Regler for handel med værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic medlemsregler og børsetiske regler. BankNordik tilbyder handel med obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter. Kunderne kan gennemføre handler via bankens filialer, ved telefonisk henvendelse eller via netbank. BankNordik anbefaler som udgangspunkt ikke at anvende s, brev, eller fax til ordreafgivelse, med mindre andet er specifikt aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at s i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks. BankNordik har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Din kategori oplyses i særskilt brev. Ved håndtering af ordrer fra kunder som er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde gælder bankens til enhver tid gældende Ordreudførelsespolitik. Ordretyper BankNordik tilbyder to ordretyper. - Limiteret ordre - Markedsordre En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en specificeret kurs, eller bedre, samt i et specificeret antal. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre, betragtes som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. Handelsformer BankNordik tilbyder følgende handelsformer. - Strakshandel - Børshandel - Markedskurshandel - Kommissionshandel BankNordik kan vælge at afregne alle kundehandler med BankNordik som modpart, hvis det ikke er til ulempe for kunden. BankNordik forbeholder sig, under særlige omstændigheder, ret til ikke at effektuere en ordre. Det kan f.eks. være, hvor kursforskel mellem bud og udbud er uhensigtsmæssig stor, hvor der ingen kurs er, eller hvor der ikke løbende er handel i det pågældende værdipapir. BankNordik kan vælge at udsætte eller annullere en sådan ordre. Strakshandler BankNordik stiller strakskurser i en række værdipapirer. Ved strakskurser får du omgående at vide, hvilken kurs den ønskede mængde værdipapirer kan handles til. Antallet af papirer kan variere fra dag til dag, ligesom der kan ske udskiftninger i de papirer, der aktuelt stilles strakskurser i. Den ekspederende filial vil kunne oplyse dig om kurserne på de papirer, vi har valgt at stille priser i, og der vil så være mulighed for at handle indenfor de beløbsgrænser, der er gældende på det valgte papir. De mængder som er til rådighed i strakshandel, fastsættes af BankNordik og BankNordiks samarbejdspartnere. Hvilke papirer, til hvilke kurser, samt i hvilke mængder fremgår også i Netbank. Som udgangspunkt benyttes bud- og udbuds kurser fra NASDAQ OMX Nordic s handelssystem. Kurserne fastsættes løbende, således at kursen til en hver tid ligger indenfor, eller på det bedst stillede bud og udbud for mindst én handelspost.

2 Såfremt der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud for mindst en handelspost på NASDAQ OMX Nordic handelssystem, kan BankNordik vælge at fastsætte en strakskurs på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Ved strakshandel med obligationer kan der beregnes tillæg/fradrag ud fra bedste bud/udbud, dette vil fremgå af BankNordiks til enhver tid gældende Prisliste, som løbende opdateres og som kan ses på eller udleveres i din filial. Der stilles strakskurser i udvalgte papirer fra kl 09:00 til kl. 22:00 på dage, hvor NASDAQ OMX Nordic har åbent. Børshandel BankNordik tilbyder Børshandel, som er en handel, hvor du selv lægger din ordre ud på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Nordic) via din netbank eller via filialen. Der kan oprettes børsordre i Nasdaq OMX Københavns åbningstid og på dage hvor Nasdaq OMX København har åbent. En børsordre skal limiteres. Markedskurshandel En Markedskurshandel er en handel i kommission, hvor BankNordik kan vælge at afregne handlen med banken som modpart ud fra samme vilkår som under Strakshandler. Ved en markedskurshandel kender du ikke prisen, når du afgiver ordren, som du gør ved strakshandel. Såfremt der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud på NASDAQ OMX Nordic handelssystem, kan BankNordik vælge at fastsætte kursen på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. BankNordik kan også vælge at tage din handel i Kommission, hvilket betyder at BankNordik på dine vegne køber i markedet og afregner dig til den opnåede kurs. Ordrer i kommission kan deles eller samles og handles til forskellige priser hen over dagen, hvis markedet ikke giver mulighed for at afregne den fulde ordre på en gang. Odrerafregning sker løbende hen over dagen. Dog kan ordrer indlagt efter kl ikke forventes handlet samme handelsdag. Limiterede ordrer Du kan afgive ordre om køb/salg af værdipapirer, hvor du ved køb angiver en maksimal kurs, og ved salg en minimumskurs. For limiterede ordrer gælder, at handelsprisen skal overholde den limiterede kurs inkl. BankNordiks evt. tillæg/fradrag, men eksklusiv kurtage før handlen vil blive gennemført. Hvis vi ikke kan handle indenfor 5 børsdage pga. markedsforhold, udløber den limiterede ordre automatisk med mindre andet er aftalt. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincipper fraviges. Undtagelsestilfælde kan blandt andet opstå i særlige markedssituationer, eller i værdipapirer hvor der ikke er løbende handel. Hvis afregningsprincipperne fraviges, betragtes handlen som en kommissionshandel. Det betyder, at papiret enten handles over børsen eller på vilkår, der ligner strakshandel. Hvis vi fraviger, vil det fremgå af din handelsnota. Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, ikke udføres straks på gældende markedsvilkår, vil BankNordik forsøger at udføre ordren hurtigst muligt, ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. Vi kan opkræve et gebyr for limiterede ordrer uanset om handlen gennemføres eller ej. Handel med værdipapirer noteret på GXG Markets GXG Markets er et værdipapirmarked som er godkendt af Finanstilsynet. Her kan du handle til den kurs, som BankNordik kan opnå på handelsdagen under hensyntagen til tid, mængde og andre handelsvilkår i det hele

3 taget. BankNordik er også her forpligtet til at leve op til sædvanlig god og faglig standard og til at tilgodese dine interesser. Handel med værdipapirer noteret på udenlandske børser Udenlandske værdipapirer kan kun handles som markedskursordrer med eller uden limitering. Valutakursen fastsættes udfra den kurs, der er tilgængelig I valutamarkedet på det tidspunkt, hvor handlen bliver gennemført +/- det gældende valutamarginal. Banken kan fravælge at prissætte valutakursen ved handlens indgåelse og fastsætte den ud fra nationalbankens notering 1 dag efter fondshandlens indgåelse, +/- det gældende valutamarginal. Da mange udenlandske børser har åbent for handel udenfor BankNordiks åbningstid, bør du være opmærksom på at ordre, både Markedskurs samt Limiterede ordrer, på udenlandske børser, KUN ekspederes videre til den pågældende børs indenfor BankNordiks normale åbningstid. Ordre afgivet efter kl 16:30 på hverdage kan således ikke forventes ekspederet før næste handelsdag, med mindre andet er aftalt med BankNordiks Markets afdeling. Handel med unoterede værdipapirer Handel med unoterede værdipapirer er altid kommissionshandel. Politik for ordreudførelse Når BankNordik udfører din fondsordre, sker det altid i overensstemmelse med vores gældende Ordreudførelsespolitik, hvis vi ikke har aftalt andet. Ordreudførelsespolitikken findes på Når BankNordik udfører fondsordrer vil vi altid søge det bedst mulige resultat for dig, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Hvis der foreligger en specifik instruks fra dig, vil BankNordik udføre ordren efter instruksen. Udførelse af ordrer efter din specifikke instruks kan medføre at BankNordik forhindres i at opfylde sin best execution forpligtelse. Best execution For at opnå best execution tager BankNordik hensyn til alle de faktorer, der sætter os i stand til at levere den bedst mulige samlede pris. Den samlede pris er kursen på det finansielle instrument og evt. udgifter, som er direkte knyttet til ordren. Andre faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, samt markedsvirkning får kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå den en bedre pris for dig. Udførelse af ordrer uden om et reguleret marked For at opnå best execution kan BankNordik vælge at udføre dine ordrer uden om et reguleret marked eller gennem andre handelssystemer - for eksempel ved at handle med BankNordik som modpart. Når du accepterer denne politik for ordreudførelse, accepterer du derfor også, at BankNordik kan udføre dine ordrer uden om et reguleret marked eller et andet handelssystem. Handelssteder BankNordik benytter en række handelssteder, der sætter os i stand til at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer. BankNordik vurderer regelmæssigt, om handelsstederne giver det bedst mulige resultat for kunderne. En liste over de vigtigste handelssteder benyttet af BankNordik, udleveres i afdelingen og kan ses på vores hjemmeside Handel med værdipapirer på et reguleret marked eller gennem et andet handelssystem BankNordik udfører ordrer vedr. handel med værdipapirer på et reguleret marked eller et andet handelssystem på en af følgende måder: Ordren lægges straks ind på det regulerede marked, hvor vi forventer at kunne opnå best execution. Som udgangspunkt vil det være på det regulerede marked, hvor

4 værdipapiret er mest likvidt. Ordren udføres med BankNordik som modpart til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på det mest likvide marked for værdipapiret. Ordren udføres direkte mod en anden kundes ordre til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på det mest likvide marked for værdipapiret. Ordren formidles videre til en anden værdipapirhandler, som ekspederer din ordre i overensstemmelse med BankNordik s Ordreudførelsespolitik. Orden udføres med BankNordik som modpart til en pris, der er aftalt med dig på forhånd. Ordren deles op og udføres i overensstemmelse med en eller flere af ovenstående metoder. Handel med værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller gennem et andet handelssystem BankNordik afregner værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet handelssystem, til en kurs, der giver dig den bedst mulige samlede pris. Vi tager bl.a. hensyn til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Handel med andele i investeringsforeninger BankNordik er pligtig til at oplyse dig hvis vi modtager præmiering, eller provision, fra udbydere af finansielle instrumenter og i hvilket omfang. Dette er tilfældet med andele i visse investeringsforeninger. I hvilket omfang BankNordik modtager præmiering eller provision, fremgår af Revurdering af politik for Ordreudførelsespolitik BankNordik vurderer en gang årligt, om bankens Ordreudførelsespolitik fungerer efter hensigten, og afhjælper eventuelle mangler. Den til enhver tid gældende ordrepolitik kan ses på eller udleveres ved henvendelse i en filial. Priser Når du handler værdipapirer, betaler du en kurtage til BankNordik. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til kursen. Kurtage, tillæg, fradrag og evt. andre omkostninger fremgår af din fondsnota. De aktuelle priser fremgår af BankNordiks til enhver tid gældende prisliste. Særlige forhold BankNordik, gør opmærksom på, at banken under særlige omstændigheder forbeholder sig ret til ikke at effektuere en modtaget ordre. Særlige omstændigheder kan være markedsforhold, blandt andet hvor der er en stor kursforskel mellem bud og udbud, hvor der ingen kurs er, eller hvor der ikke er løbende handel i det pågældende papir. BankNordik kan vælge at udsætte eller annullere ordren. Hvis ordren annulleres, vi du modtage særskilt besked herom. Ved løbende handel forstås en kontinuerlig handel med en ikke ubetydelig omsætning, hvor der normalt på regelmæssig basis tilbydes aktuelle priser på handler i et bestemt papir. BankNordik kan ligeledes til enhver tid vælge at suspendere muligheden for handel med Strakskurser. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen er samtidig valørdag/ rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst i BankNordik. Vi leverer værdipapirer, som du har købt, på betingelse af, at du betaler afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Vi afregner beløb for værdipapirer, som du har solgt, på betingelse af, at vi får ubetinget ejendomsret over de værdipapirer på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder

5 over de værdipapirer, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, du endnu ikke kan disponere over. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som BankNordik har handlet med, kan betale eller levere. Vi henviser i øvrigt til vores Regler for opbevaring af værdipapirer i depot. Sammenlægning af ordrer I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan en sammenlægning af forskellige kundeordrer eller transaktioner forekomme, når BankNordik udfører ydelser for dig. Det forekommer f.eks. når størrelsen på kundeordrerne ikke passer med den normale omsætningsstørrelse på det relevante marked. Dette vil i langt de fleste tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig. Når BankNordik sammenlægger kundeordrer, må det ikke skade den efterfølgende gennemførelser af ordrer. Fondsnota og bekræftelser Når BankNordik på dine vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, vil vi hurtigst muligt give dig de vigtigste oplysninger om udførelsen. BankNordik forbeholder sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil BankNordik sende dig en afregnings nota senest den første hverdag efter udførelsen. Hvis BankNordik modtager bekræftelsen fra tredjemand dog senest den første hverdag efter vi har modtaget bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til dig af tredjemand. Når du handler obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom, kan BankNordik sende de vigtigste oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger i belåningssagen, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. Ved handel med pantebreve sendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil BankNordik enten sende dig afregningsnotaer, eller give dig oplysninger om ordrens udførelse mindst hver 6. måned. For så vidt angår mere specielle finansielle instrumenter som pantebreve, futures, optioner og tilsvarende produkter vil oplysningerne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. BankNordik oplyser om status på ordren, når du anmoder om det. Såfremt du måtte ønske det, har BankNordik pligt til at give de fornødne oplysninger om faktuelle forhold i relation til den konkrete værdipapirhandel. Indsigelse mod fondsnota og bekræftelser m.m. Har du indsigelser mod indholdet af din fondsnota eller har du ikke modtaget notaen, skal du straks reklamere overfor os. Hvis du klager for sent, kan det betyde, at BankNordik ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. Annullering af fejlhandler BankNordik forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører BankNordik relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra os. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal BankNordik kontaktes.

6 Handel med pensionsmidler /-depoter Du skal være specielt opmærksom på reglerne om anbringelse af pensionsmidler, når du handler værdipapirer. Reglerne går ud på, at du maksimalt må placere 20 % af din pensionsordnings værdi i aktier, ansvarlig kapital mv. udstedt af samme selskab. Overskrider du denne grænse på købstidspunktet medfører det jf. lovgivningen, at din pensionsopsparing mister sin skattemæssige status. Den skal i så fald ophæves og du skal betale afgift til staten. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du investerer i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af pensionsmidler. Et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid placeres i ét selskab. Navnenotering BankNordik navnenoterer som udgangspunkt alle danske aktier og investeringsbeviser. Hvis du ikke ønsker dette, skal du aktivt vælge navnenotering fra, når du afgiver ordren. Du kan ikke navnenotere aktier og investeringsbeviser ved handel på udenlandske børser. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel af finansielle instrumenter indsamler og behandler BankNordik personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. BankNordik kan videregive oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt, kan BankNordik vælge at optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter. Force majeure BankNordik påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, under udførelsen af en opgave for BankNordik. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing- /værdipapircentral eller lignende institutter. Tilsyn BankNordik er en finansiel virksomhed godkendt af Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, 1850 Frederiksberg C. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem dig og BankNordik afgøres efter dansk ret. Rettens værneting er Sø- & Handelsretten i København. Ændringer til disse af betingelser BankNordik kan ændre Betingelser for handel med finansielle instrumenter uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. BankNordik kan i andre tilfælde ændre Betingelser for handel med finansielle instrumenter, med et passende varsel i overensstemmelse med BankNordiks almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering. Eventuelle ændringer vil blive varslet på Andre regler Ud over disse regler henvises til Regler for opbevaring af værdipapirer i depot og BankNordiks almindelige forretningsbetingelser, i det omfang de ikke er fraveget i disse regler. Ikrafttrædelse Disse Betingelser for handel med finansielle instrumenter er gældende fra 8. august 2012.

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere