Delårsrapport 1. halvår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2007"

Transkript

1 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads København K Meddelelse nr august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det er det bedste halvårsresultat i Rederiets historie. I resultatet indgår avancer fra salg af 5 skibe på USD 115 mio. og en dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD -8 mio. I samme periode sidste år udgjorde avancer fra skibssalg USD 39 mio. og dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter USD -4 mio. Nettoresultatet på - omregnet til periodens gennemsnitskurs - DKK mio. svarer til en indtjening på DKK 38 pr. aktie. EBITDA for 1. halvår blev USD 193 mio. - næsten en tredobling i forhold til samme periode sidste år. Driftsindtjeningen er i begge segmenter stærkere end ventet. Såvel tørlast- som tankafdelingens EBITDA er steget i forhold til 1. halvår sidste år. Tørlastafdelingens EBITDA for 1. halvår steg med 267% til USD 162 mio., mens tankafdelingens EBITDA steg med 57% til USD 37 mio., hvilket kan tilskrives et stærkere tørlastmarked, højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers faldende tankmarked samt flere skibsdage i begge segmenter. Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cashflow på USD 175 mio. Den aktive flåde er siden årsskiftet øget fra 153 til 191 skibe. Antallet af skibe til levering er samtidig øget fra 67 til 92 skibe, bl.a. ved kontrahering af 14 nybygninger. Den samlede teoretiske Net Asset Value estimeres ved udgangen af perioden til DKK 452 pr. aktie. Heraf udgør værdien af Rederiets 75 certepartier med købsoption DKK 254 pr. aktie. NORDEN opjusterer det forventede årsresultat for 2007 til at blive i niveauet USD mio. inklusive realiserede avancer fra salg af skibe på USD 140 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Opjusteringen på USD 85 mio. kan især tilskrives et meget stærkt tørlastmarked med rekordniveauer for både fragtrater og skibspriser. Mogens C. Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Amaliegade 49, 1256 København K, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, direktør Jens Fehrn-Christensen og afdelingschef Martin Badsted gennemgår 1. halvår og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telekonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, CVR-NR /19

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling og værdier 5 Aktien 6 Segmentoplysninger 7 Tørlast 8 Markedsudvikling 8 Finansielle resultater 8 Forretningsudvikling 9 Tank 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Forventninger 11 Forventninger til resten af Tørlast 11 Tank 11 Koncernen 11 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR - KONCERNEN Ledelsespåtegning 13 Resultatopgørelse 14 Resultatopgørelse pr. kvartal 15 Balance 16 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen 17 Egenkapitalopgørelse - koncernen 18 DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 2/19

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/6 Ændring 1. halvår /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Fragtindtægter (omsætning) % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Afskrivninger % Resultatandele af joint ventures % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % BALANCE Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende gæld % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 6,7 (38) 2,0 (12) 233% 4,1 (24) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 6,6 (37) 2,0 (12) 230% 4,1 (24) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 21 (117) 14 (84) 47% 16 (93) Soliditet 80,1% 79,3% 1% 74,0% Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 240 Kurs/indre værdi 3,06 1,47 108% 2,58 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 36,0 (198) 21,4 (125) 68% 26,6 (151) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 82,0 (452) 39,7 (233) 107% 53,9 (305) USD-kurs, ultimo perioden 551,07 586,74-6% 566,14 USD-kurs, gennemsnit 561,01 607,61-8% 594,70 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling og værdier" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Nøgletallene er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 20 til DKK 1. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 3/19

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. halvår på USD mio., hvilket er en stigning på 111% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan primært tilskrives højere fragtrater i tørlastsegmentet, højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers faldende tankmarked samt flere skibsdage i begge segmenter. Antallet af skibsdage i 1. halvår udgjorde , hvilket er en stigning på 42% i forhold til sidste år. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 193 mio. (2006: USD 65 mio.), svarende til en forbedring på 196%. EBITDA-marginen steg dermed fra 12,5% til 17,5%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår USD 299 mio. (USD 96 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 115 mio. (USD 39 mio.). Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter udgjorde netto USD -8 mio. (USD -4 mio.) i 1. halvår, hvoraf USD 8 mio. vedrørte bunkerhedgingkontrakter og USD -16 mio. vedrørte Forward Freight Agreements (FFA). Finansielle poster bidrog i 1. halvår netto med USD 9 mio. (USD 7 mio.). I forhold til sidste år er renteindtægterne øget som følge af større likviditet. Rederiets renterisiko på den langfristede gæld er afdækket for en periode på 3,2 år til en rente på 4,3% inklusive långivernes risikotillæg (margin). Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. (USD 87 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 71% (p.a.). Pengestrømme Rederiets likvide beholdninger voksede med USD 72 mio. Rederiets drift genererede i perioden et positivt cashflow på USD 175 mio., mens pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD 24 mio. og USD -127 mio. Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -197 mio. og provenu fra salg af skibe på USD 220 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører indfrielse af lån, køb af egne aktier samt udloddet udbytte vedrørende Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD 889 mio. ved udgangen af halvåret og er således øget med USD 176 mio. eller 25% i 1. halvår. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens resultat på USD 285 mio. samt køb af egne aktier og udlodning af udbytte på i alt USD -108 mio. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af halvåret USD mio. (USD 664 mio.) Udviklingen skyldes primært øgede fremtidige timecharters. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters (eksklusive dagpenge), långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger (eksklusive dagpenge) samt beholdningen af likvider. Nutidsværdier Ultimo, USD mio. H H Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inkl. likvider Nettoforpligtelser Egenkapitalens udvikling 1. januar juni USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Køb/salg af egne aktier Værdiregulering, sikringsinstrumenter Betalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 4/19

5 Flådens udvikling og værdier NORDEN har i 1. halvår fortsat sin udvidelse af flåden. Bruttoflåden, der udgør både den aktive flåde og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af halvåret 283 mod 220 skibe ultimo Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år voksede med 28 enheder til 158 skibe. Rederiets aktive tørlastflåde voksede i løbet af 2. kvartal med 21 enheder til 170, mens antallet af skibe til levering steg med 6 enheder. Størst var aktiviteten inden for Handymax, hvor levering af yderligere 7 enheder blev aftalt. Rederiets fokus på at opbygge kritisk masse inden for Handysize, som NORDEN påbegyndte i 2006, betød samlet set, at 20 enheder nu er til fremtidig levering inden for dette segment. Rederiets aktive tankflåde udgjorde ved udgangen af halvåret 21 enheder mod 18 enheder ved udgangen af første kvartal. Rederiet tog i 2. kvartal levering af 2 indchartrede MR produkttankere med købsoption og 2 Aframax råolietankere på kortere certepartier. Samtidig solgte Rederiet sin sidste ejede Aframax råolietanker i overensstemmelse med strategien om fremover udelukkende at være operatør i Aframax. beholdning af egne aktier. Net Asset Value pr. aktie kan herefter samlet opgøres til USD 36 (DKK 198) pr. aktie mod USD 21 (DKK 125) året før. Hertil kommer at Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner estimeres at have en teoretisk værdi på USD mio. Det er en stigning på 28% i forhold til 1. kvartal Det giver en samlet teoretisk Net Asset Value på DKK 452 pr. aktie (DKK 233). Af den samlede værdi vurderes USD mio. at vedrøre den faste charterperiode, mens de resterende USD 719 mio. vedrører periode- og købsoptioner. Værdiansættelsen bygger på en Black 76 model, hvor nuværende forward-rater og mulige alternative udviklinger i fragtrater og skibspriser simuleres under antagelser om volatilitet, samvariation mellem fragtrater og skibspriser samt normalisering af rater og priser omkring historiske niveauer. Disse væsentlige input er baseret på analyser af historiske data for de enkelte segmenter. Der er endvidere gjort antagelser om renter, valutakurser og dagpenge. På grundlag af ovenstående antagelser optimeres udnyttelsen af periode- og købsoptioner for hvert skib i hvert scenario. Norient Product Pool fik leveret 4 nybygninger i løbet af 2. kvartal og havde ved udløbet af halvåret i alt 41 aktive enheder. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen var ved halvårets afslutning vokset til i alt 35 enheder, hvoraf 7 forventes leveret i løbet af resten af indeværende år. Rederiets 13 egne skibe og ordrerne på 27 nybygninger skønnes pr. 30. juni at have en merværdi i forhold til bogført værdi af skibene og nybygningspriserne på USD 622 mio. Det svarer til USD 15 (DKK 82) pr. aktie eksklusive Rederiets Værdierne inkluderer ikke værdien af den aktuelle afdækning af certepartierne. Købsoptioner denomineret i JPY er omregnet til forward USD/JPY-kursen. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske Net Asset Value. NORDENs flåde Pr. 30. juni 2007 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Produkttankere Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Aframax MR Handysize Total Størrelse (tdw) > Total Skibe i drift Egne skibe * * Indbefragtede skibe (med købsoption) Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe *** 8 ** Indbefragtede skibe (med købsoption) ** Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt * Heraf 1 enhed solgt. ** Heraf 2 enheder 50%-ejet. *** Heraf 4 enheder 50%-ejet og 4 solgt, hvoraf 2 enheder er 50%-ejet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 5/19

6 Aktivitet i kerneflåden 2. kvartal 2007 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Q2 Handymax Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Langtidsindbefragtninger med købsoption Q2 Handymax Q % Langtidsindbefragtninger uden købsoption Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Salg (aftalt eller indregnet i 2. kvartal) Q2 Handymax Q % Q2 Handymax N/B Q % Q2 Handymax N/B Q % Q2 Aframax Q % Q1 Handysize tank Q % Aktien Kursen på NORDEN aktien er steget med 31% fra udgangen af 1. kvartal og frem til udgangen af 2. kvartal, hvor prisen var DKK 357 pr. aktie à nominel stykstørrelse DKK 1. NORDEN er medio august blandt de 20 mest handlede aktier på OMX Den Nordiske Børs København. På Selskabets ekstraordinære generalforsamling 20. juni blev bestyrelsens forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved annullering af stk. egne aktier og en heraf følgende ændring af vedtægterne vedtaget. Nedsættelsen vil blive effektueret efter udløbet af 3 måneders proklamaperiode. Rederiets samlede aktiekapital vil herefter bestå af stk. aktier á DKK 1. Begivenheder efter balancedagen Som tidligere meddelt har NORDEN ansat Ivar H. Myklebust som ny CFO (finansdirektør) og medlem af direktionen. Ivar H. Myklebust tiltræder 1. september og afløser Jens Fehrn- Christensen. NORDEN solgte den 31. juli en bulkcarrier til græske interesser med levering i 1. kvartal 2008, hvor salgsavancen på ca. USD 46 mio. efter skat vil blive indregnet. Flådens værdier (før skat) Pr. 30. juni 2007 Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købsoption USD mio. USD mio. Antaget volatilitet Antal Bogført værdi/ kostpris Markedsværdi* Antal Certeparti Købsoption Total Fragtrater (basis 1-års T/C) Skibsværdier (basis 5-årige brugtpriser) Tørlast Capesize % 17% Post-Panamax % 18% Panamax % 18% Handymax % 15% Handysize % 15% Tank Aframax MR % 15% Handysize % 14% Total * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 6/19

7 Segmentoplysninger 2. kvartal kvartal 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat halvår halvår 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 7/19

8 Tørlast Markedsudvikling Tørlastmarkedet var meget gunstigt i 1. halvår. Efter en periode med næsten uafbrudte stigninger frem til medio maj oplevede markedet et fald frem til midten af juni, hvorefter raterne steg igen. Samlet set lå fragtmarkedet ved halvårets udgang 43% højere end ved årets begyndelse målt ved Baltic Dry Index (BDI). I forhold til samme periode sidste år lå BDI i 1. halvår i gennemsnit 113% højere. I forhold til 1. kvartal lå markedet i gennemsnit 28% højere i 2. kvartal. Siden halvårets udgang er BDI steget yderligere og har for første gang nogensinde passeret Markedet er grundlæggende drevet af en bredt funderet stærk vækst i efterspørgslen efter råmaterialer verden over. Især Kinas import af jernmalm og ændrede transportmønstre for kulhandlen vejer tungt. De flaskehalsproblemer, som fra årets start har præget tørlastmarkedet, fortsatte i 2. kvartal. Efter at Australiens største kulhavn genindførte eksportkvotesystemet til balancering af kapacitet og efterspørgsel, faldt ventetiderne i løbet af maj måned, men dårligt vejr fik igen ventetiderne i havnene til at vokse. Primo juli satte ventetiderne omkring kulhavnene i Australien ny rekord. R.S. Platou vurderer, at udbuddet af tonnage i 1. halvår steg med 7,1% i forhold til samme periode sidste år, mens efterspørgslen efter tonnage steg med 13,9%. Efterspørgselsvæksten består af 10,1% organisk vækst, mens den resterende vækst tilskrives længere transportafstande og flaskehalse. Den stærke efterspørgsel resulterer i, at skrotning kun finder sted i begrænset omfang. I løbet af 1. halvår blev der blot skrottet 0,3 mio. tdw. Til sammenligning var tallet for samme periode sidste år 1,4 mio. tdw. Priserne inden for alle segmenter på såvel nybygninger som brugt tonnage steg også til rekordniveauer, hvilket understreger de stærke forventninger til fremtiden. I løbet af halvåret er priserne på nybygninger og brugt tonnage for Handymax steget med hhv. 15% og 36% (kilde: Clarksons). De nuværende rateniveauer medfører betydeligt højere priser for brugt tonnage med kort leveringstid frem for nybygget tonnage med 3-4 års leveringstid. Samtidig bliver der bestilt mange nye skibe, og ordrebogen i tørlast lå ved udgangen af halvåret på 39% af den eksisterende flåde. Markedets forventninger til tørlastraterne for resten af året ligger fortsat på et meget højt niveau. Medio august lå forwardraten for Supramax for resten af 2007 således på ca. USD om dagen. Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 162 mio. (USD 44 mio.), hvilket er næsten 4 gange højere end samme periode året før. Dette giver en EBITDA-margin på 16,1% (9,5%). Det er resultatet af væsentligt højere realiserede T/C ækvivalenter og betydeligt flere skibsdage. NORDEN har i 1. halvår udnyttet den meget stærke efterspørgsel og de høje priser på brugt tonnage til at tage væsentlige gevinster hjem ved salg af skibe. Rederiet indgik i 1. halvår aftale om salg af i alt 6 tørlastskibe, heraf 4 nybygninger. Halvårets resultat indeholder realiserede salgsavancer fra to skibssalg på i alt USD 38 mio. (USD 39 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev USD 194 mio. (USD 78 mio.). Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 44% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er sket dels Baltic Dry Index jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Beskæftigelse og rater, tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C ækvivalent NORDEN Spot T/C gns. markedet NORDEN T/C vs. spot 1. halvår 2007 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2006 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize Total halvår 2007 vs. 1. halvår 2006 Capesize 33% 40% 13% 160% Panamax 102% 136% 73% 132% Handymax 1% 7% 65% 101% Handysize Total 44% 60% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 8/19

9 via en fordobling af kapaciteten i Panamax segmentet og dels via engagementet i Handysize. De realiserede T/C ækvivalenter lå i Rederiets to største segmenter, Handymax og Panamax, hhv. 65% og 73% over niveauet for 1. halvår Samtidig lå de realiserede T/C ækvivalenter i de to segmenter omkring 20% under spotmarkedet i perioden. Afdækningen i Handysize segmentet er lavere, og derfor opnås en T/C ækvivalent, som i højere grad nærmer sig gennemsnittet på spotmarkedet. Omvendt er NORDENs Capesize flåde næsten fuldt beskæftiget på lange certepartier og påvirkes derfor ikke af det volatile spotmarked. På baggrund af Rederiets strategi om løbende afdækning af kapaciteten som et led i risikostyringen vil Rederiet typisk i perioder med kraftigt stigende spotrater opleve lavere rater end i spotmarkedet. Modsat vil NORDEN i perioder med markant faldende spotrater typisk have højere dagsindsejling end i spotmarkedet. Forretningsudvikling Rederiet udbyggede i 2. kvartal primært flåden inden for Handymax og Handysize, hvor fremtidig levering af yderligere 7 hhv. 3 enheder blev aftalt. NORDEN har igennem 1. halvår indchartret flere skibe på kortere certepartier, især inden for Panamax segmentet, og har herigennem draget fordel af de gunstige fragtmarkeder. Ved udgangen af halvåret havde afdelingen afdækket 84% (2006: 67%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 39%, hvilket er en forøgelse fra 1. kvartal, hvor der var afdækket 29% af den samlede kendte kapacitet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 9/19

10 Tank Markedsudvikling Markedet for produkttank faldt med 26% i løbet af 1. halvår målt ved Baltic Clean Tanker Index (BCTI). I forhold til samme periode sidste år lå BCTI i gennemsnit 7% lavere, men med store geografiske forskelle. Markedet vest for Suezkanalen var højere end samme periode sidste år, mens markedet i øst var lavere. BCTI lå i 2. kvartal i gennemsnit 5% højere end 1. kvartal. Det højere rateniveau afspejlede sig især i Rederiets Handysize segment, der ligesom i første kvartal klarede sig markant bedre end markedet og på niveauer væsentligt over samme periode i Gennem 1. halvår har fordelagtig geografisk positionering bidraget til dette resultat. Priserne på både brugt tonnage og nybygninger er steget vedvarende igennem halvåret. Sammenholdt med de stigende niveauer på periodemarkederne indikerer dette en generel forventning om, at markedet langsigtet forbliver attraktivt. Specielt april og maj var kendetegnet ved fortsat høj efterspørgsel efter raffinerede produkter i USA. En stigende del af forbruget dækkes af importerede produkter, eftersom den amerikanske raffinaderikapacitet har svært ved at følge efterspørgslen, samtidig med at benzinlagrene fortsat er historisk lave. Udbuddet af tonnage inden for NORDENs segmenter steg med 3% i løbet af halvåret (kilde: SSY). Der blev i 1. halvår 2007 skrottet lige så meget tonnage som i hele Det skyldes dog primært et højt skrotningsomfang i 1. kvartal, idet skrotning i 2. kvartal igen har ligget på et meget lavt niveau. Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA steg til USD 37 mio. (USD 24 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 38%. Det er primært et resultat af flere skibsdage i produkttanksegmenterne og generelt højere realiserede T/C ækvivalenter. NORDEN solgte i 2. kvartal sin sidste Aframax råolietanker. I alt blev 3 tankskibe solgt og indregnet i 1. halvår. De samlede realiserede salgsavancer for 1. halvår udgjorde i alt USD 77 mio. (USD 0 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev således USD 112 mio. (USD 21 mio.). I første halvår lå NORDENs realiserede T/C ækvivalenter i alle segmenter 13-18% over gennemsnittet for markedet. Inden for produkttank, hvor NORDENs tonnage er beskæftiget i Norient Product Pool, har Rederiet draget fordel både af geografisk positionering og af, at 82% af tonnagen har været beskæftiget i spotmarkedet. Tillige er afdækningen af 40% af tonnagen sket på pæne niveauer. Forretningsudvikling Med salget af Aframax tankeren NORDASIA fuldførte Rederiet planen om at reducere kapitalbindingen i segmentet. Fremover vil fokus være på ren operatøraktivitet. Inden for Handysize produkttank har Rederiet haft et aktivt kvartal med bestilling af 5 enheder. 1 nybygning og 3 langtidsindbefragtninger leveres til kerneflåden i 2008, mens endnu 1 nybygning leveres i Efter afslutningen af perioden har Rederiet indgået aftale om yderligere 2 MR nybygninger og 1 MR langtidsindbefragtning. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 30% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skete inden for produkttanksegmenterne, hvor aktiviteten blev forøget med 40% i forhold til samme periode sidste år. Den øgede kapacitet blev beskæftiget i Norient Product Pool. Ved udgangen af halvåret havde afdelingen afdækket 44% (2006: 50%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 27%, hvilket er en forøgelse fra 1. kvartal, hvor der var afdækket 26% af den samlede kendte kapacitet. Baltic Clean Tanker Index Beskæftigelse og rater, tank Antal skibsdage i NORDEN jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C ækvivalent NORDEN 12 mdr. T/C gns. markedet NORDEN T/C vs. marked 1. halvår 2007 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2006 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2007 vs. 1. halvår 2006 Aframax -5% - 79% 2% Produkttank - MR 29% 32% 12% -3% Produkttank - Handysize 49% 53% 24% -6% Total 30% 82% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 10/19

11 Forventninger Forventninger til resten af 2007 Tørlast Tørlastafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 63 mio. De tidligere forventninger fra 28. juni var et EBIT på USD mio. Opjusteringen på USD 80 mio. skyldes højere driftsindtjening som følge af, at afdelingen har formået at udnytte det stærke tørlastmarked. Tank Tankafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 77 mio. De tidligere forventninger fra 24. maj 2007 var et EBIT på USD mio. Opjusteringen på USD 5 mio. skyldes bedre driftsresultater som følge af, at afdelingen har klaret sig bedre end markedet. Koncernen NORDEN forventer nu et resultat efter skat i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 140 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Samlet forventes et EBIT på USD mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2007 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Cashflow-påvirkningen fra bruttoinvesteringer for hele 2007 fastholdes i niveauet USD mio. Forventninger til 2007 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat efter skat Rapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 11/19

12 Tørlast Skibsdage 2007 Q3-Q Q3-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 95% 78% 55% 3% Panamax 86% 45% 21% 2% Handymax 88% 33% 14% 1% Handysize 52% 21% 7% 0% Total 84% 39% 18% 1% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Tank Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) 2007 Q3-Q Q3-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Aframax MR Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Aframax MR Handysize Total Nettokapacitet Aframax MR Handysize Total Afdækning i % Aframax 13% 0% 0% 0% MR 44% 30% 13% 0% Handysize 53% 28% 7% 0% Total 44% 27% 9% 0% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 12/19

13 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR - KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. København, den 23. august 2007 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens C. Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Einar K. Fredvik Erling Højsgaard Dag Rasmussen Anton Kurt Vendelbo Christensen Egon Christensen Ole Clausen DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 13/19

14 Resultatopgørelse USD /1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 6,69 2,01 3,57 0,76 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 6,63 2,01 3,53 0,76 1) Specifikation af "Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter" Bunkerhedging: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Omkostninger"* I alt FFA: Dagsværdiregulering vedrørende Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Fragtindtægter"* I alt I alt *I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til primær drift og i samme post som den sikrede transaktion. For en uddybende beskrivelse se afsnittet "Anvendt regnskabspraksis" i årsrapporten for DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 14/19

15 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 3,57 3,13 1,60 0,45 0,76 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,53 3,11 1,59 0,45 0,76 1) Se foregående side. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 15/19

16 Balance USD /6 30/6 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe Finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger Kapitalandele i joint ventures Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Danmarks Skibskredit Leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelse til dokning (bareboat) Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til joint ventures Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 16/19

17 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen USD /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i nybygninger Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint ventures Afvikling af joint ventures Køb af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af bankgæld og skibslån Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 17/19

18 Egenkapitalopgørelse - koncernen USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 18/19

19 Egenkapitalopgørelse - koncernen (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 19/19

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2008

Velkommen til generalforsamling 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling 2008 23. april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 Generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere