Reklameeksemplar - Må ikke anvendes i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reklameeksemplar - Må ikke anvendes i undervisningen"

Transkript

1 Figur 1.5 Eksempler på bakteriers forskellige udseender. Venstre: lostridium difficile. Midterst: Staphylococcus aureus. Højre: Treponema pertenue. Billederne er venligst udlånt af J1 (www.flickr.com). især bakterierne, der nedbryder dødt organisk materiale i naturen, så der dannes uorganiske stoffer, der kan optages og udnyttes af planterne (se kapitel 1.2.4). Faktisk er hovedparten af al biomasse bakterier, og naturen ville ikke kunne fungere uden dem. Bakterier varierer meget i størrelse, men er typisk 1-5 µm ( meter) i diameter. e mindste kan dog blive helt ned til 200 nm i diameter ( meter), mens de største kan blive 750 µm i diameter, hvilket altså næsten er en hel millimeter! Formen varierer også nogle er kugleformede, andre stavformede, og andre igen er skrueformede eller spiralformede (se figur 1.5). et er svært at klassificere de mange bakterier på en overskuelig måde, idet der er et svimlende antal varianter. Hidtil er det kun lykkedes at beskrive ca af disse grundigt, hvilket svarer til en meget lille brøkdel af det samlede antal, der findes i naturen. Man skønner, at der Kapitel 1: Mikrobiologi 14

2 Interstitialvæsken plus blodplasmaet kaldes under et for ekstracellulærvæsken modsat den højre hjertekammer via lungearterier og lungearterioler ud til lungekapillærerne, der omkranser O 2 O 2 O 2 O 2 væske, der er i cellerne, der kaldes for intracellulærvæsken. alveolerne. Her iltes blodet, og kuldioxid afgives, hvorefter blodet via lungevenoler og lungevener Lunger Trin 1 ventilation ender i hjertets venstre forkammer. fstanden 2.6 Sammenfatning på blodkredsløbet Blodkredsløbet består af det store kredsløb og det lille kredsløb. et store kredsløb (det systemiske kredsløb) løber fra venstre hjertekammer er ret kort, og modstanden er beskeden, hvorfor muskulaturen i højre hjertekammer ikke er så veludviklet som i det venstre. å figur 2.11 ses en samlet oversigt over blod- O 2 O 2 O O 2 2 O 2 Lungevener Lungekapillærer Lungearterier O 2 Trin 2 diffusion via arterier (først aorta) og arterioler ud til de kredsløbet, og desuden er lungerne og nogle forskellige organers kapillærnet, hvor ilt afleveres til cellernes respiration. Herefter løber det med affaldsstoffer såsom kuldioxid tilbage via kropsceller medtaget for at give et samlet overblik. en samlede længde af blodkarrene i et enkelt menneske er omkring km! O 2 Trin 3 transport af gasser med kredsløbet O 2 venoler og vener til hjertets højre forkammer. Venstre hjertekammer er meget muskuløst, Systemiske kapillærer Kropsvener Kropsarterier hvilket er hensigtsmæssigt, da det skal kunne pumpe med stor kraft og skabe et stort tryk, idet modstanden i det store kredsløb er meget større end i det lille. et lille kredsløb (lungekredsløbet) løber fra Figur 2.11 Oversigt over blodkredsløbet. Overordnet set optages ilt i cellerne, mens kuldioxid afgives. rterier løber væk fra hjertet, mens vener løber mod hjertet. et har således ikke noget at gøre med iltningen af blodet. Omtegnet efter Fasting og Hougaard (2007). O 2 eller i kroppens væv O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 Trin 4 diffusion Kapitel 2: Lunger og blodkredsløb 93

3 Spiserør Figur 3.36 rincippet ved en gastric bypass-operation. Mavesækken afsnøres og gøres mindre, og desuden ledes maden forbi tolvfingertarmen, hvorved fordøjelsen af næringsstofferne nedsættes. et giver et mindre energioptag og desuden forsvinder eventuel diabetes type 2. Mavesæk Tolvfingertarm Optag (stort) Tyndtarm Tolvfingertarm Optag (lille) ses) den øverste del af tyndtarmen, tolvfingertarmen, hvorved føden ikke nedbrydes og optages lige så effektivt som før. Herved mindskes energioptaget generelt efter et måltid. En meget væsentlig sideeffekt af en gastric bypass er, at de svært overvægtige samtidig kureres for type II diabetes, hvilket bl.a. hænger sammen med øget udskillelse af hormonet GL1. For uddybning herom henvises til kapitel For at få en fedmeoperation betalt af det offentlige skal en række kriterier være opfyld. Bl.a. skal man være fyldt 25 år, have en BMI over 35, lide af følgesygdomme, og desuden være villig til at tabe sig 8 % inden indgrebet og efterfølgende omlægge sin livsstil og herunder følge en særlig kostplan. For egen regning koster en operation på et privathospital typisk over kroner. Operationen er ikke uden risiko, og der er forekommet flere dødsfald også herhjemme. Man kan også operationelt få foretaget en fedtsugning, hvor der fjernes overfladisk fedt (subcutant fedt). er kan være tale om fedtdepoter, der er svære at fjerne gennem kostomlægninger og motion, idet de er genetisk betingede (fx "topmaven"). Fedtsugninger kan ikke erstatte slankekure, og de er næsten altid i forbindelse med kosmetiske operationer og skal derfor betales af egen lomme Spiseforstyrrelser Man mener, at op mod 30 % af unge piger i den vestlige verden lider af en spiseforstyrrelse Kapitel 3: Kost, fordøjelse og sundhed 191

4 Første snoede del af tubulus Bowmanske kapsel nden snoede del af tubulus Samlerør en fraførende arteriole deler sig til det andet kapillærnet, der ligger rundt om nefronets rør, altså tubulus. ette andet kapillærnet samler sig til venoler, som samles i nyrevenen, som er den vene, der fører fra nyrerne. en anden del af tubulus udmunder i et samlerør. Mange nefroner udmunder i samme samlerør, og samlerørene udmunder i papilspidserne, hvis huller leder urinen til nyrebækkenet, hvorfra urinlederen til blæren udgår. en samlede opbygning af tubulus med tilhørende blodkar er vist på figur der en filtrering af blodet. å grund af en trykforskel på 20 mm Hg, som især opstår, fordi den fraførende arteriole har en mindre diameter end den tilførende, presses vand, affaldsstoffer, salte, glukose, aminosyrer og vitaminer osv. ud gennem kapillærerne og ind i hulrummet i den Bowmanske kapsel. Raten, hvormed dette foregår, kaldes for den glomerulære filtrationsrate (GFR) og er normalt ca ml/min, hvilket på døgnbasis svarer til L væske. enne væske kaldes primærurin (eller præurin) og indeholder de samme stoffer som blodplasmaet, bortset fra blodlegemer og proteiner. rterie Henles slynge Nyrernes funktion ræurinens volumen reduceres under passagen gennem nefronerne til de ca. 1,5 liter fær- Vene Kapillærnet Nyrerne har som nævnt mange forskellige funktioner, som udføres forskellige steder i ne- dig urin, som et voksent menneske udskiller i døgnet. en store reabsorption af vand skyldes, fronerne. isse funktioner uddybes kort i det føl- at der aktivt pumpes salt ud af tubulus. Herved gende. opstår der en høj koncentration af salt uden for Figur 4.10 Opbygningen af tubulus med de omgivende blodkar. I nyrelegemet i den Bowmanske kapsel sker tubulus, hvilket medfører, at vand diffunderer ud af tubulus på grund af osmose og tilbage til blod- Kapitel 4: Lever og nyrer 218

5 foregår inden for samme individ, fx når hud fra Ved en transplantation er det nødvendigt, låret flyttes op på et brandsår i ansigtet. Iso- at donor og modtager har samme vævstype transplantation er, når transplantatet kommer (MH-I), ellers vil transplantatet afstødes af fra en enægget tvilling, der har samme gener modtagerens T-lymfocytter (se figur 5.22 to si- og derfor samme overfladeproteiner på cellerne. der fremme). er vil altid være fuld forligelighed llotransplantation er, når transplantatet kommer ved en auto- og en iso-transplantation. utotransplantation Isotransplantation fra samme art fx når et menneske donerer en nyre til et andet menneske. Også selvom man er Ved allotransplantationer, hvor vævstypen aldrig vil være den helt korrekte, er det nødven- i familie. digt at behandle de transplanterede med im- llotransplantation Xenotransplantation er transplantation fra en anden art. Man har fx i de senere år forsøgt at munhæmmende stoffer resten af livet. et kan fx være stoffet cyklosporin, som hæmmer T-lym- genmanipulere grise således, at deres overflade- focytterne som vist på figur 5.20 på næste side. proteiner (MH) på cellerne ligner menneskets Steroidet kortisol virker også hæmmende på mest muligt. Herved åbnes for at løse problema- immunforsvaret, idet det er antiinflammatorisk tikken med manglende menneskelige donorer. og undertrykker makrofagerne. Konsekvensen Xenotransplantation af en sådan behandling er desværre, at man er mere modtagelig over for diverse sygdomme. Figur 5.19 e fire forskellige former for transplanta- er findes et donorregister over mennesker tioner: autotransplantation, isotransplantation, allotransplantation og xenotransplantation. Se yderligere forklaring i teksten. med forskellige vævstyper, og disse mennesker er i levende live villige til at afgive knoglemarv Kapitel 5: Immunforsvaret 249

6 kondrierne i vores muskelceller har også betydning for udviklingen af diabetes. Hvis der er for Insulin Glukose ellemembran få fungerende mitokondrier i muskelcellerne, vil der ophobes fedt i disse celler, og nogle undersøgelser har vist, at for meget fedt i cellerne hæmmer både antallet og funktionen af insulinreceptorerne. esuden medfører flere mitokondrier en Insulinreceptor 3 øget udskillelse af insulin (jf. figur 6.9). a det ser ud til, at motion og vægttab kan øge mitokondriernes antal og funktion, har man 4 Irisin? Øger Signal + 2 Muskelcelle Hjertecelle Fedtcelle måske her en af forklaringerne på motionens 1 MK gavnlige virkning i forebyggelsen eller behand- GLUT4 lingen af diabetes type II. en fysiske aktivitet får også blodsukkeret til at falde, da den øger antallet af glukosetransportører (GLUT4) på muskelcellerne (se figur 6.18), og samtidig øges følsomheden over for insulin. Muskelarbejde Figur 6.18 Fysisk aktivitet får musklerne til at udskille MK (kinaseenzym) (1), der forstærker signalet fra insulinreceptorerne til GLUT4-transportørerne (2). Hermed forstærkes insulins effekt, og glukoseoptaget til muskelcellen øges (3). Musklerne frigiver også hormonet irisin (4), som formentlig også øger insulinfølsomheden. Omtegnet efter informationshæfte om diabetes fra Novo Nordisk. Glukoseoptagelsen pr. insulinmolekyle bliver altså bedre, og dermed bliver ens blodsukkerregulering generelt forbedret. en øgede følsomhed for insulin hænger formentlig sammen med frigivelsen af hormonet irisin, der produceres under muskelaktivitet. Motionen behøver ikke at være hård konditi- Kapitel 6: Hormonsystemet 284

7 Æggeledertragt Æggeleder Æggestok som egentlige ægceller, der frigøres ved ægløsning. Når kvinden når menopausen, er der ikke flere oocytter tilbage. I puberteten, når pigen begynder at danne Livmoder Livmoderhule Livmodermund Urinblære Kønsben Urinrør Klitoris Små kønslæber Store kønslæber kønshormoner, udvikles forstadierne til modne ægceller. Ved meiosen dannes der kun en egentlig ægcelle ud fra hvert forstadie, da de tre øvrige udvikler sig til de såkaldte polceller. ette kan ses på figur 7.10 på næste side. Hos mænd dannes der fire funktionsdygtige sædceller ud fra hvert sædcelleforstadie. Livmoderen ligger lige over toppen af skeden. Endetarm Ringmuskulatur Bækkenbundsmuskulatur Figur 7.9 Kvindens kønsorganer vist ved et tværsnit. Skede oocytter, udvikles tidligt i fosterstadiet (i uge). Ved fødslen har en lille pige ca. en million forstadier, men når puberteten begynder, er der kun ca tilbage. I løbet af en kvindes frugtbare periode ender af forstadierne en nederste del af livmoderen, livmoderhalsen, stikker som en tap ned i skeden. Livmoderen har form som en lille pære og vejer i ikke-gravid tilstand ca. 60 gram. Livmoderens væg består af glat muskulatur, og inderst i livmoderhulen er den beklædt med slimhinde. et er i livmoderen, at fostret udvikles efter befrugtningen, og en gravid livmoder med foster kan veje 5-6 kg. Fra livmoderens hjørner udgår de to Kapitel 7: Sexologi 307

8 Neuron Neuron Synapsen ræsynaptisk membran dermed sende signalet videre. e kan også binde sig til fx en muskel og dermed aktivere den. Figur 8.3 illustrerer dette. ostsynaptisk membran Mellemrummet mellem to neuroner eller mel- Neuron lemrummet mellem en sansecelle og et neuron Synapsekløft eller mellemrummet mellem et neuron og en Neuron Muskel Motorisk endeplade Muskelcelle muskelcelle kaldes i alle tilfælde for synapsekløften. et område, hvor en endeknop fra et axon møder en dendrit fra et andet neuron, kaldes for ræsynaptisk membran synapsen. et er derfor, at endeknopperne også kaldes for præsynaptiske terminaler. ræsynap- Synapsekløft tisk betyder før synapsen. Tilsvarende kaldes Figur 8.3 Et neuron kan enten stå i forbindelse med andre neuroner (øverst) eller med en muskel (nederst). et ene neurons endeknopper danner en synapse med det modtagende neurons dendritter. Synapsen mellem et neuron og en muskel kaldes for en motorisk endeplade. Synapsekløften er faktisk kun ca. 20 nm bred ( m), så den er noget fortegnet i dette tilfælde. den modtagende neurons dendrit for den postsynaptiske membran. ostsynaptisk betyder efter synapsen. Vi vender tilbage til synapsernes opbygning og funktion i kapitel mittere eller transmitterstoffer. Hvis der kommer et gennem axonet til endeknopperne, vil disse transmitterstoffer blive afgivet fra de præsynaptiske terminaler. Transmitterstofferne kan herefter diffundere mellem de to celler og binde sig til receptorer på det næste neurons dendritter og Gliaceller er findes forskellige typer gliaceller med hver deres vigtige funktion. Nogle af dem støtter Kapitel 8: Nervesystemet 341

9 Muskelfiber teiner på aktinfilamenterne, nemlig troponin og Neuromuskulær forbindelse Vesikler med transmitterstof tropomyosin. Troponin har et bindingssted for netop det a 2+, som udskilles fra SR. Når calcium bindes til troponin, ændres dens proteinstruktur, hvorved der så at sige skubbes til det andet proteinmolekyle, tropomyosin. et har indtil nu spærret for bindingsstedet mellem aktin og myosin, men nu, hvor det skubbes væk, kan myosinhovederne binde sig til aktin, og tværbrocyklus kan påbegyndes, og musklen forkortes. ette er illustreret på figur 9.7 på næste side. For at en tværstribet muskel skal kontrahere Kapillær Myofibril Figur 9.6 Motorisk endeplade. Et neuron forgrener sig ud over en muskel, hvorved flere fibre kan aktiveres på samme tid. ktiveringen foregår ved den motoriske endeplade (til højre), hvor der er tæt forbindelse mellem neuronets endeknop og muskelcellemembranen. i neuronet medfører frigivelse af transmitterstoffer, der bevirker dannelsen af nyt i muskelfiberen. løber nu langs membranen i alle retninger og ned i T-rørene. sig, skal den altså modtage et aktionspotentiale, som løber gennem T-rørene og får SR til at frigive a 2+ til cellens indre, som bindes til troponin, hvorved der skubbes til tropomyosin, hvorefter myosinhovedet kan binde sig til aktin og udføre en nikkebevægelse, således at musklen kontraheres forudsat, at der er T til stede. lle disse processer sker naturligvis meget hurtigt og Kapitel 9: Muskler 419

10 Rektaltemperatur ( ) B uls (slag/min) Slut rektaltemperatur ( ) B Slutpuls (slag/min) Svedmængde pr. time (L/time) , , , , , Øvelsesvarighed (min) Øvelsesvarighed (min) Øvelsesvarighed (dag) Øvelsesvarighed (dag) Øvelsesvarighed (dag) Figur kklimatisering for udvalgte parametre. og B til venstre viser (gul baggrund), at for personer, der ikke er akklimatiserede (blå), stiger rektaltemperaturen og pulsen meget i forhold til de akklimatiserede (røde) som funktion af øvelsesvarighed., B og til højre (blå baggrund) viser, at rektaltemperaturen og pulsen aftager, mens svedmængden stiger som funktion af det antal dage, man udfører arbejde ved høj omgivelsestemperatur. Omtegnet efter Wilmore, ostill og Kenney (2008) Kolde omgivelser det forøges, hvorved vand trækkes ud i blodet fra vævet via osmose. Herved sikres, at slagvolumen kan opretholdes, hvorved pulsen ikke behøver stige mærkbart. Herved undgås, at man alt for hurtigt når sin maksimalpuls under en aktivitet. Man bliver også bedre til generelt at afgive sved, når man er akklimatiseret. Svedproduktionen begynder hurtigere, og sveden afgives primært fra arme og ben, der er mest eksponeret til omgivelserne og dermed mest effektive til at afgive varmen. å figur ses resultatet af akklimatisationsprocessen for udvalgte parametre. Når mennesker udsættes for kolde omgivelser, registreres det i vores temperaturcenter, der herefter via forskellige strategier forsøger at holde på varmen, så vi kan undgå en underafkøling af kroppen (under 35 ). Først og fremmest sker der en perifer vasokonstriktion af blodårerne i ekstremiteter som hænder og fødder. et er Kapitel 10: rbejdsfysiologi 475

11 Fedtfri masse (ændring i kg) Trehovedede armstrækker (arealændring i mm 2 ) Figur Effekten af doping med steroider (testosteron). Ved inaktivitet ses det, at testosteron øger både muskelmassen og præstationsevnen i bænkpres og squat. I nogle tilfælde er effekten endda større end ved træning uden doping med testosteron. en klart største effekt fås dog ved træning kombineret med doping med testosteron. Omtegnet efter Wilmore, ostill og Kenney (2008) ,000 1,600 1, Firhovedede knæstrækker (arealændring i mm 2 ) parametre. Træning i sig selv havde heldigvis en positiv effekt på forsøgspersonerne, der alle oplevede en fremgang mht. fedtfri masse, muskelareal og styrke. Men det ses også, at de mænd, der var in- Forandring i fedtfri masse (kg) Bænkpres (præstationsændring i kg) aktive og fik anabolske steroider, i alle tilfælde bortset fra bænkpres oplevede en større frem gang end dem, der trænede naturligt uden brug af steroider. Steroiderne alene kan altså overgå træningseffekten i de fleste tilfælde! Squat (præstationsændring i kg) Træning suppleret med anabolske steroider giver dog klart den største fremgang af alle. o Steroid-dosis (mg/døgn) lacebo Testosteron INKTIVITET lacebo Testosteron TRÆNING pingeffekten er imidlertid afhængig af den dosis, man doper sig med. å figur ses den såkaldte dosis-respons-kurve. Figur osis-respons-kurven. et ses, at der skal en vis mængde til, før der opnås en effekt. Først ved doser på mg/døgn sker der noget. Omtegnet efter Wilmore, ostill og Kenney (2008). Kapitel 11: oping 527

12 forskerne. er er ikke noget, der tyder på, at adfærden er for at undgå dykkersyge, og det virker generelt ulogisk at bruge lang tid på opstigningen i stedet for at udføre den hurtigere og derved kunne øge jagttiden i dybet. Muligvis er forklaringen, at næbhvalen via den flade opstigning fjerner sig fra det sted, hvor den sidst udsendte klik under jagten i dybet. isse klik kan nemlig være blevet opsnappet af rovdyr som fx spækhuggere, og ved at fjerne sig fra stedet minimerer næbhvalen risikoen for at blive ædt, når den returnerer til overfladen. Figur Hvaler kan springe ud af vandet, hvilket er et ret unikt særkende for marine dyr. Man skelner mellem breaching og lunging. Øverst ses lunging, hvor højest 40 % af dyret forlader vandet. Her spiser dyret lodder (fisk), der er jaget op mod overfladen. Nederst ses breaching, hvor op imod 90 % af dyret forlader vandet. Årsagerne til breaching kendes ikke. Billedet øverst er venligst udlånt af Malene Simon. Billedet nederst er venligst udlånt af Ryan edlow Fugle Fugle er en stor gruppe af æglæggende hvirveldyr (eneste nulevende dinosaurere), der hovedsageligt lever på land ligesom de fleste af pattedyrene. Ganske som pattedyr er fugle endoterme dyr. e er ydermere kendetegnet ved at være beklædt med fjer - og så kan de flyve. Kapitel 12: yrefysiologi 565

13 lemprodukter i respirationen altså når glukose nedbrydes under dannelse af T. Undervejs i nedbrydningen af glukosen påsættes fosfatgrupper på disse monosakkarider. Man siger, at de fosforyleres. Eksempler herpå kunne være -glukose-1-fosfat, -glycerolaldehyd-3-fosfat og -glukose-1,6-difosfat. e optræder alle i glykolysen, der er første del af respirationen. et vender vi tilbage til i kapitel rvematerialet i form af N og RN indehol- H 2 H H 2 H O H H -fruktose O H H H 2 H H 2 O H H H HO H O O H α--glukose-1-fosfat O H 2 H H H H H H O H H α--ribulose H 2 der også monosakkarider. N indeholder mo- H α--ribose α--deoxyribose nosakkaridet -deoxyribose, mens RN indeholder monosakkaridet -ribose. Begge stoffer er Figur Strukturen af forskellige biologisk vigtige monosakkarider. e to øverste er begge hexoser (6 -atomer), mens de tre nederste alle er pentoser (5 -atomer). Se yderligere forklaring i teksten. aldopentoser, og de ligner hinanden til forveksling. Eneste forskel er, at deoxyribose mangler et oxygenatom ved 2 (heraf navnet de-oxy, der betyder mangler oxygen ). en nærmere opbygning af N og RN vender vi tilbage til i kapitel 19.3 og kapitel Også i planternes fotosyntese optræder monosakkarider. et gælder fx -ribulose, som er en ketopentose, der meget ligner -ribose fra RN, men har en ketongruppe i stedet for en aldehydgruppe. en spiller en helt central rolle i den del af planternes fotosyntese, der kaldes for mørkereaktionerne. Fotosyntesens biokemi vender vi tilbage til i kapitel å figur ses strukturen af de nævnte monosakkarider. Kapitel 13: Kulhydrater 589

14 Når vi skal udføre et stykke arbejde og danner T i respirationen, kommer en stor del af energien derfor også fra fedtforbrænding. Jo lavere intensitet, man arbejder med, desto højere bliver Figur 14.1 Overskudslagre af fedt er især placeret ved baller og lår hos kvinder (pæreform), hvilket er sundere end fedt i maveregionen, som det oftest ses hos mænd (æbleform). Kvinderne på figuren har dog større fedtlagre, end hvad godt er. Billedet er venligst udlånt af Sandra ohen-rose og olin Rose. andelen af fedtforbrænding. Jo bedre form, man er i, desto bedre bliver man også til at forbrænde fedt. et skyldes bl.a., at man får flere fedtfor- brændende enzymer af konditionstræning. For mere herom henvises til kapitel I det følgende vil vi se nærmere på de energigivende fedtstoffer samt de fedtstoffer, der indgår som hovedbestanddel i cellemembranerne. Sidst, men ikke mindst dannes en lang 14.2 Fedt som energikilde Når fedt oplagres i vores fedtlagre, forbrændes i respirationen i mitokondrierne eller transporteres rundt i vores blod, sker det primært som såkaldte triglycerider. e er opbygget af fire byggesten: glycerol og tre fedtsyrer. em ser vi nærmere på i det følgende. række hormoner ud fra fedtstoffet kolesterol nemlig steroidhormonerne. For mere om disse henvises til kapitel og kapitel Fedt har altså en meget fremtrædende rolle i den levende krop, og uanset i hvilken form, det optræder i, indeholder alle fedtstoffer de samme tre grundstoffer, der også opbyggede kulhydraterne nemlig kulstof/carbon (), ilt/oxygen (O) og brint/hydrogen (H) Fedtsyrer Fedtsyrer er lange kulbrintekæder (karbon- Kapitel 14: Fedtstoffer 602

15 Figur Hæmoglobins kvarternære struktur. Øverst ses opbygningen via symboler. e fire hæmgrupper er angivet med blå, mens iltmolekylerne er angivet med rødt. I midten ses overfladestrukturen af hæmoglobin, og to af hæmgrupperne med ilt bundet til sig kan ses. Nederst er der zoomet ind på en af hæmgrupperne med ilt bundet til sig. et bemærkes, at ligesom tilfældet var med myoglobin, indeholder hæmoglobin ingen β-foldebladsstruktur. Figuren er lavet i samarbejde med Isa Kristina Kirk, TU Kemiske egenskaber units) rumligt er orienteret i forhold til hinanden, er hæmoglobins kvarternære struktur. Ganske som med myoglobin indeholder hæmoglobin ingen β-foldeblad (se figur 15.17). rioner er en helt speciel form for proteiner, der har to mulige rumlige strukturer: en normal og en fejlfoldet form (amyloid form). en sidste, som er meget stabil, kan give anledning til alvorlig sygdom i nervesystemet (se kapitel 1.5), når den ophobes. rioner indeholder både α-helix, β-foldeblad og β-vendinger, hvilket kan ses på figur 1.64 i kapitel 1.5. e fleste andre proteiner kan i øvrigt også bringes i den amyloide, stabile, fejlfoldede form ved tilførsel af energi. roteiner er ganske som aminosyrer ladede molekyler. et skyldes de mange aminosyrers radikaler, der indeholder ladede områder i form af aminogrupper (fx aminosyrerne asparagin og lysin) og karboxylsyregrupper (fx aminosyrerne glutaminsyre og asparaginsyre). Ladningerne ved de to funktionelle grupper omkring α--atomet er derimod neutraliseret af peptidbindingerne mellem aminogrupperne og karboxylsyregrupperne. og vil der i begge ender af proteinets primære struktur sidde hhv. en aminogruppe og en karboxylsyregruppe, der kan bidrage til den samlede ladning. å samme vis, som det var tilfældet med de enkelte aminosyrer, har også proteiner et Kapitel 15: minosyrer og proteiner 628

16 Substrat Zn 2+ Zn 2+ Figur 16.8 Tilstedeværelsen af aktivatorer i form af metalioner kan være helt essentiel for normal enzymfunktion. å figuren ses, at substratet ikke kan bindes til enzymets aktive sted, idet de begge er negativt ladet. Men ved hjælp af zink som mellemled, kan det alligevel lade sig gøre, idet zink har to positive ladninger, der bringer de negative molekyler i kontakt med hinanden. Metalionen kunne i dette tilfælde også fx være Mn 2+ eller Mg 2+. ktivt sted poenzym Holoenzym kapitel ). For at det kan fungere, kræves Mn 2+. Forklaringen er, at den positive metalion tiltrækker substratet og muliggør en binding til det aktive sted på enzymet. ette er illustreret på figur fhængighed af inhibitorer Enzymaktiviteten kan hæmmes af forskellige typer af inhibitorer, som er stoffer, der på varierende måder kan inaktivere eller hæmme enzymerne. En almindelig type er den kompetitive hæmning, hvor inhibitoren konkurrerer med substratet om enzymets aktive sted. et kan den gøre, fordi den ofte ligner substratet meget i struktur. en kompetetive hæmning er illustreret på figur 16.9 på næste side. En anden type af inhibitorer er ikke-kompetitive. e kan både binde sig til de frie enzymer og til de enzymer, der har bundet sig til deres substrat - altså ES-komplekset vist på figur erfra kan reaktionen ikke forløbe videre, så der dannes altså ikke noget produkt. en ikke-kompetitive hæmning er vist på figur ligeledes på næste side. Et eksempel på en sådan inhibitor er stoffet acetylsalicylsyre, der findes i almindelige hovedpinepiller som fx Kodimagnyl. cetylsalicylsyren virker som inhibitor for enzymerne OX-1 og OX-2, der er medvirkende i dannelse af prostaglandin, som giver betændelsestilstande i vævene og deraf følgende smerter. Med andre ord virker acetylsalicylsyre altså smertehæmmende. Et andet eksempel er giftstoffet cyanid, der Kapitel 16: Enzymer 641

17 idet der påsættes endnu en fosfatgruppe fra et T-molekyle. Herved får vi dannet fruktose-1,6-bisfosfat, og enzymet, der katalyserer processen, tilhører enzymgruppe 2 og hedder fruktose-6-fosfat-kinase (eller fosfofruktokinase). Betegnelsen bi-fosfat betyder, at de to fosfatgrupper sidder på hvert sit -atom i modsætning til betegnelsen di-fosfat, hvor fosfat- H 2 O O 2 O H 2 Glukose-6-fosfat-isomerase HO Glukose-6-fosfat Fruktose-6-fosfat Figur 17.9 Glykolysens reaktion nr. 2. Omlejring af glukose-6-fosfat til fruktose-6-fosfat. grupperne sidder i forlængelse af hinanden på samme -atom (som i ). 2 O H 2 2 O H 2 O å nuværende tidspunkt er der brugt 2 T-molekyler i omdannelsen af glukosen fra blodet og 1 T Fruktose-6-fosfat-kinase H + T-molekyle fra omdannelsen af glykogen. Reaktion 3 kan ses på figur Fruktose-6-fosfat Fruktose-1,6-bifosfat nden del af glykolysen begynder i reaktion Figur Glykolysens reaktion nr. 3. Fosforylering af fruktose-6-fosfat til fruktose-1,6-bifosfat. enne reaktion koster T. Hermed er der brugt 2 T-molekyler på nuværende tidspunkt. 4, hvor hexosen fruktose-1,6-bifosfat (6-forbindelse) spaltes til to trioser (3-forbindelser) ved hjælp af et enzym, der tilhører enzymgruppe 4 (lyaser). Enzymet hedder fruktose-1,6-bifosfat-lyase, og det omdanner fruktose-1,6-bifosfat til to isomere molekyler: dihydroxy-acetone-fosfat og glycerolaldehyd-3-fosfat. å figur på næste side kan reaktionen ses. et ene dannede molekyle glycerolaldehyd-3-fosfat er på den direkte vej i glykolysen, mens det andet stof dihydroxyacetonefosfat Kapitel 17: Katabolismen 664

18 fotosyntesen danner den ilt, der efterfølgende bruges til respiration af utallige andre organismer Thylakoidmembran + H + T Stroma på jorden (inklusiv planterne selv). lastoquinon Tsyntase indeholder nu en elektron fra fotosystem 2, som herefter gives videre til cytokrom bf-komplekset. H + H + Når dette kompleks modtager en elektron, H + H + sendes den øjeblikkeligt videre til et nyt coen- H + H + H + Thylakoidmatrix zym plastocyanin. enne videregivelse af elek- H + H + tronen får cytokrom bf-komplekset til at pumpe protoner ind i thylakoidet fra stroma. Komplekset indeholder altså en protonpumpe, ligesom 2H 2 O F2 O 2 + 4H + H + H + H + H + H + fo det var tilfældet med enzymkompleks 1, 3 og 4 i elektrontransportkæden (se kapitel ). Fak- e - pq e - yt bf e - e - pc F1 e - e - N + + NH tisk minder cytokrom bf-komplekset i høj grad Lys H + Lys H + om enzymkompleks 3 fra denne kæde. H 2 O + N + + H Lys O 2 + NH + T Vi får altså nu opbygget en protongradient og ladningsforskel mellem stroma og thylakoidernes indre rum. Betydningen af det vender vi tilbage til om lidt. Nu sidder elektronen i plastocyanin-molekylet, der omgående giver den videre Figur 18.9 etaljeret oversigt over fotosyntesens lysprocesser. Lys rammer fotosystem 2 (F2), hvorved elektroner anslås. isse erstattes med elektroner fra H 2 O, der oxideres til O 2 og protoner. et er altså her, at ilt dannes i fotosyntesen. Elektronerne sendes videre til plastoquinon (pq), der afleverer dem til cytokrom bf-komplekset (cyt bf). enne pumper protoner ind i thylakoidmatrix, når elektronerne sendes videre til plastocyanin (pc). enne afleverer dem videre til fotosystem 1 (F1), der erstatter de elektroner, som forinden er anslået via lys. e anslåede elektroner gives videre til ferredoxin (fo), der slutteligt giver dem til N +, som optager H + og reduceres til NH. rotoner i thylakoidmatrix løber nu tilbage til stroma gennem en T-syntase, hvorved der dannes T. Kapitel 18: nabolismen 711

19 Metafasekromosom 19.3 N N er en såkaldt nukleinsyre, som betyder elle ellekerne kernesyre, fordi den er placeret inde i cellekernen hos eukaryote celler ligesom menneskeceller og samtidig kan afgive en proton (syreegenskab). Ved afgivelsen af protonen bliver N negativt ladet, som netop var betingelsen for at Kromatider kunne bindes til histonerne (som var positivt la- N dede). Som nævnt findes der også N uden for Histon Nukleosom cellekernen i eukaryote celler i forbindelse med mitokondrier og kloroplaster (grønkorn). N består grundlæggende af grundstofferne kulstof/carbon (), brint/hydrogen (H), ilt/oxygen (O), kvælstof/nitrogen (N) og fosfor (), og disse indgår i tre typer molekyler: en uorganisk syre, en nitrogenholdig base (4 forskellige) samt et kulhydrat. Når disse tre molekyler sættes sammen, dannes et nukleotid. Figur 19.3 Strukturen af et kromosom (i metafasen under mitosen) set ved forskellige størrelser. Kromosomer består af N viklet omkring histoner i bundter af 8, kaldet nukleosomer. Selve N-strukturen ligner en vindeltrappe, hvilket vi vender tilbage til senere. en uorganiske syre er fosforsyre, og den nitrogenholdige base kan enten være thymin, Kapitel 19: Kromosomer og gener 730

20 R G Nukleotid-trifosfater R ntisense-streng T T G T G T T G G G T T 5, R R R R R R R R G R T G T R Startkode R R T G G 3, T mrn 5, G 3, T T Stopkode T T G G T G G 5, Sense-streng romotor Startkode G U R RN-polymerase Figur 20.4 Transkription af antisense-strengen, hvorved der dannes mrn, der er en RN-kopi af sense-strengen. Bemærk, at mrn faktisk begynder lidt før startkoden. dannede RN-molekyle kaldes for præ-messenger-rn (præ-mrn), og inden det forlader kernen, klippes introns-områderne fra af specielle enzymer, således at det færdige mrn-molekyle er dannet. Hvorledes det sker, vender vi tilbage til i kapitel Når det færdige mrn er dannet, kan det fortsætte videre til translationen ved ribosomerne. et vender vi tilbage til i kapitel Kapitel 20: roteinsyntesen 759

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

ATI KROP OG IDENTITET

ATI KROP OG IDENTITET ATI KROP OG IDENTITET FAG: IDRÆT BIOLOGI MATERIALE ESTRUP M.FL. IDRÆT C KOMPENDIUM: FYSISK PROFIL 4. Grundlæggende fysiologi og kroppen under arbejde For at kunne forstå, hvad der sker i kroppen i idrætstimerne

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen Henrik Rindom RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer Sundhedsstyrelsen Rusmidlernes biologi Forfatter: Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri Layout og illustrationer: Jens Bøgeskov, gymnasielektor

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE 2. ÅRGANG NR. 1 / 2007 ASTROBIOLOGI FRA BIG BANG TIL DNA For 13,7 milliarder år siden så verden helt anderledes ud. Vi eksisterede ikke selv, mennesket eksisterede slet ikke, Jorden

Læs mere

Fedt - introduktion. Fedt - hvor findes det?

Fedt - introduktion. Fedt - hvor findes det? Fedt - introduktion Det er altid en god ide at starte fra bunden det mest simple og grundlæggende. Denne e-bog omhandler specielt vægttab og hvordan man kan lære bedre vaner for at forbedre ens chancer

Læs mere