FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling. Vi har i underkanten af 800 navnenoterede aktionærer, så det er kun en mindre del, der har lagt vejen forbi Søndersø i dag. Men til jer, der er mødt frem, vil jeg gerne sige tak for den interesse, I viser SP Group. I den næste times tid vil vi gøre vores bedste for at give en grundig og forhåbentlig også interessant gennemgang af virksomhedens udvikling i det forløbne år, og samtidig vil vi også give et indblik i, hvilke forventninger vi har til 2011, og hvad vores planer er for den kommende tid. Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinjerne op fra Derefter gennemgår adm. direktør Frank Gad Koncernens og de to forretningsområders hovedtal, og Frank vil også præsentere os for resultaterne i 1. kvartal 2011, som netop er offentliggjort i dag. Og så runder jeg af med aktionær- og ledelsesforhold, forventninger til 2011 samt finansielle mål og strategi. Men først skal vi have valgt en dirigent, og der har bestyrelsen peget på advokat Martin Beck (henvisning til vedtægternes 9). Ordet til Martin Beck Side 1 af 16

2 Slide 2: Dagsorden Slide 3: Bestyrelsens beretning ved Niels Kristian Agner Niels Kristian Agner Slide 4: Højdepunkter Koncernen (1) Jeg er meget glad for i år at kunne indlede min beretning med at sige, at 2010 blev et både rigtig godt og spændende år for SP Group. I 2010 blev de store udfordringer, som vi mødte i 2009, vendt til nye muligheder for SP Group. I 2010 begyndte den globale økonomi igen at vokse, og de mildere økonomiske vinde i verden har haft en positiv indvirkning for såvel vores kunder som for os i SP Group. Og ikke mindst har fremgangen materialiseret sig i form af en markant stigning i prisen på SP Group-aktien. I begyndelsen af 2010 forventede vi en beskeden vækst i vores aktiviteter, men vi endte meget bedre end det og opnåede en vækst på hele 24,9% og en samlet omsætning på 851,9 mio. kr. Hele væksten var organisk. Den høje vækst medførte ikke alene, at et minus-resultat i 2009 blev vendt til et plus resultatet blev oven i købet det hidtil bedste for SP Group. Afsætningen af plast og overfladebelægning til stort set alle industrier steg markant. Vi realiserede særligt høje vækstrater i salget til medico og cleantech industrierne. Salget til medico industrien udgør nu 34% af vores salg. Inden for cleantech har vi fortsat mange nye komponenter under udvikling, og vores salg til denne industri understøttes af, at kunderne erstatter glasfiber, træ og metal med plast, der oftest er både bedre, lettere og billigere. Salget af vores egne varemærker steg også. Side 2 af 16

3 Ser vi på den geografiske udvikling i salget, så var fremgangen størst på markederne uden for Danmark, hvor afsætningen voksede med 35,4% i Til sammenligning steg afsætningen til kunderne i Danmark med 17,1%. Salget i udlandet udgør nu 46,4% af omsætningen, og der har især været høj vækst i Nordamerika og Asien. Det lykkedes os i 2010 at indgå en række kontrakter og partnerskabsaftaler med et godt potentiale for fremtiden, og vi mistede ingen større kunder. Samtidig lancerede vi også en række nye og forbedrede produkter i 2010 (guidewires, ergonomiske måtter og staldventilationsudstyr). Der er også udviklet nye produkter til lancering i Den positive udvikling i omsætningen betød en væsentlig forbedring af SP Groups indtjening. Koncernens driftsindtjening EBITDA steg fra DKK 40,2 mio. i 2009 til DKK 83 mio., hvilket er det hidtil højeste. Udover det højere aktivitetsniveau, så skyldes fremgangen i driftsindtjeningen også en generelt højere effektivitet internt samt resultaterne af de foregående års udflytninger og arbejde med at optimere produktmikset. Samtidig blev der dog også anvendt betydelige ressourcer på at etablere nye produktionsanlæg i Brasilien, Kina, Polen og Danmark, og det påvirkede driftsindtjeningen negativt. EBIT blev DKK 41,7 mio. svarende til 4,9 % af omsætningen. Her er det vigtigt at pointere, at EBIT som procent af omsætningen nu er væsentligt højere end de 2,0% i 2008, hvor omsætningen faktisk lå en smule højere end i Denne positive udvikling afspejler, at vi i 2009 løbende reducerede omkostningerne, tilpassede kapaciteten og generelt øgede effektiviteten. Den strømlining af virksomheden har vi nydt godt af i Slide 5: Højdepunkter Koncernen (2) Den positive udvikling i driftsresultatet betød, at vores cash flow fra driften blev øget til DKK 57,8 mio. mod DKK 45,3 mio. i Pengestrømmene til investeringer blev DKK 46,9 mio., som dels gik til kapacitets- og kompetenceudbygning inden for medico (ca. DKK 22 mio.) og cleantech (ca. DKK 7 mio.), olie & gas (ca. 6 mio.) og dels generelle produktivitetsfremmende investeringer (ca. DKK 10 mio.). Det lykkedes Side 3 af 16

4 samtidig at frasælge nogle af Koncernens ældre maskiner og en mindre ejendom, der samlet reducerede nettoinvesteringerne (ca. DKK 2 mio.). Ændringen i vores likviditet var positiv med DKK 58,2 mio. Det er ledelsens opfattelse, at SP Group fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til selskabets drift og tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser. Vi har samtidig et langvarigt og godt samarbejde med vore finansielle samarbejdspartnere, og det forventes at fortsætte. Kapitalstrukturen blev ændret i 2010, således at den korte rentebærende gæld er reduceret fra 33,0 % til 23 % af balancen, og den lange rentebærende gæld er øget fra 28 % til 32 % af balancen. Hermed har vi fået en mere robust og langsigtet finansiering. Den nettorentebærende gæld blev nedbragt med DKK 9,5 mio. til DKK 367 mio. ultimo 2010, hvilket svarer til 4,4 gange årets EBITDA. Som jeg kort var inde på for et øjeblik siden, så betød den positive udvikling i 2010 kombineret med vores planer for den kommende tid, at vi atter begyndte at opbygge yderligere kapacitet: Vi etablerede en mindre coating fabrik i Brasilien, der blev sat i drift i 4. kvartal 2010 Vi etablerede en ny fabrik på m² i Polen til PUR produktion. Fabrikken blev sat i drift i 2. halvår 2010 og er beliggende i umiddelbar nærhed af vore eksisterende fabrikker Vi etablerede en ny fabrik på m² i Kina til PUR produktion. Denne fabrik blev ligeledes sat i drift i 2. halvår 2010, og fabrikken er beliggende i umiddelbar nærhed af vor eksisterende sprøjtestøbefabrik Vi etablerede en ny coatingfabrik i Danmark til belægning af rør til olie- og gasindustrien. Fabrikken ligger i Stoholm ved siden af den eksisterende sprøjtestøbefabrik, og fabrikken er gået i drift i 1. kvartal 2011 Vi overtog sprøjtestøbeaktiviteterne fra Phasion Group og flyttede aktiviteterne til vores eksisterende fabrikker i Danmark og Polen ultimo året Side 4 af 16

5 Vi er meget tilfredse med udviklingen i 2010, og i den kommende periode vil vi bygge videre på de positive tendenser og resultater, som jeg lige har nævnt. Vi fortsætter med at tilpasse kapaciteten, vi sparer og vi jagter nye muligheder i medico, cleantech og fødevarerelaterede industrier og vi flytter løntung produktion fra Danmark til Polen og Kina. Og så må vi krydse fingre for, at de ydre økonomiske rammer fortsat vil være positive. Centralbankernes lavrentepolitik og de finanspolitiske hjælpepakker har fortsat en positiv og stabiliserende effekt på verdensøkonomien, men der er også en række forhold, som vækker bekymring blandt andet stigende oliepriser, stigende inflation, gældskrisen i Europa og effekterne af katastrofen i Japan. Vi bliver således stadig mindet om, at verdensøkonomien er skrøbelig, og derfor må vi også håbe, at myndighederne ikke overreagerer, når de atter begynder at træde på bremsen. Der er en sag, som vi nu har rapporteret om på flere generalforsamlinger nemlig den tabte licitation på nummerpladeproduktion for den danske stat. Byretten afsagde dom i 2009, og dommen fulgte Klagenævnets afgørelse og pålagde SKAT at betale DKK i erstatning til SP Group. SKAT valgte ikke at appellere dommen og betalte erstatningen, men har fortsat ikke annulleret kontrakten med den virksomhed, der fik produktionen af nummerpladerne. DI indtrådte også på vores side i sagen som biintervenient. Vi finder det uforståeligt, at SKAT fortsat ikke efterlever landets love og domstolenes afgørelser. Det var nogle af de væsentligste begivenheder og tiltag i 2010 i overskriftsform. Frank Gad vil nu gennemgå hovedtallene for 2010 og samtidig giver han et par friske tal for 1. kvartal Slide 6: Hovedtal fra 2010 og 1. kvartal 2011 ved Frank Gad [Frank Gad gennemgår årsrapport og Q slide 6 til og med slide 16] Slide 7: Koncernens hovedtal 2010 Slide 8: Omsætning fordelt på produktområder Side 5 af 16

6 Slide 9: Salg fordelt på industrisegmenter Slide 10: Surface solutions Slide 11: Plastic solutions Slide 12: Plast: Sprøjtestøbning Slide 13: Plast: Polyuretan Slide 14: Plast: Vakuumformning Slide 15: 1. kvartal 2011 Koncernen Slide 16: 1. kvartal Forretningsområderne [Ordet tilbage til Niels Kristian Agner] Slide 17: Bestyrelsens beretning ved Niels Kristian Agner Niels Kristian Agner Tak til Frank Gad for gennemgangen af hovedtallene for 2010 og seneste nyt vedrørende udviklingen i 1. kvartal Jeg vil nu gå videre med nogle kommentarer til aktionær- og ledelsesforhold, forventningerne til 2011 samt SP Groups finansielle mål og strategi. Slide 18: Udbyttepolitik og udbytte for 2010 Lad mig indlede med kort at opridse principperne for SP Groups udbyttepolitik. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at overskud skal anvendes til at styrke Selskabets finansielle position og finansiere tiltag, der kan medvirke til at skabe en lønsom vækst. Bestyrelsen vil først foreslå et udbytte til aktionærerne, når SP Group har reduceret sin gæld til under 4 gange EBITDA (den var ved udgangen af 2010 som nævnt på 4,4 gange EBITDA), og når SP Group stabilt har opfyldt sit mål om, at resultatet før skat og minoriteter skal udgøre 5% af omsætningen. Indtil da skal aktionærernes afkast skabes ved stigninger i aktiekursen. Slide 19: Aktiekursudvikling På den front blev 2010 et særdeles godt år for aktionærerne. Side 6 af 16

7 Vore aktionærer fik et afkast på 97 %, hvilket gjorde SPG aktien til den 3. bedste aktie på NASDAQ OMX Copenhagen i Der var også øget omsætning i vores aktie, og der blev i 2010 handlet stk. aktier (2009: stk. aktier) svarende til 46% af aktiekapitalen (2009: 35% af aktiekapitalen). Kursværdien af de omsatte aktier udgjorde 55,5 mio. kr. (2009: 22,9 mio. kr.), hvilket er mere end dobbelt så meget som året før. 46,3% af aktiekapitalen blev omsat, og det er en stigning på 32% i forhold til året før. Aktien sluttede således året i kurs 84,5 mod 42,9 ved årets begyndelse, og markedsværdien af SP Group var ved udgangen af 2010 på 171 mio. kr. Efter en periode, hvor investorer har haft en meget begrænset interesse for fremstillingsvirksomheder, så har vi i løbet af 2010 oplevet større interesse for de selskaber, der er afhængig af efterspørgslen efter industrivarer, og det er kommet SP Group til gode. Vi ved, at der er disse udsving i interessen for selskaber i SP Groups kategori, og derfor ser vi det også som en vigtig del af ledelsens opgave løbende at arbejde på at øge kendskabet til SP Group og med at informere både bredt og dybt om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Den indsats skal være med til at sikre, at vi uanset stemningen på aktiemarkedet er på radaren hos investorerne, og at vi er i den bedst mulige position, når der som i 2010 har været generelt stigende interesse for selskaber som SP Group. SP Groups aktiekapital er på 20,24 mio. kr. Bestyrelsen har bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse i overensstemmelse med det eksisterende warrantprogram og har endvidere udnyttet sin bemyndigelse til at udstede nye warrants. Samtidig har bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til 1. april 2015 at udvide aktiekapitalen med op til nominelt 10 mio. kr. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller en lavere kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under 10 kr. Slide 20: Aktionærsammensætning Ved udgangen af februar 2011 havde tre aktionærer anmeldt at eje mere end 5% af aktierne, nemlig Schur Finance A/S, Shareholder Invest Growth A/S og Frank Gad med tilsammen 27,6 %, hvilket er Side 7 af 16

8 lidt mere end året før. Det er de samme tre større aktionærer, som vi også havde ved generalforsamlingen sidste år. Efter offentliggørelsen af vores årsrapport har vi modtaget meddelelse om, at Shareholder Invest Growth A/S har solgt alle deres i SP Group A/S svarende til 7,66 % af aktiekapitalen. Det betyder, at vi p.t. kun har to aktionærer, der ejer mere end 5% af aktiekapitalen, idet Frank har købt alle Shareholder Invest Growths aktier gennem Gadplast ApS. Antallet af navnenoterede aktionærer er i perioden steget fra 724 til 786. Det øgede antal aktionærer afspejler den øgede interesse for SP Group, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Den kendte aktionærbase uden for Danmark er stadig beskeden men dog større end sidste år (24). 32 internationale aktionærer med i alt 7,3% af aktierne har ladet sig navnenotere. Inden vi helt forlader omtalen af udviklingen i 2010, skal bestyrelsens honorar forelægges. Slide 21: Honorar til bestyrelsen For 2010 foreslås der et honorar til formanden på kr., et honorar til næstformanden på kr. og et honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på kr. Det er uændret i forhold til sidste år. For god ordens skyld skal jeg nævne, at godkendelsen af honoraret til bestyrelsen indgår som en del af godkendelsen af årsrapporten for Så hvis forsamlingen godkender årsrapporten, så godkendes også bestyrelsens honorar. Bestyrelsen vil samtidig foreslå, at honoraret for 2011 forbliver uændret. Jeg skal også nævne, at bestyrelsens medlemmer ikke får honorar for eventuelle ad hoc opgaver, men får dækket rejseudgifter til møder m.v. Som de foregående år vil jeg knytte et par ord til SP Groups vederlagspolitik her på generalforsamlingen. Det er som bekendt et emne, der har en generel bevågenhed. Slide 22: Vederlagspolitik Side 8 af 16

9 Vores mål er at skabe fremgang i SP Group, og derfor er det helt afgørende, at vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og andre nøglepersoner. Det kræver, at vi har nogle løninstrumenter, så vi kan belønne de nøglemedarbejdere, der bidrager til den langsigtede værdiskabelse, og så vi kan sikre, at ledere og aktionærer har samme interesse: Nemlig at SP Group udvikler sig godt så godt, at aktiekursen stiger. Bestyrelsen har ingen incitamentsprogrammer, men får som sagt et fast vederlag. Det har jeg været inde på. Den samlede løn til direktionen beløb sig i 2010 til 4,1 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. året før. Direktionen afholder selv pensionsindbetalinger. Direktionen har ingen kortsigtede incitamentsordninger såsom bonus. Derimod har SP Group etableret langsigtede incitamentsordninger. I 2007 blev Frank Gad og Jørgen Hønnerup Nielsen tildelt warrants (tegningsretter), henholdsvis på og aktier. Warrants tildelt i 2007 udløb ultimo marts 2011 og blev ikke udnyttet. Der er ikke sket tildeling af warrants eller optioner i 2008 og I 2010 er Frank Gad og Jørgen Hønnerup Nielsen tildelt henholdsvis og warrants, og der blev ligeledes tildelt warrants til 18 andre ledere. Tildelingen i 2010 skete med baggrund i, at generalforsamlingen i maj 2009 gav bestyrelsen ret til at udstede op til warrants til direktion og ledere i Koncernen og senere forhøje aktiekapitalen med op til 0,8 mio. kr., når disse warrants eventuelt bliver udnyttet. De udstedte warrants kan bruges til at købe aktier fra den 1. april 2013 frem til den 31. marts 2015 dog må lederne kun udnytte warrants i de første to uger i de åbne vinduer, hvor insidere normalt må handle Selskabets aktier. Udnyttelseskursen er 45 kr., som var kursen, da SP Group fremlagde årsrapporten for 2009, og hertil lægges en rente på 7,5% årligt frem til det tidspunkt, hvor de tildelte warrants udnyttes. Med denne rente sikrer SP Group, at programmet først får en værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret en stigende aktiekurs. Den samlede værdi af incitamentsprogrammet var ved etableringen ca kr. Efter offentliggørelsen af årsrapporten (31. marts 2011) har bestyrelsen besluttet at etablere en ny incitamentsordning for selskabets direktion og 21 ledende medarbejdere. Ordningen er baseret på Side 9 af 16

10 warrants, der udstedes i overensstemmelse med den bemyndigelse, der blev givet på generalforsamlingen i 2010, hvor programmet blev forelagt. Der udstedes i alt stk., hvoraf direktionen tildeles stk., og de resterende tildeles de ledende medarbejdere. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 100 pr. nom. DKK 10 aktier med tillæg af 7,5% p.a. regnet fra den 1. april 2011, og indtil udnyttelse tidligst kan ske. Udnyttelseskursen er fastsat ud fra børskursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af Årsrapporten den 30. marts De udstedte warrants kan benyttes til køb af aktier i selskabet i perioden 1. april 2014 og indtil 31. marts De udstedte warrants anslås at få en samlet markedsværdi på ca. DKK 1,252 mio. Bestyrelsen mener, at aktiebaserede ordninger er nødvendige for at sikre, at SP Group kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og nøglepersoner. Bestyrelsen ønsker at knytte lederne tættere til Koncernen, belønne dem for deres bidrag til den langsigtede værdiskabelse og knæsætte, at ledere og aktionærer har fælles interesser i en stigende aktiekurs. SP Groups hidtidige programmer har alle været flerårige for at fremme en langsigtet adfærd blandt lederne, og udnyttelseskursen har som følge af det årlige rentetillæg været højere end aktiekursen ved tildelingen. Disse principper vil også gælde fremover. Man kan læse mere om detaljerne i incitamentsordningerne i note 7 og i afsnittet "Ledelse og vederlag" i årsrapporten for 2010 og i den selskabsmeddelelse, som vi udsendte den 31. marts. Vederlagspolitikken er i øvrigt beskrevet på selskabets hjemmeside under afsnittet Corporate Governance. Efter denne gennemgang af livets gang i SP Group i 2010 vil jeg vende mig mod fremtiden. Først vil jeg gennemgå forventningerne til 2011 og i sammenhæng hermed de langsigtede finansielle mål. Til slut vil jeg fortælle om, hvordan vi har tænkt os at nå de mål, som vi har sat for SP Group. Side 10 af 16

11 Slide 23: Forventninger til 2011 Ser vi på de overordnede rammer for vores aktiviteter, så forventes den globale økonomi også at vokse i 2011, men den er fortsat skrøbelig det bliver vi løbende bekræftet i. På nærmarkederne i Europa forventes en lav vækst i økonomien generelt, ikke mindst fordi en række lande har bekymrende store underskud på de offentlige finanser og stor gæld. På markederne uden for Europa forventer vi en højere økonomisk vækst. Vi må også antage, at genopbygningen af lagrene i de fleste led i værdikæden er ved at være gennemført, så herfra får vi ikke som i 2010 en hjælpende hånd. Vi har planer om at lancere en række nye produkter og løsninger til kunder i specielt health care, cleantech samt fødevarerelaterede industrier, og disse nye løsninger forventes at bidrage til vores vækst og indtjening. Vi planlægger at opretholde et højt investeringsniveau i 2011 for at styrke vores samlede produktionsplatform både med henblik på fortsat at effektivisere og for at styrke evnen til at leve op til kundernes efterspørgsel. Den største enkelte investering forventes foretaget i medico aktiviteterne. Vi har allerede nu modtaget lånetilsagn på 20 mio. kr. til finansiering af specifikke investeringer. Afskrivningerne forventes at blive på et højere niveau end i De finansielle udgifter forventes at blive på niveau med Dette kombineret med stram omkostningsstyring og hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring medvirker til, at SP Group har et godt fundament for fremtiden. Samlet forventer vi et lidt større resultat før skat og minoriteter i 2011 end i 2010 og et lidt højere aktivitetsniveau, men det er for tidligt at kvantificere dette, da markedsudsigterne fortsat er uklare. Men ser vi lidt videre end 2011, hvad er det så, vi styrer imod? Side 11 af 16

12 Slide 24: Langsigtede finansielle mål Vores nuværende strategi blev oprindeligt fastlagt i 2007 og dækker femårs-perioden frem til Dengang var vi optimistiske angående fremtiden og forventede, at vi inden for alle fire forretningsområder, som nu er blevet til to, kunne skabe organisk vækst og opnå en stigende indtjening. De finansielle mål for 2012 byggede på en forudsætning om en årlig gennemsnitlig BNP vækst på 3 pct. på Koncernens markeder samt generelt velfungerende markeder. Men både i 2008 og 2009 blev BNP-væksten på SP Groups markeder desværre langt under 3%, og markederne var ikke velfungerende. I 2010 blev markederne atter gradvist velfungerende, og BNP- væksten kom op på et mere normalt niveau. Målene for 2012 vil derfor som følge af finanskrisen og den efterfølgende globale recession næppe kunne indfries før senere og formentligt først i 2014 eller Omsætningen ventes med de initiativer, der er indeholdt i vores strategiplan at vokse til 1,5 mia. kr. Driftsmarginen før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) skal øges. Det er samtidig vores mål, at forholdet mellem den rentebærende nettogæld og EBITDA sænkes til 3-4 og fastholdes på det niveau fremadrettet. Langsigtet ventes resultatet før skat og minoriteter gradvist at vokse til omkring 6-7% af omsætningen, da andelen af egne produkter, hvor indtjeningen er højere end på andre produkter, forventes at vokse relativt mere end resten af omsætningen. På underleverandøropgaver er det uændret målet at opnå et resultat før skat og minoriteter svarende til 5% af omsætningen. SP Group vil fortsat nedbringe den rentebærende nettogæld ved at styrke pengestrømmene fra driften samt ved at sælge ikke-værdiskabende aktiver eller indgå sale-lease back aftaler for at frigøre kapital. Side 12 af 16

13 Soliditeten (inklusive minoriteters andel af egenkapitalen) vil i perioden blive fastholdt på 20-35%. Bliver soliditeten lavere, fordi aktiviteterne udvides, vil vi overveje at bede aktionærerne om yderligere kapital. Bliver soliditeten modsat højere, ledes overskydende kapital tilbage til aktionærerne. Vi vil tilstræbe at give aktionærerne et fornuftigt afkast gennem kursstigninger, da SP Group på kort sigt ikke betaler udbytte. Det er målet, at resultatet pr. aktie over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med mindst 20 % p.a. Vi vil i den resterende del af strategiperioden især have fokus på to områder nemlig på at opnå en højere indtjening samt på løbende at øge effektiviteten. Slide 25: Mersalg og internationalisering Og så nogle ord om vores initiativer og planer på kundesiden her er nøgleordene fortsat mersalg og internationalisering af virksomheden, en fortsat indsats over for vækstindustrierne og et øget salg af egne varemærker. Vores salgs- og markedsføringsindsats omfatter både eksisterende og nye kunder. Efter at have opnået en organisk vækst på 25% i 2010, vil vi fortsætte markedsføringen, og alle SP Groups virksomheder skal sælge mere og vinde markedsandele via differentiering inden for proces, design og viden om råvarer. Rådgivning inden for plast og overfladebehandling bliver stadig vigtigere, og SP Group udnytter Koncernens kompetencer og teknologier til at tilføre kundernes produkter merværdier. I 2010 blev samarbejdet med førende universiteter i EU og samarbejdet med en række leverandørers forskningscentre og laboratorier udbygget. Blandt vores leverandører findes verdens førende kemikoncerner, og samarbejdet med dem giver os en god platform for kompetenceudvikling. Vi så i 2010 en stigende eksport fra SP Groups fabrikker i Danmark, Kina og Polen, og denne udvikling arbejder vi intensivt på at fortsætte, og vi vil primært have fokus på Amerika, Europa og Asien. Slide 26: Vækstindustrier og egne varemærker Salget til kunder og industrier i vækst skal fortsat øges. Et oplagt eksempel er medico-industrien, som aftager 34% af vores omsætning. Salget til denne industri er siden 2005 øget med over 100% og beløb Side 13 af 16

14 sig i 2010 til 290 mio. kr. Væksten i medico-salget skal fastholdes med den dedikerede forretningsenhed SP Medical som den primære drivkraft. SP Group har også skabt en international position som leverandør af løsninger til cleantech, og den position skal udbygges. Væksten skal ligeledes skabes via et øget salg under egne varemærker. SP Group kontrollerer i en række globale nicher en stor del af værdikæden med egne produkter, som har højere marginer end mange af de produkter, SP Group fremstiller som underleverandør. Det samlede salg af ventilationsudstyr fra TPI, ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og guidewires under SP Medical varemærket er fra 2004 til 2010 øget fra 90 mio. kr. til ca. 140 mio. kr. Ud over at øge afsætningen af de nuværende produkter vil vi fortsætte med at udvikle flere nye produkter under egne varemærker Slide 27: Effektivitet og rationalisering Det andet væsentlige indsatsområde er effektivisering og rationalisering. Som tidligere nævnt har vi etableret nye produktionsfaciliteter i Kina, Polen, Brasilien og Danmark i takt med stigningen i efterspørgslen efter vores produkter og ydelser i Samtidig har vi lukket to fabrikker i Danmark i henholdsvis Spentrup og Søndersø. Denne tilpasning af SP Groups kapacitet vil fortsætte. Samtidig har vi fortsat kompetenceudbygningen på vores fabrikker, så vi kan løse kundernes behov effektivt, bedre og billigere. Vi har ligeledes fokus på at reducere forbruget af materialer og ressourcer og dermed blandt andet reducere udledningen af CO2. Vi arbejder også med en række aktiviteter, der kan øge vores effektivitet. Vi arbejder således på at begrænse indkørings- og omstillingstider i vores produktion. I Kina har vi forbedret en række metoder, systemer og processer, der har bidraget til at øge effektiviteten markant. Samtidigt har en af vore største kunder i Kina kåret os som No. 1 in 2010 blandt sine leverandører målt på kvalitets- og Side 14 af 16

15 leveringssikkerhed. Udrulningen af Lean er fortsat og har bidraget til at øge effektiviteten på alle anlæg. Vi arbejder løbende på at effektivisere indkøb, supply chain og sourcing, og udvikler og implementerer it- og styringssystemer, der kan understøtte alle vores processer. Alt i alt har vi i de seneste par år fået etableret en væsentlig mere strømlinet virksomhed, som er i en god position til at skabe fremtidig vækst. Vi vil dog ingenlunde hvile på laurbærene men konstant foretage en kritisk analysere af vores aktiviteter med henblik på at skabe forbedringer og de nødvendige tilpasninger. Inden jeg slutter ledelsens beretning her på generalforsamlingen, vil jeg gerne sige, at jeg både på selskabets, og ikke mindst på aktionærernes vegne er glad for den markante vending, som vi så i SP Groups udvikling i Jeg synes, at vi over de seneste to år har fået bekræftet, at SP Group er en adræt og tilpasningsparat virksomhed. I 2009 var den daglige ledelse hurtig til at se den barske virkelighed lige i øjnene, og der var mod til at reagere prompte og med rettidig omhu. I 2010 blev dagsordenen en noget anden i takt med, at økonomierne og markederne igen rettede sig, og det har så krævet en omstilling fra neddrosling til kapacitetsudvidelse og vækst. Det er ikke nødvendigvis nogen let øvelse, men jeg synes, at hele virksomheden er lykkedes godt med den proces, og denne evne til at tilpasse sig til forskellige situationer tegner godt for SP Groups muligheder for på en fornuftig måde at gribe de fremtidige muligheder inden for virksomhedens forretningsområder. Slide 28: Tak til ledere og medarbejdere Jeg håber, at denne gennemgang har givet et godt indtryk af SP Groups aktiviteter og de strategiske muligheder, som vi er i gang med at udnytte. I SP Groups bestyrelse og direktion står vi klar til at tage fat, og det giver stor optimisme at se, hvordan ledelse og medarbejdere overalt i koncernen bakker op om virksomheden og gør en fantastisk indsats for at skabe de rigtige resultater. Jeg vil også gerne takke aktionærerne for deres tålmodighed og interesse, og jeg vil love, at vi i den kommende tid vil gøre alt, hvad vi kan for at honorere den tillid, de viser selskabet. Og så vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for et altid positivt og konstruktivt samarbejde. Side 15 af 16

16 Slide 29: Tak for opmærksomheden dækslide Niels Kristian Agner Tak for jeres opmærksomhed. Slide 30: Dagsorden fremhævet punkt 1-4 Slide 31: Dagsorden fremhævet punkt 5 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Slide 32-34: Ad 5: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer - vedtægtsændringer Slide 35: Dagsorden fremhævet punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer Slide 36: Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Slide 37: Dagsorden fremhævet punkt 7 Valg af revisorer Slide 38: Ad 7: Valg af revisorer Slide 39: Dagsorden fremhævet punkt 8 Eventuelt Slide 40: Tak for i dag Side 16 af 16

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2012, Søndersø Niels Kristian Agner Først og fremmest vil jeg gerne byde jer alle velkommen til SP Groups

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010. 28. april 2010

GENERALFORSAMLING 2010. 28. april 2010 GENERALFORSAMLING 2010 28. april 2010 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Vejle, den 29. april 2008 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om meddelelse af decharge

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 29. april 2008, Vejle [Slide 1: Generalforsamling 2008] NKA Jeg vil gerne byde hjerteligt velkommen til generalforsamlingen. Vi har næsten 700 navnenoterede

Læs mere

1. kvartal 2010. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010

1. kvartal 2010. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010 1. kvartal 2010 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. kvartal 2010 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 GENERALFORSAMLING 2015 28. april 2015 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009 3. kvartal 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 3. november 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 3. kvartal Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

1. halvår 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 19. august 2009

1. halvår 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 19. august 2009 1. halvår 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 19. august 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2. kvartal og 1. halvår 2009 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 05/2009 24. april 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2009 Resumé: SP Group realiserede i et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014 Niels Kristian Agner Velkommen til SP Groups generalforsamling. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

1. HALVÅR 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011

1. HALVÅR 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011 1. HALVÅR 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 29/ 2. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 47 / 22. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår i et resultat før

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 GENERALFORSAMLING 2016 28. april 2016 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 45 / 21. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår af et resultat før skat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010

1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010 1. halvår 2010 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2010 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2008

Dansk Aktiemesse 2008 Dansk Aktiemesse 28 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 17. september 28 DAGSORDEN Kort om SP Group Koncernens hovedtal 24 H1 28 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 26/2010 2. november 2010 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 Resumé: SP Group realiserede i de første 3 kvartaler

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2009

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 23/2009 3. november 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

1. HALVÅR Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012

1. HALVÅR Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012 1. HALVÅR 2012 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2012 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 60 / 4. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er af et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

SP Group 1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad

SP Group 1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad SP Group 1. halvår 2007 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2007 DAGSORDEN 1. SP Group i overblik 2. Resultaterne i 1. halvår 2007 Koncernen Sprøjtestøbning Polyuretan Vakuumformning Belægning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Den Danske Finansanalytikerforening

Den Danske Finansanalytikerforening Den Danske Finansanalytikerforening Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 12. juni 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

1. HALVÅR 2015. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 20. august 2015. 1. halvår 2015 20. august 2015 / SP Group

1. HALVÅR 2015. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 20. august 2015. 1. halvår 2015 20. august 2015 / SP Group 1. HALVÅR 2015 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 20. august 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2015 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør DDF s Virksomhedsdag, 30. maj 2006 DISPOSITION 1. SP Group et overblik 2. De 4 forretningsområder 3. Hovedtal Q1 2006 4. Strategi 5. Finansielle mål

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017 Slide 1: Velkommen til Generalforsamling 2016 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her. En særlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 11/ 23. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 49 / 20. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere