kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H)."

Transkript

1 Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Klagen Klagen er formuleret således: 1. I flg. Årsrapport 2007 for C Advokataktieselskab (C A/S), bil 26 note 15 linie 15 anføres at advokat D (D) har et indestående på kr. Da en revideret opgørelse viser at D i stedet skylder kr. jfr. nedenfor overføres der således ved årsrapporten som maskeret udbytte kr. til D. 2. C A/S årsrapport 2007 er i øvrigt ikke baseret på bogføringen vedrørende kapitalposter, men på en af B samtidig med udfærdigelsen af årsrapporten udfærdiget mellemregningsopgørelse bil 2, hvorved der ved opgørelsen i bil 2 overføres kr. fra E til C A/S. Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). 3. I maj 2008 udarbejder B som bilag til regnskabet mellemregning bil 28, hvorved forsøges dækket over følgende dispositioner: at D ved assistance fra B tilføres kr. at D ved assistance fra B har overført I I/S kontante indskud i C A/S på kr. til eget formål uden godkendelse på generalforsamling. at D ikke som aftalt med medaktionærerne og anført overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) bil 42 har indskudt kontant kr. ved selskabets stiftelse. 1

2 I stedet overdrager D ved a port indskud sin advokatvirksomhed J (J) til C A/S. Indklagede har påstået sagen afvist, subsidiært frifindelse. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har oplyst, at B blev godkendt som registreret revisor den 2. december 1980 og ifølge Revireg har været tilknyttet revisionsvirksomheden K, [by], Statsautoriserede Revisorer A/S, CVR-nr. xx xx xx xx, fra den 11. februar Sagsfremstilling: Det fremgår af oplysningerne i sagen, at klager fra den 1. januar 2007 drev advokatvirksomhed sammen med advokat H og advokat D under firmanavnet C Advokataktieselskab. C Advokataktieselskab var en fusion af de advokatvirksomheder, der indtil da var blevet drevet af henholdsvis L I/S med F Advokatanpartsselskab, [by] og G Advokatanpartsselskab, [by] som interessenter og D personligt. Af aktionæroverenskomst dateret den 5. januar 2006 fremgår bl.a.: Advokat D, J ApS og Advokatanpartsselskaberne F og G har besluttet, at fusionere med det formål, at øge advokatfirmaernes kompetence.( ) ( ) D har stiftet selskabet C Advokataktieselskab ved kontant indskud kr C Advokataktieselskab har derefter pr. 1. januar 2007 købt advokat Ds advokatfirma. Købsaftale er indgået på grundlag af notat af 18. december 2006 udfærdiget af Revisionsfirmaet M A/S og periodebalance pr. 28. december Selskabet køber derefter med overtagelse pr. 1. januar 2007 løsøre og goodwill af Advokatanpartsselskaberne F og G jfr. samtidig hermed oprettet købekontrakt, og samtidig sælger D halvdelen af selskabets aktiekapital til Advokatanpartsselskaberne F og G til kurs 100. Aktierne i C Advokataktieselskab er herefter fordelt med kr til D, kr til Advokatanpartsselskabet F og kr til Advokatanpartsselskabet G. Med virkning den 30. april 2008 udtrådte klager af ejerkredsen i C Advokataktieselskab. Det er ubestridt, at indklagede har afgivet revisionspåtegning på C Advokataktieselskabs årsrapport for regnskabsåret 2007, og at det af en note til regnskabet fremgår, at der er en 2

3 mellemregning mellem selskabet og D i Ds favør. Årsrapporten med revisionspåtegningen er dog ikke fremlagt for Revisornævnet. Klager har sammen med klagen alene vedlagt udkast til intern årsrapport for C Advokataktieselskab for perioden 1. januar 2007 til 31. december Udkastet er alene underskrevet af klager. Med klagen er endvidere vedlagt udaterede og uunderskrevne mellemregningsberegninger mellem C Advokataktieselskab, L I/S, F Advokatanpartsselskab, [by], G Advokatanpartsselskab, [by] og D. Med klagen er derudover bl.a. vedlagt en række støttebilag udarbejdet af klager, udskrifter fra bogføringen, bankkontoudskrifter, bestyrelsesmødereferater, uddrag af årsrapporter for F Advokatanpartsselskab,[by], og G Advokatanpartsselskab, [by], samt korrespondance mellem parterne m.v. Parternes bemærkninger: Klager har med udgangspunkt i de af ham selv udarbejdede støttebilag sammenholdt med de fremlagte udskrifter fra bogføringen, bankkontoudskrifter og uddrag af årsrapporter m.v. fremkommet med en række udregninger og bemærkninger til størrelsen af mellemregningerne med deltagerne i C Advokataktieselskab. Revisornævnet har anmodet klageren om at præcisere klagen, idet de af klageren fremførte bemærkninger fremstår uklare og ikke er egnet til at tage under behandling ved nævnet, hvilket imidlertid ikke har ført til yderligere præcisering af klagerens anbringender. Indklagede har bl.a. anført, at det er yderst diffust, hvad klagen egentlig vedrører, at store dele af det fremsendte bilagsmateriale er ulæseligt eller i bedste fald meget vanskeligt at læse, at materialet er fuldstændigt usammenhængende og angiveligt produceret ad flere omgange, at den anførte dokumentation udelukkende består af postulater fremsat af klager og ikke af egentlig dokumentation, samt at sagen er forældet, det indklagede først blev gjort bekendt med klagen den 19. juli Indklagede har endvidere anført, at klagen ikke vedrører forhold nævnt i revisorlovens 1, stk. 2 og 3, 11, stk. 2, 44, stk. 2, 2. pkt., eller 44, stk. 4, 3. pkt., og at sagen allerede af denne grund skal afvises. Indklagede har vedrørende frifindelsespåstanden bl.a. anført, at det er ledelsen i C Advokataktieselskab, der er ansvarlig for bogføringen og har ansvaret for en korrekt regnskabsaflæggelse. De i sagen omhandlede mellemregninger er godkendt af indklagede og af klagers egen revisor, ligesom Vestre Landsret i en retssag mellem klager og C Advokataktieselskab har anført, at Det er heller ikke efter bevisførelsen godtgjort, at opgørelsen af mellemregningen i bilag 2, som er godkendt af begge revisorer, er behæftet med fejl. Den af klager fremførte argumentation hviler udelukkende på klagers egne antagelser og insinuationer samt på beregninger og konklusioner, der i bedste fald er baseret på manglende forståelse af regnskab og bogholderi. Alle klagepunkterne er grundløse og uden hold i virkeligheden. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: 3

4 I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), der trådte i kraft den 1. juli 2008, afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Klager har ikke fremlagt C Advokataktieselskabs årsrapport for regnskabsåret 2007 med revisionspåtegning for nævnet. Det er dog ubestridt, at indklagede afgav revisionspåtegning på den pågældende årsrapport medio maj Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 19, stk. 3, kan nævnet behandle klager, der angår revisors udførelse af opgaver efter samme lovs 1, stk. 2. Revisornævnet er herefter kompetent til at behandle klagen i det omfang, klagen vedrører indklagedes revisionspåtegning på C Advokataktieselskabs årsrapport for regnskabsåret Klagen er modtaget i Revisornævnet den 1. november Da det er ubestridt, at indklagede afgav revisionspåtegning på den pågældende årsrapport medio maj 2008, er sagen ikke forældet, uanset at indklagede først blev gjort bekendt med klagen senere end 5 år efter, revisionspåtegningen blev afgivet, jf. lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 24, stk. 1. Ved afgørelsen af sagens materielle spørgsmål finder Revisornævnet ikke, at det med klagen og de fremlagte bogføringsbilag m.v. er godtgjort, at de påberåbte mellemregninger mellem Helle Larsen og C Advokatanpartsselskab er behæftet med fejl, at der i øvrigt skulle være begået fejl ved udarbejdelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2007, eller at indklagede i forbindelse med afgivelsen af revisionspåtegning på årsrapporten, der indeholdt de pågældende mellemregninger, har handlet i strid med god revisorskik. Herefter frifindes indklagede. 4

5 Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor B, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6, samt bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Henrik Bitsch 5

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere