, hvor ejendomsnummeret ikke er blevet oplyst af udlejer, skal udlejningsbureauet indtaste adressen i OIS (Den Offentlige Informationsserver), finde kommunekoden og herefter danne ejendomsnummeret. Indsamling af ejendomsnumre for udlejningsbureauerne vil kun skulle ske én gang pr. ejendom, og der er derfor som udgangspunkt tale om en omstillingsbyrde. Der vil Side 7

8 dog også være løbende byrder forbundet hermed, da det må formodes, at udlejningsbureauet løbende udlejer nye ejendomme for private udlejere. Endvidere oplyser SKAT, at ordningen påtænkes udmøntet således, at indberetningen kan foregå via udtræk fra udlejningsbureauernes interne systemer. Dette vil være mindre byrdefuldt, end hvis indberetningen fx skulle foregå ved indtastning på TastSelvErhverv. Den tid, det tager udlejningsbureauerne at indtaste oplysningerne i deres interne systemer, vil dog være en administrativ byrde, fordi det er en forudsætning for at kunne foretage indberetningen til SKAT. På baggrund af indberetningens omfang og antallet af omfattede fritidshuse vurderer CKR derfor, at lovforslaget vil medføre administrative byrder på samfundsniveau, der overstiger timer årligt. Lovforslaget vil derfor blive forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel med henblik på en nærmere kvantificering, som snarest muligt vil blive tilsendt Skatteministeriet. CKR har derudover følgende forslag til ændring af ordningen, som vil nedbringe de administrative byrder for virksomhederne: For det første: I forhold til kravet om, at indberetningen skal indeholde oplysning om lejeindtægterne fordelt på hver enkelt lejeperiode i det foregående år, vurderes det at være en relativ tidskrævende opgave for udlejningsbureauet i forhold til, hvis lejeindtægten kun skulle opgives samlet for det foregående år. De seneste fuldstændige tal fra Danmarks Statistik viser, at fritidsboliger blev solgt i I alt var der i Så snart virksomhedspanelets vurdering modtages fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen, vil den tilgå Folketingets Skatteudvalg. I det fremsatte lovforslag er kravet om indberetning af lejeindtægterne på lejeperiode udgået. Bureauerne vil herefter alene skulle indberette de samlede årlige lejeindtægter for udlejer. Side 8

9 fritidsboliger i Danmark. Det svarer til en salgsprocent på ca. 2,5 pct. Dermed kan det forventes, at mellem ca. 675 og ca. 750 af de fritidsboliger, der udlejes gennem udlejningsbureauer, vil skifte ejer i løbet af et år. For ikke at indhente unødvendigt specifikke oplysninger fra udlejningsbureauerne om de mellem ca og ca fritidshuse, som har samme ejer hele året, foreslår CKR derfor, at indberetningen som udgangspunkt kun indeholder lejeindtægten på årsbasis. Såfremt fritidsboligen har skiftet ejer, vil SKAT herefter kunne indhente specifikke oplysninger for de enkelte udlejningsperioder. Dette vil nedbringe de administrative byrder væsentligt. Genbrug af data For det andet: I forhold til oplysningen om ejendomsnummeret, fremgår det af bemærkningerne, at udlejningsbureauet i de tilfælde, hvor ejendomsnummeret ikke er oplyst af udlejer, i stedet for at anvende OIS-opslag kan få oplyst ejendomsnummeret af SKAT ved opgivelse af fritidsboligens adresse. CKR finder det besynderligt, at udlejningsbureauerne skal oplyse ejendomsnummeret (uanset at udlejer skal og har oplyst udlejningsbureauet herom), når SKAT selv ligger inde med oplysningen tilknyttet en adresse. I så fald burde det være tilstrækkeligt, at indberetningen indeholdt adressen, hvorefter SKAT kunne genbruge de data om ejendomsnummeret, der ligger i deres systemer. CKR anbefaler derfor, at SKAT alene kræver oplysning om fritidsboligens adresse fra udlejningsbureauet, da dette vil mindske både omstillingsbyrder og Forslaget er udarbejdet således, at det ikke vil være for ressourcekrævende for SKAT. Side 9

10 løbende byrder. CKR har ikke yderligere bemærkninger. Feriehusudlejernes Brancheforening (FB) Forbruger- og Konkurrencestyrelsen FB finder, at den administrative belastning, som indberetningsordningen giver bureauerne, opvejes af det forhøjede bundfradrag. FB ønsker lovforslaget gennemført hurtigst muligt af hensyn til bureauernes omstilling af administrative systemer, og hvis forslaget skal forøge antallet af sommerhuse til udlejning i FB skønner, at der i højsæsonen på sigt kunne udlejes huse mod huse i dag, hvis udbuddet af huse til udlejning stiger. Hvert nyt hus, der udlejes gennem bureauer, genererer ca. en kvart million kroner i omsætning i samfundet. FB finder det urimeligt, at lejeindtægterne skal indberettes med fordeling på udlejningsperioder. FB finder på grund af det forhøjede bundfradrag ikke, at forslaget vil tilskynde til at stoppe udlejning gennem bureauer på grund af indberetningstvangen. Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. Det er Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at forslaget om forhøjelse af bundfradraget for ejere af sommerhuse, der udlejer gennem udlejningsbureau, kan I lyset af de administrative byrder, som denne del af forslaget må antages at påføre bureauerne, er forslaget ændret, således at bureauerne alene skal indberette om årets samlede lejeindtægter dvs. uden opdeling på udlejningsperioder. Når den foreslåede forhøjelse af bundfradraget er begrænset til de sommerhusejere, der udlejer gennem bureau, hænger det sammen med, at den foreslåede indberetning vil føre til, at flere indtægter Side 10

11 Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) have skadelige virkninger for konkurrencen. Der vil være et overlap mellem udlejningsbureauer og de private udlejeres (ejere, der ikke udlejer gennem udlejningsbureauer) kundesegmenter, og de to typer af udlejere vil derfor i en række sammenhænge være konkurrenter. Det kan derfor ikke udelukkes, at en forskelsbehandling af ejere der udlejer gennem et udlejningsbureau og udlejere, der ikke udlejer gennem et udlejningsbureau vil kunne have skadelige virkninger for konkurrencen. FRR har ingen bemærkninger til lovforslaget. Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. fra sommerhusudlejning kommer til beskatning. Når den foreslåede ændring er provenuneutral hænger det også sammen med, at de øgede skatteindtægter, der er en følge af indberetningsordningen, anvendes til at finansieres forhøjelsen af bundfradraget. Samlet set findes de foreslåede ændringer ikke at ville have en skadelig virkning for konkurrencen. FSR ønsker det bekræftet, at det er uden betydning for det forhøjede bundfradrag, hvor stor en andel af den samlede udlejning, der sker via et udlejningsbureau og dermed indberettes, idet FSR går ud fra, at det fremhæves, at det er skatteyderens pligt at oplyse om evt. private lejeindtægter. Det kan bekræftes. FSR ønsker det bekræftet, at fejl i indberetningen fra udlejningsbureauets side, herunder for sen indberetning, ikke får konsekvenser for udlejers forhøjede bundfradrag. Udlejer er berettiget til det forhøjede bundfradrag, selv om bureauet indberetter lejeindtægter for sent eller med fejl. Udlejningsbureauet har pligt til at indberette den korrekte lejeindtægt, og hvis det ikke sker, må udlejer selv sørge for at korrigere årsopgørelsen. Side 11

12 Tilbagebetaling af dag-til-dag rente FSR foreslår, at forslaget om tilbagebetaling af for meget betalt dag-til-dag rente gennemføres med tilbagevirkende kraft. Forslaget om tilbagebetaling af dag-til-dag renten foreslås at få virkning for betalt dag-til-dag rente vedrørende indkomståret For meget indbetalt dag-til-dag rente vedrørende indkomståret 2010, som skatteyderne indbetaler i foråret 2011, vil således blive tilbagebetalt. Beskatning af værdi af fri bolig, hvor der foreligger en lovbestemt boligforpligtelse FSR anfører, at den foreslåede affattelse af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt., med krav om både bopælspligt og lovgivningsmæssig forhindring i at overtage helårsboligen synes at skærpe betingelserne og finder det tilstrækkeligt, at der kun stilles krav om, at den ansatte er forhindret i at overtage helårsboligen til den pågældende personlige ejendom. Der henvises til bemærkningerne til AgroSkat. Horesta Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. HORESTA stiller sig positiv overfor enhver forbedring af turismens økonomiske rammevilkår, og hilser det på den baggrund velkommen at bundfradraget i forbindelse med sommerhusudlejning forhøjes. Det er dog HORESTAs opfattelse, at forhøjelsen af bundfradraget vil have en yderst begrænset effekt på beskæftigelsen og omsætningen i kystområderne. Og kan der måles en effekt, vil den være begrænset til få uger i højsæsonen. Ønsker man at skabe øget beskæftigelse og omsætning ved at sti- Regeringen finder, at forslaget sammen med de øvrige forslag i Danmark I balance vil styrke erhvervsudviklingen i udkantsområderne. Som det også fremgår af Danmark i balance, vil forslaget medføre en øget omsætning og en stigende beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster. Regeringen deler således ikke HORESTAs pessimistiske skøn. Side 12

13 mulere turismens rammevilkår, kræver det mere grundlæggende ændringer af turismens rammevilkår, herunder en gennemførelse af fuld momsafløftning ved køb af hotel- og restaurationsydelser. Ændringer af momsreglerne indgår hverken i Danmark i balance eller i lovforslaget. Landbrug og Fødevarer Videnscenter for Landbrug Indberetning af sommerhusudlejningsindtægter HORESTA har forståelse for at skatteministeriet har valgt at kombinere forhøjelsen af bundgrænsen sammen med en obligatorisk indberetning, da det formentlig er korrekt, at det vil føre til at flere indtægter fra sommerhusudlejning kommer til beskatning. Samtidig peger HORESTA dog på, at det er uheldigt, at man betaler sig fra højere grad af korrekte selvangivelsesoplysninger og henviser til borgernes selvangivelsespligt, og at SKAT efter gældende regler har mulighed for at indhente oplysninger fra udlejningsbureauer om udlejningsindtægter. Ændringen af landbrugslovens regler om bopælspligt har bevirket, at der er behov for at justere undtagelsesbestemmelsen om beskatning af fri bolig på landbrugsejendomme, således at der ikke kommer en utilsigtet ændring af beskatning af boliger, hvor landbrugsloven kræver, at de bebos af særlige persongrupper. Landbrug og Fødevarer kan tilslutte sig den foreslåede tilpasning af reglerne om beskatning af helårsbolig, der er stillet til rådighed for arbejdsgiver, og hvor skatteyder ifølge anden lovgivning er omfattet af og opfylder en pligt til at bebo helårsboligen. Forslaget skønnes at sikre en mere korrekt beskatning, og dermed spares ca. 6 årsværk i SKAT, som ellers skulle have været anvendt til kontrol. Landbrug og Fødevarer kan ikke Side 13

14 tilslutte sig udformningen af skærpelsen af reglerne om beskatning af skattepligtig fortjeneste, der er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres. Forslaget ønsket ændret på følgende punkter: 1) De nye regler i ejendomsavancebeskatningslovens 11, stk. 2, skal indrettes, så der ikke sker en beskatning ved ekspropriation, som er højere end ved et frivilligt salg. Forslaget er ændret, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres, kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Derved er således ingen forskel på beskatningen af den genanbragte fortjeneste og beskatningen af fortjeneste ved et frivilligt salg. Skattefaglig forening 2) Ikrafttrædelsesreglerne skal ændres, således at lovforslaget kun har fremadrettet virkning. De nye regler skal således kun gælde for skattepligtig fortjeneste, der genanbringes efter lovens ikrafttræden. Der henvises til høringssvaret fra Videnscenter for landbrug, der uddyber disse ønsker med eksempler. Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning SRF Skattefaglig Forening hilser forslaget om obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer velkomment. Det er SRFs opfattelse, at forslaget må formodes at begrænse sort udlejning, ligesom forslaget betyder en forenklet og mere effektiv ligningsproces. De gældende regler medfører, at en skattepligtig fortjeneste, der er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres, bliver skattefri. Den skattepligtige fortjeneste har ingen forbindelse med den eksproprierede ejendom, bortset fra at beskatningen af fortjenesten er udskudt ved anbringelse af denne i den pågældende ejendom. Ved den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse sikres, at ingen skattepligtig fortjeneste fra afståelse af en erhvervsejendom kan undgå beskatning. Der er derfor ikke grundlag for at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen. Side 14

15 Tobaksindustrien SRF foreslår, at det i 11 G, stk. 1, præciseres, at den obligatoriske indberetningsordning kun omfatter virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark. Derudover har SRF nogle skattetekniske bemærkninger. Som led i tobaksvirksomhedernes almindelige salgsarbejde sker der som i andre brancher en uddeling af egen produkter som vareprøver til næringsdrivende typisk detailhandlen. Der er her ikke tale om traditionel repræsentation, reklame eller gaveuddeling i forhold til tredjemand, som er karakteriseret ved anvendelsen af fremmede produkter som led i en driftsomkostning for egne produkter. For at undgå unødig tvivl om, hvorvidt driftsomkostningerne for den nævnte salgsaktivitet er omfattet af den skattemæssige fradragsret iht. statsskattelovens 6, anmoder Tobaksindustrien om, at det i lovforslaget præciseres, at den ovennævnte uddeling af vareprøver ikke er omfattet af lovændringen. Det kan f.eks. ske ved at tilføje følgende i lovforslagets tekst. Dette omfatter ikke vareprøver udleveret af registrerede tobaksvirksomheder til handlen med videresalg for øje. Tobaksindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt, at loven allerede træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den træder i kraft midt i et indkomstår, bl.a. af hensyn til muligheden for at registrere tobaksudgifterne, som i dag ikke vil fremtræde på en særskilt konto i bogføringen i ret mange virksomheder. Da de danske skattemyndigheders territoriale kompetence til at pålægge virksomheder indberetningspligter er begrænset til virksomheder, som er hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra fast driftssted her i landet, jf. indberetningsbekendtgørelsens 1, anses det for ufornødent med en præcisering. Det har ikke været formålet for forslaget, at fjerne tobaksvirksomhedernes fradragsret for vareprøver. Det er derfor præciseres at den foreslåede stramning ikke omfatter disse vareprøver. Side 15

16 Tobaksindustrien opfordrer derfor til, at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til at gælde for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Ikrafttrædelsestidspunktet er ændret i overensstemmelse med Tobaksindustriens forslag. Side 16

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere