for Løgumkloster Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Sogn 16 april - maj - juni - juli 2015

2 Forsidebillede Nyt fra menighedsrådet Cisterciensernes kirker var strenge og simple, hvad angår udsmykning. Kravene herom var tydeligt omtalt i ordenens forskrifter. Men i tidens løb blev der slækket på de strenge krav, og forbuddene overholdtes ligeså lidt i, som andre steder. Malede og træskårne billeder af hellige mænd og kvinder, og flere af hvælvingerne var dekorede med kalkmalerier. Den ældste malede udsmykning i kirke findes i østkapellet nærmest syd for højkoret, hvor den vestlige hvælving er prydet med en roset. Omkring slutstenen er der med rødbrune farver malet et palmet-agtigt ornament i hver af hvælvingens fire kapper. Dekorationen, der er udført i kalkfarve, skønnes at stamme fra ca og går altså tilbage til Bis - kop Egers tid, da kirkens østparti fuldførtes. Yngre, helt gotisk, er de kalkmalede dekorationer i midt-skibets to store hvælvinger. Ribberne er kvadrerede, og i østhvælvingens kapper udgår der fra hver af de fire side ribber, i hele deres længde, en række af stængler med trekløverblade. Dekorationerne er fra første halvdel af det 14. århundrede. Den Franske Lilje, som er placeret på væggen i midt skibets nordvæg, og en rytter med sværd i hånd, antageligt Sanct Jørgen, som er på den anden pille fra vest i midtskibets søndre side, er kalkmalerier fra det 15. århundrede. Povl Søndergaard Menighedsrådet har afholdt 4 møder siden menighedsrådsvalget i november måned. Konstituerende møde den 24. november og ordinære møder den 9. december, 6. januar og den 5. februar. Ved begyndelsen af et nyt menighedsrådsår er der altid forskellige formaliteter, som skal ordnes, bl.a. godkendelse af forretningsorden og vedtægter samt vedtægter for formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, sekretær og stående udvalg. Efter et valg er der yderligere nogle formaliteter, som skal være i orden, bl.a. de nyvalgtes underskrivelse af menighedsrådsløftet. Det blev besluttet, at det til rådighed værende beløb vedr. honorarer til de 4 førstnævnte obligatoriske poster fordeles ligeligt imellem dem. Ved februar mødet havde menighedsrådet besøg af Ribe Stifts HR- konsulent, som gav en nyttig orientering om, hvorledes man griber arbejdet an vedr. opmåling af de ansattes stillinger. Hensigten er at klarlægge om de ansattes normeringer svarer til det serviceniveau, som menighedsrådet ønsker sig ved kirke. I den forbindelse blev det besluttet ved møde i marts måned at nedsætte et personaleudvalg, som skal forestå dette arbejde, men primært være sparringspartner for kontaktpersonen. Udvalgene er konstitueret således: Gudstjenesteudvalg: sognepræsten - Elsemarie Dam-Jensen - Poul Skjølstrup Larsen - Dennis Bang Fick. Børne - unge udvalg: sognepræsten - Svend Rasmussen - Anne Brodersen - Dennis Bang Fick 2

3 Klosteraftenudvalg: Sten Haarløv - Elsemarie Dam- Jensen - Poul Skjølstrup Larsen. Diakoniudvalg: Kirsten Christensen - Britta Larsen - Sten Haarløv - Anne Brodersen. Udstillingsudvalg: Lone Muus - Britta Larsen - Sten Haarløv - Povl Søndergaard. Kirkens udvidede orgel vil ikke være spilbart til palmesøndag, men vil stå klar til den officielle indvielse den 14. juni Musikudvalg: Peter Langberg - Britta Larsen - Kirsten Christensen - Poul Skjølstrup Larsen - Elsemarie Dam-Jensen - Dennis Bang Fick. PR udvalg: Svend Rasmussen - Sten Haarløv - Peter Langberg - Povl Søndergaard. Repræsentant museet Holmen: Sten Haarløv. Repræsentant klokkespiludvalg: Peter Langberg Koordinator vedr. kirkekaffe: Lone Muus. Fra menighedsrådsformanden: ERFA-møder med provstiets menighedsrådsformænd opleves som særdeles nyttige og udbytterige. Ved disse møder udveksles erfaringer, og man drøfter fælles problematikker. Regnskabet for 2013 er godkendt i provstiudvalget. Kirkestatistikken for 2014 er blevet færdiggjort. Den fremviste et svagt vigende antal deltagere i de kirkelige aktiviteter, hvilket må betragtes som ubetydeligt, set i relation til, at aktiviteterne foregår i midlertidige fysiske rammer - pga. kirkens restaurering - og i relation til højskolens lukning. Se statistik på Kirkegårdslederen er nu kommet på GIAS, som er et system til administration af aftaler om vedligeholdelse af gravsteder. Dette er bl.a. en følge af, at opgaver, som tidligere er udført af kirkeværgen, nu er overført til en ansat medarbejder. kirkes bidrag til Kulturugen vil være en koncert den 3. november med Haderslev Domkirkes drengekor. 3

4 4 Fra sognepræsten: Skolernes deltagelse i RAMS projektet (skole - kirkeprojektet) har været en succes, ikke mindst deltagelsen i arrangementet i Ribe Domkirke, hvor en fyldt domkirke genlød af salmesang fra op mod 1000 skolebørn fra stiftets skoler ved hvert af arrangementerne. Rislumfonden har bevilget et beløb til Kingokorets medvirken ved højmessen Påskedag. Koret kommer fra Færøerne, og der venter menigheden en helt speciel oplevelse. Der er startet en teologisk læsekreds med 11 deltagere. Minikonfirmandunder - visningen er planlagt til start den Babysalmesangen er kommet rigtig godt i gang. Første gang var den 4. februar. Der er planlagt en højmesse d. 9. august med særlig hensyntagen til hørehæmmede. Gudstjenesten er arrangeret i forbindelse med et kursus på Refugiet. Der afholdes en gudstjeneste i kirken den 6. september for døvemenigheden i Syddanmark. Klosteraftenudvalget: Udvalget undersøger muligheden for at opnå tilskud fra Folkeuniversitetet til arrangementerne. Planlægningen af arrangementerne for er i fuld gang, og der kan forventes spændende foredragsaftener, samt to filmforevisninger. Menighedsrådets samarbejde med»den gamle biograf«: Hidtil har man givet en underskudsgaranti i forbindelse med forevisningen af to film i hver sæson. Nu har menighedsrådet besluttet i stedet at yde et tilskud til biografen på kr. årligt, fra budget 2016 at regne, mod at menighedsrådet / sognepræsten kan benytte lokalet i forbindelse med 6 arrangementer. - Lokalet er nemlig velegnet også til andre kirkelige aktiviteter end filmforevisninger - bl.a. arrangementer for børn og unge. Sognepræsten er kontaktperson, og forslag til bl.a. film og andre arrangementer drøftes i Klosteraften-udvalget og i B&U-udvalget i samarbejde. Menighedsrådets visioner og målsætning for : Der vil kun blive foretaget en mindre justering, som væsentligst går på sproglige redigeringer. Der planlægges en større revidering ved begyndelsen af næste valgperiode, om 2 år. Kirkens renoveringsprojekt: Tidsplanen overholdes, og arbejdet er nu inde i en afgørende slutfase frem imod ibrugtagelsen - Palmesøndag - den 29. marts, og genindvielses-

5 udvalget arbejder med udarbejdelsen af en introfolder om kirken, som skal være klar til indvielsen. Der er tilrettelagt et omfattende program for indvielsesfestlighederne med bl.a. en festuge i juni. Der vil blive tale om et overflødighedshorn af koncerter, udvidede aftensangstjenester, og aktiviteter som henvender sig til børn og unge. Kirkens udvidede orgel vil ikke være spilbart til palmesøndag, men vil stå klar til den officielle indvielse den 14. juni. I stedet benyttes flygel, kor orgel og trompet til at lede salmesangen og den øvrige musik ved gudstjenesten Palmesøndag. Efter mange overvejelser omkring hoveddøren, er det nu endelig vedtaget at den gamle hoveddør gen - anvendes, men at den sandsynligvis kommer til at fremstå i en lidt mørkere farvetone, foruden at den sænkes, så indgangen er i niveau med det ydre vindfang. Det høje trin forsvinder, hvilket vil gøre adgangsforholdene bedre for alle, ikke mindst gangbesværede og kørestolsbrugere. Menighedsrådet har godkendt nye lyseholdere til bænkene, hvor lysene er omsluttet af et glas for at forhindre utilsigtet ildspåsættelse. I øjeblikket undersøges det hvilke krav, der vil blive stillet fra myndighedernes side omkring den gamle orgelfacades videre skæbne. Der er ikke, i forbindelse med godkendelsen af den nye facade, blevet oplyst om den gamle facade skal deponeres, eller om den vil kunne sælges eller destrueres, hvorfor der er behov for en afklaring. Menighedsrådet har besluttet at altertavlen - som oprindelig er fra Jerne kirke - men som har haft sin plads i kirke i næsten 100 år, skal forblive i kirke. Der har været rejst forslag om at erstatte den med et enkelt krucifiks på alterbordet - helt i Cistercienserånd - men forslaget vandt nok gehør, men ikke flertal, i menighedsrådet, til trods for den fine intention. Kirken er ikke længere en Cistercienserklosterkirke, men en vanlig dansk folkekirke, så derfor forbliver altertavlen på sin vante plads, allerede fra Palmesøndag. Referater fra menighedsrådets møder kan løbende følges på kirkens hjemmeside Peter Langberg 5

6 Kirkefrokost Søndag den 26. april er der kirkefrokost, hvor alle er velkomne til en dejlig frokost og hyggeligt samvær i FUVs (TPC) bygninger, Kirkealle 2, umiddelbart efter højmessen. Det er igen Y s Men,, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier, som kun koster kr. 35 pr. person eksl. drikkevarer. Tilmelding senest onsdag den 20. april til kirken på telefon / eller på mail; 6 kirkes store renovering kirkes store renovering er gået ind i sin sidste fase. I 1997 tog det siddende menighedsråd den spæde start til tanker omkring bænke. Gavlene blev savet af de øverste bænke for at prøve på at gøre noget ved udsynet til alter og udsyn i forbindelse med koncerter. Dette var ikke det optimale, fandt man hurtigt ud af. I 2003 fremkommer organist Poul Skjølstrup Larsen med ønske om udvidelse af kirkens orgel. Udvidelsen foreslås finansieret af fondsmidler. I 2007 nedsættes et udvalg, som arbejder videre med projektet orgeludvidelse og udskiftning af bænke. Der udarbejdes et projekt, som fremsendes A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fondens arkitekt aflægger kirken et besøg for at gennemgå ideer og ønsker vedrørende projektet. Orgeludvidelsen pilles ud og videre sendes til Augustinusfonden. Jørgen Overbys tegnestue, Gram, udpeges som arkitekt på projektet, direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming, udpeges af A. P. Møller fonden til at følge projektet og sidder med i styregruppen. Et så omfattende projekt, som Kirke har været igennem, kræver omhyggelig forarbejde, og er også forbundet med mange følelser. Menighedsrådet er meget taknemmelig for de store donationer, vi har modtaget, uden dem ville det ikke have været muligt. A. P. Møller Fonden 11,9,- millioner til interiørdelen, Augustinus Fonden 7,5,- millioner til orgeludvidelsen, Ny Carlsberg Fonden 2,5,- millioner til dødedøren (hovedindgangen) og Per Kirkebyes kunstudsmykning. Siden 1. januar 2014 har forskellige håndværkere haft deres daglige arbejdsdag i kirken. Hver især har I, med stor omhu og på professionel vis, udført et fantastisk flot stykke arbejde, stor tak til jer alle. 15 måneder føltes som lang tid ud i fremtiden, da kirken lukkede 1. januar 2014, nu er vi snart i mål, og hverdagen i nye omgivelser, ved vi, I alle glæder jer til

7 Der har i hele perioden, hvor kirken har været lukket, været et rigtig godt samarbejde med henholdsvis Refugiet, som har lagt Havesalen til søndagens gudstjenester, og Nørre Løgum og Øster Højst Kirke til øvrige kirkelige handlinger konfirmationer, bryllupper og begravelser/bisættelser. Menighedsrådet takker for dette samarbejde. Kirkens personale har lagt stort værdifuldt arbejde og kræfter i at få tingene til at hænge sammen, søndag efter søndag er stole stillet op, for igen at blive stablet sammen efter gudstjenesten, altertavlen flyttet frem og tilbage. For vores kirketjener har dette været et kæmpe arbejde. Povl Søndergaards fortid som håndværker har været til stor gavn under hele renove - ringsprocessen, organisterne har måttet undvære deres orgel, men musikken er trods det blevet leveret på professionel vis, sognepræsten har med et spisebord som alter, en talepult som prædikestol og en altergang uden knæfald og næsten som ny ansat sognepræst fået udfordring. En meget varm tak til hele personalegruppen. 15 måneder føltes som lang tid ud i fremtiden, da kirken lukkede 1. januar 2014, nu er vi snart i mål, og hverdagen i nye omgivelser, ved vi, I alle glæder jer til. Menighedsrådet og personale glæder sig til, sammen med sognet, at genindvie kirken Palmesøndag d. 29. marts. Vi vil rigtig gerne, at man denne dag hejser flaget, og at vi alle kan glædes over en smuk ny lys kirke. Kirken vil ikke være helt færdig, orglet indvies d. 14. juni, hvor fondene vil være til stede. Også denne indvielsesdag bliver en festdag, efterfulgt af en uge med et overflødighedshorn af mu - sik. Britta Larsen Formand Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf eller Kirsten Louise Christensen, tlf Vågetjenesten menigheds vågetjeneste har været samlet og er klar. Har nogen i sognet brug for hjælp til vågning i hjemmet eller på Lindevang, så er vi klar. 9 frivillige er klar til at våge. Vågetjenesten har været i funktion. Og har pårørende brug for at sove lidt om natten, så er vågetjenesten klar. Døgnet rundt. Er der brug for vågning kan Sognepræst Sten Haarløv kontaktes Koordinator Mette Rosenberg Koordinator Kirsten Christensen Kirsten Christensen Diakoniformand Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen og Vågetjenesten. Den ligger forskellige relevante steder i byen

8 Påske og forår - og lidt fuglefløjt Forår og påske følges ad på vore breddegrader. Hvilket heldigt sammenfald! Det har mange digtere og komponister sat i ord og musik. I Højskolesangbogen»Jeg glemte måneders regn og slud, det var en glæde at komme ud, og glæden voksed sig stærk og stor, mens jeg gik tur på den hårde jord.«(lisbet Torp/Kurt Larsen) eller»luk døren op og se en jord det damper af, en diset skov og bagved den en isfri sø. Kig som en spætte ind i solens blanke blik og tak med musemund, fordi det ville tø.«(frank Jæger/ Tony Vejslev) Også den danske digter og præst Steen Steensen Blicher skrev om dette lykkelige sammenfald i sin digtcyklus Trækfuglene, en Naturkoncert (1838). Året før var den 56-årige digterpræst blevet ramt af en svær gigtsygdom, som lænkede ham til sengen i mere end tre måneder. Selv var han overbevist om, at han skulle dø. Men som ved et mirakel genvinder han kræfterne i januar 1838, og han, friluftsmennesket og jægeren, færdiggør nu sine digte i forårsmånederne. Naturkoncerten indledes med et præludium Sig nærmer tiden, da jeg må væk - som har mindelser om hans sygdom. Det næste digt er den kendte sang Det er hvidt herude, som slutter med de håbefulde ord:»kom sydvest, som frosten tvinger! Kom med dine taagevinger! Kom og løs den bundne jord!«(steen Steensen Blicher/Th. Laub) I en af de følgende sange anslår lærken dette håbsmotiv med sin sang:»der er han selv! Velkommen tusind Gange Min yndling, Du! som over vintervange tør vække foraarslyst.«når lærken melder sin ankomst, så ved vi, at foråret er i luften. Og når foråret er på vej, så er der heller ikke længe til påske! Så hvis vi skulle glemme 8

9 det, så minder håbets sanger, lærken, os om både forårets komme og påskens glædesbudskab. Hvilken heldig indretning, at naturen selv på denne måde synger for, når den vigtigste begivenhed i vores kirke skal fejres! Også påskens store salmedigter, Grundtvig, har i sine salmer ofte benyttet naturens egne forårsbebudere som symbol på det kristne evangelium, tænk blot på Påskeblomst! hvad vil du her eller hans gendigtning af den latinske påskehymne fra det 14. århundrede Opstanden er den Herre Krist, hvor englens besked til kvinderne ude ved graven beskrives med linien»som morgenlærken var hans røst«. Man kan også nævne en anden af Grundtvigs påskesalmer Som forårssolen morgenrød. Her sammenlignes menighedens lovprisning af påskens sejrsbudskab med fuglenes sangkor:»som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmandi påskemorgenrøde!«lad os glæde os til inden længe at tage Grundtvig og alle de andre digtere på ordet. Og synge påskens salmer. Til fuglenes akkompagnement. Glædelig påske! Sten Haarløv Når lærken melder sin ankomst, så ved vi, at foråret er i luften Grundlovsmøde 2015 i med Danmarks ambassadør i Paris, Anne Dorte Riggelsen, den 5. juni kl i slotsparken ved Kirke Også i år fejrer vi vores Grundlov - og 100 året for kvinders stemmeret til Folketing og Landssting på lige fod med mænd - med et stort GRUND- LOVSMØDE i. Årets Grundlovstaler er den danske ambassadør i Paris, cand. jur. Anne Dorte Riggelsen. Hun har i mange år arbejdet i den danske udenrigstjeneste og tiltrådte i 2009 posten som ambassadør i Paris. Hun har haft sin barndom og opvækst i Tønder og sagde straks ja til at være årets grundlovstaler. Klosterkoret vil også medvirke i år med sang, ligesom der traditionen tro vil være kaffebord og fællessange. Mødet begynder kl og slutter forventeligt kl. ca Der kan købes kaffe med kage à 40,- Velkommen til Grundlovsmøde! Arrangør: Borgerforeningen, Refugiet, Handels- og Håndværkerforeningen og Menighedsrådet. 9

10 Den sidste Slesviger og krigsudbruddet 1914 Højskolesangaften onsdag den 22. april i Kapitelsalen Foråret er kommet. Det vil vi fejre med at synge sammen fra Højskolesangbogen, bl.a. de mange gode forårssange! Sten Haarløv fortæller undervejs, og der bliver også mulighed for at foreslå sine yndlingssange. Organisten sidder klar ved flygelet. Som altid bydes på kaffe/te m.m. i pausen. Arr.: Menighedsrådet Nicolai C. Nielsen, der kaldte sig den sidste slesviger, er født i den 1. april 1848 som søn af hattemageren i Vestergade. Han blev præst og virkede i flere sønderjyske sogne men ikke i, selvom han følte et kraftigt tilhørsforhold til byen og dens oprindelige grundlæggere:»-jeg har hele tiden først og fremmest været én af min fødebys Fromme Hvide Brødre«. Han var grebet af pietismen og missionsbevægelsen - han blev Indre Missions første formand i Nordslesvig, og han kaldte sig slesviger, fordi han hverken ville være tysk eller dansk. Han respekterede øvrigheden, hvilket selvfølgelig trak ham over mod den tyske side, men han var stadig lydhør over for de danske ønsker, og han prædikede både på dansk og tysk. I 1909 lod han sig pensionere fra sit sidste kald i Tandslet og bosatte sig i Flensborg, men i 1911 lod han sig overtale til at tage præstegerningen i Bedsted på sig. Han var glad for dette præstekald - sognets størrelse svarede til hans kræfter, og han var glad for at han måtte»bo her i Brorsons gamle hjem, med mit sovekammer ud mod det gamle kloster, jeg gamle klosterbroder, som jeg er«. Bedsted ligger jo tæt på hans fødeby, så han har af og til besøgt. Også kort efter krigsudbruddet, som Jens Holdt har beskrevet det i Sønderjyske Årbøger 1958: Præsten får fat i sin feltkikkert for at se, om han på kirketårn kan få øje på den fane, som arbejderne ved den igangværende kirkerestaurering, før de forlod arbejdspladsen,»naglede til korset«med de ord:»die soll kein Russe herunterholen«. (Var man alligevel mest bange for russerne?). Nu måtte den blive på tårnet, til vinden havde sønderrevet den. Da Nielsen søndag den 9.8. gik til og nærmede sig byen, opdagede han den sort-rød-hvide fane vaje fra kirketårnet. Det fortaltes i byen, at tyskerne havde taget Lüttich, hvad hans broder Fritz stadfæstede.»tak, Herre«. Dagen efter gik han over i kirken.»jeg knælede ned på den gamle ligsten, der er fundet med korset på (i klosterets kapitelsal), og bad at Herren vilde lade England fortryde, hvad det gjør, at Danmark måtte holde fred med os, og at Tyskland måtte sejre over Rusland og Frankrig. Henne ved kalkmaleriet af Sct. Jørgen, hvor han hæver 10

11 sværdet mod dragen, bad jeg Herren, at han vilde nedstyrte de uretfærdige.» - Hvem det så vel var? -. Den 17. tog han igen til, til det berømmelige Batholomæus marked, men det var usselt i år. Broderen var syg og syntes lettet, da han gik. Han tog så ud til pastor Simonsen i Løgumgård, og de to præster gik sammen op på Vongshøj og har sikkert efter samtale om begivenhederne lagt deres hjerters tanker frem for en højere trone. Han gik så tilbage til, aflagde et besøg hos en bekendt, E. P., og søgte så over i sin»kjære kirke«, bad ved Sct. Jørgens billede Herren om at nedstyrte de ugudelige, og på den gamle bisps ligsten om»sejr for vore tropper, bad ved mine forældres grav«, gik til broderen, som ledsagede ham på vejen hjem hen mod Asset. Kort efter disse begivenheder stoppede han som præst i Bedsted, det havde været planlagt siden februar og havde altså ikke noget med krigsudbruddet at gøre. Igen bosatte han sig i Flensborg. Hans otium blev dog afbrudt af endnu et kortvarigt præstekald, denne gang i Oksenvad fra Han døde i Flensborg i 1932 og er begravet på»mühlenfriedhof«der. Vagn Lauritzen Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største - kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: Søndag den 5. april kl Fredag den 1. maj kl Søndag den 24. maj kl Læs mere på: http: 11

12 Status for interiør projektet i Kirke Februar 2015 ved Overbys tegnestue I kirken arbejdes der lige nu på højtryk for færdiggørelsen af samtlige arbejder til sogneindvielsen Palmesøndag den 29. marts. Alt inventar, gulve, bænke, stole, knæfald, trapper, pulpitur, lys, lyd, dør osv. er der lige nu ved at blive lagt sidste hånd på. Gulve og bænke De nye gulve er færdiglagt, slebet og gjort klar til montering af bænkene, som allerede står klar i kirken. I gulvene er der for hver fjerde gulvplanke indlagt konvektorriste til det nye varmesystem, flot bearbejdet af tømreren. I hver side af gulvene nede ved vestgavlen er to inspektionslemme, næsten usynligt, lagt i gulvet for fremtidig let adgang til varmegravene. I varmegravene er samtlige radiatorerne monteret, og der er indlagt udtag til et nyt centralstøvsugeranlæg. Bænkene i sideskibene er under udførelse ligesom gulve og bagvægge hertil. De nye lyse - og vaseholdere til bænkene er under produktion hos Okholm Lightning i Tønder. Pulpitur og ny spindeltrappe Udbygningen af pulpituret er færdiggjort. Et større arbejde med indlægning af en forstærket stål konstruktion er færdiggjort og skal sikre bæring af det nye, tolv tons tunge, udbyggede orgel. Hertil kommer to nye egetræs søjler med konsoller, der sammen med en ny langsgående bjælke bærer det nye fremspring af pulpituret. Som fundament til de nye søjler, er der lagt granitsten i teglstensgulvet. Den nye spindeltrappe, der giver direkte adgang til pulpituret, er færdiggjort og sat op. Trappen indklædes med lodret stående planker og åbningen udsmykkes med en dørhammer i eg, udskåret med en kølbue. I starten af februar genopsættes pulpiturfronten, og det nye gulv lægges. Inventar til pulpituret, som bænk og nodeskab er under udførelse. Orgelet Der arbejdes også for fuld styrke hos Marcussen og Søn i Aabenraa for at få de nye orgelhuse og orgelfacaden færdigt til påske. Dog vil kun det forreste hus, spillebord og facade stå færdigt, mens svelleværk og facadepiber først bliver genmonteret til den officielle indvielse i juni. Intonering af orglet vil dermed foregå i kirken i april og maj, så orgelet står spilleklar til den 14 juni. Indgangsportal og dør Arbejderne omkring indgangsportalen er i gang, og stenhuggerne har frigjort det gamle trin, som nu sænkes ned i gulvniveau. Der er skaffet en ny granitoverlægger i rød Bohus granit, passende til den øvrige granitsammensætning på søjler og sidestykker. 12

13 Efter flere lange overvejelser er det i overensstemmelse med arkitekter og menighedsråd, blevet besluttet at genindsætte den gamle dør. Derfor er den nu blevet demonteret og kørt på værksted for at gennemgå et mindre eftersyn. Indgangspartiet markeres med det nye tympanon i sort bronze, udformet af kunstneren Per Kirkeby, øverst, herunder overliggeren i granit, der sammen med sidestykkerne og det gamle dørtrin indrammer døren. Hvælvene i forhallen bliver hvidkalket, og der opsættes ny belysning på eksisterende placering, mellem de to hvælv, der både vil oplyse hvælv, tympanon, dør og belægning. Belysning De tre nye lysekroner er færdige og bliver monteret i løbet af februar. Det samme gælder de enkelte ringe til sideskibe og kapeller. I korsskærringen er alt scenariebelysning opsat og viser sig i skinner med påsat armaturer på murværket under hvælvene. De er forbundet til et større styresystem, så der i fremtiden kan laves adskillelige former for belysning til enhver lejlighed. Trappe til prædikestol, knæfald og øvrigt inventar Ligesom spindeltrappen til pulpituret står Schack Trapper i Skærbæk for den nye trappe til prædikestolen. De sidste detaljer er aftalt og med balustre, der forsølves samt håndliste i eg med en enkelt guldkannelering, kommer trappen til at indgå i samme formsprog og detaljering, som knæfaldet og det øvrige inventar. Knæfaldet udføres i et samarbejde mellem Okholm og snedkeren og samles i kirken. Der er foretaget istandsættelsesarbejder i teglgulvet og på trin i koret og klargjort til montering af det nye knæfald. Produktionen af de 150 nye stole til kirken er under afslutning sammen med salmebogsreoler og nummertavler. Alt i alt forløber arbejderne i og uden for kirken som planlagt og med den store aktivitet og det store engagement, der bliver lagt for dagen, ses der frem til en festlig indvielse. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de forskellige involverede i det store arbejde med fornyelse og istandsættelsen af Kirkes indre: Murer- og Tømrerfirmaet Jens Søndergaard Snedkerfirmaet Hjorte Snedker Værksted ved Henrik Groth VVS firmaet Belø Stenhugger Per Hermansen Glarmester Rolf Bohde El Centrum BJ Stillads Farvekonservator Bent Jacobsen Kalkkonservator Karsten V Larsen Isafrensning SSG Phonic Ear leverandør af lydanlæg Okholm Lightning - Ny belysning mv. Erco - Ny scenarie belysning Gunver Hansens Tegnestue - nyt lys koncept for kirken Marcussen og Søn - Udbygning af orgel samt nyt orgelhus og facade Menighedsrådsformand Britta Larsen Kirkeværge Paul Anton Martinussen Kasserer Lone Muus Sognepræst Sten Haarløv Organisterne Poul Skølstrup Larsen og Dennis Bang Fick samt hele kirkes menighedsråd og kirketjener Povl Søndergaard 13

14 Træsnit af Johannes Larsen Der er han selv! Velkommen tusind Gange Min Yndling, Du! som over Vintervange Tør vække Foraarslyst; Og, medens Frosten lukker Søens Bryst, Vil aabne mit med dine Jubelsange. Ak er det ei for tidligt dog, Du spaaer Om den saa inderlig forønskte Vaar? For tidligt jubilerer? Hvis vintren endnu een Gang triumpherer, Du vistnok for din Spaadom Utak faaer. Dog Nej! syng ligevel, du vakkre Digter! Du spaaer saa skjønt, om og din Spaadom svigter: Om af forsagte Sind Gaar alle Glæder ud - og Frygten ind, Du uforfærdet dog for Haabet figter. Ret saa, min Ven! i Vinterstorme just Man synger bedst om Somrens Zephyrpust. Af: St. St. Blicher, Trækfuglene, Lærken Skole-kirkesamarbejde I forbindelse med min ansættelse ved Kirke i 2009 blev en af mine arbejdsopgaver at styrke skolekirke samarbejdet i byen. Dette har resulteret i nogle meget fine forløb på hhv. Distriktsskolen og Friskolen, hvor jeg i undervisningstiden, og i samarbejde med skolens musiklærer, arbejder med sang og musik. Disse forløb ender altid med en afslutning i det store kirkerum. Et sådant samarbejde kaster mange gode sammenhænge Børnekor af sig, således er kirkens børnekor i dag besat med talentfulde piger og drenge, som i enten den ene eller anden kontekst har mødt organisten og derved lært noget om sang, musik og fællesskab. Nu står kirkens rum så atter næsten brugbart - dog i en ny og lysere form. Dette mener vi naturligt skal komme alle sognebørn til gode. Derfor vil skoleforløbet i år lede hen til en koncert i kirkens festuge i juni, hvor samtlige skoleklasser i byen bliver inviteret til kirkes børnekor er for aldersgruppen 3. til 6. klasse. I koret beskæftiger vi os med sange, dans, rytmer, noder og leg. Derudover har vi hyggelige pauser med frugt og saft. Koret ledes af kirkens organister, og øver tirsdag og onsdag kl i kirken. Man kan en koncert ledet af kirkens to organister samt sanger Katrine Skovmand Larsen. Skoleforløbet vil tage afsæt i en musikalsk forståelse/iscenesættelse af den russiske komponist Prokofievs musikeventyret Peter og Ulven. Ligeledes håber vi, at det bliver muligt at se orglet på nært hold inden koncerten i juni. NB! kirke er nu tilsluttet Skole - kirke samarbejdet i Ribe Stift, kaldet RAMS Dennis Bang Fick vælge at komme begge dage eller bare en af dagene. Koret medvirker med jævne mellemrum ved gudstjenester og koncerter.

15 Festuge Det er en stor glæde, blandt andet takket være en fin donation fra A. P. Møller og Hustru Chastines Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, at kunne præsentere et fornemt og rigt varieret koncertprogram i for - bindelse med gen åbningen af kirke. På selve genåbningsdagen, søndag den 29. marts, vil dygtige solister, kor og orkester fra Johann Sebastian Bachs hjemegn, Thüringen, fremføre hans store Johannespassion. Langfredag, den 3. april, er der, som altid passionskoncert. Denne gang med Faurés Requiem. Påskedag medvirker Kingokoret fra Færøerne både ved højmessen og ved et danskfærøsk kulturmøde om eftermiddagen. Se anden omtale. Anden del af kirkens genåbning finder sted i en festuge, begyndende med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl under ledelse af biskop Elof Westergaard. Ved denne lejlighed indvies det udbyggede orgel. Jens Rosendal skriver i samarbejde med Aksel Krogslund Olesen en ny salme, og komponisten Søren Birch skriver musik for kor, trompet, flygel og orgel til tekster, som Ester Bock har lavet til lejligheden. Om eftermiddagen opføres der uddrag af Hamlet med tilhørende orgelmusik og ballet. I hele festugen vil det emme af musik. Tirsdag og onsdag formiddag kommer børnehaverne og de mindre klasser til koncert under ledelse af sangeren Katrine Bach Skovmand. Her vil børnene kunne opleve den russiske komponist Prokofievs musikalske eventyr»peter og ulven«. Værket er oprindeligt skrevet for orkester, men her fremføres den i en firehændig orgelversion, som kirkens to organister, Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, spiller. Organist Dennis Bang Fick vil til lejligheden lave et forberedende forløb på Distriktsskolen, se anden omtale. Tirsdag den 16. juni om aftenen er det Ghita Nørby, der vil recitere teksten til Prokofievs eventyr. Ved koncerten medvirker desuden guitaristen Lars Hannibal. De to vil lave et H. C. Andersen program. Torsdag formiddag kommer de større klasser i kirken. Elsemarie Dam-Jensen fra Tønder museum vil fortælle om kirkens historie, og orglet udfordres i musik, der forhåbentligt kan fænge de ældre elever. Ugen afsluttes lørdag aften med festlig musik af Bach for fire baroktrompeter, barokorkester, sangsolister og kammerkorsangere fra Det Jyske Musikkonservatorium under led - else af Dennis Bang Fick i samarbejde med vores dygtige hustrompetist Niels Tilma. To prominente festivals vil i den kommende tid benytte kirken til koncerter. Den 7. maj arrangerer Baltic Festival en koncert med Den Danske Strygekvartet, en kvartet i verdensklasse, og søndag den 26. juli arrangerer Schleswig-Holstein Musik Festival en klezmerkoncert. 15

16 Koncerter Kingokoret Søndag den 29. marts kl Johann Sebastian Bachs Johannespassion Marietta Zumbült, sopran Ulrike Schneider, alt Damien Schmedje, tenor Peter Rembold, bas (Arier) Philipp Meierhöfer, bas (Jesus) Universitäts- und Studentenchor und Akademische Orchestervereinigung der Friedrich- Schiller-Universität Jena Sebastian Krahnert, dirigent: Entré kr. 100,- Fredag den 3. april kl Passionskoncert Gabriel Faurés Requiem Kor, solister og orkester Søren Schelling, baryton Dennis Bang Fick, dirigent Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Søndag den 5. april kl Kingokoret, Færøerne Tønderegnens folkedansere Færøsk/dansk kulturmøde: Kingosang, foredrag om Kingo,fællessang, visesang. Dansk folkedans og færøsk kædedans på Præstehøjskolens store plæne Fri entré Mandag den 4. maj kl Doppler Duo Monica Schmidt Andersen, blokfløjte Tina Christiansen, orgel og cembalo- Fri entré Torsdag den 7. maj kl Den Danske Strygekvartet Arr. Folk Baltica Entré Lørdag den 6. juni kl Kolding Kammerkor Dennis Bang Fick, dirigent Fri entré Kingokoret medvirker ved Påskedags gudstjeneste i kirke søndag den 5. april kl Kingokoret fra Færøerne:»De kunne stjæle vores kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de ikke tage fra os«. Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har lydt fra dengang, danske præster førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde eller forsvandt, og der var hverken noder eller orgler i de små bygder, så man sang efter hukommelsen fra fædre til sønner. Til gudstjenester, når man begravede en død, drog ud på det farefulde hav eller til fjelds for at røgte får. I Tjørnuvik forsvandt også kirken, for myndighederne 16

17 dansk med færøsk accent. En musikalsk raritet, der stadigt opleves som en levende hyldest til den Kingo, kun få danskere i dag kender. Hellmut Seifert Toftdahl besluttede i 1858, at den skulle bæres i småstykker over fjeldet til nabobygden Saksun. I Tjørnuvik fortsatte man så bare med at synge privat til gudstjenester rundt om i hjemmene. I 1937 fik man en ny kirke, og man fik et orgel, men ingen organist, så man fortsatte med at synge af karsken bælg. Bygden Tjørnuvik er den sidste, hvor man har værnet om denne forunderlige salmetone. Siden 2003 har de med stor succes besøgt Danmark hvert 3. år, og påsken 2015 bliver således deres 5. optræden i danske kirker, hvor de med stor succes har sunget såvel Odense og Viborg domkirker op, som små landsbykirker. I 2013 modtog de diplom fra Sunda kommune for deres engagement i at videreføre Kingosangen som en færøsk tradition og være seriøse ambassadører for danskfærøsk kulturudveksling. Det er denne forunderlige salmesang, du Påskedag kl kan høre under højmessen i kirke. Et bevægende musikalsk møde med den seriøse færøske kristendomstradition, sunget på gammelt Færøsk - dansk kulturmøde: Kl Påskekoncert i kirken ved Kingokoret. Her fortælles om den særlige fær øske sangtradition, hvor Kingo vil være i centrum. Der vil også være causeri og fællessang. Efter kirken er der færøsk - dansk kædedans og folkedans på plænen foran Præstehøjskolen anført af Kingokoret og Tønderegnens folkedansere. Men alle, der har lyst og energi, kan træde med i dansen! Ind i mellem bydes der på forfriskninger. Vel mødt. Sten Haarløv 17

18 Festuge - søndag den 14. juni til lørdag den 20. juni Søndag den 14. juni kl Koncert med indvielse af det udbyggede orgel Uddrag fra Hamlet med skuepiller, organist, balletdansere, koreograf, lystekniker. Hans Davidsson, orgel Henrik Jandorf, recitation Stayce Camparo, Gabriel Davidsson og Jonathan Davidsson, bevægelse og dans Stayce Camparo, Gabriel Davidsson og Jonathan Davidsson, koreografi NN, lys Ulrika Davidsson, assisten Entré kr. 100,- 18 Mandag den 15. juni Kl Årsafslutningskoncert med elever og lærere fra Kirkemusikskole Arrangør: Kirkemusikskole Fri entré Kl Udvidet aftensang Tirsdag den 16. juni Kl Udvidet aftensang Kl Præsentationskoncert af orglet med Sergei Prokofievs»Peter og ulven«samt eventyr af H. C. Andersen. Ghita Nørby, recitation Lars Hannibal, guitar Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, firehændigt orgel Entré kr. 100,- Torsdag den 18. juni Kl Udvidet aftensang Kl Koncert med lokale medvirkende. Klosterkoret, Vokalensemble, Tante Tuttes Knævarmere, Aksel Krogslund Olesen Fri entré

19 Sommerkoncerter Fredag den 19. juni Kl Udvidet aftensang Kl Orgelkoncert ved Poul Skjølstrup Larsen Charles Marie Widors 5. symfoni. Fri entré Lørdag den 20. juni kl Koncert på Refugium med operasangere der har deltaget i ugens masterclass med Tony Landy Arrangør: Refugium Kl Udvidet aftensang Kl Afslutningskoncert for festugen med Johann Sebastian Bachs Orkestersuite nr. 3 samt kantaterne 63 og 150. Festlig musik for fire baroktrompeter, barokorkester, sangsolister og kammerkorsangere fra Det Jyske Musikkonservatorium. Dennis Bang Fick, dirigent Entré kr. 100,- Onsdag den 1. juli kl Sommerkoncert Niels Erik Aggesen, orgel Musik af Duruflé, Guilmant, Reger og Franck Entré kr. 50,- Onsdag den 8. juli kl Sommerkoncert Dennis Bang Fick, orgel Niels Tilma, trompet Entré kr. 50,- Onsdag den 15. juli kl Sommerkoncert Vibeke Vanggaard, orgel Entré kr. 50,- Onsdag den 22. juli kl Sommerkoncert Det Sønderjyske Vokalensemble Dennis Bang Fick, dirigent Entré kr. 50,- Søndag den 26. juli kl David Orlowsky Trio Klezmermusik Arr. Schleswig-Holstein Musik Festival Entré Onsdag den 29. juli kl Sommerkoncert Poul Skjølstrup Larsen, orgel Musik af Alain, Franck og Younghi Pagh-Paan. Entré kr. 50,- Onsdag den 5. august kl Sommerkoncert Bine Bryndorf, orgel Entré kr. 50,- Onsdag den 12. august kl Sommerkoncert Christopher Herrick, orgel Entré kr. 50,- 19

20 Konfirmander 2015 Nu bliver det forår, og vi kan glæde os til konfirmationerne! I år bliver konfirmanderne fra Distriktsskolen konfirmeret fredag den 1. maj kl , og fra Friskolen ligeledes fredag den 1. maj kl Konfirmanderne fra Den Tyske Skole Pfarrbezirk Lügumkloster Konfirmation am Samstag 2 Mai um Uhr in der Klosterkirche zu Lügumkloster Ved Matthias Alpen Christina Marquardsen Petersen Åbenråvej 6, Casper Merrild Köpp Munkeparken 90, Emma Schmidt Garvergade 11, Jannick Corydon Marquardsen Assetvej 2, 20 konfirmeres lørdag den 2. maj kl Der vil være mulighed for at indlevere telegrammer på konfirmationsdagene i Kirkes Turistindgang fra kl , og der vil være vagt. Sten Haarløv Friskolen Ved Sten Haarløv Sofie Marie Lange Branderupvej 1, Fredrik Corydon Wichmann Fasanvej 6, Andreas Ellemann Broe Slotsgade 9, Magnus Fredensborg Jørgengårdsvej 35, Mie Christine Kragelund Møldamager 58, Elisabeth Krogh Skau Søndergade 6, Emil Nissen Ellum Bygade 21, Ellum Daniel Michelsen Hjejlen 72, Tønder Peter Svane-Christiansen Ribe Landevej 37, Haderslev Distriktskolen Ved Sten Haarløv Anne Cecilie Ahrenkiel Sølstedvej 8, Tønder Philip Dixen Lee Eggert Krusåvej 34, Alslevkro Emma Erichsen Hansen Østergade 7 A, Tobias Hansen Mølleparken 93, Thue Warncke Heisel Ved Dammen 38, Signe Larsen Lasota Lillegade 21, Daniel Trumpf Nielsen Gemmet 8, Bredebro Sara Nissen Klyden 29, Benjamin Kielsgaard Pedersen Møllevej 18, Løgumgaarde Mette Petersen Ved Dammen 60, Per Leonard van den Heuvel Kisbækvej 6, Camilla Bech Zimmermann Munkeparken 27, Mike Ringheim Blenstrup Nielsen Storegade 14 D, Maja Mikkelsen Andreasen Åkærvej 2, Heidi Hansen Nygade 5, Katrine Scheelke Allegade 30, Kevin Saarikivi Wagner Markedsgade 9 D 1, Marcus Clifford Sembler Åløkkevej 6, Cecilie Rindom-Andersen Mølleparken 372, Jesper Westergaard Munkeparken 88, Esben Fromsejer Kjærgaard Krusåvej 8, Martin Andresen Skansen 14, Ellum, Jonas Gregersen Eskildsen Visbjergvej 17, Visbjerg Michael Hattesen Dünnweber Mågevej 6, Karsten Walz Jensen Teltkrovej 1, Draved, Kasper Behrens Mathiesen Svalevej 4, Rasmus Bendesen Aaparken 12, Løgumgaarde, 6240 Jannick Andersen Elmealle 13,

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 13 juni - juli - august 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet har siden deadline for sidste kirkeblad - d. 24. januar - og indtil deadline for nærværende blad - d. 28. april

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2 Forår 2012 33. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Får med lam ved Åbæk Efterskole. Racen er Shropshire, som bruges til bekæmpelse af græs i Normannsgran. Foto: Hans E. Lock Samtale Sognepræsten står

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere