Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter"

Transkript

1 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet af fedmeoperationer inden for de sidste år. En opgørelse fra 2009 viser, at Danmark målt i 2008-tal kun bliver overgået af USA i andel opererede patienter i forhold til befolkningens størrelse. Regeringen og Danske Regioner besluttede i økonomiaftalen for 2011, at der inden for den prioriterede økonomiske ramme skal ske en skarpere styring og prioritering, herunder på fedme- og rygområdet. Det blev derfor aftalt: Offentlig finansieret behandling i sundhedsvæsenet baserer sig på et fagligt funderet visitationsgrundlag. Der er enighed om, at visitationen til behandling skal ske på baggrund af klare faglige retningslinjer og forundersøgelser for at imødegå utilsigtet skred i indikationer for behandling mv. Der er på den baggrund enighed om, at indenrigs- og sundhedsministeren igangsætter et arbejde med deltagelse af Danske Regioner med henblik på at gennemgå de klinisk faglige visitationskrav ved offentlig finansieret sundhedsbehandling. Målet er at gennemgå og revidere de klinisk faglige retningslinjer og visitationsgrundlaget for væsentlige sygdomsområder. Der er for tiden ikke et overblik over langtidsvirkningerne af fedmeoperationerne, herunder gastrisk bypass, der er den langt hyppigste anvendte procedure i Danmark. Der er opmærksomhed på, at der viser sig at følge kirurgiske og ernæringsmæssige komplikationer efter gastrisk bypass, både på kort og lang sigt. Det giver sig blandt andet udslag i en komplikationsrate på 10 pct. for gastrisk bypass.

2 Det vurderes, at et grundigt individuelt medicinsk behandlingsprogram 1 på 3 måneder, jf. nedenstående, kan være med til at forbedre mulighederne for succes med ændring af livsstil. Behandlingsprogrammet er et alternativ til operation. Side 2 Ud over en ikke ubetydelig reoperationsrate er frekvensen af langtidsbivirkninger efter operation ikke endelig kendt. F.eks. opleves et stigende antal patienter, der har alvorlige problemer med blodsukkerregulationen efter gastrisk bypass. Dertil kommer, at omfanget af malabsorption endnu ikke kan siges at være endeligt beskrevet, ligesom undersøgelse peger på, at type-2 diabetes kommer tilbage hos pct. af patienter efter 5-16 års opfølgning på gastrisk bypass. Det vurderes derfor, at der er behov for et ophold i operationer, hvad angår patienter, som ikke har komplicerende lidelse til deres overvægt, se dog undtagelse i henvisningsretningslinjer for fedmekirurgi. Dertil kommer, at den kommunale sektor gennem de senere år via f.eks. sundhedscentre/-huse har eller vil udvikle kompetencer til forebyggelse af overvægt og fastholdelse af vægttab. Det betyder, at flere patienter vil kunne få gavn af et ændret henvisningsmønster, således at man først systematisk afprøver det kommunale tilbud, hvor det er muligt. Det vurderes derfor, at der aktuelt er behov for at ændre visitationen på området, både hvad angår de faglige retningslinjer for visitation og henvisningspraksis. Det indebærer, at flere parter berøres, herunder kommunerne, regionerne, offentlige sygehuse, alment praktiserende læger og privathospitaler. Det skal bemærkes, at Sundhedsstyrelsens Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark fra 2008 er under revision. Nærværende skrivelse erstatter fællesprotokollen på områderne: - Visitation, herunder henvisningsretningslinjer for kirurgisk behandling - Henvisning til det medicinske behandlingsprogram, herunder udvælgelse og udredning af patienter. 1 Behandlingsprogram erstatter begrebet forundersøgelse, der anvendes i Sundhedsstyrelsens Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark fra Behandlingsprogrammet indebærer et øget fokus på andre behandlingsmuligheder end operation, men forandrer ellers ikke de forløb, der allerede finder sted på de medicinske afdelinger forud for vurdering af patienten til evt. fedmeoperation, jf. fællesprotokollen om blandt andet påkrævet vægttab på 8 pct. forud for operation.

3 Regeringen og Danske Regioner er på baggrund af faglige drøftelser enige om at opstille følgende retningslinjer for visitation og henvisning til fedmebehandling. Side 3 Visitation Henvisningsretningslinjer for fedmekirurgi: BMI > 35 og samtidig forekomst af mindst én følgende sværere fedmerelaterede sygdomme: - Type 2 diabetes - Svær regulerbar hypertension, som har været udredt hos speciallæge i kardiologi med henblik på udtømte behandlingsmuligheder - Dokumenteret søvnapnø - Polycystisk ovariesyndrom efter udredning hos speciallæge i gynækologi eller speciallæge i endokrinologi - Dokumenteret arthrose i underekstremiteterne skal være udredt af ortopædkirurgisk speciallæge med henblik på udtømte behandlingsmuligheder. Ved ekstrem overvægt med BMI > 50 uden følgesygdomme kan der i særlige tilfælde og ved konkret vurdering indstilles til operation. BMI > 50 som eneste indikation er i sig selv et utilstrækkeligt grundlag for operation. Patienterne har ikke kontraindikationer mod operation*. Aldersgrænser: - Nedre grænse sættes indtil videre til 25 år. At der sættes en højere aldersgrænse end den hidtidige på 18 år skyldes, at livsstilsforandringerne efter operationen er permanente, f.eks. at man ikke kan drikke i forbindelse med måltider resten af livet efter gastrisk by-pass. Derudover er en forhøjelse af nedre aldersgrænse en konsekvens af, at man ikke har indgående kendskab til komplikationerne på langt sigt, og således risikerer unge at skulle leve med evt. komplikationer i længere tid. - Der er ingen øvre grænse, men ved vurdering af patienter over 60 år bør der udvises meget stor forsigtighed på grund af påvist øget operative komplikationer. Derudover er langtidseffekten medicinsk set (mhp. bedring i mortalitet og comorbiditet) meget tvivlsom.

4 Det er ligeledes en forudsætning for evt. fedmeoperation, at patienten skal kunne forstå indgrebets karakter, herunder komplikationer på både kort og langt sigt, og patienterne skal vurderes at være i stand til at følge de givne anvisninger vedrørende livsstilsændringerne og kontrollerne efter operation livslangt. varigt vægttab har ikke kunnet opnås ved konventionel, ikkekirurgisk behandling før der evt. kan indstilles til operation, skal patienterne ud over at opfylde ovenstående kriterier for operation have gennemgået et længerevarende behandlingsprogram, jf. beskrivelse nedenfor. Side 4 * Kontraindikationerne for operation er følgende: - psykisk sygdom - misbrug af alkohol, narkotika eller andre medikamina så som benzodiazepiner - spiseforstyrrelser - udviklingshæmning Udredning hos praktiserende læge: Såfremt patientens praktiserende læge vurderer, at patienten opfylder kriterierne som anført ovenfor under henvisningsretningslinjer for fedmekirurgi kan lægen henvise patienten til et grundigt individuelt medicinsk behandlingsprogram i sygehusvæsenet. Det er forud for henvisning vigtig, at lægen sikrer, at patienten er stærkt motiveret for behandling. Forud for eventuel henvisning til et individuelt medicinsk behandlingsprogram forudsættes det, at patienten er informeret om non-farmakologiske behandlingsmuligheder, og at patienten over et længere forløb har forsøgt seriøs superviseret konventionel vægttabsbehandling, som er dokumenteret i patientens journal. Rådgivning og behandling kan f.eks. være givet hos egen praktiserende læge, eller i kommuner hvor det er muligt med kostvejledning hos diætister og motionsanvisning hos fysioterapeuter eller andre faggrupper, der har denne kompetence. Temaer, der kan være relevante at tage op forud for henvisning til medicinsk behandlingsprogram, er anført i Sundhedsstyrelsens Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svar svær fedme i Danmark fra 2008.

5 Indhold i henvisning til behandlingsforløb på medicinsk afdeling: Objektivt - Vægt/Højde/BMI - Hvilke medicinske komplikationer er den svære overvægt forbundet med? - Hvordan er disse komplikationer dokumenteret røntgen, speciallæge etc.? Side 5 Psykisk - Spiseforstyrrelse, bulimiske træk, aften- og natspisning - Psykisk sygdom - Angivelse af eventuelle (relative) kontraindikationer - Aktuel medicinsk behandling - Antal år med overvægt/fedme - Antal forsøg på vægttab længde, varighed samt maks. vægt - Misbrug (tobak, alkohol, narkotika) Socialt - Overvægtige familiemedlemmer/dispositioner - Socialt arbejde, familie, ressourcer - Givet information om operation og eventuelle bivirkninger Eventuelle andre overvejelser fra egen læges side. Det medicinske behandlingsprogram på hospitalet: Henvisning modtages fra praktiserende læge eller anden læge, og efter primær visitering indkaldes patienten til et ambulant forløb på den medicinske afdeling eller i regi af den medicinske afdeling. Dette forløb planlægges til at vare ca. 3 måneder. Det medicinske behandlingsprogram øger fokus på andre behandlingsmuligheder end operation, men ændrer ellers ikke på de forløb på de medicinske afdelinger, der følger af Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark fra 2008 forud for vurdering af patienten til evt. fedmeoperation. Forløbet skal anvendes til 1. grundigt at instruere patienterne om evt. fedmekirurgi fordele og ulemper på både kort og lang sigt, inklusivt evt. kosmetiske problemer efter operationen, 2. at vurdere patientens compliance mhp. at følge de nødvendige kontroller og efterkontroller (livslangt), 3. at vurdere, sammen med patienten, alternative behandlinger og livsstil i øvrigt, inklusivt fysisk aktivitet,

6 4. at forholde sig til og eventuelt behandle eller optimere behandling af medicinske/kirurgiske lidelser eller psykiske problemer samt misbrugsproblemer (rygning, alkohol, narkotika), 5. at overveje og vurdere patientens behov for kirurgi. Først hvis patienten opfylder ovenstående kriterier for operation og har opnået det aftalte vægttab på 8 pct., kan der evt. henvises til operation. Side 6 Dette forløb vil indebære ca. 4 møder/kontroller over de ca. 3 mdr., blandt andet for at konstatere opnået vægttab. Al udredning, herunder medicinsk udredning, evt. rådgivning hos diætist og forundersøgelse forud for evt. operation, skal ske individuelt, mens generel information om motion, kost, komplikationer, symptomer mv. efter operation kan gennemføres i grupper (10-12 personer). Henvisning til det medicinske behandlingsprogram med henblik på behandling for fedme, herunder fedmekirurgi Alment praktiserende læger, speciallæger m.v. kan henvise patienter til det medicinske behandlingsprogram på medicinsk endokrinologisk afdeling på et offentligt sygehus med henblik på behandling for fedme. Det gælder også patienter, der forventes at skulle tilbydes fedmekirurgi. Forud herfor skal patienten være fulgt efter ovenstående retningslinjer, f.eks. af praktiserende læge. Henvisning af en patient til det medicinske behandlingsprogram på en medicinsk endokrinologisk afdeling med henblik på behandling for fedme, herunder fedmekirurgi, skal indeholde grundige beskrivelser af, hvordan retningslinjerne er imødekommet, og beskrivelserne skal tydeligt fremgå af patientens journal. Regionerne Regionerne vil bestræbe sig på, at patienterne kommer i gang med det medicinske behandlingsprogram inden for én måned på et offentligt sygehus efter henvisningens modtagelse. Således bør alle patienter inden én måned have igangsat et grundigt individuelt medicinsk behandlingsprogram af 3 måneders varighed inden evt. fedmekirurgi. I modsat fald vil patienterne have ret til udvidet frit sygehusvalg til private sygehuse og klinikker, der måtte have aftale med Danske Regioner om et behandlingsprogram som beskrevet ovenfor. Såfremt en patient efter det medicinske behandlingsforløb opfylder kriterierne for fedmekirurgi, tilbydes henvisning hertil. I forbindelse med en sådan henvisning gælder det udvidede frie sygehusvalg.

7 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner er enige om at følge udviklingen for fedmebehandlingen. Side 7 Proces omkring udarbejdelse af retningslinjer Der har i forbindelse med udarbejdelsen af disse retningslinjer været nedsat en arbejdsgruppe med vicedirektør Torben Mogensen, Hvidovre Hospital, som formand. I arbejdet med retningslinjerne har Danske Regioner desuden inddraget kliniske fagpersoner med forskellig baggrund.

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Kirurgisk behandling af svær fedme har tidligere været ganske udbredt i Danmark i form af åbne shuntoperationer, men på grund af komplikationer

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af BCF Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger Udarbejdet af Jette Ingerslev Lene Plambech Anne Haven Lise Lotte Larsen Lisette Lind Larsen Anja Petersen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

03 Fedmeoperationer 04 Det offentlige system 05 De private sygehuse 06 Oversigtstabeller 07 Hvis du ønsker en operation 08 Ventetider og priser 09

03 Fedmeoperationer 04 Det offentlige system 05 De private sygehuse 06 Oversigtstabeller 07 Hvis du ønsker en operation 08 Ventetider og priser 09 Fedmeoperationer Hvad er reglerne for fedmeoperationer, og hvordan adskiller kravene sig på henholdsvis offentlige som private sygehuse? Hvilke teknikker bruger sygehusene? Og hvad koster det? Dette og

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 3 juni 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Identifikation af

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere