Delårsrapport 1. halvår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2007"

Transkript

1 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads København K Meddelelse nr august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det er det bedste halvårsresultat i Rederiets historie. I resultatet indgår avancer fra salg af 5 skibe på USD 115 mio. og en dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD -8 mio. I samme periode sidste år udgjorde avancer fra skibssalg USD 39 mio. og dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter USD -4 mio. Nettoresultatet på - omregnet til periodens gennemsnitskurs - DKK mio. svarer til en indtjening på DKK 38 pr. aktie. EBITDA for 1. halvår blev USD 193 mio. - næsten en tredobling i forhold til samme periode sidste år. Driftsindtjeningen er i begge segmenter stærkere end ventet. Såvel tørlast- som tankafdelingens EBITDA er steget i forhold til 1. halvår sidste år. Tørlastafdelingens EBITDA for 1. halvår steg med 267% til USD 162 mio., mens tankafdelingens EBITDA steg med 57% til USD 37 mio., hvilket kan tilskrives et stærkere tørlastmarked, højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers faldende tankmarked samt flere skibsdage i begge segmenter. Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cashflow på USD 175 mio. Den aktive flåde er siden årsskiftet øget fra 153 til 191 skibe. Antallet af skibe til levering er samtidig øget fra 67 til 92 skibe, bl.a. ved kontrahering af 14 nybygninger. Den samlede teoretiske Net Asset Value estimeres ved udgangen af perioden til DKK 452 pr. aktie. Heraf udgør værdien af Rederiets 75 certepartier med købsoption DKK 254 pr. aktie. NORDEN opjusterer det forventede årsresultat for 2007 til at blive i niveauet USD mio. inklusive realiserede avancer fra salg af skibe på USD 140 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Opjusteringen på USD 85 mio. kan især tilskrives et meget stærkt tørlastmarked med rekordniveauer for både fragtrater og skibspriser. Mogens C. Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Amaliegade 49, 1256 København K, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, direktør Jens Fehrn-Christensen og afdelingschef Martin Badsted gennemgår 1. halvår og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telekonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, CVR-NR /19

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling og værdier 5 Aktien 6 Segmentoplysninger 7 Tørlast 8 Markedsudvikling 8 Finansielle resultater 8 Forretningsudvikling 9 Tank 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Forventninger 11 Forventninger til resten af Tørlast 11 Tank 11 Koncernen 11 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR - KONCERNEN Ledelsespåtegning 13 Resultatopgørelse 14 Resultatopgørelse pr. kvartal 15 Balance 16 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen 17 Egenkapitalopgørelse - koncernen 18 DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 2/19

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/6 Ændring 1. halvår /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Fragtindtægter (omsætning) % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Afskrivninger % Resultatandele af joint ventures % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % BALANCE Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende gæld % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 6,7 (38) 2,0 (12) 233% 4,1 (24) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 6,6 (37) 2,0 (12) 230% 4,1 (24) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 21 (117) 14 (84) 47% 16 (93) Soliditet 80,1% 79,3% 1% 74,0% Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 240 Kurs/indre værdi 3,06 1,47 108% 2,58 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 36,0 (198) 21,4 (125) 68% 26,6 (151) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 82,0 (452) 39,7 (233) 107% 53,9 (305) USD-kurs, ultimo perioden 551,07 586,74-6% 566,14 USD-kurs, gennemsnit 561,01 607,61-8% 594,70 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling og værdier" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Nøgletallene er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 20 til DKK 1. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 3/19

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. halvår på USD mio., hvilket er en stigning på 111% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan primært tilskrives højere fragtrater i tørlastsegmentet, højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers faldende tankmarked samt flere skibsdage i begge segmenter. Antallet af skibsdage i 1. halvår udgjorde , hvilket er en stigning på 42% i forhold til sidste år. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 193 mio. (2006: USD 65 mio.), svarende til en forbedring på 196%. EBITDA-marginen steg dermed fra 12,5% til 17,5%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår USD 299 mio. (USD 96 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 115 mio. (USD 39 mio.). Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter udgjorde netto USD -8 mio. (USD -4 mio.) i 1. halvår, hvoraf USD 8 mio. vedrørte bunkerhedgingkontrakter og USD -16 mio. vedrørte Forward Freight Agreements (FFA). Finansielle poster bidrog i 1. halvår netto med USD 9 mio. (USD 7 mio.). I forhold til sidste år er renteindtægterne øget som følge af større likviditet. Rederiets renterisiko på den langfristede gæld er afdækket for en periode på 3,2 år til en rente på 4,3% inklusive långivernes risikotillæg (margin). Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. (USD 87 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 71% (p.a.). Pengestrømme Rederiets likvide beholdninger voksede med USD 72 mio. Rederiets drift genererede i perioden et positivt cashflow på USD 175 mio., mens pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD 24 mio. og USD -127 mio. Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -197 mio. og provenu fra salg af skibe på USD 220 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører indfrielse af lån, køb af egne aktier samt udloddet udbytte vedrørende Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD 889 mio. ved udgangen af halvåret og er således øget med USD 176 mio. eller 25% i 1. halvår. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens resultat på USD 285 mio. samt køb af egne aktier og udlodning af udbytte på i alt USD -108 mio. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af halvåret USD mio. (USD 664 mio.) Udviklingen skyldes primært øgede fremtidige timecharters. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters (eksklusive dagpenge), långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger (eksklusive dagpenge) samt beholdningen af likvider. Nutidsværdier Ultimo, USD mio. H H Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inkl. likvider Nettoforpligtelser Egenkapitalens udvikling 1. januar juni USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Køb/salg af egne aktier Værdiregulering, sikringsinstrumenter Betalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 4/19

5 Flådens udvikling og værdier NORDEN har i 1. halvår fortsat sin udvidelse af flåden. Bruttoflåden, der udgør både den aktive flåde og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af halvåret 283 mod 220 skibe ultimo Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år voksede med 28 enheder til 158 skibe. Rederiets aktive tørlastflåde voksede i løbet af 2. kvartal med 21 enheder til 170, mens antallet af skibe til levering steg med 6 enheder. Størst var aktiviteten inden for Handymax, hvor levering af yderligere 7 enheder blev aftalt. Rederiets fokus på at opbygge kritisk masse inden for Handysize, som NORDEN påbegyndte i 2006, betød samlet set, at 20 enheder nu er til fremtidig levering inden for dette segment. Rederiets aktive tankflåde udgjorde ved udgangen af halvåret 21 enheder mod 18 enheder ved udgangen af første kvartal. Rederiet tog i 2. kvartal levering af 2 indchartrede MR produkttankere med købsoption og 2 Aframax råolietankere på kortere certepartier. Samtidig solgte Rederiet sin sidste ejede Aframax råolietanker i overensstemmelse med strategien om fremover udelukkende at være operatør i Aframax. beholdning af egne aktier. Net Asset Value pr. aktie kan herefter samlet opgøres til USD 36 (DKK 198) pr. aktie mod USD 21 (DKK 125) året før. Hertil kommer at Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner estimeres at have en teoretisk værdi på USD mio. Det er en stigning på 28% i forhold til 1. kvartal Det giver en samlet teoretisk Net Asset Value på DKK 452 pr. aktie (DKK 233). Af den samlede værdi vurderes USD mio. at vedrøre den faste charterperiode, mens de resterende USD 719 mio. vedrører periode- og købsoptioner. Værdiansættelsen bygger på en Black 76 model, hvor nuværende forward-rater og mulige alternative udviklinger i fragtrater og skibspriser simuleres under antagelser om volatilitet, samvariation mellem fragtrater og skibspriser samt normalisering af rater og priser omkring historiske niveauer. Disse væsentlige input er baseret på analyser af historiske data for de enkelte segmenter. Der er endvidere gjort antagelser om renter, valutakurser og dagpenge. På grundlag af ovenstående antagelser optimeres udnyttelsen af periode- og købsoptioner for hvert skib i hvert scenario. Norient Product Pool fik leveret 4 nybygninger i løbet af 2. kvartal og havde ved udløbet af halvåret i alt 41 aktive enheder. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen var ved halvårets afslutning vokset til i alt 35 enheder, hvoraf 7 forventes leveret i løbet af resten af indeværende år. Rederiets 13 egne skibe og ordrerne på 27 nybygninger skønnes pr. 30. juni at have en merværdi i forhold til bogført værdi af skibene og nybygningspriserne på USD 622 mio. Det svarer til USD 15 (DKK 82) pr. aktie eksklusive Rederiets Værdierne inkluderer ikke værdien af den aktuelle afdækning af certepartierne. Købsoptioner denomineret i JPY er omregnet til forward USD/JPY-kursen. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske Net Asset Value. NORDENs flåde Pr. 30. juni 2007 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Produkttankere Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Aframax MR Handysize Total Størrelse (tdw) > Total Skibe i drift Egne skibe * * Indbefragtede skibe (med købsoption) Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe *** 8 ** Indbefragtede skibe (med købsoption) ** Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt * Heraf 1 enhed solgt. ** Heraf 2 enheder 50%-ejet. *** Heraf 4 enheder 50%-ejet og 4 solgt, hvoraf 2 enheder er 50%-ejet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 5/19

6 Aktivitet i kerneflåden 2. kvartal 2007 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Q2 Handymax Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Langtidsindbefragtninger med købsoption Q2 Handymax Q % Langtidsindbefragtninger uden købsoption Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Salg (aftalt eller indregnet i 2. kvartal) Q2 Handymax Q % Q2 Handymax N/B Q % Q2 Handymax N/B Q % Q2 Aframax Q % Q1 Handysize tank Q % Aktien Kursen på NORDEN aktien er steget med 31% fra udgangen af 1. kvartal og frem til udgangen af 2. kvartal, hvor prisen var DKK 357 pr. aktie à nominel stykstørrelse DKK 1. NORDEN er medio august blandt de 20 mest handlede aktier på OMX Den Nordiske Børs København. På Selskabets ekstraordinære generalforsamling 20. juni blev bestyrelsens forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved annullering af stk. egne aktier og en heraf følgende ændring af vedtægterne vedtaget. Nedsættelsen vil blive effektueret efter udløbet af 3 måneders proklamaperiode. Rederiets samlede aktiekapital vil herefter bestå af stk. aktier á DKK 1. Begivenheder efter balancedagen Som tidligere meddelt har NORDEN ansat Ivar H. Myklebust som ny CFO (finansdirektør) og medlem af direktionen. Ivar H. Myklebust tiltræder 1. september og afløser Jens Fehrn- Christensen. NORDEN solgte den 31. juli en bulkcarrier til græske interesser med levering i 1. kvartal 2008, hvor salgsavancen på ca. USD 46 mio. efter skat vil blive indregnet. Flådens værdier (før skat) Pr. 30. juni 2007 Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købsoption USD mio. USD mio. Antaget volatilitet Antal Bogført værdi/ kostpris Markedsværdi* Antal Certeparti Købsoption Total Fragtrater (basis 1-års T/C) Skibsværdier (basis 5-årige brugtpriser) Tørlast Capesize % 17% Post-Panamax % 18% Panamax % 18% Handymax % 15% Handysize % 15% Tank Aframax MR % 15% Handysize % 14% Total * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 6/19

7 Segmentoplysninger 2. kvartal kvartal 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat halvår halvår 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 7/19

8 Tørlast Markedsudvikling Tørlastmarkedet var meget gunstigt i 1. halvår. Efter en periode med næsten uafbrudte stigninger frem til medio maj oplevede markedet et fald frem til midten af juni, hvorefter raterne steg igen. Samlet set lå fragtmarkedet ved halvårets udgang 43% højere end ved årets begyndelse målt ved Baltic Dry Index (BDI). I forhold til samme periode sidste år lå BDI i 1. halvår i gennemsnit 113% højere. I forhold til 1. kvartal lå markedet i gennemsnit 28% højere i 2. kvartal. Siden halvårets udgang er BDI steget yderligere og har for første gang nogensinde passeret Markedet er grundlæggende drevet af en bredt funderet stærk vækst i efterspørgslen efter råmaterialer verden over. Især Kinas import af jernmalm og ændrede transportmønstre for kulhandlen vejer tungt. De flaskehalsproblemer, som fra årets start har præget tørlastmarkedet, fortsatte i 2. kvartal. Efter at Australiens største kulhavn genindførte eksportkvotesystemet til balancering af kapacitet og efterspørgsel, faldt ventetiderne i løbet af maj måned, men dårligt vejr fik igen ventetiderne i havnene til at vokse. Primo juli satte ventetiderne omkring kulhavnene i Australien ny rekord. R.S. Platou vurderer, at udbuddet af tonnage i 1. halvår steg med 7,1% i forhold til samme periode sidste år, mens efterspørgslen efter tonnage steg med 13,9%. Efterspørgselsvæksten består af 10,1% organisk vækst, mens den resterende vækst tilskrives længere transportafstande og flaskehalse. Den stærke efterspørgsel resulterer i, at skrotning kun finder sted i begrænset omfang. I løbet af 1. halvår blev der blot skrottet 0,3 mio. tdw. Til sammenligning var tallet for samme periode sidste år 1,4 mio. tdw. Priserne inden for alle segmenter på såvel nybygninger som brugt tonnage steg også til rekordniveauer, hvilket understreger de stærke forventninger til fremtiden. I løbet af halvåret er priserne på nybygninger og brugt tonnage for Handymax steget med hhv. 15% og 36% (kilde: Clarksons). De nuværende rateniveauer medfører betydeligt højere priser for brugt tonnage med kort leveringstid frem for nybygget tonnage med 3-4 års leveringstid. Samtidig bliver der bestilt mange nye skibe, og ordrebogen i tørlast lå ved udgangen af halvåret på 39% af den eksisterende flåde. Markedets forventninger til tørlastraterne for resten af året ligger fortsat på et meget højt niveau. Medio august lå forwardraten for Supramax for resten af 2007 således på ca. USD om dagen. Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 162 mio. (USD 44 mio.), hvilket er næsten 4 gange højere end samme periode året før. Dette giver en EBITDA-margin på 16,1% (9,5%). Det er resultatet af væsentligt højere realiserede T/C ækvivalenter og betydeligt flere skibsdage. NORDEN har i 1. halvår udnyttet den meget stærke efterspørgsel og de høje priser på brugt tonnage til at tage væsentlige gevinster hjem ved salg af skibe. Rederiet indgik i 1. halvår aftale om salg af i alt 6 tørlastskibe, heraf 4 nybygninger. Halvårets resultat indeholder realiserede salgsavancer fra to skibssalg på i alt USD 38 mio. (USD 39 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev USD 194 mio. (USD 78 mio.). Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 44% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er sket dels Baltic Dry Index jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Beskæftigelse og rater, tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C ækvivalent NORDEN Spot T/C gns. markedet NORDEN T/C vs. spot 1. halvår 2007 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2006 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize Total halvår 2007 vs. 1. halvår 2006 Capesize 33% 40% 13% 160% Panamax 102% 136% 73% 132% Handymax 1% 7% 65% 101% Handysize Total 44% 60% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 8/19

9 via en fordobling af kapaciteten i Panamax segmentet og dels via engagementet i Handysize. De realiserede T/C ækvivalenter lå i Rederiets to største segmenter, Handymax og Panamax, hhv. 65% og 73% over niveauet for 1. halvår Samtidig lå de realiserede T/C ækvivalenter i de to segmenter omkring 20% under spotmarkedet i perioden. Afdækningen i Handysize segmentet er lavere, og derfor opnås en T/C ækvivalent, som i højere grad nærmer sig gennemsnittet på spotmarkedet. Omvendt er NORDENs Capesize flåde næsten fuldt beskæftiget på lange certepartier og påvirkes derfor ikke af det volatile spotmarked. På baggrund af Rederiets strategi om løbende afdækning af kapaciteten som et led i risikostyringen vil Rederiet typisk i perioder med kraftigt stigende spotrater opleve lavere rater end i spotmarkedet. Modsat vil NORDEN i perioder med markant faldende spotrater typisk have højere dagsindsejling end i spotmarkedet. Forretningsudvikling Rederiet udbyggede i 2. kvartal primært flåden inden for Handymax og Handysize, hvor fremtidig levering af yderligere 7 hhv. 3 enheder blev aftalt. NORDEN har igennem 1. halvår indchartret flere skibe på kortere certepartier, især inden for Panamax segmentet, og har herigennem draget fordel af de gunstige fragtmarkeder. Ved udgangen af halvåret havde afdelingen afdækket 84% (2006: 67%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 39%, hvilket er en forøgelse fra 1. kvartal, hvor der var afdækket 29% af den samlede kendte kapacitet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 9/19

10 Tank Markedsudvikling Markedet for produkttank faldt med 26% i løbet af 1. halvår målt ved Baltic Clean Tanker Index (BCTI). I forhold til samme periode sidste år lå BCTI i gennemsnit 7% lavere, men med store geografiske forskelle. Markedet vest for Suezkanalen var højere end samme periode sidste år, mens markedet i øst var lavere. BCTI lå i 2. kvartal i gennemsnit 5% højere end 1. kvartal. Det højere rateniveau afspejlede sig især i Rederiets Handysize segment, der ligesom i første kvartal klarede sig markant bedre end markedet og på niveauer væsentligt over samme periode i Gennem 1. halvår har fordelagtig geografisk positionering bidraget til dette resultat. Priserne på både brugt tonnage og nybygninger er steget vedvarende igennem halvåret. Sammenholdt med de stigende niveauer på periodemarkederne indikerer dette en generel forventning om, at markedet langsigtet forbliver attraktivt. Specielt april og maj var kendetegnet ved fortsat høj efterspørgsel efter raffinerede produkter i USA. En stigende del af forbruget dækkes af importerede produkter, eftersom den amerikanske raffinaderikapacitet har svært ved at følge efterspørgslen, samtidig med at benzinlagrene fortsat er historisk lave. Udbuddet af tonnage inden for NORDENs segmenter steg med 3% i løbet af halvåret (kilde: SSY). Der blev i 1. halvår 2007 skrottet lige så meget tonnage som i hele Det skyldes dog primært et højt skrotningsomfang i 1. kvartal, idet skrotning i 2. kvartal igen har ligget på et meget lavt niveau. Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA steg til USD 37 mio. (USD 24 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 38%. Det er primært et resultat af flere skibsdage i produkttanksegmenterne og generelt højere realiserede T/C ækvivalenter. NORDEN solgte i 2. kvartal sin sidste Aframax råolietanker. I alt blev 3 tankskibe solgt og indregnet i 1. halvår. De samlede realiserede salgsavancer for 1. halvår udgjorde i alt USD 77 mio. (USD 0 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev således USD 112 mio. (USD 21 mio.). I første halvår lå NORDENs realiserede T/C ækvivalenter i alle segmenter 13-18% over gennemsnittet for markedet. Inden for produkttank, hvor NORDENs tonnage er beskæftiget i Norient Product Pool, har Rederiet draget fordel både af geografisk positionering og af, at 82% af tonnagen har været beskæftiget i spotmarkedet. Tillige er afdækningen af 40% af tonnagen sket på pæne niveauer. Forretningsudvikling Med salget af Aframax tankeren NORDASIA fuldførte Rederiet planen om at reducere kapitalbindingen i segmentet. Fremover vil fokus være på ren operatøraktivitet. Inden for Handysize produkttank har Rederiet haft et aktivt kvartal med bestilling af 5 enheder. 1 nybygning og 3 langtidsindbefragtninger leveres til kerneflåden i 2008, mens endnu 1 nybygning leveres i Efter afslutningen af perioden har Rederiet indgået aftale om yderligere 2 MR nybygninger og 1 MR langtidsindbefragtning. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 30% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skete inden for produkttanksegmenterne, hvor aktiviteten blev forøget med 40% i forhold til samme periode sidste år. Den øgede kapacitet blev beskæftiget i Norient Product Pool. Ved udgangen af halvåret havde afdelingen afdækket 44% (2006: 50%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 27%, hvilket er en forøgelse fra 1. kvartal, hvor der var afdækket 26% af den samlede kendte kapacitet. Baltic Clean Tanker Index Beskæftigelse og rater, tank Antal skibsdage i NORDEN jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C ækvivalent NORDEN 12 mdr. T/C gns. markedet NORDEN T/C vs. marked 1. halvår 2007 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2006 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2007 vs. 1. halvår 2006 Aframax -5% - 79% 2% Produkttank - MR 29% 32% 12% -3% Produkttank - Handysize 49% 53% 24% -6% Total 30% 82% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 10/19

11 Forventninger Forventninger til resten af 2007 Tørlast Tørlastafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 63 mio. De tidligere forventninger fra 28. juni var et EBIT på USD mio. Opjusteringen på USD 80 mio. skyldes højere driftsindtjening som følge af, at afdelingen har formået at udnytte det stærke tørlastmarked. Tank Tankafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 77 mio. De tidligere forventninger fra 24. maj 2007 var et EBIT på USD mio. Opjusteringen på USD 5 mio. skyldes bedre driftsresultater som følge af, at afdelingen har klaret sig bedre end markedet. Koncernen NORDEN forventer nu et resultat efter skat i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 140 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Samlet forventes et EBIT på USD mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2007 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Cashflow-påvirkningen fra bruttoinvesteringer for hele 2007 fastholdes i niveauet USD mio. Forventninger til 2007 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat efter skat Rapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 11/19

12 Tørlast Skibsdage 2007 Q3-Q Q3-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 95% 78% 55% 3% Panamax 86% 45% 21% 2% Handymax 88% 33% 14% 1% Handysize 52% 21% 7% 0% Total 84% 39% 18% 1% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Tank Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) 2007 Q3-Q Q3-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Aframax MR Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Aframax MR Handysize Total Nettokapacitet Aframax MR Handysize Total Afdækning i % Aframax 13% 0% 0% 0% MR 44% 30% 13% 0% Handysize 53% 28% 7% 0% Total 44% 27% 9% 0% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 12/19

13 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR - KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. København, den 23. august 2007 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens C. Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Einar K. Fredvik Erling Højsgaard Dag Rasmussen Anton Kurt Vendelbo Christensen Egon Christensen Ole Clausen DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 13/19

14 Resultatopgørelse USD /1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 6,69 2,01 3,57 0,76 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 6,63 2,01 3,53 0,76 1) Specifikation af "Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter" Bunkerhedging: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Omkostninger"* I alt FFA: Dagsværdiregulering vedrørende Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Fragtindtægter"* I alt I alt *I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til primær drift og i samme post som den sikrede transaktion. For en uddybende beskrivelse se afsnittet "Anvendt regnskabspraksis" i årsrapporten for DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 14/19

15 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 3,57 3,13 1,60 0,45 0,76 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,53 3,11 1,59 0,45 0,76 1) Se foregående side. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 15/19

16 Balance USD /6 30/6 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe Finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger Kapitalandele i joint ventures Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Danmarks Skibskredit Leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelse til dokning (bareboat) Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til joint ventures Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 16/19

17 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen USD /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i nybygninger Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint ventures Afvikling af joint ventures Køb af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af bankgæld og skibslån Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 17/19

18 Egenkapitalopgørelse - koncernen USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 18/19

19 Egenkapitalopgørelse - koncernen (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 19/19

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere