Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon"

Transkript

1 Opdatering af JAGG projektkatalog Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 11 2 PROCESSEN FOR IDÉ- OG PROJEKTUDVIKLING 13 3 INDEKLIMA STOFFLUX FOR FORSKELLIGE GULVTYPER TRANSPORT OVER FLERE ETAGER DIREKTE FLUXMÅLINGER FØLSOMHEDSANALYSER INDKOMNE FORSLAG DER IKKE BLEV BEHANDLET PÅ WORKSHOPPEN 16 4 DÆKLAG (UMÆTTET OG MÆTTET TRANSPORT) KONCEPTUELLE MODELLER STATISTISK BEGRUNDEDE PARAMETRE OG PARAMETER ESTIMATION TRANSPORTPROCESSERNE VANDBALANCE VALIDERING AF MODEL INDKOMNE FORSLAG DER IKKE BLEV BEHANDLET PÅ WORKSHOPPEN 21 5 STOFFER & FUGACITET REVISION OG OPDATERING AF STOFTABEL BLANDINGSBATTERI, GENEREL MODEL FOR HÅNDTERING AF STOFBLANDINGER INDTASTNINGSKONTROL AF INPUTDATA FOR STOFFER FRI FASE MODUL INDKOMNE FORSLAG DER IKKE BLEV BEHANDLET PÅ WORKSHOPPEN 25 6 MASSEBALANCE OG FLUX FORDELE OG ULEMPER METODER Massebalance Flux STATE OF THE ART 28 7 DESIGN OG BRUGERVENLIGHED 29 3

4 8 ANDRE ELEMENTER INDKOMNE FORSLAG DER IKKE BLEV BEHANDLET PÅ WORKSHOPPEN AVJ Carl Bro COWI DGE DHI DMR Fyns Amt GEO Krüger RGS Storstrøms Amt Watertech 33 9 UDENLANDSKE ERFARINGER DISKUSSION OG FORSLAG TIL INDSATS JAGG 2 ELLER ET KOMMERCIELT PRODUKT LOKAL ELLER WEB BASERET MODEL UDBYGNING TIL JAGG Indeklimaområdet Dæklag Fugacitet og stoffer Flux og massebalance FORSLAG TIL PRIORITERET INDSATS REFERENCER 45 Bilag 1: Indkomne forslag til emner Bilag 2: Deltagere og indlægsholdere i workshop Bilag 3: Eksisterende modulopbygning Bilag 4: Forslag til moduler med indeklima Bilag 5: Forslag til moduler med dæklag (umættet/mættet zone) Bilag 6: Forslag til moduler med stoffer/fugacitet Bilag 7: Forslag til moduler med massebalance og flux 4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet som en del af projektet: Opdatering af JAGG - projektkatalog. Projektet er udført af Orbicon for Miljøstyrelsen. Som en del af grundlaget for projektet har der været indkaldt forslag fra en bred række interessenter, ligesom der har været afholdt en workshop, med repræsentanter fra forskellige bruger-grupper, hvor indkomne forslag blev præsenteret og diskuteret. Forslagene fra workshoppen er præsenteret i nærværende projektkatalog med uddybende kommentarer og forklaringer. I projektkataloget er forslagene grupperet og præsenteret med henblik på, at Miljøstyrelsen efterfølgende kan foretage en prioritering af indsatsen med at opdatere JAGG på baggrund af brugertilbagemeldingen. Roskilde den 20. november

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Miljøstyrelsen (MST) satte i starten af 2006 et projekt i gang til revision af JAGG-modellen. Modellen, der anvendes til risikovurdering af jordforurening, blev oprindeligt udarbejdet i forbindelse med publiceringen af Vejledning i oprensning af forurenede grunde fra 1998 (Miljøstyrelsen, 1998). De teoretiske arbejder, som danner baggrunden for JAGG, er således mere end 10 år gamle. I den periode er der sket en rivende udvikling indenfor fagområdet, som MST sammen med de mange interessenter, der anvender modellen, ønskede, skulle indarbejdes i en revideret model. På denne baggrund påbegyndtes en proces, hvor MST skrev ud til en bred kreds af interessenter bestående af myndigheder, sektorforskningsinstitutioner, forskningsenheder/universiteter og rådgivere for at indsamle forslag til, hvad der skulle fokuseres på i forbindelse med en revision. De indkomne forslag er vedlagt i bilag 1. De emner, der havde størst bevågenhed, var: Indeklima Processer der finder sted under vertikal transport i både mættet og umættet zone. Fugacitetsmodulet. Herunder håndtering af fri fase blandingsprodukter. Udvidelse af vurderingsbegrebet til også at omfatte flux og massebalancebetragtninger. Generelt design og brugervenlighed samt layout ved præsentation af beregninger/resultater. Foruden ovenstående emner var der en række enkeltstående forslag til ændringer i andre moduler. På baggrund af de indsendte ændringsforslag blev der indkaldt til en workshop med ca. 30 deltagere. Deltagerlisten er vedlagt i bilag 2. På workshoppen blev der holdt oplæg indenfor hvert af de fem ovenstående emner. Deltagerne var på forhånd inddelt i fire grupper, der repræsenterede de fire første emner. Grupperne diskuterede indbyrdes de indkomne forslag til det pågældende emne, og prioriterede dem. De vigtigste forslag/emner er præsenteret i de respektive kapitler i dette projektkatalog. I forbindelse med udarbejdelse af kataloget er de vigtigste værktøjer, der anvendes i udlandet, gennemgået kort, med henblik på en evaluering i forhold til den danske model. Baseret på de publicerede studier er JAGGs beregningsrutiner og resultater sammenlignelige med mange af de værktøjer, der anvendes i både EU og USA. Forfatteren vurderer, at det i de fleste tilfælde vil være usikkerheden på indhentningen af parametre, der er afgørende for resultatet og usikkerheden på en vurdering, frem for det modelværktøj der anvendes. Der er såvel fordele som ulemper ved samtlige af de undersøgte værktøjer. I forhold til en videreudvikling af JAGG er der mindst et værktøj, der bør inddrages i overvejelserne: Det kommercielle værktøj RISK4, der baserer sig på et omfattende peer-reviewed baggrundsmateriale for beregninger og parametre. Det har samtidigt været i omløb i en del år. Fordelen ved at 7

8 anvende et sådant værktøj vil være at udvikling og vedligehold er overladt til en ekstern leverandør, samt at mange af de ønsker, der er til en fremtidig udgave af JAGG, p.t. er opfyldt i RISK4. Ulemperne er, at alle brugere skal betale licens, og at det kan være mere uklart, hvad der foregår i modellen. Dels fordi den er på engelsk, og dels fordi den ikke er regnearksbaseret. En anden væsentlig ulempe er at Miljøstyrelsen ikke selv løbende kan udvikle og udbygge risikovurderingskonceptet i overensstemmelse med den administrative og politiske udvikling af området. Herudover er der et administrativt aspekt, idet hele risikovurderingsdelen i den gældende vejledning er opbygget omkring beregninger i JAGG. Såfremt Miljøstyrelsen vælger at køre videre med en dansk model foreslår forfatteren en prioriteret indsats på følgende områder: 1. Udbygning af det vertikale strømningsmodul, eventuelt med et sprækkemodul. Nedbrydningsprocessen bør inddrages i beregningerne. Nedbrydningskonstanter bør vælges ud fra litteraturen, eventuelt som statistisk baserede værdier. 2. Tilføjelse af moduler til regning af transport over andre gulvtyper end armeret beton. 3. Generel opdatering af stofdatabase og indtastning af data ét sted med kontrol for fri fase. 4. Håndtering af blandingsforureninger. 5. Generel revision af design og udtryk, ind- og uddata samles på en side, sags specifikke parametre kan indtastes osv. De 2 første punkter vil kræve både en konceptuel og matematisk beskrivelse af forholdene, hvor punkt 3 og 4 i større omfang er en opdatering af den eksisterende database. Punkt 5 er næsten en ren Excel teknisk øvelse. 8

9 Summary and conclusions In the beginning of 2006 the Danish EPA (DEPA) started a project to revise the procedure for risk assessment related to soil and groundwater contamination. The model (named JAGG) used was originally worked out in connection with the publication in 1998 of the guidelines 6 & 7 from DEPA, named Guideline for remediation of contaminated soil. The basis of the model is therefore more than 10 years old. In this period developments of knowledge within the area of interest have been vast. DEPA together with end-users and other partners wanted the gained experiences within the timeframe to be incorporated in a new version of JAGG. On this background DEPA wrote a letter to partners within education, local authorities, and consultants etc. to collect proposals for a revision of the model. An overview of the proposals is given in annex 1. The subjects that turned out to be the most common were: The soil vapour intrusion model. Processes during vertical transport in the unsaturated zone. Fugacity, including handling of mixed products free phase (gasoline, gas oil etc.). Expansion of the model to handle fluxes and mass balances and not only concentrations. A general enhancement of the layout and user friendliness of the model. Apart from the abovementioned subjects proposals to change other part of the model were received in lesser numbers. Based on the incoming subjects a workshop was held with app. 30 participants. List of participants are in annex 2. On the workshop each of the abovementioned topics were presented through a platform presentation. The participants where divided into 4 groups beforehand, representing the first 4 topics. The groups discussed their own topic on basis of the incoming proposals and their own experiences on the topic. A prioritized list was produced on each topic listing different subsets that needed to be investigated in order to make a better model. The most important sub topics are listed in this report. As a part of the process the most important foreign models were compared to JAGG evaluating the best way for the upgrade. Based on publicized studies the calculations carried out in JAGG are comparable with most of the models used within EU and USA. This author evaluate that uncertainty on the data entering the models and the general conceptual error most times exceeds the differences in the results that originates from using different model codes. Cons and pros were observed within all model codes evaluated. Despite the above a special consideration should be given to the model complex RISC4 before developing a special Danish model. RISC4 is a commercial risk assessment product based on peer-reviewed data and 9

10 methods. It has been out for several years and is continuously developed. The advantage of using such a product is that further development and service is provided by an independent commercial partner, and that many of the new methods asked for already are present in for instance RISC4. The drawback is that the model is commercial, meaning all users have to pay a fee, and that the way the model engine work is proprietary giving lesser insight and a possibility for potential errors. Apart from this there also is an administrative aspect due to the fact that JAGG and the existing Guideline to remediation of contaminated soil are closely related. If DEPA choose to go on with a further development of JAGG as a spreadsheet based model developed in house this author suggest a prioritized effort to: 1. Expand the existing vertical transport module, potentially also handling dual porosity phenomena s. Microbial degradation should be incorporated in the calculations. Rate constants should be based on literature values, using statistical based values if existing. 2. Add modules to be able to evaluate soil vapour intrusion through a variety of basement and floor types. 3. Update the existing database of physical/chemical data. 4. Develop methods for calculating soil gas and water concentrations when free phase of mixed products are present 5. Make a general revision of the lay-out of the existing JAGG model interface The first 2 topics demand a conceptual as well as a mathematical description, whereas topic 3 and 4 is a more straightforward data handling exercise. Topic 5 is merely related to EXCEL programming and only to a lesser extent technical skills within soil contamination. 10

11 1 Indledning Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj for offentligt finansierede forureningsoprensninger, JAGG (Jord, Afdampning, Gas og Grundvand) har nu ca. 10 års jubilæum. Udover anvendelsen i forbindelse med den offentligt finansierede oprydning finder værktøjet også anvendelse i forbindelse med en lang række frivillige oprydninger finansieret via private midler, ligesom den også anvendes i forbindelse med påbudssager eksempelvis via Villaolietank ordningen. JAGG blev udviklet som en del af Vejledning nr. 6 & 7 fra Miljøstyrelsen: Oprydning på forurenede lokaliteter fra Det teoretiske formelapparat og data for forskellige konstanter var primært baseret på et arbejde udført af Institut for Miljøteknologi, DTU i 1995/1996 kaldet Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. Dette betyder at JAGGs formel- og datagrundlag i dag er mere end 10 år gammelt. I løbet af denne periode er der opnået betydelig ny viden, der både drejer sig om formelgrundlaget og dermed de indgående modeller, viden om nedbrydningsforhold og transportegenskaber for stoffer samt revideret viden om indgående konstanter. På denne baggrund har en række brugere af modellen ønsket forskellige revisioner. Miljøstyrelsen har med igangsættelsen af projektkataloget taget første skridt til en revision af JAGG. Dette sker med input fra brugerne for dels at sikre bredden i anvendelsen, dels sikre at det faglige fundament er så stærkt som muligt. I de følgende kapitler er der præsenteret idéer, der er indsamlet og diskuteret i processen frem til skrivningen af dette projektkatalog. Idéerne er uddybet med henblik på en egentlig evaluering og igangsætning af selve revisionen af JAGG. På baggrund af revisionen forventer vi, at JAGG får en mid life upgrade, der medfører, at værktøjet forsat kan anvendes til risikovurdering for forurenede grunde generelt i mange år frem. 11

12 12

13 2 Processen for idé- og projektudvikling Miljøstyrelsen har fra starten lagt op til en stor grad af brugerinddragelse i forbindelse med revisionen af JAGG. Selve processen med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan JAGG skal revideres, har været delt op i en række elementer. Som det indledende element er der sendt en opfordring til ca. 45 institutioner/firmaer, hvor der blevet givet mulighed for at komme med forslag til, hvilke områder med fordel kunne opdateres på. Efter en gennemgang af forslagene grupperede de sig hovedsageligt omkring emnerne, der er anvendt som disposition for denne rapport, dvs. primært i grupperne: Indeklima Processer der finder sted under vertikal transport i både mættet og umættet zone. Fugacitetsmodulet. Herunder håndtering af fri fase blandingsprodukter. Udvidelse af vurderingsbegrebet til også at omfatte flux og massebalancebetragtninger. Generelt design og brugervenlighed samt layout ved præsentation af beregninger/resultater. En række forslag omhandlede andre emner, men disse vil ikke blive beskrevet yderligere i dette projektkatalog. Alle de indkomne forslag kan genfindes i bilag 1, og er kort gennemgået i kapitel 8. På baggrund af de indkomne forslag udvalgte forfatteren og Miljøstyrelsen i fællesskab en række deltagere til at diskutere de indkomne forslag på en workshop. Der var i alt 28 deltagere i workshoppen, der blev afholdt primo juni Deltagerne i workshoppen var udvalgt mellem forslagsstillere og andre aktører på området, således at der i workshoppen var deltagere fra myndigheder, rådgivere og DTU. På forhånd var der udpeget en række oplægsholdere, der redegjorde for de forskellige aspekter, der var knyttet til problemstillingerne indenfor de ovennævnte emner. Deltagere og oplægsholdere er listet i bilag 2. På workshoppen var deltagerne forhåndsinddelt i grupper, som hver skulle diskutere et af ovenstående emnerne (indeklima, vertikal transport, fugacitet, flux). Efter oplæggene var præsenteret, blev grupperne bedt om at diskutere de væsentligste aspekter ved deres pågældende emne. På baggrund af diskussionen skulle den enkelte gruppe prioritere de 4 vigtigste tiltag/emner i forhold til videreudviklingen af JAGG indenfor gruppens emneområde. Grupperne blev herudover bedt om at vurdere en række forhold ved de nu prioriterede emner: 13

14 Hvad er det overordnede formål med idéen, og hvorfor er den vigtig at få implementeret i JAGG? Hvilke(n) viden og parametre kræves for at kunne gennemføre en beregning? Hvordan er mulighederne for at tilvejebringe denne viden? Findes der eksisterende software/matematiske beskrivelser el.lign., der med fordel kan anvendes? Hvilke personer/grupper etc. kan med fordel inddrages for at skaffe den nødvendige viden til at udarbejde grundlag for implementering i JAGG, såfremt den ikke eksisterer i forvejen? Forsøg at angive omfanget af det nødvendige arbejde for at kunne implementere idéen i JAGG. Grupperne afleverede efter diskussionerne forskellige indstillinger til det videre arbejde. Dette er beskrevet under de enkelte emnegrupper. På baggrund af forløbet indtil nu er det foreliggende idékatalog herefter udarbejdet. 14

15 3 Indeklima I forhold til indeklimadelen i JAGG er der modtaget mange ønsker til udvikling, hvilket afspejler et stort behov for ændringer af præcis denne del. De forskellige forslag strækker sig fra en total fjernelse af modulet pga. de usikkerheder, der generelt er knyttet til beregninger (i stedet foreslås at der altid udføres målinger), til mindre justeringer af hvilke gulvkonstruktioner etc. der kan regnes på. På workshoppen blev der specielt peget på følgende fire emner som værende de mest vigtige: Beregning af stofflux og indeklimabidrag for flere gulvtyper end kun armeret beton. Transport over flere etager af gasformige forureninger. Håndtering af direkte fluxmålinger i JAGG. Det vil sige ikke kun koncentrationsdata fra under gulv. Mulighed for følsomhedsanalyse/monte Carlo simuleringer. I de følgende underafsnit er der redegjort for de enkelte underforslag. 3.1 Stofflux for forskellige gulvtyper I JAGGs nuværende form er indeklimamodulet bygget op med transport over underliggende jord (forskellige typer) og op igennem et armeret betondæk. Sprækkevidder og antal beregnes ud fra teorier omkring svindrevnedannelse ved udtørring af betonen. Imidlertid er der en lang række bygninger, der ikke er opbygget med armerede gulve. Eksempelvis er der uarmerede betongulve, trægulve lagt direkte på jord, krybekælderkonstruktioner mv. Formålet med idéen er at udvikle og implementere regnefunktioner i JAGG, der kan beregne stofflux og indeklimabidrag over forskellige gulvkonstruktioner udover armerede betongulve for på denne måde at kunne udføre bedre og mere retvisende risikovurderinger for andre gulvtyper. Gruppen vurderede, at der mangler en del viden fra praktiske målinger ved andre typer af gulvkonstruktioner, eksempelvis revnevidder/afstande, betydning af gennemføringer mv., trykforskelle over gulve etc. Til gengæld er mulighederne for rent faktisk at indhente informationerne relativt gode. 3.2 Transport over flere etager I forbindelse med indtrængning til ejendomme med kælder er der ofte et behov for at kunne vurdere spredning af flygtige komponenter over flere etager. Dette kan ikke adresseres med JAGG modellen, som den ser ud i dag. Formålet med idéen er derfor at få udviklet og indsat regnefunktioner i JAGG, der kan beregne flux og koncentrationer over flere etager og etageadskillelser. Etageadskillelser er tit anderledes i opbygningen end kælderdæk, hvilket fodrer en anden regnemetodik. Herudover er tætningen mellem etager typisk relativt dårlig i sammenligning med tætning mod terræn, hvilket kan medvirke til en øget transport. Afhængig af lokale forhold kan trykgradienter mellem etager 15

16 forventes at være væsentligt mindre end trykgradienter mellem jord og nederste dæk pga. mindre temperaturgradienter. Gruppen vurderede, at der mangler en del informationer omkring disse forhold, før et operationelt modul kan laves. 3.3 Direkte fluxmålinger I stedet for at beregne bidraget fra jorden, er der udviklet forskellige metoder til at beregne fluxen ind over et areal direkte, eksempelvis ved måling med folie/sniffer metoden publiceret som Miljøprojekt 646 og 647 (Fuglsang, 2001a og 2001b). Målinger udført på denne måde kan ikke umiddelbart anvendes i JAGG. En udbygning af modellen, så den kan imødekomme denne anvendelse, vurderes dog at kunne indføjes relativt simpelt, idet formelgrundlag mv. er kendt. Den største udfordring er sandsynligvis at udføre vurderingen af, om arealet, der måles på, er repræsentativt, og hvis ikke hvordan bidraget så skal normeres. 3.4 Følsomhedsanalyser I den eksisterende model til beskrivelse af transporten indgår en lang række af parametre, strækkende sig fra værdier af kemiske egenskaber til betons hærdeegenskaber. JAGG er i sit udgangspunkt baseret på et valg af parametre, der tilgodeser et realistisk, men konservativt estimat af risikoen jf. forsigtighedsprincippet. En række af de indgående parametre er vanskelige at måle i felten, og vil ikke med en rimelig indsats kunne tilvejebringes. Det vil på denne baggrund være formålstjenligt at kunne udføre følsomhedsanalyser. I forbindelse med udarbejdelse af AVJ (2005) er der udført en række Monte Carlo 1 simuleringer med JAGGS standardopsætning for at belyse følsomheden af de indgående parametre, for bl.a. at kunne optimere dataindsamlingen, og opnå så præcis en beskrivelse af risikoen som mulig. Såfremt det er muligt at udføre følsomhedsberegninger i modellen, vil der være belæg for at lave mere præcise vurderinger af variationsbredden og risikoen, og dermed også bedre vurdere hvilke parametre der eventuelt med fordel kan fastlægges mere præcist. Indbygning af en facilitet til udførsel af Monte Carlo simuleringer eller lignende vurderes af forfatteren at være relativt enkel. Såfremt det indføres, kan det med fordel anvendes på de andre delelementer i JAGG foruden indeklimadelen, idet det meste af den bagvedliggende programmering er identisk, når selve parametrene er sat op. 3.5 Indkomne forslag der ikke blev behandlet på workshoppen Udover de emner der blev behandlet på workshoppen omhandlende indeklima delen var der indsendt andre forslag i forhold til indeklimadelen. 1 Monte Carlo simulering: Beregning af udfalds fordeling (eksempelvis indeklimabidrag) på baggrund af variation af indgående parametre. Parametrene varieres på baggrund af deres statistiske fordelinger. Som eksempel kan gulvtykkelsen være normalfordelt med en gennemsnitstykkelse på X1 cm og en standardafvigelse på Y1 cm, trykforskellen lognormal fordel med X2 som gennemsnit og Y2 som standardafvigelse etc. 16

17 Søren Nielsen, AVJ havde på baggrund af de relativt store usikkerheder der er tilknyttet beregningerne foreslået, at modulet blev udeladt og man i stedet øgede mængden af målinger for at skaffe det nødvendige dokumentationsmateriale. DHI har i deres oplæg peget på muligheden for at anvende 2-dimensionale modeller til at beskrive den geografiske variabilitet. Dette blev ikke behandlet på workshoppen, men indgår i de videre forløb med revision af JAGG. Flere forslagsstillere har også påpeget et ønske om at kunne inddrage nedbrydning i betragtningerne, dette gælder specielt ved transport igennem jorden inden indtrængen i selve bygningen. Dette ligger uden for indeklimamodulets egentlige område, men vil indgå i de videre overvejelser omkring udvikling af JAGG. Flere forslagsstillere har foreslået muligheden for at kunne regne baglæns i forhold til indeklimapåvirkninger, således at betontykkelse, luftskifte etc. kan umiddelbart kan fastlægges i forhold til afværgescenarier. Dette ligger ikke umiddelbart inden for værktøjets primære område, men både den nuværende udgave af JAGG og sandsynligvis også den fremtidige kan relativt nemt bruges til dette ved anvendelse af Excels almindelige målsøgningsrutiner. 17

18 18

19 4 Dæklag (umættet og mættet transport) Et af de emner, der har givet anledning til mange diskussioner mellem brugerne af den eksisterende JAGG model, er den manglende inddragelse af de processer, der sker under den vertikale transport fra en terrænnær kilde til et underliggende grundvandsmagasin. Da JAGG modellen i sin tid blev konstrueret, manglede der viden om mange af de mekanismer, der finder sted under denne transport, både ved strømning i mættet såvel som umættet zone, og i enkelt- og dobbelt-porøse medier. Ud over selve strømningen er der for de stoffer, der har en stor affinitet for at være på gasform, også mulighed for spredning horisontalt i en egentlig gasfase. Dette er der også først for alvor kommet fokus på igennem den seneste årrække. Viden om en lang række af processerne er opsamlet i den videnskabelige litteratur. Meget af den beskrivende matematik er relativt kompliceret, og vil derfor ikke umiddelbart kunne anvendes i en simpel regnearksmodel som JAGG (det forventes, at den reviderede model stadig skal være en regnearksmodel). En metode til at håndtere dette er ved anvendelse af typologier til beskrivelse af geologi mv. Ved at benytte en sådan opdeling vil en række beskrivelser kunne generaliseres og bringes på en form, så de umiddelbart kan anvendes i en regnearksmodel. Dette gælder både for spredning i gas- og vandfasen. På workshoppen diskuterede gruppen, der beskæftigede sig med dæklagstransport, en lang række af disse fænomener. Gruppen nåede ikke til en egentlig prioritering af emnerne, men der blev fremhævet et stort behov for både dataindsamling og operationalisering af den eksisterende viden. De primære emner, som gruppen diskuterede, er skitseret kort i nedenstående underpunkter. 4.1 Konceptuelle modeller Som støtteværktøj i forhold til valget af den rigtige metode til beskrivelse af risikoen kan der med fordel anvendes konceptuelle modeller. De konceptuelle modeller kan eksempelvis være beskrevet ved typologi som fyldlag-morænekalk eller lignende med kilden placeret øverst i morænen og risikoen for overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet i kalken som mål. Spredningen vertikalt vil eksempelvis her foregå primært vertikalt som sprækketransport og et modul til denne beskrivelse skal derfor aktiveres. På lignende måde kan en række andre konceptuelle scenarier opstilles, og de rette modeller vælges til beskrivelse af transporten. JAGG er ikke umiddelbart gearet til dette, og p.t. er der kun en model beskrivelse til vertikal transport. Såfremt der indføres beskrivelser, der modelmæssigt varierer for forskellige scenarier, vurderes det at være en god 19

20 støtte for det rigtige modelvalg med et grafisk støtteværktøj baseret på konceptuelle modeller. 4.2 Statistisk begrundede parametre og parameter estimation Hovedparten af de indgående parametre i beskrivelsen af transportprocesserne varierer i naturen på både større og mindre skala. I dag er JAGG en deterministisk model, hvor parametrene kun kan antage én værdi, og tilsvarende udregnes ét resultat. Selv hvis parametrene er målt på den lokalitet, hvor risikovurderingen udføres, vil de som oftest variere i rum og for nogle parametres vedkommende også i tid. Dette kunne eksempelvis beskrives statistisk ved en fordelingsfunktion med en given fordeling, eksempelvis en normal- eller lognormalfordeling med tilhørende middelværdi og varians. Anvendelsen af statistisk bestemte parametre kan finde sted på flere måder. Dels kan man, såfremt man ønsker at anvende et konservativt estimat på sin risiko, vælge parametrene ud fra en øvre eller nedre grænse i sit interval for parameteren. Dels kan der laves en Monte Carlo simulering, hvor samtlige parametre varieres indenfor deres udfaldsrum, for på denne måde at vurdere, hvad det mest sandsynlige udfald er af eksempelvis grundvandskoncentrationen i et underliggende magasin. Ud over middelværdien får man ved denne metode også et godt gæt på usikkerheden på estimatet ud fra spredningen på de beregnede koncentrationer. Jævnfør afsnittet om følsomhedsanalyser i indeklima er det ikke forbundet med en større indsats at kunne udføre simuleringer med variable indgangsparametre. Mht. til fastlæggelse af fordelingen af indgangsparametre ligger der til gengæld et større udredningsarbejde. For at beskrive processerne kræves viden om en lang række af parametrenes fordeling eksempelvis hydraulisk ledningsevne, sprækkefordeling, nedbrydningskonstanter, vandindhold, organisk indhold i jorden etc. At samle den eksisterende viden om de parametre, der indgår i strømningsbeskrivelsen og operationalisere den, vurderes at være en relativt stor opgave. Det vil sandsynligvis ikke være tilstrækkelig viden for nogle af parametrene, hvorimod andre vil være relativt velbeskrevne. 4.3 Transportprocesserne Som beskrevet i indledningen til dette kapitel er der en lang række processer, der foregår simultant under nedsivning mod underliggende grundvand fra en overfladenær kilde. Eksempelvis kan peges på: Afdampning fra fri fase Afdampning af stoffer opløst i vand Diffusion i gasfase Nedbrydning i både gas og vandfase Vertikal strømning i forskellige geologiske miljøer Sorption Diffusion i vandfase. Samspillet mellem disse processer og den matematiske beskrivelse er ikke komplet udviklet i noget samlet modelværktøj. De fleste eksisterende modeller 20

21 tager udgangspunkt i beskrivelse af nogle af elementerne, men ikke dem alle på samme tid. Der er derfor et behov for en grundig evaluering af hvilke metoder, der skal anvendes til hvilke processer, og hvordan det hele skal kobles. Herudover stilles der krav til, hvordan en validering af en samlet model kan/skal opnås. 4.4 Vandbalance I den eksisterende JAGG model er der ingen form for vandbalance. På workshoppen mente gruppen, der arbejdede med emnet, at indarbejdelse af en vandbalance var nødvendig frem for den relativt simple tilgang, som JAGG har i dag, hvor al nettonedbør rutes til det magasin, man regner på. En måde at gøre dette på ud fra en overordnet betragtning kan igen være at anvende typologier baseret på Danmarksmodellen eller lignende. Egentlige vurderinger af nettonedbøren på mere lokalskala kan opnås ved opstilling af egentlige hydrologiske modeller på oplandsskala. Afhængig af hvor sofistikeret en tilgang man vælger, kan en anvendelse af vandbalancer i JAGG gå fra at kunne inkorporeres forholdsvist simpelt til at blive meget kompliceret. En analyse af mulighederne og den forbedring af estimatet på risikoen, der opnås, vil være nødvendig for at fastlægge den rigtige strategi for implementeringen. 4.5 Validering af model På grund af de usikkerheder der ligger i de forskellige modelbeskrivelser af de mange forskellige processer, som er nævnt i de foregående afsnit, mente gruppen på Workshoppen, at en egentlig validering af de matematiske beskrivelser med data fra en eller flere cases var påkrævet. Miljøstyrelsen har den opfattelse, at modelbeskrivelser der skal indarbejdes i en JAGG revision i størst muligt omfang skal være verificeret fra felt- eller laboratorieforsøg udført tidligere, eventuelt i forbindelse med udviklingen af selve koden. En egentlig verificering af modeller ligger efter Miljøstyrelsens opfattelse uden for det indeværende projekt. 4.6 Indkomne forslag der ikke blev behandlet på workshoppen I forhold til den vertikale transport kom workshoppen godt rundt om de problemstillinger, der er knyttet til den vertikale transport. Watertech m.fl. har udover de processer, der blev diskuteret stillet forslag til at indarbejde et værktøj til beskrivelse af fluxen igennem den umættede zone, dette vil indgå i de videre forløb med revision af JAGG. I forlængelse af dette har der også været stillet forslag om at kunne opstille en massebalance i forbindelse med nedsivningen, dette indgår også i den videre vurdering. 21

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig Bagatelgrænser Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 1/18 Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon Nina Tuxen, Orbicon Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS Henriette Kerrn-Jespersen, Region

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009

Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009 Find dig selv http://www.geomatic.dk/find+dig+selv eller på vores professionelle vaskehal: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/ Og vil du høre mere? marketing- og kommunikationschef Hans Ravnkjær Larsen

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

En meget kort introduktion til R på polit

En meget kort introduktion til R på polit En meget kort introduktion til R på polit Sebastian Barfort sebastian.barfort@econ.ku.dk Indhold 1 Introduktion 1 2 R som lommeregner 2 3 Tabeller, grafer og estimation 6 4 Økonomiske figurer 11 1 Introduktion

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014 SAS2WPS Workshop! Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150 Copyright UniQcus 2014 Torben Christensen 17 years with SAS institute (starting okt85)

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere