Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 725 Offentligt Den 21. september 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr

2 1/13 Indholdsfortegnelse Ad punkt 5.5. Medicin... 2 Ad punkt 5.6. Forplejning... 3 Ad punkt Anvendelse af tvang... 5 Ad punkt Pårørendekontakt... 6 Ad punkt Besøg, visitation og adgang til telefonering mv Ad punkt Rygepolitik... 9 Ad punkt Personaleforhold Ad punkt Vold mod personalet Ad punkt 6.1. Tvangsbehandling Opfølgning Underretning... 13

3 2/13 Den 29. juni 2010 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 24. januar 2008 af Sikringsafdelingen. I rapporten bad jeg enkelte steder om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 6. august 2010 med bilag fra Psykiatrien Region Sjælland der til brug for besvarelsen har indhentet en udtalelse fra afdelingsledelsen på Retspsykiatrisk afdeling. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 5.5. Medicin Retspsykiatrisk afdeling havde sendt en forespørgsel til sygehusapoteket for at få undersøgt om det var muligt for apoteket at sende en kvittering til afdelingen for restmedicin der blev afleveret til apoteket. Sygehusapoteket havde endnu ikke svaret, og jeg afventede således fortsat svar på mit spørgsmål i den endelige rapport om kvittering fra apoteket for den restmedicin der afleveres til apoteket. Psykiatrien har oplyst følgende: Retspsykiatrisk afdeling har modtaget svar på henvendelsen til Region Sjællands sygehusapotek. Der redegøres i svaret bl.a. for hele proceduren for returmedicin, som opbevares i et fælles medicinrum på Sikringsafdelingen, hvortil kun personale med adgang til at håndtere medicin har adgang. Også i forhold til rummets placering er der tænkt på de sikkerhedsmæssige forhold. Returnering af medicin til sygehusapoteket sker ved anvendelse af et system, hvori bl.a. indgår anvendelse af plomberede kasser, og det er den ansvarlige for medicin på det enkelte afsnit på Sikringsafdelingen, der anbringer kasseret medicin i en medicinkasse med angivelse af, at der er tale om medicin til destruktion. Kassen tages med tilbage til Sygehusapoteket, når apoteket leverer nye forsy-

4 3/13 ninger af medicin til afdelingen, og apoteket sørger efterfølgende for at restmedicinen kasseres direkte. Det er Sygehusapotekets vurdering, at der ved udstedelse af en kvittering ikke opnås større sikkerhed, end der allerede er i dag, da det er en ubrudt logistikkæde fra afsendelse af plomberet kasse til modtagelse på Sygehusapoteket. På denne baggrund finder Psykiatrien Region Sjælland ikke anledning til at foretage yderligere med hensyn til håndtering af restmedicin. Jeg har noteret mig at returmedicin opbevares i et fælles medicinrum på Sikringsafdelingen som kun det personale der har adgang til at håndtere medicin, har adgang til. Jeg har endvidere noteret mig at medicin der skal kasseres, anbringes i en medicinkasse der er beregnet til medicin til destruktion, og at sygehusapoteket selv tager denne kasse med tilbage til apoteket når apoteket leverer nye forsyninger af medicin til afdelingen. Jeg har også noteret mig at kassen plomberes (inden den medtages af apoteket). Så vidt jeg forstår det oplyste, modtager Sikringsafdelingen ikke en kvittering fra apoteket for selve afleveringen (afhentningen) af restmedicinen. Baggrunden for min anbefaling om en kvittering fra apoteket var at en sådan kvittering kan være hensigtsmæssig for at undgå eventuel tvivl om hvad der sker med restmedicin, og heraf følgende uberettigede mistanker mod det personale på Sikringsafdelingen der håndterer medicinen. Jeg beder Sikringsafdelingen om at uddybe det oplyste om den måde som håndteringen af restmedicin foregår på indtil det hentes af apoteket, herunder om den anvendte fremgangsmåde kan være med til at sikre at Sikringsafdelingens personale ikke (uberettiget) mistænkes for at have tilegnet sig noget af medicinen. Da det er oplyst at der i sygehusapotekets svar til Retspsykiatrisk afdeling er redegjort for hele proceduren for returmedicin, beder jeg desuden om en kopi af dette svar. Ad punkt 5.6. Forplejning Folketingets 71-tilsyn havde i en rapport af 10. juni 2010 om tilsynets besøg på Sikringsafdelingen den 30. november 2009 et sted skrevet at jeg på besøgstidspunktet var i gang med en undersøgelse af kostpolitikken på Sikringsafdelingen, og et andet sted at jeg var i gang med en undersøgelse af kostproblematikken på Sikringsafde-

5 4/13 lingen. Jeg nævnte at jeg for så vidt angår kostpolitik (alene) havde gengivet det som Psykiatrien havde oplyst i sagen om min tidligere inspektion af Fjorden, nu Psykiatrien Roskilde/Køge, om den nye fælles strategi for kostforplejningen i hele regionen. Jeg nævnte desuden at jeg i forbindelse med opfølgning på et besøg den 27. april 2010 på afsnit P4 havde bedt om at få oplyst om der specielt på psykiatriens område er fastsat en egentlig kost- og ernæringspolitik, og i givet fald havde bedt om at modtage en kopi af politikken. Psykiatrien har oplyst følgende: Patienterne på Sikringsafdelingen modtager som tidligere oplyst de daglige måltider fra Det Sunde Køkken, som er den køkkenfunktion, der leverer kost til såvel Psykiatrien som flere af regionens somatiske sygehuse. Der er ikke udarbejdet en egentlig kost- og ernæringspolitik for Psykiatrien, men der arbejdes med udvikling af madkonceptet i Psykiatrien Region Sjælland, så også de særlige behov, som en del af Psykiatriens patienter har, kan tilgodeses. Kost og sundhed er et fokusområde på Retspsykiatrisk afdeling, hvor afdelingen meget aktivt forsøger at påvirke patienterne til en sund livsstil. Der er således udarbejdet en kostpolitik for Sikringsafdelingen, som vedlægges (Bilag 1). Kostpolitikken indebærer bl.a. at der tages hensyn til den enkelte patients behov, herunder også evt. behov for supplerende kost. Der henvises i øvrigt til Psykiatriens svar af 12. juli 2010 til Folketingets Ombudsmand vedr. Retspsykiatrisk afdeling, afsnit P4. I det nævnte svar af 12. juli 2010 i sagen om P4 har Psykiatrien anført følgende: der er nedsat en styregruppe, som har til formål at udvikle et madkoncept for Psykiatrien, der i højere grad tager hensyn til de særlige behov, som psykiatriske patienter har. Psykiatrien Region Sjælland og regionens somatiske sygehuse er omfattet af Region Sjællands Det Sunde Køkken, som er en økologisk madordning, hvor der er mulighed for at tage hensyn til den enkelte patients særlige behov. Det nuværende madkoncept bærer præg af at skulle dække meget bredt, herunder også somatisk syge og meget småt spisende patienter.

6 5/13 Der kan dog allerede nu mærkes en forbedring på kostområdet i form af et tilbud om sunde og lækre mellemmåltider, bl.a. sunde og mættende madboller. Af den kostpolitik der er udarbejdet for Sikringsafdelingen, fremgår det at afdelingen har ansvaret for at patienterne på Sikringsafdelingen får tilbudt en ernæringsrigtig kost mens de er indlagt. Kostpolitikken for afdelingen tager derfor udgangspunkt i 3 forhold: 1) at patienterne som hovedregel er i behandling med antipsykotisk medicin der som bivirkning kan føre til udvikling af metabolisk syndrom (en ophobning af flere forskellige risikofaktorer for udvikling af åreforkalkning), 2) at patienterne på grund af deres tilstand ikke selv heller ikke efter motivation har overskud til at forholde sig til vigtigheden af sund og varieret kost, og 3) at Sikringsafdelingen skal søge at fremme patienternes sunde kostvaner og øge deres aktivitetsniveau ved at få patienterne til at deltage i idrætsmæssige aktiviteter. Jeg har noteret mig at der ikke er fastsat en egentlig kost- og ernæringspolitik specielt på psykiatriens område, men at der er fastsat en kostpolitik specielt for Sikringsafdelingen. Jeg har også noteret mig indholdet af denne politik. Selv om det tidligere er oplyst at patienterne på Sikringsafdelingen kan spise sig mætte ved hovedmåltiderne, beder jeg om at få oplyst om det oplyste i Psykiatriens udtalelse i sagen om P4 om at den daglige kost nu suppleres af et tilbud om sunde mellemmåltider, også gælder for patienterne på Sikringsafdelingen. Ad punkt Anvendelse af tvang Da Psykiatrien ikke havde svaret på mit spørgsmål om hvorvidt nye patienter som udgangspunkt skal opholde sig på værelset for låst dør, gentog jeg dette spørgsmål. Psykiatrien har oplyst at det er sædvanlig praksis at nye patienter af sikkerhedsmæssige grunde skal opholde sig på deres egen stue for låst dør indtil personalet har haft mulighed for en individuel vurdering af patienten, herunder patientens muligheder for at deltage i afsnittets fællesskab. Det skyldes at alle patienter der indlægges på Sikringsafdelingen, kommer til afdelingen fordi de aktuelt er ekstraordinært farlige. Jeg har noteret mig det oplyste, men beder om at få oplyst hvor lang tid der normalt går og kan gå før personalet har foretaget den individuelle vurdering af en patients mulighed for at få fællesskab.

7 6/13 Jeg beder desuden om at få oplyst om nye patienter indtil denne vurdering har fundet sted, kompenseres for det manglende fællesskab, f.eks. ved tættere personalekontakt. Jeg nævnte at jeg havde bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Indenrigsog Sundhedsministeriet) om at oplyse om der var modtaget nogen reaktion fra Torturkomitéen på regeringens svar i anledning af komitéens rapport. Jeg har stadig ikke modtaget svar fra ministeriet. Jeg afventer således fortsat svar fra ministeriet vedrørende dette forhold. Ad punkt Pårørendekontakt Jeg bad om en kopi af den blanket som Sikringsafdelingen havde udarbejdet til indhentelse af samtykke til at videregive oplysninger til pårørende. Psykiatrien har vedlagt kopi af denne blanket. Ved at underskrive blanketten giver patienten tilladelse til at der i forbindelse med patientens nuværende behandling videregives relevante oplysninger vedrørende [patientens] aktuelle situation/sygdom til nedenstående pårørende. Det er fortrykt på blanketten der skal dateres at tilladelsen gælder i 1 år fra dateringen. Som nævnt i opfølgningsrapporten indeholder bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 og vejledning nr. 161 af 16. september 1998 nærmere regler/retningslinjer om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Efter bekendtgørelsens 12, stk. 1, skal samtykke gives i forbindelse med det aktuelle behov for videregivelse. Af vejledningens pkt. 6.3 fremgår det at samtykket skal være informeret i den forstand at den der afgiver samtykke, skal være klar over hvad det er der gives samtykke til. Den ansvarlige sundhedsperson må således sikre sig at patienten eller en eventuel stedfortræder har fået tilstrækkelig information til at kunne vurdere hvorvidt samtykke bør meddeles. Det fremgår også af nævnte pkt. i vejledningen at samtykket skal være konkretiseret så det klart og utvetydigt fremgår hvad det er der meddeles samtykke til. Det skal fremgå hvilke typer af oplysninger der må videregives, til hvem og til hvilke formål.

8 7/13 Jeg henviser desuden til vejledning nr af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patientens pårørende. I pkt. 6 i denne vejledning er det bl.a. nævnt at indhentelse af samtykke bør ske i dialog med patienten og på grundlag af en tilstrækkelig information af patienten i dennes konkrete situation. Det bør bl.a. indgå i dialogen hvilken betydning, praktisk såvel som psykologisk, det kan have, at pårørende bliver informeret eller ikke informeret. Jeg har ingen bemærkninger til afdelingens samtykkeblanket, men bemærker alene at jeg går ud fra at patienterne forud for underskrivelsen af blanketten vejledes nærmere i overensstemmelse med det anførte i de to vejledninger. Ad punkt Besøg, visitation og adgang til telefonering mv. Psykiatrien havde oplyst at arbejdet med at få revideret samtlige politikker, regler og instrukser forventedes at kunne være færdigt inden udgangen af Jeg afventede derfor fortsat underretning når dette arbejde var helt færdigt. Psykiatrien har oplyst at arbejdet med at revidere Retspsykiatrisk afdelings instrukser mv. og derefter få dem lagt i Region Sjællands dokumenthåndteringssystem, D4, skrider godt frem. Aktuelt er der lagt 52 instrukser, retningslinjer mv. i D4, og der mangler 19 som er meget tæt på endelig godkendelse. Psykiatrien har dog bemærket at der, efterhånden som arbejdet skrider frem, opstår behov for nye instrukser. Arbejdet med D4 vil derfor være en løbende proces som altid vil være undervejs. Psykiatrien har videre oplyst at arbejdet med D4 prioriteres højt, og at afdelingen fortsat har en målsætning om at arbejdet med at lægge den gamle instruksbog i D4 skal være gennemført senest med udgangen af Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet når dette arbejde er afsluttet. I den nye fælles husorden er det anført at indgående pakker og post (bortset fra post fra offentlig myndighed) bliver åbnet af personalet sammen med patienten. Jeg nævnte hertil bl.a. at der ikke er hjemmel i psykiatriloven til at fastsætte en generel regel hvorefter alle forsendelser til patienterne på Sikringsafdelingen skal undersøges. Jeg nævnte også at den omstændighed at personalet åbner posten i overværelse af eller

9 8/13 sammen med patienterne, ikke ændrer ved dette forhold, og at en regel om at patienterne selv skal åbne deres post i overværelse af personalet efter min opfattelse ligeledes er i strid med psykiatrilovens 19 a. Jeg orienterede om at jeg inden jeg foretog mig mere vedrørende det rejste spørgsmål, havde bedt om ministeriets bemærkninger hertil. Jeg har endnu ikke modtaget svar fra ministeriet. Psykiatrien har hertil i sin udtalelse anført følgende: Når det af husordenen for Sikringsafdelingen fremgår, at indgående pakker og post undtagen post fra offentlige myndigheder bliver åbnet af personalet sammen med patienten, svarer dette ikke helt til den praksis, der rent faktisk anvendes. I praksis defineres Offentlige myndigheder således i denne sammenhæng udover egentlige offentlige myndigheder som banker, PBS, advokater o.lign., det vil sige alle afsendere, hvor man ikke er i tvivl om hensigten med brevet. Psykiatrien Region Sjælland har noteret sig Ombudsmandens bemærkninger vedr. tilsyn med åbning af patientpost, og vil naturligvis sikre at Retspsykiatrisk afdeling håndterer patientpost som anført af Ombudsmanden. I praksis betyder dette at patienters breve og pakker af mere privat karakter og/eller uden afsender o.lign. alene åbnes sammen med personalet, såfremt det konkret vurderes at der kan være begrundet mistanke om at brevet/pakken indeholder medikamenter, rusmidler, genstande m.v., som ikke må indføres på afdelingen. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at Retspsykiatrisk afdeling har ændret praksis i overensstemmelse med Psykiatriens tilkendegivelse. Jeg går på denne baggrund også ud fra at husordenen vil blive rettet så den bliver i overensstemmelse med praksis og psykiatriloven. For en ordens skyld beder jeg om en kopi af husordenen når den er rettet. Da Retspsykiatrisk afdeling har ændret praksis som anført, frafalder jeg min anmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ministeriets bemærkninger til dette forhold.

10 9/13 Jeg bad i øvrigt om oplysning om baggrunden for at post fra advokater ifølge den nye husorden ikke længere var undtaget fra kontrol. Psykiatrien har oplyst at post fra offentlige myndigheder som lige nævnt også omfatter post fra advokater m.fl. der således er undtaget fra brevkontrol. Jeg har noteret mig det oplyste og går som nævnt ud fra at det vil komme til at fremgå af husordenen. Psykiatrien havde oplyst at begrænsninger i patienters adgang til at føre telefonsamtaler sker på baggrund af patientens psykiske tilstand, og at de gennemføres ved at overlægen og patientens kontaktperson sammen taler med patienten og forklarer beslutningen. Jeg bad Psykiatrien om at oplyse hvordan den praktiske gennemførelse af begrænsningen sker. Psykiatrien har oplyst at begrænsningen i praksis gennemføres f.eks. således at personalet banker på døren til telefonrummet når en patient har udført opkald, og der har været forbindelse i over 10 min., og forklarer at der er gået mere end 10 minutter. Patienten får herefter lov til at afslutte samtalen så andre patienter kan komme til at bruge telefonen. Psykiatrien har videre oplyst at patientens opkald afkrydses på et telefonark, og at personalet således kan se hvor mange opkald patienten har foretaget. Jeg har noteret mig det oplyste, men bemærker at mit spørgsmål om den praktiske gennemførelse af en begrænsning også sigtede til begrænsninger i selve adgangen til at telefonere, f.eks. forbud mod opkald til bestemte personer. Jeg beder om at få oplyst om der også kan forekomme sådanne begrænsninger, og hvordan en sådan begrænsning i så fald gennemføres. Ad punkt Rygepolitik Det var oplyst at der skulle aftales en lokal rygepolitik for hele Retspsykiatrisk afdeling, og jeg bad om at blive underrettet om den lokale udmøntning af rygepolitikken for Retspsykiatrisk afdeling.

11 10/13 Psykiatrien har oplyst at undtagelsesbestemmelserne i Region Sjællands rygepolitik på Sikringsafdelingen er udmøntet således at det af hensyn til personalet kun er tilladt for patienter at ryge på egen stue og i gården. Hvis der som følge af en patients rygning er røg på en patientstue, og personalet skal opholde sig i stuen sammen med patienten, f.eks. til samtale, luftes der ud forinden. Alternativt gennemføres samtalen i et andet lokale. Jeg har noteret mig det oplyste (og at der i husordenen er oplysning om hvor patienterne må ryge). Ad punkt Personaleforhold Psykiatrien havde oplyst at sygepolitikken for Retspsykiatrisk afdeling var revideret i januar 2010 med udgangspunkt i de gældende retningslinjer for Region Sjælland. I forlængelse af en usikkerhed om anvendelse af henholdsvis mulighedserklæring og friattest der opstod i foråret 2010, skulle sygepolitikken dog muligvis tilrettes yderligere. Jeg bad om en kopi af politikken når det var afklaret om den skulle ændres, og i bekræftende fald var ændret. Psykiatrien har oplyst at sygepolitikken for Retspsykiatrisk afdeling blev forelagt for det lokale MED-udvalg igen i maj 2010 da ledelsen var blevet opmærksom på at der var en divergens mellem den overordnede og den lokale politik i forhold til tidsintervallet for at afholde omsorgssamtaler. På dette møde godkendte udvalget en justering af politikken. Psykiatrien har vedlagt kopi af den endelige politik. Psykiatrien har samtidig bemærket at der fortsat udestår en endelig gennemgang af sygdomspolitikkens formuleringer om friattest og mulighedserklæring. Hvis denne gennemgang fører til justering af sygdomspolitikken for Retspsykiatrisk afdeling, vil Psykiatrien sende et revideret eksemplar af politikken til mig. Jeg har noteret mig det oplyste og indholdet af den reviderede sygepolitik. Det tilføjes at jeg er bekendt med at der på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside findes en vejledning og et notat, begge af 7. april 2010, om mulighedserklæring og friattest.

12 11/13 Ad punkt Vold mod personalet Psykiatrien havde oplyst at Retspsykiatrisk afdeling på baggrund af Psykiatriens retningslinje om forebyggelse og håndtering af konflikter var i gang med at udarbejde en lokal retningslinje der forventedes at være færdig inden sommerferien. Jeg bad om en kopi af den lokale retningslinje når den forelå. Psykiatrien har oplyst at det lokale MED-udvalg den 20. maj 2010 godkendte en retningslinje om forebyggelse og håndtering af konflikter. Psykiatrien har vedlagt et eksemplar af denne retningslinje. Jeg har noteret mig det oplyste og indholdet af den nævnte retningslinje. Ad punkt 6.1. Tvangsbehandling Psykiatrien havde oplyst at Sikringsafdelingens ledergruppe på baggrund af mit spørgsmål om hvorvidt Sikringsafdelingen havde overvejet at udfærdige retningslinjer for udfyldelsen af tvangsprotokollen så det sikres at der i alle tilfælde anføres subsidiær i stedet for alternativ for tiden overvejede at tilrette retningslinjerne. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser. Psykiatrien har oplyst at der i juni 2010 er udarbejdet et udkast til en vejledning om udformning af lægeerklæring til Patientklagenævnet om tvangsmedicinering. Vejledningen forventes forelagt og vedtaget på et møde i september Psykiatrien har vedlagt kopi af udkastet. Udkastet omfatter en vejledning om beslutning om at iværksætte tvangsbehandling hvor der bl.a. er anført følgende: Ved beslutning om tvangsbehandling skrives tvangsprotokol med angivelse af arten af den psykofarmakologiske behandling, initialdosis og administrationsmåde. Der anføres endvidere, ud over det ansøgte præparat, der som regel er et per oralt præparat, et subsidiært injektionspræparat, hvor termen subsidiært skal benyttes Jeg har noteret mig det oplyste, men beder om at få oplyst hvorfor vejledningen om beslutning om at iværksætte tvangsbehandling ikke er udfærdiget som en selvstændig vejleding, men indgår som en del af vejledningen om udformning af lægeerklæring til patientklagenævnet.

13 12/13 Jeg forstod at der i nogle sager reelt var truffet beslutning om ophør på et tidligere tidspunkt end anført i tvangsprotokollerne under forudsætning af at patienten ville tage medicinen frivilligt, og at behandlingen således ville være fortsat med tvang hvis patienten ikke var indforstået med at tage medicinen frivilligt. Jeg orienterede om at jeg havde bedt om Indenrigs- og Sundhedsministeriets bemærkninger til denne fremgangsmåde der indebærer at det registrerede om varigheden af tvangsbehandlingen ikke (altid) svarer til de faktuelle forhold. Jeg har endnu ikke modtaget svar fra ministeriet. Jeg afventer således fortsat svar fra ministeriet vedrørende dette forhold. Psykiatrien havde oplyst at der ikke var en læge til stede ved behandlingen af en af patienterne da patienten udtrykkeligt frabad sig det. Til mit spørgsmål om hvordan (det kunne sikres at) behandlingen blev gennemført i overensstemmelse med beslutningen herom når der ikke var en læge til stede, oplyste Psykiatrien at al per oral medicin i Sikringsafdelingen bliver indtaget under overvågning af plejepersonalet der sikrer sig at indtagelsen faktisk sker, og efterfølgende dokumenterer hver enkelt medicingivning i den elektroniske medicinjournal. At det ikke blev dokumenteret i tvangsprotokollen skyldtes at det faktisk ville være i strid med sandheden at notere tilstedeværende læge, og at indberetningssystemet (SEI) ikke tillader at der kun anføres dato. Da der ifølge 6 i tvangsbekendtgørelsen altid skal være en læge til stede ved tvangsmedicinering, bad jeg om en udtalelse om hvorvidt den fremgangsmåde som Sikringsafdelingen anvendte, var i overensstemmelse med psykiatriloven. Psykiatrien har oplyst at den anførte situation omhandler et konkret tilfælde hvor patienten var paranoid over for de tilstedeværende vagtlæger. Det blev derfor besluttet at kun plejepersonalet gik ind til patienten og gav medicinen. Psykiatrien har videre oplyst at det er sædvanlig praksis at der er en læge til stede når der anvendes tvangsmedicinering på Sikringsafdelingen. På baggrund af mine bemærkninger vil det også fremover være tilfældet i alle situationer uanset patientens reaktion. Jeg har noteret mig det oplyste.

14 13/13 Opfølgning Som det fremgår af de enkelte afsnit ovenfor, har jeg bedt om nærmere oplysninger mv. om forskellige forhold, og jeg afventer også fortsat svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende to forhold. Jeg beder om at Sikringsafdelingens oplysninger mv. sendes gennem Psykiatrien Region Sjælland. Underretning Denne rapport sendes til Sikringsafdelingen, Psykiatrien Region Sjælland, Indenrigsog Sundhedsministeriet, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 og Sikringsafdelingens patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 137 Offentligt Den 29. juni 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-4191-424 1/26 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007

Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00029-4/PH 2/15 Indholdsfortegnelse Ad 5.6. Medicin... 3 Ad 5.16. Pårørendekontakt... 5 Ad 5.17. Besøg, visitation

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag.

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag. 1 Den 23. maj 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 5. september 2000 af Køge Kommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål som inspektionen har givet anledning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 20. december 2010 Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-0462-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Havebyvej 3... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere