Delårsrapport 1. halvår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2007"

Transkript

1 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads København K Meddelelse nr august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det er det bedste halvårsresultat i Rederiets historie. I resultatet indgår avancer fra salg af 5 skibe på USD 115 mio. og en dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD -8 mio. I samme periode sidste år udgjorde avancer fra skibssalg USD 39 mio. og dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter USD -4 mio. Nettoresultatet på - omregnet til periodens gennemsnitskurs - DKK mio. svarer til en indtjening på DKK 38 pr. aktie. EBITDA for 1. halvår blev USD 193 mio. - næsten en tredobling i forhold til samme periode sidste år. Driftsindtjeningen er i begge segmenter stærkere end ventet. Såvel tørlast- som tankafdelingens EBITDA er steget i forhold til 1. halvår sidste år. Tørlastafdelingens EBITDA for 1. halvår steg med 267% til USD 162 mio., mens tankafdelingens EBITDA steg med 57% til USD 37 mio., hvilket kan tilskrives et stærkere tørlastmarked, højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers faldende tankmarked samt flere skibsdage i begge segmenter. Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cashflow på USD 175 mio. Den aktive flåde er siden årsskiftet øget fra 153 til 191 skibe. Antallet af skibe til levering er samtidig øget fra 67 til 92 skibe, bl.a. ved kontrahering af 14 nybygninger. Den samlede teoretiske Net Asset Value estimeres ved udgangen af perioden til DKK 452 pr. aktie. Heraf udgør værdien af Rederiets 75 certepartier med købsoption DKK 254 pr. aktie. NORDEN opjusterer det forventede årsresultat for 2007 til at blive i niveauet USD mio. inklusive realiserede avancer fra salg af skibe på USD 140 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Opjusteringen på USD 85 mio. kan især tilskrives et meget stærkt tørlastmarked med rekordniveauer for både fragtrater og skibspriser. Mogens C. Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Amaliegade 49, 1256 København K, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, direktør Jens Fehrn-Christensen og afdelingschef Martin Badsted gennemgår 1. halvår og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telekonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, CVR-NR /19

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling og værdier 5 Aktien 6 Segmentoplysninger 7 Tørlast 8 Markedsudvikling 8 Finansielle resultater 8 Forretningsudvikling 9 Tank 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Forventninger 11 Forventninger til resten af Tørlast 11 Tank 11 Koncernen 11 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR - KONCERNEN Ledelsespåtegning 13 Resultatopgørelse 14 Resultatopgørelse pr. kvartal 15 Balance 16 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen 17 Egenkapitalopgørelse - koncernen 18 DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 2/19

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/6 Ændring 1. halvår /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Fragtindtægter (omsætning) % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Afskrivninger % Resultatandele af joint ventures % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % BALANCE Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende gæld % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 6,7 (38) 2,0 (12) 233% 4,1 (24) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 6,6 (37) 2,0 (12) 230% 4,1 (24) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 21 (117) 14 (84) 47% 16 (93) Soliditet 80,1% 79,3% 1% 74,0% Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 240 Kurs/indre værdi 3,06 1,47 108% 2,58 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 36,0 (198) 21,4 (125) 68% 26,6 (151) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 82,0 (452) 39,7 (233) 107% 53,9 (305) USD-kurs, ultimo perioden 551,07 586,74-6% 566,14 USD-kurs, gennemsnit 561,01 607,61-8% 594,70 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling og værdier" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Nøgletallene er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 20 til DKK 1. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 3/19

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. halvår på USD mio., hvilket er en stigning på 111% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan primært tilskrives højere fragtrater i tørlastsegmentet, højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers faldende tankmarked samt flere skibsdage i begge segmenter. Antallet af skibsdage i 1. halvår udgjorde , hvilket er en stigning på 42% i forhold til sidste år. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 193 mio. (2006: USD 65 mio.), svarende til en forbedring på 196%. EBITDA-marginen steg dermed fra 12,5% til 17,5%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår USD 299 mio. (USD 96 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 115 mio. (USD 39 mio.). Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter udgjorde netto USD -8 mio. (USD -4 mio.) i 1. halvår, hvoraf USD 8 mio. vedrørte bunkerhedgingkontrakter og USD -16 mio. vedrørte Forward Freight Agreements (FFA). Finansielle poster bidrog i 1. halvår netto med USD 9 mio. (USD 7 mio.). I forhold til sidste år er renteindtægterne øget som følge af større likviditet. Rederiets renterisiko på den langfristede gæld er afdækket for en periode på 3,2 år til en rente på 4,3% inklusive långivernes risikotillæg (margin). Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. (USD 87 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 71% (p.a.). Pengestrømme Rederiets likvide beholdninger voksede med USD 72 mio. Rederiets drift genererede i perioden et positivt cashflow på USD 175 mio., mens pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD 24 mio. og USD -127 mio. Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -197 mio. og provenu fra salg af skibe på USD 220 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører indfrielse af lån, køb af egne aktier samt udloddet udbytte vedrørende Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD 889 mio. ved udgangen af halvåret og er således øget med USD 176 mio. eller 25% i 1. halvår. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens resultat på USD 285 mio. samt køb af egne aktier og udlodning af udbytte på i alt USD -108 mio. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af halvåret USD mio. (USD 664 mio.) Udviklingen skyldes primært øgede fremtidige timecharters. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters (eksklusive dagpenge), långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger (eksklusive dagpenge) samt beholdningen af likvider. Nutidsværdier Ultimo, USD mio. H H Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inkl. likvider Nettoforpligtelser Egenkapitalens udvikling 1. januar juni USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Køb/salg af egne aktier Værdiregulering, sikringsinstrumenter Betalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 4/19

5 Flådens udvikling og værdier NORDEN har i 1. halvår fortsat sin udvidelse af flåden. Bruttoflåden, der udgør både den aktive flåde og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af halvåret 283 mod 220 skibe ultimo Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år voksede med 28 enheder til 158 skibe. Rederiets aktive tørlastflåde voksede i løbet af 2. kvartal med 21 enheder til 170, mens antallet af skibe til levering steg med 6 enheder. Størst var aktiviteten inden for Handymax, hvor levering af yderligere 7 enheder blev aftalt. Rederiets fokus på at opbygge kritisk masse inden for Handysize, som NORDEN påbegyndte i 2006, betød samlet set, at 20 enheder nu er til fremtidig levering inden for dette segment. Rederiets aktive tankflåde udgjorde ved udgangen af halvåret 21 enheder mod 18 enheder ved udgangen af første kvartal. Rederiet tog i 2. kvartal levering af 2 indchartrede MR produkttankere med købsoption og 2 Aframax råolietankere på kortere certepartier. Samtidig solgte Rederiet sin sidste ejede Aframax råolietanker i overensstemmelse med strategien om fremover udelukkende at være operatør i Aframax. beholdning af egne aktier. Net Asset Value pr. aktie kan herefter samlet opgøres til USD 36 (DKK 198) pr. aktie mod USD 21 (DKK 125) året før. Hertil kommer at Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner estimeres at have en teoretisk værdi på USD mio. Det er en stigning på 28% i forhold til 1. kvartal Det giver en samlet teoretisk Net Asset Value på DKK 452 pr. aktie (DKK 233). Af den samlede værdi vurderes USD mio. at vedrøre den faste charterperiode, mens de resterende USD 719 mio. vedrører periode- og købsoptioner. Værdiansættelsen bygger på en Black 76 model, hvor nuværende forward-rater og mulige alternative udviklinger i fragtrater og skibspriser simuleres under antagelser om volatilitet, samvariation mellem fragtrater og skibspriser samt normalisering af rater og priser omkring historiske niveauer. Disse væsentlige input er baseret på analyser af historiske data for de enkelte segmenter. Der er endvidere gjort antagelser om renter, valutakurser og dagpenge. På grundlag af ovenstående antagelser optimeres udnyttelsen af periode- og købsoptioner for hvert skib i hvert scenario. Norient Product Pool fik leveret 4 nybygninger i løbet af 2. kvartal og havde ved udløbet af halvåret i alt 41 aktive enheder. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen var ved halvårets afslutning vokset til i alt 35 enheder, hvoraf 7 forventes leveret i løbet af resten af indeværende år. Rederiets 13 egne skibe og ordrerne på 27 nybygninger skønnes pr. 30. juni at have en merværdi i forhold til bogført værdi af skibene og nybygningspriserne på USD 622 mio. Det svarer til USD 15 (DKK 82) pr. aktie eksklusive Rederiets Værdierne inkluderer ikke værdien af den aktuelle afdækning af certepartierne. Købsoptioner denomineret i JPY er omregnet til forward USD/JPY-kursen. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske Net Asset Value. NORDENs flåde Pr. 30. juni 2007 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Produkttankere Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Aframax MR Handysize Total Størrelse (tdw) > Total Skibe i drift Egne skibe * * Indbefragtede skibe (med købsoption) Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe *** 8 ** Indbefragtede skibe (med købsoption) ** Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt * Heraf 1 enhed solgt. ** Heraf 2 enheder 50%-ejet. *** Heraf 4 enheder 50%-ejet og 4 solgt, hvoraf 2 enheder er 50%-ejet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 5/19

6 Aktivitet i kerneflåden 2. kvartal 2007 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Q2 Handymax Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Langtidsindbefragtninger med købsoption Q2 Handymax Q % Langtidsindbefragtninger uden købsoption Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handymax Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Q2 Handysize tank Q % Salg (aftalt eller indregnet i 2. kvartal) Q2 Handymax Q % Q2 Handymax N/B Q % Q2 Handymax N/B Q % Q2 Aframax Q % Q1 Handysize tank Q % Aktien Kursen på NORDEN aktien er steget med 31% fra udgangen af 1. kvartal og frem til udgangen af 2. kvartal, hvor prisen var DKK 357 pr. aktie à nominel stykstørrelse DKK 1. NORDEN er medio august blandt de 20 mest handlede aktier på OMX Den Nordiske Børs København. På Selskabets ekstraordinære generalforsamling 20. juni blev bestyrelsens forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved annullering af stk. egne aktier og en heraf følgende ændring af vedtægterne vedtaget. Nedsættelsen vil blive effektueret efter udløbet af 3 måneders proklamaperiode. Rederiets samlede aktiekapital vil herefter bestå af stk. aktier á DKK 1. Begivenheder efter balancedagen Som tidligere meddelt har NORDEN ansat Ivar H. Myklebust som ny CFO (finansdirektør) og medlem af direktionen. Ivar H. Myklebust tiltræder 1. september og afløser Jens Fehrn- Christensen. NORDEN solgte den 31. juli en bulkcarrier til græske interesser med levering i 1. kvartal 2008, hvor salgsavancen på ca. USD 46 mio. efter skat vil blive indregnet. Flådens værdier (før skat) Pr. 30. juni 2007 Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købsoption USD mio. USD mio. Antaget volatilitet Antal Bogført værdi/ kostpris Markedsværdi* Antal Certeparti Købsoption Total Fragtrater (basis 1-års T/C) Skibsværdier (basis 5-årige brugtpriser) Tørlast Capesize % 17% Post-Panamax % 18% Panamax % 18% Handymax % 15% Handysize % 15% Tank Aframax MR % 15% Handysize % 14% Total * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 6/19

7 Segmentoplysninger 2. kvartal kvartal 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat halvår halvår 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 7/19

8 Tørlast Markedsudvikling Tørlastmarkedet var meget gunstigt i 1. halvår. Efter en periode med næsten uafbrudte stigninger frem til medio maj oplevede markedet et fald frem til midten af juni, hvorefter raterne steg igen. Samlet set lå fragtmarkedet ved halvårets udgang 43% højere end ved årets begyndelse målt ved Baltic Dry Index (BDI). I forhold til samme periode sidste år lå BDI i 1. halvår i gennemsnit 113% højere. I forhold til 1. kvartal lå markedet i gennemsnit 28% højere i 2. kvartal. Siden halvårets udgang er BDI steget yderligere og har for første gang nogensinde passeret Markedet er grundlæggende drevet af en bredt funderet stærk vækst i efterspørgslen efter råmaterialer verden over. Især Kinas import af jernmalm og ændrede transportmønstre for kulhandlen vejer tungt. De flaskehalsproblemer, som fra årets start har præget tørlastmarkedet, fortsatte i 2. kvartal. Efter at Australiens største kulhavn genindførte eksportkvotesystemet til balancering af kapacitet og efterspørgsel, faldt ventetiderne i løbet af maj måned, men dårligt vejr fik igen ventetiderne i havnene til at vokse. Primo juli satte ventetiderne omkring kulhavnene i Australien ny rekord. R.S. Platou vurderer, at udbuddet af tonnage i 1. halvår steg med 7,1% i forhold til samme periode sidste år, mens efterspørgslen efter tonnage steg med 13,9%. Efterspørgselsvæksten består af 10,1% organisk vækst, mens den resterende vækst tilskrives længere transportafstande og flaskehalse. Den stærke efterspørgsel resulterer i, at skrotning kun finder sted i begrænset omfang. I løbet af 1. halvår blev der blot skrottet 0,3 mio. tdw. Til sammenligning var tallet for samme periode sidste år 1,4 mio. tdw. Priserne inden for alle segmenter på såvel nybygninger som brugt tonnage steg også til rekordniveauer, hvilket understreger de stærke forventninger til fremtiden. I løbet af halvåret er priserne på nybygninger og brugt tonnage for Handymax steget med hhv. 15% og 36% (kilde: Clarksons). De nuværende rateniveauer medfører betydeligt højere priser for brugt tonnage med kort leveringstid frem for nybygget tonnage med 3-4 års leveringstid. Samtidig bliver der bestilt mange nye skibe, og ordrebogen i tørlast lå ved udgangen af halvåret på 39% af den eksisterende flåde. Markedets forventninger til tørlastraterne for resten af året ligger fortsat på et meget højt niveau. Medio august lå forwardraten for Supramax for resten af 2007 således på ca. USD om dagen. Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 162 mio. (USD 44 mio.), hvilket er næsten 4 gange højere end samme periode året før. Dette giver en EBITDA-margin på 16,1% (9,5%). Det er resultatet af væsentligt højere realiserede T/C ækvivalenter og betydeligt flere skibsdage. NORDEN har i 1. halvår udnyttet den meget stærke efterspørgsel og de høje priser på brugt tonnage til at tage væsentlige gevinster hjem ved salg af skibe. Rederiet indgik i 1. halvår aftale om salg af i alt 6 tørlastskibe, heraf 4 nybygninger. Halvårets resultat indeholder realiserede salgsavancer fra to skibssalg på i alt USD 38 mio. (USD 39 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev USD 194 mio. (USD 78 mio.). Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 44% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er sket dels Baltic Dry Index jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Beskæftigelse og rater, tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C ækvivalent NORDEN Spot T/C gns. markedet NORDEN T/C vs. spot 1. halvår 2007 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2006 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize Total halvår 2007 vs. 1. halvår 2006 Capesize 33% 40% 13% 160% Panamax 102% 136% 73% 132% Handymax 1% 7% 65% 101% Handysize Total 44% 60% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 8/19

9 via en fordobling af kapaciteten i Panamax segmentet og dels via engagementet i Handysize. De realiserede T/C ækvivalenter lå i Rederiets to største segmenter, Handymax og Panamax, hhv. 65% og 73% over niveauet for 1. halvår Samtidig lå de realiserede T/C ækvivalenter i de to segmenter omkring 20% under spotmarkedet i perioden. Afdækningen i Handysize segmentet er lavere, og derfor opnås en T/C ækvivalent, som i højere grad nærmer sig gennemsnittet på spotmarkedet. Omvendt er NORDENs Capesize flåde næsten fuldt beskæftiget på lange certepartier og påvirkes derfor ikke af det volatile spotmarked. På baggrund af Rederiets strategi om løbende afdækning af kapaciteten som et led i risikostyringen vil Rederiet typisk i perioder med kraftigt stigende spotrater opleve lavere rater end i spotmarkedet. Modsat vil NORDEN i perioder med markant faldende spotrater typisk have højere dagsindsejling end i spotmarkedet. Forretningsudvikling Rederiet udbyggede i 2. kvartal primært flåden inden for Handymax og Handysize, hvor fremtidig levering af yderligere 7 hhv. 3 enheder blev aftalt. NORDEN har igennem 1. halvår indchartret flere skibe på kortere certepartier, især inden for Panamax segmentet, og har herigennem draget fordel af de gunstige fragtmarkeder. Ved udgangen af halvåret havde afdelingen afdækket 84% (2006: 67%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 39%, hvilket er en forøgelse fra 1. kvartal, hvor der var afdækket 29% af den samlede kendte kapacitet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 9/19

10 Tank Markedsudvikling Markedet for produkttank faldt med 26% i løbet af 1. halvår målt ved Baltic Clean Tanker Index (BCTI). I forhold til samme periode sidste år lå BCTI i gennemsnit 7% lavere, men med store geografiske forskelle. Markedet vest for Suezkanalen var højere end samme periode sidste år, mens markedet i øst var lavere. BCTI lå i 2. kvartal i gennemsnit 5% højere end 1. kvartal. Det højere rateniveau afspejlede sig især i Rederiets Handysize segment, der ligesom i første kvartal klarede sig markant bedre end markedet og på niveauer væsentligt over samme periode i Gennem 1. halvår har fordelagtig geografisk positionering bidraget til dette resultat. Priserne på både brugt tonnage og nybygninger er steget vedvarende igennem halvåret. Sammenholdt med de stigende niveauer på periodemarkederne indikerer dette en generel forventning om, at markedet langsigtet forbliver attraktivt. Specielt april og maj var kendetegnet ved fortsat høj efterspørgsel efter raffinerede produkter i USA. En stigende del af forbruget dækkes af importerede produkter, eftersom den amerikanske raffinaderikapacitet har svært ved at følge efterspørgslen, samtidig med at benzinlagrene fortsat er historisk lave. Udbuddet af tonnage inden for NORDENs segmenter steg med 3% i løbet af halvåret (kilde: SSY). Der blev i 1. halvår 2007 skrottet lige så meget tonnage som i hele Det skyldes dog primært et højt skrotningsomfang i 1. kvartal, idet skrotning i 2. kvartal igen har ligget på et meget lavt niveau. Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA steg til USD 37 mio. (USD 24 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 38%. Det er primært et resultat af flere skibsdage i produkttanksegmenterne og generelt højere realiserede T/C ækvivalenter. NORDEN solgte i 2. kvartal sin sidste Aframax råolietanker. I alt blev 3 tankskibe solgt og indregnet i 1. halvår. De samlede realiserede salgsavancer for 1. halvår udgjorde i alt USD 77 mio. (USD 0 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev således USD 112 mio. (USD 21 mio.). I første halvår lå NORDENs realiserede T/C ækvivalenter i alle segmenter 13-18% over gennemsnittet for markedet. Inden for produkttank, hvor NORDENs tonnage er beskæftiget i Norient Product Pool, har Rederiet draget fordel både af geografisk positionering og af, at 82% af tonnagen har været beskæftiget i spotmarkedet. Tillige er afdækningen af 40% af tonnagen sket på pæne niveauer. Forretningsudvikling Med salget af Aframax tankeren NORDASIA fuldførte Rederiet planen om at reducere kapitalbindingen i segmentet. Fremover vil fokus være på ren operatøraktivitet. Inden for Handysize produkttank har Rederiet haft et aktivt kvartal med bestilling af 5 enheder. 1 nybygning og 3 langtidsindbefragtninger leveres til kerneflåden i 2008, mens endnu 1 nybygning leveres i Efter afslutningen af perioden har Rederiet indgået aftale om yderligere 2 MR nybygninger og 1 MR langtidsindbefragtning. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 30% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skete inden for produkttanksegmenterne, hvor aktiviteten blev forøget med 40% i forhold til samme periode sidste år. Den øgede kapacitet blev beskæftiget i Norient Product Pool. Ved udgangen af halvåret havde afdelingen afdækket 44% (2006: 50%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 27%, hvilket er en forøgelse fra 1. kvartal, hvor der var afdækket 26% af den samlede kendte kapacitet. Baltic Clean Tanker Index Beskæftigelse og rater, tank Antal skibsdage i NORDEN jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C ækvivalent NORDEN 12 mdr. T/C gns. markedet NORDEN T/C vs. marked 1. halvår 2007 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2006 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2007 vs. 1. halvår 2006 Aframax -5% - 79% 2% Produkttank - MR 29% 32% 12% -3% Produkttank - Handysize 49% 53% 24% -6% Total 30% 82% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 10/19

11 Forventninger Forventninger til resten af 2007 Tørlast Tørlastafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 63 mio. De tidligere forventninger fra 28. juni var et EBIT på USD mio. Opjusteringen på USD 80 mio. skyldes højere driftsindtjening som følge af, at afdelingen har formået at udnytte det stærke tørlastmarked. Tank Tankafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 77 mio. De tidligere forventninger fra 24. maj 2007 var et EBIT på USD mio. Opjusteringen på USD 5 mio. skyldes bedre driftsresultater som følge af, at afdelingen har klaret sig bedre end markedet. Koncernen NORDEN forventer nu et resultat efter skat i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 140 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Samlet forventes et EBIT på USD mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2007 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Cashflow-påvirkningen fra bruttoinvesteringer for hele 2007 fastholdes i niveauet USD mio. Forventninger til 2007 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat efter skat Rapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 11/19

12 Tørlast Skibsdage 2007 Q3-Q Q3-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 95% 78% 55% 3% Panamax 86% 45% 21% 2% Handymax 88% 33% 14% 1% Handysize 52% 21% 7% 0% Total 84% 39% 18% 1% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Tank Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) 2007 Q3-Q Q3-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Aframax MR Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Aframax MR Handysize Total Nettokapacitet Aframax MR Handysize Total Afdækning i % Aframax 13% 0% 0% 0% MR 44% 30% 13% 0% Handysize 53% 28% 7% 0% Total 44% 27% 9% 0% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 12/19

13 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR - KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. København, den 23. august 2007 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens C. Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Einar K. Fredvik Erling Højsgaard Dag Rasmussen Anton Kurt Vendelbo Christensen Egon Christensen Ole Clausen DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 13/19

14 Resultatopgørelse USD /1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 6,69 2,01 3,57 0,76 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 6,63 2,01 3,53 0,76 1) Specifikation af "Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter" Bunkerhedging: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Omkostninger"* I alt FFA: Dagsværdiregulering vedrørende Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Fragtindtægter"* I alt I alt *I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til primær drift og i samme post som den sikrede transaktion. For en uddybende beskrivelse se afsnittet "Anvendt regnskabspraksis" i årsrapporten for DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 14/19

15 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 3,57 3,13 1,60 0,45 0,76 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,53 3,11 1,59 0,45 0,76 1) Se foregående side. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 15/19

16 Balance USD /6 30/6 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe Finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger Kapitalandele i joint ventures Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Danmarks Skibskredit Leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelse til dokning (bareboat) Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til joint ventures Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 16/19

17 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen USD /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i nybygninger Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint ventures Afvikling af joint ventures Køb af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af bankgæld og skibslån Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 17/19

18 Egenkapitalopgørelse - koncernen USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 18/19

19 Egenkapitalopgørelse - koncernen (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 19/19

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2008

Velkommen til generalforsamling 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling 2008 23. april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 Generalforsamling

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere