RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER"

Transkript

1 RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de bestemmelser, som det er påkrævet, at et resumé skal omfatte vedrørende Obligationerne og Udstederen. Da det ikke er nødvendigt at behandle alle bestemmelser, kan der være huller i bestemmelsernes talrækkefølge. Selvom det kan hænde, at en bestemmelse skal sættes ind i resuméet på grund af typen af Obligationer og Udstederen, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante informationer vedrørende bestemmelsen. I dette tilfælde vil en kort beskrivelse af bestemmelsen være at finde i resuméet med teksten "Ikke relevant". Afsnit A Introduktion og advarsler Element Titel A.1 Advarsler og indledning Dette resumé skal læses som en introduktion til dette Basisprospekt. Enhver beslutning om at investere i Obligationerne bør være baseret på en overvejelse af Basisprospektet som helhed herunder de dokumenter, der er indarbejdet ved henvisning. A.2 Samtykke Resumé af programmet: Hvis der rejses et retligt krav på baggrund af oplysningerne i dette Basisprospekt, kan sagsøgeren i henhold til national lov i det pågældende EØS-medlemsland, hvor kravet er rejst, blive påkrævet at afholde udgifter til oversættelse af Basisprospektet før påbegyndelse af retssagen. Civilretligt erstatningsansvar pålægges kun de personer, der har fremlagt resuméet herunder enhver oversættelse deraf, men kun hvis resuméet er vildledende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med andre dele af Basisprospektet eller det ikke giver, når det læses sammen med andre dele af Basisprospektet, nøgleinformationer med henblik på at hjælpe investorer i deres overvejelser om at investere i Obligationerne. Udsteder kan give samtykke til, at Basisprospektet og de relevante Endelige Betingelser kan anvendes til, at finansielle formidlere, som Udsteder har givet godkendelse til at anvende Basisprospektet (en Bemyndiget Udbyder ), efterfølgende kan videresælge eller endeligt placere Obligationer, forudsat at sådanne finansielle formidleres efterfølgende videresalg eller endelige placering af Obligationer sker i den Udbudsperiode, der er angivet i de relevante Endelige Betingelser. Sådant samtykke kan være underlagt betingelser, som er relevante for anvendelsen af Basisprospektet. I forbindelse med ethvert Offentligt Udbud af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, påtager Udstederen sig ansvaret, i en Jurisdiktion for et Offentligt Udbud, for indholdet af dette Basisprospekt i henhold til artikel 6 i prospektdirektivet vedrørende enhver person (en "Investor"), som tilbydes PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, af en Bemyndiget Udbyder, hvis tilbuddet gives i overensstemmelse med alle betingelser tilknyttet afgivelsen af godkendelsen. Godkendelse 1

2 Underlagt de betingelser, der er angivet nedenfor under "Almindelige betingelser for godkendelse": A30.2A.2 (A) godkender Udstederen, at Basisprospektet anvendes (med eventuelle tillæg, der er relevante på det pågældende tidspunkt) i forbindelse med et Offentligt Udbud af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, i en Jurisdiktion for et Offentligt Udbud af den relevante dealer og af: (i) enhver finansiel formidler, der er navngivet som en Indledende Bemyndiget Udbyder i de relevante Endelige Betingelser, og (ii) enhver finansiel formidler, der er udpeget efter datoen for de relevante Endelige Betingelser, og hvis navn er offentliggjort på Udstederens hjemmeside (www.rabobank.com) og er identificeret som en Bemyndiget Udbyder med hensyn til det relevante Offentlige Udbud, og (B) hvis (og kun hvis) Del B i de relevante Endelige Betingelser specificerer "generel godkendelse" som "gældende", tilbyder Udstederen hermed at godkende anvendelsen af dette Basisprospekt (med eventuelle tillæg på det relevante tidspunkt) i forbindelse med et Offentligt Udbud af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, i en Jurisdiktion for Offentligt Udbud af enhver finansiel formidler, der opfylder følgende betingelser: (i) denne er autoriseret til at foretage sådanne tilbud i henhold til den gældende lovgivning, der implementerer MiFID-direktivet, og (ii) denne accepterer Udstederens tilbud ved at give samtykke til brug af dette Basisprospekt ved at offentliggøre det på sit hjemmeside med en erklæring om, at denne accepterer at anvende Basisprospektet i overensstemmelse med betingelserne for Bemyndiget Udbyder og underlagt sådanne godkendelsesbetingelser. Almindelige betingelser for godkendelse Betingelserne for Udstederens godkendelse til at anvende dette Basisprospekt i kontekst med det relevante Offentlige Udbud er (udover de betingelser, der er beskrevet i afsnit (B) ovenfor, hvis Del B i de relevante Endelige Betingelser specificerer "generel godkendelse" som "gældende"), at sådan godkendelse: (a) kun er gyldig med henblik på den relevante Tranche af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav; (b) kun er gyldig i løbet af den Udbudsperiode, der er specificeret i de relevante Endelige Betingelser, og (c) kun gælder for anvendelsen af Basisprospektet til at foretage Offentligt Udbud af den relevante Tranche af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, i Jurisdiktioner for Offentligt Udbud som specificeret i de relevante Endelige Betingelser. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: [Samtykke: Med forbehold for nedenstående betingelser giver Udsteder samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med et Offentligt 2

3 Udbud (som defineret nedenfor) af Obligationer fra [Dealer[en/ne]/Manager[en/ne], [og] [navne på konkrete finansielle formidlere, der er angivet på Udsteders hjemmeside (www.rabobank.com) og identificeret som Bemyndigede Udbydere for det relevante Offentlige Udbud/eventuelle finansielle formidlere, der er bemyndiget til at foretage sådanne udbud i henhold til gældende lovgivning, der implementerer direktiv 2004/39/EF ( Direktiv om Markeder for Finansielle Instrumenter ),] og på deres hjemmeside erklærer følgende (hvor de kantede parenteser er udfyldt med de relevante oplysninger): Undertegnede, [indsæt finansiel formidlers juridiske navn], henviser til [indsæt betegnelse for relevante PD Obligationer] ( Obligationerne ) beskrevet i de Endelige Betingelser dateret [indsæt dato] (de Endelige Betingelser ) offentliggjort af Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) [Australia Branch] ( Udsteder ). Undertegnede accepterer herved Udsteders tilbud om samtykke til vores anvendelse af Basisprospektet (som defineret i de Endelige Betingelser) i forbindelse med udbuddet af Obligationerne i [Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien] (det Offentlige Udbud ) i henhold til den Bemyndigede Udbyders Vilkår og med forbehold for betingelserne for samtykket, hver især som angivet i Basisprospektet, og vi anvender Basisprospektet i overensstemmelse hermed i forbindelse med det Offentlige Udbud. Et Offentligt Udbud af Obligationer er et udbud af Obligationer (bortset fra i henhold til artikel 3, stk. 2, i Prospektdirektivet) i [Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien] i løbet af nedenfor anførte Udbudsperiode. Sammen med [Dealer[en/ne]/Manager[en/ne]] er de personer, til hvem Udsteder giver samtykke i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, Bemyndigede Udbydere for det pågældende Offentlige Udbud. Udbudsperiode: Udsteders ovenfor omtalte samtykke gives for Offentlige Udbud af Obligationer i perioden fra til ( Udbudsperioden ). Betingelser for samtykke: Betingelserne for Udsteders samtykke (ud over ovennævnte krav) er, at samtykket alene (a) gælder den relevante Tranche af Obligationer, (b) alene gælder i Udbudsperioden[,] [og] (c) alene gælder anvendelsen af Basisprospektet i forbindelse med Offentlige Udbud af den relevante Tranche af Obligationer i [Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien] [og (d) ]. En investor, der har til hensigt at erhverve eller erhverver Obligationer ved en Offentligt Udbud fra en Bemyndiget Udbyder anden end Udstederen, gør dette, og sådan Bemyndiget Udbyders udbud og salg af sådanne Obligationer til en investor foretages i overensstemmelse med de betingelser og andre aftaler, der ligger fast mellem sådan Bemyndiget Udbyder og sådan investor herunder, hvad der måtte vedrøre pris, tildelinger, udgifter og betalingsaftaler. Hver investor indhenter informationer vedrørende vilkårene og betingelserne for det Offentlige Udbud hos den relevante Bemyndigede 3

4 Udbyder på tidspunktet for ethvert sådant Offentligt Udbud, og den Bemyndigede Udbyder vil være eneansvarlig for sådanne informationer. [Ikke relevant. Obligationerne udbydes i henhold til undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i Prospektdirektivet. Udsteder har ikke givet sit samtykke til, at en finansiel formidler eller anden udbyder kan anvende Basisprospektet i forbindelse med et udbud af Obligationerne.] Afsnit B Udsteder Element Titel B.1 Udsteders juridiske og kommercielle navn: B.2 Udsteders domicil og juridiske form, den lovgivning som Udsteder opererer under samt dennes stiftelsesland: [Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank)] [Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) Australia Branch] Udsteders kommercielle navn er "Rabobank". Udsteder har sit lovpligtige sæde i Amsterdam, er en kooperativ enhed (coöperatie) og er registreret i det hollandske handelskammers handelsregister under nummer Udsteder opererer i henhold til Hollands love. B.4b En beskrivelse af eventuelle kendte tendenser, der påvirker Udstederen og de brancher denne opererer i: Rabobank-koncernens driftsresultater påvirkes af flere forskellige markedsforhold herunder økonomiske konjunktursvingninger, udsving på aktiemarkeder, i rente- og valutakurser samt øget konkurrence. En konjunktur nedgang, eller Rabobank-koncernens manglende evne til præcis at forudse eller svare på sådanne udviklinger kan have væsentlig indvirkning på Rabobank-koncernenes prospekter, forretninger, økonomiske udvikling og resultat. Udstederen forventer, at den seneste tids relativt lave renter vil fortsætte ind i 2015 med en tilsvarende indvirkning på Rabobank-koncernens resultater. B.5 Beskrivelse af Udstederens koncern og Udstederens position inden for koncernen: B.9 Profit-prognose eller profitestimat: B.10 Forbehold i revisionspåtegningen: Rabobank-koncernen er en international leverandør af finansielle tjenesteydelser, som opererer på et grundlag af kooperative principper. Rabobank-koncernen består af Udstederen som central institution, dens medlemmer, der er de lokale Rabobanker i Holland, og dens datterselskaber og medvirken i Holland og udlandet. Ikke relevant. Udstederen har ikke offentliggjort profitprognoser eller profitestimater. Den uafhængige revisors revisionspåtegninger til Udstederens reviderede årsregnskaber for årene, der sluttede 31. december 2013 og 31. december 2014 er uden forbehold. B.12 Udvalgte Følgende udvalgte oversigt over finansielle informationer stammer fra, 4

5 finansielle informationer: og bør læses sammen med Rabobank-koncernens reviderede koncernregnskaber pr. og for årene, der sluttede 31. december 2013 og Visse tal for året, der sluttede 31. december 2012 er blevet korrigeret som resultatet af ændring i regnskabsprincipper og præsentation. Koncernopgørelse for finansiel position Aktiver: Pr. 31. december (i millioner euro) (korrigeret) Kontanter og likvide værdipapirer Gæld fra andre banker Finansielle aktiver bestemt for handel Andre finansielle aktiver til dagsværdi gennem overskud eller tab Afledte finansielle instrumenter Lån til kunder Finansielle aktiver, der er disponible for salg Investeringer i koncernforbundne selskaber og joint ventures Immaterielle aktiver Ejendom og udstyr Investeringsejendomme Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter Samlede aktiver Pr. 31. december 5

6 (i millioner euro) (korrigeret) Passiver Gæld til andre banker Gæld til kunder Udstedte gældsbeviser Afledte finansielle instrumenter og anden varegæld Anden gæld Andre finansielle passiver til dagsværdi gennem overskud eller tab Hensættelser Aktuelle skatteforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Ansvarlig lånekapital Passiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter Passiver i alt Egenkapital Egenkapital i Rabobank Nederland og lokale Rabobanker Egenkapitalinstrumenter udstedt direkte Rabobank-beviser Kapitalværdipapirer Egenkapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber Kapitalværdipapirer Trust Preferred Securities (trups) III til VI Andre minoritetsinteresser

7 Egenkapital i alt Egenkapital og passiver i alt Koncernresultatopgørelse Regnskabsåret 31. december (i millioner euro) (korrigeret) Renteindtægt Renteudgift Rente Provisionsindtægt Provisionsudgift Provision Indtægt fra koncernforbundne selskaber Nettoindtægt fra finansielle aktiver og passiver til dagsværdi gennem overskud eller tab Gevinster/(tab) på finansielle aktiver, der er disponible for salg Anden indtægt Indtægt Personaleomkostninger Andre administrative udgifter Nedskrivninger Driftsudgifter Værdireguleringer Bankafgift og resolution levy Driftsoverskud før skat Skat (161 ) 88 Nettooverskud fra løbende drift Nettooverskud fra indstillet drift Nettooverskud

8 Af hvilket kan tilskrives Rabobank Nederland og lokale Rabobanker Af hvilket kan tilskrives indehavere af Rabobank-beviser Af hvilket kan tilskrives kapitalværdipapirer Af hvilket kan tilskrives Trust Preferred Securities III til VI Af hvilket kan tilskrives andre minoritetsinteresser Nettooverskud for året Væsentlig/betydelig ændring Rabobank udstedte i januar 2015 AT1-værdipapirer for EUR 1,5 mia. Der har ikke været øvrige betydelige ændringer i Udstederens eller Rabobank-koncernens finansielle eller handelsmæssige position, og der har ikke været en væsentlig negativ ændring i Udstederens eller Rabobank-koncernens finansielle position eller udsigter siden 31. december B.13 Nylige væsentlige hændelser, der særligt vedrører Udstederens solvens: B.14 Det omfang, som Udstederen er afhængig af andre enheder i koncernen: B.15 Udstederens vigtigste aktiviteter: B.16 Det omfang, som Udstederen er Rabobank udstedte i januar 2015 AT1-værdipapirer for EUR 1,5 mia. Der er ingen øvrige nylige hændelser, der særligt vedrører Udstederen, og som i væsentligt omfang er relevant for evalueringen af Udstederens solvens. Udstederen er et andelsforetagende med medlemmer. Dets medlemmer er lokale kooperative Rabobanker, der er repræsenteret i Den Centrale Forsamling for Delegerede og Generalforsamlingen for Rabobank. Den Centrale Forsamling for Delegerede har en væsentlig indflydelse på de synspunkter, der vedtages i Rabobank-koncernen. Generalforsamlingen for Rabobank er det organ, hvorigennem alle lokale Rabobanker kan udøve direkte kontrol. Generalforsamlingen for Rabobank tager sig af vigtige emner såsom vedtagelse af årsregnskaber, godkendelse og støtte til ledelse og overvågning, ændringer af selskabsvedtægter og bestemmelser samt udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen. Udstederens finansielle resultater afhænger af resultaterne i de uafhængige lokale Rabobanker og datterselskaber i Rabobankkoncernen. Rabobank-koncernen er en international leverandør af finansielle tjenesteydelser, som opererer på et grundlag af kooperative principper. Den tilbyder detail- og erhvervsbankvirksomhed, private banking, engrosbankvirksomhed, leasing og ejendomsvirksomhed services. Udstederen er ikke direkte ejet eller styret. 8

9 direkte eller indirekte ejet eller styret: B.17 Kreditvurdering er tildelt Udstederen eller dennes gældsbeviser: Resumé af programmet: Senior langfristede Obligationer udstedt i henhold til programmet af Rabobank forventes at blive vurderet AA - af Fitch, og senior langfristede Obligationer udstedt i henhold til programmet af Rabobank Australia Branch forventes at blive vurderet AA - af Fitch Australia. Senior Obligationer uden sikkerhed udstedt i henhold til programmet forventes at blive vurderet Aa2 af Moody s, og foranstående Obligationer med en løbetid på et år eller længere forventes at blive vurderet A+ af Standard & Poor s. Rabobanks langsigtede indskud og seniorgæld har fået vurderingen AA (high) af DBRS. Trancher af Obligationer, der skal udstedes i henhold til programmet, kan være kreditvurderede eller ej. Hvis en Tranche af Obligationer skal kreditvurderes, vil en sådan vurdering ikke nødvendigvis være den samme som den vurdering, der er tildelt Udstederen, programmet eller de Obligationer, der allerede er udstedt i henhold til programmet. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: [Obligationerne, der udstedes, [er ikke]/[er]/[forventes at blive] vurderet [ af ].] En kreditvurdering af et værdipapir er ikke en anbefaling om at købe, sælge eller eje værdipapirer og kan være underlagt suspension, reduktion eller tilbagetrækning til hver en tid af det kreditvurderingsbureau, der tildeler vurderingen. Afsnit C Værdipapirer Element Titel C.1 Obligationernes type og klasse: Resumé af programmet De obligationer, der beskrives i dette resumé, er gældsværdipapirer, der kan udstedes i henhold til EUR programmet. Obligationerne udstedes i serier (hver en "Serie"), der har en eller flere udstedelsesdatoer og på betingelser, der ellers er identiske (eller identiske bortset fra udstedelsesdatoen og første rentebetaling), så det er hensigten, at Obligationerne i hver serie kan ombyttes med alle andre Obligationer i den serie. Hver serie kan udstedes i trancher (hver en "Tranche") på samme eller forskellige udstedelsesdatoer. De specifikke betingelser for hver Tranche vil være at finde i de endelige betingelser ("Endelige Betingelser"). Obligationerne kan udstedes i ihændehaverform ("Ihændehaverobligationer"), i ihændehaverform som ombyttelige med Registrerede Obligationer ("Ombyttelige Ihændehaverobligationer") eller i registreret form ("Registrerede Obligationer") alene. Registrerede Obligationer er ikke ombyttelige 9

10 med Ihændehaverobligationer, og Ihændehaverobligationer, der ikke er Ombyttelige Ihændehaverobligationer, er ikke ombyttelige med Registrerede Obligationer. Hver Tranche af Ihændehaverobligationer og Ombyttelige Ihændehaverobligationer repræsenteres ved udstedelse af en midlertidig global obligation i ihændehaverform uden rentekupon (hver en midlertidig global obligation ), hvis (i) definitive obligationer skal gøres tilgængelige for indehavere af obligationer efter 40 dage efter deres udstedelsesdato, eller (ii) sådanne obligationer har en indledende løbetid på mere end et år og udstedes i overensstemmelse med D-reglerne (som defineret i bestemmelse C.5 nedenfor). Ellers vil sådan Tranche være repræsenteret af en permanent global obligation ( permanent global obligation ). Registrerede obligationer repræsenteres af beviser ("Beviserne"), hvor et bevis udstedes med henblik på hver indehaver af obligationens samlede post af Registrerede Obligationer i en serie. Beviser, der repræsenterer Registrerede Obligationer, der er registreret i en proformaaktionærs navn for et eller flere clearingsystemer refereres til som "Globale Beviser". Globale Beviser vil være registreret i proformaaktionærens navn for et eller flere clearingsystemer. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Serienummer: Tranchenummer: Samlet nominel værdi: [(i)] Serie: [(ii) Tranche: Udstedelseskurs: Gældsinstrumenternes form: ISIN-kode: Fælleskode: [Obligationerne skal sammenlægges ogudgøre en enkelt serie og skal af handelsmæssige hensyn kunne ombyttes til [indsæt beskrivelse af Serien] (de Eksisterende Obligationer ).] ] % af den Samlede Nominelle Værdi [med tillæg af påløbne renter fra ] [Ihændehaver/Registreredee] [(Hvis Obligationerne kan ombyttes med en eksisterende Serie, indsættes:) [Indtil sammenlægning med de Eksisterende Obligationer: Efter sammenlægning med de Eksisterende Obligationer: ] 10

11 C.2 Valutaer: Resumé af programmet: Hvis obligationerne er i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og direktiver, kan de udstedes i en hvilken som helst valuta aftalt mellem Udstederen og de(n) relevante Dealer(e). Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Obligationernes Angivne Valuta er. C.5 En beskrivelse af eventuelle begrænsninger på den frie omsættelighed af obligationerne: Resumé af programmet: Udstederen og Dealerne har aftalt visse kutymemæssige begrænsninger for udbud, salg og levering af Obligationer og for distribution af udbudsmateriale i EØS, den Argentinske Republik, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Folkerepublikken Kina, +Dubai internationale finanscenter, Finland, den Franske Republik, Guernsey, Hongkong, Ungarn, Irland, Israel, den Italienske Republik, Japan, Jordan, Litauen, Macao, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Qatar, Rusland, San Marino, Singapore, den Sydafrikanske Republik, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Republikken Tyrkiet, Ukraine, Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, de Forenede Mexicanske Stater og USA. Med henblik på Regulation S skal kategori 2 salgsrestriktioner være gældende. Hvis Ihændehaverobligationer tilbydes til personer uden for USA og særlige kvalificerede personer i USA, vil sådanne obligationer blive udstedt i overensstemmelse med USA's Treas. Reg (c)(2)(i)(D) (eller eventuelle regler i væsentligt samme form, der erstatter de pågældende regler, og som er gældende i relation til Section 4701 i U.S. Internal Revenue Code of 1986, med senere ændringer ( Loven )) ("D-bestemmelserne") medmindre (i) de relevante Endelige Betingelser fastslår, at Obligationerne er udstedt i overensstemmelse med USA's Treas. Reg (c)(2)(i)(C) (eller eventuelle regler i væsentligt samme form, der erstatter de pågældende regler, og som er gældende i relation til Section 4701 i Loven) ("C-bestemmelserne") eller (ii) Obligationerne er udstedt på anden vis end i overensstemmelse med D-bestemmelserne eller C- bestemmelserne, men under omstændigheder hvor obligationerne ikke vil udgøre "registreringspåkrævede forpligtelser" med henblik på amerikansk føderal indkomstskat, og der vil blive refereret til disse omstændigheder i de relevante Endelige Betingelser som en transaktion, for hvilken TEFRA ikke er gældende. I tilfælde af distribution i henhold til Rule 144A udstedes obligationer i registreret form som defineret i USA's Temp. Treas. Reg. 5f.103-1(c). C.8 Beskrivelse af Prioritet (status): Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Udstederen og [Dealer/Manager(ne)] har indgået aftale om visse sædvanlige begrænsninger for udbud, salg og levering af Obligationer og for distribution af udbudsmateriale i [indsæt relevante jurisdiktioner]. Salgsbegrænsninger i USA: Reg. S Compliance Category 2. [TEFRA C/TEFRA D/TEFRA ikke relevant] 11

12 rettighederne, der er tilknyttet obligationerne: Obligationerne [og kuponerne, der vedrører dem,] vil udgøre Udstederens ikke-ansvarlige og (med forbehold for den negative pledge-klausul, der er beskrevet nedenfor) usikrede forpligtelser og vil rangere ligestillet med og uden nogen præference blandt dem selv og med Udstederens øvrige nuværende eller fremtidige (med forbehold af ovennævnte) usikrede og ikke-ansvarlige forpligtelser (bortset fra sådanne undtagelser, der måtte foreskrives af gældende lov). Negative pledge: Så længe nogen af obligationerne eller kuponerne forbliver udestående, har Udstederen påtaget sig ikke at sikre nogen af dennes andre gældsforpligtelser, det være sig nuværende eller fremtidige, der både er (a) repræsenteret af obligationer eller andre værdipapirer, der har en indledende levetid, der overstiger to år, og der for nuværende er eller som har til hensigt at blive børsnoteret, almindeligt handlet med på enhver fondsbørs eller på et marked for unoterede værdipapirer eller lignende værdipapirsmarked og (b) ikke nationale gældsforpligtelser. "Nationale gældsforpligtelser" betyder Udstederens gældsforpligtelser som refereret til i henhold til (a) ovenfor, der er denomineret eller betalbare (efter hvilken som helst af parternes valg) i euro medmindre 50 procent eller mere deraf i samlet hovedstol indledningsvist tilbydes eller sælges uden for Holland. Beskatning: Alle Udstederens betalinger af hovedstol og renter med hensyn til obligationerne og kuponerne vil blive foretaget fri for og uden tilbageholdelse eller fradrag af eventuelle skatter, afgifter, takseringer eller statslige afgifter af hvilken som helst art, der opkræves, pålignes, indsamles, tilbageholdes eller takseres af eller inden for Holland [og Australien] 1, eller enhver myndighed i eller for det pågældende land, der har bemyndigelse til at beskatte, medmindre sådan tilbageholdelse eller fradrag er påkrævet af loven. Hvis det er tilfældet, skal Udstederen, bortset fra under visse begrænsede omstændigheder, betale sådanne yderligere beløb, der vil resultere i, at indehavere af obligationer og kuponer modtager sådanne beløb, som de ville have modtaget, hvis sådan tilbageholdelse eller fradrag ikke havde være påkrævet. Misligholdelse: Obligationsbetingelserne indeholder følgende misligholdelsestilfælde: (a) Udstederen misligholder betalingen af renter eller hovedstol med hensyn til enhver af obligationerne i mere end 30 dage; (b) Udstederen undlader at overholde eller udføre nogen af sine andre forpligtelser i henhold til obligationerne, og sådan forsømmelse fortsætter i en periode på 60 dage, efter Udstederen er blevet meddelt, at dette skal afhjælpes; 1 Kun, såfremt Rabobank Australia Branch er Udstederen. 12

13 (c) Udstederen går konkurs, der udpeges en administrator, der afsiges en kendelse, eller der vedtages en gældende resolution med henblik på afvikling, likvidation eller administration af Udstederen (bortset fra med henblik på en omstrukturering eller sammenlægning, hvor betingelserne tidligere er blevet godkendt på et møde blandt indehaverne af obligationerne), eller der er indsendt en ansøgning om deklaration (der ikke ophæves inden for en periode på 30 dage), eller der foretages en deklaration i henhold til Artikel 3:160 i den hollandske finanstilsynslov (Wet op het financieel toezicht), som ændret eller videreført fra tid til anden med hensyn til Udstederen; (d) Udstederen indgår et kompromis med sine kreditorer generelt, eller der afsiges officiel kendelse om sådanne tiltag, og (e) Udstederen ophører med at drive hele eller en væsentlig del af sin virksomhed (bortset fra med henblik på en omstrukturering eller sammenlægning, hvor betingelserne tidligere er godkendt på et møde blandt indehaverne af obligationerne). Obligationsejerforsamlinger: Der kan indkaldes til obligationsejerforsamlinger for indehavere af obligationer for at overveje forhold, der generelt påvirker deres interesser. Disse bestemmelser tillader definerede flertal at binde alle indehavere af obligationer herunder indehavere af obligationer, der ikke stemte om den relevante beslutning, og indehavere af obligationer, der stemte modsat flertallet. Gældende lovgivning: Obligationerne [,/og] [kuponerne [og talonerne]] og alle ikkekontraktsmæssige forpligtelser, der opstår fra eller i forbindelse med dem, vil være underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med hollandsk ret. C.9 Rente, løbetid og indfrielsesbestemmelser, afkast og repræsentant for indehaverne af obligationerne: Rente: Resumé af programmet: Fastforrentede Obligationer: Fastforrentede Obligationer forrentes med (en) fast(e) rentesats(er), der er angivet i de relevante Endelige Betingelser. Rentesatsen forbliver konstant. Obligationer med Flydende Rente: Obligationer med Flydende Rente forrentes med en variabel sats, der enten fastsættes a) på samme grundlag som den flydende rente i en notionel renteswaptransaktion i den relevante Angivne Valuta, derreguleres af en aftale, der er omfattet af ISDA Definitionerne af 2006, eller b) på grundlag af en referencerente, der fremgår af en aftalt skærmside fra en kommerciel noteringsservice, med tillæg af den eventuelle (positive eller negative) margin. Hvis der gælder en margin, vil denne forblive konstant, medmindre de relevante Endelige Betingelser bestemmer, at den pågældende margin forhøjes eller nedsættes i en renteperiode i forhold til den margin, der var gældende i den forudgående renteperiode. Nulkuponobligationer: Nulkuponobligationer vil blive udbudt og solgt til underkurs eller til kurs pari af deres nominelle værdi. Nulkuponobligationer forrentes ikke, og investor modtager intet afkast 13

14 af Obligationerne før indfrielse. Obligationer med Omvendt Flydende Rente: Obligationer med Omvendt Flydende Rente forrentes (eventuelt) med en rentesats, der fastsættes med udgangspunkt i en flydende rente (fastsat i overensstemmelse med a) eller b) i afsnittet Obligationer med Flydende Rente ovenfor) eller den matematiske sum af eller difference mellem to sådanne flydende rentesatser (den Omvendte Rente ) og kan være omfattet af et minimumbeløb. Den rente, der gælder for en renteperiode, beregnes med udgangspunkt i en af følgende formler (som angivet i de relevante Endelige Betingelser): INV(1): Renten beregnes ved at fratrække henholdsvis den relevante referencerente eller flydende rente option fra en margin. INV(2): Renten beregnes ved at gange en omvendt rente med en gearingsfaktor og fratrække resultatet fra en margin. INV(3): Renten beregnes ved at gange en omvendt rente med en gearingsfaktor og fratrække resultatet fra den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(4): Renten beregnes ved at a) gange summen af en omvendt rente og en margin med en gearingsfaktor og b) fratrække resultatet a) fra den rentesats, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(5): Renten beregnes ved at a) gange en omvendt rente med en gearingsfaktor og b) fratrække resultatet fra a) summen af den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode, og en margin. INV(6): Renten er den største værdi af a) en omvendt rente ganget med en gearingsfaktor, hvorefter resultatet er fratrukket en margin, og b) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(7): Renten er den mindste værdi af a) en omvendt rente ganget med en gearingsfaktor, hvorefter resultatet er fratrukket en margin, og b) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(8): Renten er den mindste værdi af a) den største værdi af 1) en omvendt rente ganget med en gearingsfaktor, hvorefter resultatet er fratrukket en margin, og 2) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode, og b) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. Range Accrual Obligationer: Range Accrual Obligationer forrentes (eventuelt) med en variabel sats, der fastsættes med udgangspunkt i en flydende rente (fastsat i overensstemmelse med a) eller b) i afsnittet Obligationer med Flydende Rente ovenfor) afhængig af, hvor mange dage den pågældende flydende rente ligger over eller under en bestemt grænse eller inden for et bestemt interval (baseret på, om visse betingelser er opfyldt) i en angiven observationsperiode. Renten beregnes med udgangspunkt i en af følgende formler (som angivet i de relevante Endelige Betingelser): RAN(1): Renten er produktet af a) en gældende rente og b) en Range Accrual Brøkdel, hvor Range Accrual Brøkdel er den brøkdel, der 14

15 fremkommer af kvotienten af 1) det antal fastsættelsesdage i den relevante renteperiode, hvor en bestemt dagligt tilskrevet rente ligger inden for eller uden for et angivet interval, og 2) det samlede antal fastsættelsesdage i den relevante renteperiode. RAN(2): Renten er produktet af (a) en Range Accrual Brøkdel og (b) summen af en gældende rente og en margin. RAN(3): Renten er produktet af (a) en Range Accrual Brøkdel og (b) en gældende rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin. RAN(4): Renten er produktet af (a) en Range Accrual Brøkdel og (b) den mindste værdi af (i) en gældende rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og (ii) Maksimumrenten. RAN(5): Renten er produktet af (a) en Range Accrual Brøkdel, og (b) den største værdi af (i) en gældende rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, (ii) en minimumrente. CMS-baserede Obligationer: CMS-baserede Obligationer forrentes (eventuelt) med en rentesats, der fastsættes med udgangspunkt i en eller flere swaprenter. Det rentebeløb, der skal betales, er proportionalt med enten en enkelt swaprente, den matematiske sum af eller difference mellem sådanne to swaprenter eller beregnet i overensstemmelse med en anden af nedenstående formler, og kan være omfattet af minimum- og/eller maksimumbeløb. Den rentesats, der gælder for en renteperiode, beregnes med udgangspunkt i en af følgende formler (som angivet i de Endelige Betingelser): CMS(1): Renten er lig med en CMS-rente. CMS(2): Renten er lig med en CMS-rente plus en margin. CMS(3): Renten er lig med en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin. CMS(4): Renten er lig med en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor. CMS(5): Renten er lig med en CMS-rente plus en margin og herefter ganget med en gearingsfaktor. CMS(6): Renten er lig med differencen mellem to forskellige CMSrenter. CMS(7): Renten er produktet af a) differencen mellem to forskellige CMS-renter og herefter tillagt en margin og b) en gearingsfaktor. CMS(8): Renten er summen af a) produktet af 1) differencen mellem to forskellige CMS-renter og 2) en gearingsfaktor og b) en margin. CMS(9): Renten er den største værdi af a) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og b) en gældende rente (som for at undgå enhver tvivl er en anden rente end CMS-renten) ganget med en anden gearingsfaktor og herefter tillagt en anden margin. CMS(10): Renten er den mindste værdi af a) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og b) en gældende rente (som for at undgå enhver tvivl er en anden rente end CMSrenten) ganget med en anden gearingsfaktor og herefter tillagt en anden margin. CMS(11): Renten er den største værdi af a) en CMS-rente ganget med 15

16 en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og b) en anden CMSrente ganget med en anden gearingsfaktor og herefter tillagt en anden margin. CMS(12): Renten er den mindste værdi af a) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og b) en anden CMS-rente ganget med en anden gearingsfaktor og herefter tillagt en anden margin. CMS(13): Renten er differencen mellem a) den største værdi af 1) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin og 2) en mindsterente, og b) den største værdi af 1) en anden CMSrente ganget med en anden gearingsfaktor og herefter tillagt en anden margin, og 2) en anden minimumrente. CMS(14): Renten er differencen mellem a) den mindste værdi af 1) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin og 2) en maksimumrente, og b) den mindste værdi af 1) en anden CMS-rente ganget med en anden gearingsfaktor og herefter tillagt en anden margin, og 2) en anden maksimumrente. CMS(15): Renten er den største værdi af a) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og b) produktet af 1) differencen mellem to CMS-renter og herefter tillagt en margin og 2) en anden gearingsfaktor. CMS(16): Renten er den mindste værdi af a) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og b) produktet af 1) differencen mellem to CMS-renter og herefter tillagt en margin og 2) en anden gearingsfaktor. CMS(17): Renten er summen af en margin og produktet af en gearingsfaktor og den største værdi af (a) summen af (i) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og (ii) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og (b) summen af (i) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og (ii) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin. CMS(18): Renten er summen af en margin og produktet af en gearingsfaktor og den mindste værdi af (a) summen af (i) en CMSrente ganget med en gearingsfaktor, og (ii) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og (b) summen af (i) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og (ii) en CMS-rente ganget med en gearingsfaktor og herefter tilllagt en margin. CMS(19): Renten er produktet af a) 1) for det første lægges en margin til en CMS-rente, 2) for det andet ganges resultatet i 1) ovenfor med en gearingsfaktor og tillægges herefter 1, 3) for det tredje opløftes resultatet i 2) ovenfor til en potens og fratrækkes herefter 1, og b) en anden gearingsfaktor. CMSRA(1): Renten er produktet af a) en Range Accrual Brøkdel og (b) en gældende rente (som kan være en CMS-rente), hvor Range Accrual Brøkdel er den brøkdel, der fremkommer af kvotienten af 1) det antal fastsættelsesdage i den relevante renteperiode, hvor en bestemt tilskrevet rente ligger inden for eller uden for et angivet interval, og 2) det samlede antal fastsættelsesdage i den relevante renteperiode. CMSRA(2): Renten er produktet af (a) Range Accrual Brøkdelen og (b) 16

17 summen af en gældende rente (som kan være en CMS-rente) og marginen. CMSRA(3): Den rente, der gælder for en renteperiode, er produktet af a) en Range Accrual Brøkdel, og b) summen af (i) en gældende rente (som kan være en CMS-rente) ganget med en gearingsfaktor og (ii) en margin. CMSRA(4): Den rente, der gælder for en renteperiode, er produktet af (a) en Range Accrual Brøkdel, og (b) den mindste værdi af (i) en gældende rente (som kan være en CMS-rente) ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin (ii) en maksimumrente. CMSRA(5): Den rente, der gælder for enhver renteperiode, er produktet af (a) en Range Accrual Brøkdel, og (b) den største værdi af (i) en gældende rente (som kan være en CMS-rente) ganget med en gearingsfaktor og herefter tillagt en margin, og (ii) en minimumrente. Variabelt Forrentede Obligationer: Variabelt Forrentede Obligationer forrentes med en angivet indledende sats, som kan ændres på en eller flere angivne datoer i Obligationernes løbetid, enten ved meddelelse til Obligationsejerne (hvilken ændring kan ske efter Udstederens valg) eller automatisk på de pågældende datoer. Renterne på de Variabelt Forrentede Obligationer kan beregnes på samme måde som for Fastforrentede Obligationer, Obligationer med Flydende Rente, CMSbaserede Obligationer, Obligationer med Omvendt Flydende Rente, Range Accrual Obligationer eller Nulkuponobligationer. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: [Fastforrentede Obligationer: Obligationerne er Fastforrentede Obligationer. Obligationerne forrentes fra med en rente på % p.a., der betales [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] bagud den hvert år. Indikation af forrentning: % p.a.] [Obligationer med Flydende Rente: Obligationerne er Obligationer med Flydende Rente. Obligationerne forrentes med en flydende rente fra på [LIBOR/LIBID/LIMEAN/GBP- ISDA-Swaprente/EURIBOR/EONIA/STIBOR/CNH HIBOR/EUR-ISDA- EURIBOR-Swaprente/JPY-ISDA-Swaprente/USD-ISDA-Swaprente] [+/-] %] p.a., der betales [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] bagud den hvert år med forbehold for justering i overensstemmelse med Bankdagskonventionen.] [Obligationerne forrentes i overensstemmelse med følgende formel: [Specificer den formel, der er angivet for henholdsvis INV(1), INV(2), INV(3), INV(4), INV(5), INV(6), INV(7) eller INV(8) fra Betingelse 6(c)] Hvor: [ Gearingsfaktor betyder ] [ Omvendt Rente betyder ] [ Margin [, Margin 1 Margin 2 og Margin 3 ] betyder henholdsvis [,, og ],] [og] [ Forrig Kupon betyder.] [Anvendes, hvis Betingelse 6(b)(iii)(D) er gældende]] 17

18 [Nulkuponobligationer: Obligationerne er Nulkuponobligationer og forrentes ikke. Amortiseringsrenten udgør % p.a.] [Obligationer med Omvendt Flydende Rente Obligationerne er Obligationer med Omvendt Flydende Rente. [Obligationerne forrentes med en flydende rente fra på % - [LIBOR/LIBID/LIMEAN/GBP-ISDA- Swaprente/EURIBOR/EONIA/STIBOR/CNH HIBOR/EUR-ISDA- EURIBOR-Swaprente/JPY-ISDA-Swaprente/USD-ISDA-Swaprente]] [p.a.], der betales [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] bagud den hvert år med forbehold for justering i overensstemmelse med Bankdagskonventionen.]/[Obligationerne forrentes i overensstemmelse med følgende formel: [Specificer den formel, der er angivet for henholdsvis INV(1), INV(2), INV(3), INV(4), INV(5), INV(6), INV(7) eller INV(8) fra Betingelse 6(c),] Hvor: [ Gearingsfaktor betyder ] [ Omvendt Rente betyder ] [ Margin [, Margin 1 Margin 2 og Margin 3 ] betyder henholdsvis [,, og ],] [og] [ Forrig Kupon betyder.]] [Range Accrual Obligationer: Obligationerne er Range Accrual Obligationer. Obligationerne forrentes i overensstemmelse med følgende formel: [Specificer den formel, der er angivet for henholdsvis RAN(1), RAN(2), RAN(3), RAN(4) eller RAN(5) fra Betingelse 6(d)] Hvor: [ Accrual Range betyder ] [ Accrual Rente betyder ] [ Gældende Rente betyder ] [ Gearingsfaktor betyder ] [og] [ Margin, Minimumrente 1 og Maksimumrente 1 betyder henholdsvis, og.]] CMS-baserede Obligationer: Obligationerne er CMS-baserede Obligationer. Obligationerne forrentes i overensstemmelse med følgende formel: [Specificer den formel, der er angivet for henholdsvis CMS(1), CMS(2), CMS(3), CMS(4), CMS(5), CMS(6), CMS(7), CMS(8), CMS(9), CMS(10), CMS(11), CMS(12), CMS(13), CMS(14), CMS(15), CMS(16), CMS(17), CMS(18), CMS(19), CMSRA(1), CMSRA(2), CMSRA(3), CMSRA(4) eller CMSRA(5) fra Betingelse 6(e)] Hvor: [ Accrual Range betyder ;] [ Accrual Rente betyder ;] 18

19 [ Gældende Rente betyder ;] [ CMS-rente [, CMS-rente 1, CMS-rente 2, CMS-rente 3 og CMSrente 4 ] betyder henholdsvis [,,, og ];] [ Gearingsfaktor [, Gearingsfaktor 1, Gearingsfaktor 2, Gearingsfaktor 3, Gearingsfaktor 4 og Gearingsfaktor 5 ] betyder henholdsvis [,,,, og ];] [ Margin, [ Margin 1, Margin 2 og Margin 3 ] betyder henholdsvis [,, og ];] [ Minimumrente 1, Minimumrente 2 ], [ Maksimumrente 1 og Maksimumrente 2 ] betyder henholdsvis [,, og ],]; [og] [ Potens betyder ;]] Udløb: Resumé af programmet Med forbehold for overholdelse af alle relevante love, bestemmelser og direktiver vil Obligationerne have en løbetid på mellem syv dage og uendeligt som aftalt mellem Udstederen og den relevante Dealer på tidspunktet for udstedelsen af de relevante Obligationer og specificeret i de relevante Endelige Betingelser. Medmindre de indløses, købes eller annulleres tidligere, indløser Udstederen Obligationerne på den relevante forfaldsdato til en procentdel af deres nominelle beløb. Sådan procentdel aftales mellem Udstederen og den relevante dealer på tidspunktet for udstedelsen af Obligationerne og specificeret i de relevante Endelige Betingelser. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Obligationernes udløbsdato er [/den Rentebetalingsdato, der falder i eller tættest på 2 ]. Medmindre Obligationerne indfries eller købes og annulleres tidligere, vil Udstederen indfri Obligationerne på udløbsdatoen til % af deres nominelle værdi. Tidlig indfrielse: Resumé af programmet: Udstederen kan vælge at indfri Obligationerne forud for forfaldsdatoen (i) under visse omstændigheder af skattemæssige årsager, eller (ii) hvor denne i god tro afgør, at opfyldelsen af dennes forpligtelser i henhold til Obligationerne, eller at eventuelle foranstaltninger, der er foretaget for at sikre dennes forpligtelser i henhold til Obligationerne, er eller vil være ulovlige eller på anden vis forbudte helt eller delvist som følge af overholdelse af enhver gældende eller fremtidig lov, bestemmelse, regulativ, dom, kendelse, eller direktiv fra enhver regeringsmæssig, administrativ, lovgivende eller juridisk myndighed eller styrelse eller i fortolkningen deraf. Derudover kan Obligationerne, hvis det er specificeret nedenfor, indfris forud for deres forfaldsdato under visse omstændigheder herunder i medfør af en købsoption fra Udsteder eller en automatisk tidlig indfrielse. 2 Udfyldes for Obligationer med Flydende Rente 19

20 De betingelser i henhold til hvilke Obligationer kan indfris tidligt, aftales mellem Udstederen og den relevante Dealer på tidspunktet for udstedelsen af Obligationerne og specificeret i de relevante Endelige Betingelser. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Udsteders call option: [Relevant/Ikke relevant] 3 Valgfri Indfrielsesdato(er): Valgfrit Indfrielsesbeløb: pr. Beregningsbeløb/ Betingelse 7(b) gælder Referencerente: Aftalesats: X: Observationsdato: I tilfælde af delvis indfrielse: Minimumindfrielsesbeløb: Maksimumindfrielsesbeløb: Varslingsfrist: pr. Beregningsbeløb pr. Beregningsbeløb Investors put option: [Relevant/Ikke relevant] 4 Valgfri Indfrielsesdato(er): Valgfri(t/e) Indfrielsesbeløb: pr. Beregningsbeløb/ Betingelse 7(b) gælder Varslingsfrist: Automatisk Førtidsindfrielse [Relevant/Ikke relevant] 5 Automatisk Førtidsindfrielsesbeløb: Førtidsindfrielses- Automatisk startdato Maksimumrentebeløb: Varslingsfrist: pr. Beregningsbeløb pr. Beregningsbeløb [Betingelse [7(b)(iii)] gælder]/den Varslingsfrist, der er omtalt i Betingelse 7(b)(iii) skal være [dage/bankdage]] Repræsentant for ejerne: Hvis det ikke er relevant, slettes de resterende underafsnit i afsnittet Hvis det ikke er relevant, slettes de resterende underafsnit i afsnittet Hvis det ikke er relevant, slettes de resterende underafsnit i afsnittet 20

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere