DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal er fortsat, og med et driftsresultat før særlige poster på millioner kroner i første halvår af 2012, svarende til en vækst i EBITA på ca. 5 % har DSV realiseret koncernens hidtil bedste resultat for perioden. Nettoomsætningen udgør millioner kroner (2011: millioner kroner) Bruttofortjenesten udgør millioner kroner (2011: millioner kroner), svarende til en bruttomargin på 22,6 % (2011: 22,3 %) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgør millioner kroner (2011: millioner kroner), svarende til en EBITA margin på 5,6 % (2011: 5,4 %) Særlige poster, netto udgør en omkostning på 251 millioner vedrørende tidligere udmeldt restruktureringsplan (2011: 0 millioner kroner) Resultat før skat udgør 835 millioner kroner (2011: 969 millioner kroner) Periodens resultat udgør 592 millioner kroner (2011: 703 millioner kroner) Periodens justerede resultat udgør 834 millioner kroner (2011: 750 millioner kroner) Udvandet justeret resultat pr. aktie for perioden udgør 4,48 kroner (2011: 3,68 kroner) og for den seneste 12 måneders periode 8,61 kroner (2010/2011: 6,97 kroner) Frie pengestrømme udgør 528 millioner kroner (2011: millioner kroner) DSV fastholder de offentliggjorte forventninger til 2012 som omtalt på side 6, dog forventes den effektive skatteprocent for 2012 at udgøre 29,0 % mod tidligere forventet 27,0 %. Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om iværksættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram på 300 millioner kroner. Henvendelse vedrørende delårsrapport Spørgsmål rettes til: Adm. direktør Jens Bjørn Andersen, telefon eller finansdirektør Jens H. Lund, telefon Denne meddelelse er tilgængelig på internettet på adressen: Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Med venlig hilsen DSV A/S DSV A/S, Banemarksvej 58, 2605 Brøndby, telefon , telefax , CVR nr , Global Transport and Logistics DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har ca ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere end 60 lande. I kraft af et internationalt netværk af partnere er vi i stand til at levere ydelser over hele verden og er dermed en stærk spiller på det globale marked. Som resultat af vores professionelle og fordelagtige løsninger realiserede vi en omsætning på 44 milliarder kroner i Side 1 af 19

2 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Q Q YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Periodens resultat Justeret resultat for perioden Balancen Balance Egenkapital Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Nøgletal (pct.) * Bruttomargin 22,5 22,7 22,3 22,6 EBITA-margin 5,9 6,0 5,4 5,6 EBIT-margin 5,9 6,0 5,4 4,5 EBITA i procent af bruttofortjeneste (conversion ratio) 26,0 26,6 24,3 24,8 Effektiv skatteprocent 28,0 29,7 27,4 29,1 ROIC før skat inklusive goodwill og kunderelationer (ROIC) ROIC før skat eksklusive goodwill og kunderelationer 17,9 19,9 57,2 66,5 Egenkapitalforrentning (ROE) 22,0 23,7 Soliditetsgrad 26,5 22,5 Nettorentebærende gæld/ebitda (Finansiel gearing) 2,1 2,2 Aktienøgletal Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. for perioden Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. for de seneste 12 måneder Resultat pr. aktie á 1 kr. for perioden Resultat pr. aktie á 1 kr. for de seneste 12 måneder 2,05 2,47 3,68 4,48 6,97 8,61 1,93 2,33 3,45 3,20 6,51 7,10 Indre værdi pr. aktie á 1 kr. 30,6 28,8 Antal udstedte aktier ultimo (tusind) Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier (tusind) for perioden Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) for perioden Gennemsnitligt antal aktier (tusind) for de seneste 12 måneder Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) for de seneste 12 måneder Noteret aktiekurs ultimo perioden 123,30 116,10 Medarbejdere Antal ansatte ultimo *) For definition af nøgletal henvises til årsrapport 2011, side 79. Side 2 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

3 Ledelsesberetning Den gode udvikling fra årets første kvartal er fortsat, og med et driftsresultat før særlige poster på millioner kroner i første halvår af 2012, svarende til en vækst i EBITA på ca. 5 % har DSV realiseret koncernens hidtil bedste resultat for perioden. Både Air & Sea og Road divisionerne har opnået vækst i indtjeningen, på trods af udfordrende markedsvilkår, hvor den økonomiske krise har medført stagnation og fald i transportvolumen på flere markeder, særligt i Sydeuropa. Udvandet, justeret resultat pr. aktie er steget 22 % i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes indtjeningsfremgang samt et fald i antallet af aktier som følge af de gennemførte aktietilbagekøb. Med en en vækst i EBITA på ca. 5 % i første halvår af 2012 har DSV realiseret koncernens hidtil bedste resultat for perioden. Nettoomsætning DSV har i første halvår 2012 realiseret en nettoomsætning på millioner kroner mod millioner kroner i tilsvarende periode i Det svarer til en stigning på 0,3 %, når der korrigeres for køb og salg af aktiviteter samt valutakursudvikling. NETTOOMSÆTNING YTD (49 %) (11 %) (40 %) Air & Sea Road Solutions Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste for første halvår af 2012 udgør millioner kroner mod millioner kroner for den tilsvarende periode sidste år, svarende til en organisk vækst på 1,7 %. Air & Sea divisionen har realiseret en vækst i bruttofortjenesten på 2,9 % i første halvår af 2012 på trods af et lidt lavere aktivitetsniveau. Det skyldes primært en stigning i den gennemsnitlige bruttofortjeneste pr. forsendelse. Road divisionen har ligeledes realiseret en stigning i bruttoavancen på 2,9 %, primært som følge af højere aktivitetsniveau. Solutions divisionen har som følge af engangsomkostninger ved opstart af nye kontrakter samt en svag markedsudvikling i Sydeuropa realiseret et mindre fald i bruttoavancen. BRUTTOFORTJENESTE YTD (44 %) 712 (14 %) (42 %) Air & Sea Road Solutions Side 3 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

4 Koncernens samlede bruttomargin for første halvår udgør 22,6 % mod 22,3 % i samme periode i Air & Sea og Road divisionerne har forbedret bruttomarginen i forhold til tilsvarende periode sidste år. Solutions divisionen har derimod oplevet et fald i bruttomarginen i de første 6 måneder af 2012 i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Koncernens EBITA i første halvår af 2012 udgør millioner kroner mod millioner kroner for den tilsvarende periode i Den organiske vækst udgør 2,6 %. EBITA-marginen udgør 5,6 % for første halvår af 2012 mod 5,4 % i tilsvarende periode i Conversion ratio udgør 24,8 % mod 24,3 % i den tilsvarende periode i Stigningen i EBITA-margin skyldes fremgang i Air & Sea divisionen og Road divisionen, mens Solutions divisionen har realiseret en lavere EBITA margin. De initiativer, der blev iværksat i begyndelsen af 2012 med henblik på at effektivisere forretningsprocesser og tilpasse omkostningsbasen forløber planmæssigt, og det forventes fortsat, at restruktureringsplanen vil have effekt i anden halvdel af Stigningen i conversion ratio er et resultat af højere bruttofortjeneste og fortsat fokus på effektivisering af arbejdsgange og it-anvendelse. EBITA YTD 2012 Reguleret for amortisering af kunderelationer på 54 millioner kroner og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse på 19 millioner kroner udgør koncernens EBITA for årets første 6 måneder millioner kroner. Det tilsvarende resultat for samme periode i 2011 udgjorde millioner kroner. Finansielle omkostninger, netto Finansielle omkostninger, netto udgør 156 millioner kroner i første halvår af 2012 mod 214 millioner kroner i samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere gennemsnitlig rentesats på koncernens gæld. Særlige poster, netto Særlige poster, netto i perioden udgør 251 millioner kroner og vedrører den i årsrapporten 2011 omtalte engangsudgift i forbindelse med den igangværende restruktureringsplan. Resultat før skat Resultat før skat udgør 835 millioner kroner i første halvår af 2012 mod 969 millioner kroner for den tilsvarende periode i Posten er negativt påvirket af særlige poster på 251 millioner kroner, der delvist er opvejet af højere EBITA samt lavere finansielle omkostninger. Effektiv skatteprocent Den effektive skatteprocent udgør 29,1 for første halvår af 2012, mod 27,4 i samme periode i Skatteprocenten er påvirket af enkeltstående koncerninterne omstruktureringer samt ikkefradragsberettigede omkostninger i forbindelse med restruktureringsplanen. Den langsigtede skatteprocent forventes fortsat at udgøre 27 %. 484 (38 %) 114 (9 %) 674 (53 %) Air & Sea Road Solutions Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie for første halvår af 2012 udgør 4,48 kroner, hvilket er en stigning på 22 % i forhold til tilsvarende periode i 2011, hvor udvandet justeret resultat pr. aktie udgjorde 3,68 kroner. For den seneste 12 måneders periode udgør udvandet justeret resultat pr. aktie 8,61 kroner mod 6,97 kroner i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 23,5 %. ORGANISK VÆKST Q Valutakurseffekt Akkvisitioner, netto Organisk vækst Organisk vækst (%) Q Nettoomsætning ,1% Bruttofortjeneste ,4% EBITA ,5% 687 YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning ,3% Bruttofortjeneste ,7% EBITA ,6% Side 4 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

5 Balancen Balancen udgør millioner kroner pr. 30. juni 2012 mod millioner kroner pr. 31. december Egenkapital Pr. 30. juni 2012 udgør koncernens egenkapital millioner kroner. Pr. 31. december 2011 udgjorde koncernens egenkapital millioner kroner. Udviklingen skyldes aktietilbagekøb, periodens resultat, udloddet udbytte samt værdiregulering af sikringsinstrumenter. Der er i perioden udbetalt et ordinært udbytte på 190 millioner kroner, svarende til 1 krone pr. aktie. Det seneste aktietilbagekøbsprogram (iværksat den 27. april 2012) på 400 millioner kroner, blev afsluttet den 30. juli Der er i de første 6 måneder af 2012 tilbagekøbt aktier for i alt 588 millioner kroner. Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde den 30. juni stk., svarende til 2,82 % af det samlede antal udstedte aktier på stk. Soliditetsgraden eksklusive minoritetsinteresser udgør 22,5 %. Dette er et fald i forhold til 31. december 2011, hvor den tilsvarende soliditetsgrad udgjorde 23,2 %. Faldet skyldes, at aktietilbagekøb samt udbetaling af udbytte overstiger periodens resultat. UDVIKLING I EGENKAPITAL YTD 2011 YTD 2012 Egenkapital 1. januar Periodens resultat Køb og salg af egne aktier, netto Udbytte Valutakursregulering 17 4 Dagsværdiregulering af renteswaps Øvrige Egenkapital 30. juni Nettoarbejdskapital Koncernen har en pengebinding i nettoarbejdskapital på 96 millioner kroner pr. 30. juni 2012 mod 1 million kroner pr. 31. december I forhold til beregnet helårsomsætning udgør nettoarbejdskapitalen 0,2 % pr. 30. juni Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgjorde 241 millioner kroner pr. 30. juni 2011, svarende til 0,5 % af helårsomsætningen. Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgør millioner kroner pr. 30. juni 2012, mod millioner kroner pr. 31. december Varigheden på koncernens langfristede kreditfaciliteter udgør 4,0 år, og den korteste af koncernens revolverende kreditter har et opsigelsesvarsel på 24 måneder. Koncernen har således et solidt finansielt fundament for at fortsætte den nuværende strategi. Pengestrømme Nedenfor er koncernens pengestrømme i de første 6 måneder af 2012 sammenholdt med den tilsvarende periode i PENGESTRØMSOPGØRELSE YTD 2011 YTD 2012 Periodens resultat før skat Ændring i arbejdskapital, eksklusive forskydning i hensat selskabsskat samt kortfristede del af hensatte forpligtelser m.v Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Køb og salg af dattervirksomheder/aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 729 millioner kroner i de første 6 måneder af 2012 mod 703 millioner kroner i den tilsvarende periode i Pengestrømme fra driftsaktivitet er negativt påvirket af betaling af skat i forbindelse med afgørelse af en skattesag samt udbetalinger i forbindelse med den igangværende restruktureringsplan. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør en nettoudbetaling på 201 millioner kroner mod en nettoindbetaling på 376 millioner kroner i samme periode i Første halvår 2011 var positivt påvirket af ejendomstransaktioner. Frie pengestrømme Frie pengestrømme for perioden udgør 528 millioner kroner mod millioner kroner i samme periode sidste år. De samlede frie pengestrømme forløber som forventet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømmene fra finansieringsaktivitet udgør en nettoudbetaling på 413 millioner kroner primært vedrørende aktietilbagekøbsprogrammer samt udbetalt udbytte. Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Koncernens investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgør millioner kroner pr. 30. juni 2012 mod millioner kroner pr. 30. juni Faldet skyldes en forbedret nettoarbejdskapital. Side 5 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

6 Afkast på investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer (ROIC) Afkastet på den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer for den seneste 12 måneders periode udgør 19,9 % mod 17,9 % i den tilsvarende periode af Stigningen skyldes højere EBITA samt lavere investeret kapital. Påvirkning af sæsonudsving Koncernens aktivitet er ikke i væsentlig omfang påvirket af sæsonudsving. Begivenheder efter balancedagen for delårsrapporten Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen for halvårsrapporten. Kapitalnedsættelse DSV har den 18. april 2012 gennemført nedsættelse af selskabets aktiekapital. Nedsættelsen er gennemført i overensstemmelse med beslutningen på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts 2012 om at nedsætte aktiekapitalen med nominelt kroner. DSV s aktiekapital udgør herefter nominelt kroner, svarende til stk. aktier á nominelt 1 kr. med én stemmeret pr. aktie. Kapitalnedsættelsen er sket ved annullering af stk. egne aktier. Efter afslutning af det seneste aktietilbagekøbsprogram den 30. juli 2012 ejer DSV i alt stk. egne aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,28 % af det samlede antal udstedte aktier. Væsentlige risici Koncernens risikoforhold er omtalt i årsrapporten for 2011, hvortil der henvises. Som tidligere omtalt har DSV, i lighed med en række andre internationale transportkoncerner, modtaget henvendelse og forespørgsler fra konkurrencemyndighederne vedrørende påståede brud på konkurrencelovgivningen. Enkelte sager er afgjort, herunder de 2 sager omtalt i selskabsmeddelelse nr. 443 og 445. Forventninger til 2012 DSV fastholder de offentliggjorte forventninger til 2012, med undtagelse af den forventede effektive skatteprocent for året. Der forventes således: Bruttofortjenesten forventes at ligge i niveauet millioner kroner Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) forventes at ligge i niveauet millioner kroner Særlige poster forventes at udgøre 250 millioner kroner Finansielle poster forventes at udgøre 300 millioner kroner Selskabets effektive skatteprocent forventes at udgøre 29,0 % i 2012, mod tidligere 27,0 %. For de kommende år forventes det fortsat, at den effektive skatteprocent vil ligge på ca. 27,0 %. Frie pengestrømme reguleret for køb af virksomheder forventes at udgøre omkring millioner kroner På baggrund af markedsudviklingen i første halvdel af 2012 samt forventningerne til resten af året nedjusteres forventningerne til markedsvæksten i transportvolumen for hele FORVENTET MARKEDSVÆKST I TRANSPORTVOLUMEN, 2012 Tidligere Justeret Søfragt TEU 4-5 % 3-4 % Luftfragt ton 0 % -3-4 % Road 1-2 % 0 % Solutions 1-2 % 1-2 % Ovenstående forventninger er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder. Væsentlige faktorer, som kan påvirke koncernens faktiske resultater, er blandt andet, men ikke begrænset til, uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold, ændret efterspørgsel efter DSV s ydelser, branchekonsolidering og effekter ved køb og salg af virksomheder samt øvrige væsentlige forhold herunder ændringer i rente- og valutakursudvikling. Disse forhold kan medføre, at koncernens faktiske udvikling og resultater kan afvige fra de anførte forventninger. Sagerne forventes samlet ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. Side 6 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

7 Air & Sea division Aktiviteter Air & Sea divisionen er specialiseret i godstransport med fly og skib. Divisionen har et globalt netværk, og de primære fokusområder er transport mellem Fjernøsten, Europa og Nordamerika. Ud over de traditionelle fragtservices har divisionen en projektafdeling. Den faktiske operationelle udførelse af transporterne er outsourcet til underleverandører. Den organiske vækst i EBITA i andet kvartal af 2012 udgør ca. 3 % i forhold til samme periode sidste år. RESULTATOPGØRELSE Q Q YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) NØGLETAL Q Q YTD 2011 YTD 2012 Bruttomargin, % 21,5 21,6 21,1 22,0 Conversion ratio, % 33,8 34,6 32,0 32,3 EBITA margin, % 7,3 7,4 6,8 7,1 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 20,1 22,6 Side 7 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

8 Markedsudvikling Globalt har markedet for containertransport med søfragt i første halvår af 2012 udvist en svag vækst, mens luftfragtmarkedet har været præget af tilbagegang. Det er fortsat vækstmarkederne i bl.a. Asien og Sydamerika, der leverer den bedste udvikling i fragtmængderne, mens specielt import til Europa, herunder særligt Sydeuropa, har været faldende. Divisionens udvikling i forhold til markedet i andet kvartal af 2012 er en forbedring i forhold til udviklingen i det foregående kvartal. Der er i divisionen fortsat høj fokus på initiativer, der skal styrke DSV s markedsposition. Divisionen har i første halvår af 2012 realiseret et fald i søfragtvolumen (TEU) på ca. 1 % i forhold til samme periode i Det globale marked vurderes at være steget ca. 3-4 % i samme periode. I andet kvartal af 2012 har divisionen realiseret en stigning i søfragtvolumen på 1 % mod en markedsudvikling på 3-4 %. Luftfragtvolumen (ton) i første halvår af 2012 er for divisionen faldet med ca. 3 % i forhold til samme periode i Dette vurderes at være lidt bedre end markedsudviklingen. I andet kvartal af 2012 er divisionens volumen faldet ca. 3 %, mens markedet vurderes at være faldet 4-5 %. Divisionen har en målsætning om at øge transportvolumen mere end markedsvæksten og dermed tage markedsandele. Det er samtidig en klar målsætning at vækst og vundne markedsandele opnås på vilkår, der sikrer, at ny transportvolumen bidrager positivt til divisions resultat. Nettoomsætning Nettoomsætningen er i de første 6 måneder af 2012 faldet 2,2 % i forhold til samme periode sidste år, når der korrigeres for køb og salg af aktiviteter samt valutakursudvikling. Faldet skyldes primært lavere volumen samt lavere gennemsnitlige fragtrater hos rederier og luftfartsselskaber i begyndelsen af året. I andet kvartal af 2012 udgør den organiske vækst i nettoomsætningen 2,9 %, og denne stigning kan primært henføres til stigende søfragtrater i perioden. Bruttofortjeneste Divisionen har opnået en organisk vækst i bruttofortjenesten på 2,9 % i de første 6 måneder af 2012 i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen i indtjeningen pr. sending i forhold til samme periode sidste år har mere end opvejet den faldende volumen inden for både sø- og luftfragt. I andet kvartal af 2012 udgør den organiske vækst i bruttofortjenesten 3,6 %, og stigningen er fortsat i høj grad et resultat af forbedret indtjening pr. sending i forhold til samme periode sidste år, inden for både sø- og luftfragt. Rederierne har fra 1. marts og i løbet af andet kvartal gennemført historisk høje ratestigninger, og det er meget tilfredsstillende at konstatere, at divisionen under disse markedsvilkår har fastholdt indtjeningen pr. sending på et højt niveau. Air & Sea divisionens bruttomargin udgjorde 22,0 % i de første 6 måneder af 2012 mod 21,1 % for den tilsvarende periode i Den højere bruttomargin skyldes forbedret indtjening pr. sending samt effekten af de lavere gennemsnitlige fragtrater i første kvartal af Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Den organiske vækst i EBITA i de første 6 måneder af 2012 udgør 1,7 %. Væksten er primært opnået i andet kvartal af 2012, hvor den organiske vækst udgør 3,0 %. Divisionen har i andet kvartal af 2012 opnået det hidtil bedste resultat for et kvartal. Det skyldes primært fremgang i Amerika og Asien, mens indtjeningen i Europa er realiseret på samme niveau som sidste år, på trods af vanskelige markedsvilkår, særligt i Sydeuropa. Divisionens EBITA-margin i de første 6 måneder udgør 7,1 % mod 6,8 % i samme periode sidste år. Conversion ratio udgør 32,3 % for første halvår af 2012 mod 32,0 % i tilsvarende periode Nettoarbejdskapital Air & Sea divisionens pengebinding i nettoarbejdskapital udgør 637 millioner kroner pr. 30. juni 2012 mod 539 millioner kroner pr. 30. juni ORGANISK VÆKST Q Valutakurseffekt Akkvisitioner, netto Organisk vækst Organisk vækst (%) Q Nettoomsætning ,9% Bruttofortjeneste ,6% EBITA ,0% 376 YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning ,2% Bruttofortjeneste ,9% EBITA ,7% 674 Side 8 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

9 AIR & SEA SEGMENTOPLYSNINGER Omsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før særlige poster EBITA margin Conversion ratio YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 Europa ,7 4,8 26,1 25,6 Asien ,0 8,8 43,6 43,1 Amerika ,7 11,2 50,6 50,8 Elimineringer mv I alt ,8 7,1 32,0 32,3 FORDELING, SØ- OG LUFTFRAGT Søfragt Luftfragt Q Q YTD 2011 YTD 2012 Q Q YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin, % 21,5 20,8 20,9 21,6 21,5 22,6 21,4 22,6 Volumen (TEU / Ton) Side 9 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

10 Road division Aktiviteter Road divisionen tilbyder transport af full loads, part loads samt stykgods i alle europæiske lande. Transportydelserne udføres primært i DSV s eget netværk, og divisionen er repræsenteret i 32 lande i Europa. Den faktiske operationelle udførelse af transporterne er i alt overvejende grad outsourcet til underleverandører. Den organiske vækst i EBITA udgør 13,9 % i første halvår af 2012 i forhold til samme periode sidste år. RESULTATOPGØRELSE Q Q YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) NØGLETAL Q Q YTD 2011 YTD 2012 Bruttomargin, % 19,3 19,7 19,0 19,3 Conversion ratio, % 21,9 23,3 19,6 21,7 EBITA margin, % 4,2 4,6 3,7 4,2 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 20,4 22,9 Side 10 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

11 Markedsudvikling Markedsudviklingen i Europa er fortsat kendetegnet af regionale forskelle; det meste af Sydeuropa oplever fald i transportmængderne, mens udviklingen i Nord- og Østeuropa har været bedre. Markedsudviklingen i andet kvartal af 2012 har været svagere end i første kvartal på de fleste europæiske markeder. Divisionens volumen (målt på antal sendinger) er i første halvår af 2012 steget med ca. 2 % i forhold til samme periode i Markedet generelt vurderes at være faldet 1-2 % i samme periode. I andet kvartal af 2012 er divisionens volumen steget ca. 1 %, mens markedet vurderes at være faldet ca. 1-2 % i samme periode. Samlet vurderes det således, at Road divisionen har været i stand til at tage markedsandele på de fleste markeder. Nettoomsætning Road divisionen har i de første 6 måneder af 2012 opnået en organisk vækst i nettoomsætningen på 1,2 % i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært højere volumen. I andet kvartal af 2012 er omsætningen faldet 1,2 %, og faldet skyldes primært en ændring af produktmix. Divisionen har opnået en stigning inden for national distribution, hvor omsætningen pr. sending er lavere end for internationale transporter. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Den organiske vækst i EBITA udgør 13,9 % i første halvår af 2012 i forhold til samme periode sidste år. I andet kvartal af 2012 udgør den organiske vækst i EBITA 7,8 %. Divisionens EBITA-margin udgør 4,2 % i de første 6 måneder af 2012 mod 3,7 % i samme periode sidste år. Conversion ratio udgør 21,7 % for de første 6 måneder af 2012 mod 19,6 % i tilsvarende periode Der er høj fokus på at effektivisere arbejdsprocesser og tilpasse omkostningerne i Road divisionen, hvilket afspejles i en fortsat forbedret produktivitet og dermed en højere conversion ratio. Denne proces fortsætter bl.a. i forbindelse med gennemførelsen af Project Operational Excellence. Nettoarbejdskapital Road divisionen har en negativ pengebinding i nettoarbejdskapital på 467 millioner kroner pr. 30. juni 2012 mod en negativ nettoarbejdskapital på 210 millioner kroner pr. 30. juni Bruttofortjeneste Road divisionen har opnået en organisk vækst i bruttofortjenesten på 2,9 % i første halvår af 2012 sammenholdt med samme periode sidste år. Stigningen er en konsekvens af højere volumen, og samtidig har divisionen formået at forbedre den gennemsnitlige indtjening pr. sending. Denne forbedring er en konsekvens af divisionens fortsatte arbejde med at optimere indkøb og planlægning af transporterne, således at transportudstyr og terminaler udnyttes bedst muligt. Samtidig har divisionen afviklet enkelte urentable kundekontrakter eller gennemført prisstigninger, der har medført, at aftalerne nu er rentable. Divisionens bruttomargin udgør 19,3 % i første halvår af 2012, mod 19,0 % i samme periode sidste år. ORGANISK VÆKST Q Valutakurseffekt Akkvisitioner, netto Organisk vækst Organisk vækst (%) Q Nettoomsætning ,2% Bruttofortjeneste ,0% EBITA ,8% 264 YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning ,2% Bruttofortjeneste ,9% EBITA ,9% 484 Side 11 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

12 Solutions division Aktiviteter Solutions divisionen beskæftiger sig med logistikløsninger herunder fragtstyring, outsourcing af lager- og toldhåndtering, distribution samt en lang række serviceydelser i relation til kundernes forsyningskæder. Disse services henvender sig hovedsageligt til større virksomheder inden for mærkevarer. EBITA for de første 6 måneder af 2012 udgør 114 millioner kroner mod 134 millioner kroner i første halvår RESULTATOPGØRELSE Q Q YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) NØGLETAL Q Q YTD 2011 YTD 2012 Bruttomargin, % 29,5 28,3 29,6 27,8 Conversion ratio, % 17,5 16,3 18,1 16,0 EBITA margin, % 5,2 4,6 5,3 4,5 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 11,0 11,9 Side 12 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

13 Markedsudvikling Markedsudviklingen i første halvår af 2012 har været præget af den svage økonomiske udvikling, særligt i Sydeuropa. Markedet for logistikløsninger har samlet udvist en svag vækst, men er fortsat præget af overkapacitet i flere områder, hvilket medfører prispres i forbindelse med genforhandling af kontrakter. Divisionens volumen (målt på antal ordrelinjer) for de første 6 måneder af 2012 er steget ca. 2 % i forhold til første halvår Det europæiske marked som helhed vurderes at være steget ca. 1-2 % i forhold til samme periode sidste år. I andet kvartal af 2012 er divisionens volumen steget ca. 1 %, hvilket vurderes at være på niveau med markedsudviklingen. Nettoomsætning Solutions divisionen har opnået en organisk vækst i nettoomsætning på 2,0 % i de første 6 måneder af 2012 i forhold til samme periode sidste år. Den organiske vækst i andet kvartal af 2012 udgør 1,0 %. Stigningen skyldes primært højere aktivitetsniveau på markeder, hvor divisionen har vundet nye kontrakter, hvilket har kompenseret for et fald i aktivitetsniveauet i Sydeuropa, særligt i Italien, som er et vigtigt marked for divisionen. Bruttofortjeneste Solutions divisionens bruttofortjeneste udgør 712 millioner kroner i første halvår 2012 mod 741 millioner kroner i samme periode sidste år, svarende til et fald på 4,0 %. I andet kvartal af 2012 udgjorde faldet 3,2 % i forhold til andet kvartal Udviklingen i bruttofortjenesten er påvirket af omkostninger i forbindelse med implementeringen af nye kunder og sammenlægning af faciliteter. Omkostningerne hertil har været lavere i andet kvartal af 2012 end i det foregående kvartal. Solutions divisionens bruttomargin udgør 27,8 % i de første 6 måneder af 2012 mod 29,6 % i den tilsvarende periode sidste år. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) EBITA for de første 6 måneder af 2012 udgør 114 millioner kroner mod 134 millioner kroner i samme periode sidste år, svarende til fald på 14,9 %. I andet kvartal udgjorde faldet 9,2 %. Faldet kan primært henføres til den lavere bruttofortjeneste. Divisionens EBITA-margin i de første 6 måneder af 2012 udgør 4,5 % mod 5,3 % i samme periode sidste år. Conversion ratio udgør 16,0 % for første halvår af 2012 mod 18,1 % i den tilsvarende periode Der er i andet kvartal udnævnt ny direktør for divisionen. Den nye ledelse forventes at fortsætte og styrke udviklingen i divisionen. Nettoarbejdskapital Solutions divisionens pengebinding i nettoarbejdskapital udgør 121 millioner kroner pr. 30. juni 2012 mod 153 millioner kroner pr. 30. juni ORGANISK VÆKST Q Valutakurseffekt Akkvisitioner, netto Organisk vækst Organisk vækst (%) Q Nettoomsætning ,0% Bruttofortjeneste ,2% 361 EBITA ,2% 59 YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning ,0% Bruttofortjeneste ,0% 712 EBITA ,9% 114 Side 13 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

14 Anvendt regnskabspraksis og ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU, og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet for Koncernregnskabet for 2011 indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. DSV A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for Ingen af disse har påvirket indregningen og måling i 2012 eller forventes at påvirke DSV A/S. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af delårsrapporten foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregning af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger er uændret i forhold til koncernregnskabet for Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012 for DSV A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som er godkendt af EU, og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Brøndby, den 31. juli 2012 Finanskalender For regnskabsåret 2012 gælder følgende finanskalender for den resterende periode: FINANSKALENDER Børsmeddelelse Dato Stilleperiode opstart 3. kvartal oktober september 2012 Direktion: Jens Bjørn Andersen Adm. direktør Bestyrelse: Kurt K. Larsen Formand Kaj Christiansen Birgit W. Nørgaard Jens H. Lund Finansdirektør Erik B. Pedersen Næstformand Annette Sadolin Thomas Plenborg Side 14 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

15 Delårsregnskab RESULTATOPGØRELSE Q Q YTD 2011 YTD 2012 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat for perioden fordeles således: Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS) á 1 kr. for perioden (DKK) 1,93 2,33 3,45 3,20 Udvandet resultat pr. aktie á 1 kr. for perioden (DKK) 1,91 2,32 3,42 3,18 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Q Q YTD 2011 YTD 2012 Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Opgørelse af totalindkomsten fordeles således: Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser I alt Side 15 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

16 BALANCE, AKTIVER Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Likvider og likvide reserver Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, PASSIVER Aktiekapital Reserver Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 16 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE YTD 2011 YTD 2012 Periodens resultat før skat Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Af- og nedskrivninger Aktiebaseret vederlæggelse Særlige poster - 8 Ændring i hensatte forpligtelser Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -1-3 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i arbejdskapital Ændring i arbejdskapital, eksklusive forskydning i hensat selskabsskat samt kortfristede del af hensatte forpligtelser m.v Finansielle indtægter, betalt Finansielle omkostninger, betalt Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Salg af dattervirksomheder/aktiviteter - 12 Køb af dattervirksomheder/aktiviteter Ændring af øvrige finansielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu ved optagelse/afdrag af langfristede forpligtelser, netto Optagelse af andre finansielle forpligtelser Aktionærerne: Udbetalt udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Øvrige transaktioner med kapitalejerne 1 5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Periodens pengestrøm Valutakursreguleringer Likvider beholdninger, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af balance og resultatopgørelse. Side 17 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

18 EGENKAPITALOPGØRELSE 1. JANUAR 30. JUNI 2011 Aktiekapital Reserve for sikringsinstrumenter Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i DSV A/S's andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere: Aktiebaseret vederlæggelse Udloddet udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Kapitalnedsættelse Andre reguleringer Skat af transaktioner med ejere Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 30. juni EGENKAPITALOPGØRELSE 1. JANUAR 30. JUNI 2012 Aktiekapital Reserve for sikringsinstrumenter Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i DSV A/S's andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere: Aktiebaseret vederlæggelse Udloddet udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Andre reguleringer Kapitalnedsættelse Udbytte egne aktier Skat af transaktioner med ejere Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 30. juni Side 18 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

19 SEGMENTOPLYSNINGER - AKTIVITETER Resultatoversigt Air & Sea division Andre aktiviteter, ikke allokerede poster og Road division Solutions division Moder elimineringer I alt YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 Omsætning Intern omsætning Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Resultat før skat (EBT) Aktiver i alt NØGLETAL Andre aktiviteter, ikke allokerede poster og Air & Sea division Road division Solutions division Moder elimineringer I alt YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2011 YTD 2012 Bruttomargin 21,1% 22,0% 19,0% 19,3% 29,6% 27,8% ,3% 22,6% EBITA margin 6,8% 7,1% 3,7% 4,2% 5,3% 4,5% ,4% 5,6% Conversion ratio 32,0% 32,3% 19,6% 21,7% 18,1% 16,0% ,3% 24,8% Side 19 af 19 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR JULI 2012

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere