A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For Fax: SKAKO. Tel.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat stor ordreindgang i Concrete Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011 for SKAKO A/S. Denka og Falcon aktiviteterne i Skako Lift A/S err som tidligere meddelt solgt s i 3. kvartal For de fortsættende aktiviteter (SKAKO Vibration og SKAKO Concrete) oplyses følgende for 1. januar 30. september 2011 sammenholdt med 1. januar 30. september 2010: Ordreindgangenn er steget med 13% til 277,6 mio. kr. (2010: 244,6 mio. kr.) Koncernens ordrebeholdning er siden nytår steget med 105% til 103,5 mio. kr. (ultimo 2010: 50,4 mio. kr.) Med baggrund i en lav ordrebeholdning pr. 1. januar 2011 er omsætningen faldet med 6% til 220,9 mio. kr. (2010: 235,2 mio. kr.) Resultatet af primær drift forbedret i 2011 med 22, 1 mio. kr. til +2,8 mio. kr., hvilket skyldes en forøget effektivitet og formindskedee kapacitetsomkostninger. Resultatet i perioden er påvirket af: Lavere omsætning i SKAKO Concrete, da den store ordreindgang først får omsætningseffekt i 4. kvartal. Formindskede kapacitetsom mkostninger i SKAKO Concrete. Omsætningsstigning i SKAKO Vibration og en forbedret effektivitet. SKAKO koncernens primære driftsresultat for de fortsættende aktiviteter i 1. januar 30. september 2011 fordeler sig således: SKAKO Concretee 7,4 mio. kr. (2010: 17,5 mio. kr.) SKAKO Vibration +16,2 mio.. kr. (2010: + +6,9 mio. kr.) Moderselskab og inaktivt selskab 6,0 mio. kr. (2010: 8,4 mio. kr.) k Primære driftsresultat fortsættende aktiviteter+2,8 mio. kr. (2010: 19,3 mio. kr.) Hele koncernen (inklusive ophørende aktivitet): Resultat før skat 24,6 mio. kr. (2010: 42,2 mio. kr.) Totalindkomsten 23,8 mio. kr. (2010: 37,1 mio. kr. ) Stigningen i ordreindgangen i SKAKO Concrete er fortsat i 3. kvartal, ogg tendensen forventes att fortsætte året ud. SKAKO Vibration forventes i 2011 at opnå det bedste driftsresultat i selskabets historie. Til trods for den positive resultatforventning i de fortsættende aktiviteter, medfører driftsresultatet i den ophørende aktivitet, at forventningerne for 2011 fastholdes til et underskud. Baseret på estimatet for den resterende del af året, er det ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab er tilstrækkeligt. For 2012 forventes overskud. Tel.: Fax: CVR No.: DK skako. SKAKO A/S Bygmestervej 2 DK-5600 Faaborg

2 Væsentlige begivenheder og transaktioner Salget af Falcon Spider aktiviteten blev gennemført den 24. august 2011 og salget af Denka Trailerlift aktiviteten blev endelig den 19. september Herefter er alle aktiviteter i SKAKO Lift afhændet. Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Bugge, tlf Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 2 af 10

3 Koncernens hoved- og nøgletal tkr. 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 Hele året Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter Resultat for perioden Totalindkomst for perioden Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg Rentebærende netto forpligtelser Netto arbejdskapital (NWC) Investering i materielle aktiver Afskrivning på materielle aktiver Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt fortsættende aktiviteter Pengestrøm i alt ophørende aktiviteter Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal ansatte kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 Hele året Nøgletal Overskudsgrad 4,0% 1,2% 1,3% -8,2% -4,7% Likviditetsgrad 108,3% 117,4% 108,3% 117,4% 110,2% Soliditetsgrad 25,2% 36,3% 25,2% 36,3% 31,0% Egenkapitalforrentning (p.a.) -23,7% -23,4% -38,2% -37,1% -47,1% Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), aktuel og udvandet kr. -2,2-3,5-10,6-16,7-26,1 Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie 31,1 50,5 31,1 50,5 41,5 Ved udarbejdelse af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i seneste årsrapport, hvortil der henvises. SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 3 af 10

4 Totalindkomstopgørelse tkr. 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 Hele året Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i SKAKO A/S Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), aktuel og udvandet kr. -2,2-3,5-10,6-16,7-26,1 SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 4 af 10

5 Egenkapitalopgørelse: Koncern Aktionærerne i SKAKO A/S Reserve for Reserve for Aktie- sikringstrans- valutakurs- Overført kapital aktioner regulering resultat I alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 9 måneder 2011 i alt Egenkapitalbevægelser i 9 måneder 2011 i alt Egenkapital 30. september Koncern Aktionærerne i SKAKO A/S Reserve for Reserve for Aktie- sikringstrans- valutakurs- Overført kapital aktioner regulering resultat I alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 9 måneder 2010 i alt Egenkapitalbevægelser i 9 måneder 2010 i alt Egenkapital 30. september SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 5 af 10

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2011 for SKAKO A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS nr. 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af SKAKO koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af SKAKO koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Faaborg, den 27. oktober 2011 Direktion: Lars Bugge Adm. direktør Carl Christian Graversen Økonomidirektør Bestyrelse: Kaare Vagner Formand Christian Herskind Næstformand Torben N. Hansen Per Have Jens W. Willumsen SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 6 af 10

7 Ledelsesberetning Denka og Falcon aktiviteterne i SKAKO Lift A/S er solgt, hvorfor aktiviteten rapporteres som ophørende. SKAKO A/S virker derfor inden for to fortsættende forretningssegmenter: Maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton SKAKO Concrete Vibrationsudstyr til industriel brug SKAKO Vibration Aktivitet og indtjening (fortsættende aktiviteter). Der har 1. januar 30. september 2011 været en stigning i ordreindgangen på 13% i forhold til 1. januar 20. september SKAKO koncernen har pr. 30. september 2011 en ordrebeholdning på 103,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 105% siden 31. december 2010, hvor ordrebeholdningen var 50,4 mio. kr. Der har 1. januar 30. september 2011 været et fald i omsætningen på 6% til 220,9 mio. kr. mod 235,2 mio. kr. i 2010, men for året som helhed forventes der en stigende omsætning grundet den store ordreindgang. Til trods for en faldende omsætning er resultat af primær drift forbedret i 2011 med 22,1 mio. kr. til +2,8 mio. kr., hvilket skyldes en forøget effektivitet og formindskede kapacitetsomkostninger. Pengestrømme (fortsættende aktiviteter). Pengestrømme er i 2011 positiv med 2,5 mio. kr. SKAKO koncernen forventer at have finansiel kapacitet til at finansiere årets drift. Egenkapital (hele koncernen inklusive ophørende aktiviteter). SKAKO koncernens egenkapital udgjorde 70,7 mio. kr. ved periodens udløb mod 94,5 mio. kr. pr. 31. december Soliditetsgraden var 25,2% mod 31,0% primo året. Forventninger til 2011 Fortsættende aktiviteter. Den positive udvikling i SKAKO Vibration forventes at medføre det bedste driftsresultat i selskabets historie. For SKAKO Concrete betyder den kraftige stigning i ordreindgangen, samt de store effektiviseringer gennemført i 2010 et positivt driftsresultat for Hele koncernen inklusive ophørende aktiviteter. Til trods for den positive resultatforventning i de fortsættende aktiviteter, medfører driftsresultatet i den ophørende aktivitet, at SKAKO koncernen fastholder forventningerne til et underskud i 2011, mens der forventes et positivt resultat i Baseret på estimat og likviditetsbudgetter for den resterende del af året, er det ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab er tilstrækkeligt. SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 7 af 10

8 Udvikling i koncernens forretningssegmenter. SKAKO Concrete Fra medio 2008 til slutningen af 2010 har markederne for maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton i Europa og USA, som er forretningens hovedmarkeder, været meget svage. Ordreindgangen steg kraftigt i 2. og 3. kvartal. Især markederne i Sverige og Norge samt Mellemøsten og Rusland har udviklet sig positivt. Omsætningen 1. januar 30. september 2011 blev 118,6 mio. kr. mod 144,0 mio. kr. i samme periode i Omsætningen er påvirket af sen ordreindgang. Til trods for en faldende omsætning blev resultat af primær drift 7,4 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i samme periode i Fremgangen skyldes lavere kapacitetsomkostninger, som et resultat af det gennemførte effektiviserings og besparelsesprogram. Med baggrund i den store ordreindgang forventes der for året som helhed et positivt primær driftsresultat. SKAKO Vibration Efterspørgslen på hovedmarkederne er vokset, hvilket har ført til en kraftig stigning i ordreindgangen siden slutningen af 2010, som nu har udmøntet sig i en stigende omsætning. Der er i 3. kvartal konstateret et mindre fald i ordreindgangen. Omsætningen 1. januar 30. september 2011 blev 105,9 mio. kr. mod 93,5 mio. kr. i samme periode i På baggrund af den øgede omsætning og stigende dækningsgrad er resultat af primær drift blevet forbedret til 16,2 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i samme periode i SKAKO Lift (ophørende aktivitet) Salget af Falcon Spider aktiviteten blev gennemført den 24. august 2011 og salget af Denka Trailerlift aktiviteten blev endelig den 19. september Herefter er alle aktiviteter i SKAKO Lift afhændet. Omsætningen 1. januar 30. september 2011 blev 53,4 mio. kr. mod 49,4 mio. kr. i samme periode i Resultat af primær drift blev 25,0 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. i samme periode i En del af omsætningen i perioden er realisation af lagre med en lav eller en negativ indtjening, hvilket har påvirket resultatet negativt, men samtidig reduceret lagerbindingen. Begivenheder efter delårsperiodens udløb SKAKO A/S har i henhold til Selskabsmeddelelse nr. 13/2011 af den 19. oktober 2011 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 10. november 2011 med henblik på at få tilført ny kapital. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne delårsregnskab som ved udarbejdelsen af årsrapporten for Der estimeres med en solvent nedlukning af SKAKO Lift A/S. SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 8 af 10

9 Sæson Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæsonudsving i delårsperioden. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2010, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2010 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis SKAKO A/S har med virkning fra 1. januar 2011 implementeret IAS 24 Oplysning om nærtstående parter. Implementeringen har ikke påvirket indregning og måling. Væsentlige begivenheder og transaktioner Salget af Falcon Spider aktiviteten blev gennemført den 24. august 2011 og salget af Denka Trailerlift aktiviteten blev endelig den 19. september Herefter er alle aktiviteter i SKAKO Lift afhændet. Nærtstående parter Der har udover ledelsens aflønning ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse i delårsperioden. Øvrige nærtstående parter omfatter de tilknyttede virksomheder, jf. note 14 i årsrapport 2010, hvori SKAKO A/S har betydelig indflydelse. Transaktionerne med de tilknyttede virksomheder har i delårsperioden omfattet salg af tjenesteydelser og forrentning af mellemværender. Transaktionerne er elimineret i delårsrapporten. SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 9 af 10

10 Segmentoplysninger Aktiviteter 1/1-30/ Betonanlæg Vibrat ionsudstyr Ikke fordelt Elimineringer Fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter Koncern i alt jf. hovedtal fra regnskabet Nettoomsætning ekstern Nettoomsætning intern Afskrivninger Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat Segmentaktiver Segmentforpligtelser Periodens anskaffelse af imog materielle aktiver Periodens afhændelse af imog materielle aktiver Periodens nedskrivninger af varelagre til nettorealisationsværdi Indgåede forpligtelser om køb af materielle anlægsaktiver Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktiviteter 1/1-30/ Betonanlæg Vibrat ionsudstyr Ikke fordelt Elimineringer Fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter Koncern i alt jf. hovedtal fra regnskabet Nettoomsætning ekstern Nettoomsætning intern Afskrivninger Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat Segmentaktiver Segmentforpligtelser Periodens anskaffelse af imog materielle aktiver Periodens afhændelse af imog materielle aktiver Periodens nedskrivninger af varelagre til nettorealisationsværdi Indgåede forpligtelser om køb af materielle anlægsaktiver Gennemsnitligt antal medarbejdere SKAKO A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 10 af 10

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere