JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )"

Transkript

1 JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til lovgivningen i Dette forenklede prospekt indeholder vigtige oplysninger om afdelingen. Ønsker De yderligere informationer, inden De investerer, henvises til det fuldstændige Prospekt ( Prospektet ). Bestemmelserne vedrørende investorernes rettigheder og forpligtelser samt deres juridiske forhold til afdelingen findes i Prospektet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller uklar formulering i forhold til betydningen af ord eller vendinger i en oversat udgave af nærværende prospekt er den engelske udgave gældende. Afdelingens risikoprofil Denne afdeling investerer fortrinsvis i en koncentreret, vækstorienteret portefølje af amerikanske (US) selskaber og vil blive forvaltet efter den enkelte investeringsforvalters bedste ideer og skøn. Da afdelingen investerer i aktier, vil investorerne være udsat for konjunktursvingninger på aktiemarkedet samt de økonomiske resultater der opnås af de selskaber, der indgår i afdelingens portefølje. Afdelingen kan benytte optioner, index futures, total return swaps samt likvide midler til at risikoafdække for retningsafhængige risici på det amerikanske marked. Investorerne vil kunne opleve, at værdien af deres investering både kan falde og stige fra dag til dag, og de kan risikere at få mindre tilbage end det oprindeligt investerede beløb. Investorernes opmærksomhed henledes på, at afdelingen investerer i et enkelt marked, der kan blive påvirket af bestemte politiske og økonomiske risici, og selv om dette giver en målrettet investering og mulighed for højere afkast, medfører det også begrænsninger i afdelingens risikospredning. Da denne afdeling består af investeringsforvalterens bedste ideer, kan den afvige en del fra sit referenceindeks og således være mere volatil end mere bredt baserede aktieafdelinger. Derudover udgør afdelingens eksponering i vækstaktier en begrænsning i mulighederne for risikospredning i afdelingen. På kort sigt kan volatiliteten derfor være betydelig målt i forhold til bredere markedsindekser. Selv om undersøgelser viser, at vækstaktier på længere sigt klarer sig bedst, kan investorerne opleve perioder med stærk volatilitet på kort sigt. Afdelingens nominelle valuta er USD, men porteføljen kan også blive eksponeret i andre valutaer. Investorer i andre valutaer end USD vil være udsat for valutarisici, da afdelingens underliggende aktiver primært er denomineret i USD. Typisk investorprofil Dette er en aggressivt forvaltet, vækstorienteret aktieafdeling, der har til formål at give koncentreret eksponering i vækstselskaber i USA. Da vækstaktier er tilbøjelige til at klare sig bedre på andre tidspunkter end værdiaktier, bør investorerne være forberedt på perioder med dårligere resultater, selv om undersøgelser viser, at begge typer aktier på langt sigt har givet de bedste resultater. Da afdelingen udelukkende koncentrerer sig om denne specielle type værdipapirer, kan den være egnet for investorer, der er villige til at acceptere større risici for at have chance for at opnå større afkast. Investorer i denne afdeling bør endvidere have en investeringshorisont på mindst fem år. Afdelingens lanceringsdato 04/09/08 Referencevaluta US-dollar (USD) Samlede aktiver 34,9 millioner USD pr. 30. Juni 2010 Referenceindekser Russell 1000 Growth (samlet nettoafkast) Russell 1000 Growth Index (samlet nettoafkast), risikoafdækket til EUR for EUR-afdækkede aktieklasser Bilag Alle referencer til bilag henviser til bilag til Prospektet. Generelle oplysninger for alle Alpha Plus-afdelinger Afdelinger, der er kategoriseret som Alpha Plus, forvaltes med henblik på at generere maksimalt alpha. Alpha er et udtryk der anvendes for at angive en investerings risikojusterede afkast. En høj alpha-værdi angiver et godt afkast i forhold til markedet. Alpha plus-afdelingerne er forvalter-drevne produkter, og valget af aktier baseres på en enkelt investeringsforvalters fortolkning af de bedste ideer, der foreslås af investeringsafdelingen. Dette betyder, at den enkelte Alpha Plus-afdeling i stor udstrækning forvaltes efter investeringsforvalterens skøn, og porteføljen er sammensat med forholdsvis mindre tilknytning til referenceindekset. Derfor er forskellene i udbytte sandsynligvis betydelige mellem a) en Alpha Plus-afdeling og dens referenceindeks, b) mellem forskellige Alpha Plus-afdelinger, og c) mellem Alpha Plusafdelinger og andre afdelinger. Alpha Plusafdelinger kan også risikoafdække for retningsafhængige risici og markedseksponering ved hjælp af optioner, index swaps og index futures samt anvende likvide midler. Derfor kan aktieeksponeringen til tider være lav. Investeringsmål At opnå høj, langsigtet kapitaltilvækst ved fortrinsvis at investere i en koncentreret, vækstorienteret portefølje af amerikanske (US) selskaber. Investeringspolitik Mindst 67% af afdelingens samlede aktiver (undtagen likvide midler og likvide værdipapirer) vil blive investeret i en vækstorienteret portefølje af aktier og aktieindekserede værdipapirer i selskaber, der er oprettet i henhold til lovgivningen i og har deres hjemstedsadresse i USA, eller som har hovedparten af deres økonomiske aktiviteter i USA, selv om de er børsnoteret andetsteds. Afdelingens portefølje er koncentreret på ca. 25 til 50 selskaber. Afdelingen kan også investere i canadiske selskaber. Aktieeksponeringen kan opnås gennem investeringer i aktier, depotbeviser, warrants eller andre udbytterettigheder. Med forbehold Insight + Process = Results

2 Historisk resultat Resultatet for aktieklassen A (acc) USD er vist nedenfor. Afdelingen kan også have andre aktive aktieklasser, hvis resultat svarer til det nedenfor viste. Resultatet for eventuelle andre aktieklasser kan variere på grund af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, gebyrstruktur, risikoafdækningspolitik eller referencevaluta. For yderligere oplysninger om resultater for bestemte aktieklasser henvises til den lokale repræsentant, investeringsselskabets hjemstedsadresse eller JPM US Growth Alpha Plus A (acc) USD Benchmark 14,9% 13,6% 2010/2009 Historiske resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater, og investorerne kan risikere ikke at få det fulde, investerede beløb tilbage. Resultattallene (kilde J.P. Morgan) er pr. løbende 12-måneders periode fra 30. juni og indre værdi til indre værdi med bruttoindkomst geninvesteret. Gebyrer og omkostninger Aktieklasse Min. Emis- Årligt Drifts- Indløsstartinvestering sions- forvaltnings- og admin. nings- (USD eller tillæg og rådgiv- omkostninger fradrag tilsvarende) ningsgebyr JPM US Growth Alpha Plus A ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,50 % JPM US Growth Alpha Plus B Intet 0,90 % 0,25 % Intet JPM US Growth Alpha Plus C Intet 0,75 % 0,20 % Intet JPM US Growth Alpha Plus D ,00 % 2,25 % 0,40 % 0,50 % JPM US Growth Alpha Plus I Intet 0,75 % 0,16 % maks. Intet JPM US Growth Alpha Plus X Efter ansøgning Intet Intet 0,15 % maks. Intet Resultatgebyr Gælder for følgende aktieklasser Resultatgebyr Mekanisme Benchmarkindeks for resultatgebyr Alle, undtagen EUR-risikoafdækkede 10% Claw-Back Russell 1000 Growth Index (samlet nettoafkast) EUR-risikoafdækkede 10% Claw-Back Russell 1000 Growth Index (samlet nettoafkast) risikoafdækket til EUR for ovenstående kan aktieeksponering også, i begrænset omfang, opnås via investering i konvertible værdipapirer, indeksobligationer og udbytterettigheder samt aktieindekserede obligationer. Gældspapirer med fast og variabel rente, likvide midler og let realisable aktiver kan indgå i beholdningen som supplement. Afdelingen kan også investere i investeringsforeninger (UCITS og andre UCI er). Afdelingen kan investere i aktiver denomineret i en hvilken som helst valuta, og valutaeksponeringen kan risikoafdækkes. Afdelingen kan investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på risikoafdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Specifikt kan afdelingen investere i optioner, total return swaps og index futures samt i likvide midler eller likvide værdipapirer som risikoafdækning for retningsafhængige risici og markedseksponering. Teknikker og instrumenter i forbindelse med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter (herunder, men ikke begrænset til, værdipapirudlåns- eller genkøbsaftaler) kan anvendes med henblik på en effektiv porteføljeforvaltning. Alle ovennævnte investeringer vil blive foretaget i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i bilag II Investeringsbegrænsninger og -beføjelser. Aktieklasser En komplet liste over de tilgængelige aktieklasser kan findes på eller kan fås ved henvendelse til selskabets hjemstedsadresse eller forvaltningsselskabet i Luxembourg. Afdelingen kan lancere aktieklasser med en hvilken som helst kombination af nedenstående karakteristika, hvilket i givet fald vil fremgå som en tilføjelse til aktieklassens navn: Aktieklasser kan blive udbudt i afdelingens referencevaluta eller denomineret i enhver anden valuta. Aktieklasser kan være ikke afdækkede, valutakurssikrede, varighedsafdækkede eller både valutakurssikrede og varighedsafdækkede. Aktieklasser kan have forskellige udbyttepolitikker med betegnelserne (akk), (udl), (div), (udb) eller (md), som beskrevet i afsnittet om udbyttepolitik i Prospektet. Følgende gebyrer betales af aktionærerne: Emissionstillæg, indløsningsfradrag og omlægningsgebyr. Alle andre gebyrer betales af afdelingen. Alle gebyrer beregnes som en procentdel af den indre værdi pr. aktie. Der kan blive opkrævet et omlægningsgebyr på maksimalt 1% af aktiernes indre værdi for aktierne i den nye 2 I Forenklet prospekt

3 aktieklasse. Hvis den nye aktieklasse har et højere emissionstillæg, kan aktionæren blive opkrævet for den manglende del af emissionstillægget for den pågældende aktieklasse. Forvaltningsselskabet er berettiget til at modtage eventuelle gebyrer for omlægninger samt afrundingsbeløb. De årlige forvaltnings- og rådgivningsgebyrer er indregnet i aktiens indre værdi undtagen for aktieklassen X, hvor et gebyr for forvaltning af afdelingen pålægges administrativt og opkræves direkte hos aktionæren af forvaltningsselskabet eller den relevante JPMorgan Chase & Co.-enhed; gebyret for aktieklassen X er derfor anført som intet i tabellen over gebyrer og omkostninger, da det ikke pålægges afdelingen. Forvaltningsselskabet kan til enhver tid, og udelukkende efter eget skøn, beslutte at nedsætte denne sats (som kan blive reduceret til 0.0%). Afdelingen afholder alle sine ordinære og ekstraordinære driftsomkostninger samt sine transaktionsomkostninger. Drifts- og administrationsomkostninger inkluderer, men er ikke begrænset til forvaltnings- og administrationsgebyrer, og er indregnet i aktiens indre værdi. Hvis de beregnes som en fast procentdel, bærer forvaltningsselskabet den del, der måtte overstige den faste procentdel. Hvis de faktiske omkostninger beløber sig til mindre end den angivne procentdel, er forvaltningsselskabet berettiget til at tilbageholde differencen. Hvis der er et loft over drifts- og administrationsomkostningerne, bærer forvaltningsselskabet beløb over dette loft. Hvis de faktiske omkostninger beløber sig til mindre end den angivne procentdel, vil gebyrerne blive reduceret med beløbsforskellen. Hvis der opkræves et resultatgebyr, er det anført ovenfor. Hvis der opkræves et resultatgebyr, foretages der på hver vurderingsdag ( vurderingsdag )1 en tilvækst for resultatgebyr for den forrige vurderingsdag. I perioder med store kursudsving på markedet vil dette kunne give anledning til usædvanlige udsving i den indre værdi pr. aktie for de aktieklasser, der beregner resultatgebyr. Disse udsving kan forekomme, når påligning af resultatgebyret resulterer i, at den indre værdi pr. aktie falder, samtidig med at afkastet på de underliggende aktiver er steget. Omvendt kan et negativt resultatgebyr foranledige, at den indre værdi pr. aktie stiger, samtidig med at de underliggende aktiver er faldet. Resultatgebyret betales årligt. I tilfælde af, at afdelingens resultater i et år har ligget under referenceindekset, vil der blive anvendt en claw-back -mekanisme eller en high watermark -mekanisme for at sikre, at forvaltningsselskabet ikke modtager noget resultatgebyr, før det manglende resultat er indhentet igen. Nærmere oplysninger om både claw-backmekanismen og high watermarkmekanismen findes i Bilag V Beregning af resultatgebyrer. Udbyttepolitik Det er hensigten, at (udl) -aktieklasser skal udbetale udbytte, hvor dette er hensigtsmæssigt, således at disse aktieklasser i selskabet fortsat kan betragtes som udloddende i henseende til britisk skattelovgivning vedrørende udenlandske afdelinger for regnskabsåret, der slutter den 30. juni I de efterfølgende år kan disse aktieklasser betale udbytte, hvis dette er hensigtsmæssigt, og de har til hensigt at imødekomme betingelserne for at kunne blive betragtet som rapporterende i. Se Afsnit 5. Det Forenede Kongerige i Bilag I Oplysninger til investorer i visse lande for nærmere oplysninger. (div) - eller (udb)-aktieklasser kan udbetale udbytte, men vil ikke kunne (md) -aktieklasser vil normalt udbetale udbytte på månedsbasis. De vil ikke kunne (akk) -aktieklasser vil normalt ikke udbetale udbytte og vil derfor ikke kunne Udbetaling af udbytte for udloddende aktieklasser vil normalt finde sted hvert år i september, medmindre andet er anført i Bilag III Nærmere oplysninger om afdelingerne. Beskatning af selskabet I henhold til gældende lov og praksis er selskabet ikke indkomst- eller udbytteskattepligtigt i Luxembourg. Imidlertid er selskabet i Luxembourg pligtigt til at betale en tegningsafgift ( taxe d abonnement ) på op til 0,05% pr. år af den indre værdi for hver aktieklasse ved udgangen af det relevante kvartal (0,01% for aktieklasser, der kun omfatter institutionelle investorer, som defineret af luxembourgske love og regulativer som fx aktieklasserne I og X). Der pålignes ikke skat af den del af afdelingens aktiver, der investeres i investeringsforeninger, der er etableret i Luxembourg, under forudsætning af, at sådanne investeringsforeninger allerede er blevet pålignet en sådan skat. Selskabet kan blive beskattet af renteindtægter udbytter og kapitalindkomst i oprindelseslandene, og denne skat kan muligvis ikke refunderes. Beskatning af aktionærerne Rådet for den Europæiske Union vedtog den 3. juni 2003 rådsdirektiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger ( direktivet ). Direktivet blev implementeret i Luxembourg ved lov af 21. juni 2005 med senere ændringer ( EUSD-loven ). I henhold til EUSD-loven kan udbytte og/eller indløsningsprovenu af en afdelings aktier, der udbetales til enkeltpersoner, blive pålagt udbytteskat eller give anledning til udveksling af oplysninger med skattemyndighederne. Hvorvidt EUSD-loven er gældende i bestemte tilfælde, og hvilke konsekvenser den i givet fald vil få, afhænger af forskellige faktorer som for eksempel den pågældende afdelings aktiver, betalingsagentens geografiske placering samt de involverede aktionærers skattemæssige bopæl. Yderligere oplysninger om konsekvenserne af direktivet og EUSD-loven findes i Prospektet, og det tilrådes endvidere, at investorerne konsulterer deres finans- eller skatterådgivere. Hvilke følger en investering i afdelingen vil få for enkeltpersoners skattepligt, afhænger af den skattelovgivning, der gælder for den enkelte investor. Det anbefales derfor, at investorerne rådfører sig med lokale skatterådgivere. Køb, salg og omlægning af aktier Anmodninger om tegning, indløsning eller omlægning af aktier skal sendes til de lokale salgsagenter, distributører eller forvaltningsselskabet og være modtaget på en vurderingsdag senest klokken En vurderingsdag er enhver børsdag, undtagen de dage, i relation til afdelingens investeringer, hvor de børser eller markeder, hvor en væsentlig del af den pågældende afdelings investeringer handles, er lukket. Hvor handlen på sådanne børser eller markeder er begrænset eller suspenderet kan forvaltningsselskabet, med hensyntagen til de fremherskende markedsvilkår eller andre relevante faktorer, beslutte hvorvidt en børsdag skal være en vurderingsdag. Ved fravigelse af ovennævnte skal, på nytårsaftensdag, for så vidt denne dag ikke er en lørdag eller søndag, den indre værdi pr. aktie i hver aktieklasse for denne dag gøres tilgængelig på selskabets hjemstedsadresse, selvom der ikke på denne dag vil blive gennemført handler. En børsdag er alle hverdage, bortset fra nytårsdag, 2. påskedag samt 24., 25. og 26. december. Forenklet prospekt I 3

4 Luxembourg-tid. Købte aktier vil blive udstedt til den udbudskurs (indre værdi pr. aktie med tillæg af eventuelt emissionstillæg), der er gældende den pågældende dag, og indløste aktier vil blive solgt til den købskurs (indre værdi pr. aktie med fradrag af evt. indløsningsfradrag), der gælder den pågældende dag, begge beløb afrundet (se Prospektet for nærmere oplysninger om beregning af priser). Omlægninger mellem selskabets afdelinger vil normalt blive effektueret på de to afdelingers første fælles vurderingsdag efter modtagelse af instruktionerne, normalt på baggrund af købskurs til indre værdi plus det gældende omlægningsgebyr og et evt. supplerende emissionstillæg som beskrevet ovenfor. 2 Forvaltningsselskabet kan indgå aftaler med bestemte distributører eller salgsagenter, hvori de accepterer at handle som eller udpege nominees for investorer, der tegner aktier gennem deres faciliteter. For at mindske risikoen for fejl og svig, vil forvaltningsselskabet muligvis se sig nødsaget til at bede om verifikation, bekræftelse eller afklaring af aktionærens betalingsinstrukser i forbindelse med indløsningsanmodninger og udbyttebetalinger. Øvrige vigtige oplysninger Afdelingens regnskabsår slutter 30. juni Struktur Selskabet driver separate afdelinger, som hver især repræsenteres af en eller flere aktieklasser. Afdelingerne adskiller sig ved deres særlige investeringspolitik eller andre karakteristika. Det fuldstændige Prospekt indeholder en beskrivelse af alle afdelinger. Juridisk opbygning En afdeling af JPMorgan Investment Funds, et investeringsselskab med variabel kapital, der er omfattet af del I i Luxembourgs lov af 20. december 2002 vedrørende virksomhed med kollektive investeringer, med senere ændringer. Selskabets stiftelsesdato 14/04/69 Forvaltningsselskab og hjemstedsagent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Telefon: Telefax: Hjemsted European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Aktiernes indre værdi er tilgængelig på selskabets hjemstedsadresse. Regulerende myndighed Commission de Surveillance du Secteur Financier, Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Uafhængig revisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, 2 Faste opsparingsplaner, indløsnings- og omlægningsprogrammer kan være tilgængelige i Italien. Yderligere oplysninger er anført i den seneste version af den italienske ansøgningsformular, som kan fås ved henvendelse til autoriserede distributører. Nærværende forenklede prospekt indeholder udelukkende grundlæggende oplysninger om afdelingen og investeringsselskabet. Tegning af aktier kan kun finde sted på baggrund af det seneste Prospekt og et eventuelt lokalt udbudsdokument for de relevante afdelinger, der indeholder flere oplysninger om omkostninger, startgebyrer og mindste investeringsbeløb. Hvis De ønsker mere detaljerede oplysninger, kan De gratis rekvirere det seneste Prospekt samt års- og halvårsregnskaber hos forvaltningsselskabet eller direkte på eller via DA 05/11 4 I Forenklet prospekt

5 ADDENDA Beskatning i Danmark af danske investorer Det følgende supplerer, udgør en del af og skal læses i sammenhæng med det fulde og det forenklede prospekt for JPMorgan Funds ( Fonden ) dateret september Beskrivelsen i det følgende er baseret på dansk skattelovgivning som gældende den 16. februar Det følgende resumé har ikke til formål at udgøre en fyldestgørende beskrivelse af alle de skattemæssige overvejelser, der måtte være relevante i forbindelse med køb, besiddelser eller salg af aktier og har ikke til formål at behandle de skattemæssige konsekvenser relevante for alle grupper af investorer, nogen for hvem særlige regler måtte gælde (såsom næringsdrivende). Potentielle investorer opfordres under alle omstændigheder på det kraftigste at kontakte deres egen skatterådgiver for at klarlægge de individuelle konsekvenser af deres investering, besiddelse og salg af aktierne. Fonden yder ingen garantier vedrørende de skattemæssige konsekvenser af køb, besiddelse eller salg af aktierne. Fonden er omfattet af UCITS-direktivet og anses følgelig for et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Fysiske personer Personer, der investerer i et investeringsselskab, er skattepligtige af avancer og tab på et urealiseret grundlag (i henhold til lagerprincippet). Avancer og tab opgøres som den årlige stigning eller nedgang i værdien af investorens aktier i investeringsselskabet. Den årlige periode, som anvendes ved opgørelsen, er investoren kun har ejet aktierne i en del af investeringsselskabets indkomstår, medregnes stigningen eller nedgangen over den faktiske ejertid i investorens indkomst. For aktier, som investor har erhvervet i løbet af indkomståret, træder anskaffelsessummen således i stedet for aktiernes værdi ved begyndelsen af investeringsselskabets indkomstår, og for aktier, som investoren har afstået i løbet af indkomståret, træder afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved udgangen af investeringsselskabets indkomstår. Hvis investor ikke har afhændet aktierne i investeringsselskabet i løbet af tab i sin skattepligtige indkomst i det indkomstår, som omfatter sidste dag i investoren har afhændet sine aktier i løbet af tab vedrørende de afhændede aktier i det indkomstår, som omfatter dagen, hvor aktierne blev afhændet. Avancer og tab beskattes normalt som kapitalindkomst med op til 47,5 % i 2011 (satsen sænkes til 45,5 % i 2012, 43,5 % i 2013 og 42 % i 2014). Hvis personen anses for næringsdrivende i forhold til aktierne i investeringsselskabet, beskattes avancer og tab normalt som personlig indkomst med op til 56 %. Udbytter beskattes som kapitalindkomst i overensstemmelse med satserne beskrevet ovenfor. Selskaber Selskaber, der investerer i et investeringsselskab, er skattepligtige af avancer og tab på et urealiseret grundlag (i henhold til lagerprincippet). Avancer og tab opgøres som den årlige stigning eller nedgang i værdien af investorens aktier i investeringsselskabet. Den årlige periode, som anvendes ved opgørelsen, er investoren kun har ejet aktierne i en del af investeringsselskabets indkomstår, medregnes stigningen eller nedgangen over den faktiske ejertid i investorens indkomst. For aktier, som investor har erhvervet i løbet af indkomståret, træder anskaffelsessummen således i stedet for aktiernes værdi ved begyndelsen af investeringsselskabets indkomstår, og for aktier, som investoren har afstået i løbet af indkomståret, træder afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved udgangen af investeringsselskabets indkomstår. Hvis investor ikke har afhændet aktierne i investeringsselskabet i løbet af tab i sin skattepligtige indkomst i det indkomstår, som omfatter sidste dag i investoren har afhændet sine aktier i løbet af tab vedrørende de afhændede aktier i det indkomstår, som omfatter dagen, hvor aktierne blev afhændet. Avancer, tab og udbytter beskattes som almindelig selskabsindkomst med 25 %. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og indskud på pensionskonti Avancer og tab beskattes på et urealiseret grundlag (i henhold til lagerprincippet). Avancer, tab og udbytte beskattes med 15 %. Skattepligten påhviler som udgangspunkt den enkelte pensionsopsparer. Dog beskattes livsforsikringsselskaber, pensionskasser mv. særskilt i visse situationer som nærmere beskrevet i pensionsafkastbeskatningsloven. Livsforsikringsselskaber er også selskabsskattepligtige og således underlagt de skatteregler, der er beskrevet ovenfor under overskriften Selskaber. Beskatningen i henhold til reglerne om selskabsbeskatning dækker den del af indkomsten, der ikke kan henføres til rene livsforsikringsaktiviteter. Pensionsafkastbeskatningsreglerne tilsigter derimod at beskatte det afkast, der udbetales til den forsikrede. Særlige regler sikrer, at livsforsikringsselskaberne ikke udsættes for dobbeltbeskatning. Banker Banker, der investerer i investeringsselskaber, beskattes af avancer og tab på et urealiseret grundlag (i henhold til lagerprincippet) med 25 %. Udbytter beskattes med 25 %. Forenklet prospekt I 5

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

PROSPEKT CARNEGIE FUND II

PROSPEKT CARNEGIE FUND II PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere