Bedste perioderesultat nogensinde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedste perioderesultat nogensinde"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for kvartal 2014 mod 86,3 mio. kr. sidste år har banken leveret det bedste perioderesultat nogensinde. Resultatet forrenter egenkapitalen med 14 % p.a. Resultatet betegnes af bestyrelsen som tilfredsstillende og skal tilskrives en positiv udvikling i resultatopgørelsens væsentligste poster. Følgende forhold skal fremhæves: Netto rente- og gebyrindtægterne stiger med 8,8 mio. kr. Kursreguleringer stiger med 31,3 mio. kr. Omkostningerne falder med 3,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. falder med 25,3 mio. kr. Egenkapital mio. kr. Såvel kapitalprocent som kernekapitalprocent på 18,8. Internt solvensbehov på 9,9 %. Udlån stiger 4,4 % til 5,4 mia. kr. indlån uændret på 6,3 mia. kr nye kunder. Det præciseres, at årsresultatet forventes at ligge i den øvre ende af nedennævnte forventninger. Med baggrund i det realiserede resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. på 128,9 mio. kr. fastholdes de tidligere udmeldte forventninger i halvårsrapporten for 2014 om et primært resultat for hele 2014 i niveauet mio. kr. Der henvises til vedlagte kvartalsrapport for kvartal 2014 og for uddybende kommentarer til bankdirektør Andreas Rasmussen eller bankdirektør Finn Øst Andersson på telefon Venlig hilsen Mads Hvolby Formand for bestyrelsen Andreas Rasmussen Bankdirektør Side 1 af 25

2 Kvartalsrapport kvartal 2014 Side 2 af 25

3 Hoved- og og nøgletal kvt kvt.2013 Året 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone **) 1,65 1,57 1,59 Indtjening pr. omkostningskrone 1,72 1,35 1,37 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 14,0 8,4 8,7 Kapitalprocent 18,8 17,8 19,0 Egentlig kernekapitalprocent 18,8 17,8 19,0 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,78 0,65 0,65 Antal medarbejdere - gennemsnit **) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Side 3 af 25

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Resume Nørresundby Bank kan for kvartal 2014 præsentere et resultat før skat på 155,8 mio. kr. mod 86,3 mio. kr. pr. 30. september Dette er det bedste perioderesultat i bankens historie og forrenter egenkapitalen med 14 % p.a. Det tilfredsstillende resultat skal tilskrives en positiv udvikling i resultatopgørelsens væsentligste poster. På indtægtssiden stiger netto rente- og gebyrindtægterne med 8,8 mio. kr., ligesom kursreguleringerne stiger med 31,3 mio. kr. På udgiftssiden falder omkostningerne med 3,4 mio. kr., ligesom nedskrivninger på udlån m.v. falder med 25,3 mio. kr. Det primære resultat (før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v.) for kvartal 2014 andrager 128,9 mio. kr. mod 116,0 mio. kr. pr. 30. september Efter reservation til skat på 32,1 mio. kr. andrager resultatet 123,7 mio. kr. for kvartal 2014 mod 64,5 mio. kr. sidste år. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Nettorenteindtægterne for årets 3 første kvartaler falder med 8,7 mio. kr. til 197,4 mio. kr. mod 206,1 mio. kr. pr. 30. september Det er imidlertid tilfredsstillende, at de samlede renteindtægter af bankens udlåns- og indlånsaktiviteter er på niveau med 30. september Et større gennemsnitligt udlån og et mindre gennemsnitligt indlån opvejer en lavere rentemarginal. Faldet i renteindtægterne skal derfor tilskrives en lavere renteindtægt på bankens obligationsbeholdning på 11,2 mio. kr. Nettogebyrindtægterne stiger med 14,3 mio. kr. til 117,4 mio. kr. mod 103,1 mio. kr. for kvartal Det er stort set alle gebyrområder, der viser en pæn udvikling, hvor konverteringsaktiviteter og handelsaktiviteter med værdipapirer tegner sig for den betydeligste del af stigningen. Regnskabsposten Udbytte af aktier m.v. andrager 9,8 mio. kr. pr. 30. september 2014 mod 6,5 mio. kr. sidste år. De samlede netto rente- og gebyrindtægter inkl. udbytter stiger således med 8,8 mio. kr. til 324,6 mio. kr. for årets 3 første kvartaler mod 315,8 mio. kr. sidste år. Side 4 af 25

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Driftsudgifter De samlede omkostninger til at drive banken (personale, administration samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver) excl. andre driftsudgifter falder med 3,4 mio. kr. til 187,2 mio. kr. pr. 30. september 2014 mod 190,6 mio. kr. sidste år. Banken har de senere år haft et betydeligt fokus på organisationen. Dette har medført omstruktureringer af dele af bankens afdelingsnet samt et fald i antallet af medarbejdere. Omkostningerne udvikler sig derfor som forventet. Fremadrettet påvirkes udviklingen i lønudgifterne af forårets overenskomstforhandlinger, som medførte en generel lønstigning på 1,7 % pr. 1. juli Som meddelt i halvårsrapporten medfører dette en forventet stigning i lønudgiften i niveau 1,2 mio. kr. i 2. halvår Kursreguleringer Værdipapirmarkederne har i årets 3 første kvartaler været præget af en overvejende positiv stemning. Som følge heraf har banken i kvartal 2014 realiseret positive kursreguleringer på i alt 44,5 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. sidste år. På obligationsbeholdningen andrager de positive kursreguleringer 2,5 mio. kr. mod negative kursreguleringer på 8,3 mio. kr. sidste år. På aktiebeholdningen andrager de positive kursreguleringer 40,4 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. sidste år. Heraf kan 29,9 mio. kr. henføres til beholdningen af sektoraktier, hvor positive kursreguleringer på aktier i Sparinvest Holding SE samt salget af aktier i Nets A/S andrager 24,7 mio. kr. På valuta, finansielle instrumenter m.v. samt værdiregulering af investeringsejendomme har banken positive kursreguleringer på 1,1 mio. kr. mod 6,6 mio. kr. sidste år. Bankens samlede renterisiko, opgjort som resultatpåvirkningen ved 1 procentpointændring i renteniveauet andrager 0,4 % af bankens kernekapital pr. 30. september 2014 mod 1,3 % ultimo 3. kvartal Med de aktuelle markedsforhold har banken et ønske om en forsigtig fondspolitik, hvilket afspejles i renterisikoen. Nedskrivninger på udlån m.v. Bankens nedskrivningsbehov andrager pr. 30. september 2014 i alt 17,5 mio. kr. mod 42,9 mio. kr. sidste år, svarende til et fald på 25,3 mio. kr. I forhold til 2. kvartal 2014 stiger nedskrivningsbehovet alene med 1,3 mio. kr., hvilket kunne indikere, at konjunkturerne er i bedring, samt at banken under den seneste krise løbende har foretaget de nødvendige og tilstrækkelige nedskrivninger. Periodens nedskrivningsbehov svarer til 0,2 % af bankens udlån og garantier. Porteføljen af udlån med standset renteberegning andrager før nedskrivninger 91,7 mio. kr. Nedskrivningerne på disse engagementer er på 74,8 mio. kr. Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager 342,6 mio. kr. svarende til 4,7 % af bankens udlån og garantier. Side 5 af 25

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Tilsynsdiamanten Finanstilsynet fastsætter en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutter som udgangspunkt skal ligge inden for. Som det fremgår af nedenstående skema, har banken en god margin til de fastsatte grænseværdier, dog er banken eksponeret i ejendomssegmentet med 21 %. Det kan oplyses, at en tredjedel af eksponeringen vedrører lån til den almennyttige boligsektor, hvor risikobilledet er væsentligt lavere end på almindelig ejendomsfinansiering. Dette skyldes den specielle finansieringsmodel, der gælder for almennyttigt boligbyggeri. Summen af store eksponeringer skal være < 125 pct. af basiskapitalen Udlånsvækst skal være < 20 pct. om året Nørresundby Bank 45 % Nørresundby Bank 4 % Ejendomseksponering skal være < 25 pct. af udlån og garantier Funding ratio skal være < 1,0 Nørresundby Bank 21 % Nørresundby Bank 0,61 Likviditetsoverdækning skal være > 50 pct. Nørresundby Bank 217 % Resultat Resultatet før skat andrager 155,8 mio. kr. pr. 30. september 2014 mod 86,3 mio. kr. året før. Skatten af det realiserede resultat er beregnet til 32,1 mio. kr. svarende til en effektiv skatteprocent på 20,6, hvilket skyldes ikke skattepligtige positive kursreguleringer på sektoraktier m.v. Efter reservation til skat andrager resultatet 123,7 mio. kr. for kvartal 2014 mod 64,5 mio. kr. sidste år. Balancen Bankens samlede forretningsomfang (indlån incl. pulje, udlån og garantier) andrager 14,3 mia. kr. mod 13,8 mia. kr. pr. 30. september 2013, svarende til en stigning på 3,6 %. Sammenlignet med 30. september 2013 stiger bankens udlån med 4,4 % fra mio. kr. til mio. kr. pr. 30. september Stigningen skal primært henføres til erhvervslivets finansieringsbehov samt privatkundernes behov for ejendomsfinansiering. Bankens indlån excl. pulje andrager mio. kr. pr. 30. september 2014, hvilket er på niveau med året før. Side 6 af 25

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning En vigtig del af forretningen er formidling af realkreditlån, som primært sker gennem Totalkredit på privatkundeområdet og DLR på erhvervsområdet. Den samlede låneformidling andrager 10,4 mia. kr. pr. 30. september Heraf kan 9,3 mia. kr. henføres til Totalkredit, som siden 30. september 2013 er steget med 511 mio. kr. eller 6 %. På erhvervsområdet er låneformidlingen steget med 7 % eller 75 mio. kr. til mio. kr. Bankens formidling af garantier andrager pr. 30. september 2014 i alt mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Garantierne er stillet i forbindelse med kundernes ejendomshandler, herunder konvertering af realkreditlån, og erhvervskundernes behov for arbejdsgarantier. Likviditet Bankens likviditetsoverdækning i forhold til lovkravet er pr. 30. september 2014 opgjort til 217 %. Bankens likviditetsberedskab er således robust og tilfredsstillende. Den væsentligste årsag hertil er bankens egenkapital på mio. kr. samt det forhold, at bankens indlån excl. pulje er ca mio. kr. større end bankens udlån. Bankens indlån finansierer således fuldt ud bankens udlån. Kapitalforhold Efter henlæggelse af det realiserede resultat for kvartal 2014 andrager egenkapitalen mio. kr. Af dette beløb andrager aktiekapitalen 46 mio. kr. og overført overskud mio. kr. Bankens kapitalforhold anses derfor som stærke, hvilket også ses af kapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent, som begge er 18,8. De robuste kapitalforhold betyder også, at banken allerede nu opfylder kravene til den egentlige kernekapitalprocent efter den fulde indfasning af CRD IV direktivet. Bankens solvensbehov, som opgøres efter 8 + metoden, andrager 9,9 % pr. 30. september 2014 mod 10,3 % sidste år. Bag denne udvikling ligger et fald i antallet og størrelsen af store kunder med problemer kombineret med større nedskrivninger på disse. Bankens solvensmæssige overdækning er herefter på 8,9 % eller 634 mio. kr. svarede til forskellen mellem det nuværende solvensbehov og det faktiske kapitalgrundlag (solvens). Der henvises i øvrigt til bankens solvensrapport for kvartal 2014 på hjemmesiden Kursen på Nørresundby Bank aktien blev pr. 30. september 2014 noteret til 265. I fortegnelsen over større aktionærer er alene opført Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, Aalborg med en ejerandel på over 50 %. Side 7 af 25

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Risici Risikostyring har historisk været et centralt fokusområde for banken og vil også være det fremadrettet. Et væsentligt element heri er en løbende vurdering af, om der er kunder eller brancher, som i særlig grad kan påføre banken tabsrisici, ligesom systemer og arbejdsrutiner, som skal gøre det muligt at lokalisere engagementer med svaghedstegn, løbende videreudvikles. Overvågning og styring af bankens risici sker centralt i bankens stabsafdelinger i henhold til rammer fastsat af bestyrelsen. Endvidere er der i bestyrelsesregi i henhold til lovgivningen etableret et Risikoudvalg blandt andet med det formål at give bestyrelsen mulighed for at foretage en mere selvstændig vurdering af bankens risikobillede. Risici, der knytter sig til formidling af lån og kreditter, er bankens væsentligste risikoområde. Det vurderes, at banken har en tilfredsstillende risikospredning, idet kreditrisikoen er spredt på en lang række af mindre engagementer og brancher. Endvidere er det bankens målsætning, at nedskrivningspolitikken til enhver tid skal tage afsæt i de aktuelle konjunkturforhold. Udviklingen i bankens nedskrivningsbehov i 2014 er en dokumentation heraf. Der henvises i øvrigt til bankens risikorapport pr. 31. december 2013, der er tilgængelig på hjemmesiden Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån m.v. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 samt ovennævnte risikorapport for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken påvirkes af. Fusion I selskabsmeddelelse nr. 15 af 9. oktober 2014 har banken redegjort for de igangværende forhandlinger om en eventuel fusion med Nordjyske Bank A/S. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Fusionen er betinget af godkendelse af repræsentantskaberne og generalforsamlingerne i de to fusionerende banker samt af relevante myndigheder. Endvidere kræver fusionen, at der kan indgås aftale herom med Spar Nord Bank A/S. Side 8 af 25

9 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår af note 1, hvortil henvises. Præcisering af forventninger 2014 Med udgangspunkt i det realiserede resultat for kvartal 2014 samt de estimerede forventninger til 4. kvartal 2014 fastholder banken de tidligere udmeldte forventninger, senest i halvårsrapporten for 2014, om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. Det præciseres, at resultatet forventes at ligge i den øvre ende af forventningerne. Finanskalender Årsrapport Ordinær generalforsamling Kvartalsrapport, 1. kvartal 2015 Som følge af de igangværende fusionsforhandlinger tages forbehold for tidspunktet for offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Side 9 af 25

10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2014 for A/S Nørresundby Bank. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vor opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Nørresundby, den 28. oktober Direktionen Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson / Bestyrelsen Pia Foss Henriksen Økonomichef Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Morten Jensen John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Bo Bojer Side 10 af 25

11 5 års hoved- og nøgletal 5 års hoved- og nøgletal kvartal Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v. **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter/provision Bankpakke I **) Heraf nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone ***) 1,65 1,57 1,55 1,40 1,46 Indtjening pr. omkostningskrone 1,72 1,35 1,25 1,14 1,24 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 14,0 8,4 7,2 4,0 7,2 Kapitalprocent 18,8 17,8 16,7 16,7 17,0 Egentlig kernekapitalprocent 18,8 17,8 16,7 16,0 15,7 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,78 0,65 0,54 0,55 0,61 Antal medarbejdere - gennemsnit ***) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Side 11 af 25

12 5 års nøgletal 5 års nøgletal kvartal Indtjening Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,65 1,57 1,55 1,40 1,46 Indtjening pr. omkostningskrone 1,72 1,35 1,25 1,14 1,24 Afkastningsgrad, p.a. 1,74 0,91 0,78 0,38 0,71 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 14,0 8,4 7,2 4,0 7,2 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 11,1 6,3 5,5 2,8 5,7 Afkast Periodens resultat før skat pr. aktie 33,9 18,8 15,4 8,2 14,5 Periodens resultat efter skat pr. aktie 26,9 14,0 11,7 5,8 11,5 Indre værdi pr. aktie 340,4 313,2 297,7 284,3 278,6 Børskurs ultimo Børskurs / periodens resultat pr. aktie (P/E) 9,9 14,5 13,6 26,5 14,9 Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,78 0,65 0,54 0,55 0,61 Solvens Kapitalprocent 18,8 17,8 16,7 16,7 17,0 Egentlig kernekapitalprocent 18,8 17,8 16,7 16,0 15,7 Markedsrisiko Renterisiko (pct.) 0,4 1,3 2,2 1,6 1,9 Valutaposition (pct.) 4,7 7,1 4,6 3,3 5,2 Valutarisiko (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i pct. af indlån incl. puljeordninger 78,6 75,6 78,5 92,6 90,5 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 216,8 257,2 238,3 182,0 285,7 Kreditrisiko Periodens nedskrivningspct. 0,2 0,6 1,1 0,6 0,9 Akkumuleret nedskrivningspct. 4,7 4,9 5,0 3,5 4,1 Andel af tilgodeh. med nedsat rente (pct.) 1,4 2,0 2,1 1,8 2,1 Summen af store eksponeringer (pct) 44,5 54,8 33,2 33,5 40,3 Periodens udlånsvækst (pct.) -2,1-1,9-9,9-1,9-2,6 Udlån i forhold til egenkapital 3,5 3,7 3,9 4,7 4,6 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finanstilsynets anvisninger, idet det bemærkes, at periodens resultat ikke er omregnet til helårstal i nøgletallene. Summen af store eksponeringer (pct.) og kapital- og kernekapitalprocenten er opgjort i henhold til gældende Bekendtgørelser. Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Side 12 af 25

13 Resultatopgørelse Resultatopgørelse kvt kvt.2013 Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse: Resultat efter skat Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme, incl. effekt af ændret skatteprocent Hensættelse til pensionsforpligtelser Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst Side 13 af 25

14 #### Balance Balance Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf: Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Side 14 af 25

15 Balance Balance Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser m.v Side 15 af 25

16 Egenkapitalbevægelser Egenkapitalbevægelser (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Aktiekapital: Aktiekapital primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital ultimo Opskrivningshenlæggelser: Opskrivningshenlæggelser primo Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme, incl. effekt af ændret skatteprocent Opskrivningshenlæggelser ultimo Overført overskud: Overført overskud primo Periodens resultat Modtaget udbytte egne aktier Køb / salg af egne aktier Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejd., realiseret opskrivningshenlæggelse Hensættelse til pensionsforpligtelser Overført overskud ultimo Foreslået udbytte: Foreslået udbytte primo Udbetalt udbytte Periodens resultat Foreslået udbytte ultimo Egenkapital ultimo Totalindkomstopgørelse: Periodens resultat efter skat Værdiregulering af domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme, incl. effekt af ændret skatteprocent Hensættelse til pensionsforpligtelser Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst Aktiekapitalen udgør 46 mio. kr. og består af stk. aktier med en pålydende værdi på 10 kr. Nørresundby Bank har en beholdning af egne aktier på stk. erhvervet for i alt 14,4 mio. kr., som er fratrukket overført overskud under egenkapitalen. Side 16 af 25

17 Solvensopgørelse og kapitalkrav Solvensopgørelse og kapitalkrav (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital Heraf periodens resultat Fradrag af foreslået udbytte Fradrag af udskudt skatteaktiv Fradrag af immaterielle aktiver Ikke væsentlige investeringer i enheder i den finansielle sektor Andre fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Kapitalgrundlagskrav i.h.t. Artikel 92 i EU's forordning nr. 575/ Risikoeksponering: Kreditrisiko m.v Markedsrisiko Operationel risiko Samlet risikoeksponering Egentlig kernekapitalprocent 18,8 17,8 19,0 Kernekapitalprocent 18,8 17,8 19,0 Kapitalprocent 18,8 17,8 19,0 Kapital og kapitalkrav er opgjort efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU af 26. juni Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, med undtagelse af samlet risikoeksponering, som er opgjort efter de tidligere gældende regler i Bekendtgørelse om kapitaldækning. Det har ikke været muligt at tilvejebringe datagrundlag for tilpasning af samlet risikoeksponering i sammenligningstallene. Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Side 17 af 25

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse kvt kvt.2013 Året 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb i periodens totalindkomst uden likviditetseffekt: Afskrivninger og værdireguleringer på immat. og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Urealiserede kursreguleringer på værdipapirer Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Udgiftsført skat Betalt skat Totalindkomst korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapitalen: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v., ej anfordring Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investering i anlægsaktiver: Immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Periodens samlede likviditetsvirkning Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo specificeres således: Kassebeholdn. og anfordringstilgodeh. hos Danmarks Nationalbank Anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter Letsælgelige og ubelånte værdipapirer I alt Hertil kommer kredittilsagn og lånerammer Likviditet iht. Lov om Finansiel Virksomhed Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes af den officielle kvartalsrapport. Side 18 af 25

19 Noter Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen) og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Solvens og kapitalkrav er opgjort efter de nye regler i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU af 26. juni Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, med undtagelse af samlet risikoeksponering, som er opgjort efter de tidligere gældende regler i Bekendtgørelse om kapitaldækning. Det har ikke været muligt at tilvejebringe datagrundlag for tilpasning af samlet risikoeksponering i sammenligningstallene. Medio 2013 blev der vedtaget en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25% til 22% over 3 år. Skat af periodens resultat, reguleret for permanente afvigelser, er beregnet med 24,5%. Bankens regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år. Der er dog foretaget mindre justeringer i enkelte noter og opgørelser, herunder tilpasning af sammenligningstal. Vi henviser til årsrapporten for 2013 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal kvt kvt.2013 Året 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Side 19 af 25

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere