Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 12., Delårsrapport 1. januar 31. marts bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts, hvorfra følgende kan fremhæves: Periodens resultat er på hhv. -34,0 mio. kr. før skat og -29,4 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter primo egenkapital med -11,8% hhv. -10,2% før og efter skat. Perioden har været kendetegnet ved en gennemgående negativ aktiemarkedsudvikling og høj volatilitet. Selskabets benchmark KFMX faldt i kvartalet med 9,0%. Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. marts 255,7 mio. kr., svarende til en indre værdi på 50,4 kr. pr. aktie. Den nuværende krise ændrer ikke ved vores grundlæggende opfattelse af, at de fleste virksomheder vil være værdiskabende på lang sigt. De nuværende meget lave valuation på mange selskaber afspejler efter vores opfattelse ikke det langsigtede indtjeningspotentiale, og der er derfor grundlag for at foretage meget attraktive aktieinvesteringer. Som en del af forliget om en skattereform er der lagt op til en skærpelse af beskatningen af aktieselskabers porteføljeinvesteringer, mens aktieposter i selskaber på over 10% af aktiekapitalen er fritaget for beskatning. Kombinationen af de nuværende lave aktiekurser og skatteforslaget giver nye interessante muligheder og SmallCap Danmark s bestyrelse overvejer derfor en justeringer af selskabets investeringspolitik. Efter udgangen af har SmallCap Danmark øget investeringerne således at likviditetsandelen er reduceret fra 35% til omkring 15%. Vi følger markedet tæt og er klar til igen at reducere risikoen hvis situationen ændres. Der har været en positiv udvikling i aktiemarkederne igennem den seneste måned, men der er fortsat ingen garanti for at markederne er kommet ind i en sund udvikling og vi tør fortsat ikke love et positivt afkast for. Med venlig hilsen Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen Jens Erik Høst Adm. direktør

2 Delårsrapport 1. januar 31. marts Forventninger til Aktiemarkederne fortsatte den negative udvikling i og ramte en ny bund d. 9. marts. Fra årets start og frem til da var MSCI World faldet med ca. 25%. Siden d. 9. marts er MSCI World steget med 25%, men det er ingen garanti for, at aktiemarkederne er kommet ind i en sund udvikling. De kraftige kursstigninger ligner et typisk bear market rally - et fagudtryk for, at kurserne var kommet for langt ned, men at fortsat negativ konjunkturudvikling og dårlig indtjening i virksomhederne atter kan sætte kurserne under pres. Vi tør derfor fortsat ikke love et positivt afkast i. Den seneste måneds udvikling betragter vi som et tegn på at risikovilligheden har været tiltagende. Vi forventer dog fortsat volatile markeder i 1. halvår, idet selskabernes visibilitet er lav og indtjeningen i 1. og 2. kvartal kommer til at se meget dårlig ud sammenlignet med tilsvarende perioder af. Først når markedet kan se igennem de forventede dårlige resultater, kan kurserne komme ind i en positiv trend med fokus rettet på virksomhedernes langsigtede indtjeningspotentiale. Vi tror, at en af nøglerne hertil er en stabilisering af banksektoren, hvorved virksomhederne igen kan få adgang til de kreditter, de har behov for. Mange virksomheder henter i disse tider nye penge på børsen for i højere grad at frigøre sig fra bankerne. For aktiemarkederne indebærer den høje emissionsaktivitet en vis afdæmpning af kurspotentialet, idet den disponible likviditet går til kapitaludvidelser. Den nuværende finansielle og økonomiske krise ændrer ikke på vores grundlæggende opfattelse af, at de virksomheder vi har investeret i vil skabe værdi på lang sigt, og at dette langsigtede indtjeningspotentiale ikke er afspejlet i de nuværende aktiekurser. Det er derfor vores opfattelse, at vi skal fastholde vore kerneinvesteringer. Vi har fortsat tillid til, at nogle af de bedste aktie investeringer er i small cap segmentet, hvor selskaberne både er gode til omstilling og godt rustet til hurtigt at udnytte de markedsmuligheder, som opstår. Hertil kommer, at small cap discounten er øget siden finanskrisen indtraf, hvilket gør small cap aktier billige i forhold til large cap aktier. Efter har vi øget investeringerne og reduceret likviditetsandelen til 15%. Vi er dog klar til igen at reducere risikoen, hvis udviklingen tilsiger det. Vi vil fortsat koncentrere vores investeringer om selskaber med stærk ledelse, stærk markedsposition, lav gæld og en cash-genererende forretningsmodel. Vi vil også søge en vis eksponering i bankaktier, da de typisk vil være de første til at stige i værdi ved en vending i aktiemarkederne. Den negative udvikling fortsatte i Aktiemarkederne fortsatte den negative udvikling i og ramte bunden den 9. marts. Da var hovedmarkederne faldet med ca. 25% fra ultimo (MSCI World -25%, danske aktier -15%). Dårlige regnskaber for og særdeles negative udmeldinger for lagde pres på aktiekurserne. Generelt har myndighederne udvist stor vilje til at afbøde de værste negative virkninger af finanskrisen med diverse hjælpepakker. Endvidere fører de pengepolitiske myndigheder en hidtil uhørt lempelig pengepolitik med de laveste korte renter i et århundrede. Det vil få en positiv virkning på realøkonomien, men det tager typisk tid, før virkningerne bliver mærkbare. Hertil skal lægges finanspolitiske stimuli pakker, der direkte skal sætte gang i økonomierne. Mange virksomheder oplevede en meget pludselig opbremsning i afsætningen i 4. kvartal. Januar og februar ser ligeledes ud til at have været meget dårlige. Virksomhederne har generelt ringe visibilitet m.h.t. aktivitetsniveauet i. Omkostningstilpasningerne er i fuld gang bl.a. med store nedskæringer af medarbejderstabene. Der er dog næppe tvivl om, at 4. kvartal bliver den første periode, hvor indtjeningssammenligningen for tilsvarende perioder af ikke vil vise en markant forværring. Aktiemarkedet reagerer normalt 6-9 måneder forud for den faktiske økonomiske udvikling. Small cap aktierne har været særlig hårdt ramt under nedturen, men har vist stor styrke under den seneste måneds kursstigninger. MSCI Worlds small cap indeks er således steget med 30% sammenlignet med 25% for MSCI World large caps siden bunden den 9. marts. I Danmark har KFMX i samme periode outperformet OMXC20 indekset med ca. 2%. KFMX har dog fortsat underperformet C20 indekset med over 15% siden nedturen begyndte. Internationale indeks er i lokal valuta fra oprindelseslandet Kilde: Egne beregninger og JCF Quant 12 mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (108 mdr.) -11,8% -11,8% -42,4% -14,2% 11,6% 11,1% KFMX -9,0% -9,0% -57,6% -25,3% -1,1% 2,3% OMXC20-7,8% -7,8% -46,7% -16,7% -2,5% -2,7% OMXC -9,1% -9,1% -48,9% -18,5% -2,3% -1,7% DAX -15,5% -15,5% -39,7% -14,4% -1,5% -8,8% S&P ,7% -11,7% -39,7% -14,9% -6,7% -6,8% Russel ,4% -15,4% -38,6% -17,9% -6,5% -2,7% Nikkei 225-8,5% -8,5% -35,3% -22,0% -7,1% -9,7% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,4 3,4 4,2 3,8 4,1 5,6 Tyskland 3,0 2,9 3,9 3,8 3,9 5,2 USA 2,7 2,2 3,4 4,9 3,8 6,0

3 Periodens resultat og balance Selskabets resultat før skat for blev -34,0 mio. kr., mod -93,3 mio. kr. i samme periode. Periodens resultat svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på -11,8% før skat. Til sammenligning faldt selskabets benchmark, KFMX, med 9,0%. Resultatet er sammensat af et investeringsresultat på -33,1 mio. kr., nettorenteindtægter på 0,7 mio. kr. med fradrag af ordinære driftsomkostninger på 1,6 mio. kr. Der er i perioden aktiveret skat for 4,6 mio. kr. Resultat efter skat blev -29,4 mio. kr., svarende til en forrentning af primo egenkapitalen på 10,2% efter skat. Balancen var ultimo marts på 263,5 mio. kr., hvoraf 168,7 mio. kr. var værdipapirer, 63,7 mio. kr. likvider og 36,5 mio. kr. aktiveret skat. Egenkapitalen udgjorde d. 31. marts 255,8 mio. kr. Egenkapitalen er i perioden reduceret med 29,4 mio. kr. som følge af periodens negative resultat og med 2,0 mio. kr. som følge af køb af egne aktier. Ultimo kvartalet udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 2,6% af aktiekapitalen. Den indre værdi af selskabets aktier var ultimo kvartalet 50,4 kr. pr. aktie mod 55,9 kr. pr. aktie ultimo. Fortsat høj likviditetsandel i Grundet de usikre markedsforhold har selskabet igennem perioden opretholdt en høj likviditetsandel. Ved periodens start var likviditetsandelen 35,5%, ved periodens slutning var likviditetsandelen 32,9%. Efter kvartalets slutning er likviditetsandelen reduceret væsentligt og den udgør d.d. omkring 15%. Den høje likviditetsandel har været med til at afbøde virkningen af kursfaldene på aktieporteføljen. Flere af selskabets større investeringer har således været udsat for nye, store kursfald i. Udviklingen var dog mere differentieret end i den sidste halvdel af. Samlet bidrog aktier med positivt afkast med 8,1 mio. kr. til perioderesultatet og aktier med negativt resultat med -42,6 mio. kr. De største negative bidragsydere til kvartalsresultatet var investeringerne i BoConcept (-46,5%, -10,2 mio. kr.), der ved kvartalets start var selskabets næststørste investering, Egetæpper (-29,3%, -7,9 mio. kr.), der ved kvartalets start var selskabets største investering og Greentech Energy Systems (-53,5%, -5,6 mio. kr.), der ikke er blandt selskabets ti største investeringer. BoConcept nedjusterede i kvartalet forventningerne yderligere som følge af de vanskelige markedsvilkår på markedet for varige forbrugsgoder. Egetæpper nedjusterede forventningerne i forbindelse med 3. kvartalsrapporten med 50%. Investeringen i Greentech er en value investering, med baggrund i selskabets betydelige ubehæftede aktiver. Den negative kursudvikling afspejler dog selskabets pressede likviditetssituation. Det største positive bidrag til periodens resultat kommer fra IC Companys (+54%, +2,8 mio. kr.), der afspejler en stigende tiltro til IC Companys igangværende turn-around, iværksat af den nye ledelse. Ny iblandt selskabets fem største investeringer er Harboes Bryggeri, der pr. 31. marts er selskabets fjerdestørste investering med 4,3% af egenkapitalen. Investeringen er fortaget i tillid til selskabets igangværende turnaround og en øget fokus i markedet på discount segmentet. Selskabets skattemæssige situation Folketinget vedtog d. 10. februar en ændring af aktieavancebeskatningslovens 19, der har betydning for beskatningen af aktionærerne i en række børsnoterede investeringsselskaber. Ændringen påvirker ikke beskatningen af selskabet og selskabets aktionærer, som er omfattet af en undtagelsesbestemmelse, idet mere end 15% af SmallCap Danmarks aktiver består af 10% aktieposter i porteføljeselskaberne. I forliget om skattereform indgår en ændring af beskatningen af selskabers aktiegevinster og udbytter. Tre års regelen for skattefri aktieavance fjernes og der indføres lagerbeskatning af aktieavancer og nedslaget i dobbeltbeskatningen af aktieudbytter fjernes. Til gengæld er aktieposter på mere end 10% af et selskabs aktiekapital fritaget for udbyttebeskatning og aktieavancer af denne type investering er skattefrie. Forslaget er endnu ikke endeligt udmøntet i lovgivning, men vedtages lovforslaget i dets nuværende udformning får det stor betydning for selskabets skattemæssige situation fra og med Lovforslaget giver en række skattemæssige udfordringer, men giver samtidigt SmallCap Danmark en række nye og interessante muligheder. På baggrund af de ændrede skattemæssige forhold og den nuværende markedssituation med meget lav værdiansættelse af mange selskaber overvejer selskabets ledelse justeringer i selskabets investeringspolitik. Når de nye skatteregler er vedtaget og seneste i forbindelse med delårsrapporten for 1. halvår vil bestyrelsen redegøre nærmere for disse overvejelser. Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Der er ikke ændringer i bestyrelsens og den daglige ledelses beholdning af aktier i selskabet. D. 31. marts udgjorde bestyrelsens og den daglige ledelses beholdning af aktier i selskabet 28,2% af aktiekapitalen svarende til en værdi på 74,1 mio. kr. Bestyrelsens og ledende medarbejderes beholdning af aktier d Antal aktier, stk. Værdi, mio. kr. % af kapital Ændring siden d , stk ,1 28,2% 0 Kilde: Egne beregninger og JCF Quant 12 mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (108 mdr.) Forrentning af primo egenkapital før skat -11,8% -11,8% -42,4% -14,2% 11,6% 11,1% Forrentning af primo egenkapital efter skat -10,2% -10,2% -37,0% -9,0% 10,8% 9,8% Merafkast Egenkapitalforretning før skat ifht. KFMX -2,9% -2,9% 15,2% 11,1% 12,8% 8,8% Egenkapitalforretning efter skat ifht. KFMX -1,3% -1,3% 20,6% 16,3% 11,9% 7,5%

4 Delårsrapport (tkr.) Resultatopgørelse Investeringsresultat Finansielle poster, netto Driftsomkostninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Egenkapitalsforklaring Egenkapital primo Udloddet udbytte Periodens resultat Køb/salg egne aktier Egenkapital ultimo Aktiver Værdipapirer Andre aktiver Likvider Aktiver i alt Passiver Egenkapital Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Andre gældsposter Passiver i alt Pengestrømme Likviditetsforskydning fra driften Likviditetsforskydning fra investeringsaktiviteter Likviditetsforskydning fra finansieringsaktiviteter Periodens forskydning i likvide beholdninger Resultat pr. aktie (EPS), kr. -5,74-5,74-15,11-15,11-41,70 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD), kr. -5,74-5,74-14,68-14,68-41,70 Omkostningsprocent, excl. bonus 0,57% 0,57% -0,38% -1,90% 1,41% Omkostningsprocent, incl. bonus 0,57% 0,57% -0,38% 0,28% 1,41% Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr. 50,35 50,35 86,32 86,32 55,90 Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD), kr. 50,35 50,35 86,25 86,25 55,90 Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 42,50 42,50 81,00 81,00 53,50 Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts for koncernen. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i årsrapporten for. Delårsrapporten er ikke revideret. aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden.det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 20. april Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens Jan O. Frøshaug, bestyrelsens formand Jens Erik Høst, direktør

5 Investment cases Egetæpper Investmentcase: Det internationale tæppemarked er et konjunkturfølsomt (sencyklisk), modent, fragmenteret og konkurrencepræget marked. Egetæpper har evnet at vokse i dette marked gennem produktudvikling og bearbejdning af nye markeder i Mellemøsten (Dubai) og Østeuropa. Egetæpper har et moderne produktionsapparat med en betydelig uudnyttet kapacitet. Omsætningsvækst har derfor en høj marginalindtjening. Cash flowet er stærkt, da der ikke er behov for væsentlige nyinvesteringer. Egetæpper er ramt af den økonomiske nedtur, der reducerer omsætningen i både 08/09 og 09/10. På trods af faldende omsætning vil Egetæpper igen være cash genererende i 09/10 efter, at selskabets investering i et nyt designcenter og spinderi i /09 indebærer et negativt cash flow for dette regnskabsår. Egetæpper er i en meget stærk finansiel position med lav finansiel gearing. Endvidere vurderer vi, at den nuværende krise vil styrke Egetæppers markedsposition. Dermed har Egetæpper et godt udgangspunkt, når konjunkturerne normaliseres. BoConcept Investmentcase: BoConcept er en investering i vækst. Væksten drives af nyåbning af butikker baseret på et franchisekoncept med høj rentabilitet for den enkelte franchisetager. BoConcepts forretningsmodel har en høj operationel gearing, hvor toplinje fremgang fører til marginekspansion og hvor der genereres et højt cash flow, selvom virksomheden er i vækst. Den økonomiske krise rammer retail segmentet hårdt. Det gælder ikke mindst for møbelsegmentet og dermed BoConcept. Same-store-sale falder kraftigt i øjeblikket, hvilket lægger stort pres på franchisetagernes økonomi. Franchisetagerne har i forvejen i mange tilfælde en presset likviditet som følge af bankernes restriktive udlånspolitik. Den høje operationelle geraring i Boconcepts forretningsmodel slår negativt igennem på indtjeningen i den kommende periode. Samtidig vil den nuværende krise også forsinke ekspansionsplanerne, herunder udbygningen af butiksnettet. Vi har dog fortsat tillid til BoConcepts forretningsmodel på den lange bane, selv om den kommende periode kommer til at gå hårdt ud over indtjeningen og BoConcepts manøvremuligheder. Thrane & Thrane Investmentcase: Investeringen i Thrane & Thrane er baseret på en forventning om indtjeningsvækst i de kommende år, drevet af synergier fra købet af Nera, større effektivitet i udviklingsomkostningerne og salg af nye produkter indenfor BGAN, VSAT og aeronautisk satellitkommunikation, hvor selskabet i dag kun har et beskedent salg. Efter købet af Nera er Thrane & Thrane den altdominerende globale udbyder af udstyr til Inmarsat satellitkommunikation. Afsætningen drives af fortsat langsigtet vækst i den globale skibsfart samt af overgangen til nye bredbåndsprodukter m.m. Thrane er i fuld gang med at realisere synergierne fra Nera købet, senest med afskedigelserne af 90 medarbejdere ud af 700. Vi tror dog, at Thrane får svært ved helt at indfri en EBITA margin på 18% inden for de nærmeste år på baggrund af de anstrengte konjunkturer. Harboes Bryggeri Investmentcase: Harboe er en turnaround case. Omsætningen er tilbage med vækst i både volumen og pris. Nye produkter er en del af baggrunden for omsætningsstigningen. I de kommende kvartaler vil Harboe også få yderligere glæde af stigende salg af nye produkter men også af trading-down tendensen. Vi regner med, at Harboe kan leve op til omsætningsmålet om en årlig stigning på 5%. Marginalen forbedres væsentligt, når effekten af de faldende råvarepriser slår igennem fra midten af. Endvidere vil det stigende salg af nye produkter og ikke stigende (udgiftsførte) markedsføringsudgifter påvirke positivt. Harboe vil være cash flow genererende fra næste regnskabsår og således opretholde sin meget stærke finansielle position. FLSmidth Investmentcase: FLSmidth er en investering i verdens førende producent af udstyr til cement industrien. Med Købet af GL&V har FLSmidth ligeledes opnået en førende position inden for udstyr til mineralindustrien. Forretningsmodellen er asset light, know how drevet og cash generende samtidig med, at omkostningsstrukturen er meget fleksibel. FLSmidths markeder er på lang sigt karakteriseret af høj strukturel drevet vækst inden for begge forretningsområder, drevet af stor efterspørgsel efter cement (Infrastrukturprojekter) og mineraler. Men markederne er også meget konjunkturfølsomme med meget store udsving i efterspørgslen. FLSmidth bliver i de kommende par år ramt af den økonomiske krise, da selskabets kunder har reduceret deres investeringsplaner i takt med den økonomiske nedtur, der på kort sigt mindsker efterspørgslen efter cement og mineraler. FLSmidth står dog uhyre stærkt til at komme styrket ud af krisen i kraft af sin stærke markedsposition, sit kvalitetsproduktprogram og sin stærke balance uden gæld. Selskabets fem største investeringer Selskab Andel af egenkapital Afkast i 1.kvartal mio. kr. Afkast i 1.kvartal % Egetæpper 8,3% -7,9-29,3% Likvider m.m. 18% (31%) BoConcept 5,6% -10,2-46,5% Thrane & Thrane 4,9% -2,5-19,4% Harboes Bryggeri B 4,3% 0,6 3,1% FLSmidth 3,9% -3,0-21,3% Fem største i alt 27,0% -23,0 Øvrige nettoaktiver 55% (30%) Fem største aktier 27% (39%)

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Halvårsrapport 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal 4 Selskabets profil 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 8 Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere