Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001"

Transkript

1 Telefax nr Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for året 2000/2001 og fremsender hermed årsregnskabsmeddelelsen. Det trykte årsregnskab forventes at foreligge den 10. oktober Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. oktober 2001, kl på adressen: Sponsorloungen Gladsaxe Stadion Gladsaxevej Gladsaxe Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til undertegnede. Mogens Flagstad Bestyrelsesformand Henrik Vestergaard Adm. Direktør Telefon Telefon

2 2 Hoved- og nøgletal (DKK 1.000) 1996/ / / / /01 Resultatopgørelse * Nettoomsætning i alt Eksterne udgifter Personaleudgifter Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat Balance Kontraktrettigheder Andre anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Årets likviditetsvirkning

3 3 Hoved- og nøgletal (DKK 1.000) 1996/ / / / /01 Nøgletal Afkastningsgrad (1) (%) - 20,4-144,7 11,2-5,9-54,8 Afkastningsgrad (2) (%) - 51,7-79,4 7,7-3,0-55,6 Vækst i omsætning (%) 329,9-8,9 384,2 8,2-55,1 Overskudsgrad (%) - 5,8-129,4 7,1-7,9-176,8 Egenkapitalens forrentning (%) - 104,9-65,5 7,2-3,0-56,0 Soliditet (%) 45,5 85,5 89,3 90,2 83,3 Resultat pr. aktie (DKK) - stykstr ,16-24,17 4,16-2,01-28,81 Cash flow pr. aktie (DKK) - stykstr ,34-9,85 11,34-8,07 3,75 Indre værdi pr. aktie (DKK) - stykstr ,48 34,74 67,12 63,27 37,01 Udbytte pr. aktie (DKK) - stykstr Gennemsnitligt antal ansatte, inkl. deltidsansatte Heraf heltidsansatte fodboldspillere Heraf deltidsansatte fodboldspillere Kontraktrettigheder Køb af kontraktrettigheder Salg af kontraktrettigheder (brutto) Hoved- og nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforening - Anbefalinger og Nøgletal * I de officielle årsregnskaber for 1995/96 og 1996/97 var der ikke foretaget reservation til dækning af feriepengeforpligtelse vedrørende spiller og træner. Tallene ovenfor er korrigeret således at regnskaberne er sammenlignelige.

4 4

5 5 Uddrag af bestyrelsens beretning for året 2000/2001 Resultatopgørelsen Årets resultat blev et underskud på Resultatet er på niveau med de udtrykte forventninger. Omsætningen er faldet med 45%, hvilket primært skyldes fald i transferindtægter fra salg af spillere. Indtægterne har udviklet sig således i forhold til året 1999/00: Entreindtægter Sponsor- og reklameindtægter TV-rettigheder mv Transferindtægter Andre indtægter Til de enkelte hovedaktivitetsområder skal knyttes følgende kommentarer: Afvikling af kamparrangementer på Gladsaxe Stadion Faldet i tilskuertallet har udgjort 33,8% mens faldet i entreindtægterne blot har udgjort 17,2%. Det mindre fald i entreindtægterne i forhold til faldet i tilskuertallet skyldes en stigning i billetprisen på kr. 20 samt en væsentlig reduktion i antallet af gratister til de enkelte kampe. Tilskuertallet til Faxe Kondi Liga kampe på Gladsaxe Stadion er faldet med 33,8% i forhold til foregående sæson. Dette hænger i væsentlig grad sammen med holdets dårlige placering i tabellen gennem næsten hele sæsonen 2000/01. Afholdelse af en række aktivi teter til fremmelse af tilskuernes interesse har ikke kunnet kompensere herfor. Tilskuertallet i Faxe Kondi Ligaen har i den forgangne sæson udvist et fald på 4,7% i forhold til foregående sæson.

6 6 I forhold til året 1999/00 har tilskuertallet til de enkelte kamparrangementer på Gladsaxe Stadion udviklet sig således: Faxe Kondi Ligaen Pokalturneringen (Dong Cup) UEFA Cup Som følge af aktiviteter til reduktion af selskabet omkostninger samt faldet i antallet af tilskuere, er omkostningerne i forbindelse med afvikling af kamparrangementer faldet med 22,2% i forhold til året 1999/00. I forhold til året 1999/00 har omkostningerne i forbindelse med afvikling af kamparrangementer på Gladsaxe Stadion udviklet sig således: Kamp- og arrangementsudgifter Dommere og kontrollanter Personale Øvrige omkostninger, herunder leje af stadion Med henblik på atøge antallet af tilskuere har der været afholdt en række aktiviteter både før og under afvikling af kampene. Omkostninger hertil indgår i kamp- og arrangementsudgifter med 154. Sponsorer På sponsorområdet er indtægterne steget fra kr. 6,8 mio. i 19 99/00 til kr. 8,9 mio. i 2000/01. Stigningen i indtægterne skyldes, at indtægterne fra selskabets hovedsponsor indgår i hele året 2000/01 mod blot 6 måneder i året 1999/00 samt, at der er indgået aftaler med en række nye sponsorer. Selskabets hovedsponsor har opsagt sin aftale med virkning fra udgangen af dette regnskabsår. Da selskabet tidligst forventer at indgå aftale med en ny hovedsponsor ved udgangen af året 2001,

7 vil retten til promovering i forbindelse med holdets kampe i Superligaen blive søgt solgt i mindre portioner i efterårets løb. 7 Omkostningerne relateret til sponsorpleje er også i år steget væsentligt i forhold til sidste år. Dette skyldes naturligvis stigningen i antallet af sponsorer, men i lige så stor grad, at det grundet konkurrencen om virksomhedernes markedsføringsmidler er nødvendigt, at øge både antallet og kvaliteten af ydelserne til de enkelte sponsorer. TV transmissioner Indtægter fra salg af TV rettigheder er steget med 5,2% fra i 1999/00 til i 2000/01. Grundet placeringen i Faxe Kondi Ligaen er der sket et fald i tildeling af midlerne fra TV3, mens der er sket en tilsvarende stigning i indtægterne fra salg af transmissionsrettigheder i forbindelse med selskabets deltagelse i UEFA Cup turneringen. Selskabet er fortsat blandt de hold, der er blevet vist flest gange på TV3 og TV3+ siden TV kanalen overtog rettighederne i oktober Salg af spillere AB har i regnskabsåret solgt en enkelt spiller og dermed realiseret en bruttoindtægt på Salg af spillere har siden børsintroduktionen i 1998 været en vigtig del af forretningen, og de økonomiske resultater er således stærkt afhængige af, i hvilken udstrækning selskabet formår at gennemføre salg af spillere. I en længere periode har Europa Kommissionen ført forhandlinger med fodboldens organisationer (UEFA/FIFA) angående transfersystemet, og dette har medført en række ændringer, som endnu ikke fuldt ud er implementeret i de nationale organisationer. Dette har medført, at der i det forgangne år har været meget ringe aktivitet på transfermarkedet. Det har således ikke været muligt at efterleve selskabets målsætning om at generere væsentlige indtægter fra salg af spillere. Som en konsekvens heraf, har ledelsen derfor besluttet, at selskabets aktiviteter skal bringes i balance. Dette indebærer, at målet fremover vil være et positivt driftsresultat før salg af spillere. Målet forventes nået i løbet af to til tre år.

8 8 Spillertruppen Omkostninger relateret til spillertruppen er steget med 9,3%, og udgør Stigningen skyldes, at der, med henblik på at fastholde et sportsligt højt niveau og dermed opnå en placering i toppen af Faxe Kondi Ligaen, er investeret kraftigt i spillertruppen, i træning af spillertruppen samt i talentudviklingen. Desværre levede holdets sportslige resultater i årets løb ikke op til denne satsning. Som et led i de af ledelsen igangsatte aktiviteter med henblik på, at skabe balance mellem selskabets indtægter og udgifter, forventes udgifterne til drift af spillertru pen reduceret betydeligt i det kommende år. I forhold til året 2000/01 har omkostningerne relateret til spillertruppen udviklet sig således: Løn og bonus til spillere Løn til trænere, terapeuter og massører Træningsudgifter og -ophold Talentudvikling Forsikring mm Øvrige udgifter Salg og administration Salgs- og administrationsomkostninger er steget med 6%, hvilket skyldes, at salgsstyrken samt de administrative funktioner i slutningen af regnskabsåret 1999/00 blev udbygget med henblik på at udvikle selskabets enkelte forretningsområder yderligere. Efterfølgende er der bl.a. iværksat en organisationsændring, som fremover medfører et fal d i selskabets omkostninger til salg og administration.

9 9 I forhold til året 1999/00 har omkostningerne relateret til selskabets administrative funktioner udviklet sig således: Løn til medarbejdere Personaleomkostninger Eksterne rådgivere Kontorhold Markedsføring Øvrige udgifter Balancen Der er i det forgangne år kun investeret mindre beløb i færdiggørelsen af de trænings -, stadion- og sponsorfaciliteter, hvori der er investeret kraftigt i de foregående år. De foretagne investeringer har medført, at selskabet i dag råder over faciliteter, som danner en god basis for opfyldelse af selskabets sportslige og økonomiske mål. Det må dog påregnes, at der i takt med udviklingen af selskabets aktiviteter, må foretages yderligere investeringer i faciliteter på stadion. Finansielt beredskab. Årets resultat har medført en væsentlig reduktion af selskabets finansielle beredskab. Det er dog ledelsens opfattelse, at det eksisterende beredskab med tillæg af likvide midler fra frasalg af selskabets bygninger på Skovdiget i Bagsværd, samt gennemførsel af spillersalg, er tilstrækkeligt til at gennemføre de nødvendige ændringer i virksomhedens forret ningsgrundlag omkostningsstruktur. og Egenkapitalen Årets resultat har medført, at selskabets egenkapital er mindre end

10 10 selskabets nominelle aktiekapital Nærtstående parter Der er indgået en samarbejdsaftale, som fastlægger rettigheder og forpligtelser mellem selskabet og Akademisk Boldklub. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb, udover gennemførsel af spillersalg og tilpasning af omkostninger. Forventninger til fremtiden Det er selskabets målsætning, at placere sig i den bedste halvdel af dansk fodbold. Da det grundet udviklingen på det internationale transfermarked ikke synes muligt, i samme omfang som tidligere, at generere væsentlige indtægter fra salg af spillere har ledelsen besluttet, at selskabets aktiviteter skal bringes i balance. Der fokuseres i denne proces primært på tiltag til reduktion af driftsudgifterne samt på aktiviteter, der vil medføre øgede indtægter. Reduktionen af selskabets driftsudgifter medfører bl.a., at førsteholds-truppen i løbet af det kommende år tilpasses. Dette indebærer, at målet fremover vil være et positivt driftsresultat før salg af spillere. For det kommende år forventes således en stigning i aktivitetsniveauet på ca. 20% i forhold til året 2000/01, hvilket forventes at medføre et underskud på ca. kr. 20 mio. i året 2001/02. Af underskuddet på ca. kr. 20 mio. hidrører ca. kr. 14 mio. fra afskrivninger på kontraktrettigheder samt anlægsaktiver. Budgettet bygger på en forudsætning om, at der fortsat opnås indtægter fra spillersalg samt at det forventede indtægtsgrundlag fra sponsorer tilvejebringes.

11 11 Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999/00 for AKADEMISK BOLDKLUB'S FODBOLDAKTIESELSKAB. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet og pengestrøm. Søborg, den 27. september 2001 REVISORSAMVIRKET af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ARTHUR ANDERSEN Torben Ploug Jette Bach David Holm statsautoriserede revisorer statsautoriserede revisor

12 12 Resultatopgørelse for året 2000/01 Nettoomsætning kr. Entreindtægter Sponsorindtægter TV-rettigheder mv Transferindtægter Andre indtægter Andre eksterne udgifter Kamp- og træningsudgifter Salgs- og administrationsudgifter Transferudgifter Omkostninger i forbindelse med aftaleophør Andre udgifter Personaleudgifter Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat 0 0 Årets resultat

13 13 Balance pr. 30. juni 2001 Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver kr. Deposita Kontraktrettigheder Indretning lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer Egne aktier Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 14

15 15 Balance pr. 30. juni 2001 Passiver Egenkapital kr. Aktiekapital Overkursfond 0 0 Overført resultat Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Kortfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Leverandører af vare- og tjenesteydelser Gæld til tilknyttet virksomhed Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt

16 16 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Ikke kontante poster: - Af- og nedskrivninger Bogført værdi af solgte transferrettigheder Ændring i varebeholdning Ændring tilgodehavender Ændring i gæld Pengestrømme fra ordinær drift Betalte skatter 0 0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investering i kontraktrettigheder Investering i lokaleindretning Betalt deposita Investering i ejendomme Driftsmateriel og inventar Køb af værdipapirer 0-37 Køb af egne aktier Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Afdrag på lån Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

17 17 Egenkapital kr. Aktiekapital pr Aktieemission 0 0 Aktiekapital Overkursfond Bogført værdi pr Overført til frie reserver Bogført værdi Overført resultat Bogført værdi pr Overført fra overkursfond Nedskrivning af anskaffelsessum for egne aktier Årets resultat Overført resultat Egenkapital i alt Aktiekapitalen fordeler sig således: A-aktier, 10 stemmer pr. kr. 50 aktie (stk.) B-aktier, 1 stemme pr. kr. 50 aktie (stk.) Selskabet besidder i alt stk. B-aktier a kr. 50,00, svarende til en pålydende værdi på kr Beholdningen udgør 9,39% af aktiekapitalen.

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning m.v. Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S

PARKEN Sport & Entertainment A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S Beretning og regnskab 2000/2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 0 Selskabsoplysninger 0 Hoved- og nøgletal (5-års oversigter) 1 Årsberetning 2-6 Regnskabsberetning

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09 Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10 Årsrapport 2008/09 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Aarhus Elite A/S Aarhus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Indhold / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 7 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors erklæringer 9 10 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere