udbyder for Assens kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbyder for Assens kommune"

Transkript

1 i samarbejde med udbyder for Assens kommune Borgerskolen Provstistræde 14, 5610 Assens v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: , Hjemmeside: CVR nr

2 Billeder Borgerskolen del nr. 1 Borgerskolen del nr. 2 2

3 SALGSVILKÅR Udbyder 1. Indledning Assens Kommune udbyder delnr. 1 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde og delnr. 2 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde, beliggende Provstistræde 14, 5610 Assens i offentligt udbud. Der kan afgives tilbud på hele ejendommen samlet eller på hvert delnr. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme har byrådet i Assens Kommune fastsat, at ejendommene udbydes på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Ejendommene er beliggende Provstistræde 14, 5610 Assens (bilag 2). Grundarealet for delnr. 1 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde udgør ca m 2, heraf vej 343 m 2 og grundarealet for delnr. 2 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde udgør ca m 2, heraf vej 302 m 2, jf. vedlagte udstykningsrids (bilag 3). Der tages forbehold for, og køber skal acceptere mindre ændringer i arealernes størrelser. Erhvervsarealet for bygningerne 2 og 3 på delnr. 1 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde er på m 2, og Erhvervsarealet for bygningen på delnr. 2 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde er på m 2 jf. BBR-ejermeddelelse (bilag 4). Til orientering er vedlagt kort udvisende bygningerne med angivelse af bygningsnumre (bilag 4). Det skal bemærkes at Assens Kommune foranstalter at bygning nr. 4 nedrives før købers overtagelse af ejendommen. Assens Kommune indestår ikke for rigtigheden af de i BBRejermeddelelserne anførte oplysninger om ejendommenes bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Assens Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Jordbund 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med ejendommenes jordbundsforhold og Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyld- Side 1 af 8 3

4 ning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. Fortidsminder Der henvises til mail fra Odense Bys Museer af 27. maj 2009 (bilag 5). Forurening Region Syddanmark har pr. den 17. maj 2009 ikke oplysninger om forureningsforhold i relation til jordforureningsloven på ejendommene (bilag 6). Kommunen er i øvrigt ikke bekendt med forekomst af forurening på ejendommene. Ejendommene er omfattet af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at jorden generelt betragtes som forurenet. Derfor skal flytning af jord fra ejendommen anmeldes til kommunen. Bygningseftersyn Energimærke Der henvises til logbog af 21. august 2008 fra Assens Kommune (bilag 7). Ejendommene er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til vedlagte energimærke nr (bilag 8). Tegninger Der henvises til vedlagte plantegninger (bilag 9). Assens Kommune indestår ikke for rigtigheden af plantegningerne og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Assens Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere rigtigheden af plantegningerne inden afgivelse af tilbud. Varme El Vand Kloak Meddelelse om ejerskifte 4. Ejendommens forsyning Ejendommene er tilsluttet fjernvarmenettet. Assens Kommune oplyser, at ejendommenes el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFI-afbryder fra 1. juli 2008 Ejendommene forsynes med vand fra Assens Vandværk. Ejendommene er tilsluttet offentlig kloak. Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og Side 2 af 8 4

5 fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. Rør / Ledninger Inventar og løsøre Plangrundlag Der er en forsyningsledning, som er beliggende fra Provstistræde over ejendommen ned mod Mølledammen. Køber skal acceptere at der i forbindelse med udstykning efter salg vil blive tinglyst en servitut på ejendommen til sikring af ledningen. 5. Inventar, løsøre m.v. Der medfølger intet løst inventar og løsøre i handelen. 6. Anvendelse Ejendommene er iflg. Kommuneplan omfattet af kommuneplanramme, område I (bilag 10.1). Byrådet i Assens Kommune har besluttet, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med nye rammebestemmelser for den kommende lokalplanlægning der ændrer anvendelsesmulighederne til Boliger Administration og kontorerhverv, så som IT-, advokat, revisor og arkitektfirma Serviceerhverv (ikke detailhandel), som f.eks. frisør, tandlæge, læge og lign. (bilag 10.2). Servitutter Der henvises til vedlagt tingbogsattest, servituterklæring og servitutter (bilag 11). Køber skal acceptere, at vedlagt deklaration om færdselsret og offentlig sti tinglyses på ejendommene (bilag 11). Naturbeskyttelse Det skal bemærkes, at den sydlige del af ejendommen er beskyttet mod tilstandsændringer i h. t. Naturbeskyttelsesloven. Den vejledende registrering kan ses på vedlagte kort (bilag 12). Bygningsfredning Lejemål Kulturarvsstyrelsen har den 11. juni 2009 meddelt, at Kulturarvsstyrelsen ikke finder, at der er fredningsværdier i bygningerne (bilag 13). Ejendommene overtages fri for lejemål. Ejendommene anvendes for tiden til folkeoplysende aktiviteter. Disse vil blive flyttet til andre lokaliteter før købers overtagelse. Side 3 af 8 5

6 Kommunen oplyser 7. Øvrige forhold At kommunalt oplysningsskema af 20. maj 2009 er vedlagt (bilag 14). At ejendommene med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, At der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommene. Det fremgår af punkt 10 i det kommunale oplysningsskema, at der er en verserende sag. Det kan oplyses, at den sag der henvises til vedrører separering af regn- og spildevand. Arbejdet er ikke gennemført. Sagen er som sådan afsluttet. At der ikke er indgået aftale med vicevært eller andre ejendomsfunktionærer vedrørende ejendommene, ligesom der ikke er indgået andre kontraktsforhold-/forpligtelser. Lån der overtages Offentlig gæld 8. Økonomi Ejendommene overdrages uden lån. Assens Kommune erklærer, at der ikke påhviler ejendommene nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommene, er Assens Kommune uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke Assens Kommune bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller fjernvarme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Momsreguleringsforpligtigelse Årsopgørelser fra forsyningsvirksomhederne Ejendomsskat mm. Der påhviler ikke ejendommene nogen momsreguleringsforpligtelse. Til orientering vedlægges årsopgørelser fra forsyningsvirksomhederne (bilag 15). Kopi af skatteattest 2009 for den oprindelige ejendom vedlægges til orientering (bilag 16). Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen. Ejendomsskat betales fra overtagelsesdagen. Side 4 af 8 6

7 Ejendomsvurdering Finansiering Kopi af ejendomsvurdering for den oprindelige ejendom vedlægges til orientering (bilag 17). Ejendommene sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Forsikring Ejendommene er brandforsikret i Codan under policenr Der er tale om en kommunal fællesforsikring, som ikke kan overtages af køber, og køber skal derfor pr. overtagelsesdagen selv tegne ny forsikring for ejendommene og give meddelelse herom til Assens Kommune. Den nuværende forsikring er ikke tegnet med svamp-/insektdækning. Assens Kommune indestår ikke for i hvilket omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne forsikring for ejendommene. Kommunen oplyser, at der denne bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter. Det skal bemærkes, at risikoen for ildsvåde overgår til køber allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. Tilbud 9. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 18) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Borgerskolen til KE Ejendomssalg Fuglesangsvej 30 Postboks Birkerød således at tilbuddet er KE Ejendomssalg i hænde senest torsdag den 12. november 2009 kl Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i Side 5 af 8 7

8 betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Senest 3 måneder efter åbningen af tilbuddene får hver tilbudsgiver meddelelse, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Sikkerhed Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 3 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jf. ovenfor. Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres betinget af Assens Kommunes Byråds godkendelse, skal senest 10 dage efter, at Kommunen har meddelt nævnte betingede accept, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal stilles som en ubetinget bankgaranti (anfordringsgaranti), som ikke må være tidsbegrænset. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i Danske Bank, Finans Center Fyn, Albani Torv 2-3, 2., 5000 Odense C, telefon: , fax: , kontaktperson: Peer Hjort. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Overtagelse Del nr. 1 overtages den 1. maj Del nr. 2 overtages den 1. januar Køber og Assens Kommune kan dog aftale en tidligere overtagelse af ejendommene. Ansvarsfraskrivelse Ejendommene overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende grundens installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Side 6 af 8 8

9 Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommene. Køber afholder alle udgifter til udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse, som skal udarbejdes af købers advokat. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Skødet skal i underskrevet stand være Assens Kommune i hænde senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Skødet skal anmeldes til tinglysning senest 1 måned efter modtagelsen af skøde underskrevet af kommunen. Assens Kommune skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 2 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. Betingelser Handelen er betinget af, at principperne for områdets fremtidige anvendelse, som skal give mulighed for en fremtidig anvendelse af ejendommene jf. bilag 10.2 indarbejdes i et forslag til kommuneplantillæg som vedtages uden væsentlige ændringer. Såfremt ejendommene ikke sælges samlet til en køber er handelen betinget af, at Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning / arealoverførsel. Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes bortfalder Side 7 af 8 9

10 handelen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommene kan aftales med Mads Løgstrup Henriksen, Nybolig Erhverv Odense på tlf , tlf , Side 8 af 8 10

11 Bilagsfortegnelse for del nr. 1 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde og del nr. 2 af matr. nr. 204 A Assens Bygrunde, beliggende Provstistræde 14, 5610 Assens Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Kort Udstykningsrids BBR-ejermeddelelse med bygningsnummerering Fortidsminder Forurening Bilag 7: Logbog af 21. august 2008 Bilag 8: Bilag 9: Energimærke Plantegninger Bilag 10: 10.1 Kommuneplanramme, område Fremtidig anvendelse Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Tingbogsattest, servituterklæring og servitutter Naturbeskyttelse Bygningsfredning Bilag 14: Kommunalt oplysningsskema af 20. maj 2009 Bilag 15: Årsopgørelser fra forsyningsvirksomheder Bilag 16: Skatteattest 2009 Bilag 17: Bilag 18: Ejendomsvurdering Tilbudsblanket 11

12 Bilag 1 side 1 af 2 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme BEK nr 472 af 20/06/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 231 af 02/04/1997 2, stk. 5 LBK Nr. 968 af 02/12/2003 Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kom m unens fast e ejendom m e I medfør af 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 22. januar 1990, som senest ændret ved 1 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, og 51 a i lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 3. august 1989, som senest ændret ved 2 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, fastsættes: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk

13 Bilag 1 side 2 af 2 6. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Indenrigsministeriet, den 20. juni 1991 Thor Pedersen / Emil le Maire Officielle noter Ingen 13

14 Bilag 2 14

15 Bilag 3 15

16 Ejendommens beliggenhed Provstistræde 014, 5610 Assens, ASSENS (420) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Assens kommune: Willemoesgade Assens Ejerlav Assens Bygrunde Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato 2685 BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 204 A Bilag 4 Ejer: Beliggenhedskommune Offentligt alment vandforsyningsanlæg Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Provstistræde 014, 5610 Assens Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) Bygningen er opført i 1893 Væsentlig om- eller tilbygning i 1995 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Bebygget areal for bygningen... Samlet bygningsareal kvm 1310 kvm Antal etager: 3 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 366 kvm 1749 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Bygningen har ingen supplerende varmeinstallation Oplysninger om Bygning nr: Provstistræde 014, 5610 Assens Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) Bygningen er opført i 1950 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Bebygget areal for bygningen... Samlet bygningsareal kvm 3100 kvm Antal etager: 4 (excl.tagetage og kælder) Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m. over terræn kvm Side 1 af 3 Udskrevet fra 16

17 Ejendommens beliggenhed Provstistræde 014, 5610 Assens, ASSENS (420) Samlet erhvervsareal i bygningen... Ejendomsnummer kvm Bilag 4 Side 2 Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Antal pladser i bygningens sikringsrum Oplysninger om Bygning nr: Provstistræde 014, 5610 Assens Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) Bygningen er opført i 1950 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen... Areal af overdækning... Samlet bygningsareal kvm 68 kvm 1524 kvm Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Samlet areal i kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m. over terræn kvm Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Antal pladser i bygningens sikringsrum Notater: MODERNISERING/FORBEDRING. BYGNINGENS BRUGSVÆRDI FORØGES Oplysninger om Bygning nr: Provstistræde 014, 5610 Assens Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) Bygningen er opført i 1979 Ydervæggene er træbeklædning Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Elovne, elpaneler Opvarmningsmiddel: Elektricitet Side 2 af 3 Udskrevet fra 17

18 Ejendommens beliggenhed Ejendomsnummer Provstistræde 014, 5610 Assens, ASSENS (420) Oplysninger om Bygning nr: Bilag 4 Side 3 Provstistræde 014, 5610 Assens Garage 1-2 køretøjer Bygningen er opført i 1970 Ydervæggene er træbeklædning Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Bebygget areal for bygningen kvm Varmeinstallation: Ingen varmeinstallationer Oplysninger om Bygning nr: Provstistræde 014, 5610 Assens Udhus Bygningen er opført i 1985 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tagpap (med taghældning) Bebygget areal for bygningen kvm Side 3 af 3 Udskrevet fra 18

19 Borgerskolen, Assens Provstistræde 14, 5610 Assens Bilag Nummerering ifølge BBR-meddelsen 19

20 Fra: Kirsten Prangsgaard Sendt: 27. maj :42 Til: Lars Peter Bang Emne: Vedr.: Tjekket for fortidsminder Bilag 5 Hej Lars Peter Bang Tak for din henvendelse. Det kan oplyses, at der ikke er foretaget arkæologisk undersøgelse på arealet. Matriklen ligger inden for Assens historiske bykerne, og det kan på den baggrund ikke udelukkes, at der kan forekomme jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). En eventuel bygherre skal derfor være opmærksom på, at et anlægsarbejde i det omfang det berøret et fortidsminde eller kulturhistorisk anlæg, af Kulturarvsstyrelsen kan kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. En bygherre bør derfor kontakte museet i så god tid som mulig forud for anlægsarbejde med henblik på en eventuel forudgående undersøgelse. Med venlig hilsen Kirsten Prangsgaard Museumsinspektør Odense Bys Museer Overgade 48 DK-5000 Odense C Tlf Mobil Fax

21 Udskrift fra Jordforureningsafdelingens database over forurenede grunde Page 1 of 1 Bilag 6 Søgeresultat Du søgte efter matrikel nr. : 204a, Assens Bygrunde i Assens Kommune. Regionen har ingen oplysninger om forurenede eller formodede forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Har du spørgsmål om jordforurening kan du kontakte os på tlf: (spørg efter jordforureningsafdelingen) eller Udskrevet d fra about:blank

22 Udbud af ejendomsmæglerydelse til Assens Kommune Bilag 7 Bilag 5c: Bygningseftersyn Borgerskolen Bygningseftersyn Logbog Borgerskolen Provstistræde Assens e:\ejendomsmæglerydelse\assens\udbud ejendomsformidl. assens bilag 5c.doc 22

23 Udbud af ejendomsmæglerydelse til Assens Kommune Bilag 7 Bilag 5c: Bygningseftersyn Borgerskolen BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Borgerskolen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Dagpleje, sundhedspleje, opmagasinering samt div. foreninger. Kontaktperson: Navn Gunnar Thuesen Tlf Illustration fra bebyggelsen Byggeriets data Opførelsesdato: 1893 Sidst renoveret: 1995 Eftersynsdato: Etageareal: 6894 m 2 2. Forord Formålet med logbogen er, at etablere en basisbeskrivelse af ejendommens tilstand. Ud fra denne kan en prioriteret drift- og vedligeholdelsesplan etableres. Logbog udleveres til ejendommens brugere (serviceleder, institutionsleder) og opdateres ved hver bygningsgennemgang, der foretages af Assens Kommune. e:\ejendomsmæglerydelse\assens\udbud ejendomsformidl. assens bilag 5c.doc 23

24 Udbud af ejendomsmæglerydelse til Assens Kommune Bilag 7 Bilag 5c: Bygningseftersyn Borgerskolen Bygningsbeskrivelse 3. Eftersynet Bygningsundersøgelsen foregik d Serviceleder Gunnar Thuesen var behjælpelig under gennemgangen. 4. Konklusion a. Skadesomfang Der er konstateret risiko for skader ved flere bygningsdele. Der bør ved bygningens fortsatte drift tages hensyn til disse forhold. De væsentligste forhold kan sammenfattes således: Lb. nr. Skader, der påvirker bygningsdelens funktion (tilstandsgrad 3) 1.3 Fugtgennemtrængning i kælderdæk under skolegård. Der er tydelige tegn på at armering i dæk korroderer. Div. afløbsrør korroderer også som resultat af fugt. Udbedret (J/N) Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3 (tilstandsgrad 2) 1.1 Opstigende grundfugt i kældervægge. Ved nordlig kældernedgang er grundfugt steget op over terrænniveau; sandsynligvis pga. diffusionstæt vægmaling. 1.2 Fugtgennemtrængning ved rørgennemføringer i kælderdæk under skolegård. 3.2 Murværk ligger for tæt på terræn. Holdes under observation for opfugtning 3.4 Udfaldne fuger og løse sten i og omkring stik på østfacade. 3.5 Sprængte sten og rusten armering i vinduesoverliggere 5.1 Kældertrappe vange på vestfacade har sat sig så meget at betonen er revet over, hvor vangens armering fastholder topstykke. Sætningen vurderes at være aktiv. 5.2 Dæk på kældertrappevange på nordfacade er utæt i betonen. 7.2 Tag på østlig sektion har mindre mosbelægninger, der kan være skyld i mindre utætheder. 8.1 Alle trævinduer excl. østfacade gl. bygning trænger til maling for at modvirke mørning og råd. 8.2 Alle udvendige døre er påvirket af begyndende råd og korrosion Tagrender på nordfacade er utætte Stik i overdækket kælder opfugtes jævnligt. Udbedret (J/N) e:\ejendomsmæglerydelse\assens\udbud ejendomsformidl. assens bilag 5c.doc 24

25 Udbud af ejendomsmæglerydelse til Assens Kommune Bilag 7 Bilag 5c: Bygningseftersyn Borgerskolen b. Vedligeholdelsestilstand Vedligeholdelsestilstanden er mindre tilfredsstillende. c. Byggeteknisk kvalitet Den byggetekniske kvalitet er tilfredsstillende. Bygningerne er generelt udført i traditionelle løsninger med kendte materialer af normal til god kvalitet d. Bemærkning Borgerskolen fungerer i dag ikke som skole. Gl. bygning har funktion som dagpleje, sundhedspleje og huser en del mindre lokalforeninger Ny bygning bruges primært til opmagasinering. Derudover bruges gymnastiksale og tidligere skolekøkken af lokale foreninger. e:\ejendomsmæglerydelse\assens\udbud ejendomsformidl. assens bilag 5c.doc 25

26 Udbud af ejendomsmæglerydelse til Assens Kommune Bilag 7 Bilag 5c: Bygningseftersyn Borgerskolen 5. Resultatskemaer - vejledning For hver af de eftersete bygningsdele er der udfyldt et rapporteringsskema med forklarende tekst og illlustrationer. I skemaerne anvendes følgende rapporteringsstandard: Lb.nr.: Fortløbende nummerering af bygningsdelene. Bygningsdel: Her anføres navn på bygningsdelen. Care Taker kode: Til brug ved kommunens vedligholdelsesprogram. Konsekvens af svigt: Stor/moderat/lille - en generel vurdering af følgevirkningerne af svigt ved den pågældende bygningsdel, herunder sikkerhed, økonomi og funktion. Skadebeskrivelse: En kortfattet beskrivelse af skade/svigt/tegn på skade. Skadegrad: 0: Ingen synlige tegn på skade. 1: Skader af "kosmetisk" art eller af mindre betydning for bygningsdelens funktion/levetid. 2: Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3. 3: Skader, der påvirker bygningsdelens funktion. Skadeårsag: En foreløbig vurdering af ansvaret for det registrerede svigt, f.eks. udførelse, projekt eller manglende vedligeholdelse. Ved planlægning af den videre bygningsdrift bør man ud over skadesgrad 2 og 3 også være opmærksom på de bygningsdele, hvor konsekvens er kategoriseret som "moderat" eller "stor". e:\ejendomsmæglerydelse\assens\udbud ejendomsformidl. assens bilag 5c.doc 26

27 Udbud af ejendomsmæglerydelse til Assens Kommune Bilag 7 Bilag 5c: Bygningseftersyn Borgerskolen 6. Fortegnelse over eftersete bygningsdele Skadegrad SfB-kode Løbenr. Navn på bygningsdel Side (12) 1. Fundamenter X X 7 (13) 2. Gulve X 9 (21) 3. Ydervægge X X 10 (22) 4. Indervægge X 12 (24) 5. Trapper og ramper X 12 (26) 6. Altaner og altangange x 14 (27) 7. Tag X X 14 (31) 8. Døre, vinduer og porte X 15 (32) 9. Døre og porte indvendig X 17 (35) 10. Lofter X 17 (40) Belægninger X 17 (50) 12. Vvs-anlæg, terræn X 18 (52) Tagrender og nedløb X 18 (59) 14. Vvs og ventilation X 18 (69) 15. Elinstallationer X 19 e:\ejendomsmæglerydelse\assens\udbud ejendomsformidl. assens bilag 5c.doc 27

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Guldsmedgade 28 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. marts 2013 Til den 29. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas SIDE 1 AF 20 Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001037-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent:

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by: 8970 Havndal BBR-nr.: 730-037019-001 Energikonsulent: Jens Henrik Lyngby Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Egegade 14 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-111407-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Bremensgade 30 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-071081-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere