Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg A/S's Almindelige forretningsbetingelser, i det omfang disse ikke udtrykkeligt er fraveget. Beskrivelser af de finansielle instrumenter kan ses på Sparekassen Faaborg A/S's hjemmeside. 2. Afregningsprincipper Der skelnes mellem følgende afregningsprincipper: Strakshandel, gennemsnitsordre, børsordre og markedsordre/limiteret ordre. I det efterfølgende omtales disse principper særskilt. Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Køb eller salg af finansielle instrumenter sker med Sparekassen Faaborg A/S som modpart Strakshandel En strakshandel er karakteriseret ved, at handlen effektueres med Sparekassen Faaborg A/S som modpart og kursen er aftalt forud for handlens gennemførelse. Strakshandel tilbydes i udvalgte papirer. Endvidere tilbydes handel på termin, dvs. med afvikling ud over to til tre børsdage. Afregningskursen vil være den aktuelle strakskurs reguleret med et terminstillæg/fradrag Strakshandel i aktier og investeringsforeningsbeviser, der er optaget til notering på NASDAQ OMX København, Helsinki og Stockholm Vi gennemfører denne type handler med Sparekassen Faaborg A/S som modpart til en kurs på handelstidspunktet, svarende til kursen på NASDAQ OMX Strakshandel i obligationer, der er optaget til notering på NASDAQ OMX Denne type handel sker med Sparekassen Faaborg A/S som modpart til en på handelstidspunktet vurderet markedskurs evt. reguleret med kurstillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation, der kan ses på Sparekassen Faaborg A/S's hjemmeside Strakshandel i finansielle instrumenter, der ikke handles på NASDAQ OMX Ved strakshandel i finansielle instrumenter noteret på udenlandsk børs, er det Sparekassen Faaborg A/S der stiller priser ud fra de markedspriser og vilkår, der er gældende for det enkelte papir på den pågældende børs. Såfremt andet ikke er aftalt, vil valutakursen, der vises på notaen ved strakshandel, være en foreløbig kurs. Valutakursen bliver fastsat ud fra Nationalbankens notering 2 bankdage før valørdagen reguleret med et kurstillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation, hvorefter en endelig nota fremsendes Strakshandel i aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer, der er optaget til notering på NASDAQ OMX efter børsens lukketid For handel med finansielle instrumenter efter at markedet på NASDAQ OMX København er lukket, stiller Sparekassen Faaborg A/S strakskurser i udvalgte danske papirer. Alle strakskurser tager udgangspunkt i den officielle lukkekurs kl. 17:00. Da der ikke eksisterer et officielt marked efter kl. 17:00, vil eventuelle kursbevægelser alene bero på Sparekassen Faaborg A/S's subjektive vurdering af nyheder og informationer, som vurderes at have kurspåvirkning, og som vurderes at få betydning for åbningskursen næstkommende handelsdag. Sparekassen Faaborg A/S skal kunne gøre rede for, hvilke forhold der tilsiger, at markedskursen er ændret efter kl. 17: Gennemsnitsordrer i aktier og investeringsforeningsbeviser, der er optaget til notering på NASDAQ OMX København og First North. Sparekassen Faaborg A/S tilbyder gennemsnitsordrer på aktier og investeringsforeningsbeviser, der er optaget til handel på NASDAQ OMX København. Disse handler afregnes med Sparekassen Faaborg A/S som modpart til en vægtet gennemsnitskurs genereret på NASDAQ OMX København. Der tages udgangspunkt i 15:30 Gennemsnit-Alle handler, der er et vægtet gennemsnit af alle handler gennemført/indberettet til NASDAQ OMX København i tidsrummet kl. 9:00 til kl. 15:30. På gennemsnitsordrer beregnes et tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation. Ordrer afgivet før kl. 9:00 forsøges handlet samme danske børsdag. Ordrer effektueret på denne måde benævnes efterfølgende som gennemsnitskurshandler. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincipper fraviges, og ordren vil blive afregnet som Markedsordre. Undtagelsestilfælde kan blandt andet opstå i særlige markedssituationer, f.eks. begrænset likviditet, eller i finansielle instrumenter hvor der ikke er løbende handel. Ved løbende handel forstås en kontinuerlig handel med en ikke ubetydelig omsætning, hvor der normalt dagligt på regelmæssig basis tilbydes aktuelle priser på handler i et bestemt finansielt produkt. Hvis afregningsprincipperne fraviges, betragtes handlen som en markedskurshandel Markedsordre /Limiteret ordre En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge et finansielt instrument til en kurs, der afspejler den aktuelle pris i markedet. Markedsordrer udføres oftest i én transaktion, men kan handles delt/opsamlet såfremt den er på mere end en handelspost, således at kunden afregnes til et vægtet gennemsnit af de priser, der er opnået (anvendes fx ved store ordrer relativt i forhold til Regler-værdipapirer/ Side 1 af 6 Udskrivningsdato:

2 likviditet). En markedsordre kan kombineres med en limitering. Hvis en limiteret købsordre vælges, skal der angives den højeste kurs, ordren ønskes afregnet til. Hvis en limiteret salgsordre vælges, skal der angives den laveste kurs, som ordren ønskes afregnet til inkl. Sparekassen Faaborg A/S's tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation. En markedsordre/limiteret ordre kan enten handles med Sparekassen Faaborg A/S som modpart via Sparekassen Faaborg A/S's egenbeholdning eller blive lagt ud på den aktuelle børs. I det omfang det ikke er muligt at afregne en markedsordre/limiteret ordre fuldt ud, forbeholder Sparekassen Faaborg A/S sig ret til at delafregne ordren Markedsordre /Limiteret ordre i aktier, investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX København og Stockholm samt obligationer optaget til notering på NASDAQ OMX København. Medmindre der er indgået specifik aftale om andet, vil ordrerne blive afregnet efter følgende principper. Ordrer vil blive forsøgt udført samme dag, såfremt denne er en dansk børsdag. En limiteret ordre vil, såfremt andet ikke er aftalt, udløbe efter 10 bankdage. Markedsordre anføres som markedskurshandel på notaen Markedsordre /Limiteret ordre i aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer, der ikke er noteret på NASDAQ OMX København eller Stockholm Medmindre der er indgået specifik aftale om andet, vil ordrerne blive afregnet efter følgende principper. Ordrerne udføres på danske børsdage i tidsrummet 9:00-16:45. Ordrer der modtages efter kl. 16:45, vil som udgangspunkt først blive forsøgt handlet den næstkommende danske børsdag. En limiteret ordre vil, såfremt andet ikke er aftalt, udløbe efter 10 bankdage. Markedsordre anføres som markedskurshandel på notaen Markedsordre /Limiteret ordre øvrige finansielle instrumenter Medmindre der er indgået specifik aftale om andet, vil ordrerne blive afregnet efter følgende principper. Markedsordre udføres på bankdage, i tidsrummet 8:00-16:45. Limiteret ordre kan udføres på bankdage i døgnets 24 timer. Limiteret ordre er gældende, indtil den er effektueret, tilbagekaldt eller andet er aftalt. Ordrerne bliver altid udført som OTC, hvilket vil sige med Sparekassen Faaborg A/S som modpart og over Sparekassen Faaborg A/S's egenbeholdning Børsordrer på aktier og investeringsforeningsbeviser optaget til handel på NASDAQ OMX København og Stockholm Ved valg af ordretypen børsordre, bliver ordren formidlet direkte videre til handel på NASDAQ OMX København og Stockholm. Er det hensigtsmæssigt for kunden, kan ordren videresendes til andre børser for at opnå den bedst mulige kurs. (Smart Order Routing) Begreber i forbindelse med børshandel a. Børshandel Børshandel: Den officielle betegnelse for handel direkte på NASDAQ OMX København og Stockholm gennem NASDAQ OMX handelssystem. b. Handelsdagen på NASDAQ OMX København og Stockholm Handelsdagen på NASDAQ OMX begynder med en 1-times åbningsperiode, som afsluttes med en åbningsprocedure, hvor åbningskursen beregnes. Perioden kaldes før-handel eller prehandel. Ordrer indlagt mellem kl og 9.00 vil komme med i åbningsproceduren, ligesom limiterede handler, der løber over flere handelsdage, vil blive medtaget i åbningsproceduren. Efter åbningsproceduren går ordrebøgerne over til kontinuerlig handel, dette gælder for såvel København som Stockholm. Den kontinuerlige handel går fra kl til kl i København og i Stockholm til kl Lukkematch foregår fra kl til i København og fra til i Stockholm. Investeringsbeviserne i København går i kontinuerlig handel kl Ordrebøgerne matches fra henholdvis kl i København og i Stockholm og frem til, at alle ordrebøger er matchet. Herefter ophører handlen. c. Ordrebog Ordrebogen for en aktie/investeringsforeningsbevis er samlingen af købsordrer og salgsordrer samt øvrige informationer, der knytter sig hertil. d. Handelspost og senest betalte kurs Handelspoststørrelsen for samtlige ordrebøger på NASDAQ OMX København og Stockholm er 1, hvorved samtlige handler opdaterer seneste handlet kurs. e. Kursspring Kursspring er udtryk for hvor stor forskel, der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen skal ændres med pr. gang. Tabellen nedenfor viser kursspring for aktier og investeringsforeningsbeviser. 1 betyder, at kursen på en ordre kan sættes i hele kroner fx 2166 og 2167; 0,5 vil sige, at kursen på en ordre kan springe i 0,50 kr. ad gangen fx 505,50 og 506,00. De til enhver tid gældende kursspring, for de enkelte ordrebøger, kan findes på Nasdaq OMX s hjemmeside Regler-værdipapirer/ Side 2 af 6 Udskrivningsdato:

3 Informationen kan også fås ved henvendelse til dit Pengeinstitut. Regler-værdipapirer/ Side 3 af 6 Udskrivningsdato:

4 Fra ordre til handel a. Ordreprioritering Under kontinuerlig handel prioriteres de ordrer, som har mulighed for at blive handlet i en bestemt rækkefølge: 1) Bedste kurs prioriteres 2) Tidsprioritering i forhold til, hvornår ordren blev lagt ind i ordrebogen. b. Handelsprocedure Handlerne effektueres ved, at der er ens eller overlappende kurs på købs- og salgsordrerne. Ordren med højeste købspris eller laveste salgspris bliver effektueret først. Handelskursen bestemmes ud fra tidsrækkefølgen, det vil sige at den første registrerede ordre bestemmer handelskursen. Ordren er gældende i 7 bankdage, medmindre andet er aftalt. Ordrer afgives altid med limitering. Sparekassen Faaborg A/S kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs, jævnfør NASDAQ OMX s regelsæt. Ordrer, der ikke følger NASDAQ OMX regler for børshandel med hensyn til kursspring, rundes ned til nærmeste korrekte kursspring ved købsordrer og rundes op til nærmeste korrekte kursspring ved salgsordrer. En ordre kan ikke ændres men kun slettes, og kun såfremt den endnu ikke er handlet på NASDAQ OMX. Sparekassen Faaborg A/S påtager sig intet ansvar for, at indlagte ordrer kan slettes. Når ordren er handlet, fremsendes nota. 3. Specielt for handler i Netbanken Hvis der handles via Netbanken, kan der vælges følgende handels- og ordretyper: Aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX København og Stockholm: a. Strakshandel i udvalgte papirer b. Børsordre c. Gennemsnitskursordre (Kun danske instrumenter) d. Markedsordre (Kun svenske instrumenter) Aktier der ikke er noteret på NASDAQ OMX København og Stockholm a. Markedsordre Obligationer noteret på NASDAQ OMX: a. Strakshandel i udvalgte papirer b. Markedsordre/Limiteret ordre Obligationer der ikke er noteret på NASDAQ OMX: a. Markedsordre/Limiteret ordre 4. Præmiering Sparekassen Faaborg A/S modtager præmiering fra en række samarbejdspartnere som følge af, at Sparekassen Faaborg A/S's kunder investerer i disses investeringsprodukter. En summarisk oversigt af de til enhver tid gældende vilkår for præmiering kan hentes i din afdeling eller på Sparekassen Faaborg A/S's hjemmeside. Såfremt det ønskes, giver Sparekassen Faaborg A/S detaljerede oplysninger om den præmiering, der modtages fra Sparekassen Faaborg A/S's samarbejdspartnere, herunder den aktuelle provisionssats pr. investeringsprodukt. 5. Annullering af ordrer og handler a. På kundens foranledning Handler og afgivne ordrer kan som udgangspunkt ikke annulleres. Annullering af afgivne ordrer vil kunne ske i det omfang, disse ikke er under ekspedition. Sparekassen Faaborg A/S påtager sig intet ansvar for, at en afgivet ordre kan annulleres inden gennemførelsen. b. På Sparekassen Faaborg A/S's foranledning Sparekassen Faaborg A/S forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder ikke at effektuere en ordre modtaget fra en kunde. Særlige omstændigheder kan være: Begrænset adgang for Sparekassen Faaborg A/S til det pågældende marked, illikviditet i instrumentet eller betydelig kursforskel mellem købs- og salgspris. Sparekassen Faaborg A/Skan i disse tilfælde vælge at udsætte eller annullere ordren. Hvis ordren annulleres, vil kunden modtage særskilt besked herom. I relation til Sparekassen Faaborg A/S's strakskurser kan Sparekassen Faaborg A/S til enhver tid vælge at suspendere muligheden for handel. Sparekassen Faaborg A/S kan ligeledes annullere en indgået handel, hvis der er tale om åbenlyse fejl, og/eller hvis NASDAQ OMX af samme årsag anmoder Sparekassen Faaborg A/S om at slette en eller flere handler. 6. Kontantforbehold og forudsætninger for gennemførsel af handler Ved kundens køb er Sparekassen Faaborg A/S's levering af finansielle instrumenter betinget af, at Sparekassen Faaborg A/S modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved kundens salg af finansielle instrumenter er Sparekassen Faaborg A/S's betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Sparekassen Faaborg A/S får ubetinget ejendomsret over de finansielle instrumenter på afviklingsdagen. For finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først kan disponeres over disse Regler-værdipapirer/ Side 4 af 6 Udskrivningsdato:

5 på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingen. Finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over finansielle instrumenter, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte finansielle instrumenter, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga. manglende betaling eller levering, kan kunden være erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som Sparekassen Faaborg A/S har handlet med, kan betale eller levere. 7. Indsigelser vedrørende nota Eventuelle indsigelser mod indholdet af den fremsendte nota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og Sparekassen Faaborg A/S skal omgående underrettes, hvis notaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Sparekassen Faaborg A/S ikke kan holdes ansvarlig for et eventuelt tab, som kunne være undgået, såfremt Sparekassen Faaborg A/S var blevet underrettet i tide. 8. Afledte finansielle instrumenter /derivater Sparekassen Faaborg A/S registrerer afledte finansielle instrumenter/derivater i Sparekassen Faaborg A/S's interne systemer og der gælder særskilte regler for handel med afledte finansielle instrumenter/derivater. 9. Prisinformation Kunden betaler kurtage og i enkelte tilfælde et tillæg/fradrag til kursen. Kurtagen afhænger af, hvilket finansielt instrument der handles, og hvor stort et beløb der handles. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien, dog således at kurtagen minimum udgør et fast beløb uanset handlens størrelse. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til prisen, hvilket vil fremgå af notaen. For Sparekassen Faaborg A/S's aktuelle satser og størrelser for kurtage, minimumskurtage, tillæg/fradrag, udenlandske omkostninger mm. henvises til Sparekassen Faaborg A/S's gældende Prisinformation, der kan ses på Sparekassen Faaborg A/S's hjemmeside. Informationen kan også fås ved henvendelse til din afdeling. På Sparekassen Faaborg A/S's hjemmeside findes der informative kurser for udvalgte finansielle instrumenter. Kurserne er som hovedregel op til 15 minutter forsinkede og derfor kun informative. Ved henvendelse til Sparekassen Faaborg A/S kan den aktuelle handelskurs stilles. 10. Ændring af betingelserne Regler for handel med værdipapirer kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Sparekassen Faaborg A/S kan derudover ændre Regler for handel med værdipapirer, med et varsel på 8 dage. Varsel om ændringer og ændring af Regler for handel med værdipapirer sker alene på Sparekassen Faaborg A/S's hjemmeside. De til enhver tid gældende vilkår kan fås ved henvendelse i Sparekassen Faaborg A/S eller hentes på Sparekassen Faaborg A/S'shjemmeside. 11. Ikrafttrædelse Disse Regler for handel med værdipapirer gælder fra 10. juni Kursniveau Aktier - mest handlede Kursspring 0 kr. - 0,4999 kr. 0,0001 kr. 0,55 kr. - 0,9995 kr. 0,0005 kr. 1 kr. - 4,9990 kr. 0,0010 kr. 5 kr. - 9,9950 kr. 0,005 kr. 10 kr. - 49,9900 kr 0,01 kr. 50 kr. - 99,9500 kr 0,05 kr 100 kr ,9000 kr. 0,5 kr. 500 kr ,5000 kr. 1,00 kr kr ,0000 kr. 1 kr 5000 kr kr. 5 kr kr. - uendelig 100,00 kr. Aktier - øvrige 0 kr. - 4,99 kr. 0,01 kr. 5kr. - 9,95 kr. 0,05 kr. 10 kr. - 49,90 kr. 0,10 kr. Regler-værdipapirer/ Side 5 af 6 Udskrivningsdato:

6 50 kr ,5 kr. 0,50 kr. 500 kr kr. 1,00 kr kr kr. 10,00 kr kr. - uendelig 100,00 kr. Investeringsforeningsbeviser 0 kr. - 49,99 kr. 0,01 kr. 50,00 kr. - 99,95 kr. 0,05 kr. 100,00 kr ,90 kr. 0,10 kr. Regler-værdipapirer/ Side 6 af 6 Udskrivningsdato:

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere