Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.). Troels Lund Poulsen /Marianne Sigetty

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med et forhøjet bundfradrag). Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokatrådet Advokatrådet har følgende bemærkninger: Ad Obligatorisk indberetning på sommerhusudlejning Advokatrådet finder, at ordningen også bør omfatte indtægter fra sommerhusudlejning, hvor lejeindtægterne ikke oppebæres via et udlejningsbureau, men hvor udlejer selv har mulighed for at indberette beløbet. Ellers vil der være tale om en urimelig og ikke velbegrundet forskelsbehandling. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt og rimeligt, at en udlejers muligheder for forhøjet bundfradrag er afhængig af, at der er indgået en aftale med et udlejningsbureau. Når det foreslås, at det kun er en indberetning fra et udlejningsbureau, der kan give skatteyderen et forhøjet bundfradrag, skyldes det, at man herved har væsentlig større sikkerhed for, at den skattepligtige lejeindtægt selvangives med det korrekte beløb end, hvis det er skatteyderen selv, som skal indberette/ selvangive beløbet. AgroSkat Ad 2.3 Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme, der eksproprieres. Advokatrådet finder, at det i lovforslaget bør præciseres, at der dog uændret vil være mulighed for på ny - uanset, at ejendommen er afstået ved ekspropriation - at genanbringe fortjenesten. Vedr. ændringer i lov om ejendomsavance AgroSkat finder, at hvis den genanbragte fortjeneste ikke kan genanbringes i en ny ejendom bør forslaget ændres således at den i B genanbragte fortjeneste ved salget af ejendom A, og som efter lovforslaget skal beskattes Forslaget er ændret i overensstemmelse med Advokatrådets forslag, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres, kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Forslaget er ændret i overensstemmelse med AgroSkats forslag, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en Side 2

3 ved ekspropriation af ejendom B, opfattes som en ejendomsavance ved salget af ejendom B, og som i relation til genanbringelsesreglerne også tidsmæssigt er placeret på dette tidspunkt, og som derfor igen kan genanbringes ved køb af en tredje ejendom. ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Genanbringelse efter 10 AgroSkat finder ikke, at der er behov for at foretage en beskatning af en efterfølgende opgjort beskatning efter 10, hvis den genopførte ejendom efterfølgende eksproprieres. Det er afgørende for de foreslåede ændringer, at det sikres, at en fortjeneste, der genanbringes i en erhvervsejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens 6 A, 6 C eller 10, kommer til beskatning, når betingelserne for genanbringelsen ikke længere er opfyldt. Beskatningen sker på den måde, at fortjenesten beskattes, når den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, afstås. Fortjenesten beskattes, som om ejendommen var blevet beskattet på det tidspunkt, hvor den første ejendom blev afstået. Beskatningen er i den situation ikke anderledes, end hvis beskatningen var sket ved den oprindelige afståelse. Disse hensyn gør sig også gældende for erstatningssummer, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 10. AgroSkat finder, at der bør tages hensyn til, at en del af en erstatning vedrører afskrivningsberettigede bygninger, som ikke bruges til genopførelse af afskrivningsberettigede bygninger, helt eller delvist beskattes efter afskrivningslovens 24. Er det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., mindre end forsikringssummen, fragår forskelsbeløbet i afskrivningsgrundlaget. Ved senere salg af bygningen anses beløbet som en foretagen afskrivning ved opgørelse af genvundne afskrivninger eller tab, jf. afskrivningslovens 24, stk. 5. Hvis det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., er mindre end erstatningssummen, fradrages forskelsbeløbet i ejendommens anskaffelsessum i det indkomstår, hvori skaden er sket, Side 3

4 jf. ejendomsavancebeskatningslovens 10, stk. 3. Der kan dog højst fradrages et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum på tidspunktet for skadens indtræden. Forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller beskattes efter afskrivningslovens 24, stk. 5, påvirker dog efter denne bestemmelse ikke ejendommens anskaffelsessum. Dermed sikres, at der ikke sker nogen dobbeltbeskatning. Den foreslåede ændring ændrer ikke herved. Vedr. yderligere vederlag AgroSkat kan tiltræde præciseringen. AgroSkat finder, at det samtidig burde afklares, om denne yderligere ejendomsavance kan genanbringes, samt hvilke betingelser, der i givet fald skal være opfyldt. Der er ikke fundet behov for yderligere ændringer af 13. Beskatning af værdi af fri bolig, hvor der foreligger en lovbestemt boligforpligtelse AgroSkat anfører, at en landmand, der ejer flere ejendomme, hvoraf nogle ejes personligt og andre ejes af et selskab, skal bo på én af ejendommene. Skattemyndighederne har hidtil accepteret landmandens valg af bolig, således, at hvis landmanden vælger at bebo stuehuset i den bedrift, der er drevet i selskabsform, er vedkommende omfattet af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Uanset landmanden også kunne have valgt at bo i stuehuset i den bedrift, der ejes personligt. AgroSkat påpeger, at lovforslagets nye formulering af bestemmelsen synes at stramme denne praksis. AgroSkat bemærker også, at der ikke er noget, der lovgivnings- Der er som nævnt i bemærkningerne af lovforslaget ikke tale om en stramning af den gældende bestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Den foreslåede ændring tager sigte på at tilpasse de gældende regler, så det sikres, at ændringer af landbrugslovens regler om bopælspligt ikke utilsigtet medfører en ændret beskatning af den hidtil omfattede persongruppe. Der er således heller ikke tale om en ændring af den hidtidige praksis, som AgroSkat skitserer. Problemstillingen er beskrevet i bemærkningerne til den foreslåe- Side 4

5 mæssigt forhindrer landmanden i personligt at overtage boligen. Det kræver dog, at selskabet sælger hele ejendommen ud af selskabet til personligt ejerskab. Derimod kan landmanden ikke overtage boligen til personligt ejerskab, og samtidigt opretholde selskabsejerskab til den øvrige del af landbrugsejendommen. Men selve valget af selskabsejerskab er egentlig ikke i sig selv et lovgivningsmæssigt pålæg. AgroSkat nævner også, at landbrugslovgivnings regler om personlig bopælspligt allerede blev ændret i 2007 for ejendomme under 30 ha. Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort afgørelse af 3. juni 2010 accepteret, at den gældende bestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt, gælder, selvom bopælsforpligtelsen for en ejendom under 30 ha. siden 2007 har kunnet være opfyldt ved udlejning. AgroSkat synes derfor ikke umiddelbart, at der er behov for lovændringen. de bestemmelse. Det, den gældende og den foreslåede ny bestemmelse tager højde for, er netop, at når landmanden driver sin bedrift i selskabsform, har vedkommende ikke mulighed for at tage stuehuset ud særskilt til personligt ejerskab, når den øvrige bedrift fortsætter med at blive drevet i selskabsform. Det er korrekt, at den personlige bopælspligt i landbrugsloven for landbrugsejendomme under 30 ha. blev ændret i I 2010 blev den personlige bopælspligt også ophævet for landbrugsejendomme over 30 ha. På baggrund af den sidste lovændring er det fundet hensigtsmæssigt at ændre formuleringen af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt., så det præciseres, at bestemmelsen stadig finder anvendelse for landmænd, der driver deres bedrift i selskabsform. Med den nye formulering tydeliggøres det samtidigt, at der også lægges vægt på, at landmænd, der driver deres bedrift i selskabsform, ikke har mulighed for at overtage stuehuset til personlig ejendom, når landbruget fortsat drives i selskabsform. Konsekvens af at ophæve driftsbopælspligten AgroSkat påpeger også, at der tidligere var 2 typer bopælsforpligtelse i landbrugsloven en ejerbopælsforpligtelse, der skulle være opfyldt i 8 år efter købet samt en driftsbopælsforpligtelse, der altid skulle være opfyldt af den, der driver ejendommen. Ved ændringen af landbrugsloven i 2010, er driftsbopælsforpligtelsen afskaffet. Til gengæld er Som det nævnes ovenfor er begrundelsen for den særlige værdiansættelsesbestemmelse for landmænd, at de både er omfattet af en bopælsforpligtelse og at de ikke kan udtage stuehuset til personlig ejendom, hvis de driver bedriften i selskabsform. Selvom bopælspligten ophører efter 10 år, vil landmanden stadig ikke kunne udtage stuehuset til per- Side 5

6 Dansk Erhverv Dansk Industri (DI) ejerbopælsforpligtelsen udvidet til 10 år. AgroSkat ønsker en stillingtagen til, hvad der sker, hvis landmanden ikke tilkøber nye ejendomme, og derfor ikke er bundet af en ejer- eller driftsbopælsforpligtelse efter 10 år. Dansk Erhverv bakker op om lovændringerne i det fremsendte høringsmateriale. Dansk Erhverv har ikke yderligere bemærkninger. Fradrag for tobaksudgifter DI kan generelt ikke tilslutte sig, at der indføres begrænsninger i virksomhedernes mulighed for at foretage fradrag for driftsudgifter. Skulle en begrænsning i fradragsretten desuagtet forblive uændret i det endelige lovforslag, kan DI henholde sig til de bemærkninger, som Tobaksindustrien har fremført i sit høringssvar af 22. oktober 2010 til Skatteministeriet. sonligt ejerskab, hvis bedriften drives i selskabsform. Landmanden vil derfor stadig kunne anvende den særlige værdiansættelsesbestemmelse i ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt. Dette er nu præciseret i den foreslåede bestemmelse ved formuleringen: opfylder eller har opfyldt en bopælspligt i relation til helårsboligen og er lovgivningsmæssigt forhindret i at overtage helårsboligen til den pågældendes personlige ejendom. Endvidere nævnes det i bemærkningerne til lovforslaget. Regeringen ønsker fortsat de nævnte begrænsninger gennemført Der henvises til kommentaren til Tobaksindustriens høringssvar. Danske Advokater Datatilsynet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) Danske Advokater har ingen bemærkninger til lovforslaget. Idet Datatilsynet forudsætter, at persondataloven iagttages, giver ændringerne ikke tilsynet anledning til bemærkninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget ovennævnte forslag i høring. CKR har i denne forbindelse følgende Side 6

7 bemærkninger. Lovforslaget indeholder ændringer, der påvirker bureauer, som forestår udlejning af borgeres fritidsboliger. Disse virksomheder skal fremover indberette lejeindtægter til SKAT på borgerens vegne. Erhvervsøkonomiske konsekvenser Skatteministeriet har i de almindelige bemærkninger vurderet de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de enkelte dele af lovforslaget. CKR har ingen yderligere bemærkninger hertil. Administrative konsekvenser Forslaget om at gøre det obligatorisk for udlejningsbureauer at foretage årlig indberetning til SKAT af lejeindtægten for hver borger, vil medføre omstillingsbyrder og større løbende administrative byrder. CKR har fået oplyst, at mellem ca. 27- og ca borgere udlejer deres private fritidsbolig gennem et udlejningsbureau. Indberetningen skal indeholde virksomhedens CVR/SE nummer, fritidsboligens ejendomsnummer samt oplysning om lejeindtægter for hver udlejningsperiode i det foregående år. SKAT oplyser, at ejendomsnummeret skal oplyses af udlejeren til udlejningsbureauet. I de tilfælde, hvor ejendomsnummeret ikke er blevet oplyst af udlejer, skal udlejningsbureauet indtaste adressen i OIS (Den Offentlige Informationsserver), finde kommunekoden og herefter danne ejendomsnummeret. Indsamling af ejendomsnumre for udlejningsbureauerne vil kun skulle ske én gang pr. ejendom, og der er derfor som udgangspunkt tale om en omstillingsbyrde. Der vil Side 7

8 dog også være løbende byrder forbundet hermed, da det må formodes, at udlejningsbureauet løbende udlejer nye ejendomme for private udlejere. Endvidere oplyser SKAT, at ordningen påtænkes udmøntet således, at indberetningen kan foregå via udtræk fra udlejningsbureauernes interne systemer. Dette vil være mindre byrdefuldt, end hvis indberetningen fx skulle foregå ved indtastning på TastSelvErhverv. Den tid, det tager udlejningsbureauerne at indtaste oplysningerne i deres interne systemer, vil dog være en administrativ byrde, fordi det er en forudsætning for at kunne foretage indberetningen til SKAT. På baggrund af indberetningens omfang og antallet af omfattede fritidshuse vurderer CKR derfor, at lovforslaget vil medføre administrative byrder på samfundsniveau, der overstiger timer årligt. Lovforslaget vil derfor blive forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel med henblik på en nærmere kvantificering, som snarest muligt vil blive tilsendt Skatteministeriet. CKR har derudover følgende forslag til ændring af ordningen, som vil nedbringe de administrative byrder for virksomhederne: For det første: I forhold til kravet om, at indberetningen skal indeholde oplysning om lejeindtægterne fordelt på hver enkelt lejeperiode i det foregående år, vurderes det at være en relativ tidskrævende opgave for udlejningsbureauet i forhold til, hvis lejeindtægten kun skulle opgives samlet for det foregående år. De seneste fuldstændige tal fra Danmarks Statistik viser, at fritidsboliger blev solgt i I alt var der i Så snart virksomhedspanelets vurdering modtages fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen, vil den tilgå Folketingets Skatteudvalg. I det fremsatte lovforslag er kravet om indberetning af lejeindtægterne på lejeperiode udgået. Bureauerne vil herefter alene skulle indberette de samlede årlige lejeindtægter for udlejer. Side 8

9 fritidsboliger i Danmark. Det svarer til en salgsprocent på ca. 2,5 pct. Dermed kan det forventes, at mellem ca. 675 og ca. 750 af de fritidsboliger, der udlejes gennem udlejningsbureauer, vil skifte ejer i løbet af et år. For ikke at indhente unødvendigt specifikke oplysninger fra udlejningsbureauerne om de mellem ca og ca fritidshuse, som har samme ejer hele året, foreslår CKR derfor, at indberetningen som udgangspunkt kun indeholder lejeindtægten på årsbasis. Såfremt fritidsboligen har skiftet ejer, vil SKAT herefter kunne indhente specifikke oplysninger for de enkelte udlejningsperioder. Dette vil nedbringe de administrative byrder væsentligt. Genbrug af data For det andet: I forhold til oplysningen om ejendomsnummeret, fremgår det af bemærkningerne, at udlejningsbureauet i de tilfælde, hvor ejendomsnummeret ikke er oplyst af udlejer, i stedet for at anvende OIS-opslag kan få oplyst ejendomsnummeret af SKAT ved opgivelse af fritidsboligens adresse. CKR finder det besynderligt, at udlejningsbureauerne skal oplyse ejendomsnummeret (uanset at udlejer skal og har oplyst udlejningsbureauet herom), når SKAT selv ligger inde med oplysningen tilknyttet en adresse. I så fald burde det være tilstrækkeligt, at indberetningen indeholdt adressen, hvorefter SKAT kunne genbruge de data om ejendomsnummeret, der ligger i deres systemer. CKR anbefaler derfor, at SKAT alene kræver oplysning om fritidsboligens adresse fra udlejningsbureauet, da dette vil mindske både omstillingsbyrder og Forslaget er udarbejdet således, at det ikke vil være for ressourcekrævende for SKAT. Side 9

10 løbende byrder. CKR har ikke yderligere bemærkninger. Feriehusudlejernes Brancheforening (FB) Forbruger- og Konkurrencestyrelsen FB finder, at den administrative belastning, som indberetningsordningen giver bureauerne, opvejes af det forhøjede bundfradrag. FB ønsker lovforslaget gennemført hurtigst muligt af hensyn til bureauernes omstilling af administrative systemer, og hvis forslaget skal forøge antallet af sommerhuse til udlejning i FB skønner, at der i højsæsonen på sigt kunne udlejes huse mod huse i dag, hvis udbuddet af huse til udlejning stiger. Hvert nyt hus, der udlejes gennem bureauer, genererer ca. en kvart million kroner i omsætning i samfundet. FB finder det urimeligt, at lejeindtægterne skal indberettes med fordeling på udlejningsperioder. FB finder på grund af det forhøjede bundfradrag ikke, at forslaget vil tilskynde til at stoppe udlejning gennem bureauer på grund af indberetningstvangen. Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. Det er Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at forslaget om forhøjelse af bundfradraget for ejere af sommerhuse, der udlejer gennem udlejningsbureau, kan I lyset af de administrative byrder, som denne del af forslaget må antages at påføre bureauerne, er forslaget ændret, således at bureauerne alene skal indberette om årets samlede lejeindtægter dvs. uden opdeling på udlejningsperioder. Når den foreslåede forhøjelse af bundfradraget er begrænset til de sommerhusejere, der udlejer gennem bureau, hænger det sammen med, at den foreslåede indberetning vil føre til, at flere indtægter Side 10

11 Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) have skadelige virkninger for konkurrencen. Der vil være et overlap mellem udlejningsbureauer og de private udlejeres (ejere, der ikke udlejer gennem udlejningsbureauer) kundesegmenter, og de to typer af udlejere vil derfor i en række sammenhænge være konkurrenter. Det kan derfor ikke udelukkes, at en forskelsbehandling af ejere der udlejer gennem et udlejningsbureau og udlejere, der ikke udlejer gennem et udlejningsbureau vil kunne have skadelige virkninger for konkurrencen. FRR har ingen bemærkninger til lovforslaget. Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. fra sommerhusudlejning kommer til beskatning. Når den foreslåede ændring er provenuneutral hænger det også sammen med, at de øgede skatteindtægter, der er en følge af indberetningsordningen, anvendes til at finansieres forhøjelsen af bundfradraget. Samlet set findes de foreslåede ændringer ikke at ville have en skadelig virkning for konkurrencen. FSR ønsker det bekræftet, at det er uden betydning for det forhøjede bundfradrag, hvor stor en andel af den samlede udlejning, der sker via et udlejningsbureau og dermed indberettes, idet FSR går ud fra, at det fremhæves, at det er skatteyderens pligt at oplyse om evt. private lejeindtægter. Det kan bekræftes. FSR ønsker det bekræftet, at fejl i indberetningen fra udlejningsbureauets side, herunder for sen indberetning, ikke får konsekvenser for udlejers forhøjede bundfradrag. Udlejer er berettiget til det forhøjede bundfradrag, selv om bureauet indberetter lejeindtægter for sent eller med fejl. Udlejningsbureauet har pligt til at indberette den korrekte lejeindtægt, og hvis det ikke sker, må udlejer selv sørge for at korrigere årsopgørelsen. Side 11

12 Tilbagebetaling af dag-til-dag rente FSR foreslår, at forslaget om tilbagebetaling af for meget betalt dag-til-dag rente gennemføres med tilbagevirkende kraft. Forslaget om tilbagebetaling af dag-til-dag renten foreslås at få virkning for betalt dag-til-dag rente vedrørende indkomståret For meget indbetalt dag-til-dag rente vedrørende indkomståret 2010, som skatteyderne indbetaler i foråret 2011, vil således blive tilbagebetalt. Beskatning af værdi af fri bolig, hvor der foreligger en lovbestemt boligforpligtelse FSR anfører, at den foreslåede affattelse af ligningslovens 16, stk. 9, 13. pkt., med krav om både bopælspligt og lovgivningsmæssig forhindring i at overtage helårsboligen synes at skærpe betingelserne og finder det tilstrækkeligt, at der kun stilles krav om, at den ansatte er forhindret i at overtage helårsboligen til den pågældende personlige ejendom. Der henvises til bemærkningerne til AgroSkat. Horesta Forhøjelse af bundfradrag for sommerhusudlejning gennem bureau. HORESTA stiller sig positiv overfor enhver forbedring af turismens økonomiske rammevilkår, og hilser det på den baggrund velkommen at bundfradraget i forbindelse med sommerhusudlejning forhøjes. Det er dog HORESTAs opfattelse, at forhøjelsen af bundfradraget vil have en yderst begrænset effekt på beskæftigelsen og omsætningen i kystområderne. Og kan der måles en effekt, vil den være begrænset til få uger i højsæsonen. Ønsker man at skabe øget beskæftigelse og omsætning ved at sti- Regeringen finder, at forslaget sammen med de øvrige forslag i Danmark I balance vil styrke erhvervsudviklingen i udkantsområderne. Som det også fremgår af Danmark i balance, vil forslaget medføre en øget omsætning og en stigende beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster. Regeringen deler således ikke HORESTAs pessimistiske skøn. Side 12

13 mulere turismens rammevilkår, kræver det mere grundlæggende ændringer af turismens rammevilkår, herunder en gennemførelse af fuld momsafløftning ved køb af hotel- og restaurationsydelser. Ændringer af momsreglerne indgår hverken i Danmark i balance eller i lovforslaget. Landbrug og Fødevarer Videnscenter for Landbrug Indberetning af sommerhusudlejningsindtægter HORESTA har forståelse for at skatteministeriet har valgt at kombinere forhøjelsen af bundgrænsen sammen med en obligatorisk indberetning, da det formentlig er korrekt, at det vil føre til at flere indtægter fra sommerhusudlejning kommer til beskatning. Samtidig peger HORESTA dog på, at det er uheldigt, at man betaler sig fra højere grad af korrekte selvangivelsesoplysninger og henviser til borgernes selvangivelsespligt, og at SKAT efter gældende regler har mulighed for at indhente oplysninger fra udlejningsbureauer om udlejningsindtægter. Ændringen af landbrugslovens regler om bopælspligt har bevirket, at der er behov for at justere undtagelsesbestemmelsen om beskatning af fri bolig på landbrugsejendomme, således at der ikke kommer en utilsigtet ændring af beskatning af boliger, hvor landbrugsloven kræver, at de bebos af særlige persongrupper. Landbrug og Fødevarer kan tilslutte sig den foreslåede tilpasning af reglerne om beskatning af helårsbolig, der er stillet til rådighed for arbejdsgiver, og hvor skatteyder ifølge anden lovgivning er omfattet af og opfylder en pligt til at bebo helårsboligen. Forslaget skønnes at sikre en mere korrekt beskatning, og dermed spares ca. 6 årsværk i SKAT, som ellers skulle have været anvendt til kontrol. Landbrug og Fødevarer kan ikke Side 13

14 tilslutte sig udformningen af skærpelsen af reglerne om beskatning af skattepligtig fortjeneste, der er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres. Forslaget ønsket ændret på følgende punkter: 1) De nye regler i ejendomsavancebeskatningslovens 11, stk. 2, skal indrettes, så der ikke sker en beskatning ved ekspropriation, som er højere end ved et frivilligt salg. Forslaget er ændret, så den genanbragte fortjeneste i en ejendom, der eksproprieres, kan genanbringes i en ny ejendom eller i ombygning, tilbygning eller nybygning til en ejendom efter reglerne i ejendomsavancelovens 6 A og 6 C. Derved er således ingen forskel på beskatningen af den genanbragte fortjeneste og beskatningen af fortjeneste ved et frivilligt salg. Skattefaglig forening 2) Ikrafttrædelsesreglerne skal ændres, således at lovforslaget kun har fremadrettet virkning. De nye regler skal således kun gælde for skattepligtig fortjeneste, der genanbringes efter lovens ikrafttræden. Der henvises til høringssvaret fra Videnscenter for landbrug, der uddyber disse ønsker med eksempler. Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning SRF Skattefaglig Forening hilser forslaget om obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer velkomment. Det er SRFs opfattelse, at forslaget må formodes at begrænse sort udlejning, ligesom forslaget betyder en forenklet og mere effektiv ligningsproces. De gældende regler medfører, at en skattepligtig fortjeneste, der er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres, bliver skattefri. Den skattepligtige fortjeneste har ingen forbindelse med den eksproprierede ejendom, bortset fra at beskatningen af fortjenesten er udskudt ved anbringelse af denne i den pågældende ejendom. Ved den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse sikres, at ingen skattepligtig fortjeneste fra afståelse af en erhvervsejendom kan undgå beskatning. Der er derfor ikke grundlag for at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen. Side 14

15 Tobaksindustrien SRF foreslår, at det i 11 G, stk. 1, præciseres, at den obligatoriske indberetningsordning kun omfatter virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark. Derudover har SRF nogle skattetekniske bemærkninger. Som led i tobaksvirksomhedernes almindelige salgsarbejde sker der som i andre brancher en uddeling af egen produkter som vareprøver til næringsdrivende typisk detailhandlen. Der er her ikke tale om traditionel repræsentation, reklame eller gaveuddeling i forhold til tredjemand, som er karakteriseret ved anvendelsen af fremmede produkter som led i en driftsomkostning for egne produkter. For at undgå unødig tvivl om, hvorvidt driftsomkostningerne for den nævnte salgsaktivitet er omfattet af den skattemæssige fradragsret iht. statsskattelovens 6, anmoder Tobaksindustrien om, at det i lovforslaget præciseres, at den ovennævnte uddeling af vareprøver ikke er omfattet af lovændringen. Det kan f.eks. ske ved at tilføje følgende i lovforslagets tekst. Dette omfatter ikke vareprøver udleveret af registrerede tobaksvirksomheder til handlen med videresalg for øje. Tobaksindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt, at loven allerede træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den træder i kraft midt i et indkomstår, bl.a. af hensyn til muligheden for at registrere tobaksudgifterne, som i dag ikke vil fremtræde på en særskilt konto i bogføringen i ret mange virksomheder. Da de danske skattemyndigheders territoriale kompetence til at pålægge virksomheder indberetningspligter er begrænset til virksomheder, som er hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra fast driftssted her i landet, jf. indberetningsbekendtgørelsens 1, anses det for ufornødent med en præcisering. Det har ikke været formålet for forslaget, at fjerne tobaksvirksomhedernes fradragsret for vareprøver. Det er derfor præciseres at den foreslåede stramning ikke omfatter disse vareprøver. Side 15

16 Tobaksindustrien opfordrer derfor til, at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til at gælde for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Ikrafttrædelsestidspunktet er ændret i overensstemmelse med Tobaksindustriens forslag. Side 16

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2010/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-311-0057 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troel Lund Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 254 Offentligt J.nr. 2008-311-0020 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt J.nr. 2008-711-0017 Dato: 27. februar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 104 Bilag 1 Offentligt 15. november 2017 J.nr. 2017-3321. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere