Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar december 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)"

Transkript

1 Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar december 2011) Revideret udgave 19. april 2012

2 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne. Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) c/o shuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 REVISIONSPÅTEGNING... 5 INDLEDNING INDIKATORVÆRDIER DATAGRUNDLAG KOMPLETHED AF PATIENTREGISTRERING KOMPLETHED AF VARIABLE... 27

4 4 Forord Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) præsenterer hermed sin anden årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede fedmekirurgisk opererede i perioden 1. januar 31. december I alt er der indberettet 2374 med fedmekirurgiske indgreb. På baggrund af 8 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske fedmekirurgiske behandling opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af den fedmekirurgiske behandling mellem regioner og sygehuse i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Kompletheden af patientregistreringen har været tilfredsstillende. I 2011 blev >94 % af de opererede i Danmark blevet indberettet. Supplerende dataanalyser af en række af kvalitetsindikatorerne baseret på de som ifølge Landspatientregisteret er blevet opereret, men ikke indberettet, viser ingen væsentlige forskelle i forhold til de indberettede. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient er med enkelte undtagelser også tilfredsstillende. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at DFR giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række væsentlige områder hos fedmekirurgiske. let af operationer er faldet markant efter indførslen af nye visitationskriterier for adgang til offentlig finansieret fedmekirurgi trådte i kraft per 1. januar Alle opgjorte kvalitetsindikatorer opfylder de opsatte standarder på landsplan. Der kan for de fleste af indikatorerne observeres nogen lokal variation og der er enkelte eksempler på at standarder ikke overholdes på enhedsniveau. Kvaliteten af fedmekirurgi i Danmark synes generelt at være høj også set fra et internationalt perspektiv. Med henblik på yderligere at sikre validiteten af datagrundlaget i DFR vil styregruppen tage initiativ til at udarbejde mere detaljerede datadefinitioner samt retningslinjer for kodning af diagnoser, procedurer og operationer i de patientadministrative systemer. April 2012 Styregruppen for DFR

5 5 Revisionspåtegning Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) og klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen. Rapporten lever samlet set op til basiskravene vedrørende rapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser. Der henvises til de epidemiologiske og sundhedsfaglige kommentarer, konklusioner og anbefalinger i selve rapporten. Klinisk epidemiolog, forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord), Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

6 6 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra Dansk Fedmekirurgiregister. Rapporten dækker perioden: 1. januar december 2011 Der er i perioden i alt indberettet 2374 med fedmekirurgiske indgreb. Patienterne skal være indberettet til databasen inden den 24. januar 2012 for at indgå i rapporten. I Dansk Fedmekirurgiregister anvendes følgende indikatorer og standarder: I. Andelen af med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse, dvs. komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Standard: 5 % II. III. IV. Andelen af med akut genindlæggelse inden for 30 dage. Standard: 20 % Andelen af som dør inden for 30 dage. Standard: 0,5 % Andelen af som reopereres inden for 30 dage efter det primære indgreb: Reoperation under samme indlæggelse Reoperation inden for 30 dage efter det primære indgreb Standard: <5 % V. Andelen af med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard for gastrisk banding: 40 % Standard for gastrisk bypass: 50 % VI. VII. VIII. Andelen af som reopereres efter 30 dage: Efter 30 dage og inden for 1 år Efter 30 dage og inden for 5 år Standard for gastrisk banding: 10 % inden for 1 år og 30 % inden for 5 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år og 10 % inden for 5 år Andelen af med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % Andelen af med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % En række indikatorer omhandler langtidsresultatet efter operation, d.v.s. opereret før 2011.

7 7 Rapporten indeholder indikatorværdier for de enkelte afdelinger og for hele landet for perioden. Endvidere er angivet en oversigt over datakompletheden. 1. Indikatorværdier Indikator I: Andel af med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse Standard: 5 % På landsplan udviklede i alt 2,1 % af de opererede interventionskrævende komplikationer under indlæggelsen, hvilket var på niveau med 2010 (2,2%) og betydeligt lavere end den fastsatte kvalitetsstandard på 5 %. Standarden var tilsyneladende også opfyldt på de enkelte enheder, når den statistiske præcision blev taget i betragtning. For enkelte enheder er dog kun gennemført et mindre antal operationer i opgørelsesperioden, hvilket afspejler sig i en betydelig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. Sikkerhedsintervallerne er således brede for visse enheder, men ingen enheder har en andel af med komplikationer, som er statistisk signifikant højere end standarden. Interventionskrævende komplikationer omfatter alle komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Data vedr. transfusion indhentes via kobling til Dansk Transfusions Database, som indeholder data fra blodbankernes produktionssystemer og derfor principielt er komplette. Dansk Transfusions Database er dog endnu ikke komplet for 2011 og ikke alle transfusioner vil derfor være medtaget i den aktuelle opgørelse. Forekomsten af registrerede komplikationer varierede betydeligt i 2011 skønt alle enheder lå under den fastsatte standard. Dette kan være udtryk for en reel variation, men kan også hænge sammen med en variation i registreringspraksis. Med henblik på fremadrettet at reducere risikoen for variererende registreringspraksis vil der blive udarbejdet detaljerede datadefinitioner for de data som skal indberettes til DFR, herunder også de interventionskrævende komplikationer. Registreringen af komplikationer vil endvidere blive søgt yderligere integreret i det kliniske arbejdsflow. Dette vil ske ved at give udvalgt personale mulighed for at indberette komplikationer på, hvor de primære data allerede er indberettet i forbindelse med det operative indbegreb. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Det anbefales at enhederne sikrer sig at registreringen af interventionskrævende komplikationer under indlæggelse er komplet, f.eks. ved hjælp af journalaudits på stikprøver af journaler.

8 registreret med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 3.0 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 1.4 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - 8 Privathospitalet Mølholm, ( ) 1.8 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.7 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.4 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 2.2 ( )

9 9 Indikator II: Andel af med akut genindlæggelse inden for 30 dage Standard: 20 % I alt blev 5,6 % af ne akut genindlagt inden for 30 dage efter at have undergået en fedmekirurgisk operation. På de enkelte enheder var der nogen variation, men ingen enheder havde indikatorværdier som lå statistisk signifikant over den fastsatte standard. Alle årsager til akut genindlæggelse indgik i denne opgørelse, som omfatter samtlige institutioner som indberetter til LPR, d.v.s. også akutte indlæggelser på andre enheder end den opererende enhed indgår. Standarden var således opfyldt på landsplan. Supplerende analyse 1 er baseret på de 143 som var registreret i LPR, men ikke i DFR med en fedmekirurgisk operation i Blandt disse blev 7,0 % af ne akut genindlagt inden for 30 dage. Disse resultater tyder således ikke på at der er en systematisk forskel (bias) i de, som er blevet indberettet til DFR, og de som ikke blev i 2011, hvilket understøtter resultatet af den primære analyse. I Supplerende analyse 2 omfatter samtlige genindlæggelser (d.v.s. inklusiv både akutte og planlagte). Med denne udvidede definition af genindlæggelser var andelen af, som blev genindlagt kun marginalt højere end i den primære analyse. Det underbygger, at selv ved en evt. misklassifikation af akutte og planlagte gendindlæggelse vil den samlede andel af som blev genindlagt være under den fastsatte standard. Det besluttes at fastholde indikatoren. På baggrund af den lave andel af med genindlæggelse i både 2010 og 2011 sænkes standarden fremadrettet til 15%. Anbefaling: Fortsat er opmærksomhed nødvendig for at fastholde den lave risiko for akut genindlæggelse, f.eks. ved grundig undersøgelse i forbindelse med udskrivelse efter operation. registreret med akut genindlæggelse inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 13.0 ( ) Århus ( ) 6.9 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 4.8 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.0 ( ) ( ) 10.5 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.7 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 16.7 ( ) Landsresultat ( ) 4.2 ( )

10 10 Supplerende analyse 1: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret kun i LPR med akut genindlæggelse inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 5.3 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 13.3 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 14.4 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.7 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 4.3 ( ) Supplerende analyse 2: Alle genindlæggelser inklusiv planlagte. registreret med genindlæggel se inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 12.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 13.0 ( ) Århus ( ) 6.9 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 7.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 9.1 ( ) ( ) 12.1 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 3.9 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 16.7 ( ) Landsresultat ( ) 5.9 ( )

11 11 Indikator III: Andel af som dør inden for 30 dage Standard: 0,5 % Der blev identificeret 4 dødsfald blandt de indberettede opererede inden for 30 dage efter operation. Dette svarer til en mortalitet på 0,2% og standarden er således opfyldt på såvel landsplan, ligesom den også var opfyldt på alle de indberettende enheder. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPR-registeret og har derfor stor validitet. Det udtræk fra CPR-registeret der er blevet anvendt i forbindelse med den aktuelle rapport omfatter dog ikke som er registeret i DFR men ikke i LPR. Den gruppe er lille, men det kan principielt ikke udelukkes at der kan forekomme yderligere dødsfald. Ved fremtidige opgørelser af dødsfald fra DFR vil det blive sikret at også, som ikke er indberettet til LPR medtages. I en supplerende analyse er der ikke identificeret dødsfald blandt som er registreret med fedmekirurgisk operation i LPR men ikke i DFR i opgørelsesperiode. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat grundig patientselektion samt god præ-, per- og postoperativ behandling og observation er påkrævet med henblik på at undgå evt. dødsfald i forbindelse gennemførsel af fedmekirurgiske operationer. Det anbefales, at de relevante afdelinger foretager audit på de patientforløb, hvor patienten døde indenfor 30 dage efter operationen. registreret som dør inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 0.0 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 0.0 ( ) Århus ( ) 0.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 0.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 0.0 ( )

12 12 Supplerende analyse: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret kun i LPR som dør inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 0.0 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 0.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 0.0 ( )

13 13 Indikator IV: Andel af som reopereres inden for 30 dage Standard: <5 % I alt blev 3,3% af ne reopereret inden for 30 dage. I 2010 var andelen 1,7 %. Også for denne indikator kunne der observeres nogen variation, men ingen af enhederne havde en indikatorværdi som adskilte sig statistisk signifikant fra standarden. Reoperationerne er identificeret ved søgning i LPR. De operationskoder som der er søgt på er anført i Bilag A. Der er søgt på alle relevante operationer på samtlige danske hospitaler, d.v.s. ikke kun på de enheder som indberetter til DFR. Gastroskopi (KUJD02) er medtaget selv om denne procedure reelt ikke er klassificeret som en egentlig operation. For den enkelte patient er behov for gennemførsel af gastroskopi efter operation dog en væsentlig klinisk begivenhed. I alt fik 16 ud af de 79 med reoperation alene foretaget gastroskopi. I en supplerende analyse blandt som er registreret med en fedmekirurgisk operation i opgørelsesperioden i LPR men ikke i DFR blev der i alt identificeret reoperationer hos 3,5 % af ne. Hos 1 ud af de 5 med reoperation bestod reoperationen alene af en gastroskopi. Styregruppen vurderer, at der på dette felt er behov for at sikre en mere ensartet registrering af reoperationer i forbindelse med fedmekirurgi, herunder lækage, stenose, blødning og internt herniering. Der er derfor taget initiativ til udarbejdelse af detaljerede datadefinitioner, inklusiv afgræsning af de relevante procedure og operationskoder. Det kan konkluderes, at standarden var opfyldt både på landsplan og på de enkelte enheder med undtagelse af Aarhus. Sidstnævnte afdeling angiver at være karakteriseret ved en høj andel af komplekse, herunder, som tidligere har undergået fedmekirurgiske indgreb, hvilket kan have bidraget til den høje forekomst af reoperationer. Enkelte enheder har et sparsomt datagrundlag, hvilket medfører, at det i visse tilfælde er vanskeligt at drage håndfaste konklusioner. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat tæt observation af denne indikator er nødvendig. Der bør lokalt være opmærksomhed på korrekt kodning i LPR af alle reoperationer, således at LPR til stadighed forbliver en valid informationskilde vedrørende forekomsten af reoperationer. Afdelinger med en høj andel af med reoperation bør afdække årsagerne til reoperationerne.

14 14 registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 5.6 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 16.7 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.2 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 1.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 1.7 ( )

15 15 Kun for med Gastric Bypass: registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren (95% CI) Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 7.4 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 16.7 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.4 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.9 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 1.7 ( )

16 16 Supplerende analyse: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 8.0 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 20.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 100 ( ) Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 2.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 4.8 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 1.3 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 2.7 ( )

17 17 Indikator V: Andelen af med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard for gastrisk banding: 40 % Standard for gastrisk bypass: 50 % I alt havde 91,9 % af alle tabt 50 % af den overskydende vægt ved 1 års kontrolbesøget. Dette mål udtrykker, hvor stor en andel af overvægten der forsvinder og beregnes som antallet af BMI enheder der tabes. En patient som således har haft et 100% vægttab af overskydende vægt har således mindsket sit BMI til 25, mens en person med et BMI på 50, som via et vægttab reducerer sit BMI til 30 har haft et 80 % vægttab af overskydende vægt på 80%. For med gastrisk banding var den samlede andel af ne, som opnåede et vægttab på 50 % af den overskydende vægt 12,5%, mens andelen var markant højere blandt med gastrisk bypass (92,4%). Indikatoren forudsætter at der er registreret data vedr. vægt både på operationstidspunktet og ved den ambulante kontrol 1 år efter operationen, d.v.s. at det i nedenstående opgørelse kun er, som er opereret i 2010 som indgår. Det bemærkes, at det kun er ca. 50% af de opererede i 2010, som har fået indberettet de nødvendige data til at indgå i beregningen af indikatoren. Dette er ikke tilfredsstillende, men kan formentlig delvis tilskrives at logistiske udfordringer i forbindelse med etableringen af DFR i Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. På baggrund af det lave antal med gastric banding vil indikatoren fremadrettet kun blive opgjort for den samlede patientpopulation. Anbefaling: Det er af afgørende betydning for vurderingen af effekt og sikkerhed af fedmekirurgi, at data fra den opfølgende kontrol bliver indberettet så komplet som muligt. Afdelinger med lav komplethed af indberetningen bør tage konkrete skridt til at sikre en erfaringsudveksling med afdelinger, som har en høj komplethed af indberetningen. registreret med vægttab på >=50% overskydende vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

18 18 Gastrisk banding: registreret med vægttab på >=50% overskyden de vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Landsresultat ( ) Gastrisk bypass : registreret med vægttab på >=50% overskyden de vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

19 19 Indikator VIa: Andel af som reopereres (>30 dage - 1 år) Standard for gastrisk banding: 10 % inden for 1 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år I alt blev 7,0% af ne reopereret i perioden >30 dage - 1 år efter en fedmekirurgisk operation blandt. Indikatoren er opgjort på som blev opereret i 2010 og hvor der derfor er mindst 1 års followup tid på alle. Det skal bemærkes at de præsenterede resultater næsten udelukkende omfatter med gastrisk bypass. Udover den generelt højere andel af som reopereres, kan der observeres nogen variation mellem de enkelte sygehusenheder. Den højeste andel af med reoperation findes på Sydvestjysk, Esbjerg og Aarhus. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Yderligere opfølgning er nødvendig for at kunne vurdere behovet for reoperationer i den sene postoperative fase. De foreløbige resultater indikerer dog at behovet kan være steget i forhold til 2010, og at det på enkelte enheder overstiger de opsatte standarder. Det anbefales, at der på enheder med en høj andel af med reoperation gennemføres journalaudit med henblik på at afdække evt. systematiske årsager til behovet for reoperationer. registreret som reopereres efter 30 dage og inden for 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Nordjylland Aalborg ( ) Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

20 Supplerende tabel med det totale antal reoperationer fordelt på operationstyper. Bemærk at der for nogle er gennemført mere end én reoperation og i andre tilfælde er gennemført flere procedurer/indgreb i forbindelse med den samme reoperation. Det samlede antal registrerede procedurer i forbindelse med reoperationer overstiger derfor antallet af reopererede angivet under indikator IV og VIa. 20 Operationskode Beskrivelse % KJAD10 Herniotomia cicatricialis KJAD97 KJAG01 Herniotomia cicatricialis laparoscopica Herniotomia aliae laparoscopica. Hernia obturatoria, hernia lumbalis, hernia Spigelii m.v KJAH00 Laparotomia explorativa KJAH01 Laparoscopia KJAK00 Peritoneal drænage og lavage KJAK01 KJAK04 KJCA55 Laparoskopisk drænage af bughule Laparoskopi og peritoneal lavage Dilatation af oesophagus eller oesophagusanastomose, endoskopisk KJDA00 Gastrotomia KJDA32 KJDA35 KJDA55 KJDW96A KJDW97 KJDW97A KJDW98 Endoskopisk injektionsbehandling / skleroterapi i ventrikel og pylorus Endoskopisk kontaktkoagulation i ventrikel og pylorus. Koagulation af blødning med diatermi, heater probe o.a. Endoskopisk dilatation af ventrikel, pylorus eller ventrikel anastomose Anden operation på ventrikel og duodenum Anden laparoskopisk operation på ventrikel og duodenum Laparoskopisk fjernelse af bånd efter gastric banding Anden transluminal endoskopisk operation på ventrikel og duodenum KJFD00 Jejunoileal shunt KJFD10 Revision af jejunoileal shunt

21 21 Operationskode Beskrivelse % KJFK00 Deling af streng ved ileus KJFK01 KJFK10 KJFK20 KJFK96 KJFK97 Laparoskopisk deling af streng ved ileus Løsning af adhærancer ved ileus Løsning af adhærencer og tarmplikatur Anden adhærenceoperation ved tarmobstruktion Andre laparoskopiske adhæranceoperationer ved tarmobstruktion KJFL00 Reposition af tarminvagination KJFL10 KJFL96 Behandling af tarmobstruktion uden resektion eller adhæranceløsning Anden operation for tarmobstruktion uden resektion eller adhærenceløsning KJKA20 Cholecystectomia KJKA21 Cholecystectomia laparoscopica KJWA00 KJWB00 KJWC00 KJWD00 KJWE00 KJWE01 KJWF00 KJWF01 KJWW96 Sutur af sårruptur efter gastroenterologisk operation Reoperation for overfladisk sårinfektion efter gastroenterologisk operation Reoperation for dyb infektion efter gastroenterologisk infektion Reoperation for overfladisk blødning efter gastroenterologisk operation Reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk operation Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk operation Reoperation for sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation Perkutan endoskopisk reoperation for sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation Anden reoperation efter gastroenterologisk operation

22 22 Operationskode Beskrivelse % KJWW97 KJWW98 KTJA40 Anden perkutan endoskopisk reoperation efter gastroenterologisk operation Anden transluminal endoskopisk reoperation efter gastroenterologisk operation Perkutan drænage af intraperitoneal absces KUJD02 Gastroskopi

23 Indikator VII: Andel af med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % 23 I alt fik 14,2% af ne, som havde medicinsk behandlingskrævende type 2 diabetes mellitus på operationstidspunktet, fortsat antidiabetika (d.v.s. insulin og/eller orale antidiabetika) 1 år efter operationen. Standarden var således opfyldt på landsplan. På enhedsniveau varierede indikatorværdien noget, hvilket til dels skyldtes at nogle enheder kun var repræsenteret af ganske få, og at resultaterne derfor blev præget tilfældig variation for disse enheder. Ingen enheder var dog statistisk signifikant over den opsatte standard. Ikke alle enheder var repræsenteret i opgørelsen af denne indikator, idet indikatoren forudsætter at der dels er indberettet til DFR, som er opereret tilbage i 2010 og dels at der er gennemført og indberettet data fra disse s kontrolbesøg i Den generelt lave andel af med diabetes som fortsat har et medicinsk behandlingsbehov er opløftende og indikerer, at der også i praksis kan opnås vigtige fysiologiske forbedringer af nes helbredsstilstand. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat opmærksomhed på fastholdelsen af forbedringen af diabetesreguleringen er nødvendig, herunder også at det lokalt sikres, at der løbende følges op på at ne med diabetes er tilstrækkeligt hjulpet med diætregulering alene. registreret som får antidiabetika efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland hospitalet Viborg ( ) Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

24 Indikator VIII: Andel af med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % I alt havde 93,9% af ne en uændret eller forbedret livskvalitet 1 år efter operationen bedømt ud fra Moorehead skemaet, som er et livskvalitetsværktøj specifikt udviklet til at afspejle livskvalitet hos som har undergået et fedmekirurgisk indgreb. I alt 92,5% oplevede en decideret fremgang i livskvalitet. Standarden var således opfyldt på landsplan og når den statistiske usikkerhed blev taget i betragtning også på de enkelte enheder. I lighed med indikator VII var ikke alle enheder repræsenteret i opgørelsen af denne indikator, idet indikatoren forudsætter at der dels er indberettet til DFR, som er opereret tilbage i 2010 og dels at der er gennemført og indberettet data fra disse s kontrolbesøg i Den tilsyneladende høje andel af, som oplever en forbedringer i livskvaliteten er glædelig, men der vil selvsagt til stadighed være brug for yderligere at reducere andelen af patienten som oplevere deciderede forringelse i livskvaliteten efter at have gennemgået et fedmekirurgisk indgreb. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Det anbefales, at der lokalt følges systematisk op på de som oplever et fald i livskvalitet med henblik på en nærmere afdækning af årsagerne her til. registreret med forbedret Moorehead score efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland hospitalet Viborg ( ) Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 November 2007 Indhold Forord 1. Om kliniske databaser generelt 1.1 Faktorer af betydning for indikatorer og data i DAD 1.2 Klinisk Måle System (KMS) og Analyseportalen

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark

Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Kirurgisk behandling af svær fedme har tidligere været ganske udbredt i Danmark i form af åbne shuntoperationer, men på grund af komplikationer

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere