for Løgumkloster Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Sogn 16 april - maj - juni - juli 2015

2 Forsidebillede Nyt fra menighedsrådet Cisterciensernes kirker var strenge og simple, hvad angår udsmykning. Kravene herom var tydeligt omtalt i ordenens forskrifter. Men i tidens løb blev der slækket på de strenge krav, og forbuddene overholdtes ligeså lidt i, som andre steder. Malede og træskårne billeder af hellige mænd og kvinder, og flere af hvælvingerne var dekorede med kalkmalerier. Den ældste malede udsmykning i kirke findes i østkapellet nærmest syd for højkoret, hvor den vestlige hvælving er prydet med en roset. Omkring slutstenen er der med rødbrune farver malet et palmet-agtigt ornament i hver af hvælvingens fire kapper. Dekorationen, der er udført i kalkfarve, skønnes at stamme fra ca og går altså tilbage til Bis - kop Egers tid, da kirkens østparti fuldførtes. Yngre, helt gotisk, er de kalkmalede dekorationer i midt-skibets to store hvælvinger. Ribberne er kvadrerede, og i østhvælvingens kapper udgår der fra hver af de fire side ribber, i hele deres længde, en række af stængler med trekløverblade. Dekorationerne er fra første halvdel af det 14. århundrede. Den Franske Lilje, som er placeret på væggen i midt skibets nordvæg, og en rytter med sværd i hånd, antageligt Sanct Jørgen, som er på den anden pille fra vest i midtskibets søndre side, er kalkmalerier fra det 15. århundrede. Povl Søndergaard Menighedsrådet har afholdt 4 møder siden menighedsrådsvalget i november måned. Konstituerende møde den 24. november og ordinære møder den 9. december, 6. januar og den 5. februar. Ved begyndelsen af et nyt menighedsrådsår er der altid forskellige formaliteter, som skal ordnes, bl.a. godkendelse af forretningsorden og vedtægter samt vedtægter for formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, sekretær og stående udvalg. Efter et valg er der yderligere nogle formaliteter, som skal være i orden, bl.a. de nyvalgtes underskrivelse af menighedsrådsløftet. Det blev besluttet, at det til rådighed værende beløb vedr. honorarer til de 4 førstnævnte obligatoriske poster fordeles ligeligt imellem dem. Ved februar mødet havde menighedsrådet besøg af Ribe Stifts HR- konsulent, som gav en nyttig orientering om, hvorledes man griber arbejdet an vedr. opmåling af de ansattes stillinger. Hensigten er at klarlægge om de ansattes normeringer svarer til det serviceniveau, som menighedsrådet ønsker sig ved kirke. I den forbindelse blev det besluttet ved møde i marts måned at nedsætte et personaleudvalg, som skal forestå dette arbejde, men primært være sparringspartner for kontaktpersonen. Udvalgene er konstitueret således: Gudstjenesteudvalg: sognepræsten - Elsemarie Dam-Jensen - Poul Skjølstrup Larsen - Dennis Bang Fick. Børne - unge udvalg: sognepræsten - Svend Rasmussen - Anne Brodersen - Dennis Bang Fick 2

3 Klosteraftenudvalg: Sten Haarløv - Elsemarie Dam- Jensen - Poul Skjølstrup Larsen. Diakoniudvalg: Kirsten Christensen - Britta Larsen - Sten Haarløv - Anne Brodersen. Udstillingsudvalg: Lone Muus - Britta Larsen - Sten Haarløv - Povl Søndergaard. Kirkens udvidede orgel vil ikke være spilbart til palmesøndag, men vil stå klar til den officielle indvielse den 14. juni Musikudvalg: Peter Langberg - Britta Larsen - Kirsten Christensen - Poul Skjølstrup Larsen - Elsemarie Dam-Jensen - Dennis Bang Fick. PR udvalg: Svend Rasmussen - Sten Haarløv - Peter Langberg - Povl Søndergaard. Repræsentant museet Holmen: Sten Haarløv. Repræsentant klokkespiludvalg: Peter Langberg Koordinator vedr. kirkekaffe: Lone Muus. Fra menighedsrådsformanden: ERFA-møder med provstiets menighedsrådsformænd opleves som særdeles nyttige og udbytterige. Ved disse møder udveksles erfaringer, og man drøfter fælles problematikker. Regnskabet for 2013 er godkendt i provstiudvalget. Kirkestatistikken for 2014 er blevet færdiggjort. Den fremviste et svagt vigende antal deltagere i de kirkelige aktiviteter, hvilket må betragtes som ubetydeligt, set i relation til, at aktiviteterne foregår i midlertidige fysiske rammer - pga. kirkens restaurering - og i relation til højskolens lukning. Se statistik på Kirkegårdslederen er nu kommet på GIAS, som er et system til administration af aftaler om vedligeholdelse af gravsteder. Dette er bl.a. en følge af, at opgaver, som tidligere er udført af kirkeværgen, nu er overført til en ansat medarbejder. kirkes bidrag til Kulturugen vil være en koncert den 3. november med Haderslev Domkirkes drengekor. 3

4 4 Fra sognepræsten: Skolernes deltagelse i RAMS projektet (skole - kirkeprojektet) har været en succes, ikke mindst deltagelsen i arrangementet i Ribe Domkirke, hvor en fyldt domkirke genlød af salmesang fra op mod 1000 skolebørn fra stiftets skoler ved hvert af arrangementerne. Rislumfonden har bevilget et beløb til Kingokorets medvirken ved højmessen Påskedag. Koret kommer fra Færøerne, og der venter menigheden en helt speciel oplevelse. Der er startet en teologisk læsekreds med 11 deltagere. Minikonfirmandunder - visningen er planlagt til start den Babysalmesangen er kommet rigtig godt i gang. Første gang var den 4. februar. Der er planlagt en højmesse d. 9. august med særlig hensyntagen til hørehæmmede. Gudstjenesten er arrangeret i forbindelse med et kursus på Refugiet. Der afholdes en gudstjeneste i kirken den 6. september for døvemenigheden i Syddanmark. Klosteraftenudvalget: Udvalget undersøger muligheden for at opnå tilskud fra Folkeuniversitetet til arrangementerne. Planlægningen af arrangementerne for er i fuld gang, og der kan forventes spændende foredragsaftener, samt to filmforevisninger. Menighedsrådets samarbejde med»den gamle biograf«: Hidtil har man givet en underskudsgaranti i forbindelse med forevisningen af to film i hver sæson. Nu har menighedsrådet besluttet i stedet at yde et tilskud til biografen på kr. årligt, fra budget 2016 at regne, mod at menighedsrådet / sognepræsten kan benytte lokalet i forbindelse med 6 arrangementer. - Lokalet er nemlig velegnet også til andre kirkelige aktiviteter end filmforevisninger - bl.a. arrangementer for børn og unge. Sognepræsten er kontaktperson, og forslag til bl.a. film og andre arrangementer drøftes i Klosteraften-udvalget og i B&U-udvalget i samarbejde. Menighedsrådets visioner og målsætning for : Der vil kun blive foretaget en mindre justering, som væsentligst går på sproglige redigeringer. Der planlægges en større revidering ved begyndelsen af næste valgperiode, om 2 år. Kirkens renoveringsprojekt: Tidsplanen overholdes, og arbejdet er nu inde i en afgørende slutfase frem imod ibrugtagelsen - Palmesøndag - den 29. marts, og genindvielses-

5 udvalget arbejder med udarbejdelsen af en introfolder om kirken, som skal være klar til indvielsen. Der er tilrettelagt et omfattende program for indvielsesfestlighederne med bl.a. en festuge i juni. Der vil blive tale om et overflødighedshorn af koncerter, udvidede aftensangstjenester, og aktiviteter som henvender sig til børn og unge. Kirkens udvidede orgel vil ikke være spilbart til palmesøndag, men vil stå klar til den officielle indvielse den 14. juni. I stedet benyttes flygel, kor orgel og trompet til at lede salmesangen og den øvrige musik ved gudstjenesten Palmesøndag. Efter mange overvejelser omkring hoveddøren, er det nu endelig vedtaget at den gamle hoveddør gen - anvendes, men at den sandsynligvis kommer til at fremstå i en lidt mørkere farvetone, foruden at den sænkes, så indgangen er i niveau med det ydre vindfang. Det høje trin forsvinder, hvilket vil gøre adgangsforholdene bedre for alle, ikke mindst gangbesværede og kørestolsbrugere. Menighedsrådet har godkendt nye lyseholdere til bænkene, hvor lysene er omsluttet af et glas for at forhindre utilsigtet ildspåsættelse. I øjeblikket undersøges det hvilke krav, der vil blive stillet fra myndighedernes side omkring den gamle orgelfacades videre skæbne. Der er ikke, i forbindelse med godkendelsen af den nye facade, blevet oplyst om den gamle facade skal deponeres, eller om den vil kunne sælges eller destrueres, hvorfor der er behov for en afklaring. Menighedsrådet har besluttet at altertavlen - som oprindelig er fra Jerne kirke - men som har haft sin plads i kirke i næsten 100 år, skal forblive i kirke. Der har været rejst forslag om at erstatte den med et enkelt krucifiks på alterbordet - helt i Cistercienserånd - men forslaget vandt nok gehør, men ikke flertal, i menighedsrådet, til trods for den fine intention. Kirken er ikke længere en Cistercienserklosterkirke, men en vanlig dansk folkekirke, så derfor forbliver altertavlen på sin vante plads, allerede fra Palmesøndag. Referater fra menighedsrådets møder kan løbende følges på kirkens hjemmeside Peter Langberg 5

6 Kirkefrokost Søndag den 26. april er der kirkefrokost, hvor alle er velkomne til en dejlig frokost og hyggeligt samvær i FUVs (TPC) bygninger, Kirkealle 2, umiddelbart efter højmessen. Det er igen Y s Men,, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier, som kun koster kr. 35 pr. person eksl. drikkevarer. Tilmelding senest onsdag den 20. april til kirken på telefon / eller på mail; 6 kirkes store renovering kirkes store renovering er gået ind i sin sidste fase. I 1997 tog det siddende menighedsråd den spæde start til tanker omkring bænke. Gavlene blev savet af de øverste bænke for at prøve på at gøre noget ved udsynet til alter og udsyn i forbindelse med koncerter. Dette var ikke det optimale, fandt man hurtigt ud af. I 2003 fremkommer organist Poul Skjølstrup Larsen med ønske om udvidelse af kirkens orgel. Udvidelsen foreslås finansieret af fondsmidler. I 2007 nedsættes et udvalg, som arbejder videre med projektet orgeludvidelse og udskiftning af bænke. Der udarbejdes et projekt, som fremsendes A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fondens arkitekt aflægger kirken et besøg for at gennemgå ideer og ønsker vedrørende projektet. Orgeludvidelsen pilles ud og videre sendes til Augustinusfonden. Jørgen Overbys tegnestue, Gram, udpeges som arkitekt på projektet, direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming, udpeges af A. P. Møller fonden til at følge projektet og sidder med i styregruppen. Et så omfattende projekt, som Kirke har været igennem, kræver omhyggelig forarbejde, og er også forbundet med mange følelser. Menighedsrådet er meget taknemmelig for de store donationer, vi har modtaget, uden dem ville det ikke have været muligt. A. P. Møller Fonden 11,9,- millioner til interiørdelen, Augustinus Fonden 7,5,- millioner til orgeludvidelsen, Ny Carlsberg Fonden 2,5,- millioner til dødedøren (hovedindgangen) og Per Kirkebyes kunstudsmykning. Siden 1. januar 2014 har forskellige håndværkere haft deres daglige arbejdsdag i kirken. Hver især har I, med stor omhu og på professionel vis, udført et fantastisk flot stykke arbejde, stor tak til jer alle. 15 måneder føltes som lang tid ud i fremtiden, da kirken lukkede 1. januar 2014, nu er vi snart i mål, og hverdagen i nye omgivelser, ved vi, I alle glæder jer til

7 Der har i hele perioden, hvor kirken har været lukket, været et rigtig godt samarbejde med henholdsvis Refugiet, som har lagt Havesalen til søndagens gudstjenester, og Nørre Løgum og Øster Højst Kirke til øvrige kirkelige handlinger konfirmationer, bryllupper og begravelser/bisættelser. Menighedsrådet takker for dette samarbejde. Kirkens personale har lagt stort værdifuldt arbejde og kræfter i at få tingene til at hænge sammen, søndag efter søndag er stole stillet op, for igen at blive stablet sammen efter gudstjenesten, altertavlen flyttet frem og tilbage. For vores kirketjener har dette været et kæmpe arbejde. Povl Søndergaards fortid som håndværker har været til stor gavn under hele renove - ringsprocessen, organisterne har måttet undvære deres orgel, men musikken er trods det blevet leveret på professionel vis, sognepræsten har med et spisebord som alter, en talepult som prædikestol og en altergang uden knæfald og næsten som ny ansat sognepræst fået udfordring. En meget varm tak til hele personalegruppen. 15 måneder føltes som lang tid ud i fremtiden, da kirken lukkede 1. januar 2014, nu er vi snart i mål, og hverdagen i nye omgivelser, ved vi, I alle glæder jer til. Menighedsrådet og personale glæder sig til, sammen med sognet, at genindvie kirken Palmesøndag d. 29. marts. Vi vil rigtig gerne, at man denne dag hejser flaget, og at vi alle kan glædes over en smuk ny lys kirke. Kirken vil ikke være helt færdig, orglet indvies d. 14. juni, hvor fondene vil være til stede. Også denne indvielsesdag bliver en festdag, efterfulgt af en uge med et overflødighedshorn af mu - sik. Britta Larsen Formand Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf eller Kirsten Louise Christensen, tlf Vågetjenesten menigheds vågetjeneste har været samlet og er klar. Har nogen i sognet brug for hjælp til vågning i hjemmet eller på Lindevang, så er vi klar. 9 frivillige er klar til at våge. Vågetjenesten har været i funktion. Og har pårørende brug for at sove lidt om natten, så er vågetjenesten klar. Døgnet rundt. Er der brug for vågning kan Sognepræst Sten Haarløv kontaktes Koordinator Mette Rosenberg Koordinator Kirsten Christensen Kirsten Christensen Diakoniformand Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen og Vågetjenesten. Den ligger forskellige relevante steder i byen

8 Påske og forår - og lidt fuglefløjt Forår og påske følges ad på vore breddegrader. Hvilket heldigt sammenfald! Det har mange digtere og komponister sat i ord og musik. I Højskolesangbogen»Jeg glemte måneders regn og slud, det var en glæde at komme ud, og glæden voksed sig stærk og stor, mens jeg gik tur på den hårde jord.«(lisbet Torp/Kurt Larsen) eller»luk døren op og se en jord det damper af, en diset skov og bagved den en isfri sø. Kig som en spætte ind i solens blanke blik og tak med musemund, fordi det ville tø.«(frank Jæger/ Tony Vejslev) Også den danske digter og præst Steen Steensen Blicher skrev om dette lykkelige sammenfald i sin digtcyklus Trækfuglene, en Naturkoncert (1838). Året før var den 56-årige digterpræst blevet ramt af en svær gigtsygdom, som lænkede ham til sengen i mere end tre måneder. Selv var han overbevist om, at han skulle dø. Men som ved et mirakel genvinder han kræfterne i januar 1838, og han, friluftsmennesket og jægeren, færdiggør nu sine digte i forårsmånederne. Naturkoncerten indledes med et præludium Sig nærmer tiden, da jeg må væk - som har mindelser om hans sygdom. Det næste digt er den kendte sang Det er hvidt herude, som slutter med de håbefulde ord:»kom sydvest, som frosten tvinger! Kom med dine taagevinger! Kom og løs den bundne jord!«(steen Steensen Blicher/Th. Laub) I en af de følgende sange anslår lærken dette håbsmotiv med sin sang:»der er han selv! Velkommen tusind Gange Min yndling, Du! som over vintervange tør vække foraarslyst.«når lærken melder sin ankomst, så ved vi, at foråret er i luften. Og når foråret er på vej, så er der heller ikke længe til påske! Så hvis vi skulle glemme 8

9 det, så minder håbets sanger, lærken, os om både forårets komme og påskens glædesbudskab. Hvilken heldig indretning, at naturen selv på denne måde synger for, når den vigtigste begivenhed i vores kirke skal fejres! Også påskens store salmedigter, Grundtvig, har i sine salmer ofte benyttet naturens egne forårsbebudere som symbol på det kristne evangelium, tænk blot på Påskeblomst! hvad vil du her eller hans gendigtning af den latinske påskehymne fra det 14. århundrede Opstanden er den Herre Krist, hvor englens besked til kvinderne ude ved graven beskrives med linien»som morgenlærken var hans røst«. Man kan også nævne en anden af Grundtvigs påskesalmer Som forårssolen morgenrød. Her sammenlignes menighedens lovprisning af påskens sejrsbudskab med fuglenes sangkor:»som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmandi påskemorgenrøde!«lad os glæde os til inden længe at tage Grundtvig og alle de andre digtere på ordet. Og synge påskens salmer. Til fuglenes akkompagnement. Glædelig påske! Sten Haarløv Når lærken melder sin ankomst, så ved vi, at foråret er i luften Grundlovsmøde 2015 i med Danmarks ambassadør i Paris, Anne Dorte Riggelsen, den 5. juni kl i slotsparken ved Kirke Også i år fejrer vi vores Grundlov - og 100 året for kvinders stemmeret til Folketing og Landssting på lige fod med mænd - med et stort GRUND- LOVSMØDE i. Årets Grundlovstaler er den danske ambassadør i Paris, cand. jur. Anne Dorte Riggelsen. Hun har i mange år arbejdet i den danske udenrigstjeneste og tiltrådte i 2009 posten som ambassadør i Paris. Hun har haft sin barndom og opvækst i Tønder og sagde straks ja til at være årets grundlovstaler. Klosterkoret vil også medvirke i år med sang, ligesom der traditionen tro vil være kaffebord og fællessange. Mødet begynder kl og slutter forventeligt kl. ca Der kan købes kaffe med kage à 40,- Velkommen til Grundlovsmøde! Arrangør: Borgerforeningen, Refugiet, Handels- og Håndværkerforeningen og Menighedsrådet. 9

10 Den sidste Slesviger og krigsudbruddet 1914 Højskolesangaften onsdag den 22. april i Kapitelsalen Foråret er kommet. Det vil vi fejre med at synge sammen fra Højskolesangbogen, bl.a. de mange gode forårssange! Sten Haarløv fortæller undervejs, og der bliver også mulighed for at foreslå sine yndlingssange. Organisten sidder klar ved flygelet. Som altid bydes på kaffe/te m.m. i pausen. Arr.: Menighedsrådet Nicolai C. Nielsen, der kaldte sig den sidste slesviger, er født i den 1. april 1848 som søn af hattemageren i Vestergade. Han blev præst og virkede i flere sønderjyske sogne men ikke i, selvom han følte et kraftigt tilhørsforhold til byen og dens oprindelige grundlæggere:»-jeg har hele tiden først og fremmest været én af min fødebys Fromme Hvide Brødre«. Han var grebet af pietismen og missionsbevægelsen - han blev Indre Missions første formand i Nordslesvig, og han kaldte sig slesviger, fordi han hverken ville være tysk eller dansk. Han respekterede øvrigheden, hvilket selvfølgelig trak ham over mod den tyske side, men han var stadig lydhør over for de danske ønsker, og han prædikede både på dansk og tysk. I 1909 lod han sig pensionere fra sit sidste kald i Tandslet og bosatte sig i Flensborg, men i 1911 lod han sig overtale til at tage præstegerningen i Bedsted på sig. Han var glad for dette præstekald - sognets størrelse svarede til hans kræfter, og han var glad for at han måtte»bo her i Brorsons gamle hjem, med mit sovekammer ud mod det gamle kloster, jeg gamle klosterbroder, som jeg er«. Bedsted ligger jo tæt på hans fødeby, så han har af og til besøgt. Også kort efter krigsudbruddet, som Jens Holdt har beskrevet det i Sønderjyske Årbøger 1958: Præsten får fat i sin feltkikkert for at se, om han på kirketårn kan få øje på den fane, som arbejderne ved den igangværende kirkerestaurering, før de forlod arbejdspladsen,»naglede til korset«med de ord:»die soll kein Russe herunterholen«. (Var man alligevel mest bange for russerne?). Nu måtte den blive på tårnet, til vinden havde sønderrevet den. Da Nielsen søndag den 9.8. gik til og nærmede sig byen, opdagede han den sort-rød-hvide fane vaje fra kirketårnet. Det fortaltes i byen, at tyskerne havde taget Lüttich, hvad hans broder Fritz stadfæstede.»tak, Herre«. Dagen efter gik han over i kirken.»jeg knælede ned på den gamle ligsten, der er fundet med korset på (i klosterets kapitelsal), og bad at Herren vilde lade England fortryde, hvad det gjør, at Danmark måtte holde fred med os, og at Tyskland måtte sejre over Rusland og Frankrig. Henne ved kalkmaleriet af Sct. Jørgen, hvor han hæver 10

11 sværdet mod dragen, bad jeg Herren, at han vilde nedstyrte de uretfærdige.» - Hvem det så vel var? -. Den 17. tog han igen til, til det berømmelige Batholomæus marked, men det var usselt i år. Broderen var syg og syntes lettet, da han gik. Han tog så ud til pastor Simonsen i Løgumgård, og de to præster gik sammen op på Vongshøj og har sikkert efter samtale om begivenhederne lagt deres hjerters tanker frem for en højere trone. Han gik så tilbage til, aflagde et besøg hos en bekendt, E. P., og søgte så over i sin»kjære kirke«, bad ved Sct. Jørgens billede Herren om at nedstyrte de ugudelige, og på den gamle bisps ligsten om»sejr for vore tropper, bad ved mine forældres grav«, gik til broderen, som ledsagede ham på vejen hjem hen mod Asset. Kort efter disse begivenheder stoppede han som præst i Bedsted, det havde været planlagt siden februar og havde altså ikke noget med krigsudbruddet at gøre. Igen bosatte han sig i Flensborg. Hans otium blev dog afbrudt af endnu et kortvarigt præstekald, denne gang i Oksenvad fra Han døde i Flensborg i 1932 og er begravet på»mühlenfriedhof«der. Vagn Lauritzen Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største - kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: Søndag den 5. april kl Fredag den 1. maj kl Søndag den 24. maj kl Læs mere på: http: 11

12 Status for interiør projektet i Kirke Februar 2015 ved Overbys tegnestue I kirken arbejdes der lige nu på højtryk for færdiggørelsen af samtlige arbejder til sogneindvielsen Palmesøndag den 29. marts. Alt inventar, gulve, bænke, stole, knæfald, trapper, pulpitur, lys, lyd, dør osv. er der lige nu ved at blive lagt sidste hånd på. Gulve og bænke De nye gulve er færdiglagt, slebet og gjort klar til montering af bænkene, som allerede står klar i kirken. I gulvene er der for hver fjerde gulvplanke indlagt konvektorriste til det nye varmesystem, flot bearbejdet af tømreren. I hver side af gulvene nede ved vestgavlen er to inspektionslemme, næsten usynligt, lagt i gulvet for fremtidig let adgang til varmegravene. I varmegravene er samtlige radiatorerne monteret, og der er indlagt udtag til et nyt centralstøvsugeranlæg. Bænkene i sideskibene er under udførelse ligesom gulve og bagvægge hertil. De nye lyse - og vaseholdere til bænkene er under produktion hos Okholm Lightning i Tønder. Pulpitur og ny spindeltrappe Udbygningen af pulpituret er færdiggjort. Et større arbejde med indlægning af en forstærket stål konstruktion er færdiggjort og skal sikre bæring af det nye, tolv tons tunge, udbyggede orgel. Hertil kommer to nye egetræs søjler med konsoller, der sammen med en ny langsgående bjælke bærer det nye fremspring af pulpituret. Som fundament til de nye søjler, er der lagt granitsten i teglstensgulvet. Den nye spindeltrappe, der giver direkte adgang til pulpituret, er færdiggjort og sat op. Trappen indklædes med lodret stående planker og åbningen udsmykkes med en dørhammer i eg, udskåret med en kølbue. I starten af februar genopsættes pulpiturfronten, og det nye gulv lægges. Inventar til pulpituret, som bænk og nodeskab er under udførelse. Orgelet Der arbejdes også for fuld styrke hos Marcussen og Søn i Aabenraa for at få de nye orgelhuse og orgelfacaden færdigt til påske. Dog vil kun det forreste hus, spillebord og facade stå færdigt, mens svelleværk og facadepiber først bliver genmonteret til den officielle indvielse i juni. Intonering af orglet vil dermed foregå i kirken i april og maj, så orgelet står spilleklar til den 14 juni. Indgangsportal og dør Arbejderne omkring indgangsportalen er i gang, og stenhuggerne har frigjort det gamle trin, som nu sænkes ned i gulvniveau. Der er skaffet en ny granitoverlægger i rød Bohus granit, passende til den øvrige granitsammensætning på søjler og sidestykker. 12

13 Efter flere lange overvejelser er det i overensstemmelse med arkitekter og menighedsråd, blevet besluttet at genindsætte den gamle dør. Derfor er den nu blevet demonteret og kørt på værksted for at gennemgå et mindre eftersyn. Indgangspartiet markeres med det nye tympanon i sort bronze, udformet af kunstneren Per Kirkeby, øverst, herunder overliggeren i granit, der sammen med sidestykkerne og det gamle dørtrin indrammer døren. Hvælvene i forhallen bliver hvidkalket, og der opsættes ny belysning på eksisterende placering, mellem de to hvælv, der både vil oplyse hvælv, tympanon, dør og belægning. Belysning De tre nye lysekroner er færdige og bliver monteret i løbet af februar. Det samme gælder de enkelte ringe til sideskibe og kapeller. I korsskærringen er alt scenariebelysning opsat og viser sig i skinner med påsat armaturer på murværket under hvælvene. De er forbundet til et større styresystem, så der i fremtiden kan laves adskillelige former for belysning til enhver lejlighed. Trappe til prædikestol, knæfald og øvrigt inventar Ligesom spindeltrappen til pulpituret står Schack Trapper i Skærbæk for den nye trappe til prædikestolen. De sidste detaljer er aftalt og med balustre, der forsølves samt håndliste i eg med en enkelt guldkannelering, kommer trappen til at indgå i samme formsprog og detaljering, som knæfaldet og det øvrige inventar. Knæfaldet udføres i et samarbejde mellem Okholm og snedkeren og samles i kirken. Der er foretaget istandsættelsesarbejder i teglgulvet og på trin i koret og klargjort til montering af det nye knæfald. Produktionen af de 150 nye stole til kirken er under afslutning sammen med salmebogsreoler og nummertavler. Alt i alt forløber arbejderne i og uden for kirken som planlagt og med den store aktivitet og det store engagement, der bliver lagt for dagen, ses der frem til en festlig indvielse. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de forskellige involverede i det store arbejde med fornyelse og istandsættelsen af Kirkes indre: Murer- og Tømrerfirmaet Jens Søndergaard Snedkerfirmaet Hjorte Snedker Værksted ved Henrik Groth VVS firmaet Belø Stenhugger Per Hermansen Glarmester Rolf Bohde El Centrum BJ Stillads Farvekonservator Bent Jacobsen Kalkkonservator Karsten V Larsen Isafrensning SSG Phonic Ear leverandør af lydanlæg Okholm Lightning - Ny belysning mv. Erco - Ny scenarie belysning Gunver Hansens Tegnestue - nyt lys koncept for kirken Marcussen og Søn - Udbygning af orgel samt nyt orgelhus og facade Menighedsrådsformand Britta Larsen Kirkeværge Paul Anton Martinussen Kasserer Lone Muus Sognepræst Sten Haarløv Organisterne Poul Skølstrup Larsen og Dennis Bang Fick samt hele kirkes menighedsråd og kirketjener Povl Søndergaard 13

14 Træsnit af Johannes Larsen Der er han selv! Velkommen tusind Gange Min Yndling, Du! som over Vintervange Tør vække Foraarslyst; Og, medens Frosten lukker Søens Bryst, Vil aabne mit med dine Jubelsange. Ak er det ei for tidligt dog, Du spaaer Om den saa inderlig forønskte Vaar? For tidligt jubilerer? Hvis vintren endnu een Gang triumpherer, Du vistnok for din Spaadom Utak faaer. Dog Nej! syng ligevel, du vakkre Digter! Du spaaer saa skjønt, om og din Spaadom svigter: Om af forsagte Sind Gaar alle Glæder ud - og Frygten ind, Du uforfærdet dog for Haabet figter. Ret saa, min Ven! i Vinterstorme just Man synger bedst om Somrens Zephyrpust. Af: St. St. Blicher, Trækfuglene, Lærken Skole-kirkesamarbejde I forbindelse med min ansættelse ved Kirke i 2009 blev en af mine arbejdsopgaver at styrke skolekirke samarbejdet i byen. Dette har resulteret i nogle meget fine forløb på hhv. Distriktsskolen og Friskolen, hvor jeg i undervisningstiden, og i samarbejde med skolens musiklærer, arbejder med sang og musik. Disse forløb ender altid med en afslutning i det store kirkerum. Et sådant samarbejde kaster mange gode sammenhænge Børnekor af sig, således er kirkens børnekor i dag besat med talentfulde piger og drenge, som i enten den ene eller anden kontekst har mødt organisten og derved lært noget om sang, musik og fællesskab. Nu står kirkens rum så atter næsten brugbart - dog i en ny og lysere form. Dette mener vi naturligt skal komme alle sognebørn til gode. Derfor vil skoleforløbet i år lede hen til en koncert i kirkens festuge i juni, hvor samtlige skoleklasser i byen bliver inviteret til kirkes børnekor er for aldersgruppen 3. til 6. klasse. I koret beskæftiger vi os med sange, dans, rytmer, noder og leg. Derudover har vi hyggelige pauser med frugt og saft. Koret ledes af kirkens organister, og øver tirsdag og onsdag kl i kirken. Man kan en koncert ledet af kirkens to organister samt sanger Katrine Skovmand Larsen. Skoleforløbet vil tage afsæt i en musikalsk forståelse/iscenesættelse af den russiske komponist Prokofievs musikeventyret Peter og Ulven. Ligeledes håber vi, at det bliver muligt at se orglet på nært hold inden koncerten i juni. NB! kirke er nu tilsluttet Skole - kirke samarbejdet i Ribe Stift, kaldet RAMS Dennis Bang Fick vælge at komme begge dage eller bare en af dagene. Koret medvirker med jævne mellemrum ved gudstjenester og koncerter.

15 Festuge Det er en stor glæde, blandt andet takket være en fin donation fra A. P. Møller og Hustru Chastines Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, at kunne præsentere et fornemt og rigt varieret koncertprogram i for - bindelse med gen åbningen af kirke. På selve genåbningsdagen, søndag den 29. marts, vil dygtige solister, kor og orkester fra Johann Sebastian Bachs hjemegn, Thüringen, fremføre hans store Johannespassion. Langfredag, den 3. april, er der, som altid passionskoncert. Denne gang med Faurés Requiem. Påskedag medvirker Kingokoret fra Færøerne både ved højmessen og ved et danskfærøsk kulturmøde om eftermiddagen. Se anden omtale. Anden del af kirkens genåbning finder sted i en festuge, begyndende med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl under ledelse af biskop Elof Westergaard. Ved denne lejlighed indvies det udbyggede orgel. Jens Rosendal skriver i samarbejde med Aksel Krogslund Olesen en ny salme, og komponisten Søren Birch skriver musik for kor, trompet, flygel og orgel til tekster, som Ester Bock har lavet til lejligheden. Om eftermiddagen opføres der uddrag af Hamlet med tilhørende orgelmusik og ballet. I hele festugen vil det emme af musik. Tirsdag og onsdag formiddag kommer børnehaverne og de mindre klasser til koncert under ledelse af sangeren Katrine Bach Skovmand. Her vil børnene kunne opleve den russiske komponist Prokofievs musikalske eventyr»peter og ulven«. Værket er oprindeligt skrevet for orkester, men her fremføres den i en firehændig orgelversion, som kirkens to organister, Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, spiller. Organist Dennis Bang Fick vil til lejligheden lave et forberedende forløb på Distriktsskolen, se anden omtale. Tirsdag den 16. juni om aftenen er det Ghita Nørby, der vil recitere teksten til Prokofievs eventyr. Ved koncerten medvirker desuden guitaristen Lars Hannibal. De to vil lave et H. C. Andersen program. Torsdag formiddag kommer de større klasser i kirken. Elsemarie Dam-Jensen fra Tønder museum vil fortælle om kirkens historie, og orglet udfordres i musik, der forhåbentligt kan fænge de ældre elever. Ugen afsluttes lørdag aften med festlig musik af Bach for fire baroktrompeter, barokorkester, sangsolister og kammerkorsangere fra Det Jyske Musikkonservatorium under led - else af Dennis Bang Fick i samarbejde med vores dygtige hustrompetist Niels Tilma. To prominente festivals vil i den kommende tid benytte kirken til koncerter. Den 7. maj arrangerer Baltic Festival en koncert med Den Danske Strygekvartet, en kvartet i verdensklasse, og søndag den 26. juli arrangerer Schleswig-Holstein Musik Festival en klezmerkoncert. 15

16 Koncerter Kingokoret Søndag den 29. marts kl Johann Sebastian Bachs Johannespassion Marietta Zumbült, sopran Ulrike Schneider, alt Damien Schmedje, tenor Peter Rembold, bas (Arier) Philipp Meierhöfer, bas (Jesus) Universitäts- und Studentenchor und Akademische Orchestervereinigung der Friedrich- Schiller-Universität Jena Sebastian Krahnert, dirigent: Entré kr. 100,- Fredag den 3. april kl Passionskoncert Gabriel Faurés Requiem Kor, solister og orkester Søren Schelling, baryton Dennis Bang Fick, dirigent Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Søndag den 5. april kl Kingokoret, Færøerne Tønderegnens folkedansere Færøsk/dansk kulturmøde: Kingosang, foredrag om Kingo,fællessang, visesang. Dansk folkedans og færøsk kædedans på Præstehøjskolens store plæne Fri entré Mandag den 4. maj kl Doppler Duo Monica Schmidt Andersen, blokfløjte Tina Christiansen, orgel og cembalo- Fri entré Torsdag den 7. maj kl Den Danske Strygekvartet Arr. Folk Baltica Entré Lørdag den 6. juni kl Kolding Kammerkor Dennis Bang Fick, dirigent Fri entré Kingokoret medvirker ved Påskedags gudstjeneste i kirke søndag den 5. april kl Kingokoret fra Færøerne:»De kunne stjæle vores kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de ikke tage fra os«. Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har lydt fra dengang, danske præster førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde eller forsvandt, og der var hverken noder eller orgler i de små bygder, så man sang efter hukommelsen fra fædre til sønner. Til gudstjenester, når man begravede en død, drog ud på det farefulde hav eller til fjelds for at røgte får. I Tjørnuvik forsvandt også kirken, for myndighederne 16

17 dansk med færøsk accent. En musikalsk raritet, der stadigt opleves som en levende hyldest til den Kingo, kun få danskere i dag kender. Hellmut Seifert Toftdahl besluttede i 1858, at den skulle bæres i småstykker over fjeldet til nabobygden Saksun. I Tjørnuvik fortsatte man så bare med at synge privat til gudstjenester rundt om i hjemmene. I 1937 fik man en ny kirke, og man fik et orgel, men ingen organist, så man fortsatte med at synge af karsken bælg. Bygden Tjørnuvik er den sidste, hvor man har værnet om denne forunderlige salmetone. Siden 2003 har de med stor succes besøgt Danmark hvert 3. år, og påsken 2015 bliver således deres 5. optræden i danske kirker, hvor de med stor succes har sunget såvel Odense og Viborg domkirker op, som små landsbykirker. I 2013 modtog de diplom fra Sunda kommune for deres engagement i at videreføre Kingosangen som en færøsk tradition og være seriøse ambassadører for danskfærøsk kulturudveksling. Det er denne forunderlige salmesang, du Påskedag kl kan høre under højmessen i kirke. Et bevægende musikalsk møde med den seriøse færøske kristendomstradition, sunget på gammelt Færøsk - dansk kulturmøde: Kl Påskekoncert i kirken ved Kingokoret. Her fortælles om den særlige fær øske sangtradition, hvor Kingo vil være i centrum. Der vil også være causeri og fællessang. Efter kirken er der færøsk - dansk kædedans og folkedans på plænen foran Præstehøjskolen anført af Kingokoret og Tønderegnens folkedansere. Men alle, der har lyst og energi, kan træde med i dansen! Ind i mellem bydes der på forfriskninger. Vel mødt. Sten Haarløv 17

18 Festuge - søndag den 14. juni til lørdag den 20. juni Søndag den 14. juni kl Koncert med indvielse af det udbyggede orgel Uddrag fra Hamlet med skuepiller, organist, balletdansere, koreograf, lystekniker. Hans Davidsson, orgel Henrik Jandorf, recitation Stayce Camparo, Gabriel Davidsson og Jonathan Davidsson, bevægelse og dans Stayce Camparo, Gabriel Davidsson og Jonathan Davidsson, koreografi NN, lys Ulrika Davidsson, assisten Entré kr. 100,- 18 Mandag den 15. juni Kl Årsafslutningskoncert med elever og lærere fra Kirkemusikskole Arrangør: Kirkemusikskole Fri entré Kl Udvidet aftensang Tirsdag den 16. juni Kl Udvidet aftensang Kl Præsentationskoncert af orglet med Sergei Prokofievs»Peter og ulven«samt eventyr af H. C. Andersen. Ghita Nørby, recitation Lars Hannibal, guitar Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, firehændigt orgel Entré kr. 100,- Torsdag den 18. juni Kl Udvidet aftensang Kl Koncert med lokale medvirkende. Klosterkoret, Vokalensemble, Tante Tuttes Knævarmere, Aksel Krogslund Olesen Fri entré

19 Sommerkoncerter Fredag den 19. juni Kl Udvidet aftensang Kl Orgelkoncert ved Poul Skjølstrup Larsen Charles Marie Widors 5. symfoni. Fri entré Lørdag den 20. juni kl Koncert på Refugium med operasangere der har deltaget i ugens masterclass med Tony Landy Arrangør: Refugium Kl Udvidet aftensang Kl Afslutningskoncert for festugen med Johann Sebastian Bachs Orkestersuite nr. 3 samt kantaterne 63 og 150. Festlig musik for fire baroktrompeter, barokorkester, sangsolister og kammerkorsangere fra Det Jyske Musikkonservatorium. Dennis Bang Fick, dirigent Entré kr. 100,- Onsdag den 1. juli kl Sommerkoncert Niels Erik Aggesen, orgel Musik af Duruflé, Guilmant, Reger og Franck Entré kr. 50,- Onsdag den 8. juli kl Sommerkoncert Dennis Bang Fick, orgel Niels Tilma, trompet Entré kr. 50,- Onsdag den 15. juli kl Sommerkoncert Vibeke Vanggaard, orgel Entré kr. 50,- Onsdag den 22. juli kl Sommerkoncert Det Sønderjyske Vokalensemble Dennis Bang Fick, dirigent Entré kr. 50,- Søndag den 26. juli kl David Orlowsky Trio Klezmermusik Arr. Schleswig-Holstein Musik Festival Entré Onsdag den 29. juli kl Sommerkoncert Poul Skjølstrup Larsen, orgel Musik af Alain, Franck og Younghi Pagh-Paan. Entré kr. 50,- Onsdag den 5. august kl Sommerkoncert Bine Bryndorf, orgel Entré kr. 50,- Onsdag den 12. august kl Sommerkoncert Christopher Herrick, orgel Entré kr. 50,- 19

20 Konfirmander 2015 Nu bliver det forår, og vi kan glæde os til konfirmationerne! I år bliver konfirmanderne fra Distriktsskolen konfirmeret fredag den 1. maj kl , og fra Friskolen ligeledes fredag den 1. maj kl Konfirmanderne fra Den Tyske Skole Pfarrbezirk Lügumkloster Konfirmation am Samstag 2 Mai um Uhr in der Klosterkirche zu Lügumkloster Ved Matthias Alpen Christina Marquardsen Petersen Åbenråvej 6, Casper Merrild Köpp Munkeparken 90, Emma Schmidt Garvergade 11, Jannick Corydon Marquardsen Assetvej 2, 20 konfirmeres lørdag den 2. maj kl Der vil være mulighed for at indlevere telegrammer på konfirmationsdagene i Kirkes Turistindgang fra kl , og der vil være vagt. Sten Haarløv Friskolen Ved Sten Haarløv Sofie Marie Lange Branderupvej 1, Fredrik Corydon Wichmann Fasanvej 6, Andreas Ellemann Broe Slotsgade 9, Magnus Fredensborg Jørgengårdsvej 35, Mie Christine Kragelund Møldamager 58, Elisabeth Krogh Skau Søndergade 6, Emil Nissen Ellum Bygade 21, Ellum Daniel Michelsen Hjejlen 72, Tønder Peter Svane-Christiansen Ribe Landevej 37, Haderslev Distriktskolen Ved Sten Haarløv Anne Cecilie Ahrenkiel Sølstedvej 8, Tønder Philip Dixen Lee Eggert Krusåvej 34, Alslevkro Emma Erichsen Hansen Østergade 7 A, Tobias Hansen Mølleparken 93, Thue Warncke Heisel Ved Dammen 38, Signe Larsen Lasota Lillegade 21, Daniel Trumpf Nielsen Gemmet 8, Bredebro Sara Nissen Klyden 29, Benjamin Kielsgaard Pedersen Møllevej 18, Løgumgaarde Mette Petersen Ved Dammen 60, Per Leonard van den Heuvel Kisbækvej 6, Camilla Bech Zimmermann Munkeparken 27, Mike Ringheim Blenstrup Nielsen Storegade 14 D, Maja Mikkelsen Andreasen Åkærvej 2, Heidi Hansen Nygade 5, Katrine Scheelke Allegade 30, Kevin Saarikivi Wagner Markedsgade 9 D 1, Marcus Clifford Sembler Åløkkevej 6, Cecilie Rindom-Andersen Mølleparken 372, Jesper Westergaard Munkeparken 88, Esben Fromsejer Kjærgaard Krusåvej 8, Martin Andresen Skansen 14, Ellum, Jonas Gregersen Eskildsen Visbjergvej 17, Visbjerg Michael Hattesen Dünnweber Mågevej 6, Karsten Walz Jensen Teltkrovej 1, Draved, Kasper Behrens Mathiesen Svalevej 4, Rasmus Bendesen Aaparken 12, Løgumgaarde, 6240 Jannick Andersen Elmealle 13,

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Dato: 2.10.2013 Blad nr. 31 Møde nr. 11 Formandens initialer: BH Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Deltagere: Mogens Birk, Bente Holst, Gurli

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 8 marts april maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet holdt konstituerende møde den 29. november, efter det netop afsluttede menighedsrådsvalg. Man konstituerede sig på flg.

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården. Karup Menighedsråd Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup Tlf. 2014 0896 Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 i Sognegården. Tilstede: Bærnholdt, Ingrid S. Elgaard, Laursen, Benny Nissen Raun,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere