Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016"

Transkript

1 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016

2

3 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november kontor J.nr.: Revisionsområder Ved revisionen har vi gennemgået følgende områder: Chefers løn- og ansættelsesvilkår vurderes som ikke helt tilfredsstillende. Nyansættelser i koncerncentrene og sekretariatet vurderes som tilfredsstillende. Disponering vurderes som tilfredsstillende. Revisionen er gennemført ved gennemgang af materiale, interviews og en stikprøve af personalesager, der er udvalgt ud fra en væsentligheds- og risikobetragtning. Områderne chefers løn- og ansættelsesvilkår samt disponering omfatter hele regionen, mens nyansættelser kun omfatter koncerncentrene og sekretariatet. I. Chefers løn- og ansættelsesvilkår Rigsrevisionen har gennemgået 52 chefers løn- og ansættelsesvilkår for at vurdere, om de lever op til overenskomster og andre aftaler på området. Ud af disse er 11 ansat på kontrakt, 30 er ansat på åremål, 5 er ansat på overenskomstvilkår og 6 er tjenestemænd. Revisionen viste, at løn- og ansættelsesvilkårene for de overenskomstansatte og tjenestemændene generelt lever op til overenskomster og andre aftaler på området, mens dette i flere tilfælde ikke gælder for de kontraktansatte. Det følgende omfatter afsnittene kontraktansættelser og åremålsansættelser. Kontraktansættelser Rigsrevisionen har gennemgået Region Hovedstadens anvendelse af kontraktansættelser. Regionen har oplyst, at der i øjeblikket er 52 chefer ansat på individuel kontrakt efter Rammeaftale om kontraktansættelse. Det fremgår af Retningslinjer for chefløn i Region Hovedstaden, at individuelle kontrakter kan anvendes til forskellige typer af administrative- og lægelige chefstillinger. BOKS 1: Rammeaftale om kontraktansættelse, aftale for chefer og aftale om lokal løndannelse. Rammeaftale om kontraktansættelse er en kollektiv aftale, og de omfattede stillinger aflønnes i henhold til aftale for chefer, jf. 3, stk. 1. Herudover ydes et løntillæg på 20 % til regionsdirektøren og 15 % til øvrige chefer, jf. 3, stk. 2. Det fremgår af 2 i aftale for chefer, at regionsdirektørens løn er sammensat af lønnen på løntrin 55+ samt 2 pensionsgivende tillæg på henholdsvis kr. og kr. årligt (31. marts 2000 niveau). Øvrige chefers løn er ligeledes sammensat af et løntrin samt centralt aftalte tillæg. Alle chefer,

4 bortset fra regionsdirektøren, er desuden omfattet af aftale om lokal løndannelse, der giver mulighed for at forhandle funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Det fremgår videre af rammeaftalens 9, at der er mulighed for at veksle løntillægget til andre elementer. Ifølge Danske Regioner skal chefernes kontrakttillæg reduceres med 0,75 % for forbedret opsigelsesvarsel, 0,50 % for ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør, og 0,25 % for efterløn til børn under 21 år i stedet for til børn under 18 år. Rigsrevisionen har gennemgået kontrakter for 11 chefer, der er ansat på individuel kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse. Det fremgår af kontrakterne, hvordan lønnen er sammensat i form af løntrin og tillæg, hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstillende. I 9 af de 11 individuelle kontrakter er der aftalt forbedret opsigelsesvarsel, og i 8 af disse, er der også aftalt vilkår for fratrædelsesgodtgørelse, der er gunstigere end i rammeaftalen. I 8 af de 9 kontrakter, hvor der er aftalt forbedrede vilkår, er der ikke foretaget en reduktion i kontrakttillægget. I 2 af de 8 sager er der vedlagt et notat fra november 2015, hvor det fremgår, at den indgåede kontrakt udgør et samlet aftaleresultat, hvor lønniveauet er afvejet i forhold til niveauet for fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel og kontrakttillæg. I 2 andre sager er der vedlagt et notat fra november 2015, hvor det fremgår, at den indgåede kontrakt udgør et samlet aftaleresultat, hvor lønniveauet er afvejet i forhold til de øvrige vilkår og videre, at relevant ansættelse i Region Hovedstaden forud for kontrakten danner grundlag for forlænget opsigelsesvarsel samt beregning af fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af uansøgt afsked. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der ved overgang til kontraktansættelse for allerede ansatte medarbejdere fortsat skal fradrages for forbedret opsigelsesvarsel på over 6 måneder, da dette er en forbedring i forhold til funktionærlovens vilkår. Det samme gælder for beregning af fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af ansøgt afsked. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at der i 8 ud af 9 tilfælde ikke er fradraget i kontrakttillægget, jf. rammeaftalens 9. Region Hovedstaden bør sikre, at der fradrages i kontrakttillægget, hvis der aftales forbedrede vilkår. Region Hovedstaden har oplyst, at fremadrettet anvendes fradrag i tillægsprocenten for forbedret opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse ved alle kontraktansættelser. Åremålsansættelser Der er 118 ansatte chefer på åremål i Region Hovedstaden. Rigsrevisionen har gennemgået ansættelsesvilkårene for 30 ud af de 118 åremålsansatte chefer, heraf er 11 chefer ansat i henhold til Aftale vedrørende lægelige chefer. De 19 øvrige chefer er ansat i henhold til Aftale for chefer. Gennemgangen viste, at for 4 ud af de 11 chefer ansat i henhold til Aftale vedrørende lægelige chefer følger løn- og ansættelsesvilkår aftalens protokollat nr. 2., men for 7 ud af de 11 chefer bliver forskellige bestemmelser i protokollatet ikke fulgt. I 5 af disse kontrakter er der aftalt et åremålstillæg på hhv. 20 % og 25 %, mens det fremgår af protokollatet, at åremålstillægget fastsættes til 15%. De 5 chefer får mellem ca kr. og kr. om måneden i åremålstillæg. Hvis protokollatets bestemmelser var blevet fulgt havde de fem chefer fået mellem ca kr. og kr. om måneden i åremålstillæg. Region Hovedstaden har oplyst, at de 5 sager er uden tilbagegangsstilling, og følger Delegationsramme vedr. ledende overlæger mv. fra marts 2008, hvor det fremgår, at der er mulighed for at ansætte overlæger/klinikchefer på åremålsvilkår med åremålstillæg på indtil 15 % med tilbagegang og indtil 25 % uden tilbagegang efter konkret vurdering. Det betyder, at regionen har delegeret kompetencen til hospitalsdirektionerne, som kan indgå åremålsvilkår, som er gunstigere end det er forudsat i aftalegrundlaget. I 2 ud af de 7 kontrakter er der aftalt en åremålsperiode på 5 år, selvom det fremgår af protokollatet, at åremålsperioden fastsættes til 6 år. Region Hovedstaden har oplyst, at fejlen i

5 3 det ene tilfælde er blevet rettet umiddelbart inden tiltrædelsen. I 2 andre af de 7 kontrakter, er der aftalt forlængelse af åremålsansættelsen, selv om det ikke fremgår af protokollatet, at forlængelser er muligt. Revisionen viste yderligere, at det i 3 af de 7 åremålskontrakter, hvor aftalens protokollat nr. 2 ikke bliver fulgt, ikke fremgik, om der ved åremålets udløb ville blive udbetalt et fratrædelsesbeløb eller ej. Der er som udgangspunkt knyttet en tilbagegangsstilling til åremålsansættelsen i henhold til protokollat nr. 2, og dermed kan der ikke udbetales fratrædelsesbeløb i forbindelse med åremålets udløb. I de 3 kontrakter er der imidlertid ikke givet et skriftligt tilsagn om en tilbagegangsstilling. Region Hovedstaden har oplyst, at ansættelsen i henhold til protokollat nr. 2 indebærer en tilbagegangsstilling som overlæge, og at dette ikke behøver at fremgå af lønaftalen. Rigsrevisionen finder, at når Region Hovedstaden både anvender protokollatet og rammeaftale om åremålsansættelse i sager hvor protokollatet forudsættes anvendt, kan der opstå tvivl om, hvilke vilkår der er gældende for ansættelsen. Rigsrevisionen finder derfor, at væsentlige ansættelsesvilkår som tilbagegangsstilling altid bør fremgå af ansættelseskontrakten. Andelen af åremålsansættelser blandt chefer i Region Hovedstaden er væsentlig højere end i de øvrige regioner. Region Hovedstaden har oplyst, at praksis omkring ansættelse på åremål blev ændret i 2013, hvor ansættelsesformen blev søgt begrænset. Det fremgår af regionens nuværende retningslinjer fra 2014, at regionen som hovedregel anvender almindelig overenskomstansættelse eller ansættelse på kontraktvilkår. Åremålsansættelse uden tilbagegangsstilling kan alene anvendes efter forudgående konkret godkendelse af koncerndirektionen i regionen. Region Hovedstaden har oplyst, at antallet af åremålsansættelser er nedbragt siden 2013 fra i alt 171 til 118 i Antallet af åremålsansættelser med tilbagegangsstilling er reduceret fra 83 til 74, og antallet af åremålsansættelser uden tilbagegang er reduceret fra 88 til 44. Samtidig er antallet af kontraktansættelser steget fra 1 til 52 i samme periode. Region Hovedstaden har også oplyst, at åremålsansættelse med tilbagegangsstilling omkostningsmæssigt ligger på niveau med kontraktansættelse. Ingen af disse ansættelsesformer indeholder fratrædelsesbeløb og tillægsprocenten er den samme (15%). Som følge af det lægelige karrieremønster vurderer regionen, at åremålsansættelse med tilbagegangsstilling derfor er hensigtsmæssig, når en læge ønsker at kunne vende tilbage til klinikken efter en periode i en chefstilling. Det er regionens vurdering, at den konstaterede udvikling er tilfredsstillende, da åremålsansættelser uden tilbagegang er den mest omkostningstunge ansættelsesform på grund af fratrædelsesbeløb og høj åremålstillægsprocent. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Region Hovedstadens tidligere praksis med at ansætte chefer på åremål med et højere åremålstillæg og med aftalt fratrædelsesbeløb, har betydet, at regionen har udbetalt ca. 16,7 mio. kr. i fratrædelsesbeløb til åremålsansatte og 48,6 mio. kr. i åremålstillæg i perioden 1. januar 2015 til 31. august Region Hovedstaden vurderer, at den nuværende praksis er mere hensigtsmæssig end den tidligere praksis, da åremålsansættelser med fratrædelsesbeløb og med høj tillægsprocent er en omkostningstung ansættelsesform. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Region Hovedstaden har ændret praksis. Konklusion Rigsrevisionen vurderer, at løn- og ansættelsesvilkår for chefer generelt lever op til overenskomster og andre aftaler. Det er dog Rigsrevisionens vurdering, at der i forhold til kontraktansættelser er forhold, som ikke er i overensstemmelse med reglerne. Dette finder Rigsrevisionen ikke helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder, at:

6 Region Hovedstaden bør sikre, at der fradrages i kontrakttillægget, hvis der aftales forbedrede kontraktvilkår. Der i ansættelseskontrakter hvor både protokollatet og rammeaftale om åremålsansættelse finder anvendelse, bør fremgå væsentlige ansættelsesvilkår som tilbagegangsstilling, da der ellers kan opstå tvivl om, hvilke vilkår der er gældende for ansættelsen. II. Nyansættelser i kocerncentrene og sekretariatet Rigsrevisionen har vurderet om Center for HR s administration af nyansættelser i koncerncentrene og sekretariatet er tilrettelagt med tilfredsstillende forretningsgange og interne kontroller og understøtter, at medarbejderne får korrekt løn og pension. Rigsrevisionen har desuden udtaget en stikprøve på 9 nyansættelser i ikke-ledende stillinger i koncerncentrene og sekretariatet for at efterprøve, om bestemmelser i overenskomster og andre aftaler bliver fulgt. Personalesager Der er personalesager for alle ansatte, og gennemgangen af sagerne viste, at de generelt er veldokumenterede. Gennemgangen af sager udtaget i stikprøven viste desuden, at Region Hovedstaden udarbejder fyldestgørende notater og gemmer s som dokumentation i sagerne, hvilket giver mulighed for at følge sagsgange og trufne beslutninger i de konkrete sager. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. Stillingsopslag Den stikprøvevise gennemgang af sager har vist, at ledige stillinger opslås i overensstemmelse med reglerne på området. Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakterne indeholder fyldestgørende oplysninger om ansættelsesvilkår og opfylder kravene i ansættelsesbevisloven. Der er udarbejdet standardbreve og formularer, og der er it-systemer, som understøtter hele ansættelsesprocessen. Den stikprøvevise gennemgang viste, at nyansatte medarbejdere i Koncerncentrene og Sekretariatet modtager korrekt løn og pension. Anciennitetsberegning Anciennitetsberegning er foretaget med udgangspunkt i afsluttet uddannelse og tidligere beskæftigelse. Anciennitetsberegningen er dokumenteret på de gennemgåede personalesager. Funktionsadskilt kontrol Gennemgangen viste, at Region Hovedstaden foretog funktionsadskilt kontrol ved nyansættelser, og at dokumentation i form af kontrol-mail var arkiveret på samtlige af de gennemgåede sager. Konklusion Det er Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller i Center for HR understøtter, at nyansatte medarbejdere i ikke-ledende stillinger i koncerncentrene og sekretariatet får korrekt løn og pension. Den stikprøvevise gennemgang af personalesager viste, at bestemmelser i overenskomster og andre aftaler blev fulgt.

7 5 III. Disponering Rigsrevisionen har undersøgt, om Region Hovedstaden har dækkende beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere på lønområdet. Derudover har Rigsrevisionen på baggrund af de gennemgåede sager efterprøvet, om udbetalingerne er godkendt af en dertil bemyndiget. Gennemgangen er foretaget på baggrund af Kasse- og regnskabsregulativet, retningslinjer for chefløn i Region Hovedstaden, delegationsrammer samt notater og referater fra regionsrådsmøder og koncerndirektionsmøder. Disponering af udgifter skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder bevillingerne er givet. Det fremgår normalt af regnskabsinstruksen, hvem der har disponeringsret på de forskellige områder, og dermed kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for regionen, herunder også disponeringsret over lønudgifter. Rigsrevisionen kan konstatere, at det fremgår af Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ, at Regionsrådsformanden og regionsdirektøren har dispositions- og anvisningsbeføjelser i forhold til samtlige indkøb af varer og ydelser, øvrige udgifter og samtlige indtægter, og at disse beføjelser kan delegeres. Region Hovedstaden har oplyst, at regionsrådet den 21. januar 2014 har godkendt, at regionsrådet delegerer kompetence til administrationen, herunder til ledelsen af det enkelte hospital og det enkelte center. Den delegerede kompetence omhandler retten til at træffe beslutninger inden for budgettets rammer og inden for de godkendte bevillingsniveauer vedr. den løbende sædvanlige drift af regionens hospitaler, virksomheder og øvrige administration. Delegationsrammen for centerchefer, centerdirektører, ledende overlæger og klinikchefer er givet i Retningslinjer for chefløn i Region Hovedstaden. Det er hospitalet, der har forhandlingskompetencen og kan godkende lønniveauer inden for delegationsrammen. For chefstillinger i koncerncentrene og virksomhederne fremgår delegationsrammerne ikke af retningslinjerne, men det fremgår af referater fra koncerndirektionsmøder, at delegationsrammen er den lønstruktur de nuværende chefer bliver aflønnet efter, og det er som udgangspunkt Center for HR der kan disponere inden for delegationsrammerne. For regionsdirektøren, koncerndirektører, hospitalsdirektører og vicedirektører fremgår det af retningslinjerne, at det er Center for HR, der har forhandlingskompetencen, men det fremgår ikke, om Center for HR har en delegationsramme at disponere inden for. Derudover har Region Hovedstaden oplyst, at når det i Retningslinjer for chefløn i Region Hovedstaden bliver beskrevet, at hospitalet har forhandlingskompetencen, så er det hospitalets HR afdeling, der udarbejder lønaftalen med mandat fra hospitalsledelsen, og det samme gælder for Center for HR, der altid har en korrespondance med koncerndirektionen, der godkender lønniveauet, inden en aftale om løn indgås. Revisionen viste, at lønudgifter i forbindelse med stillinger på ledelseniveau generelt er disponeret korrekt i henhold til de interne retningslinjer. Dog dokumenteres relevant korrespondance med koncerndirektionen og hospitalsledelserne ikke konsekvent. Rigsrevisionen finder, at godkendelsen af lønudgiften fra koncerndirektionen og hospitalsledelsen altid bør dokumenteres på sagen, så det fremgår, at den dispositionsbemyndigede har taget stilling til, hvordan lønmidlerne skal anvendes. Det er Rigsrevisionens vurdering, at det ikke fremstår helt klart, hvem der er bemyndiget til at godkende cheflønninger, hvilket blandt andet skyldes, at delegering af dispositionsbemyndigelsen i forhold til løn både fremgår af retningslinjer, notater, referater, delegationsrammer mv. Rigsrevisionen finder, at delegeringen bør forenkles, så det fremgår klart, hvem der er bemyndiget til at disponere, og inden for hvilke delegationsrammer de dispositionsbemyndigede kan godkende løn.

8 For ansatte i ikke-ledende stillinger, har revisionen vist, at der generelt ikke er beskrivelser af hvem der kan disponere lønudgifter. Vi har modtaget et delegationspapir fra ét koncerncenter, der dog ikke beskrev hvilke medarbejdere, der har fået delegeret bemyndigelsen til at disponere løn. Det har derfor ikke været muligt for Rigsrevisionen at efterprøve, om udbetalingerne er godkendt af en dertil bemyndiget, hvad angår nyansættelser af medarbejdere i ikke-ledende stillinger. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder, at Region Hovedstaden bør formalisere delegeringen af disponeringsret på lønområdet for de ikke-ledende stillinger, så det tydeligt fremgår, hvem der kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for regionen. Det er Rigsrevisionens vurdering, at dette med fordel kan ske i Kasse- og regnskabsregulativet eller i supplerende beskrivelser til regulativet. Konklusion Det er Rigsrevisionens vurdering, at det ikke fremstår helt klart, hvem der er bemyndiget til at godkende løn for de ledende stillinger, hvilket blandt andet skyldes, at delegering af dispositionsbemyndigelsen både fremgår af retningslinjer, notater, referater, delegationsrammer mv. Desuden mangler der beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere over lønudgifter for de ikke-ledende stillinger. Revisionen viste, at lønudgifter i forbindelse med stillinger på ledelseniveau generelt er disponeret korrekt i henhold til de interne retningslinjer. Hvad angår nyansættelser i de ikkeledende stillinger har det ikke været muligt for Rigsrevisionen at efterprøve, om udbetalingerne er godkendt af en dertil bemyndiget, da der generelt ikke er beskrivelser af hvem der kan disponere lønudgifter. Rigsrevisionen finder, at: Godkendelsen af lønudgiften fra koncerndirektionen og hospitalsledelsen altid bør dokumenteres på sagen, så det fremgår, at den dispositionsbemyndigede har taget stilling til, hvordan lønmidlerne skal anvendes. Delegeringen bør forenkles, så det fremgår klart, hvem der er bemyndiget til at disponere, og inden for hvilke delegationsrammer de dispositionsbemyndigede kan godkende løn. Region Hovedstaden bør formalisere delegeringen af disponeringsret på lønområdet for de ikke-ledende stillinger, så det tydeligt fremgår, hvem der kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for regionen.

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i april-juni 2016 12. kontor J.nr.: 10567 Revisionsområder Ved revisionen har vi gennemgået

Læs mere

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer 12/2016 Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Februar 2017 114.6 22.480 908 12 / 2016 Beretning

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-8939 Doknr. 461321 Dato 28-04-2017 Vedrørende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2017 Til Fælleskommunale selskaber, att.: Formanden for bestyrelsen og kommuner, att.: Personalechefen Dato: 24. marts 2017 Sags ID: SAG-2015-03442 Dok.

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat.

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Dato: 26. marts 2018 Sagsnr. 2018-0097721 Bestilling fra tidligere borgmester Ninna Thomsen af notat om lønbånd og aflønning

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer Side 1 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK Kommunal Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DJØF INGENIØRFORENINGEN, IDA HK KOMMUNAL RAMMEAFTALE om kontraktansættelse af chefer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT**

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2017

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2017 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2017 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i marts-juni 2017 12. kontor J.nr.: 46191 Indledning Rigsrevisionen har udført lønrevision

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag FV Forhandlingsfællesskabet (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Kendelse. faglig voldgiftssag FV Forhandlingsfællesskabet (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2018.0157 Forhandlingsfællesskabet (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening (advokat Jørgen Vinding) 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår beregningen

Læs mere

Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring

Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring Punkt 10. Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring 2018-014675 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at ansættelsesformen for niveau 1-chefer (kommunaldirektør,

Læs mere

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. januar 2016 Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune 1. Resume SF har fremsat et beslutningsforslag vedrørende stop

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06)

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk DATO : 1. maj 2009 Statsforvaltningen Sjælland KLN.NR. : 04002, 84700 - KLN146/ Dronningensgade

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN OG 22.02.1 Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere

FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1.

FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1. Side 1 af 6 FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1. JANUAR 2007 Forhåndsaftalen gælder fra 1. januar 2007. Forhåndsaftalen

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2019 Cirkulære af 10. juli 2019 Modst. nr. 060-19 J.nr. 2017-38 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme, som hvis den kontraktansatte

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Anvendelse af lønværktøj

Anvendelse af lønværktøj Anvendelse af lønværktøj Lønværktøj Med indgåelse af OK18 er der blevet introduceret en ny lønstruktur, der bl.a. omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse. På DEG s hjemmeside, under punktet

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles bund 3F Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Forvaltning af chefaftalen fra OK18

Forvaltning af chefaftalen fra OK18 Forvaltning af chefaftalen fra OK18 Indhold 1. Indledning... 1 2. Den lokale forvaltning af chefaftalen... 2 3.1. Teknisk indplacering... 3 3.2. Normallønsområdet... 4 3.3 Oplysninger om lønforhold for

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3. Pension

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2019 Cirkulære af 27. marts 2019 Modst. nr. 012-19 PKAT nr. 0074 J.nr. 2018-5827 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indledning og kontakt... 3 Overenskomstresultatets omfang... 3 CFU forliget... 3 DTS forliget... 3 Periode og

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.)

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 17. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister & økonomer) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CII 19. januar 2018 AFTALE Mellem Grønlands Selvstyre og Djøf om løn og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side Side

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) Cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) 2019 Cirkulære af 28. juni 2019 Modst. nr. 044-19 PKAT nr. 617, 618 J.nr. 2019-2913 Dataark PKAT med

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019 Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse Juni 2019 Indhold 1. En ny karrierevej for akademikere i staten 4 1.1 En ny stillingskategori

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

O.18 10/2018 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune

O.18 10/2018 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere