Generel Klinisk Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk afdeling er beliggende på 11. på Regionshospitalet Viborg Ledelsen af kirurgisk afdeling varetages af den ledende overlæge og oversygeplejersken. Afdelingsledelsen varetager i fællesskab den overordnede ledelse af organkirurgisk afdelings patientbehandling, patientpleje og drift indenfor de rammer, der er fastlagt af hospitalsledelsen. Ledelsen af sygeplejen i de enkelte afsnit varetages af afdelingssygeplejersken med ansvar overfor afdelingsledelsen. Læs også: Samarbejdsrelationer I kirurgisk afdeling er de faste personalegrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, en diætist, sygeplejestuderende og social- og sundheds-assistentelever, lægesekretærer, afdelingsportører og servicepersonale. Andre faggrupper der dagligt færdes i afsnittet er: læger, fysioterapeuter, bioanalytikere og portører. Stomiambulatoriet er en del af kirurgisk afdeling, og har specialistfunktion indenfor stomipleje. Denne funktion varetages af faste stomisygeplejersker. Kirurgisk ambulatorium ligger på 4. etage. Her varetages det daglige arbejde med ambulante patienter af afdelingens sygeplejersker og læger. Kirurgisk sengeafsnit K11-1 er opdelt i 3 grupper, der hver har plads til patienter: Gruppe A er akut modtagergruppe. Her ligger patienterne 1-2 dage til observation og vurdering, om patienten skal nærmere udredes og behandles eller kan udskrives Gruppe B og C er stationære grupper, hvor patienterne ligger til nærmere udredning, behandling og pleje. Plejepersonalet er knyttet fast til en gruppe. Den enkelte studerende knyttes også fast til en HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 1 af 14

2 gruppe. Plejeformen er gruppepleje med tildelt patientpleje. Læs mere: K11-1: Patient/borger kategorier Kirurgisk afdeling s speciale er pleje og behandling af kirurgiske patienter med lidelser i mave- tarmsystemet og de tilhørende organer, samt patienter med lidelser i de endokrine organer, hvor kirurgisk indgreb er nødvendigt. Hovedkategorierne er patienter med: blindtarmsbetændelse ( appendicit ) galdesten ( cholecystolithiasis ) brok ( hernie ) forstoppelse ( obstipation ) blodig opkast & afføring ( hæmatemese & melæna ) hæmorider bylder ( abscesser ) sårproblemer kræft i mave- tarmsystemet og de tilhørende organer ( cancer ) mavesår ( ulcus ) betændelse i bugspytkirtlen ( pancreatit ) tarmslyng ( ileus ) stomi problemer betændelse i tarmen (divertikulit) fedmeoperationer (gastric bypass) Centrale kliniske problemstillinger Kirurgisk afdeling modtager patienter til planlagte operationer og undersøgelser. Et stort antal af vores patienter bliver dog indlagt akut. Kliniske problemstillinger er: Korttidssygepleje med fokus på: o observation af og information og sygepleje til den akutte kirurgiske patient, o hvor modtagelse, overflytning og udskrivelse er centrale funktioner. Sygepleje til patienter indlagt til udredning og behandling for: o feber (i relation til smerter / ubehag i mave-tarmsystemet ) o smerter (i mave- tarmsystemet) o fordøjelsesproblemer o udskillelsesproblemer (opkast, afføring ) o endokrine kirurgiske lidelser Andre kliniske problemstillinger er sygepleje til: kirurgiske patienter præoperativt postoperativt patienter med forstyrrelser i elektrolytbalance forårsaget af udskillelsesproblemer komplicerede og alvorlige sygdomsforløb, med behov for tværfaglig indsats støtte til pårørende til alvorligt syge patienter HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 2 af 14

3 terminale patienter Administration af sygepleje ved stort patientflow Patientvejledning / information / undervisning Præ- og post operativ sygepleje i form af observation af sår, dræn, væskebalance, smertebehandling, ernæring, udskillelse og mobilisering. Tværfaglige og tværsektorielle forhold I det daglige vægtes det tværfaglige samarbejde højt med patienten i centrum. Ved den daglige morgenrapport, hvor sygeplejersker og social- og sundheds assistenter deltager. Ved morgenkonference hvor læger og sygeplejersker er til stede, samt til den daglige stuegang, hvor de læger som er tilknyttet afdelingen deltager. Kirurgisk ambulatorium hvor en del af afdelingens faste personale har et tæt samarbejde med afdelingens læger og sekretærer. Hjemmeplejes visitator kontaktes i forbindelse med udskrivning af patienten, hvor der er behov for pleje i hjemmet. Stomiambulatoriet samarbejder med hjemmeplejen og andre hospitalsafsnit med råd og vejledning til patienter med midlertidig eller permanent stomi. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer Patienterne i kirurgisk afdeling kan have både korte og ukomplicerede kirurgiske forløb eller langvarige, komplicerede forløb med mere alvorlige diagnoser. Akut sygepleje med tæt observation, måling af værdier, smertebehandling, udskillelser osv. Præoperativ sygepleje med modtagelse, observation af puls, temperatur, blodtryk, urinstix, højde, vægt, information ifht. den kommende operation og det videre forløb samt patientens samtykke, rasering og medicinering. Post operativ sygepleje i form af observation af sår, dræn, væskebalance, smertebehandling, ernæring, mobilisering, kateterpleje, udskillelse, kommunikation samt fysisk og psykisk støtte. Udskrivelse, vejledning, forebyggelse og sundhedsfremme. Alvorlige sygdomsforløb/ livstruende sygdom, med fysisk og psykisk støtte, kommunikation med patient og pårørende, henvisning til relevante samarbejdspartnere osv. Palliative forløb (døende patienter og deres pårørende). Sygeplejefaglige opgaver 1. Den studerende skal reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed. HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 3 af 14

4 Kan indsamle data i forhold til patientens levevilkår, evner og muligheder Kan forstå sammenhængen mellem patientens levevilkår og patientens sygdom Kan tage hensyn til og inddrage den enkelte patients levevilkår, evner og muligheder i sygeplejeinterventionerne 2. Den studerende skal begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed. Kan søge relevant praksis-, udviklings- og forskningsbaseret litteratur i forhold til specifikke problemstillinger i afsnittet Kan inddrage de forskellige vidensformer i sine begrundelser for sygeplejeinterventioner Kan reflektere over hvilke vidensformer, der ligger til grund for afsnittets procedurer, kliniske retningslinier mm 3. Den studerende skal observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. Herunder skal den studerende udføre sygeplejeinterventioner knyttet til de fysiologiske behov (jf. pkt. 5): Personlig hygiejne: Kan indsamle data om patientens vaner Kan foretage sengebad / hjælpe patienten med brusebad Kan udføre nedre hygiejne Kan udføre pleje i forhold til hud, øjne, øre, næse, mund, tænder, hår, skæg, fødder og negle Kan hjælpe patienten med af- og påklædning Kan udføre sengeredning og skifte sengelinned Kan foretage oprydning og udluftning på stuen Respiration: Har viden om anatomien og fysiologien knyttet til respirationen Kan indsamle data om patientens respiration Kan observere og vurdere: Respirationsfrekvens, mønster (f.eks. apnøperioder), lyde, dyspnøe, hoste og hudens farver Kan måle og vurdere iltsaturation Kan støtte og hjælpe en patient med at trække vejret frit, herunder hjælpe med iltbehandling, inhalationer og udluftning Kender risikofaktorer i miljøet, f.eks. Rygningens betydning for vejrtrækningen (Astma/allergi, rygestop/ erstatningspræparater) Kan lejre en patient med respirationsproblemer Kredsløb: Har viden om anatomien og fysiologien knyttet til kredsløbet. Kan udføre trombose profylakse Kan måle og vurdere puls og blodtryk Kan observere og vurdere hudens farve og temperatur Ernæring: Har viden om anatomi og fysiologi knyttet til fordøjelsessystemet. Kan redegøre for sygdom og ernæringsmæssige sammenhænge Kan anlægge et patientperspektiv i relation til ernæring, herunder HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 4 af 14

5 o patientens oplevelse af og reaktioner på truet ernæringstilstand o specielle behov i forhold til ernæring o patientens oplevelse af spisesituationen o madens psykologiske, kulturelle og sociologiske dimensioner (f.eks. kræsen, fast food, slik, samvær/hygge, traditioner, religion ) Har viden om patientens normale ernærings- og vitaminbehov Kan indsamle data omkring patientens spisevaner, behov og ernæringstilstand, Herunder ernæringsrisikovurdering. Kan veje og måle en patient Har viden om kosttilbud og sammensætning Kan tilbyde sufficient kostindtag Kan hjælpe og støtte patienten i spisesituationer (etiske overvejelser) Kan føre ernærings - og væskeskema Kan sørge for æstetisk spisemiljø Kan anrette og servere maden æstetisk Kan under vejledning give sondemad, (ud fra afdelingens kliniske retningslinje) Har kendskab til specielle diæter og parenteral ernæring. Udskillelse: Har viden om anatomi og fysiologi knyttet til vandladning/defækation Kan indsamle data om vanlige vandladningsmønstre/afføringsmønstre og afvigelser herfra Kan observere urin/afførings mængde, lugt og udseende Kan stikse og vurdere en urin Kan opsamle og sende urin- og afføringsprøver Kan foretage blærescanning og vurdere resultatet Kan hjælpe og støtte patienter, der er obstiperet og/eller har diarré Kan administrere forskellige former for laksantia Kan give patienten bækken/urinkolbe Kan udføre stomipleje og kateterpleje. Kan observere og udføre pleje omkring dræn. Smerter: Har viden om anatomien og fysiologien knyttet til smerter. Har viden om såvel fysiologiske som psykologiske smerteteorier Har viden om de forskellige smertetyper og deres karakteristika (f.eks. neurogene - og sårsmerter) Kan redegøre for sygeplejerskens opgaver i relation til observation, pleje og behandling af den smertepåvirkede patient Kan anvende kliniske metoder til vurdering af patientens smertetilstand (f.eks. VAS score) Kvalme og opkastning: Har viden om kvalmens og opkastningens fysiologi og kan forklare konsekvenser for sundhedstilstanden. Har viden om årsager til kvalme og opkastning Kan identificere og forklare symptomer på kvalme og opkastning Kan udføre sygeplejeinterventioner i relation til observation, pleje og behandling af patienten med kvalme og opkastning Kan forebygge, lindre, behandle og/eller minimere patientens kvalme og opkastning Kan varetage hygiejniske principper omkring kvalme og opkastning HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 5 af 14

6 Aktivitet / immobilitet: Har viden om anatomien og fysiologien knyttet til den immobile patient. Har kendskab til patientens behov for aktivitet og hvile Kan indsamle data om patientens normale funktionsniveau Kan bevare patientens integritet og værdighed ved mobilisering og aktivitet Kan støtte patienten i at bevare/opøve et for vedkommende optimalt funktionsniveau Kan hjælpe patienten til en ligge- eller siddestilling som giver velvære Kan observere, vurdere og forebygge følger af immobilitet, så som tryksår, kontrakturer, venetrombose, lungeproblemer, obstipation og urinvejskomplikationer Kan forflytte og lejre patienten mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til patientens diagnose Kan anvende hjælpemidler i forhold til patientens mobilisering Søvn og hvile: Har viden om det normale søvnmønster og søvnens 4 stadier Kan indsamle data om patientens normale søvnmønster Kan hjælpe patienten til at finde hvile under hensyntagen til individuelle behov Feber: Har viden om anatomi og fysiologi knyttet til temperaturreguleringen Kan observere, indsamle og vurdere data vedrørende patientens temperatur Kan hjælpe patienten til at føle velvære trods feberen Kan vurdere patientens behov for af- og tildækning Kan vurdere patientens behov for væske i forhold til den aktuelle temperatur Har viden om medicin, der påvirker patientens temperatur Kan måle temperatur korrekt under hensyntagen til de hygiejniske principper Kan rengøre termometre efter de gældende hygiejniske retningslinjer Har kendskab til forskellige metoder at måle temperatur på og anvende afdelingens kliniske retningslinje Forestående død: Har kendskab til: Genoplivningsproblematik Åndelige behov hos patienten Personalets omsorg for patient og pårørende Personalets/den studerendes omsorg for sig selv Præoperativ sygepleje: Har kendskab til fasteregler Har kendskab til væsketerapi/ GIK-drop Har kendskab til koordination omkring OP Har kendskab til klargøring af patient til operation herunder: o Klargøring af seng o Bad før operation o Identifikation af patienten (armbånd) o Smykker og værdigenstande o Make up og neglelak o Rasering o Information om operationen til patient og evt. pårørende o Præmedicinering - dokumentation Kan skabe tryghed omkring den enkelte patient og de pårørende HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 6 af 14

7 Kan måle BT, P, tp., saturation og foretage urinstix/-dyrkning Postoperativ sygepleje: Kan deltage i modtagelse af patienten fra operation Kan observere og vurdere patient med henblik på: o Bevidsthedsniveau o Huden: temperatur, hævelse, farver og sensibilitet o Vandladning, mængde og farve. Kan observere patienter med: o Kateter o Smerter o Kvalme o Drop, venflon, epiduralkateter o Forbindinger o Dræn o Nasalsonde o BT, P, temperatur, respiration og saturation Kan lejre patienten og forebygge sengelejets komplikationer (aktivitet/immobilitet) Kan tilbyde mad og drikke Udleverer værdigenstande 4. Den studerende skal anvende kliniske metoder til vurdering af patientens fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand (ernæringsscreening). Kan udføre en ernæringsscreening Kan udregne BMI Øve sygeplejefagligt skøn. Se andre forslag til kliniske metoder i afsnittet Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder. 5. Den studerende skal identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb. Identificere sygeplejebehov ud fra dataindsamling: Data kan f.eks. være patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige forhold. Data kan komme fra f.eks.: o Patienten o Pårørende/ bekendte o EPJ o Primær sektor (telefonisk eller gennem borgerhæfte, egen læge etc.) o (Papirjournal) Opstille mål, planlægge, udføre og evaluere sygeplejehandlinger: o Kan opstille mål ud fra dataindsamling og patientens behov for sygepleje o Kan planlægge og udføre sygeplejeinterventioner i forhold til opstillede mål o Kan evaluere de iværksatte sygeplejeinterventioner i samråd med f.eks. patienten, vejleder eller andet personale Dokumentere sygeplejen i f.eks.: o EPJ o Observationsskemaer : EPI skema BT, puls og Temp.- organkirurgisk observationsskema Blodsukker skema HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 7 af 14

8 Væskeskema Ernæringsskema VAS-skema 6. Den studerende skal anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje. I forhold til at anlægge et patientperspektiv kan der arbejdes med: o Hvordan det er at være patient, være syg og opleve lidelse o Hvordan det er at være indlagt og afhængig af hjælp I forhold til samarbejde med patient og andre fagpersoner se rubrikkerne: o Samarbejdsrelationer og o Tværfaglige og tværsektorielle forhold 7. Den studerende skal foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger. Kliniske vurderinger kan være at vurdere: BT, tp, BMI og blodsukker Instrumentelle sygeplejehandlinger kan være: måle BT, tp, BMI og blodsukker For flere eksempler på problemstillinger, hvor der foretages kliniske vurderinger og instrumentelle handlinger; se nr. 3 Den studerende skal observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. 8. Den studerende skal anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer. Kan anvende retningslinjer/ instrukser vedrørende hygiejne på Regionshospitalet Viborg, Skive Kan udføre, forklare og argumentere for de hygiejniske principper i relation til miljøet i eget afsnit i forbindelse med: o korrekt håndhygiejne (håndvask / desinficering) o egen uniformsetikette o forebyggelse af sygehusinfektioner o afbrydelse af smitteveje mellem patienter og mellem patienter og personale samt argumentere herfor o anvendelse af usterile / sterile handsker o personlig pleje: f.eks. sengebad, brusebad, mundpleje, hudpleje, nedre hygiejne, kateterpleje, hår, skæg, negle, briller og høreapparat o sengeredning o håndtering af affald, sengelinned og patienttøj o håndtering af diverse opgaver i skyllerummet (f. eks. bortskaffelse af ekskreter, bækkenkoger og rengøring af termometer) o isolationspatienter (f.eks. påklædning, affaldshåndtering) Udviklings- og forskningsområder og tiltag Kirurgisk afdeling arbejder løbende med udvikling af sygeplejen: Implementering af klinisk retningslinjer for eksempelvis temperaturmåling Optimering af smertebehandling af organkirurgiske patienter Udarbejdelse af instrukser for sygeplejen i dokumenthåndbogen i form af eksempelvis: o TED strømper ( tromboseprofylakse ), HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 8 af 14

9 o Præ- og postoperativ sygepleje, o NIP patienter o Pancreatit-regime. Udskrivningssamtalen, hvor der til alle udskrevne patienter udleveres udskrivningspjece med information om det videre forløb. Afdelingen har fokus på kost, forebyggelse af vægttab m.m. Der er ansat en diætist i afdelingen. Alle patienter ernæringsrisikovurderes indenfor de første 24 timer Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder På kirurgisk afdeling kan den studerende, afhængig af hvilket modul den studerende er på, se eller anvende nedenstående kliniske metoder, refleksionsmetoder, udviklings- og forskningsmetoder: Kliniske metoder: Sygeplejeprocessen EPJ (Elektronisk patientjournal til dokumentation af sygeplejen ) Ernæringsscreening (til vurdering af den enkelte patients ernæringsbehov) Sygeplejefaglig klinisk retningslinje for temperaturmåling Sygeplejefaglige konferencer (morgen, middag, aften- og nat rapport) Tværfaglige konferencer (lægekonference i hver vagt) Dokumenthåndbøger (metodebøger) VAS-score Refleksionsmetoder: Sygeplejeprocessen EPJ til dokumentation af sygeplejen Sygeplejefaglige konferencer Udviklings- og forskningsmetoder: Sygeplejefaglig klinisk retningslinje for temperaturmåling på K11-1 og K08 Sygeplejefaglig kliniske retningslinje for nedlæggelse af fødesonde K11-1 og K08 Onsdagsmøder (med relevant klinisk undervisning af emner bestemt af afdelingsledelsen) Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I kirurgisk sengeafdeling er det de kliniske vejledere der har hovedansvaret for undervisning og vejledning af de studerende. Afsnittet har 3 kliniske vejledere. I Regionshospitalets kvalitets- og uddannelsesafdeling er ansat en uddannelseskoordinator og uddannelsesansvarlige sygeplejersker til at varetage opgaverne omkring klinisk undervisning i samarbejde med de kliniske vejledere i afsnittene. HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 9 af 14

10 viborg.dk/uddannelse/grunduddannelse/sygeplejerske/kontakt+os Introduktionen til klinikken og klinik forberedende undervisning foregår før hvert modul og varetages af de uddannelsesansvarlige og koordinator. De uddannelsesansvarlige har ansvaret for at anvise uniformer og omklædningsrum, samt evt. at udlevere nøgler til hospitalet. Læs om klinisk undervisning på Regionshospitalet: I afsnittet bliver den studerende knyttet til en klinisk vejleder, men de fleste af gruppens sygeplejersker deltager i vejledningen og svarer på spørgsmål i det daglige arbejde. Den kliniske vejleder vil støtte den studerende i hans/hendes læringsproces for at lære klinisk sygepleje. Gennem vejledning, refleksion og evalueringer planlægges læringsforløbene ud fra det læringsudbytte, som er opstillet i modulbeskrivelsen og ud fra aftaler i den individuelle kliniske studieplan. Der sendes velkomsthilsen på viauc.mail ca. 2 uger før start af den kliniske undervisning. Denne hilsen indeholder bl.a. navn på den kliniske vejleder og mødetider de første uger. I løbet af den første uge afholdes der forventnings- og planlægningssamtale, hvor den studerendes individuelle kliniske studieplan gennemgås og aftales. Da plejeformen er tildelt patientpleje vil den studerende følges tæt med deres kliniske vejleder eller en anden sygeplejerske. Han/hun vil få sin egen tildelte patient og i samarbejde med patienten, dennes pårørende og vejlederen/sygeplejersken have ansvaret for tilrettelæggelse af et optimalt plejeforløb. For at komme i dybden med den enkelte patient forventes det, at den studerende tager sig tid til litteratursøgning, søgning i dokumenthåndbogen og udvider sin faglige viden og argumentation. Der er læringstilbud i afsnittet både dag, aften, nat og weekender sammen med den kliniske vejleder. Læringstilbudet vil være på forskellige niveauer i forhold til modulets læringudbytte: observation og iagttagelse af praksis deltagelse i praksis, hvor den studerende opøver en vis handlekompetence indenfor tildelt patientpleje selvstændigt udøvende, hvor den studerende vil udøve sygepleje i sin helhed, dvs. planlægge, udføre og evaluere sin sygepleje. Da en stor del af vores sygepleje drejer sig om alvorligt syge mennesker i komplekse situationer vil den kliniske vejleder være rollemodel i mange situationer Ud over undervisning og refleksion i afsnittet er der mulighed for at følge patienterne til diverse undersøgelser og behandlinger i andre afsnit. Læringsmiljø /Studiemiljø Afdelingens forventer at den studerende: deltager aktivt i afviklingen af den kliniske undervisning udfra læringsudbyttet i modulbeskrivelsen og den individuelle kliniske studieplan HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 10 af 14

11 medvirker aktivt i refleksion over og justering af aftaler i individuel klinisk studieplan arbejder aktivt for at forbinde sin teoretiske viden til den kliniske erfaring afklarer og præsenterer egne faglige og personlige forudsætninger, samt er bevidst om sine sygeplejefaglige ansvars- og kompetenceområder forbereder sig skriftligt til forventnings-, planlægnings-, refleksions- og evalueringssamtaler deltager aktivt i arbejdsfællesskabet og derved oplever samarbejdets betydning for et afsnits trivsel og udvikling. deltager aktivt i afsnittets refleksions og studiemuligheder, samt søger vejledning ved behov overholder tavshedspligt overholder aftaler giver besked ved sygemelding og raskmelding, så vidt muligt dagen før. medvirker til et godt studiemiljø og et godt samarbejde er ansvarlig for udarbejdelse af egne ugeplaner og formidling af disse til kolleger i plejegruppen Vejlednings- og evalueringstilbud Vejledning Ved planlægningssamtalen strukturerer den kliniske vejleder i samarbejde med den studerende den kliniske undervisningsperiode i henhold til den individuelle kliniske studieplan. Ca. en gang om ugen planlægges der med en evaluerings og planlægningssamtale hvor målene for den forløbne uge evalueres og den efterfølgende uge planlægges. Den studerende udfærdiger sin ugeplan. Den studerende får før-, under- og eftervejledning. Desuden reflekterer den studerende i relation til sygeplejesituationer og træner kliniske færdigheder. Der planlægges med, at der en gang om ugen afsættes tid til refleksion over udvalgte sygeplejesituationer (ofte sammen med evaluering og planlægning). Derudover er vejledning og refleksion rettet mod, at den studerende lærer at dokumentere, udvikler fagsprog, udvikler overblik og arbejder med at relatere erfaringer fra en sygeplejesituation til andre situationer. Vi har ønske om at anvende empowerment evaluering som redskab ved statussamtale med teoretisk underviser. Fælles refleksion afholdes med den uddannelsesansvarlige i afsnittet. Her får studerende mulighed for på tværs af afsnittene at diskutere emner og erfaringer fra klinisk undervisning. Studieredskaber: E-portfolio er et obligatorisk studieredskab i den kliniske undervisning. Den indeholder en præsentations- og en arbejdsportfolio, som den studerende skriver i. Det er mapper til præsentation, refleksion / vidensopsamling, evaluering og litteratur Individuel klinisk studieplan er en del af e-portfolio Den studerende giver den tilknyttede kliniske vejleder, uddannelsesansvarlige og teoretisk underviser adgang til e-portfolien, så de kan følge den studerendes skriftlige studiearbejde, og efterfølgende give skriftligt eller mundtligt tilbagemelding, for at optimere den studerendes læring Evaluering: Evaluering af den kliniske undervisning finder sted indenfor de sidste 2 uger af modul 4. Den studerende modtager en mail med oplysninger om evalueringsproceduren. Den studerende medbringer udvalgte dele af sin evaluering HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 11 af 14

12 til den afsluttende samtale med klinisk vejleder. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder: Er faglig kompetent sygeplejerske Har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTSpoint Har interesse for at vejlede og undervise Indgår i løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/møder/supervision af uddannelsesansvarlige Uddannelsesansvarlig: Er sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Har relevant diplom, master eller kandidatgrad Indgår i løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/kurser/supervision af ekstern supervisor Har gode samarbejds- og organisatoriske evner Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Opgivet pensum i klinisk undervisning er 450 sider. Der ud over anbefales den studerende selv at finde op til 300 sider relevant litteratur for studieenheden og afsnittets speciale. Pensum / litteraturliste for Modul 4 på K11-1: Abraham, E., Gejel, I og Hall, E. (2009). Mellemmåltider til underernæringstruede patienter. Klinisk sygepleje. 23. årgang, nr. 1 s Bachmann, M. og Lindhardt, J. (2007) Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. I: Sygeplejebogen 1. Grundlæggende behov. 1. del (Pedersen, S, Mekki, E.T. Red.) GADs forlag, Kbh. side Espersen, Birgitte (2000) Post operativ kvalme og opkastning. Sygeplejersken 29/2000, 14 sider: Glinsvad, J. og Ravn, A.W. (2004) Ernæring under sygdom. I: Ernæring og sygepleje. Munksgaard side Grum, M.N (2008) Sygeplejerske-patient-samarbejde en litteraturbaseret oversigt. Klinisk sygepleje, 22. årg. Nr. 3, 2008 side Hallig, L.J. og Skjødt, U. (2008) Præ- og postoperativ sygepleje I: I: Sygeplejebogen 2. Klinisk sygepleje. 1. del.(nielsen, B.K.N. red.). GADs forlag Kbh. 2. udgave, 1. oplag, Side Ilkjær, Ingeborg (2007) Sygepleje til den døende patient. I: Sygeplejebogen 1. Patientologi, sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. 1. del (Pedersen, S, Mekki, E.T. Red. ) GADs forlag, Kbh. side HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 12 af 14

13 Jensen, A.D. Donohoe, G (2006) Nu skal patienten drikke inden operation. Sygeplejersken 8/2006. Johnson, G. (2000) Regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diarré og afføringsinkontinens. Sygeplejersken 5/2000 side Jørgensen, T m.fl. (2002) Klinisk håndbog i forebyggelse på sygehuse. Munksgaard 1. udg. 1.opl. 2002, side Kopp, K. (2008) Sygepleje til patienter med kræft. I: Sygeplejebogen 2. Klinisk sygepleje. 2. del.(nielsen, B.K.N. red.). GADs forlag Kbh. 2. oplag, Side Madum, A., Mortensen, J. (2008) Sygepleje til patienter med stomi. I: Sygeplejebogen 2. Klinisk sygepleje. 2. del.(nielsen, B.K.N. red.). GADs forlag Kbh. 2.oplag, 1.udgave, Side Meyer, M. (2008) Infektionsforebyggelse og sygepleje til patienter med infektionssygdomme. I: Sygeplejebogen 2. Klinisk sygepleje. 2. del.(nielsen, B.K.N., red.). GADs forlag Kbh. 2. oplag, 1. udgave, Side Maaløe, Lis og Poulsen, Ingrid (2003) Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. Munksgaard 1. udgave, 2. oplag 2003, side og Patientens møde med sundhedsvæsenet (De 20 anbefalinger)http://dev.patientrelationer.dk/site/1/files/file/folder.pdf Skiveren, J. og Frandsen, J. (2001) Vurdering af smertens intensitet hos den smertepåvirkede patient. Sygeplejersken 19/2001, side Sundhedsstyrelsen: Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sørensen, U.A.B. (2007) Hygiejne I: Sygeplejebogen 1. Grundlæggende behov. 1. del (Pedersen, S, Mekki, E.T. red.) GADs forlag Kbh. Side Wichmann, L. og Dich, B. (2008) Sygepleje til den akut syge patient. I: Sygeplejebogen 2. Klinisk sygepleje. 2. del.(nielsen, B.K.N. red.). GADs forlag Kbh. 2. udgave, Side (For at læse artikler i sygeplejersken kræves medlemskab af DSR eller skolens login.) I alt ca. 470 sider. Læs mere på Regionshospitalets e-dok retningslinjer i forhold til: Håndhygiejne, Klinisk retningslinje Sonde, klinisk retningslinje fødesonder juli 07.pdf Temperatur, Klinisk retningslinje temperaturmåling LSR juli 07: Trafik og påklædning i operationsafsnittene, Klinisk retningslinje: Viborg Amt. Nov Vejledning i udarbejdelse af sygeplejefaglig klinisk retningslinje (2007) Kost og ernæring HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 13 af 14

14 Apoteket: Temanummer om Afføringsmidler (2005). Sygehusapoteket Viborg. Maj 2005 Temanummer om Smertebehandling (2005). Sygehusapoteket Viborg. Marts 2005 Temanummer om Hudpleje (2005). Sygehusapoteket Viborg. April 2005 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal: Have udvist studieaktivitet knyttet til deltagelse i sygeplejefaglige opgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan. Jvnf. Afsnittet sygeplejefaglige opgaver Opnå deltagelsespligten på gennemsnitligt 30 timer om ugen Deltage i planlagte studieaktiviteter: Fælles refleksion Deltage i fastlagt studieaktivitet: Sygeplejeprocessen som klinisk metode til vurdering af patienters fysiologiske tilstand: udformning af pædagogisk plejeplan. Dokumenteres i Individuel klinisk studieplan i e-portfolio. Deltagelse i fastlagt studieaktivitet er en forudsætning for deltagelse i intern klinisk prøve på modul 4. Intern klinisk prøve er uddybet i det lokale tillæg til studieordningen. Godkendelse af den generelle kliniske studieplan Dato: Udd. institutionens godkendelse: HR-afdelingen uddannelse. Modul 4: Side 14 af 14

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Side 1 af 14. På Afsnit for Mammakirurgi K05 er det faste personale i faggrupperne: Sygeplejersker 3 lægesekretærer

Side 1 af 14. På Afsnit for Mammakirurgi K05 er det faste personale i faggrupperne: Sygeplejersker 3 lægesekretærer Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Afsnit K11.1 er en del af Kirurgisk Afdeling i Hospitalshenhed Midt og er beliggende på 11. etage på Regionshospitalet

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING (DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag,

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Afsnit: K11.1, Kirurgisk Afdeling Regionshospital Viborg Hospitalsenhed Midt. Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed

Generel klinisk studieplan Afsnit: K11.1, Kirurgisk Afdeling Regionshospital Viborg Hospitalsenhed Midt. Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Afsnit K11.1 er en del af Kirurgisk Afdeling i Hospitalshenhed Midt og er beliggende på 11. etage på Regionshospitalet

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører organisatorisk under (AUH) og herunder til Kræft- og Inflammationscenteret. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever Neurokirurgisk Afdeling NSA

Uddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever Neurokirurgisk Afdeling NSA Uddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever NSA Århus Universitetshospital Januar 2012 Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Præsentation af Uddannelsesrelevante muligheder Afdelingens pædagogiske

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skadestuen/akutmodtagelse er en del af akutafdelingen på Regionshospitalet og varetager den akutte pleje

Læs mere