PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER"

Transkript

1 Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED (Registreret som aktieselskab på Cayman Islands) (Garanteret af Barclays Bank PLC) PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Barclays Bank PLC s udstedelse af DKK PLUS Japan 2009 Indekserede Obligationer med udløb den 26. marts 2009 Serie 7973 Udstedelseskurs: 103,00 % af pari Tegningsperioden løber fra og med 16. februar 2007 til og med 12. marts 2007 kl Nærværende dokument er udarbejdet i forbindelse med Program for Strukturerede Obligationer etableret af Barclays Bank PLC ("Banken") samt Barclays Capital (Cayman) Limited ("BCCL") og er et tillæg til og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet ("Basisprospektet") af 14. december 2006, med senere tillæg og ændringer. Ord og udtryk, som er defineret i Basisprospektet og ikke defineret i nærværende dokument, har samme betydning, når de anvendes heri. Nærværende dokument er udarbejdet med henblik på at afgive oplysninger om Barclays Bank PLC s udstedelse af DKK PLUS Japan 2009 Indekserede Obligationer med udløb den 26. marts 2009, Serie 7973 ("Obligationerne"). Investorer henvises til Risikofaktorer vedrørende Obligationerne i Basisprospektet for en drøftelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Obligationerne. Barclays Capital 26. MARTS 2007

2 Banken påtager sig ansvar for oplysningerne, der er indeholdt i nærværende Endelige Vilkår. Efter bankens bedste overbevisning (og Banken har taget alle rimelige skridt til at sikre sig, at dette er tilfældet) er oplysningerne i nærværende Endelige Vilkår i overensstemmelse med kendsgerningerne og udelader intet, som måtte påvirke betydningen af disse oplysninger. Nærværende Endelige Vilkår skal læses i sammenhæng med Basisprospektet og alle dokumenter, der anses for at være inkorporeret heri ved henvisning, og skal, for så vidt det tillades af loven og bekendtgørelserne, som den pågældende Fondsbørs er underlagt, læses og fortolkes ud fra den betragtning, at disse dokumenter er således inkorporeret og indgår i nærværende Endelige Vilkår. Distributionen af nærværende dokument samt udbuddet af Obligationerne kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov. Banken stiller krav om, at personer, der kommer i besiddelse af nærværende Endelige Vilkår skal indhente oplysninger om samt overholde sådanne restriktioner Nærmere oplysninger om salgsrestriktioner for forskellige jurisdiktioner er anført under Køb og Salg i Basisprospektet. Handel med Obligationerne er ikke godkendt af den amerikanske Commodity Futures Trading Commission i henhold til den amerikanske Commodity Exchange Act. Obligationerne må på intet tidspunkt udbydes, sælges eller overdrages i USA eller til amerikanske personer, ligesom amerikanske personer på intet tidspunkt må handle eller eje en beholdning af sådanne Obligationer. DISSE OBLIGATIONER, DER ER REGISTRERET HOS VÆRDIPAPIRCENTRALEN, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ( SECURITIES ACT ). OBLIGATIONERNE, DER ER REGISTRERET HOS VÆRDIPAPIRCENTRALEN, MÅ IKKE UDBYDES, SÆLGES ELLER OVERDRAGES I USA ELLER FOR AMERIKANSKE PERSONERS REGNING ELLER TIL DERES FORDEL. NÆRVÆRENDE ENDELIGE VILKÅR ER UDARBEJDET AF UDSTEDER TIL BRUG FOR UDBUD OG SALG AF OBLIGATIONERNE UDEN FOR USA TIL IKKE-AMERIKANSKE PERSONER UNDER PÅBERÅBELSE AF REGULATION S I SECURITIES ACT SAMT I FORBINDELSE MED EN EVENTUEL BØRSNOTERING AF OBLIGATIONERNE PÅ EN FONDSBØRS SOM ANFØRT HERI. FOR EN BESKRIVELSE AF DISSE OG VISSE YDERLIGERE RESTRIKTIONER MED HENSYN TIL UDBUD OG SALG AF OBLIGATIONERNE SAMT DISTRIBUTION AF NÆRVÆRENDE ENDELIGE VILKÅR OG BASISPROSPEKTET HENVISES TIL KØB OG SALG I BASISPROSPEKTET. Risiko vedrørende hovedstolsbeskyttelse Obligationerne er kun omfattet af hovedstolsbeskyttelse, hvis de holdes til udløb. Såfremt Obligationerne bliver solgt inden udløb eller indfriet af Udsteder inden udløb, kan Obligationsejerne modtage mindre end Obligationernes pålydende værdi. Hverken præmie over pari eller handelsomkostninger i forbindelse med køb af Obligationerne er beskyttet. Hvis Obligationerne holdes til udløb og Indfrielsesbeløbet er identisk med beløbet, der er omfattet af hovedstolsbeskyttelsen, har Obligationsejeren således pådraget sig et tab på Obligationerne. 2

3 Part A Vilkår og Betingelser for Obligationerne Obligationerne er underlagt følgende vilkår og betingelser, som fuldfører, modificerer og/eller ændrer de i Basisprospektet anførte vilkår og betingelser ( Vilkårene ). Parter Udsteder: Garant: Arrangør: Beregningsagent: Udstedelses- og betalingsagent: Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC Barclays Capital Securities Limited JPMorgan Chase Bank, N.A. Bestemmelser vedrørende Obligationerne 1. Obligationernes benævnelse: DKK PLUS Japan 2009 Indekserede Obligationer 2. Serie: Obligationernes valuta: Danske kroner ( DKK ) 4. Obligationernes samlede hovedstol: DKK Obligationernes samlede hovedstol kan blive reduceret ved Tilbagekøb som anført i punkt 69 (ii). Obligationernes samlede hovedstol vil ikke blive forøget efter Tegningsperioden. Udsteder forbeholder sig ret til at aflyse Udstedelsen af Obligationerne, hvis Obligationernes samlede hovedstol på Udstedelsesdagen er mindre end DKK Under hensyntagen til betingelser som anført i Basisprospektet er der ikke fastsat et maksimum for Obligationernes samlede hovedstol. 5. Stykstørrelse og antal obligationer: DKK 100 ( Obligationer) 6. Obligationernes form: Ihændehaverobligationer Midlertidig Global Obligation som kan ombyttes til en Permanent Global Obligation. 3

4 7. Obligationer i endelig form til udstedelse: Ja, under begrænsede omstændigheder som anført i Basisprospektet. 8. Obligationernes udstedelsesdato: 26. marts Obligationernes udstedelseskurs: 103,00 procent af pari 10. Relevante fondsbørser: OMX Københavns Fondsbørs 11. Heltallig multipel af Obligationerne, der kræves ved overdragelse: 12. Obligationstype: Obligationer relateret til et Enkelt Indeks Bestemmelser vedrørende eventuelle rentebetalinger på Obligationerne 13. Rentebetalinger på Obligationerne: Nej 14. Rentekonvention: 15. Rentesatser: - Fast - Variabel 16. Fastsættelse af skærmrentesats: 17. ISDA fastsættelse: 18. Amortiseringsrente: 19. Fast kuponbeløb: 20. Opdelt kuponbeløb: 21. Minimum-/Maksimumrentesatser: 22. Rentetermin: 23. Dato for påbegyndelse af rente: 24. Renteperioder: 25. Dagskonvention: Bestemmelser vedrørende indfrielse 26. Valutakurstidspunkt: 27. Udløbsdato: 26. marts Førtidig indfrielse som følge af: (i) Skattebegivenhed hos Udsteder: Gældende (ii) Lovændring: Gældende (iii) Afdækningsforstyrrelse: 4

5 (iv) Øgede udgifter til afdækning: (v) Asiatisk lovændring: (vi) Asiatisk afdækningsforstyrrelse: (vii) Øgede asiatiske udgifter til afdækning: 29. Førtidig indfrielse som følge af skattebegivenhed hos Garanten: 30. Call option: 31. Put option: 32. Observationsdag: 16. marts Observationstidspunkt: Som anført i Betingelse Markedsforstyrrelse: Gældende (i) Handelsforstyrrelse: Gældende (iii) Børsforstyrrelse: Gældende (iii) Førtidig lukning: Gældende 35. (i) Dage for beregning af gennemsnit: 10. marts 2009, 11. marts 2009, 12. marts 2009, 13. marts 2009 og 16. marts 2009 (ii) Konsekvens hvis en Dag for beregning af gennemsnit er en dag med Markedsforstyrrelse: 36. Indfrielsesbeløb og valuta hvori Indfrielsesbeløbet betales: Modified Postponement for Dage for beregning af gennemsnit vil træde i kraft som angivet i Betingelse 7.4(iii)(A) med den undtagelse, at i tilfælde af fem på hinanden følgende dage med Markedsforstyrrelse skal 24. marts 2009 være den sidste Dag for beregning af gennemsnit. Et beløb i DKK pr. Obligation beregnet af Beregningsagenten på følgende måde: Stykstørrelse + Stykstørrelse x P x Hvor; P er 110%, I max min Final I I Initial Initial ; Afkastloft ;0 Afkastloft (på engelsk CAP ) er 28,8% I Final er det aritmetiske gennemsnit af den officielle lukkeværdi for det Underliggende Indeks på Dage for beregning af gennemsnit 5

6 I Initial er den officielle lukkeværdi for det Underliggende Indeks på Startdatoen På Startdatoen blev I Initial fastlagt til 1694,18 Startdato (Initial Date) er 15. marts Indfrielsesbeløb ved førtidig indfrielse og valuta hvori Indfrielsesbeløbet betales: 38. Det maksimale og minimale antal Bankdage før dagen for førtidig indfrielse, hvorpå Udsteder skal give meddelelse om Udsteders indfrielse og særlig meddelelse om indfrielse: 39. Tidspunkt for modtagelse af meddelelse om førtidig indfrielse og/eller Obligationsejerens meddelelse: Et beløb der fastsættes af Beregningsagenten efter dennes eget skøn og meddeles til Obligationsejeren i henhold til Betingelse 5.4 og 6.3(a)(iv). Som anført i Basisprospektet KL London-tid som anført i Basisprospektet 40. Tidspunkt for meddelelse om indfrielse: Kl London-tid 41. Procedure for meddelelse om Udsteders indfrielse ud over som angivet i Betingelse 6.3: 42. Procedure for særlig meddelelse om indfrielse ud over som angivet i Betingelse 6.3: 43. Grundlag for udvælgelse af Obligationer, hvor det daglige maksimumbeløb overskrides, hvis ikke på pro rata-basis: 44. Yderligere bestemmelser vedrørende indfrielse af Obligationerne: 45. Aktieindekserede Obligationer, Aktieindekserede Obligationer relateret til en Aktiekurv: 46. Obligationer relateret til et Enkelt Indeks, Obligationer relateret til en Indekskurv: Gældende (i) Hvorvidt Obligationerne relaterer til et Enkelt Indeks eller en Indekskurv samt identiteten på de(t) indeks og information om de relevante sponsorer: Enkelt Indeks The Tokyo Price Index (det Underliggende Indeks ), som beregnet og sponsoreret af Tokyo Stock Exchange, Inc. Bloomberg kode: TPX Reuters kode:.topx (ii) Børs: Tokyo Stock Exchange 6

7 (iii) Relaterede Børser: Enhver børs hvorpå handel har en væsentlig indvirkning på det overordnede marked for futuresog optionskontrakter, der relaterer til det Underliggende Indeks, som fastsat af Beregningsagenten (iv) Vægtning af hvert indeks, der indgår i kurven: (v) Andre vilkår eller særlige betingelser: 47. Valutaindekserede Obligationer: 48. Kreditindekserede Obligationer: 49. Råvareindekserede Obligationer: Bestemmelser vedrørende afvikling 50. Afviklingsform: Alene kontant 51. Omsætningsenhed: 52. Valuta hvori den kontante afvikling finder sted DKK 53. Betalingsdag for førtidig indfrielse: Som defineret i Betingelse Clearingsystemer: Euroclear/Clearstream, Luxembourg Værdipapircentralen, Danmark 55. Overdragelsesdag for værdipapir: Definitioner 56. Definition af Bankdag: Som defineret i Betingelse Definition af Børsdag: Som defineret i Betingelse Definition af tidspunkt for meddelelse om udløbsdag: 59. Definition af skattebegivenhed hos Udsteder: Som defineret i Betingelse 25 Som defineret i Betingelse Definition af skattebegivenhed hos Garant: Salgsrestriktioner og bestemmelser vedrørende certificering 61. Gældende amerikanske råvarerestriktioner: Type Ikke-amerikanske salgsrestriktioner: Som beskrevet i Basisprospektet 63. Certificering af ikke-amerikansk status: Gældende 7

8 Generelt 64. Gældende Bankdagskonvention: Modified Following Business Day Convention 65. Relevante clearingsystemer, regler og reserverede koder: Værdipapircentralen, Danmark. Obligationerne er omsætningspapirer. Obligationer der handles efter Udstedelsesdagen afvikles 3 Bankdage efter Handelsdagen mod registrering i Værdipapircentralen. Registrering foregår ved betaling. ISIN: DK Euroclear, Clearstream, Luxembourg ISIN: XS (i) Reuters side(r) (eller anden referencekilde) hvorfra valutakursen for valutaomveksling vil blive taget, når der beregnes Indfrielsesbeløb og/eller førtidigt Indfrielsesbeløb, eller (ii) Referencebank eller Centralbank der noterer valutakursen for omveksling i henhold til Betingelse 6.9(a) 67. Eventuelle ændringer af Master Subscription Agreement og/eller Master Issue and Paying Agency Agreement: 68. Eventuelle kontorer ud over Udstedelses- og Betalingsagentens hovedkontor, hvor (i) Udsteders seneste årsrapport og regnskab samt Garantens seneste årsrapport og regnskab såvel som halvårsrapport og (ii) eksemplarer af Master Issue and Paying Agency Agreement og Basisprospektet samt nærværende Endelige Vilkår vil være tilgængelige på engelsk for Obligationsejerne i Obligationernes løbetid: 8

9 69. Eventuelle Betingelser ud over eller ændret i forhold til de Betingelser, som fremgår af Basisprospektet: (i) Aflysning af Obligationerne Udsteder forbeholder sig ret til at aflyse Udstedelsen af Obligationerne, hvis det som følge af markedsforholdene den 14. marts 2007 ikke er muligt at opnå et Afkastloft som anført i punkt 36 ovenfor på minimum 20%. (ii) Tilbagekøb af Obligationerne Udsteder forpligter sig til på anmodning fra Investor at tilbagekøbe Obligationerne på en hvilken som helst Bankdag forud for Udløbsdato, dog til et nominelt minimumbeløb på DKK (iii) Som anført I Part B i nærværende Endelige Vilkår. 9

10 PART B - YDERLIGERE INFORMATION 1. BØRSNOTERING (i) Børsnotering København (ii) Handelstilladelse: Der er søgt om tilladelse til at handle Obligationerne på OMX Københavns Fondsbørs med virkning fra 26. marts RATING Rating: Udsteders langfristede gældsforpligtelser har opnået følgende rating: S&P: AA Moody's: Aa1 I henhold til S&P, En udsteder, der har opnået AA rating har meget stærke finansielle sikkerhedskarakteristika, der kun adskiller sig ganske lidt fra dem, der har opnået højere rating. I henhold til Moody s gælder at, Forpligtelser, der har opnået rating Aa vurderes at være af høj kvalitet og udgøre en meget lav kreditrisiko... subskript 1 indikerer, at forpligtelsen rangerer i den højere ende af dens generiske rating-kategori. 3. BEKENDTGØRELSE Det engelske finanstilsyn, The Financial Services Authority, har udarbejdet en bekræftelse til Finanstilsynet i Danmark, hvoraf det fremgår, at Basisprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med Prospektdirektivet. 4. INTERESSERNE HOS FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, DER ER INVOLVERET I UDBUDDET Med undtagelse af hvad der fremgår af "Køb og Salg", har ingen personer, i det omfang Udsteder er vidende herom, en væsentlig interesse i udbuddet. 5. UDVIKLING I INDEKSET, FORKLARING AF INDVIRKNINGEN PÅ VÆRDIEN AF INVESTERINGEN OG FORBUNDNE RISICI SAMT ØVRIG INFORMATION VEDRØRENDE INDEKSET Nærmere information vedrørende indekset fremgår af punkt 46(i) i ovenstående. Den hidtidige og fremtidige udvikling samt indeksvolatiliteten er tilgængelig på Bloomberg via kode TPX. Den normalisered udvikling i indekset over de sidste 10 år relativt til februar 1997 fremgår af nedenstående figur. 10

11 140 TOPIX februar februar 2007 Normaliseret til februar Feb-97 Feb-98 Feb-99 Feb-00 Feb-01 Feb-02 Feb-03 Feb-04 Feb-05 Feb-06 Feb-07 Kilde: Bloomberg Nedenstående tabel angiver eksempler på Obligationernes Indfrielsesbeløb. På baggrund af definitionerne under punkt 36 ovenfor defineres Indeksafkast som Indeksafka st = I Final I I Initial Initial Hvis Indeksafkastet er under 0%, fastsættes Indfrielsesbeløbet til DKK 100. Hvis Indeksafkastet er højere end Afkastloft, fastsættes Indfrielsesbeløbet til DKK 131,68. Afkastloft = 28,8% Indeksafkast Indfrielsesbeløb, DKK Afkast i procent, p.a. -15% 100,00-1,47% -10% 100,00-1,47% -5% 100,00-1,47% 0% 100,00-1,47% 5% 105,50 1,20% 10% 111,00 3,81% 15% 116,50 6,34% 20% 122,00 8,82% 25% 127,50 11,24% 30% 131,68 13,05% 35% 131,68 13,05% 40% 131,68 13,05% 45% 131,68 13,05% 6. OPERATIONEL INFORMATION Overdragelse: Navn og adresse på den danske Agent: Overdragelse mod betaling Betalingsagent og Kontoførende Institut i Værdipapircentralen er: 11

12 A/S Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade København V Danmark 7. LOVVALG Obligationerne reguleres af engelsk ret. 12

(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår

(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår af 23. november 2007 Serienr.: 3550 Tranchenr.: 1 Endelige Vilkår AB Svensk Exportkredit (Swedish

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014 ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 september 2014 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et sammendrag

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24.

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24. w Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Risikofaktorer...

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere