Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag om ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer erhvervet fra og med fremsættelsesdatoen. Indledningsvis bemærkes, at Finansrådet hilser den gradvise nedsættelse af skat på kapitalindkomst velkommen ikke mindst fordi den indebærer en mere ensartet beskatning af kapital og aktieindkomst. Endvidere skal Finansrådet udtrykke sin tilfredshed med den foreslåede forenkling af beskatningen af investeringsforeningsområdet. 17. februar 2010 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Lovforslagets ikrafttrædelsesdato Lovforslaget har virkning fra fremsættelsesdatoen. Finansrådet er klar over baggrunden herfor, men anbefaler en ikrafttrædelsesdato, der i øvrigt er skæringsdato, fx 1. januar 2011, idet den valgte, "skæve" ikrafttrædelsesdato forekommer unødvendig og afstedkommer en masse besvær. Vælges fx 1. januar 2011 som ikrafttrædelsesdato, sikres det, at personlige investorer får lettere ved at afgøre, om beholdningen af obligationer er omfattet af de nye bestemmelser eller ej fx ved hjælp af årsoversigter m.m. På baggrund af den årelange praksis i kursgevinstloven om skattefrihed på blåstemplede obligationer synes et indgreb "hen over natten" at være vidtgående. Til sammenligning kan nævnes, at ændringen af aktieavancebeskatningsloven i 2005 samt den i 2009 vedtagne skattereform trådte i kraft med virkning fra begyndelsen af det efterfølgende indkomstår. I forhold til de gener almindelige personlige investorer pålægges, anses en virkningsdato som fx 1. januar 2011 for fuldt tilstrækkelig sammenholdt med lovforslagets formål. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at obligationsmarkedet øjeblikkeligt blev påvirket af det fremsatte lovforslag. En udskydelse af ikrafttrædelsesdatoen vil således kun have begrænset effekt på skatteprovenuet, idet kursen faldt straks ved fremsættelsen af lovforslaget. Endelig henledes opmærksomheden på de obligationsbaserede afdelinger med danske obligationer. Foretages der yderligere emissioner i sådanne afdelinger, vil eksisterende personlige investorer blive ramt, idet det ikke er

2 muligt at forøge udlodningen af skattefrie kursgevinster. De eksisterende skattefri kursgevinster skal således "deles" med de nye investorer. Side 2 Lovforslagets 1, nr. 6 bagatelgrænsen Af forslagets 1, nr. 6, fremgår, at en nettogevinst på kr ikke undergives beskatning. Dette indebærer, at alle personer, der sælger eller får udtrækninger på blåstemplede obligationer er forpligtet til at foretage en skattemæssig opgørelse indeholdende samtlige udtrækninger, hel- og delindfrielser for at kunne vurdere, om den i forslaget anførte grænse på kr er overskredet. Finansrådet finder derfor, at bagatelgrænsen på kr er for lav, og at den med fordel kan hæves til fx kr Endvidere bør bagatelgrænsen ændres til en skattefri bundgrænse, således at nettogevinster op til denne grænse altid er skattefri. Begge dele vil sikre, at private investorer ikke utilsigtet undlader at svare skat af kursgevinster ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fradrag betinges af indberetning Af forslagets 1, nr. 6, fremgår, at fradrag for tab på fordringer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er betinget af, at SKAT inden udløb af selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret har modtaget oplysninger om erhvervelse af fordringen, dennes identitet, antal eller pålydende værdi, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Som i vores høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0, der som betingelse for fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked indførte indberetningspligt for fondshandler/depotfører, må Finansrådet atter anføre, at vi finder det ganske urimeligt at pålægge tredjemand ansvaret for, at skatteyderens selvangivelse er korrekt. Efter vores opfattelse er det skatteyderens og dennes alene ansvar, at vedkommendes selvangivelse er korrekt. Det er derfor ligeledes problematisk, at skatteyderen, hvis der er fejl i indberetningen, skal have dette rettet via fondshandleren i stedet for blot selv at skulle berigtige forholdet over for SKAT. Den foreslåede indberetningsforpligtelse forøger endnu engang sektorens indberetninger med heraf følgende ansvar og forøgede omkostninger for sektoren til følge. Optaget til handel på et reguleret marked Det foreslås, jf. ovenfor, at fradrag for tab på fordringer optaget på et reguleret marked betinges af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen. Som i vores høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 må vi atter henlede Skatteministeriets opmærksomhed på, at den finansielle sektor for at kunne foretage korrekte indberetninger har brug for en entydig, udtømmende fortegnelse over regulerede markeder.

3 Vi er denne forbindelse opmærksomme på, at regulerede markeder defineres i 16 i lov om værdipapirhandel, og at denne definition baserer sig på definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet. Af lovforslagets almindelige bemærkninger følger, at de foreslåede regler definerer regulerede markeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet, og at betegnelsen endvidere tilsigter at dække regulerede markeder i Danmark, i lande inden for Den Europæiske Union, lande som fællesskabet har indgået aftaler med på det finansielle område samt endelig tilsvarende markeder i andre lande. Særlig "tilsvarende markeder i andre lande" volder til stadighed problemer og der ønskes en fortegnelse indeholdende disse. Side 3 Forslagets 1, nr. 29 valutaindekserede obligationer Det bedes bekræftet, at obligationer, der alene reguleres efter udviklingen i en eller flere fremmede valutaer efter ophævelsen af kursgevinstlovens 16, ikke falder ind under bestemmelsen i kursgevinstlovens 29, stk. 3, men under den nyaffattede kursgevinstlovs 14 dvs. almindelige obligationer. I så fald vil der i forhold til gældende lov være en skærpelse af beskatningen for valutaindekserede obligationer. Såfremt dette er tilfældet, bedes Skatteministeren præcisere, om en evt. skærpelse gælder for alle valutaindekserede obligationer eller kun for valutaindekserede obligationer købt den 27. januar 2010 eller senere. Det fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 29, at fordringer i fremmed valuta, der reguleres helt eller delvist i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver, behandles efter reglerne i kursgevinstlovens kap. 6 og 7 og således beskattes efter lagerprincippet i modsætning til i dag, hvor beskatning sker efter realisationsprincippet. Da realisationsprincippet i dag kun helt undtagelsesvist finder anvendelse, bedes Skatteministeriet tydeliggøre denne bemærkning. Forslagets 1 nr. 33 fraflytning Personer, der er ejere af obligationer, skal ifølge lovforslaget fraflytterbeskattes. Ved indfrielse skal skatteyderen således foretage en ikke ukompliceret beregning efter det foreslåede regelsæt. Om den generelle fraflytterbeskatning af fordringer herunder særligt realkreditobligationer (annuitets- og serielånsobligationer) bemærker Finansrådet, at sammenligningen med aktieinvesteringen ikke er holdbar, idet fraflyttede obligationsinvestorer i modsætning til fraflyttede aktieinvestorer ingen indflydelse har på afståelse. Såfremt reglen alligevel fastholdes, bør grænsen hæves fra kr til fx kr Ifølge den foreslåede 38 A, stk. 3, opgøres gevinst efter reglerne for aktieindkomst i personskattelovens 8a. Herved risikerer fraflyttede personer en højere beskatning, end hvis gevinsten/tabet var blevet indregnet i den almindelige kapitalindkomst. Skatteministeren bedes i den forbindelse bekræfte, at personer, der bliver omfattet af fraflytterskatten, kan vælge lade gevinsten medregne i kapital-

4 indkomsten og betale skatten eller vælge at få beregnet en henstandssaldo af samme gevinst dog opgjort efter regler for aktieindkomst personskattelovens 8a. Side 4 Fraflytterbeskatning af visse aktieoptioner Som den nyaffattede bestemmelse er udformet, afgør 37, stk. 1, hvilke fordringer og kontrakter der er omfattet af fraflytterbeskatningen, mens den foreslåede 37, stk. 4, angiver, hvilke værdier der skal lægges til grund ved opgørelsen af nettogevinsten. Finansrådet bemærker hertil, at aktiekøberetter med levering dog ikke køberetter mv. omfattet af ligningslovens 7H og 28 ikke er omfattet af kursgevinstloven, jf. kursgevinstlovens 30, stk. 1, nr. 5 uagtet henvisningen i stk. 4. Derimod fremgår af den foreslåede 37, stk. 6, at bestemmelserne 37, stk. 1-5 tillige finder anvendelse på aktiederivater omfattet af kursgevinstlovens 30, stk. 1, nr. 5. Skatteministeren bedes derfor redegøre nærmere for, om der gælder en selvstændig kr's-grænse for disse kontrakter, eller om beholdningen indgår sammen med urealiserede kursgevinster på obligationer mv. Såfremt uudnyttede aktiekøberetter skal være omfattet af fraflytterbeskatningen og dermed indgå i den samme kr's-grænse som almindelige obligationer, bør dette præciseres i 37, stk.1. Alternativt foreslår Finansrådet en ændring af kursgevinstlovens 30, stk. 1, nr. 5, således at retstilstanden føres tilbage til tiden før 1998, hvorefter aktiekøberetter omfattes af kursgevinstlovens regler, medmindre der var aftalt levering af den underliggende aktie, og levering rent faktisk fandt sted. I relation til opgørelse af den nye henstandssaldo bedes Skatteministeriet endvidere redegøre for opgørelse af denne efter fraflytningen ved 1) 3): 1) Udløb af kontrakten uden udnyttelse 2) Salg eller udnyttelse af kontrakten 3) Indgåelse af modsatrettet kontrakt efter fraflytningen. Lovforslagets 3 nr. 8 udloddende investeringsforeninger Finansrådet påskønner den foreslåede forenkling af klassifikationen af udloddende investeringsforeninger og hilser forslaget om reduktionen fra fire til to typer nemlig aktiebaserede og obligationsbaserede meget velkomment. Forslaget giver mulighed for at anbringe op til 50 pct. af kapitalen i en aktiebaseret afdeling i andre aktiver end almindelige aktier. Overskridelse af grænsen anses for statusskift, og beviset anses derfor som afstået. Ved investeringsforeningens placering af midler i udenlandske aktier kan det være forbundet med betydelig vanskelighed at fastslå, om aktierne er omfattet af

5 ABL 19 eller ej. Således kan det være vanskeligt at få kendskab til datterselskabers aktivsammensætning mv. Finansrådet henviser til den tidligere dialog med Skatteministeriet om denne problemstilling, der således fortsat er uafklaret. Side 5 Finansrådet finder det problematisk, at den foreslåede ændring af aktieavancebeskatningslovens 21 ikke tager hensyn til ovenstående problemstilling. Selvom grænsen på 50 pct. overskrides, fx ved kursstigning på obligationer, eller på aktier i 19-selskaber, bør der gives foreningen mulighed for at ændre fordelingen, uden at det medfører "afståelse" for investorerne, da dette er et forhold, som er helt uden for foreningens og investorernes indflydelse. Bringes afdelingen således tilbage til den oprindelige status hurtigst muligt efter, at overskridelsen er konstateret, bør det ikke have konsekvenser for investorerne. Skatteministeren bedes bekræfte, at det ifølge lovforslaget udelukkende er beviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der anses for afstået ved en overskridelse af ovennævnte grænser. Der synes endvidere at være behov for en tilsvarende bestemmelse, når en obligationsafdeling på tilsvarende vis bliver til en aktieafdeling, således at investorerne i en obligationsbaseret afdeling får mulighed for at fratrække et tab på beviserne i stedet for kun at få adgang til modregning efter den utilsigtede overgang. Skatteministeren bedes i forlængelse heraf bekræfte, at såfremt der sker en overskridelse af de anførte grænser, vil investor tidligst anses for at have afstået beviset ved udløbet af det pågældende indkomstår, da afdelingens gennemsnitlige anbringelse i almindelige aktier først kan opgøres på dette tidspunkt. Endelig bedes det på forhånd præciseret, hvilke aktiekurser mv. der skal indgå ved opgørelsen af den daglige gennemsnitsberegning, når årets samlede gennemsnitlige placering i henholdsvis obligationer og aktier skal beregnes. Det findes i den forbindelse uheldigt, at derivater efter kursgevinstlovens værdiansættes som det underliggende aktiv. Lovforslagets 9 beskatning af kapitalindkomst Nedsættelsen på skatten af kapitalindkomst hilses som nævnt velkommen. Skattenedsættelsen fungerer ifølge lovforslaget på den måde, at topskatten for personlig indkomst beregnes efter de sædvanlige regler, dvs. med bundfradrag, jf. personskatteloven 7, mens skatten af positiv nettokapitalindkomst beregnes særskilt. Bundfradrag efter 7 i topskatten fragår derfor fortrinsvis i den personlige indkomst og først derefter i positiv nettokapitalindkomst udover kr.

6 Finansrådet beder venligst Skatteministeriet bekræfte disse principper. Side 6 Lovforslagets 19 overgangsbestemmelse Af forslagets 19, stk. 5, 2. punktum fremgår, at selskaber samt næringsskattepligtige personer (som hidtil) skal anvende gennemsnitsmetoden. Det forekommer mærkværdigt, at overgangsbestemmelsen ikke omtaler de af den foreslåede 26, stk. 4 omfattede subjekter nemlig de ikke næringsdrivende personer, der som noget nyt skal anvende FIFO-princippet under hensyntagen til gennemsnitsmetoden. Med venlig hilsen Neel Frederikke Gronemann Direkte

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere