Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar december 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)"

Transkript

1 Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar december 2011) Revideret udgave 19. april 2012

2 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne. Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) c/o shuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 REVISIONSPÅTEGNING... 5 INDLEDNING INDIKATORVÆRDIER DATAGRUNDLAG KOMPLETHED AF PATIENTREGISTRERING KOMPLETHED AF VARIABLE... 27

4 4 Forord Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) præsenterer hermed sin anden årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede fedmekirurgisk opererede i perioden 1. januar 31. december I alt er der indberettet 2374 med fedmekirurgiske indgreb. På baggrund af 8 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske fedmekirurgiske behandling opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af den fedmekirurgiske behandling mellem regioner og sygehuse i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Kompletheden af patientregistreringen har været tilfredsstillende. I 2011 blev >94 % af de opererede i Danmark blevet indberettet. Supplerende dataanalyser af en række af kvalitetsindikatorerne baseret på de som ifølge Landspatientregisteret er blevet opereret, men ikke indberettet, viser ingen væsentlige forskelle i forhold til de indberettede. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient er med enkelte undtagelser også tilfredsstillende. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at DFR giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række væsentlige områder hos fedmekirurgiske. let af operationer er faldet markant efter indførslen af nye visitationskriterier for adgang til offentlig finansieret fedmekirurgi trådte i kraft per 1. januar Alle opgjorte kvalitetsindikatorer opfylder de opsatte standarder på landsplan. Der kan for de fleste af indikatorerne observeres nogen lokal variation og der er enkelte eksempler på at standarder ikke overholdes på enhedsniveau. Kvaliteten af fedmekirurgi i Danmark synes generelt at være høj også set fra et internationalt perspektiv. Med henblik på yderligere at sikre validiteten af datagrundlaget i DFR vil styregruppen tage initiativ til at udarbejde mere detaljerede datadefinitioner samt retningslinjer for kodning af diagnoser, procedurer og operationer i de patientadministrative systemer. April 2012 Styregruppen for DFR

5 5 Revisionspåtegning Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) og klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen. Rapporten lever samlet set op til basiskravene vedrørende rapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser. Der henvises til de epidemiologiske og sundhedsfaglige kommentarer, konklusioner og anbefalinger i selve rapporten. Klinisk epidemiolog, forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord), Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

6 6 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra Dansk Fedmekirurgiregister. Rapporten dækker perioden: 1. januar december 2011 Der er i perioden i alt indberettet 2374 med fedmekirurgiske indgreb. Patienterne skal være indberettet til databasen inden den 24. januar 2012 for at indgå i rapporten. I Dansk Fedmekirurgiregister anvendes følgende indikatorer og standarder: I. Andelen af med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse, dvs. komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Standard: 5 % II. III. IV. Andelen af med akut genindlæggelse inden for 30 dage. Standard: 20 % Andelen af som dør inden for 30 dage. Standard: 0,5 % Andelen af som reopereres inden for 30 dage efter det primære indgreb: Reoperation under samme indlæggelse Reoperation inden for 30 dage efter det primære indgreb Standard: <5 % V. Andelen af med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard for gastrisk banding: 40 % Standard for gastrisk bypass: 50 % VI. VII. VIII. Andelen af som reopereres efter 30 dage: Efter 30 dage og inden for 1 år Efter 30 dage og inden for 5 år Standard for gastrisk banding: 10 % inden for 1 år og 30 % inden for 5 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år og 10 % inden for 5 år Andelen af med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % Andelen af med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % En række indikatorer omhandler langtidsresultatet efter operation, d.v.s. opereret før 2011.

7 7 Rapporten indeholder indikatorværdier for de enkelte afdelinger og for hele landet for perioden. Endvidere er angivet en oversigt over datakompletheden. 1. Indikatorværdier Indikator I: Andel af med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse Standard: 5 % På landsplan udviklede i alt 2,1 % af de opererede interventionskrævende komplikationer under indlæggelsen, hvilket var på niveau med 2010 (2,2%) og betydeligt lavere end den fastsatte kvalitetsstandard på 5 %. Standarden var tilsyneladende også opfyldt på de enkelte enheder, når den statistiske præcision blev taget i betragtning. For enkelte enheder er dog kun gennemført et mindre antal operationer i opgørelsesperioden, hvilket afspejler sig i en betydelig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. Sikkerhedsintervallerne er således brede for visse enheder, men ingen enheder har en andel af med komplikationer, som er statistisk signifikant højere end standarden. Interventionskrævende komplikationer omfatter alle komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Data vedr. transfusion indhentes via kobling til Dansk Transfusions Database, som indeholder data fra blodbankernes produktionssystemer og derfor principielt er komplette. Dansk Transfusions Database er dog endnu ikke komplet for 2011 og ikke alle transfusioner vil derfor være medtaget i den aktuelle opgørelse. Forekomsten af registrerede komplikationer varierede betydeligt i 2011 skønt alle enheder lå under den fastsatte standard. Dette kan være udtryk for en reel variation, men kan også hænge sammen med en variation i registreringspraksis. Med henblik på fremadrettet at reducere risikoen for variererende registreringspraksis vil der blive udarbejdet detaljerede datadefinitioner for de data som skal indberettes til DFR, herunder også de interventionskrævende komplikationer. Registreringen af komplikationer vil endvidere blive søgt yderligere integreret i det kliniske arbejdsflow. Dette vil ske ved at give udvalgt personale mulighed for at indberette komplikationer på, hvor de primære data allerede er indberettet i forbindelse med det operative indbegreb. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Det anbefales at enhederne sikrer sig at registreringen af interventionskrævende komplikationer under indlæggelse er komplet, f.eks. ved hjælp af journalaudits på stikprøver af journaler.

8 registreret med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 3.0 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 1.4 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - 8 Privathospitalet Mølholm, ( ) 1.8 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.7 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.4 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 2.2 ( )

9 9 Indikator II: Andel af med akut genindlæggelse inden for 30 dage Standard: 20 % I alt blev 5,6 % af ne akut genindlagt inden for 30 dage efter at have undergået en fedmekirurgisk operation. På de enkelte enheder var der nogen variation, men ingen enheder havde indikatorværdier som lå statistisk signifikant over den fastsatte standard. Alle årsager til akut genindlæggelse indgik i denne opgørelse, som omfatter samtlige institutioner som indberetter til LPR, d.v.s. også akutte indlæggelser på andre enheder end den opererende enhed indgår. Standarden var således opfyldt på landsplan. Supplerende analyse 1 er baseret på de 143 som var registreret i LPR, men ikke i DFR med en fedmekirurgisk operation i Blandt disse blev 7,0 % af ne akut genindlagt inden for 30 dage. Disse resultater tyder således ikke på at der er en systematisk forskel (bias) i de, som er blevet indberettet til DFR, og de som ikke blev i 2011, hvilket understøtter resultatet af den primære analyse. I Supplerende analyse 2 omfatter samtlige genindlæggelser (d.v.s. inklusiv både akutte og planlagte). Med denne udvidede definition af genindlæggelser var andelen af, som blev genindlagt kun marginalt højere end i den primære analyse. Det underbygger, at selv ved en evt. misklassifikation af akutte og planlagte gendindlæggelse vil den samlede andel af som blev genindlagt være under den fastsatte standard. Det besluttes at fastholde indikatoren. På baggrund af den lave andel af med genindlæggelse i både 2010 og 2011 sænkes standarden fremadrettet til 15%. Anbefaling: Fortsat er opmærksomhed nødvendig for at fastholde den lave risiko for akut genindlæggelse, f.eks. ved grundig undersøgelse i forbindelse med udskrivelse efter operation. registreret med akut genindlæggelse inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 13.0 ( ) Århus ( ) 6.9 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 4.8 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.0 ( ) ( ) 10.5 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.7 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 16.7 ( ) Landsresultat ( ) 4.2 ( )

10 10 Supplerende analyse 1: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret kun i LPR med akut genindlæggelse inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 5.3 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 13.3 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 14.4 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.7 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 4.3 ( ) Supplerende analyse 2: Alle genindlæggelser inklusiv planlagte. registreret med genindlæggel se inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 12.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 13.0 ( ) Århus ( ) 6.9 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 7.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 9.1 ( ) ( ) 12.1 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 3.9 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 16.7 ( ) Landsresultat ( ) 5.9 ( )

11 11 Indikator III: Andel af som dør inden for 30 dage Standard: 0,5 % Der blev identificeret 4 dødsfald blandt de indberettede opererede inden for 30 dage efter operation. Dette svarer til en mortalitet på 0,2% og standarden er således opfyldt på såvel landsplan, ligesom den også var opfyldt på alle de indberettende enheder. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPR-registeret og har derfor stor validitet. Det udtræk fra CPR-registeret der er blevet anvendt i forbindelse med den aktuelle rapport omfatter dog ikke som er registeret i DFR men ikke i LPR. Den gruppe er lille, men det kan principielt ikke udelukkes at der kan forekomme yderligere dødsfald. Ved fremtidige opgørelser af dødsfald fra DFR vil det blive sikret at også, som ikke er indberettet til LPR medtages. I en supplerende analyse er der ikke identificeret dødsfald blandt som er registreret med fedmekirurgisk operation i LPR men ikke i DFR i opgørelsesperiode. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat grundig patientselektion samt god præ-, per- og postoperativ behandling og observation er påkrævet med henblik på at undgå evt. dødsfald i forbindelse gennemførsel af fedmekirurgiske operationer. Det anbefales, at de relevante afdelinger foretager audit på de patientforløb, hvor patienten døde indenfor 30 dage efter operationen. registreret som dør inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 0.0 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 0.0 ( ) Århus ( ) 0.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 0.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 0.0 ( )

12 12 Supplerende analyse: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret kun i LPR som dør inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 0.0 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 0.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 0.0 ( )

13 13 Indikator IV: Andel af som reopereres inden for 30 dage Standard: <5 % I alt blev 3,3% af ne reopereret inden for 30 dage. I 2010 var andelen 1,7 %. Også for denne indikator kunne der observeres nogen variation, men ingen af enhederne havde en indikatorværdi som adskilte sig statistisk signifikant fra standarden. Reoperationerne er identificeret ved søgning i LPR. De operationskoder som der er søgt på er anført i Bilag A. Der er søgt på alle relevante operationer på samtlige danske hospitaler, d.v.s. ikke kun på de enheder som indberetter til DFR. Gastroskopi (KUJD02) er medtaget selv om denne procedure reelt ikke er klassificeret som en egentlig operation. For den enkelte patient er behov for gennemførsel af gastroskopi efter operation dog en væsentlig klinisk begivenhed. I alt fik 16 ud af de 79 med reoperation alene foretaget gastroskopi. I en supplerende analyse blandt som er registreret med en fedmekirurgisk operation i opgørelsesperioden i LPR men ikke i DFR blev der i alt identificeret reoperationer hos 3,5 % af ne. Hos 1 ud af de 5 med reoperation bestod reoperationen alene af en gastroskopi. Styregruppen vurderer, at der på dette felt er behov for at sikre en mere ensartet registrering af reoperationer i forbindelse med fedmekirurgi, herunder lækage, stenose, blødning og internt herniering. Der er derfor taget initiativ til udarbejdelse af detaljerede datadefinitioner, inklusiv afgræsning af de relevante procedure og operationskoder. Det kan konkluderes, at standarden var opfyldt både på landsplan og på de enkelte enheder med undtagelse af Aarhus. Sidstnævnte afdeling angiver at være karakteriseret ved en høj andel af komplekse, herunder, som tidligere har undergået fedmekirurgiske indgreb, hvilket kan have bidraget til den høje forekomst af reoperationer. Enkelte enheder har et sparsomt datagrundlag, hvilket medfører, at det i visse tilfælde er vanskeligt at drage håndfaste konklusioner. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat tæt observation af denne indikator er nødvendig. Der bør lokalt være opmærksomhed på korrekt kodning i LPR af alle reoperationer, således at LPR til stadighed forbliver en valid informationskilde vedrørende forekomsten af reoperationer. Afdelinger med en høj andel af med reoperation bør afdække årsagerne til reoperationerne.

14 14 registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 5.6 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 16.7 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.2 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 1.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 1.7 ( )

15 15 Kun for med Gastric Bypass: registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren (95% CI) Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 7.4 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 16.7 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.4 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.9 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 1.7 ( )

16 16 Supplerende analyse: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 8.0 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 20.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 100 ( ) Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 2.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 4.8 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 1.3 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 2.7 ( )

17 17 Indikator V: Andelen af med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard for gastrisk banding: 40 % Standard for gastrisk bypass: 50 % I alt havde 91,9 % af alle tabt 50 % af den overskydende vægt ved 1 års kontrolbesøget. Dette mål udtrykker, hvor stor en andel af overvægten der forsvinder og beregnes som antallet af BMI enheder der tabes. En patient som således har haft et 100% vægttab af overskydende vægt har således mindsket sit BMI til 25, mens en person med et BMI på 50, som via et vægttab reducerer sit BMI til 30 har haft et 80 % vægttab af overskydende vægt på 80%. For med gastrisk banding var den samlede andel af ne, som opnåede et vægttab på 50 % af den overskydende vægt 12,5%, mens andelen var markant højere blandt med gastrisk bypass (92,4%). Indikatoren forudsætter at der er registreret data vedr. vægt både på operationstidspunktet og ved den ambulante kontrol 1 år efter operationen, d.v.s. at det i nedenstående opgørelse kun er, som er opereret i 2010 som indgår. Det bemærkes, at det kun er ca. 50% af de opererede i 2010, som har fået indberettet de nødvendige data til at indgå i beregningen af indikatoren. Dette er ikke tilfredsstillende, men kan formentlig delvis tilskrives at logistiske udfordringer i forbindelse med etableringen af DFR i Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. På baggrund af det lave antal med gastric banding vil indikatoren fremadrettet kun blive opgjort for den samlede patientpopulation. Anbefaling: Det er af afgørende betydning for vurderingen af effekt og sikkerhed af fedmekirurgi, at data fra den opfølgende kontrol bliver indberettet så komplet som muligt. Afdelinger med lav komplethed af indberetningen bør tage konkrete skridt til at sikre en erfaringsudveksling med afdelinger, som har en høj komplethed af indberetningen. registreret med vægttab på >=50% overskydende vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

18 18 Gastrisk banding: registreret med vægttab på >=50% overskyden de vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Landsresultat ( ) Gastrisk bypass : registreret med vægttab på >=50% overskyden de vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

19 19 Indikator VIa: Andel af som reopereres (>30 dage - 1 år) Standard for gastrisk banding: 10 % inden for 1 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år I alt blev 7,0% af ne reopereret i perioden >30 dage - 1 år efter en fedmekirurgisk operation blandt. Indikatoren er opgjort på som blev opereret i 2010 og hvor der derfor er mindst 1 års followup tid på alle. Det skal bemærkes at de præsenterede resultater næsten udelukkende omfatter med gastrisk bypass. Udover den generelt højere andel af som reopereres, kan der observeres nogen variation mellem de enkelte sygehusenheder. Den højeste andel af med reoperation findes på Sydvestjysk, Esbjerg og Aarhus. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Yderligere opfølgning er nødvendig for at kunne vurdere behovet for reoperationer i den sene postoperative fase. De foreløbige resultater indikerer dog at behovet kan være steget i forhold til 2010, og at det på enkelte enheder overstiger de opsatte standarder. Det anbefales, at der på enheder med en høj andel af med reoperation gennemføres journalaudit med henblik på at afdække evt. systematiske årsager til behovet for reoperationer. registreret som reopereres efter 30 dage og inden for 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Nordjylland Aalborg ( ) Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

20 Supplerende tabel med det totale antal reoperationer fordelt på operationstyper. Bemærk at der for nogle er gennemført mere end én reoperation og i andre tilfælde er gennemført flere procedurer/indgreb i forbindelse med den samme reoperation. Det samlede antal registrerede procedurer i forbindelse med reoperationer overstiger derfor antallet af reopererede angivet under indikator IV og VIa. 20 Operationskode Beskrivelse % KJAD10 Herniotomia cicatricialis KJAD97 KJAG01 Herniotomia cicatricialis laparoscopica Herniotomia aliae laparoscopica. Hernia obturatoria, hernia lumbalis, hernia Spigelii m.v KJAH00 Laparotomia explorativa KJAH01 Laparoscopia KJAK00 Peritoneal drænage og lavage KJAK01 KJAK04 KJCA55 Laparoskopisk drænage af bughule Laparoskopi og peritoneal lavage Dilatation af oesophagus eller oesophagusanastomose, endoskopisk KJDA00 Gastrotomia KJDA32 KJDA35 KJDA55 KJDW96A KJDW97 KJDW97A KJDW98 Endoskopisk injektionsbehandling / skleroterapi i ventrikel og pylorus Endoskopisk kontaktkoagulation i ventrikel og pylorus. Koagulation af blødning med diatermi, heater probe o.a. Endoskopisk dilatation af ventrikel, pylorus eller ventrikel anastomose Anden operation på ventrikel og duodenum Anden laparoskopisk operation på ventrikel og duodenum Laparoskopisk fjernelse af bånd efter gastric banding Anden transluminal endoskopisk operation på ventrikel og duodenum KJFD00 Jejunoileal shunt KJFD10 Revision af jejunoileal shunt

21 21 Operationskode Beskrivelse % KJFK00 Deling af streng ved ileus KJFK01 KJFK10 KJFK20 KJFK96 KJFK97 Laparoskopisk deling af streng ved ileus Løsning af adhærancer ved ileus Løsning af adhærencer og tarmplikatur Anden adhærenceoperation ved tarmobstruktion Andre laparoskopiske adhæranceoperationer ved tarmobstruktion KJFL00 Reposition af tarminvagination KJFL10 KJFL96 Behandling af tarmobstruktion uden resektion eller adhæranceløsning Anden operation for tarmobstruktion uden resektion eller adhærenceløsning KJKA20 Cholecystectomia KJKA21 Cholecystectomia laparoscopica KJWA00 KJWB00 KJWC00 KJWD00 KJWE00 KJWE01 KJWF00 KJWF01 KJWW96 Sutur af sårruptur efter gastroenterologisk operation Reoperation for overfladisk sårinfektion efter gastroenterologisk operation Reoperation for dyb infektion efter gastroenterologisk infektion Reoperation for overfladisk blødning efter gastroenterologisk operation Reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk operation Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk operation Reoperation for sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation Perkutan endoskopisk reoperation for sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation Anden reoperation efter gastroenterologisk operation

22 22 Operationskode Beskrivelse % KJWW97 KJWW98 KTJA40 Anden perkutan endoskopisk reoperation efter gastroenterologisk operation Anden transluminal endoskopisk reoperation efter gastroenterologisk operation Perkutan drænage af intraperitoneal absces KUJD02 Gastroskopi

23 Indikator VII: Andel af med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % 23 I alt fik 14,2% af ne, som havde medicinsk behandlingskrævende type 2 diabetes mellitus på operationstidspunktet, fortsat antidiabetika (d.v.s. insulin og/eller orale antidiabetika) 1 år efter operationen. Standarden var således opfyldt på landsplan. På enhedsniveau varierede indikatorværdien noget, hvilket til dels skyldtes at nogle enheder kun var repræsenteret af ganske få, og at resultaterne derfor blev præget tilfældig variation for disse enheder. Ingen enheder var dog statistisk signifikant over den opsatte standard. Ikke alle enheder var repræsenteret i opgørelsen af denne indikator, idet indikatoren forudsætter at der dels er indberettet til DFR, som er opereret tilbage i 2010 og dels at der er gennemført og indberettet data fra disse s kontrolbesøg i Den generelt lave andel af med diabetes som fortsat har et medicinsk behandlingsbehov er opløftende og indikerer, at der også i praksis kan opnås vigtige fysiologiske forbedringer af nes helbredsstilstand. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat opmærksomhed på fastholdelsen af forbedringen af diabetesreguleringen er nødvendig, herunder også at det lokalt sikres, at der løbende følges op på at ne med diabetes er tilstrækkeligt hjulpet med diætregulering alene. registreret som får antidiabetika efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland hospitalet Viborg ( ) Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

24 Indikator VIII: Andel af med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % I alt havde 93,9% af ne en uændret eller forbedret livskvalitet 1 år efter operationen bedømt ud fra Moorehead skemaet, som er et livskvalitetsværktøj specifikt udviklet til at afspejle livskvalitet hos som har undergået et fedmekirurgisk indgreb. I alt 92,5% oplevede en decideret fremgang i livskvalitet. Standarden var således opfyldt på landsplan og når den statistiske usikkerhed blev taget i betragtning også på de enkelte enheder. I lighed med indikator VII var ikke alle enheder repræsenteret i opgørelsen af denne indikator, idet indikatoren forudsætter at der dels er indberettet til DFR, som er opereret tilbage i 2010 og dels at der er gennemført og indberettet data fra disse s kontrolbesøg i Den tilsyneladende høje andel af, som oplever en forbedringer i livskvaliteten er glædelig, men der vil selvsagt til stadighed være brug for yderligere at reducere andelen af patienten som oplevere deciderede forringelse i livskvaliteten efter at have gennemgået et fedmekirurgisk indgreb. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Det anbefales, at der lokalt følges systematisk op på de som oplever et fald i livskvalitet med henblik på en nærmere afdækning af årsagerne her til. registreret med forbedret Moorehead score efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland hospitalet Viborg ( ) Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER Datadefinitioner Version 1.0 November 2012 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er et af fem kompetencecentre under Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Kirurgisk behandling af svær fedme har tidligere været ganske udbredt i Danmark i form af åbne shuntoperationer, men på grund af komplikationer

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Landsregisteret Karbase

Landsregisteret Karbase Landsregisteret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG

Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG Tirsdag d. 8. oktober 2013 Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

03 Fedmeoperationer 04 Det offentlige system 05 De private sygehuse 06 Oversigtstabeller 07 Hvis du ønsker en operation 08 Ventetider og priser 09

03 Fedmeoperationer 04 Det offentlige system 05 De private sygehuse 06 Oversigtstabeller 07 Hvis du ønsker en operation 08 Ventetider og priser 09 Fedmeoperationer Hvad er reglerne for fedmeoperationer, og hvordan adskiller kravene sig på henholdsvis offentlige som private sygehuse? Hvilke teknikker bruger sygehusene? Og hvad koster det? Dette og

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere