De Frivilliges Hus 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Frivilliges Hus 2013"

Transkript

1 De Frivilliges Hus 2013 Frivillighed gør en forskel Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg Telefon: Mail: og Hjemmeside: 1

2 Formanden har ordet: Af Tanja Simonsen, bestyrelsesformand Når vi i bestyrelsen ser lbage på 2013 i De Frivilliges Hus, er det en glad erindring om konstant ak vitet, stort engagement og masser af spændende udfordringer på det frivillige sociale område. Det er en fornøjelse at konstatere og l uvurderlig gavn for udsa e grupper i Viborg Kommune, at så mange frivillige vælger at bruge d og energi på at skabe ak viteter, netværk, lbyde stø e, rådgivning og samvær l medborgere. I bestyrelsen har vi glædet os over de mange ak viteter, som De Frivilliges Hus danner rammen om, og vi glæder os over den mangfoldighed af opgaver og udfordringer, som vores ansa e løser; heriblandt kurser for frivillige, Virksomhedskatalog, Frivillig Fredag, Legetøjsindsamling, Projekt Søndagskaffe, samarbejdsprojekt med Rusmiddelcentret og arrangement i forbindelse med Frivillighedsprisen Det er al d rart at blive anerkendt af omverdenen for det arbejde, der finder sted, og i marts måned fik vi en meget glædelig overraskelse, da Viborg Idræts- og Kulturfond valgte, at en pris på kr. skulle lfalde De Frivilliges Hus. I kan læse mere om disse ak viteter i publika onen om Vi arbejder i bestyrelsen på fortsat at stø e og skabe rammer, hvori frivillige sociale foreninger og ini a ver bedst muligt kan fungere, udvikle sig og blive synliggjort. Vi oplever i disse år en øget poli sk interesse for frivillighed, men paradoksalt nok oplevede vi i frivilligcentrene na onalt og også i Viborg den største økonomiske usikkerhed i mange år på grund af ændringer i statslige puljemidler. Stormen blev redet af i denne omgang, og heldigvis er vi beguns get med et posi vt samarbejde med og opbakning fra Viborg Kommune, så vi er op mis ske i forhold l frem den. Bestyrelsen har i flere år været i dialog med Viborg Kommune om frem dige faciliteter l De Frivilliges Hus, så vi bliver i stand l at kunne lbyde lgængelighed for alle borgere. Det er en proces, som trækker ud, da mange ng skal falde på plads, men vi arbejder på og håber, at 2014 bliver året, hvor vi får en a ale i stand med Viborg Kommune om frem dige faciliteter for De Frivilliges Hus blev året, hvor et nyt Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige blev præsenteret. Baggrunden er, at både den frivillige sektor og det offentlige har forandret sig vældig meget siden 2001, så begge parter fandt, at det var d l fornyelse, for eksempel tales der i dag betydeligt mere om inddragelse af frivillige på kommunale ins tu oner og om behov for nye velfærdsløsninger. Det nye charter blev offentliggjort med en opfordring l, at der også lokalt i landets kommuner bliver udarbejdet retningslinjer for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige, så charteret bliver konkret og anvendeligt i lokale sammenhænge. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i drø elser af implementering af charteret, og Frivillighedsrådet er i dialog med Viborg Kommune om denne proces. I e eråret 2013 må e bestyrelsens næs ormand Fritz Bundgaard sygemelde sig med alvorlig sygdom. Fritz døde i februar 2014 og har e erladt et aldrig svigtende engagement og en bred indsigt i De Frivilliges Hus, som vi vil savne. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tusind tak for samarbejdet i 2013 til mine bestyrelseskolleger og til vores to ansatte i De Frivilliges Hus. 2

3 Økonomi: De Frivilliges Hus er finansieret dels af statslige puljemidler og dels af 18-bevilling fra Viborg Kommune. De statslige puljemidler udgjorde i kr. fra puljen l Grundfinansiering af frivilligcentre (FRIG) og kr. fra Puljen l frivilligt socialt arbejde l fordel for socialt truede mennesker (PUF). Fra 18-midlerne havde vi en bevilling på kr. Vi er i den heldige situa on, at vi kom ud af 2013 med et overskud på kr. Det er lykkedes os i de senere år at opbygge en egenkapital, hvilket er en nødvendig buffer, da vi først har svar fra de statslige puljemidler i januar-februar måned. Egenkapitalen giver os mulighed for at planlægge ak viteter, der rækker ud over et år og for at undgå at varsle afskedigelser af medarbejdere ved slutningen af et år. Pris fra Viborg Idræts- og Kulturfond: Viborg Idræts- og Kulturfond valgte at donere en pris på kr. l De Frivilliges Hus ved et arrangement den 21. marts. Prisen blev givet først og fremmest på baggrund af de ak viteter, som De Frivilliges Hus har gennemført med det mål at stø e flygtninge og indvandrere i deres bestræbelser på at etablere en ny lværelse i Viborg Kommune, og ini a verne Mentorfamilieprojektet, Café for kvinder og Interna- onal Running Team blev fremhævet ved overrækkelse af prisen, - dejligt med et skulderklap! Kurser for frivillige: De Frivilliges Hus inviterede i 2013 l forskellige kurser og møder for frivillige. I januar måned kunne vi lbyde Førstehjælpskurser, som blev a oldt af Dansk Folkehjælp. I maj måned havde vi besøg af repræsentanter fra den landsdækkende SR-Rådgivning, som a oldt et informa onsmøde om deres gra s lbud om social-juridisk rådgivning. I august inviterede vi l et kursus arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense med overskri en Mødet med det kriseramte menneske. I november kunne vi lbyde endnu et spændende og relevant kursus fra Odense Den lang dsholdbare frivillige. Virksomhedskatalog: De Frivilliges Hus har sammen med en række frivillige sociale foreninger udarbejdet et katalog l lokale virksomheder. Ideen l kataloget opstod, da vi gerne vil give noget igen l det lokale erhvervsliv, som o e stø er os på ved forskellige arrangementer eksempelvis Frivillig Fredag og Legetøjsindsamling. Resultatet er et katalog l virksomhederne, hvor en række frivillige sociale foreninger s ller deres viden, erfaringer og kompetencer l rådighed. I kataloget s ller frivillige sociale foreninger deres viden, erfaringer og kompetencer l rådighed, og tanken er, at de lokale virksomheder kan trække på foreningernes ressourcer og viden, f.eks. hvis en medarbejder får en depression, bliver ramt af sygdom eller ryger ud i et misbrug. 3

4 Virksomhederne i Viborg har taget godt imod ini a vet og der er en ny udgave af kataloget på vej, da flere foreninger ønsker at få plads på siderne. Legetøjsindsamling og uddeling af julegaver: De Frivilliges Hus har i 2011 og 2012 gennemført et meget posi vt ini a v op l jul; indsamling af brugt legetøj, sortering af legetøjet og uddeling af julegaver l børn i udsa e familier. Det er et ini a v, der på alle måder er meningsfuldt og er værd at bruge d og energi på, og især fordi mange gode lokale samarbejdspartnere er klar l at give en hånd, som er helt afgørende for gennemførelsen af ini a vet. En lang række skoler hjalp i 2013 med informa on l forældre og med at tage imod legetøj, som forældre afleverede på skolerne; Egeskovskolen i Bjerringbro, Karup Skole, Overlund Skole, Søndre Skole, Finderuphøj Skole, Møllehøjskolen, Nordre Skole, Vestre Skole, Løgstrup Skole og Viborg Private Realskole. Lokale legetøjsfirmaer valgte at donere nyt legetøj l indsamlingen; Nikos ne og Woodtoy. Boligselskabet Viborg hjalp os, da legetøjet skulle a entes på skolerne, og elever fra Social og Sundhedsskolen tog et slæb med at tage imod det brugte legetøj og grovsortere det. En flok unge mennesker fra Unge for Ligeværd var meget effek ve med finsorteringen, for som en af dem sagde, så er det bare for synd, hvis et barn julea en får et puslespil, der mangler en brik, eller en bil, der mangler et hjul. E er alt forarbejdet var gjort, blev legetøjet a entet og uddelt af samarbejdspartnere, der har kontakt l børn i udsa e familier, og 191 børn fik i 2013 julegaver gennem vores legetøjsindsamling. Frivillighedspris 2013: Frivillighedsprisen, som blev s et af Viborg interna onale Forening i 2008 skulle uddeles for 5. gang. Prisen bliver uddelt l frivillige/frivillige ini a ver, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats, og årets modtagere bliver valgt på baggrund af inds llinger fra foreninger eller enkeltpersoner og finder sted ved et festligt arrangement i De Frivilliges Hus i november måned. I 2013 blev prisen uddelt l lek ehjælperne fra Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen og l Ungdommens Røde Kors. Frivillig Fredag: Frivillig Fredag, som er en landsdækkende dag, der har l formål at fejre og synliggøre de frivillige kræ er, fandt sted den 27. september. De Frivilliges Hus var ini a vtager l det lokale arrangement, og vi samarbejdede med Viborg Idrætsråd, Viborg Kommunes frivillighedskoordinator og frivillige fra forskellige sammenhænge om gennemførelse af festlighederne. Frivillig Fredag startede om morgenen rundt omkring i kommunen, hvor elever fra Social- og Sundhedsskolen sammen med frivillige fra Krop og Kultur uddelte vandflasker, der var påklistret reklame for Frivillig Fredag på Hjultorvet om e ermiddagen. Klokken 14 startede arrangementet på Hjultorvet, hvor foreninger og kommunale ini a ver havde stande i to 4

5 telte på torvet. Heldigvis var vejret godt, så der var hele den folk forbi på torvet, som fik øje på underholdningen, foreningernes stande, smagsprøver på mad eller blev ltrukket af du en fra friskbrygget kaffe. Elever fra Mercantec havde frems llet lækre smagsprøver med æbler som tema. I det ene telt var der indre et et hyggeligt dagligstuehjørne med møbler fra Blå Kors, hvor projekt Søndagskaffe inviterede på kaffe og dejlig kage. Frivillige fra Beredskabstjenesten sørgede for, at der hele e ermiddagen var kaffe på kanden. I løbet af e ermiddagen var der forskellig underholdning på Hjultorvet: Over 100 elever fra Bjergsnæs E erskolen leverede en flot gymnas kopvisning, dere er var der underholdning af dyg ge unge Viborg Trial Klub og Viborg Karateklub, og underholdningen blev rundet af med en opvisning af Frivillige Mo onsvenner. I forbindelse med Frivillig Fredag lbød vi poli kere fra Viborg Byråd at komme i prak k som frivillig for at få indblik i den indsats, som finder sted på det frivillige sociale område. 7 poli kere sagde ja tak l den opfordring; Gregers Laigaard var i prak k som fri dsven, Eva Pinnerup som lek ehjælper, Samina Shah som besøgsven, Birthe Harritz var i prak k hos Mødrehjælpen, Gudrun Bjerregaard var hos ÆldreSagen, Kirsten Almind var på Viborg Krisecenter og Me e Nielsen var i Kirkens Korshærs Varmestue. Frivillig Fredag 2013 Søndagskaffe: Kaffe, kage, snak og god stemning. En søndag e ermiddag om måneden, en gruppe ældre gæster, samt frivillige chauffører og værter, der lægger bil og hus l; det er ingredienserne i Søndagskaffe. Mads, som har været chauffør i Søndagskaffe siden det startede i Viborg, siger: Egentlig er det jo utrolig lidt, der skal l, førend at e ermiddagen kan betegnes som succesfuld: Vi skal drikke kaffe, spise kage og hygge det er ret simpelt og nemt at overkomme. I 2013 og 2014 indgår Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, Landsorganisa onen af Frivilligcentre & Selvhjælp (FriSe) og De Frivilliges Hus i Viborg i et partnerskab om at afprøve projekt Søndagskaffe. Projektet er finansieret af Socialministeriet og er inspireret af lignende projekter, som fungerer i Storbritannien og Sverige. Metoden er velafprøvet og enkel, og alle erfaringer viser, at den lille indsats gør en stor forskel for de ældre, der deltager i grupperne. En undersøgelse fra Storbritannien om, hvad deltagelse i projektet betyder for de ældre gæster, viser bl.a. at 60% føler sig mindre ensomme, 82% har fået noget at se frem l, og 75% føler sig generelt mere op mis ske og glade som følge af, at de deltager i en gruppe. I Viborg har vi tre velfungerende grupper, og en gruppe er undervejs i Bjerringbro. Det er virkelig et posi- vt projekt at være med l at stable på benene, og det bliver spændende at se, hvordan det skal fungere e er projektperioden. Flere landsdækkende organisa oner har meldt sig som interesserede i at overtage og videreføre Søndagskaffe. 5

6 Anne-Lise, som har været med i Søndagskaffe siden august 2013 udtaler: Formiddagen bliver brugt på at gøre mig i stand, og så bliver jeg jo hentet om e ermiddagen. Jeg nyder det! Også køreturen. Det hele er så anderledes og oplø ende, og det giver mig energi. Samarbejde med Rusmiddelcentret: I 2013 indledte De Frivilliges Hus et samarbejde med Rusmiddelcentret om at rekru ere og matche frivillige besøgsvenner med mennesker, som er posi vt videre fra et liv med misbrug. Baggrunden for samarbejdsprojektet er, at Rusmiddelcentret oplever, at nogle af de mennesker, som er færdigbehandlet for misbrug, mangler socialt netværk og føler sig ensomme. Der er derfor brug for frivillige besøgsvenner, som kan lbyde samvær, hvor llid og stabilitet er det væsentlige i kontakten, og som kan give indsigt i, hvordan det er at leve et helt almindeligt liv. Rusmiddelcentret lbyder sparring om opgaven og netværksmøder med andre frivillige. Vores erfaring ind l nu er, at det har en meget posi v betydning i hverdagen for de borgere, som bliver lkny et en frivillig besøgsven i forhold l deres følelse af ensomhed; det er afgørende for mennesker at have en a ale at se frem l, at have en ven, som man kan sende en sms l, som man kan gå en tur med, drikke en kop kaffe med. Vi fortsæ er udvikling af projektet i 2014 og arbejder på at danne en forening eller en netværksgruppe af frivillige. Relevante links Landsforeningen af Frivilligcentre og Selvhjælp: Jobportal for frivillige job: Unge og frivillighed: rivillig.dk Center for frivilligt socialt arbejde i Odense: Frivilligt Forum: orum.dk 6

7 Foreninger og rådgivninger ADHD-foreninger, netværksgruppe Afghansk Netværk Afghansk Idræts og Kulturforening Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre Ak visterne Amnesty Interna onal Aqua Gym Viborg Arbejdsskadeforeningen Besøgstjenesten ved Bjerringbro og Omegns Husmoderforening Bjerringbro E erløns- og Pensionis orening Blå Kors, Genbrug Bryd Grænser v/kræ rådgivningen Brystkræ gruppen - vejledergruppen Byto ens Venner Børns Voksenvenner Coli s-chronforeningen Dansk Blindesamfund, Viborg-Skive kreds Dansk Congolesisk Forening Dansk Epilepsiforening Dansk Folkehjælp Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen Dansk Flygtningehjælp Ungenetværk (DFUNK) Danske Handicaporganisa oner Dansk Sammenslutning af Tamilere i VK Dansk Søvn-Apnø Forening De glade piger Depressionsforeningen Diabetesforeningen EHF-foreningen for eloverfølsomme Familieklubberne FAP: Foreningen af dligere og nuværende psykiatribrugere Fristedet Frivillighedsrådet Frivillig økonomisk rådgivning GB-foreningen (Gastric Bypass) Gig oreningen Gig oreningen for Morbus Bechterew Glutenfri Foreningen Grønlandsk Rådgivning Gågruppen i Viborg Gå i Gang Havredal Gl Skole Hjernelapperne Hjernesagens Bisiddere for senhjerneskadede Hjerneskadeforeningen Hjerteforeningen Hjerteforeningens Rådgivning Hypermobile & HMS Højvangens Venner Høreforeningen IOGT: Anonym alkoholrådgivning I&U: Ide og Udvikling for pensionister Kirkens Besøgstjeneste i Rødkjærsbro Kirkens Korshærs Varmestue Klub Café-Mik 7

8 Kræ ens Bekæmpelse Kvisten Landsforeningen Bedre Psykiatri Landsforeningen LEV Landsforeningen for Laryngectomerede Landsforeningen ÆldreSagen Bjerringbro Landsforeningen ÆldreSagen Fjends/Karup Landsforeningen ÆldreSagen Møldrup Landsforeningen ÆldreSagen Tjele Landsforeningen Ældresagen Viborg LAVIA: Viborg Handicapidræt Lokalforeningen Ligeværd Lungepa ent Mahanaim Founda on Mandecentrets Rådgivning Manton og Liv Menighedsplejens aflastningstjeneste og Vågetjeneste Mødrehjælpen Na eravnene i Karup Na eravnene i Viborg New Sudanese-Danish Community Nørbygårdforeningen Onsdagspigerne Osteoporoseforeningen Pa en oreningen DBO PTU: Landsforeningen af Polio Trafik og Ulykkesskadede RAP: Regionsforeningen af nuværende og dligere psykiatribrugere Red Barnet Rwandas in Jylland/Fyn Røde Kors Bjerringbro Røde Kors Fjends Røde Kors Karup Røde Kors Møldrup Røde Kors Viborg/Tjele Rådgivning Viborg Scleroseforeningen Scleroseforeningen Ungegruppen Sorop misterne SOS Børnebyerne Stø egruppen ved Kildedalscentret Stø ekredsen ved To egården Tirsdagstøserne Tjelebussens Venner Torvecaféens Venner Ungdommens Røde Kors Bjerringbro Ungdommens Røde Kors Viborg Ungegruppen - pårørende l misbrugere Vennekredsen lkny et Åbrinken Venskabsforeningen Bosnien/Herzegovina- Danmark Ven len Viborg Interna onale Forening Viborg Krisecenterforening Viborg Selvhjælp Zonta Ældremobiliseringen Ældre hjælper Ældre Ørum og Omegns Pensionis orening 8

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt

Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt nyhedsbrev 2. Årgang. Nr. 3, 2009 Læs i dette nummerc Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt skudt i gang En varig løsning

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 8-2014

NYHEDSBREV NR. 8-2014 NYHEDSBREV NR. 8-2014 Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 René Vinding Christensen er en af de frivillige ved mandecentret Aalborg. 1 Månedens frivillig-portræt: Navn/forening: René Vinding Christensen, mandecentret

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Årsskrift 2010 Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C 3400 Hillerød Tlf: 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere