Inddragelse af patienterne erfaringer fra projekt PaRIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inddragelse af patienterne erfaringer fra projekt PaRIS"

Transkript

1 Inddragelse af patienterne erfaringer fra projekt PaRIS Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Sammenhængende patientforløb

2 Konsortium Prakt iserende læger Afd. M, X og B Patienter med kroniske lidelser Formål Øge patienternes oplevelse af og tilfredsheden med sammenhæng i patientforløbet ved at styrke patienternes rolle som aktiv dialogpartner

3 O ft e når vi er bekymr ede for vores sund hed elle r er s yge er det let at glem me, hvad vi vil f or tæle elle r hvad vi v il spør ge om. I nd en du går i nd t il di n k on sul t a t io n e r de t en g o d id e a t f o rbe red e di g t i l mød et. Hvad vil d u f or tæl le? Hva d vil d u sp ørg e o m? De t e r og så en g od i d e a t sk ri ve ne d u nd er sa mt a len hv is d er er n o get d u sk al hu ske nå r d u k omm er hj e m. Tag en Huskeseddel sedd el H er på klæ be sh usk ese dd elb l ok Proces (brugerdreven) innovation Udgangs punktet Sammenhængende patientforløb. Dat aindsamling Der havde de tingene i hænderne, de kan huske de brød de bagte.. Jeg tror at når mange sanser er i spil og man bliver grebet off-garde, så glemmer man tid og sted.. Bearbejdning Idégenerering af dat a Grundproblemat ikker Udvikling af redskaber Test og Co-creat ion Huske seddel Det jeg skal huske at fortælle: Er du kl ar t il din konsultation? Viden og erfaringer Redskaber Dat aindsamling Interview med patienter Mønst ergenkendelse og bearbejdning Udvikling af personas Brainstorms Mindmaps User journeys Prot ot yper Afdækning af brugerbehov

4 Det sammenhængende patientforløb Indlæggelse Prak. læge Indlæggelse Hjemmepleje Genoptræning Set fra sundhedssektoren er sammenhængende patientforløb: levering af de rette ydelser af høj kvalitet på det rigtige tidspunkt i forløbet uden unødig ventetid Patienters opfattelse af forløb Set fra patienternes perspektiv: Mødet med sundhedssektoren opleves som ufrivillige udflugter fra eget liv Det drejer sig om at komme hjem til hverdagslivet igen Der er man Palle med sin hjertesygdom har råderum

5 Sammenhæng Det sammenhængende patientforløb er en professionel terminologi Patienterne ser ikke efter sammenhæng, men god behandling Patienternes fokuserer på kritiske episoder i deres forløb De kritiske episoder er som regel knyttet til udredning og indlæggelse Oplevelsen af hospitalet Hospitalet er et uigennemskueligt system præget af træge processer Patienten befinder sig i et ukendt landskab uden et kort og med begrænsede muligheder for at orientere sig Patientens position er passiv og/eller stationær

6 O ft e når vi er bekymr ede for vores sund hed elle r er s yge er det let at glem me, hvad vi vil f or tæle elle r hvad vi v il spør ge om. I nd en du går i nd t il di n k on sul t a t io n e r de t en g o d id e a t f o rbe red e di g t i l mød et. Hvad vil d u f or tæl le? Hva d vil d u sp ørg e o m? De t e r og så en g od i d e a t sk ri ve ne d u nd er sa mt a len hv is d er er n o get d u sk al hu ske nå r d u k omm er hj e m. Tag en Huskeseddel sedd el H er på klæ be sh usk ese dd elb l ok Proces (brugerdreven) innovation Udgangs punktet Sammenhængende patientforløb. Dat aindsamling Der havde de tingene i hænderne, de kan huske de brød de bagte.. Jeg tror at når mange sanser er i spil og man bliver grebet off-garde, så glemmer man tid og sted.. Bearbejdning Idégenerering af dat a Grundproblemat ikker Udvikling af redskaber Test og Co-creat ion Huske seddel Det jeg skal huske at fortælle: Er du kl ar t il din konsultation? Viden og erfaringer Redskaber Dat aindsamling Interview med patienter Mønst ergenkendelse og bearbejdning Udvikling af personas Brainstorms Mindmaps User journeys Prot ot yper Udvikling af redskaber

7 Workshops med patienter: forslag til Patientens nye rejse Patienten har elektronisk adgang til sin egen journal, og har mulighed for selv at skrive i den/kommentere Patienten kan altid henvende sig/komme i kontakt med sygehus elektronisk: - - videokonsultation - elektronisk booking af tider Patientens nye rejse Behandlings- og handleplan laves i samarbejde med læge Der planlægges et individuelt forløb ud fra patientens ressourcer Det tydeliggøres hvilket ansvar læge, patienten og pårørende har

8 Patientens nye rejse Patienten mødes som et helt mennesker (klinikkerne uddannes løbende - empati) Patienten oplever personalets korpsånd (vi er til for dig) Overgang fra sygehus/afdeling/uds. er transparent for patienten, og patienten er orienteret om hvad der skal ske, hvor/hvem vedkommende kan henvende sig til, hvad vedkommende selv kan/skal gøre Udvikling af redskaber

9 Efter den store workshop blev ideerne samlet i 5 koncepter Patientens møde med sundhedssektoren Patientens virtuelle navigeringsredskab Patientens fysiske navigeringsredskab Patientforeningerne, patientens partner på rejsen Patienten, gæst i sundhedssektoren Processen på tværs af koncepterne Møde 1 Møde 2 Møde 3 Møde 4 Møde 5????? Teamet samles Fælles udgangspunkt skabes Emnet foldes ud????? Kreativ proces Idé-generering Gruppering og kategorisering Møde de andre grupper Deling af indsigt Kvalificering på tværs af grupperne??? X X Konceptudvikling Prototypeudvikling Prototype udvikles til test Research Idé-generering Synergi Udvikling Test

10 Løsninger på nogle af disse udfordringer Indkaldelsesbrev Formål: patienter møder forberedt Min mappe Formål: patienter har overblik over forløbet og kan handle aktivt Refleksionsredskab Formål: patienter reflekterer over egen situation og ressourcer

11 Information om Forberedelse og dialog Er du klar? Formål: patienter møder forberedt Dialogredskab Formål: patienter har en større forståelse for sygdom, plan og egen indsats

12 scanning. Lymfesyst emet Langsomtdelende celler Al mindelige celler Hurtigt- delende cel ler Hårcel ler Slimhinder Kræft celer Ly mfe med kræft cell er Lymfek nude Nedsat appet it Træt hed Alminde lige celle r Tarm med fordøjet mad. kulhydrat, glucose, sukker Port ioner Kræft celler Hårcel ler Hurtigtdelende cel ler Blodkar med glucose, sukker Mad Om k ø r sel Gastrisk bypass Gastrisk ban ding Operation Egen læge Forløb: OUH læge Motion OUH sygeplejer ske Hold undervisning OUH diætist Operat ion Opf ølgning Motion Klar in den op eration: Pulmo nal klap pen Blo dp røve Talje/ho ft emål Blo dt ryk Hovedpulsår en Højde Højr e k ranspulsår e Spørgeskema Breath t est Højr e f ork am mer Trikuspidal klap pen Højr e hjer tek amm er Venstre kranspulsår e Lungepulsår e Venstr e f ork ammer Aorta klap pen Mitral klap pen Ve nst re hjert ekammer Behandling : Vanddrivende Ace hæmmer Mål dosis: Kalk Sympt omer på hjer t esvigt: Træthed Væske i kroppen Betablokk er Måldo sis: Åndenø d SERM Ost: 1 ski ve = Broccoli: Mandler: ACTH Binyrerne Hydrokort ison Hav altid Hav altid kortet på tabletterne dig på dig Hypofysen Kort isol Fortæl og forklar til familie og Blodbane Kort isol funk tion: Modstå stress Stofskifte Væskebalance Blodsukker Blodtryk Sit uat ioner med behov for kortisol Stress Positiv stress som familiebegivenheder Havearbejde Sygdo m Opkastning Motion Operation Diæt ist Læge Blodprøve Blodtryk Blo dsukker Vejning Dialogblokkene Diabetes Tarm med blodkar Insulin På forsiden forklares sygdom og behandling På bagsiden noteres kommende behandlinger og det patienten selv kan gøre. Bugspytkirtel Hverdag med diabetes: Hvad kan du gøre? Medicin Dato: Du har talt med: Mangler Insulin Mad : Blodsukker Medicin Motionens påvirkning Normal celle Celle hos Type 1 diabetes Medicin (TBL / Insulin) : Motion : Mad Motion Tjek med mellemrum : Egen læge / Sygehus hver : måned Celle hos Type 2 diabetes Blodsukkermåling Hvor ofte? Blodprøve Blodtryk Tyk cellevæg : resistens Urinprøve Vejning Lymfeknudekræft Behand lingen Bariat risk k irurgi Antistof behandlingen suppler er b ehandlingen med kemot erapi Hjertesvigt Ost eoporose Knoglesk ørhed Supplerende muligheder: Diabetesskole Diætist Hydrokort ison Når du er i behandling med h ydrokortison Motivat ion for operat ion: Fodundersøgelse Øjenlæge hver : Fodterapeut hver : måned måned Dato: Den forst ørrede (syge) lymf e vi l kunne mærkes el ler ses på en Sy gdommen er opst ået her. Kræftceller er hurtigtdelende celler. Kemoterapi angriber hurtigtdelende celler. Bivirknin ger Tynde slimhinder Hårt ab Kvalme og opkast Diarra Mave-tarm- problemer Kemoterapien angr iber de hurt igtd elende celler Behandlingen virker ens, uanset hvor mange knuder der er tale om. Kalkregnskab Anbefalet 1200 Mg dagligt D-Vitamin Anbefalet microgram dag ligt Bisfosfonat Kalk pyramiden Kalk med D. vitamin Alm. celle Nedbryder celle Bisfosfonat stopper nedbrydning Mælk: 1 dl = 120 mg kalk mer: 1 dl = Hverdag med gastric bypass og gastric banding Mad : Motion: Vitamin og mineral: Mine mål: Du har talt med: Vi t am in o g m ine ral t i lsk ud ef t e r gest r ic b y p a ss B- 12 vitaminindsprøjtning ca. hver 12. uge Kalk med D-vitamin 1x2 dagligt Multivit amin t ablet 1 dagligt Jerntilskud 1 dagligt Tjek med mellemrum : Egen læge / Sygehus hver : måned Opfølgning i ernæringsklinikken Sygeplejerske Udvikling af metode

13 At se med patientens øjne Data indsamling Feltobservation, interviews og billed-etnografi Sensemaking og løsninger

14 Deltagerevalueringer Meget levende og aktiv metode, hvor vi er på banen. Videoklip super! Har givet mig meget som medarbejder især ift. ikke at glemme patientens oplevelse. Samtidig blev jeg bevidst om at vi alle har et ansvar for at højne serviceniveauet. Jeg får lyst til at forsætte det gode arbejde med service. Er blevet bekræftet i hvor vigtigt det er, og at små ting kan gøre en forskel for gæsten Kursus i brugerdreven innovation

15 Afsluttende kommentarer

16 Oft e når vi er bekym r ede for vores sund hed eller er syge er det let at glem me, hvad vi vil for tæle eller hvad v i vil spør ge om. I nd e n du går i nd t il di n k on sul t a t io n e r de t en g o d id e a t f o rbe red e di g t i l mød et. Hvad vil d u f or tæl le? Hva d vil d u sp ørg e o m? D e t er og så en g od i d e a t sk r i ve ne d u nd er sa mt a len hv is d er er n o get d u sk al hu ske nå r d u k omm er hj e m. Tag e n seddel Huskeseddel H er på klæ be sh usk ese dd elb l ok Patienters forløb i fremtiden Objektivt, mål- og institutionsorienteret Indlæggelse Gennemskueligt Prak. læge Indlæggelse Differentierede partnerskab Hjemmepleje Inddrage ressourcer Genoptræning Innovative løsninger Subjektivt, oplevelses- og hverdagslivsorienteret Proces (brugerdreven) innovation Udgangs punktet Sammenhængende patientforløb. Dat aindsamling Der havde de tingene i hænderne, de kan huske de brød de bagte.. Jeg tror at når mange sanser er i spil og man bliver grebet off-garde, så glemmer man tid og sted.. Bearbejdning Idégenerering af dat a Grundproblemat ikker Udvikling af redskaber Test og Co-creat ion Huske seddel Det jeg skal huske at fortælle: Er du kl ar t il din konsultation? Viden og erfaringer Redskaber Dat aindsamling Interview med patienter Mønst ergenkendelse og bearbejdning Udvikling af personas Brainstorms Mindmaps User journeys Prot ot yper

17 Erfaringer fra samarbejde med patienterne i projektet Patienter har fælles oplevelser og erfaringer på tværs af sygdomme Ønsker og kan konstruktivt bidrage til formidling af disse erfaringer samt fremkomme med konstruktive løsningsforslag Gode til at stille sig op, præsentere og formulere deres oplevelser Meget konstruktive kritiske Meget koncentrerede og energiske (trods flere var midt i behandlingsforløb) Åbenhed og ærlighed ift. hinanden og os Patientfortælling gør indtryk på de sundhedsprofessionelle de glemmer de samlede forløb

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Erfaringer fra to projekter på - Mette Mollerup, Projektleder stud. MBA in Concept Making, MCC, RN Kaja Misvaer, Innovation Director, Designit Oslo siv.ing Idustriell Design - >

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Dialog På patientens præmisser

Dialog På patientens præmisser Regionshospitalet Horsens Dialog På patientens præmisser Hospitalsfortællinger Mette Rægaard Lindemann Larsen 16-07-2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 METODE 4 EN TAK TIL DE MEDVIRKENDE 5 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene...

Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene... Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsamling af viden om patienternes oplevelser og erfaringer...4 Interviewpersoner...4 Om interviewene...5 Workshoppen...5 Deltagere på workshoppen...5 Afvikling af workshoppen...6

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Typo LQ Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Side 1 af 11 Typo LQ 1 Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. 1 Introduktion 3 Proces 4 Idékatalog og

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Rapportering på Typo LQ projektet.

Rapportering på Typo LQ projektet. Rapportering på Typo LQ projektet. Brugerinddragelse Citater fra DAWN 2 studiet: It s all up to me. I have good days and bad days. Most times I seem to not want to believe I am diabetic and just push it

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere