Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om overførselsudgifter Basisbudget"

Transkript

1 Notat om overførselsudgifter Basisbudget Resumé I henhold til procesplanen for Budget besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning, seneste budgetopfølgning og regnskab Nærværende notat uddyber budgettet for overførselsudgifterne i 2017, og der foretages en sammenligning med skøn for 2017 udarbejdet af KL. Basisbudget 2017 viser en forventet nettoudgift på 865,5 mio. kr. på overførselsudgifterne under budgetgarantien, hvilket er 3,6 mio. kr. under KLs fremskrivning. For samtlige overførselsudgifter excl. dagpenge til forsikrede ledige er budget 2017 på 1.253,9 mio. kr., hvilket er på niveau med KLs fremskrivning excl. grundtilskud ifm. flygtninge og voksne familiesammenførte. For samtlige overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige er budget ,6 mio. kr. lavere end det forventerede regnskab for Budget 2017 afviger samlet fra KLs fremskrivning med 19,1 mio. kr., hvoraf 17 mio. kr. skyldes forskellig vurdering af indtægter fra grundtilskud ifm. flygtninge og voks ne familiesammenførte. Sammenfattende er Viborg Kommunes overførselsudgifter en afspejling af flere faktorer. Budgettet er bl.a. et udtryk for, at hele beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune, bl.a. som følge af at statsrefusionerne er omlagt, så det ikke handler om at flytte borgere mellem ydelser, men om at de i stedet kommer i beskæftigelse. Det tager tid at se effekten af en sådan omlægning, og den usikkerhed er også afspejlet i budgettet. Refusionsreformen erstattede flere forskellige refusioner på forsørgelsesudgifter med en fælles model, hvor refusion aftrappes over tid uafhængigt af hvilke ydelse borgeren modtager. Refusionsreformen medfører samlet set en mindre refusion for kommunerne, og dermed øgede nettoudgifter. Alle forsørgelsesydelser er som udgangspunkt omfattet af refusionsomlægningen. Erfaringsgrundlaget for de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen på de enkelte ydelser e r stadig spinkelt, og små ændringer i refusionsprocenten kan betyde store udsving. I budgetlægningen for 2017 er derfor foretaget en sammenligning med KLs fremskrivning, for at skabe øget sikkerhed i budgetlægningen. Budget for overførselsudgifter Tabel 1 herunder viser budget opdelt på budgetgaranti og øvrige overførsler samt en sammenligning med en udgiftsfremskrivning foretaget af KL. Udgiftsfremskrivningen foretaget af KL bygger på en række antagelser, som ikke nødvendigvis er retvisende for alle kommuner. Det samlede budget excl. dagpenge til forsikrede ledige stiger fra 1.238,9 mio. kr. i 2016 til 1.253,9 mio. kr. i 2017, hvilket er på niveau med KLs fremskrivning, hvis der ses bort fra grundtilskud ifm. flygtninge. For alle overførselsudgifter inkl. grundtilskud og forsikrede ledige er budget 2017 i alt 7,6 mio. kr. lavere end det forventerede resultat i I forbindelse med budgetforliget for blev der aftalt besparelser på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet (i dette politikområde indgår ikke førtidspensioner, boligstøtte, personlige tillæg samt dele af residual-udgifterne), således at der i 2016 blev indarbejdet en besparelse på 15 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i De udarbejdede budgetter for inkluderer disse besparelser. Side 1 af 6

2 Tabel 1: Forventet regnskab 2016 (per 30/ i 2017 priser). Budget 2017, KLs Budget 2017 forslag og forskellen mellem de to. FVR 2016 KL Forskel B17 - Ydelse (2017 P/L) Budget 2017 Budget 2017 KL B17 Kontant- og uddannelseshjælp Ressourceforløb Jobafklaring Revalideringsydelser Ledighedsydelse Driftsudgifter til aktivering m.v Løntilskud Jobrotation Førtidspension EGU Integration (drift) Integration (ydelse, løntilskud) Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Driftsudgifter uden refusion Boligstøtte (boligsikring og -ydelse) Personlige tillæg Grundtilskud Residual Øvrige overførsler i alt Overførselsudgifter i alt Forsikrede ledige I alt Forsørgelsesudgifter ydelser til borgere Forsørgelsesudgifter budgetteres ud fra nyeste viden omkring udviklingstendenser, ny lovgivning, regnskab 2015 og seneste budgetopfølgning. Med refusionsomlægningens ikrafttræden 1. januar 2016 overtog Styrelsen for Arbejdsmarkeds- og Rekruttering (STAR) beregning og udbetaling af refusioner til kommunerne. Indkøringsvanskeligheder forbundet med så stor en omlægning også systemmæssigt besværliggør budgetlægningen. Budgetlægningen bygger på de nyeste data fra STAR, JobIndsats og egne fagsystemer. De væsentligste antagelser er sammenfattet i Tabel 2 herunder, som viser ændringer i helårspersoner fra 2016 til 2017 samt forventede refusionsprocenter i Kontant- og uddannelseshjælp De budgetterede nettoudgifter til kontant- og uddannelseshjælp i 2017 ligger 6,5 mio. kr. under det forventede niveau for 2016 jf. budgetopfølgningen per 30/6 2016, men dog 3,3 mio. kr. højere end KLs fremskrivning. Forklaringen på det lidt højere niveau, er bl.a. at selvom andelen af unge på kontanthjælp er faldet, har Viborg Kommune en tilvækst af unge, som er højere end landsgennemsnittet, hvilket betyder at antallet af helårspersoner på forsørgelse ikke er faldet. KLs analyse udarbejdet for Viborg Kommune ifm. den tværgående indsats for ledige unge viser, at Viborg Kommune taber på de unges flyttemønstre. De der fraflytter kommunen er mere ressourcestærke end dem der bliver boende, mens de der tilflytter er på niveau med de unge, der boede i Viborg Kommune i udgangspunktet. Der er desuden en svagt stigende tilgang af kontanthjælpsmodtagerne i andre målgrupper, og derfor er der ikke budgetteret med en større samlet afgang. Side 2 af 6

3 Tabel 2: Forventede helårspersoner i 2016 og i 2017 samt forventede gennemsnitlige refusionsprocenter i Ændr. Budget Gns. Forv. Budget Forv. Refusion Ydelse Kontant- og uddannelseshjælp ,3% Ressourceforløb ,5% Jobafklaring ,0% Revalideringsydelser ,0% Ledighedsydelse ,5% Løntilskud ,0% Førtidspension ,5% Integration (ydelse, løntilskud) ,0% Budgetgaranti i alt ,5% Sygedagpenge ,0% Fleksjob ,5% Seniorjob ,0% Øvrige overførsler i alt ,2% Overførselsudgifter i alt ,8% Forsikrede ledige (A-dagpenge) ,0% I alt ,9% Ressourceforløb Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer udover ledighed, og som er i risiko for at komme på førtidspension. Et ressourceforløb kan vare i op til 5 år, og det er muligt at få tilbudt flere forløb. Hovedparten af borgere i et ressourceforløb tilkendes senere førtidspension eller et fleksjob. Juni 2016 var 384 borgere i Viborg Kommune i et ressourceforløb, mens der i juni 2015 var 291 borgere i ressourceforløb. I budget 2017 forventes det gennemsnitlige antal borgere i ressourceforløb at stige til 410 personer. De budgetterede udgifter til jobafklaring og ressourceforløb stiger med 10,2 mio. kr. fra 2016 til 2017, men ligger i 2017 samlet 2,5 mio. kr. under KLs fremskrivning. Jobafklaring Såfremt forlængelsesmulighederne ikke kan benyttes i en sygedagpengesag, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Både under et jobafklaringsforløb og ressourceforløb modtages en ressourceforløbsydelse, der som udgangspunkt er på kontanthjælpsniveau. Et jobafklaringsforløb skal sikre at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare 2 år, men kan derefter erstattes med et nyt forløb. Juni 2016 var 237 borgere i Viborg Kommune i et jobafklaringsforløb, mens der i juni 2015 var 129 borgere i et jobafklaringsforløb. I budget 2017 forventes det gennemsnitlige antal borge re i jobafklaringsforløb at stige til 250 personer. Den budgetterede udgift i 2017 er 2,4 mio. kr. højere end i 2016, hvilket er 1 mio. kr. under KLs fremskrivning. Revalidering Revalidering består af beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Antallet af borgere på revalidering i Viborg Kommune er halveret over 2 år, og udviklingen på landsplan er tilsvarende. Bl.a. på grund af det allerede lave niveau i Viborg Kommune forventes kun en mindre reduktion fra 2016 til 2017 i antallet af helårspersoner på revalidering, og følgelig en marginal mindre budgetteret udgift, som dog i 2017 ligger 1,8 mio. kr. under KLs fremskrivning. Side 3 af 6

4 Ledighedsydelse Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiteret til et fleksjob og er ledige. Fleksjobvisiterede har ikke ret til dagpenge, men har i stedet ret til en ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob. Tilsvarende hvis borgeren bliver ledige fra et fleksjob. Antallet af personer på ledighedsydelse i 2017 forventes at være lidt lavere end i 2016 (7 helårspersoner), idet der er pga. stigningen i ansatte i fleksjob er nået et lavt niveau for ledighedsydelse, som er faldet markant over de seneste 2 år. Viborg Kommune har nu den laveste andel af fuldtidspersoner i pct. af befolkningen mellem år (0,4 % i juni 2016 mod 0,7% i juni 2014) på ledighedsydelse blandt kommunerne i regionen. Den budgetterede udgift i 2017 forventes at være på niveau med den forventede udgift i 2016, og ligger dermed i ,7 mio. kr. under KLs fremskrivning. Førtidspension Førtidspensionsreformen fra 2012 betyder, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men i stedet skal tilbydes et ressourceforløb. Førtidspensionsreglerne er ændret ad flere omgange, og der er forskellige regler for statsrefusion til hver regelsæt statsrefusionen udgør 50 % for nogle grupper, 35 % for andre, og bevillinger efter 1. juli 2014 placeres ind på refusionstrappen med 80, 40, 30 og 20 % refusion. Refusionsomlægningen omfatter førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, og da førtidspension altovervejende er en permanent ydelser sker der i refusionssammenhæng en ophobning på laveste refusionstrin (20 %), da kun meget få personer får bevilget en førtidspension uden først at have modtaget andre former for offentlig forsørgelse forud for pensionen. Der er således i 2017 budgetteret med stigende udgifter til førtidspension, selvom det samlede antal helårspersoner er uændret fra 2016 til 2017 jf. Tabel 2. Andelen af borgere på førtidspension i % af arbejdsstyrken ligger i Viborg Kommune på niveau med sammenlignelige kommuner. Budgettet for 2017 ligger 7,3 mio. kr. over KLs fremskrivning. Vurderingen af udviklingen inden for førtidspensionsområdet er baseret på en prognose over antallet af nye tilkendelser og antal førtidspensionssager der ophører. Afgange af førtidspensionister sker enten ved overgang til folkepension, som følge af dødsfald eller flytning fra kommunen. KLs fremskrivning for 2017 ligger under det forventede niveau for Der er vurderingen at Viborg Kommunes egen prognose for 2017 er mere retvisende end KLs fremskrivning pga. en højere detaljeringsgrad. Integration Folketinget vedtog i henholdsvis 2015 og 2016 nye regler for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse fra hhv. 1. april, 1. juli og 1. oktober 2016, som bl.a. betyder, at kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer erstattes med en integrationsydelse, som for de fleste er væsentlig lavere end kontanthjælpsydelsen. Den budgetterede udgift til integrationsydelse (inkl. løntilskud) er i 2017 på 61,9 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. lavere end KLs fremskrivning. Den reelle udgift afhænger af antallet af flygtninge, som Viborg Kommune modtager, og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Sygedagpenge Sygedagpengereformens nye regler trådte i kraft 1. juli 2014, og betyder bl.a. at sygemeldte, der har modtaget dagpenge i 22 uger ikke automatisk forlænges. Efter 22 uger vurderes om sygedagpengeperioden skal forlænges. Hvis sygedagpengeperiode ikke forlænges, tilbydes et jobafklaringsforløb reelt uden tidsbegrænsning - hvor borgeren modtager en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Det var forventningen at sygedagpengereformen ville reducere den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge Side 4 af 6

5 pga. overgang til jobafklaring. I praksis har det vist sig, at reformens syv regler vedrørende muligheder for forlængelse medfører flere forlængelser end ventet. Den gennemsnitlige varighed over de seneste 12 måneder er uændret på ca. 10,5 uger og antallet af helårspersoner på sygedagpenge er juni 2016 på niveau med juni Der forventes ikke forbedring på sygedagpenge i 2017, og budgettet i 2017 er på niveau med KLs fremskrivning. Fleksjob Fleksjob skal være med til at sikre, at mennesker med nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. I et fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder, og kommunen betaler et ti lskud som supplement til lønnen, idet ansatte i et fleksjob kun får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder. Førtidspensionsreformen fra 2012 omfattede også fleksjob, og medførte at fleksjobordningen blev målrettet, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover kan få glæde af ordningen. Borgere tilkendt et fleksjob før 1. juli 2014 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Ved overgang til nyt fleksjob, vil borgeren dog blive omfattet af den nye refusionsmodel, og borgeren starter forfra på refusionstrappen. Der er derfor et økonomisk incitament til, at borgere fastholdes i nuværende fleksjob (gammel ordning), hvis det er bevilget før 1. juli 2014, idet der her er 65% refusion. De budgetterede udgifter til fleksjob i 2017 er 7,5 mio. kr. højere end KLs fremskrivning, hvilket dels skyldes den forventede stigning i antallet af helårspersoner i fleksjob på 45 fra et i forvejen højt niveau, og dels skyldes et andet skøn for overgang til den nye refusionsordning. De højere udgifter til fleksjob skal ses sammen med de lavere udgifter til ledighedsydelse. Den høje andel af fleksjob afspejler, at fleksjob er et fokusområde og indsatsområde i Viborg Kommune. Seniorjob Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns alderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Antallet af borgere i seniorjob forventes at stige med 11 helårspersoner fra 2016 til 2017 og følgelig forventes nettoudgiften af stige fra 12 mio. kr. i 2016 til 14,3 mio. kr. i Da ordningen blev søsat var forventningen at personer på landsplan ville tage et seniorjob. I 2015 var tallet Boligstøtte Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtte (boligsikring og boligydelser) giver mange borgere mulighed for bo i lejlighederne. Historisk har udgifterne til boligstøtte udvist en årlig vækst på 3-4 %. Kontanthjælpsloftet der træder i kraft 1. oktober 2016 sætter en øvre grænse for den samlede støtte, en borger i målgruppen kan modtage. Det er regeringens forventning, at udgifterne til boligstøtte derfor ikke stiger, men falder lidt. Den budgetterede udgift i 2017 er derfor på niveau med 2016, og følger KLs fremskrivning. Grundtilskud Kommunerne modtager et årligt grundtilskud i tre år for hver flygtning og familiesammenført over 18 år, som er omfattet af integrationsprogrammet, samt et årligt grundtilskud pr. uledsaget flygtningebarn under 18 år. Grundtilskuddet skal dels dække de generelle udgifter til integration som f.eks. udgifter til tolkebistand, information, vejledning og rådgivning samt udgifter i forbindelse med indkvartering m.v. Den 17. marts 2016 indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter en såkaldt trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration, som bl.a. indebærer en forhøjelse af grundtilskuddet med 50% i 2017 og 2018 (som modsvarer afskaffelsen af de ekstraordinære integrationstilskud i 2015 og 2016). Side 5 af 6

6 Den årlige budgetterede indtægt fra grundtilskud beregnes på baggrund af det forventede antal månedlige grundtilskud i løbet af året, og dækker over tilgange og afgange efterhånden som flygtninge og voksne familiesammenførte ind- og udtræder af programmet. Den budgetterede indtægt i 2017 på 33,5 mio. kr. tager højde for, at Viborg Kommune i 2016 ikke forventer at modtage den fulde udmeldte kvote på 384 flygtninge (excl. familiesammenførte), men kun cirka 220. I 2017 regnes med den senest udmeldt kvote på 391 for Viborg Kommune. I Tabel 1 er fratrukket 7,1 mio. kr. fra det budgetterede grundtilskud, så beløbet er 26,4 mio. kr. Merindtægten på 7,1 mio. kr. fremgår at notatet om flygtninge, og indgår i det samlede regnestykket for merindtægter og merudgifter ifm. flygtninge (Bilag 4a i budgetmaterialerne) Ovenstående kan sandsynligvis forklare hvorfor Viborg Kommunes forventede indtægter fra grundtilskud i 2017 ligger 17 mio. kr. (9,9 mio. kr. excl. merindtægter) under KLs fremskrivning på 43,4 mio. kr. Den væsentlig lavere budgetterede indtægt fra grundtilskud skal ses i sammenhæng med forventede mindre udgifter til integration sammenholdt med KLs fremskrivning. Residual øvrige udgifter Øvrige udgifter vedrører hovedsageligt Sprogcenter Viborg, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og udgifter ifm. børn med nedsat funktionsevne. Overførselsudgifterne under Børn & Ungdomsudvalgets område udgør i ,9 mio. kr., mens resten henhører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Den samlede budgetterede udgift i 2017 er 49,2 mio. kr., hvilket er på niveau med 2016 og 5,9 mio. kr. lavere end KLs skøn. Driftsudgifter udgifter til beskæftigelses- og integrationsindsatsen Driftsudgifter på beskæftigelsesområdet vedrører den daglige drift af jobcenteret samt udgifter til anden aktør. Driftsudgifterne er fordelt på tre politikområder, hvor kun udgifter ifm. primært lov om aktiv beskæftigelsesindsats betegnes som overførselsudgifterne (under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet). Disse overførselsdriftsudgifter vedrører integration, indsats til forsikrede ledige, uddannelses- og kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, løntilskud til forsikrede ledige, hjælpemidler og personlig assistance, indsats og mentor til ressourceforløb og jobafklaring, STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb), mentorer, jobrotation, hjælpemidler m.v. De største udgiftsposter vedrører Jobigen, indsatser varetaget af medarbejdere i Jobcentret, køb af ordinær uddannelse og særlig tilrettelagt uddannelse, STU, EGU og mentorudgifter. De samlede driftsudgifter er i 2017 budgettet til 92,8 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. lavere end KLs fremskrivning. I de samlede driftsudgifterne er modregnet de resultattilskud, som Viborg Kommune forventes at kunne hjemtage. Kommunerne modtager resultattilskud (engangstilskud) når en udlænding omfattet af integrationsprogrammet kommer i job eller uddannelse i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, samt når den afsluttende prøve i dansk bestås inden for en 5-årig periode. Der er i 2017 budgetteret med 4,1 mio. kr. i resultattilskud (KLs fremskrivning er 5,6 mio. kr.). Mentorudgifter er fra 2016 en del af driftsudgifter til aktivering mv. under budgetgarantien. I forbindelse med finansloven for 2016, blev der vedtaget en reduktion af statsrefusionen på driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Brug af mentorer er stadig lovbestemt, men er reduceret i omfang. Driftsloftet per helårsperson (grænsen for hvornår kommunen kan få refusion) er i 2016 væsentlig lavere end i 2015, og de foreløbige driftslofter for 2017 er på niveau med 2016, hvilket presser de kommunale driftsudgifter. Viborg Kommune benchmarker sig løbende med sammenlignelige kommunen (KLs klynge af sammenlignelige kommuner), og har i disse sammenligninger lavere driftsudgifter per borger end flertallet af kommunerne i klyngen. Side 6 af 6

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Notat om overførselsudgifter Basisbudget Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2018-2021 16. august 2017 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2018-2021 besluttet af Byrådet, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET -18 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i -18 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere