De Frivilliges Hus 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Frivilliges Hus 2013"

Transkript

1 De Frivilliges Hus 2013 Frivillighed gør en forskel Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg Telefon: Mail: og Hjemmeside: 1

2 Formanden har ordet: Af Tanja Simonsen, bestyrelsesformand Når vi i bestyrelsen ser lbage på 2013 i De Frivilliges Hus, er det en glad erindring om konstant ak vitet, stort engagement og masser af spændende udfordringer på det frivillige sociale område. Det er en fornøjelse at konstatere og l uvurderlig gavn for udsa e grupper i Viborg Kommune, at så mange frivillige vælger at bruge d og energi på at skabe ak viteter, netværk, lbyde stø e, rådgivning og samvær l medborgere. I bestyrelsen har vi glædet os over de mange ak viteter, som De Frivilliges Hus danner rammen om, og vi glæder os over den mangfoldighed af opgaver og udfordringer, som vores ansa e løser; heriblandt kurser for frivillige, Virksomhedskatalog, Frivillig Fredag, Legetøjsindsamling, Projekt Søndagskaffe, samarbejdsprojekt med Rusmiddelcentret og arrangement i forbindelse med Frivillighedsprisen Det er al d rart at blive anerkendt af omverdenen for det arbejde, der finder sted, og i marts måned fik vi en meget glædelig overraskelse, da Viborg Idræts- og Kulturfond valgte, at en pris på kr. skulle lfalde De Frivilliges Hus. I kan læse mere om disse ak viteter i publika onen om Vi arbejder i bestyrelsen på fortsat at stø e og skabe rammer, hvori frivillige sociale foreninger og ini a ver bedst muligt kan fungere, udvikle sig og blive synliggjort. Vi oplever i disse år en øget poli sk interesse for frivillighed, men paradoksalt nok oplevede vi i frivilligcentrene na onalt og også i Viborg den største økonomiske usikkerhed i mange år på grund af ændringer i statslige puljemidler. Stormen blev redet af i denne omgang, og heldigvis er vi beguns get med et posi vt samarbejde med og opbakning fra Viborg Kommune, så vi er op mis ske i forhold l frem den. Bestyrelsen har i flere år været i dialog med Viborg Kommune om frem dige faciliteter l De Frivilliges Hus, så vi bliver i stand l at kunne lbyde lgængelighed for alle borgere. Det er en proces, som trækker ud, da mange ng skal falde på plads, men vi arbejder på og håber, at 2014 bliver året, hvor vi får en a ale i stand med Viborg Kommune om frem dige faciliteter for De Frivilliges Hus blev året, hvor et nyt Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige blev præsenteret. Baggrunden er, at både den frivillige sektor og det offentlige har forandret sig vældig meget siden 2001, så begge parter fandt, at det var d l fornyelse, for eksempel tales der i dag betydeligt mere om inddragelse af frivillige på kommunale ins tu oner og om behov for nye velfærdsløsninger. Det nye charter blev offentliggjort med en opfordring l, at der også lokalt i landets kommuner bliver udarbejdet retningslinjer for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige, så charteret bliver konkret og anvendeligt i lokale sammenhænge. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i drø elser af implementering af charteret, og Frivillighedsrådet er i dialog med Viborg Kommune om denne proces. I e eråret 2013 må e bestyrelsens næs ormand Fritz Bundgaard sygemelde sig med alvorlig sygdom. Fritz døde i februar 2014 og har e erladt et aldrig svigtende engagement og en bred indsigt i De Frivilliges Hus, som vi vil savne. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tusind tak for samarbejdet i 2013 til mine bestyrelseskolleger og til vores to ansatte i De Frivilliges Hus. 2

3 Økonomi: De Frivilliges Hus er finansieret dels af statslige puljemidler og dels af 18-bevilling fra Viborg Kommune. De statslige puljemidler udgjorde i kr. fra puljen l Grundfinansiering af frivilligcentre (FRIG) og kr. fra Puljen l frivilligt socialt arbejde l fordel for socialt truede mennesker (PUF). Fra 18-midlerne havde vi en bevilling på kr. Vi er i den heldige situa on, at vi kom ud af 2013 med et overskud på kr. Det er lykkedes os i de senere år at opbygge en egenkapital, hvilket er en nødvendig buffer, da vi først har svar fra de statslige puljemidler i januar-februar måned. Egenkapitalen giver os mulighed for at planlægge ak viteter, der rækker ud over et år og for at undgå at varsle afskedigelser af medarbejdere ved slutningen af et år. Pris fra Viborg Idræts- og Kulturfond: Viborg Idræts- og Kulturfond valgte at donere en pris på kr. l De Frivilliges Hus ved et arrangement den 21. marts. Prisen blev givet først og fremmest på baggrund af de ak viteter, som De Frivilliges Hus har gennemført med det mål at stø e flygtninge og indvandrere i deres bestræbelser på at etablere en ny lværelse i Viborg Kommune, og ini a verne Mentorfamilieprojektet, Café for kvinder og Interna- onal Running Team blev fremhævet ved overrækkelse af prisen, - dejligt med et skulderklap! Kurser for frivillige: De Frivilliges Hus inviterede i 2013 l forskellige kurser og møder for frivillige. I januar måned kunne vi lbyde Førstehjælpskurser, som blev a oldt af Dansk Folkehjælp. I maj måned havde vi besøg af repræsentanter fra den landsdækkende SR-Rådgivning, som a oldt et informa onsmøde om deres gra s lbud om social-juridisk rådgivning. I august inviterede vi l et kursus arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense med overskri en Mødet med det kriseramte menneske. I november kunne vi lbyde endnu et spændende og relevant kursus fra Odense Den lang dsholdbare frivillige. Virksomhedskatalog: De Frivilliges Hus har sammen med en række frivillige sociale foreninger udarbejdet et katalog l lokale virksomheder. Ideen l kataloget opstod, da vi gerne vil give noget igen l det lokale erhvervsliv, som o e stø er os på ved forskellige arrangementer eksempelvis Frivillig Fredag og Legetøjsindsamling. Resultatet er et katalog l virksomhederne, hvor en række frivillige sociale foreninger s ller deres viden, erfaringer og kompetencer l rådighed. I kataloget s ller frivillige sociale foreninger deres viden, erfaringer og kompetencer l rådighed, og tanken er, at de lokale virksomheder kan trække på foreningernes ressourcer og viden, f.eks. hvis en medarbejder får en depression, bliver ramt af sygdom eller ryger ud i et misbrug. 3

4 Virksomhederne i Viborg har taget godt imod ini a vet og der er en ny udgave af kataloget på vej, da flere foreninger ønsker at få plads på siderne. Legetøjsindsamling og uddeling af julegaver: De Frivilliges Hus har i 2011 og 2012 gennemført et meget posi vt ini a v op l jul; indsamling af brugt legetøj, sortering af legetøjet og uddeling af julegaver l børn i udsa e familier. Det er et ini a v, der på alle måder er meningsfuldt og er værd at bruge d og energi på, og især fordi mange gode lokale samarbejdspartnere er klar l at give en hånd, som er helt afgørende for gennemførelsen af ini a vet. En lang række skoler hjalp i 2013 med informa on l forældre og med at tage imod legetøj, som forældre afleverede på skolerne; Egeskovskolen i Bjerringbro, Karup Skole, Overlund Skole, Søndre Skole, Finderuphøj Skole, Møllehøjskolen, Nordre Skole, Vestre Skole, Løgstrup Skole og Viborg Private Realskole. Lokale legetøjsfirmaer valgte at donere nyt legetøj l indsamlingen; Nikos ne og Woodtoy. Boligselskabet Viborg hjalp os, da legetøjet skulle a entes på skolerne, og elever fra Social og Sundhedsskolen tog et slæb med at tage imod det brugte legetøj og grovsortere det. En flok unge mennesker fra Unge for Ligeværd var meget effek ve med finsorteringen, for som en af dem sagde, så er det bare for synd, hvis et barn julea en får et puslespil, der mangler en brik, eller en bil, der mangler et hjul. E er alt forarbejdet var gjort, blev legetøjet a entet og uddelt af samarbejdspartnere, der har kontakt l børn i udsa e familier, og 191 børn fik i 2013 julegaver gennem vores legetøjsindsamling. Frivillighedspris 2013: Frivillighedsprisen, som blev s et af Viborg interna onale Forening i 2008 skulle uddeles for 5. gang. Prisen bliver uddelt l frivillige/frivillige ini a ver, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats, og årets modtagere bliver valgt på baggrund af inds llinger fra foreninger eller enkeltpersoner og finder sted ved et festligt arrangement i De Frivilliges Hus i november måned. I 2013 blev prisen uddelt l lek ehjælperne fra Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen og l Ungdommens Røde Kors. Frivillig Fredag: Frivillig Fredag, som er en landsdækkende dag, der har l formål at fejre og synliggøre de frivillige kræ er, fandt sted den 27. september. De Frivilliges Hus var ini a vtager l det lokale arrangement, og vi samarbejdede med Viborg Idrætsråd, Viborg Kommunes frivillighedskoordinator og frivillige fra forskellige sammenhænge om gennemførelse af festlighederne. Frivillig Fredag startede om morgenen rundt omkring i kommunen, hvor elever fra Social- og Sundhedsskolen sammen med frivillige fra Krop og Kultur uddelte vandflasker, der var påklistret reklame for Frivillig Fredag på Hjultorvet om e ermiddagen. Klokken 14 startede arrangementet på Hjultorvet, hvor foreninger og kommunale ini a ver havde stande i to 4

5 telte på torvet. Heldigvis var vejret godt, så der var hele den folk forbi på torvet, som fik øje på underholdningen, foreningernes stande, smagsprøver på mad eller blev ltrukket af du en fra friskbrygget kaffe. Elever fra Mercantec havde frems llet lækre smagsprøver med æbler som tema. I det ene telt var der indre et et hyggeligt dagligstuehjørne med møbler fra Blå Kors, hvor projekt Søndagskaffe inviterede på kaffe og dejlig kage. Frivillige fra Beredskabstjenesten sørgede for, at der hele e ermiddagen var kaffe på kanden. I løbet af e ermiddagen var der forskellig underholdning på Hjultorvet: Over 100 elever fra Bjergsnæs E erskolen leverede en flot gymnas kopvisning, dere er var der underholdning af dyg ge unge Viborg Trial Klub og Viborg Karateklub, og underholdningen blev rundet af med en opvisning af Frivillige Mo onsvenner. I forbindelse med Frivillig Fredag lbød vi poli kere fra Viborg Byråd at komme i prak k som frivillig for at få indblik i den indsats, som finder sted på det frivillige sociale område. 7 poli kere sagde ja tak l den opfordring; Gregers Laigaard var i prak k som fri dsven, Eva Pinnerup som lek ehjælper, Samina Shah som besøgsven, Birthe Harritz var i prak k hos Mødrehjælpen, Gudrun Bjerregaard var hos ÆldreSagen, Kirsten Almind var på Viborg Krisecenter og Me e Nielsen var i Kirkens Korshærs Varmestue. Frivillig Fredag 2013 Søndagskaffe: Kaffe, kage, snak og god stemning. En søndag e ermiddag om måneden, en gruppe ældre gæster, samt frivillige chauffører og værter, der lægger bil og hus l; det er ingredienserne i Søndagskaffe. Mads, som har været chauffør i Søndagskaffe siden det startede i Viborg, siger: Egentlig er det jo utrolig lidt, der skal l, førend at e ermiddagen kan betegnes som succesfuld: Vi skal drikke kaffe, spise kage og hygge det er ret simpelt og nemt at overkomme. I 2013 og 2014 indgår Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, Landsorganisa onen af Frivilligcentre & Selvhjælp (FriSe) og De Frivilliges Hus i Viborg i et partnerskab om at afprøve projekt Søndagskaffe. Projektet er finansieret af Socialministeriet og er inspireret af lignende projekter, som fungerer i Storbritannien og Sverige. Metoden er velafprøvet og enkel, og alle erfaringer viser, at den lille indsats gør en stor forskel for de ældre, der deltager i grupperne. En undersøgelse fra Storbritannien om, hvad deltagelse i projektet betyder for de ældre gæster, viser bl.a. at 60% føler sig mindre ensomme, 82% har fået noget at se frem l, og 75% føler sig generelt mere op mis ske og glade som følge af, at de deltager i en gruppe. I Viborg har vi tre velfungerende grupper, og en gruppe er undervejs i Bjerringbro. Det er virkelig et posi- vt projekt at være med l at stable på benene, og det bliver spændende at se, hvordan det skal fungere e er projektperioden. Flere landsdækkende organisa oner har meldt sig som interesserede i at overtage og videreføre Søndagskaffe. 5

6 Anne-Lise, som har været med i Søndagskaffe siden august 2013 udtaler: Formiddagen bliver brugt på at gøre mig i stand, og så bliver jeg jo hentet om e ermiddagen. Jeg nyder det! Også køreturen. Det hele er så anderledes og oplø ende, og det giver mig energi. Samarbejde med Rusmiddelcentret: I 2013 indledte De Frivilliges Hus et samarbejde med Rusmiddelcentret om at rekru ere og matche frivillige besøgsvenner med mennesker, som er posi vt videre fra et liv med misbrug. Baggrunden for samarbejdsprojektet er, at Rusmiddelcentret oplever, at nogle af de mennesker, som er færdigbehandlet for misbrug, mangler socialt netværk og føler sig ensomme. Der er derfor brug for frivillige besøgsvenner, som kan lbyde samvær, hvor llid og stabilitet er det væsentlige i kontakten, og som kan give indsigt i, hvordan det er at leve et helt almindeligt liv. Rusmiddelcentret lbyder sparring om opgaven og netværksmøder med andre frivillige. Vores erfaring ind l nu er, at det har en meget posi v betydning i hverdagen for de borgere, som bliver lkny et en frivillig besøgsven i forhold l deres følelse af ensomhed; det er afgørende for mennesker at have en a ale at se frem l, at have en ven, som man kan sende en sms l, som man kan gå en tur med, drikke en kop kaffe med. Vi fortsæ er udvikling af projektet i 2014 og arbejder på at danne en forening eller en netværksgruppe af frivillige. Relevante links Landsforeningen af Frivilligcentre og Selvhjælp: Jobportal for frivillige job: Unge og frivillighed: rivillig.dk Center for frivilligt socialt arbejde i Odense: Frivilligt Forum: orum.dk 6

7 Foreninger og rådgivninger ADHD-foreninger, netværksgruppe Afghansk Netværk Afghansk Idræts og Kulturforening Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre Ak visterne Amnesty Interna onal Aqua Gym Viborg Arbejdsskadeforeningen Besøgstjenesten ved Bjerringbro og Omegns Husmoderforening Bjerringbro E erløns- og Pensionis orening Blå Kors, Genbrug Bryd Grænser v/kræ rådgivningen Brystkræ gruppen - vejledergruppen Byto ens Venner Børns Voksenvenner Coli s-chronforeningen Dansk Blindesamfund, Viborg-Skive kreds Dansk Congolesisk Forening Dansk Epilepsiforening Dansk Folkehjælp Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen Dansk Flygtningehjælp Ungenetværk (DFUNK) Danske Handicaporganisa oner Dansk Sammenslutning af Tamilere i VK Dansk Søvn-Apnø Forening De glade piger Depressionsforeningen Diabetesforeningen EHF-foreningen for eloverfølsomme Familieklubberne FAP: Foreningen af dligere og nuværende psykiatribrugere Fristedet Frivillighedsrådet Frivillig økonomisk rådgivning GB-foreningen (Gastric Bypass) Gig oreningen Gig oreningen for Morbus Bechterew Glutenfri Foreningen Grønlandsk Rådgivning Gågruppen i Viborg Gå i Gang Havredal Gl Skole Hjernelapperne Hjernesagens Bisiddere for senhjerneskadede Hjerneskadeforeningen Hjerteforeningen Hjerteforeningens Rådgivning Hypermobile & HMS Højvangens Venner Høreforeningen IOGT: Anonym alkoholrådgivning I&U: Ide og Udvikling for pensionister Kirkens Besøgstjeneste i Rødkjærsbro Kirkens Korshærs Varmestue Klub Café-Mik 7

8 Kræ ens Bekæmpelse Kvisten Landsforeningen Bedre Psykiatri Landsforeningen LEV Landsforeningen for Laryngectomerede Landsforeningen ÆldreSagen Bjerringbro Landsforeningen ÆldreSagen Fjends/Karup Landsforeningen ÆldreSagen Møldrup Landsforeningen ÆldreSagen Tjele Landsforeningen Ældresagen Viborg LAVIA: Viborg Handicapidræt Lokalforeningen Ligeværd Lungepa ent Mahanaim Founda on Mandecentrets Rådgivning Manton og Liv Menighedsplejens aflastningstjeneste og Vågetjeneste Mødrehjælpen Na eravnene i Karup Na eravnene i Viborg New Sudanese-Danish Community Nørbygårdforeningen Onsdagspigerne Osteoporoseforeningen Pa en oreningen DBO PTU: Landsforeningen af Polio Trafik og Ulykkesskadede RAP: Regionsforeningen af nuværende og dligere psykiatribrugere Red Barnet Rwandas in Jylland/Fyn Røde Kors Bjerringbro Røde Kors Fjends Røde Kors Karup Røde Kors Møldrup Røde Kors Viborg/Tjele Rådgivning Viborg Scleroseforeningen Scleroseforeningen Ungegruppen Sorop misterne SOS Børnebyerne Stø egruppen ved Kildedalscentret Stø ekredsen ved To egården Tirsdagstøserne Tjelebussens Venner Torvecaféens Venner Ungdommens Røde Kors Bjerringbro Ungdommens Røde Kors Viborg Ungegruppen - pårørende l misbrugere Vennekredsen lkny et Åbrinken Venskabsforeningen Bosnien/Herzegovina- Danmark Ven len Viborg Interna onale Forening Viborg Krisecenterforening Viborg Selvhjælp Zonta Ældremobiliseringen Ældre hjælper Ældre Ørum og Omegns Pensionis orening 8

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2011/2012 Udgivelse: August 2011 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den 4. 5. maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Changepilot - Det bedste fra to verdener

Changepilot - Det bedste fra to verdener Skab nyt og nå dine mål. Rejsen begynder her. Changepilot - Det bedste fra to verdener Vi vinder, når du vinder Changepilot er sat i verden for, at du lykkes med at skabe nyt og nå de strategiske mål,

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2008 Det Store Frivilligmarked 2008 Lørdag den 6. september kl. 11 15 på Gammel Torv i Aalborg Kom og mød 36 spændende frivillige sociale

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Viborg flyveklub fylder 50 år

Viborg flyveklub fylder 50 år Viborg flyveklub fylder 50 år I denne anledning slår klubben dørene op d 13. april, og inviterer alle flyveinteresserede til at fejre dagen sammen med klubbens medlemmer. Kom flyvende hvis vejret tillader

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual Borgerinddragelse har l formål at give borgere og private organisa oner muligheden for at kunne deltage i beslutninger, der påvirker dem, og digital borgerinddragelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012 Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! 1 Kære børn, forældre og øvrige venner af Friskolen. Efter mange grundige overvejelser, har jeg i dag fortalt skolens

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Frivillige Medlemsservice Selvhjælp Synlighed Organisation og økonomi. Målsætning. Der igangsættes årligt mindst 4 nye selvhjælpsgrupper,

Frivillige Medlemsservice Selvhjælp Synlighed Organisation og økonomi. Målsætning. Der igangsættes årligt mindst 4 nye selvhjælpsgrupper, Årsberetning 2014 Indledning Bestyrelsen for Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte indledte 2014 med en strategiproces, som skulle fokusere og optimere arbejdet på centret på en måde, så vi fik mest muligt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK Savannen kommer til at gynge, når Dansk Folkehjælp i samarbejde med Knuthenborg Safaripark præsenterer Lolland Falsters største

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere