Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V Tel.: Fax: Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2004 Antal sider: 15 Dato: d. 25. marts 2004 (Gengivelse på dansk) Kontaktpersoner: John Goodwin Kenneth Nilsson Adm. direktør Kontorchef Telefon: Telefon:

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2003, angivet i amerikanske dollar. Hovedpunkter Årets koncernresultat beløb sig til USD 59,193 mio. (iberegnet en gevinst på USD 50,803 mio. i forbindelse med salget af Selskabets datterselskab United International Enterprises (M) Bhd. ( UIEM ) til United Plantations Berhad ( UPB ) i marts 2003) sammenlignet med USD 10,273 mio. i Egenkapitalen steg fra USD 109,543 mio. pr. 31. December 2002 til USD 180,816 mio. pr. 31. december 2003 som et resultat af gevinsten i forbindelse med salget af UIEM, valutakursreguleringer samt akkumuleret overskud af primær drift i det forløbne år. Ved købet af en 18,1% kapitalandel i UPB i forbindelse med salget af UIEM og efterfølgende markedskøb samt medtagelse af aktier ejet direkte af Aarhus United A/S ( Aarhus United ), beløber koncernens samlede kapitalandel i UPB sig til 41,5% af den indbetalte aktiekapital. Det associerede selskab Aarhus United opnåede et resultat efter skat for 2003 på DKK 88 mio. (USD 13,390 mio.) sammenlignet med DKK 144 mio. (USD 20,050 mio.) i 2002 et resultat, der ligger inden for intervallet DKK mio. som forventet. UPB s resultat efter skat for 2003 beløb sig til MYR 94,480 mio. (USD 24,863 mio.), hvilket var tæt på en fordobling af resultatet på MYR 50,503 mio. (USD 13,290 mio.) for Slutudbyttet for 2003 fastholdes på 7%. Væsentlig forbedring i Selskabets markedskurs med en aktiekurs, som steg fra DKK 138 pr. aktie i begyndelsen af året til DKK 166 i slutningen af året og DKK 185 d. 19. marts Strategiske indsatsområder Vedvarende fokus på at forbedre shareholder value og fortsat lægge vægt på kerneaktiviteter igennem strategiske investeringer inden for spiseoliesektoren via palmeolieplantager igennem UPB og via raffinaderi-aktiviteter igennem Aarhus United. Den påbegyndte koncernomstrukturering i 2002 vil fortsætte. Udsigter for 2004 Råvarepriser, især inden for hele området af spiseolier, såvel som vejrforhold vil fortsat påvirke indtjeningen på både kort og lang sigt. Terminssalg af palmeolie på favorable betingelser vil begunstige UPB s resultat for Aarhus United forventes at levere et bedre resultat for 2004 end for /15. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse 2003

3 NØGLETAL AL FOR KONCERNEN (Angivet i USD) Nettoindtjening før gevinst ved salg af datterselskab Gevinst ved salg af datterselskab Nettoindtjening efter gevinst ved salg af datterselskab Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) USD 1,88 2,45 2,43 1,07 4,51 Resultat pr. aktie (efter gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) USD 13,26 2,45 2,43 1,07 4,51 Udbytte pr. aktie USD 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 Koncernens aktiver i alt Koncernens egenkapital Soliditetsgrad % Indre værdi pr. aktie 40,51 24,54 23,13 21,22 20,82 Markedspris, ultimo 28,20 19,09 10,25 6,27 8,79 (Resultat pr. aktie, udbytte pr. aktie og indre værdi pr. aktie er beregnet ud fra et vægtet gennemsnitligt antal aktier i den ovenstående 5-års periode, efter der er taget hensyn til Selskabets andel i egne aktier). UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse /15

4 Årets resultat Årets koncernresultat, efter minoritetsinteresser og skat, beløb sig til USD 59,193 mio., hvilket, på grund af en gevinst på USD 50,803 mio. i forbindelse med salget af UIEM til UPB, var væsentligt bedre end resultatet på USD 10,273 mio. i En række faktorer hovedsageligt opstået i forbindelse med koncernens omstrukturering, som blev påbegyndt i 2002, gør det dog vanskeligt at sammenligne resultatet for 2003 med det fra året før: En gevinst på USD 50,803 mio. i forbindelse med salget af UIEM, som blev afsluttet i slutningen af første kvartal Koncernregnskabet for 2002 medtager UIEM s resultat for hele regnskabsåret, hvorimod koncernregnskabet for 2003 kun medtager UIEM s resultat til og med skæringsdatoen for salget i slutningen af første kvartal. Selskabets andel i UPB s resultat er medtaget under indtægter fra associeret selskab med virkning fra andet kvartal 2003 som følge af købet af en 16,8% kapitalandel, som indgik som delbetaling i forbindelse med salget af UIEM. Yderligere 1,3% blev opkøbt på det åbne marked i andet halvår af 2003, hvilket tilsammen fik Selskabets kapitalandel i UPB op på 18,1% af den indbetalte aktiekapital. Resultatet for 2003 medtager nedskrivninger på valutakurstab på USD 3,398 mio., der er opstået i forbindelse med den vedvarende omstrukturering i koncernen. Koncernregnskabet for 2002 medtager resultatet fra United Plantations (Australia) Pty. Ltd.( UP Australia ), hvor driftsaktivet Gordon Downs i Queensland, Australien, blev solgt ved udgangen af Resultatet for 2002 medtager hensættelser til tab på investeringer på USD 4,303 mio. Selskabet tilbageførte dog i 2003 et beløb på USD 0,629 mio. af den førnævnte regnskabspost. Efter medtagelse af gevinsten i forbindelse med salget af UIEM beløb indtægterne for 2003 sig til USD 75,259 mio. (2002: USD 35,992 mio.) og består hovedsageligt af salg fra plantage- og landbrugsdrift samt andel i nettooverskud i associerede selskaber. Indtægter fra landbrugsdrift for koncernen beløb sig til USD 12,955 mio. for 2003 (2002: USD 27,135 mio.) og bestod af Selskabets andel i UIEM s indtægter i første kvartal i 2003 samt indtægter fra United Plantations Africa Limited s ( UP Africa ) landbrugsdrift til og med d. 31. december 2003, hvor det ikke længere blev klassificeret som et datterselskab som følge af salget af selskabets aktier i sidste kvartal. Dette bevirkede, at koncernens andel i UP Africa faldt til 47%. I løbet af 2003 var bidrag fra associerede selskaber marginalt højere. Det lavere resultat fra Aarhus United (som skiftede navn fra Aarhus Oliefabrik A/S i løbet af året) blev mere end rigeligt kompenseret af det første bidrag fra det nye associerede selskab UPB for de sidste 9 måneder af Koncernens andel i nettooverskuddet fra associerede selskaber steg fra USD 7,026 mio. i 2002 til USD 8,680 mio. i 2003 og består af Selskabets andel i resultatet fra Aarhus United, som for 2003 beløb sig til DKK 88 mio. (USD 13,390 mio.) mod DKK 144 mio. (USD 20,050 mio.) i 2002 og bidraget fra UPB i de sidste 9 måneder af UPB s resultat for 2003 udgjorde MYR 94,480 mio. (USD 24,863 mio.), som langt overstiger resultatet på MYR 50,503 mio. (USD 13,290 mio.) i /15. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse 2003

5 Aarhus United s resultat for 2003 levede ikke helt op til forventningerne og blev yderligere negativt påvirket af valutakursbevægelser, hvilket formindskede bidragene fra udenlandske selskaber med DKK 16 mio. (USD 2,4 mio.), og en samlet udgift på DKK 23 mio. (USD 3,5 mio.) forbundet med nedskrivningen af selskabets engagement i Norge. Yderligere var skatten i 2002 lavere på grund af et pålignet skattemæssigt underskud, som blev modregnet i skyldig skat for Hvad angår UPB blev årets resultat kraftigt forbedret af en større produktion, bedre råvarepriser og den positive virkning vedrørende købet af UIEM. Koncernudgifterne for 2003 beløb sig til USD 14,542 mio. (2002: USD 22,009 mio.), hvoraf omkostninger forbundet med plantage- og landbrugsdrift samt generelle og administrationsomkostninger udgjorde størstedelen af beløbet. Koncernens omkostninger ved landbrugsdrift beløb sig til USD 6,659 mio. (2002: USD 10,134 mio.) og indeholder omkostninger ved landbrugsdrift fra UIEM i løbet af første kvartal 2003 samt UP Africa s driftsomkostninger frem til udgangen af året. Afskrivninger og renteudgifter vedrører ligeledes disse to selskaber. Administrationsomkostninger for koncernen steg fra USD 3,063 mio. i 2002 til USD 5,495 mio. i 2003 og udgør omkostninger fra UIEM i første kvartal og fra UP Africa for hele året (hvilke ikke blot var større, men også yderligere forhøjet på grund af en stærk lokalvaluta) samt Selskabets egne administrationsomkostninger. De sidstnævnte omkostninger steg fra USD 1,163 mio. i 2002 til USD 1,689 mio. i Beløbet for 2002 var lavere, da det kun medtager omkostninger fra International Plantations & Finance Limited for anden halvdel af året. Renteudgifter for koncernen faldt fra USD 1,147 mio. i 2002 til USD 0,894 mio. i 2003, hvoraf størstedelen kan tilskrives UP Africa. Pr. 31. december 2003 overførte Selskabet USD 3,398 mio. i valutakurstab fra kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta i egenkapitalen til årets resultatopgørelse i henhold til de internationale regnskabsstandarder (International Accounting Standards IAS ), hovedsageligt som et resultat af afviklingen af Munden Holding AG, et schweizisk holdingselskab, der tidligere blev anvendt som forvalter af koncernens interesse i Aarhus United, afviklingen af UP Australia samt den foreslåede afvikling af dets hollandske holdingselskab, International Agriculture Netherlands BV. Dette beløb mere end modregner valutakursgevinsten på USD 2,944 mio. i resultatopgørelsen og giver derved et nettotab på USD 0,454 mio. (2002: USD 0,532 mio. i gevinst). På koncernniveau faldt skatten fra USD 2,804 mio. i 2002 til USD 1,486 mio. i 2003 og medtager USD 0,757 mio. fra UIEM i første kvartal af 2003 og USD 1,501 mio. i renteskat fra Selskabet i forbindelse med betaling af UIEM indtægter fra dets malaysiske holdingselskab. Pengestrømmen på koncernbasis i det pågældende år beløb sig til USD 10,037 mio. Egenkapitalen steg fra USD 109,543 mio. i 2002 til USD 180,816 mio. i 2003 som et resultat af Selskabets overskud i 2003, valutakursreguleringer samt gevinsten ved salget af UIEM. Koncernens gældsforpligtelser til banker blev nedbragt i 2003 fra et niveau på USD 32,490 mio. ultimo 2002 til nul efter modtagelsen af provenuet fra salget af UIEM. Soliditetsgraden steg derved fra 67% i 2002 til 98% ved udgangen af Selvom den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år, skal det bemærkes, at den internationale regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres handelsværdi, som f.eks. UPB s plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, har det ikke været muligt at opfylde dette direktiv og som følge deraf vil revisionspåtegningen for Selskabet være med forbehold. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse /15

6 Udbytte Bestyrelsen har besluttet at anbefale et udbytte på USD 0,70 (pr. aktie à USD 10) til de aktionærer, der er noteret i aktieregistret pr. 14. juni Investeringer Koncernomstrukturering I årsregnskabet for 2001 skrev bestyrelsen at...den er opmærksom på nødvendigheden af at forbedre shareholder value ved at skabe en mere gennemsigtig struktur og ved at fokusere mere direkte på kerneaktiviter. For at indfri dette løfte har Selskabet taget tre væsentlige tiltag i 2002: salget af UIEM til UPB, som blev afsluttet i marts 2003, købet i juli 2002 af den aktiekapital i International Plantations & Finance Limited, som ikke allerede var ejet af Selskabet samt salget af de centrale driftsaktiver i UP Australia i slutningen af Selskabet har i løbet af 2003 fortsat med at fokusere på sine hovedinvesteringer, hvilket har betydet, at det har foretaget yderligere tiltag for at forenkle koncernstrukturen og lægge mere vægt på koncernens kerneaktiviteter. Dette indebar i 2003 afvikling af Munden Holding AG, indgåelse af frivillig likvidation af UP Australia (som afslutter i 2004) sammen med den planlagte afvikling af dets holdingselskab, International Agriculture Netherlands BV, samt afgivelse af indflydelse i UP Africa igennem salget af 3% af Selskabets kapitalandel heri, hvilket betød at det ikke længere er klassificeret som et datterselskab. Selskabet afhændede også i andet halvår sin andel i TVR Sports (Malaysia) Sdn Bhd, hvilket gjorde det muligt at få refunderet USD 0,108 mio. ud af USD 0,675 mio., som var sat af til nedskrivning af denne investering i De vigtigste associerede selskaber, som udgør Selskabets investeringsportefølje, er omtalt nedenfor. Aarhus United A/S 2003 blev et år, der bød på betydelige forandringer i Aarhus United-koncernen, men også et år med store økonomiske udfordringer. En væsentlig begivenhed, som fandt sted i løbet af året, var da 14 af koncernens selskaber skiftede navn på en gang til en fælles identitet udtrykt i navnet Aarhus United. Ud over at signalere det tætte tilhørsforhold til UPB forventes den nye identitet at skabe grobund for udnyttelse af forskellige synenergieffekter blandt koncernens virksomheder. Koncernens kundekreds har reageret positivt på navneskiftet. Den generelle afmatning i verdensøkonomien har skærpet konkurrencen i branchen. Markedet har været væsentlig mere presset end forventet under strategi- og budgetlægningen for 2003 og har derved påvirket indtjeningen negativt. Ikke mindst har udviklingen i valutakurserne haft en negativ indvirkning på årets resultat. Selvom der forventes fortsat vækst på det samlede marked kommer denne senere end forudset. Aarhus United-koncernen opnåede et resultat efter skat for 2003 på DKK 88 mio. sammenlignet med DKK 144 mio. i Resultatet ligger inden for intervallet DKK mio., som fornylig blev meddelt i forbindelse med rapporten for tredje kvartal. Årets resultat er ikke tilfredsstillende og har sat fokus på effektivitet og omkostninger. Der forventes en mindre forbedring i indtjeningen for 2004 og en god positiv udvikling på længere sigt. 6/15. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse 2003

7 Dette utilfredsstillende resultat skal ses i lyset af et tab på DKK 23 mio. efter skat i forbindelse med afviklingen af engagementet i Maritex AS i Norge. Endvidere en noget lavere tonnagemæssig afsætning end forventet af især vegetabilske bulkolier som følge af den økonomiske afmatning, men også den meget varme sommer i Europa, som havde en negativ indflydelse på forbruget af chokolade og dermed salget af specialprodukter. Dertil kommer de væsentligt lavere valutakurser på GBP og USD og de dermed forbundne valutaer. Hvis valutakurserne, som anvendes ved omregning af resultaterne i de udenlandske selskaber til danske kroner, havde været de samme som i 2002, ville resultatet efter skat have været ca. DKK 16 mio. højere. Primær drift for koncernen faldt fra DKK 231 mio. i 2002 til DKK 153 mio. i Faldet skyldes bl.a. den lavere tonnagemæssige afsætning samt lavere valutakurser forværret af tabet i forbindelse med afviklingen af engagementet i Maritex AS i Norge. Resultatet før skat beløb sig til DKK 142 mio. mod DKK 190 mio. i Årets skat beløb sig til DKK 51 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 36. I 2002 svarede skatten på DKK 42 mio. kun til en effektiv skatteprocent på 22, da der i 2002 blev indtægtsført DKK 26 mio., som var værdien af skatteaktivet. Koncernens samlede investeringer udgjorde DKK 117 mio. i 2003 sammenlignet med DKK 189 mio. i Koncernens egenkapital faldt med DKK 150 mio. til DKK mio. Nettoeffekten af årets resultat og betalt udbytte udgjorde en stigning på DKK 40 mio., medens omregning til danske kroner af egenkapital i de udenlandske datterselskaber gav et fald på DKK 180 mio. fra valutakursreguleringer. Beholdningen af egne aktier udgjorde stk. pr. 31. december 2003, hvilket svarer til 3,3% af aktiekapitalen. Resultatet af primær drift og afskrivninger gav tilsammen en positiv pengestrøm på DKK 287 mio., hvilket er et fald på DKK 83 mio. i forhold til Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteterne beløb sig til DKK 228 mio. sammenlignet med DKK 244 mio. i Koncernens samlede pengestrøm fra drifts- og investeringsaktiviteter var DKK 151 mio. mod DKK 54 mio. i Koncernens samlede pengestrøm fra finansiering udgjorde DKK -148 mio. De to væsentligste poster er DKK 70 mio. i afdrag på langfristet bank- og prioritetsgæld samt betalt udbytte til aktionærer på DKK 48 mio. Hvad angår produktion øgede Aarhus United Denmark den tonnagemæssige afsætning af vegetabilske specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Stigningen i afsætningen blev dog ikke helt så stor som forventet, hvilket primært skyldes, at den såkaldte 5% regel, som tillader brug af vegatabilske specialfedtstoffer i chokoladeprodukter i EU, ikke er slået igennem så hurtigt hos producenterne som forventet. Hertil kommer, at den udsædvanligt varme sommer i Europa ekstraordinært lagde en dæmper på efterspørgslen efter chokoladeprodukter har for Aarhus United UK været et travlt og begivenhedsrigt år, hvor sidste hånd blev lagt på den nye fabrik i Hull. Den fremstår nu som en af verdens mest avancerede, computerstyrede fabrikker til fremstilling af vegetabilske fedtstoffer til bagerindustrien. I segmentet for bulkolier har et vedvarende pres på marginer sammen med en lavere salgsomsætning medført en faldende indtjening og en øget fokus på mere værdiforædlede produkter og services. Aarhus United USA igangsatte i løbet af 2003 første fase af en større kapacitetsudvidelse, som vil give adgang til en række markedssegmenter, som man hidtil har været ude af stand til at forsyne. Det gælder UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse /15

8 f.eks det hastigt voksende marked for transfedtsyrefrie og umættede planteolier til en stor del af den amerikanske fødevareindustri. Desuden fastholdes det hidtidige fokus på specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Aarhus United Mexico har i årets løb især fokuseret på produktivitetsforbedringer og organisatoriske tilpasninger. Indtjeningen har været under pres som følge af meget hård priskonkurrence på det mexikanske marked for vegetabilske olier og lavere tonnagemæssig afsætning end forventet som følge af den generelle økonomiske afmatning. Arbejdet i BSP Pharma skrider planmæssigt frem. Således blev der i 2003 afsluttet to kliniske studier på henholdsvis BSP 102 (eksem) og BSP 201 (gigt- og muskelsmerter). Studiet på BSP 102 endte med et tilfredsstillende resultat og det forventes, at der kan etableres et udviklingssamarbejde med en ekstern partner i løbet af første halvår Det kliniske studie på BSP 201 resulterede i et overordentligt positivt resultat. Der blev opvist en statistisk betydelig og klinisk relevant effekt på gigt- og muskelsmerter. Desuden er produktet nu godkendt som kosttilskud af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og er derved klar til at blive markedsført i USA. Det forventes, at der i løbet af 2004 vil blive indgået kundeaftaler omkring den videre udvikling og salg af produktet på dette marked. I koncernresultatet indgår associerede selskaber med et samlet resultat på DKK 36,5 mio. efter skat. Dette resultat indbefatter et væsentligt forbedret bidrag fra UPB i Malaysia og nedskrivning af kapitalandel i Maritex AS i Norge. På trods af de fortsat usikre forhold på den globale scene er der forhåbninger om, at koncernresultatet kan forbedres i løbet af Der er iværksat en lang række korrigerende tiltag overalt i koncernens selskaber for at styrke deres konkurrencedygtighed og indtjeningsevne. For 2004 forventes der et primært driftsresultat på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Efter skat forventes der et resultat på DKK mio. United Plantations Berhad Som delbetaling i forbindelse med salget af UIEM i marts 2003 erhvervede Selskabet derved en 16,8% kapitalandel i UPB. Denne andel blev imidlertid forhøjet i løbet af andet halvår ved køb af yderligere 1,3% på det åbne marked, hvilket giver Selskabet en samlet andel i UPB på 18,1%. Ud over denne andel ejer Aarhus United 23,4%, som derved får koncernens samlede kapitalandel i UPB op på 41,5% af den indbetalte aktiekapital. UPB blev stiftet i 1907 og har sit hovedkontor i Lower Perak i Malaysia. Selskabets aktier er noteret på fondsbørserne i Kuala Lumpur og København og befinder sig i dag blandt Malaysias bedste plantagekoncerner. UPB afsluttede i marts 2003 købet af UIEM og som følge deraf steg selskabets dyrkede områder til ha., hvoraf ha. er beplantet med oliepalmer, ha. med kokospalmer og det resterende med adskillige andre afgrøder. Selskabets samlede areal er opdelt i et antal plantager, som alle befinder sig i Lower Perak og i en 65 km. radius fra Jendarata plantagen. UPB meddelte d. 26. december 2003, at selskabet havde indgået en betinget salgs- og købsaftale vedrørende den nærtliggende selvejede plantage Lima Blas på ha. De væsentligste betingelser for dette køb er siden blevet opfyldt. Selskabet driver palmeoliemøller på de fleste af sine plantager og et raffinaderi, Unitata Berhad, på Jendarata plantagen. 8/15. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse 2003

9 UPB s resultat efter skat for 2003 beløb sig til MYR 94,480 mio. (USD 24,863 mio.), hvilket var tæt på en fordobling af resultatet på MYR 50,503 mio. (USD 13,290 mio.) for Denne forbedring skyldes: i. Køb af UIEM, som før skat, bidrog med MYR 58 mio. (USD 15,263 mio.) til overskuddet. ii Stigning i selskabets produktion af rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 4%, 7% og 12% kombineret med højere priser på rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 9% og 8%. Selvom produktionen på Unitata Berhad steg i 2003, er fortjenesten fra raffinaderiet imidlertid blevet reduceret på grund af øget konkurrence. På trods af at koncernen ikke har udsendt en overskudsprognose, forventer selskabet, at priserne på rå palmeolie forbliver stabile i indeværende år. Palmeolien handles for tiden til en usædvanlig lav pris i forhold til sojaolie, hvilket i den nærmeste fremtid bør stimulere højere priser og som sammen med mindre beholdninger understøtter forventningerne til et marked præget af stigende priser. I løbet af 2003 tegnede selskabet kontrakter for betydelige dele af produktionen af rå palmeolie og palmekerner til salg i 2004 til priser, som overgik selskabets forventninger. Disse lukrative kontrakter sammen med den øgede produktion fra UIEM og Lima Blas plantagen, forudsat at dette opkøb gennemføres i 2004, danner grundlag for gode udsigter for Andre investeringer United Plantations Africa Limited UP Africa fremkom i 2003 med et forbedret overskud på ZAR 1,595 mio. (USD 0,212 mio.) mod ZAR 0,315 mio. (USD 0,030 mio.) i 2002 (efter justering for at stemme overens med IAS 41). Både markedet i Storbritannien og i det øvrige Europa var lukrative i 2003, hvad angår grapefrugtsorten Star Ruby, medens appelsinpriserne generelt var bedre end i Effekten af den stærke valuta lagde dog en dæmper på indtjeningen, selvom den fulde effekt var begrænset ved at kurssikre afkastet. Kraftige haglbyger og storm i slutningen af 2003 på Ngonini plantagen, en af selskabets to plantager, forårsagede beskadigelser på infrastrukturen og påvirkede høsten for 2003 i en negativ retning. Selv i lyset af de ovennævnte faktorer ser udsigterne for 2004 dog rimelige ud. Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende handel, men på et stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen havde ikke den store virkning på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker overskuddet i koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 100 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 2 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaerne for en væsentlig del af disse selskaber er tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den danske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse /15

10 Renten: Selvom hverken Selskabet eller UPB har betydelige andele af gæld til udlandet, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i Aarhus United s resultat med ca. USD 0,4 mio. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidst år reduceret produktionen. Bestyrelsesmedlemmer Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, John Madsen og Brian Bech Nielsen afgår efter tur i Der vil på den kommende generalforsamling blive stillet forslag om deres genvalg. Udsigter Fremtidsudsigterne for Selskabet er i høj grad afhængig af udviklingen i dets to hovedinvesteringer Aarhus United og UPB. Hvad angår Aarhus United forventes resultatet for 2004 at blive bedre end resultatet for Selvom UPB ikke udsender en overskudsprognose, har selskabet dog meddelt, at betydelige dele af produktionen af rå palmeolie og palmekerner er solgt på termin til priser, som overgik forventningerne. Disse lukrative kontrakter sammen med den øgede produktion fra etablerede såvel som nyerhvervede plantager (UIEM og på visse betingelser Lima Blas) skaber et godt fundament for et lovende resultat for Det er ikke muligt at udsende en sikker overskudsprognose ud fra det ovenstående, selvom det er bestyrelsens opfattelse, at resultatet for 2004 vil vise en forbedring i forhold til 2003 (før medtagelse af gevinsten ved salget af UIEM). Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes d. 14. Juni 2004 i Selskabets hovedkontor i Nassau på Bahamaøerne. Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter bl.a. godkendelse af regnskabet for året 2003, forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, genvalg af bestyrelsesmedlemmer, der går af efter tur samt godkendelse af udbyttet. Med henblik på de aktionærer, der ikke måtte være i stand til at overvære den ordinære generalforsamling, afholdes et uofficielt møde i Børssalen, Børsbygningen, København d. 28. maj 2004 kl. 10:00. Den trykte årsrapport udsendes til aktionærerne i maj På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen 25. marts /15. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse 2003

11 Balance for Koncern n og Selskab pr december 2003, med sammenligningstal for 2002 (Angivet i USD) Koncern Selskab AKTIVER: Omsætningsaktiver: Likvide midler Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Beholdninger Investeringer Tilgodehavender fra nærtstående parter Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Biologiske aktiver Materielle anlægsaktiver Goodwill/negativ goodwill vedrørende køb af datterselskab ,960 Aktiver i alt PASSIVER OG EGENKAPITAL: Kortfristet gæld: Kassekredit Banklån Hensættelse til skat Kreditorer og skyldige omkostninger Gæld til associerede selskaber Gæld til nærtstående parter Langfristet gæld: Udskudt skat Gæld til datterselskaber Præferenceaktier Minoritetsinteresser i datterselskab Egenkapital Passiver og egenkapital i alt UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse /15

12 Resultatopgørelse else for Koncern n og Selskab pr december 2003, med sammenligningstal for 2002 (Angivet i USD) Koncern Selskab INDTÆGTER: Salg fra plantage- og landbrugsdrift Gevinst ved salg af datterselskab Renteindtægter - datterselskaber og associerede selskaber nærtstående parter andre Urealiseret gevinst på børsnoterede værdipapirer Realiseret gevinst på børsnoterede værdipapirer Andre indtægter Nettovalutakursgevinst Andel i nettooverskud i datterselskaber og/eller associerede selskaber UDGIFTER: Omkostninger ved plantage- og landbrugsdrift Afskrivninger Renteudgifter - nærtstående parter andre Generelle og administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelsen Urealiseret tab ved salg af investering Nettovalutakurstab Amortisering af negativ goodwill/goodwill Nettooverskud før skat Skat Nettooverskud før minoritetsinteressse Minoritetsinteresse i datterselskab Årets resultat Resultat pr. aktie: (før gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) USD 1,88 USD 2,45 (efter gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) USD 13,26 USD 2,45 12/15. UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse 2003

13 Egenkapitalbevægelser pr december 2003, med sammenligningstal for 2002 (Angivet i USD) Samlet egenkapital pr. 1. januar 2002 Årets bevægelser 2003 Årets bevægelser 2002 Samlet egenkapital pr. 31. december 2002 Samlet egenkapital pr. 31. december Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i opskrivningshenlæggelser UIE Ltd Årsregnskabsmeddelelse /15

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

rsrapport 08 LEGO Koncernen

rsrapport 08 LEGO Koncernen rsrapport 08 www.lego.com Læs også The Brick Kom tættere på i det nye årsmagasin The Brick. Se mere på www.lego.com/aboutus fra 31. marts 2009. HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2008 2007 2006 2005

Læs mere