RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER"

Transkript

1 RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de bestemmelser, som det er påkrævet, at et resumé skal omfatte vedrørende Obligationerne og Udstederen. Da det ikke er nødvendigt at behandle alle bestemmelser, kan der være huller i bestemmelsernes talrækkefølge. Selvom det kan hænde, at en bestemmelse skal sættes ind i resuméet på grund af typen af Obligationer og Udstederen, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante informationer vedrørende bestemmelsen. I dette tilfælde vil en kort beskrivelse af bestemmelsen være at finde i resuméet med teksten "Ikke relevant". Afsnit A Introduktion og advarsler Element Titel A.1 Advarsler og indledning Dette resumé skal læses som en introduktion til dette Basisprospekt. Enhver beslutning om at investere i Obligationerne bør være baseret på en overvejelse af Basisprospektet som helhed herunder de dokumenter, der er indarbejdet ved henvisning. A.2 Samtykke Resumé af programmet: Hvis der rejses et retligt krav på baggrund af oplysningerne i dette Basisprospekt, kan sagsøgeren i henhold til national lov i det pågældende EØS-medlemsland, hvor kravet er rejst, blive påkrævet at afholde udgifter til oversættelse af Basisprospektet før påbegyndelse af retssagen. Civilretligt erstatningsansvar pålægges kun de personer, der har fremlagt resuméet herunder enhver oversættelse deraf, men kun hvis resuméet er vildledende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med andre dele af Basisprospektet eller det ikke giver, når det læses sammen med andre dele af Basisprospektet, nøgleinformationer med henblik på at hjælpe investorer i deres overvejelser om at investere i Obligationerne. Udsteder kan give samtykke til, at Basisprospektet og de relevante Endelige Betingelser kan anvendes til, at finansielle formidlere, som Udsteder har givet godkendelse til at anvende Basisprospektet (en Bemyndiget Udbyder ), efterfølgende kan videresælge eller endeligt placere Obligationer, forudsat at sådanne finansielle formidleres efterfølgende videresalg eller endelige placering af Obligationer sker i den Udbudsperiode, der er angivet i de relevante Endelige Betingelser. Sådant samtykke kan være underlagt betingelser, som er relevante for anvendelsen af Basisprospektet. I forbindelse med ethvert Offentligt Udbud af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, påtager Udstederen sig ansvaret, i en Jurisdiktion for et Offentligt Udbud, for indholdet af dette Basisprospekt i henhold til artikel 6 i prospektdirektivet vedrørende enhver person (en "Investor"), som tilbydes PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, af en Bemyndiget Udbyder, hvis tilbuddet gives i overensstemmelse med alle betingelser tilknyttet afgivelsen af godkendelsen. Godkendelse 1

2 Underlagt de betingelser, der er angivet nedenfor under "Almindelige betingelser for godkendelse": A30.2A.2 (A) godkender Udstederen, at Basisprospektet anvendes (med eventuelle tillæg, der er relevante på det pågældende tidspunkt) i forbindelse med et Offentligt Udbud af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, i en Jurisdiktion for et Offentligt Udbud af den relevante dealer og af: (i) enhver finansiel formidler, der er navngivet som en Indledende Bemyndiget Udbyder i de relevante Endelige Betingelser, og (ii) enhver finansiel formidler, der er udpeget efter datoen for de relevante Endelige Betingelser, og hvis navn er offentliggjort på Udstederens hjemmeside (www.rabobank.com) og er identificeret som en Bemyndiget Udbyder med hensyn til det relevante Offentlige Udbud, og (B) hvis (og kun hvis) Del B i de relevante Endelige Betingelser specificerer "generel godkendelse" som "gældende", tilbyder Udstederen hermed at godkende anvendelsen af dette Basisprospekt (med eventuelle tillæg på det relevante tidspunkt) i forbindelse med et Offentligt Udbud af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, i en Jurisdiktion for Offentligt Udbud af enhver finansiel formidler, der opfylder følgende betingelser: (i) denne er autoriseret til at foretage sådanne tilbud i henhold til den gældende lovgivning, der implementerer MiFID-direktivet, og (ii) denne accepterer Udstederens tilbud ved at give samtykke til brug af dette Basisprospekt ved at offentliggøre det på sit hjemmeside med en erklæring om, at denne accepterer at anvende Basisprospektet i overensstemmelse med betingelserne for Bemyndiget Udbyder og underlagt sådanne godkendelsesbetingelser. Almindelige betingelser for godkendelse Betingelserne for Udstederens godkendelse til at anvende dette Basisprospekt i kontekst med det relevante Offentlige Udbud er (udover de betingelser, der er beskrevet i afsnit (B) ovenfor, hvis Del B i de relevante Endelige Betingelser specificerer "generel godkendelse" som "gældende"), at sådan godkendelse: (a) kun er gyldig med henblik på den relevante Tranche af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav; (b) kun er gyldig i løbet af den Udbudsperiode, der er specificeret i de relevante Endelige Betingelser, og (c) kun gælder for anvendelsen af Basisprospektet til at foretage Offentligt Udbud af den relevante Tranche af PD Obligationer, der i USA er underlagt registreringskrav, i Jurisdiktioner for Offentligt Udbud som specificeret i de relevante Endelige Betingelser. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: [Samtykke: Med forbehold for nedenstående betingelser giver Udsteder samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med et Offentligt 2

3 Udbud (som defineret nedenfor) af Obligationer fra [Dealer[en/ne]/Manager[en/ne], [og] [navne på konkrete finansielle formidlere, der er angivet på Udsteders hjemmeside (www.rabobank.com) og identificeret som Bemyndigede Udbydere for det relevante Offentlige Udbud/eventuelle finansielle formidlere, der er bemyndiget til at foretage sådanne udbud i henhold til gældende lovgivning, der implementerer direktiv 2004/39/EF ( Direktiv om Markeder for Finansielle Instrumenter ),] og på deres hjemmeside erklærer følgende (hvor de kantede parenteser er udfyldt med de relevante oplysninger): Undertegnede, [indsæt finansiel formidlers juridiske navn], henviser til [indsæt betegnelse for relevante PD Obligationer] ( Obligationerne ) beskrevet i de Endelige Betingelser dateret [indsæt dato] (de Endelige Betingelser ) offentliggjort af Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) [Australia Branch] ( Udsteder ). Undertegnede accepterer herved Udsteders tilbud om samtykke til vores anvendelse af Basisprospektet (som defineret i de Endelige Betingelser) i forbindelse med udbuddet af Obligationerne i [Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien] (det Offentlige Udbud ) i henhold til den Bemyndigede Udbyders Vilkår og med forbehold for betingelserne for samtykket, hver især som angivet i Basisprospektet, og vi anvender Basisprospektet i overensstemmelse hermed i forbindelse med det Offentlige Udbud. Et Offentligt Udbud af Obligationer er et udbud af Obligationer (bortset fra i henhold til artikel 3, stk. 2, i Prospektdirektivet) i [Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien] i løbet af nedenfor anførte Udbudsperiode. Sammen med [Dealer[en/ne]/Manager[en/ne]] er de personer, til hvem Udsteder giver samtykke i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, Bemyndigede Udbydere for det pågældende Offentlige Udbud. Udbudsperiode: Udsteders ovenfor omtalte samtykke gives for Offentlige Udbud af Obligationer i perioden fra til ( Udbudsperioden ). Betingelser for samtykke: Betingelserne for Udsteders samtykke (ud over ovennævnte krav) er, at samtykket alene (a) gælder den relevante Tranche af Obligationer, (b) alene gælder i Udbudsperioden[,] [og] (c) alene gælder anvendelsen af Basisprospektet i forbindelse med Offentlige Udbud af den relevante Tranche af Obligationer i [Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien] [og (d) ]. En investor, der har til hensigt at erhverve eller erhverver Obligationer ved en Offentligt Udbud fra en Bemyndiget Udbyder anden end Udstederen, gør dette, og sådan Bemyndiget Udbyders udbud og salg af sådanne Obligationer til en investor foretages i overensstemmelse med de betingelser og andre aftaler, der ligger fast mellem sådan Bemyndiget Udbyder og sådan investor herunder, hvad der måtte vedrøre pris, tildelinger, udgifter og betalingsaftaler. Hver investor indhenter informationer vedrørende vilkårene og betingelserne for det Offentlige Udbud hos den relevante Bemyndigede 3

4 Udbyder på tidspunktet for ethvert sådant Offentligt Udbud, og den Bemyndigede Udbyder vil være eneansvarlig for sådanne informationer. [Ikke relevant. Obligationerne udbydes i henhold til undtagelsen i artikel 3, stk. 2, i Prospektdirektivet. Udsteder har ikke givet sit samtykke til, at en finansiel formidler eller anden udbyder kan anvende Basisprospektet i forbindelse med et udbud af Obligationerne.] Afsnit B Udsteder Element Titel B.1 Udsteders juridiske og kommercielle navn: B.2 Udsteders domicil og juridiske form, den lovgivning som Udsteder opererer under samt dennes stiftelsesland: [Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank)] [Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) Australia Branch] Udsteders kommercielle navn er "Rabobank". Udsteder har sit lovpligtige sæde i Amsterdam, er en kooperativ enhed (coöperatie) og er registreret i det hollandske handelskammers handelsregister under nummer Udsteder opererer i henhold til Hollands love. B.4b En beskrivelse af eventuelle kendte tendenser, der påvirker Udstederen og de brancher denne opererer i: Rabobank-koncernens driftsresultater påvirkes af flere forskellige markedsforhold herunder økonomiske konjunktursvingninger, udsving på aktiemarkeder, i rente- og valutakurser samt øget konkurrence. En konjunktur nedgang, eller Rabobank-koncernens manglende evne til præcis at forudse eller svare på sådanne udviklinger kan have væsentlig indvirkning på Rabobank-koncernenes prospekter, forretninger, økonomiske udvikling og resultat. Udstederen forventer, at den seneste tids relativt lave renter vil fortsætte ind i 2015 med en tilsvarende indvirkning på Rabobank-koncernens resultater. B.5 Beskrivelse af Udstederens koncern og Udstederens position inden for koncernen: B.9 Profit-prognose eller profitestimat: B.10 Forbehold i revisionspåtegningen: Rabobank-koncernen er en international leverandør af finansielle tjenesteydelser, som opererer på et grundlag af kooperative principper. Rabobank-koncernen består af Udstederen som central institution, dens medlemmer, der er de lokale Rabobanker i Holland, og dens datterselskaber og medvirken i Holland og udlandet. Ikke relevant. Udstederen har ikke offentliggjort profitprognoser eller profitestimater. Den uafhængige revisors revisionspåtegninger til Udstederens reviderede årsregnskaber for årene, der sluttede 31. december 2013 og 31. december 2014 er uden forbehold. B.12 Udvalgte Følgende udvalgte oversigt over finansielle informationer stammer fra, 4

5 finansielle informationer: og bør læses sammen med Rabobank-koncernens reviderede koncernregnskaber pr. og for årene, der sluttede 31. december 2013 og Visse tal for året, der sluttede 31. december 2012 er blevet korrigeret som resultatet af ændring i regnskabsprincipper og præsentation. Koncernopgørelse for finansiel position Aktiver: Pr. 31. december (i millioner euro) (korrigeret) Kontanter og likvide værdipapirer Gæld fra andre banker Finansielle aktiver bestemt for handel Andre finansielle aktiver til dagsværdi gennem overskud eller tab Afledte finansielle instrumenter Lån til kunder Finansielle aktiver, der er disponible for salg Investeringer i koncernforbundne selskaber og joint ventures Immaterielle aktiver Ejendom og udstyr Investeringsejendomme Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter Samlede aktiver Pr. 31. december 5

6 (i millioner euro) (korrigeret) Passiver Gæld til andre banker Gæld til kunder Udstedte gældsbeviser Afledte finansielle instrumenter og anden varegæld Anden gæld Andre finansielle passiver til dagsværdi gennem overskud eller tab Hensættelser Aktuelle skatteforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Ansvarlig lånekapital Passiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter Passiver i alt Egenkapital Egenkapital i Rabobank Nederland og lokale Rabobanker Egenkapitalinstrumenter udstedt direkte Rabobank-beviser Kapitalværdipapirer Egenkapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber Kapitalværdipapirer Trust Preferred Securities (trups) III til VI Andre minoritetsinteresser

7 Egenkapital i alt Egenkapital og passiver i alt Koncernresultatopgørelse Regnskabsåret 31. december (i millioner euro) (korrigeret) Renteindtægt Renteudgift Rente Provisionsindtægt Provisionsudgift Provision Indtægt fra koncernforbundne selskaber Nettoindtægt fra finansielle aktiver og passiver til dagsværdi gennem overskud eller tab Gevinster/(tab) på finansielle aktiver, der er disponible for salg Anden indtægt Indtægt Personaleomkostninger Andre administrative udgifter Nedskrivninger Driftsudgifter Værdireguleringer Bankafgift og resolution levy Driftsoverskud før skat Skat (161 ) 88 Nettooverskud fra løbende drift Nettooverskud fra indstillet drift Nettooverskud

8 Af hvilket kan tilskrives Rabobank Nederland og lokale Rabobanker Af hvilket kan tilskrives indehavere af Rabobank-beviser Af hvilket kan tilskrives kapitalværdipapirer Af hvilket kan tilskrives Trust Preferred Securities III til VI Af hvilket kan tilskrives andre minoritetsinteresser Nettooverskud for året Væsentlig/betydelig ændring Rabobank udstedte i januar 2015 AT1-værdipapirer for EUR 1,5 mia. Der har ikke været øvrige betydelige ændringer i Udstederens eller Rabobank-koncernens finansielle eller handelsmæssige position, og der har ikke været en væsentlig negativ ændring i Udstederens eller Rabobank-koncernens finansielle position eller udsigter siden 31. december B.13 Nylige væsentlige hændelser, der særligt vedrører Udstederens solvens: B.14 Det omfang, som Udstederen er afhængig af andre enheder i koncernen: B.15 Udstederens vigtigste aktiviteter: B.16 Det omfang, som Udstederen er Rabobank udstedte i januar 2015 AT1-værdipapirer for EUR 1,5 mia. Der er ingen øvrige nylige hændelser, der særligt vedrører Udstederen, og som i væsentligt omfang er relevant for evalueringen af Udstederens solvens. Udstederen er et andelsforetagende med medlemmer. Dets medlemmer er lokale kooperative Rabobanker, der er repræsenteret i Den Centrale Forsamling for Delegerede og Generalforsamlingen for Rabobank. Den Centrale Forsamling for Delegerede har en væsentlig indflydelse på de synspunkter, der vedtages i Rabobank-koncernen. Generalforsamlingen for Rabobank er det organ, hvorigennem alle lokale Rabobanker kan udøve direkte kontrol. Generalforsamlingen for Rabobank tager sig af vigtige emner såsom vedtagelse af årsregnskaber, godkendelse og støtte til ledelse og overvågning, ændringer af selskabsvedtægter og bestemmelser samt udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen. Udstederens finansielle resultater afhænger af resultaterne i de uafhængige lokale Rabobanker og datterselskaber i Rabobankkoncernen. Rabobank-koncernen er en international leverandør af finansielle tjenesteydelser, som opererer på et grundlag af kooperative principper. Den tilbyder detail- og erhvervsbankvirksomhed, private banking, engrosbankvirksomhed, leasing og ejendomsvirksomhed services. Udstederen er ikke direkte ejet eller styret. 8

9 direkte eller indirekte ejet eller styret: B.17 Kreditvurdering er tildelt Udstederen eller dennes gældsbeviser: Resumé af programmet: Senior langfristede Obligationer udstedt i henhold til programmet af Rabobank forventes at blive vurderet AA - af Fitch, og senior langfristede Obligationer udstedt i henhold til programmet af Rabobank Australia Branch forventes at blive vurderet AA - af Fitch Australia. Senior Obligationer uden sikkerhed udstedt i henhold til programmet forventes at blive vurderet Aa2 af Moody s, og foranstående Obligationer med en løbetid på et år eller længere forventes at blive vurderet A+ af Standard & Poor s. Rabobanks langsigtede indskud og seniorgæld har fået vurderingen AA (high) af DBRS. Trancher af Obligationer, der skal udstedes i henhold til programmet, kan være kreditvurderede eller ej. Hvis en Tranche af Obligationer skal kreditvurderes, vil en sådan vurdering ikke nødvendigvis være den samme som den vurdering, der er tildelt Udstederen, programmet eller de Obligationer, der allerede er udstedt i henhold til programmet. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: [Obligationerne, der udstedes, [er ikke]/[er]/[forventes at blive] vurderet [ af ].] En kreditvurdering af et værdipapir er ikke en anbefaling om at købe, sælge eller eje værdipapirer og kan være underlagt suspension, reduktion eller tilbagetrækning til hver en tid af det kreditvurderingsbureau, der tildeler vurderingen. Afsnit C Værdipapirer Element Titel C.1 Obligationernes type og klasse: Resumé af programmet De obligationer, der beskrives i dette resumé, er gældsværdipapirer, der kan udstedes i henhold til EUR programmet. Obligationerne udstedes i serier (hver en "Serie"), der har en eller flere udstedelsesdatoer og på betingelser, der ellers er identiske (eller identiske bortset fra udstedelsesdatoen og første rentebetaling), så det er hensigten, at Obligationerne i hver serie kan ombyttes med alle andre Obligationer i den serie. Hver serie kan udstedes i trancher (hver en "Tranche") på samme eller forskellige udstedelsesdatoer. De specifikke betingelser for hver Tranche vil være at finde i de endelige betingelser ("Endelige Betingelser"). Obligationerne kan udstedes i ihændehaverform ("Ihændehaverobligationer"), i ihændehaverform som ombyttelige med Registrerede Obligationer ("Ombyttelige Ihændehaverobligationer") eller i registreret form ("Registrerede Obligationer") alene. Registrerede Obligationer er ikke ombyttelige 9

10 med Ihændehaverobligationer, og Ihændehaverobligationer, der ikke er Ombyttelige Ihændehaverobligationer, er ikke ombyttelige med Registrerede Obligationer. Hver Tranche af Ihændehaverobligationer og Ombyttelige Ihændehaverobligationer repræsenteres ved udstedelse af en midlertidig global obligation i ihændehaverform uden rentekupon (hver en midlertidig global obligation ), hvis (i) definitive obligationer skal gøres tilgængelige for indehavere af obligationer efter 40 dage efter deres udstedelsesdato, eller (ii) sådanne obligationer har en indledende løbetid på mere end et år og udstedes i overensstemmelse med D-reglerne (som defineret i bestemmelse C.5 nedenfor). Ellers vil sådan Tranche være repræsenteret af en permanent global obligation ( permanent global obligation ). Registrerede obligationer repræsenteres af beviser ("Beviserne"), hvor et bevis udstedes med henblik på hver indehaver af obligationens samlede post af Registrerede Obligationer i en serie. Beviser, der repræsenterer Registrerede Obligationer, der er registreret i en proformaaktionærs navn for et eller flere clearingsystemer refereres til som "Globale Beviser". Globale Beviser vil være registreret i proformaaktionærens navn for et eller flere clearingsystemer. Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Serienummer: Tranchenummer: Samlet nominel værdi: [(i)] Serie: [(ii) Tranche: Udstedelseskurs: Gældsinstrumenternes form: ISIN-kode: Fælleskode: [Obligationerne skal sammenlægges ogudgøre en enkelt serie og skal af handelsmæssige hensyn kunne ombyttes til [indsæt beskrivelse af Serien] (de Eksisterende Obligationer ).] ] % af den Samlede Nominelle Værdi [med tillæg af påløbne renter fra ] [Ihændehaver/Registreredee] [(Hvis Obligationerne kan ombyttes med en eksisterende Serie, indsættes:) [Indtil sammenlægning med de Eksisterende Obligationer: Efter sammenlægning med de Eksisterende Obligationer: ] 10

11 C.2 Valutaer: Resumé af programmet: Hvis obligationerne er i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og direktiver, kan de udstedes i en hvilken som helst valuta aftalt mellem Udstederen og de(n) relevante Dealer(e). Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Obligationernes Angivne Valuta er. C.5 En beskrivelse af eventuelle begrænsninger på den frie omsættelighed af obligationerne: Resumé af programmet: Udstederen og Dealerne har aftalt visse kutymemæssige begrænsninger for udbud, salg og levering af Obligationer og for distribution af udbudsmateriale i EØS, den Argentinske Republik, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Folkerepublikken Kina, +Dubai internationale finanscenter, Finland, den Franske Republik, Guernsey, Hongkong, Ungarn, Irland, Israel, den Italienske Republik, Japan, Jordan, Litauen, Macao, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Qatar, Rusland, San Marino, Singapore, den Sydafrikanske Republik, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Republikken Tyrkiet, Ukraine, Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, de Forenede Mexicanske Stater og USA. Med henblik på Regulation S skal kategori 2 salgsrestriktioner være gældende. Hvis Ihændehaverobligationer tilbydes til personer uden for USA og særlige kvalificerede personer i USA, vil sådanne obligationer blive udstedt i overensstemmelse med USA's Treas. Reg (c)(2)(i)(D) (eller eventuelle regler i væsentligt samme form, der erstatter de pågældende regler, og som er gældende i relation til Section 4701 i U.S. Internal Revenue Code of 1986, med senere ændringer ( Loven )) ("D-bestemmelserne") medmindre (i) de relevante Endelige Betingelser fastslår, at Obligationerne er udstedt i overensstemmelse med USA's Treas. Reg (c)(2)(i)(C) (eller eventuelle regler i væsentligt samme form, der erstatter de pågældende regler, og som er gældende i relation til Section 4701 i Loven) ("C-bestemmelserne") eller (ii) Obligationerne er udstedt på anden vis end i overensstemmelse med D-bestemmelserne eller C- bestemmelserne, men under omstændigheder hvor obligationerne ikke vil udgøre "registreringspåkrævede forpligtelser" med henblik på amerikansk føderal indkomstskat, og der vil blive refereret til disse omstændigheder i de relevante Endelige Betingelser som en transaktion, for hvilken TEFRA ikke er gældende. I tilfælde af distribution i henhold til Rule 144A udstedes obligationer i registreret form som defineret i USA's Temp. Treas. Reg. 5f.103-1(c). C.8 Beskrivelse af Prioritet (status): Resumé, der er specifikt for udstedelsen: Udstederen og [Dealer/Manager(ne)] har indgået aftale om visse sædvanlige begrænsninger for udbud, salg og levering af Obligationer og for distribution af udbudsmateriale i [indsæt relevante jurisdiktioner]. Salgsbegrænsninger i USA: Reg. S Compliance Category 2. [TEFRA C/TEFRA D/TEFRA ikke relevant] 11

12 rettighederne, der er tilknyttet obligationerne: Obligationerne [og kuponerne, der vedrører dem,] vil udgøre Udstederens ikke-ansvarlige og (med forbehold for den negative pledge-klausul, der er beskrevet nedenfor) usikrede forpligtelser og vil rangere ligestillet med og uden nogen præference blandt dem selv og med Udstederens øvrige nuværende eller fremtidige (med forbehold af ovennævnte) usikrede og ikke-ansvarlige forpligtelser (bortset fra sådanne undtagelser, der måtte foreskrives af gældende lov). Negative pledge: Så længe nogen af obligationerne eller kuponerne forbliver udestående, har Udstederen påtaget sig ikke at sikre nogen af dennes andre gældsforpligtelser, det være sig nuværende eller fremtidige, der både er (a) repræsenteret af obligationer eller andre værdipapirer, der har en indledende levetid, der overstiger to år, og der for nuværende er eller som har til hensigt at blive børsnoteret, almindeligt handlet med på enhver fondsbørs eller på et marked for unoterede værdipapirer eller lignende værdipapirsmarked og (b) ikke nationale gældsforpligtelser. "Nationale gældsforpligtelser" betyder Udstederens gældsforpligtelser som refereret til i henhold til (a) ovenfor, der er denomineret eller betalbare (efter hvilken som helst af parternes valg) i euro medmindre 50 procent eller mere deraf i samlet hovedstol indledningsvist tilbydes eller sælges uden for Holland. Beskatning: Alle Udstederens betalinger af hovedstol og renter med hensyn til obligationerne og kuponerne vil blive foretaget fri for og uden tilbageholdelse eller fradrag af eventuelle skatter, afgifter, takseringer eller statslige afgifter af hvilken som helst art, der opkræves, pålignes, indsamles, tilbageholdes eller takseres af eller inden for Holland [og Australien] 1, eller enhver myndighed i eller for det pågældende land, der har bemyndigelse til at beskatte, medmindre sådan tilbageholdelse eller fradrag er påkrævet af loven. Hvis det er tilfældet, skal Udstederen, bortset fra under visse begrænsede omstændigheder, betale sådanne yderligere beløb, der vil resultere i, at indehavere af obligationer og kuponer modtager sådanne beløb, som de ville have modtaget, hvis sådan tilbageholdelse eller fradrag ikke havde være påkrævet. Misligholdelse: Obligationsbetingelserne indeholder følgende misligholdelsestilfælde: (a) Udstederen misligholder betalingen af renter eller hovedstol med hensyn til enhver af obligationerne i mere end 30 dage; (b) Udstederen undlader at overholde eller udføre nogen af sine andre forpligtelser i henhold til obligationerne, og sådan forsømmelse fortsætter i en periode på 60 dage, efter Udstederen er blevet meddelt, at dette skal afhjælpes; 1 Kun, såfremt Rabobank Australia Branch er Udstederen. 12

13 (c) Udstederen går konkurs, der udpeges en administrator, der afsiges en kendelse, eller der vedtages en gældende resolution med henblik på afvikling, likvidation eller administration af Udstederen (bortset fra med henblik på en omstrukturering eller sammenlægning, hvor betingelserne tidligere er blevet godkendt på et møde blandt indehaverne af obligationerne), eller der er indsendt en ansøgning om deklaration (der ikke ophæves inden for en periode på 30 dage), eller der foretages en deklaration i henhold til Artikel 3:160 i den hollandske finanstilsynslov (Wet op het financieel toezicht), som ændret eller videreført fra tid til anden med hensyn til Udstederen; (d) Udstederen indgår et kompromis med sine kreditorer generelt, eller der afsiges officiel kendelse om sådanne tiltag, og (e) Udstederen ophører med at drive hele eller en væsentlig del af sin virksomhed (bortset fra med henblik på en omstrukturering eller sammenlægning, hvor betingelserne tidligere er godkendt på et møde blandt indehaverne af obligationerne). Obligationsejerforsamlinger: Der kan indkaldes til obligationsejerforsamlinger for indehavere af obligationer for at overveje forhold, der generelt påvirker deres interesser. Disse bestemmelser tillader definerede flertal at binde alle indehavere af obligationer herunder indehavere af obligationer, der ikke stemte om den relevante beslutning, og indehavere af obligationer, der stemte modsat flertallet. Gældende lovgivning: Obligationerne [,/og] [kuponerne [og talonerne]] og alle ikkekontraktsmæssige forpligtelser, der opstår fra eller i forbindelse med dem, vil være underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med hollandsk ret. C.9 Rente, løbetid og indfrielsesbestemmelser, afkast og repræsentant for indehaverne af obligationerne: Rente: Resumé af programmet: Fastforrentede Obligationer: Fastforrentede Obligationer forrentes med (en) fast(e) rentesats(er), der er angivet i de relevante Endelige Betingelser. Rentesatsen forbliver konstant. Obligationer med Flydende Rente: Obligationer med Flydende Rente forrentes med en variabel sats, der enten fastsættes a) på samme grundlag som den flydende rente i en notionel renteswaptransaktion i den relevante Angivne Valuta, derreguleres af en aftale, der er omfattet af ISDA Definitionerne af 2006, eller b) på grundlag af en referencerente, der fremgår af en aftalt skærmside fra en kommerciel noteringsservice, med tillæg af den eventuelle (positive eller negative) margin. Hvis der gælder en margin, vil denne forblive konstant, medmindre de relevante Endelige Betingelser bestemmer, at den pågældende margin forhøjes eller nedsættes i en renteperiode i forhold til den margin, der var gældende i den forudgående renteperiode. Nulkuponobligationer: Nulkuponobligationer vil blive udbudt og solgt til underkurs eller til kurs pari af deres nominelle værdi. Nulkuponobligationer forrentes ikke, og investor modtager intet afkast 13

14 af Obligationerne før indfrielse. Obligationer med Omvendt Flydende Rente: Obligationer med Omvendt Flydende Rente forrentes (eventuelt) med en rentesats, der fastsættes med udgangspunkt i en flydende rente (fastsat i overensstemmelse med a) eller b) i afsnittet Obligationer med Flydende Rente ovenfor) eller den matematiske sum af eller difference mellem to sådanne flydende rentesatser (den Omvendte Rente ) og kan være omfattet af et minimumbeløb. Den rente, der gælder for en renteperiode, beregnes med udgangspunkt i en af følgende formler (som angivet i de relevante Endelige Betingelser): INV(1): Renten beregnes ved at fratrække henholdsvis den relevante referencerente eller flydende rente option fra en margin. INV(2): Renten beregnes ved at gange en omvendt rente med en gearingsfaktor og fratrække resultatet fra en margin. INV(3): Renten beregnes ved at gange en omvendt rente med en gearingsfaktor og fratrække resultatet fra den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(4): Renten beregnes ved at a) gange summen af en omvendt rente og en margin med en gearingsfaktor og b) fratrække resultatet a) fra den rentesats, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(5): Renten beregnes ved at a) gange en omvendt rente med en gearingsfaktor og b) fratrække resultatet fra a) summen af den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode, og en margin. INV(6): Renten er den største værdi af a) en omvendt rente ganget med en gearingsfaktor, hvorefter resultatet er fratrukket en margin, og b) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(7): Renten er den mindste værdi af a) en omvendt rente ganget med en gearingsfaktor, hvorefter resultatet er fratrukket en margin, og b) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. INV(8): Renten er den mindste værdi af a) den største værdi af 1) en omvendt rente ganget med en gearingsfaktor, hvorefter resultatet er fratrukket en margin, og 2) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode, og b) summen af en anden margin og den rente, der er beregnet for den umiddelbart forudgående renteperiode. Range Accrual Obligationer: Range Accrual Obligationer forrentes (eventuelt) med en variabel sats, der fastsættes med udgangspunkt i en flydende rente (fastsat i overensstemmelse med a) eller b) i afsnittet Obligationer med Flydende Rente ovenfor) afhængig af, hvor mange dage den pågældende flydende rente ligger over eller under en bestemt grænse eller inden for et bestemt interval (baseret på, om visse betingelser er opfyldt) i en angiven observationsperiode. Renten beregnes med udgangspunkt i en af følgende formler (som angivet i de relevante Endelige Betingelser): RAN(1): Renten er produktet af a) en gældende rente og b) en Range Accrual Brøkdel, hvor Range Accrual Brøkdel er den brøkdel, der 14

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24.

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24. w Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Risikofaktorer...

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014 ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 september 2014 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et sammendrag

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere