FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling. Vi har i underkanten af 800 navnenoterede aktionærer, så det er kun en mindre del, der har lagt vejen forbi Søndersø i dag. Men til jer, der er mødt frem, vil jeg gerne sige tak for den interesse, I viser SP Group. I den næste times tid vil vi gøre vores bedste for at give en grundig og forhåbentlig også interessant gennemgang af virksomhedens udvikling i det forløbne år, og samtidig vil vi også give et indblik i, hvilke forventninger vi har til 2011, og hvad vores planer er for den kommende tid. Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinjerne op fra Derefter gennemgår adm. direktør Frank Gad Koncernens og de to forretningsområders hovedtal, og Frank vil også præsentere os for resultaterne i 1. kvartal 2011, som netop er offentliggjort i dag. Og så runder jeg af med aktionær- og ledelsesforhold, forventninger til 2011 samt finansielle mål og strategi. Men først skal vi have valgt en dirigent, og der har bestyrelsen peget på advokat Martin Beck (henvisning til vedtægternes 9). Ordet til Martin Beck Side 1 af 16

2 Slide 2: Dagsorden Slide 3: Bestyrelsens beretning ved Niels Kristian Agner Niels Kristian Agner Slide 4: Højdepunkter Koncernen (1) Jeg er meget glad for i år at kunne indlede min beretning med at sige, at 2010 blev et både rigtig godt og spændende år for SP Group. I 2010 blev de store udfordringer, som vi mødte i 2009, vendt til nye muligheder for SP Group. I 2010 begyndte den globale økonomi igen at vokse, og de mildere økonomiske vinde i verden har haft en positiv indvirkning for såvel vores kunder som for os i SP Group. Og ikke mindst har fremgangen materialiseret sig i form af en markant stigning i prisen på SP Group-aktien. I begyndelsen af 2010 forventede vi en beskeden vækst i vores aktiviteter, men vi endte meget bedre end det og opnåede en vækst på hele 24,9% og en samlet omsætning på 851,9 mio. kr. Hele væksten var organisk. Den høje vækst medførte ikke alene, at et minus-resultat i 2009 blev vendt til et plus resultatet blev oven i købet det hidtil bedste for SP Group. Afsætningen af plast og overfladebelægning til stort set alle industrier steg markant. Vi realiserede særligt høje vækstrater i salget til medico og cleantech industrierne. Salget til medico industrien udgør nu 34% af vores salg. Inden for cleantech har vi fortsat mange nye komponenter under udvikling, og vores salg til denne industri understøttes af, at kunderne erstatter glasfiber, træ og metal med plast, der oftest er både bedre, lettere og billigere. Salget af vores egne varemærker steg også. Side 2 af 16

3 Ser vi på den geografiske udvikling i salget, så var fremgangen størst på markederne uden for Danmark, hvor afsætningen voksede med 35,4% i Til sammenligning steg afsætningen til kunderne i Danmark med 17,1%. Salget i udlandet udgør nu 46,4% af omsætningen, og der har især været høj vækst i Nordamerika og Asien. Det lykkedes os i 2010 at indgå en række kontrakter og partnerskabsaftaler med et godt potentiale for fremtiden, og vi mistede ingen større kunder. Samtidig lancerede vi også en række nye og forbedrede produkter i 2010 (guidewires, ergonomiske måtter og staldventilationsudstyr). Der er også udviklet nye produkter til lancering i Den positive udvikling i omsætningen betød en væsentlig forbedring af SP Groups indtjening. Koncernens driftsindtjening EBITDA steg fra DKK 40,2 mio. i 2009 til DKK 83 mio., hvilket er det hidtil højeste. Udover det højere aktivitetsniveau, så skyldes fremgangen i driftsindtjeningen også en generelt højere effektivitet internt samt resultaterne af de foregående års udflytninger og arbejde med at optimere produktmikset. Samtidig blev der dog også anvendt betydelige ressourcer på at etablere nye produktionsanlæg i Brasilien, Kina, Polen og Danmark, og det påvirkede driftsindtjeningen negativt. EBIT blev DKK 41,7 mio. svarende til 4,9 % af omsætningen. Her er det vigtigt at pointere, at EBIT som procent af omsætningen nu er væsentligt højere end de 2,0% i 2008, hvor omsætningen faktisk lå en smule højere end i Denne positive udvikling afspejler, at vi i 2009 løbende reducerede omkostningerne, tilpassede kapaciteten og generelt øgede effektiviteten. Den strømlining af virksomheden har vi nydt godt af i Slide 5: Højdepunkter Koncernen (2) Den positive udvikling i driftsresultatet betød, at vores cash flow fra driften blev øget til DKK 57,8 mio. mod DKK 45,3 mio. i Pengestrømmene til investeringer blev DKK 46,9 mio., som dels gik til kapacitets- og kompetenceudbygning inden for medico (ca. DKK 22 mio.) og cleantech (ca. DKK 7 mio.), olie & gas (ca. 6 mio.) og dels generelle produktivitetsfremmende investeringer (ca. DKK 10 mio.). Det lykkedes Side 3 af 16

4 samtidig at frasælge nogle af Koncernens ældre maskiner og en mindre ejendom, der samlet reducerede nettoinvesteringerne (ca. DKK 2 mio.). Ændringen i vores likviditet var positiv med DKK 58,2 mio. Det er ledelsens opfattelse, at SP Group fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til selskabets drift og tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser. Vi har samtidig et langvarigt og godt samarbejde med vore finansielle samarbejdspartnere, og det forventes at fortsætte. Kapitalstrukturen blev ændret i 2010, således at den korte rentebærende gæld er reduceret fra 33,0 % til 23 % af balancen, og den lange rentebærende gæld er øget fra 28 % til 32 % af balancen. Hermed har vi fået en mere robust og langsigtet finansiering. Den nettorentebærende gæld blev nedbragt med DKK 9,5 mio. til DKK 367 mio. ultimo 2010, hvilket svarer til 4,4 gange årets EBITDA. Som jeg kort var inde på for et øjeblik siden, så betød den positive udvikling i 2010 kombineret med vores planer for den kommende tid, at vi atter begyndte at opbygge yderligere kapacitet: Vi etablerede en mindre coating fabrik i Brasilien, der blev sat i drift i 4. kvartal 2010 Vi etablerede en ny fabrik på m² i Polen til PUR produktion. Fabrikken blev sat i drift i 2. halvår 2010 og er beliggende i umiddelbar nærhed af vore eksisterende fabrikker Vi etablerede en ny fabrik på m² i Kina til PUR produktion. Denne fabrik blev ligeledes sat i drift i 2. halvår 2010, og fabrikken er beliggende i umiddelbar nærhed af vor eksisterende sprøjtestøbefabrik Vi etablerede en ny coatingfabrik i Danmark til belægning af rør til olie- og gasindustrien. Fabrikken ligger i Stoholm ved siden af den eksisterende sprøjtestøbefabrik, og fabrikken er gået i drift i 1. kvartal 2011 Vi overtog sprøjtestøbeaktiviteterne fra Phasion Group og flyttede aktiviteterne til vores eksisterende fabrikker i Danmark og Polen ultimo året Side 4 af 16

5 Vi er meget tilfredse med udviklingen i 2010, og i den kommende periode vil vi bygge videre på de positive tendenser og resultater, som jeg lige har nævnt. Vi fortsætter med at tilpasse kapaciteten, vi sparer og vi jagter nye muligheder i medico, cleantech og fødevarerelaterede industrier og vi flytter løntung produktion fra Danmark til Polen og Kina. Og så må vi krydse fingre for, at de ydre økonomiske rammer fortsat vil være positive. Centralbankernes lavrentepolitik og de finanspolitiske hjælpepakker har fortsat en positiv og stabiliserende effekt på verdensøkonomien, men der er også en række forhold, som vækker bekymring blandt andet stigende oliepriser, stigende inflation, gældskrisen i Europa og effekterne af katastrofen i Japan. Vi bliver således stadig mindet om, at verdensøkonomien er skrøbelig, og derfor må vi også håbe, at myndighederne ikke overreagerer, når de atter begynder at træde på bremsen. Der er en sag, som vi nu har rapporteret om på flere generalforsamlinger nemlig den tabte licitation på nummerpladeproduktion for den danske stat. Byretten afsagde dom i 2009, og dommen fulgte Klagenævnets afgørelse og pålagde SKAT at betale DKK i erstatning til SP Group. SKAT valgte ikke at appellere dommen og betalte erstatningen, men har fortsat ikke annulleret kontrakten med den virksomhed, der fik produktionen af nummerpladerne. DI indtrådte også på vores side i sagen som biintervenient. Vi finder det uforståeligt, at SKAT fortsat ikke efterlever landets love og domstolenes afgørelser. Det var nogle af de væsentligste begivenheder og tiltag i 2010 i overskriftsform. Frank Gad vil nu gennemgå hovedtallene for 2010 og samtidig giver han et par friske tal for 1. kvartal Slide 6: Hovedtal fra 2010 og 1. kvartal 2011 ved Frank Gad [Frank Gad gennemgår årsrapport og Q slide 6 til og med slide 16] Slide 7: Koncernens hovedtal 2010 Slide 8: Omsætning fordelt på produktområder Side 5 af 16

6 Slide 9: Salg fordelt på industrisegmenter Slide 10: Surface solutions Slide 11: Plastic solutions Slide 12: Plast: Sprøjtestøbning Slide 13: Plast: Polyuretan Slide 14: Plast: Vakuumformning Slide 15: 1. kvartal 2011 Koncernen Slide 16: 1. kvartal Forretningsområderne [Ordet tilbage til Niels Kristian Agner] Slide 17: Bestyrelsens beretning ved Niels Kristian Agner Niels Kristian Agner Tak til Frank Gad for gennemgangen af hovedtallene for 2010 og seneste nyt vedrørende udviklingen i 1. kvartal Jeg vil nu gå videre med nogle kommentarer til aktionær- og ledelsesforhold, forventningerne til 2011 samt SP Groups finansielle mål og strategi. Slide 18: Udbyttepolitik og udbytte for 2010 Lad mig indlede med kort at opridse principperne for SP Groups udbyttepolitik. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at overskud skal anvendes til at styrke Selskabets finansielle position og finansiere tiltag, der kan medvirke til at skabe en lønsom vækst. Bestyrelsen vil først foreslå et udbytte til aktionærerne, når SP Group har reduceret sin gæld til under 4 gange EBITDA (den var ved udgangen af 2010 som nævnt på 4,4 gange EBITDA), og når SP Group stabilt har opfyldt sit mål om, at resultatet før skat og minoriteter skal udgøre 5% af omsætningen. Indtil da skal aktionærernes afkast skabes ved stigninger i aktiekursen. Slide 19: Aktiekursudvikling På den front blev 2010 et særdeles godt år for aktionærerne. Side 6 af 16

7 Vore aktionærer fik et afkast på 97 %, hvilket gjorde SPG aktien til den 3. bedste aktie på NASDAQ OMX Copenhagen i Der var også øget omsætning i vores aktie, og der blev i 2010 handlet stk. aktier (2009: stk. aktier) svarende til 46% af aktiekapitalen (2009: 35% af aktiekapitalen). Kursværdien af de omsatte aktier udgjorde 55,5 mio. kr. (2009: 22,9 mio. kr.), hvilket er mere end dobbelt så meget som året før. 46,3% af aktiekapitalen blev omsat, og det er en stigning på 32% i forhold til året før. Aktien sluttede således året i kurs 84,5 mod 42,9 ved årets begyndelse, og markedsværdien af SP Group var ved udgangen af 2010 på 171 mio. kr. Efter en periode, hvor investorer har haft en meget begrænset interesse for fremstillingsvirksomheder, så har vi i løbet af 2010 oplevet større interesse for de selskaber, der er afhængig af efterspørgslen efter industrivarer, og det er kommet SP Group til gode. Vi ved, at der er disse udsving i interessen for selskaber i SP Groups kategori, og derfor ser vi det også som en vigtig del af ledelsens opgave løbende at arbejde på at øge kendskabet til SP Group og med at informere både bredt og dybt om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Den indsats skal være med til at sikre, at vi uanset stemningen på aktiemarkedet er på radaren hos investorerne, og at vi er i den bedst mulige position, når der som i 2010 har været generelt stigende interesse for selskaber som SP Group. SP Groups aktiekapital er på 20,24 mio. kr. Bestyrelsen har bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse i overensstemmelse med det eksisterende warrantprogram og har endvidere udnyttet sin bemyndigelse til at udstede nye warrants. Samtidig har bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til 1. april 2015 at udvide aktiekapitalen med op til nominelt 10 mio. kr. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller en lavere kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under 10 kr. Slide 20: Aktionærsammensætning Ved udgangen af februar 2011 havde tre aktionærer anmeldt at eje mere end 5% af aktierne, nemlig Schur Finance A/S, Shareholder Invest Growth A/S og Frank Gad med tilsammen 27,6 %, hvilket er Side 7 af 16

8 lidt mere end året før. Det er de samme tre større aktionærer, som vi også havde ved generalforsamlingen sidste år. Efter offentliggørelsen af vores årsrapport har vi modtaget meddelelse om, at Shareholder Invest Growth A/S har solgt alle deres i SP Group A/S svarende til 7,66 % af aktiekapitalen. Det betyder, at vi p.t. kun har to aktionærer, der ejer mere end 5% af aktiekapitalen, idet Frank har købt alle Shareholder Invest Growths aktier gennem Gadplast ApS. Antallet af navnenoterede aktionærer er i perioden steget fra 724 til 786. Det øgede antal aktionærer afspejler den øgede interesse for SP Group, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Den kendte aktionærbase uden for Danmark er stadig beskeden men dog større end sidste år (24). 32 internationale aktionærer med i alt 7,3% af aktierne har ladet sig navnenotere. Inden vi helt forlader omtalen af udviklingen i 2010, skal bestyrelsens honorar forelægges. Slide 21: Honorar til bestyrelsen For 2010 foreslås der et honorar til formanden på kr., et honorar til næstformanden på kr. og et honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på kr. Det er uændret i forhold til sidste år. For god ordens skyld skal jeg nævne, at godkendelsen af honoraret til bestyrelsen indgår som en del af godkendelsen af årsrapporten for Så hvis forsamlingen godkender årsrapporten, så godkendes også bestyrelsens honorar. Bestyrelsen vil samtidig foreslå, at honoraret for 2011 forbliver uændret. Jeg skal også nævne, at bestyrelsens medlemmer ikke får honorar for eventuelle ad hoc opgaver, men får dækket rejseudgifter til møder m.v. Som de foregående år vil jeg knytte et par ord til SP Groups vederlagspolitik her på generalforsamlingen. Det er som bekendt et emne, der har en generel bevågenhed. Slide 22: Vederlagspolitik Side 8 af 16

9 Vores mål er at skabe fremgang i SP Group, og derfor er det helt afgørende, at vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og andre nøglepersoner. Det kræver, at vi har nogle løninstrumenter, så vi kan belønne de nøglemedarbejdere, der bidrager til den langsigtede værdiskabelse, og så vi kan sikre, at ledere og aktionærer har samme interesse: Nemlig at SP Group udvikler sig godt så godt, at aktiekursen stiger. Bestyrelsen har ingen incitamentsprogrammer, men får som sagt et fast vederlag. Det har jeg været inde på. Den samlede løn til direktionen beløb sig i 2010 til 4,1 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. året før. Direktionen afholder selv pensionsindbetalinger. Direktionen har ingen kortsigtede incitamentsordninger såsom bonus. Derimod har SP Group etableret langsigtede incitamentsordninger. I 2007 blev Frank Gad og Jørgen Hønnerup Nielsen tildelt warrants (tegningsretter), henholdsvis på og aktier. Warrants tildelt i 2007 udløb ultimo marts 2011 og blev ikke udnyttet. Der er ikke sket tildeling af warrants eller optioner i 2008 og I 2010 er Frank Gad og Jørgen Hønnerup Nielsen tildelt henholdsvis og warrants, og der blev ligeledes tildelt warrants til 18 andre ledere. Tildelingen i 2010 skete med baggrund i, at generalforsamlingen i maj 2009 gav bestyrelsen ret til at udstede op til warrants til direktion og ledere i Koncernen og senere forhøje aktiekapitalen med op til 0,8 mio. kr., når disse warrants eventuelt bliver udnyttet. De udstedte warrants kan bruges til at købe aktier fra den 1. april 2013 frem til den 31. marts 2015 dog må lederne kun udnytte warrants i de første to uger i de åbne vinduer, hvor insidere normalt må handle Selskabets aktier. Udnyttelseskursen er 45 kr., som var kursen, da SP Group fremlagde årsrapporten for 2009, og hertil lægges en rente på 7,5% årligt frem til det tidspunkt, hvor de tildelte warrants udnyttes. Med denne rente sikrer SP Group, at programmet først får en værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret en stigende aktiekurs. Den samlede værdi af incitamentsprogrammet var ved etableringen ca kr. Efter offentliggørelsen af årsrapporten (31. marts 2011) har bestyrelsen besluttet at etablere en ny incitamentsordning for selskabets direktion og 21 ledende medarbejdere. Ordningen er baseret på Side 9 af 16

10 warrants, der udstedes i overensstemmelse med den bemyndigelse, der blev givet på generalforsamlingen i 2010, hvor programmet blev forelagt. Der udstedes i alt stk., hvoraf direktionen tildeles stk., og de resterende tildeles de ledende medarbejdere. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 100 pr. nom. DKK 10 aktier med tillæg af 7,5% p.a. regnet fra den 1. april 2011, og indtil udnyttelse tidligst kan ske. Udnyttelseskursen er fastsat ud fra børskursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af Årsrapporten den 30. marts De udstedte warrants kan benyttes til køb af aktier i selskabet i perioden 1. april 2014 og indtil 31. marts De udstedte warrants anslås at få en samlet markedsværdi på ca. DKK 1,252 mio. Bestyrelsen mener, at aktiebaserede ordninger er nødvendige for at sikre, at SP Group kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og nøglepersoner. Bestyrelsen ønsker at knytte lederne tættere til Koncernen, belønne dem for deres bidrag til den langsigtede værdiskabelse og knæsætte, at ledere og aktionærer har fælles interesser i en stigende aktiekurs. SP Groups hidtidige programmer har alle været flerårige for at fremme en langsigtet adfærd blandt lederne, og udnyttelseskursen har som følge af det årlige rentetillæg været højere end aktiekursen ved tildelingen. Disse principper vil også gælde fremover. Man kan læse mere om detaljerne i incitamentsordningerne i note 7 og i afsnittet "Ledelse og vederlag" i årsrapporten for 2010 og i den selskabsmeddelelse, som vi udsendte den 31. marts. Vederlagspolitikken er i øvrigt beskrevet på selskabets hjemmeside under afsnittet Corporate Governance. Efter denne gennemgang af livets gang i SP Group i 2010 vil jeg vende mig mod fremtiden. Først vil jeg gennemgå forventningerne til 2011 og i sammenhæng hermed de langsigtede finansielle mål. Til slut vil jeg fortælle om, hvordan vi har tænkt os at nå de mål, som vi har sat for SP Group. Side 10 af 16

11 Slide 23: Forventninger til 2011 Ser vi på de overordnede rammer for vores aktiviteter, så forventes den globale økonomi også at vokse i 2011, men den er fortsat skrøbelig det bliver vi løbende bekræftet i. På nærmarkederne i Europa forventes en lav vækst i økonomien generelt, ikke mindst fordi en række lande har bekymrende store underskud på de offentlige finanser og stor gæld. På markederne uden for Europa forventer vi en højere økonomisk vækst. Vi må også antage, at genopbygningen af lagrene i de fleste led i værdikæden er ved at være gennemført, så herfra får vi ikke som i 2010 en hjælpende hånd. Vi har planer om at lancere en række nye produkter og løsninger til kunder i specielt health care, cleantech samt fødevarerelaterede industrier, og disse nye løsninger forventes at bidrage til vores vækst og indtjening. Vi planlægger at opretholde et højt investeringsniveau i 2011 for at styrke vores samlede produktionsplatform både med henblik på fortsat at effektivisere og for at styrke evnen til at leve op til kundernes efterspørgsel. Den største enkelte investering forventes foretaget i medico aktiviteterne. Vi har allerede nu modtaget lånetilsagn på 20 mio. kr. til finansiering af specifikke investeringer. Afskrivningerne forventes at blive på et højere niveau end i De finansielle udgifter forventes at blive på niveau med Dette kombineret med stram omkostningsstyring og hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring medvirker til, at SP Group har et godt fundament for fremtiden. Samlet forventer vi et lidt større resultat før skat og minoriteter i 2011 end i 2010 og et lidt højere aktivitetsniveau, men det er for tidligt at kvantificere dette, da markedsudsigterne fortsat er uklare. Men ser vi lidt videre end 2011, hvad er det så, vi styrer imod? Side 11 af 16

12 Slide 24: Langsigtede finansielle mål Vores nuværende strategi blev oprindeligt fastlagt i 2007 og dækker femårs-perioden frem til Dengang var vi optimistiske angående fremtiden og forventede, at vi inden for alle fire forretningsområder, som nu er blevet til to, kunne skabe organisk vækst og opnå en stigende indtjening. De finansielle mål for 2012 byggede på en forudsætning om en årlig gennemsnitlig BNP vækst på 3 pct. på Koncernens markeder samt generelt velfungerende markeder. Men både i 2008 og 2009 blev BNP-væksten på SP Groups markeder desværre langt under 3%, og markederne var ikke velfungerende. I 2010 blev markederne atter gradvist velfungerende, og BNP- væksten kom op på et mere normalt niveau. Målene for 2012 vil derfor som følge af finanskrisen og den efterfølgende globale recession næppe kunne indfries før senere og formentligt først i 2014 eller Omsætningen ventes med de initiativer, der er indeholdt i vores strategiplan at vokse til 1,5 mia. kr. Driftsmarginen før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) skal øges. Det er samtidig vores mål, at forholdet mellem den rentebærende nettogæld og EBITDA sænkes til 3-4 og fastholdes på det niveau fremadrettet. Langsigtet ventes resultatet før skat og minoriteter gradvist at vokse til omkring 6-7% af omsætningen, da andelen af egne produkter, hvor indtjeningen er højere end på andre produkter, forventes at vokse relativt mere end resten af omsætningen. På underleverandøropgaver er det uændret målet at opnå et resultat før skat og minoriteter svarende til 5% af omsætningen. SP Group vil fortsat nedbringe den rentebærende nettogæld ved at styrke pengestrømmene fra driften samt ved at sælge ikke-værdiskabende aktiver eller indgå sale-lease back aftaler for at frigøre kapital. Side 12 af 16

13 Soliditeten (inklusive minoriteters andel af egenkapitalen) vil i perioden blive fastholdt på 20-35%. Bliver soliditeten lavere, fordi aktiviteterne udvides, vil vi overveje at bede aktionærerne om yderligere kapital. Bliver soliditeten modsat højere, ledes overskydende kapital tilbage til aktionærerne. Vi vil tilstræbe at give aktionærerne et fornuftigt afkast gennem kursstigninger, da SP Group på kort sigt ikke betaler udbytte. Det er målet, at resultatet pr. aktie over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med mindst 20 % p.a. Vi vil i den resterende del af strategiperioden især have fokus på to områder nemlig på at opnå en højere indtjening samt på løbende at øge effektiviteten. Slide 25: Mersalg og internationalisering Og så nogle ord om vores initiativer og planer på kundesiden her er nøgleordene fortsat mersalg og internationalisering af virksomheden, en fortsat indsats over for vækstindustrierne og et øget salg af egne varemærker. Vores salgs- og markedsføringsindsats omfatter både eksisterende og nye kunder. Efter at have opnået en organisk vækst på 25% i 2010, vil vi fortsætte markedsføringen, og alle SP Groups virksomheder skal sælge mere og vinde markedsandele via differentiering inden for proces, design og viden om råvarer. Rådgivning inden for plast og overfladebehandling bliver stadig vigtigere, og SP Group udnytter Koncernens kompetencer og teknologier til at tilføre kundernes produkter merværdier. I 2010 blev samarbejdet med førende universiteter i EU og samarbejdet med en række leverandørers forskningscentre og laboratorier udbygget. Blandt vores leverandører findes verdens førende kemikoncerner, og samarbejdet med dem giver os en god platform for kompetenceudvikling. Vi så i 2010 en stigende eksport fra SP Groups fabrikker i Danmark, Kina og Polen, og denne udvikling arbejder vi intensivt på at fortsætte, og vi vil primært have fokus på Amerika, Europa og Asien. Slide 26: Vækstindustrier og egne varemærker Salget til kunder og industrier i vækst skal fortsat øges. Et oplagt eksempel er medico-industrien, som aftager 34% af vores omsætning. Salget til denne industri er siden 2005 øget med over 100% og beløb Side 13 af 16

14 sig i 2010 til 290 mio. kr. Væksten i medico-salget skal fastholdes med den dedikerede forretningsenhed SP Medical som den primære drivkraft. SP Group har også skabt en international position som leverandør af løsninger til cleantech, og den position skal udbygges. Væksten skal ligeledes skabes via et øget salg under egne varemærker. SP Group kontrollerer i en række globale nicher en stor del af værdikæden med egne produkter, som har højere marginer end mange af de produkter, SP Group fremstiller som underleverandør. Det samlede salg af ventilationsudstyr fra TPI, ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og guidewires under SP Medical varemærket er fra 2004 til 2010 øget fra 90 mio. kr. til ca. 140 mio. kr. Ud over at øge afsætningen af de nuværende produkter vil vi fortsætte med at udvikle flere nye produkter under egne varemærker Slide 27: Effektivitet og rationalisering Det andet væsentlige indsatsområde er effektivisering og rationalisering. Som tidligere nævnt har vi etableret nye produktionsfaciliteter i Kina, Polen, Brasilien og Danmark i takt med stigningen i efterspørgslen efter vores produkter og ydelser i Samtidig har vi lukket to fabrikker i Danmark i henholdsvis Spentrup og Søndersø. Denne tilpasning af SP Groups kapacitet vil fortsætte. Samtidig har vi fortsat kompetenceudbygningen på vores fabrikker, så vi kan løse kundernes behov effektivt, bedre og billigere. Vi har ligeledes fokus på at reducere forbruget af materialer og ressourcer og dermed blandt andet reducere udledningen af CO2. Vi arbejder også med en række aktiviteter, der kan øge vores effektivitet. Vi arbejder således på at begrænse indkørings- og omstillingstider i vores produktion. I Kina har vi forbedret en række metoder, systemer og processer, der har bidraget til at øge effektiviteten markant. Samtidigt har en af vore største kunder i Kina kåret os som No. 1 in 2010 blandt sine leverandører målt på kvalitets- og Side 14 af 16

15 leveringssikkerhed. Udrulningen af Lean er fortsat og har bidraget til at øge effektiviteten på alle anlæg. Vi arbejder løbende på at effektivisere indkøb, supply chain og sourcing, og udvikler og implementerer it- og styringssystemer, der kan understøtte alle vores processer. Alt i alt har vi i de seneste par år fået etableret en væsentlig mere strømlinet virksomhed, som er i en god position til at skabe fremtidig vækst. Vi vil dog ingenlunde hvile på laurbærene men konstant foretage en kritisk analysere af vores aktiviteter med henblik på at skabe forbedringer og de nødvendige tilpasninger. Inden jeg slutter ledelsens beretning her på generalforsamlingen, vil jeg gerne sige, at jeg både på selskabets, og ikke mindst på aktionærernes vegne er glad for den markante vending, som vi så i SP Groups udvikling i Jeg synes, at vi over de seneste to år har fået bekræftet, at SP Group er en adræt og tilpasningsparat virksomhed. I 2009 var den daglige ledelse hurtig til at se den barske virkelighed lige i øjnene, og der var mod til at reagere prompte og med rettidig omhu. I 2010 blev dagsordenen en noget anden i takt med, at økonomierne og markederne igen rettede sig, og det har så krævet en omstilling fra neddrosling til kapacitetsudvidelse og vækst. Det er ikke nødvendigvis nogen let øvelse, men jeg synes, at hele virksomheden er lykkedes godt med den proces, og denne evne til at tilpasse sig til forskellige situationer tegner godt for SP Groups muligheder for på en fornuftig måde at gribe de fremtidige muligheder inden for virksomhedens forretningsområder. Slide 28: Tak til ledere og medarbejdere Jeg håber, at denne gennemgang har givet et godt indtryk af SP Groups aktiviteter og de strategiske muligheder, som vi er i gang med at udnytte. I SP Groups bestyrelse og direktion står vi klar til at tage fat, og det giver stor optimisme at se, hvordan ledelse og medarbejdere overalt i koncernen bakker op om virksomheden og gør en fantastisk indsats for at skabe de rigtige resultater. Jeg vil også gerne takke aktionærerne for deres tålmodighed og interesse, og jeg vil love, at vi i den kommende tid vil gøre alt, hvad vi kan for at honorere den tillid, de viser selskabet. Og så vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for et altid positivt og konstruktivt samarbejde. Side 15 af 16

16 Slide 29: Tak for opmærksomheden dækslide Niels Kristian Agner Tak for jeres opmærksomhed. Slide 30: Dagsorden fremhævet punkt 1-4 Slide 31: Dagsorden fremhævet punkt 5 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Slide 32-34: Ad 5: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer - vedtægtsændringer Slide 35: Dagsorden fremhævet punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer Slide 36: Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Slide 37: Dagsorden fremhævet punkt 7 Valg af revisorer Slide 38: Ad 7: Valg af revisorer Slide 39: Dagsorden fremhævet punkt 8 Eventuelt Slide 40: Tak for i dag Side 16 af 16

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 09 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2010 7-10 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere