Årsrapport Foto : Finn R. Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Foto : Finn R. Jensen"

Transkript

1 Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 29. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald 5 6. Fremtidige affaldsmængder 5 7. Restvolumen og levetid 6 8. Perkolat 7 9. Gas Grundvand Rentvand til Køge Bugt Udviklingsaktiviteter Organisation 12 Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Affaldsmængder fordelt på celler Bilag 3: Affaldsmængder fordelt på kommuner Bilag 4: Perkolatdata (samlet og pr. enhed) Bilag 5: Vandbalance Bilag 6: Poregasmålinger Bilag 7: Grafer for perkolat Bilag 8: Grafer for grundvand

3 1. Indledning AV Miljø er et moderne affaldsdeponeringsanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre, ejet af I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding. AV Miljø er et multicelledeponi med separate drænsystemer. Deponiet har en total deponeringskapacitet på 2 millioner m 3 (se bilag 1). Deponeringsanlægget blev etableret i 1989 på inddæmmet land i Køge Bugt, hvilket betyder, at små mængder hav- og grundvand siver ind i deponiet. Dette vand ledes sammen med perkolatet (regnvand, som har været i kontakt med affaldet) via AV Miljøs drænsystem og pumpestationer til rensning på Avedøre Spildevandscenter, inden det kan udledes til Køge Bugt. På denne måde sikres det, at der ikke kan sive forurenet vand ud til omgivelserne. 2. AV Miljø 2011 AV Miljø 2008 AV Miljø fik i juni 2006 en ny samlet miljøgodkendelse. Miljøklagenævnet har den 17. november 2010 stadfæstet udformningen af slutafdækningen som beskrevet i miljøgodkendelsen. Efter aftale med tilsynsmyndigheden er egenkontrollen udført ifølge den nye miljøgodkendelse fra 2007 og frem. I 2007 startede VVM-proceduren for det næste deponi på Kalvebod Miljøcenter. Deponiet forventes taget i brug primo 2018, men fra 2010 har arealet været anvendt til mellemlagring af forbrændingsegnet affald. Side 1

4 3. Affaldsmængder og opland AV Miljø modtager affald fra det meste af Region Hovedstaden svarende til I/S Amagerforbrændings og I/S Vestforbrændings oplande. AV Miljøs samlede opland (markeret med rødt på kortet) udgør ca. 1,4 mio. indbyggere. Desuden har AV Miljø specialaftaler med enkelte kommuner uden for oplandet angående deponering af bestemte affaldstyper. Af tabel 3.1 fremgår affaldsmængder for 2011 fordelt på affaldstyper. Til sammenligning fremgår affaldsmængder fra de fire foregående år samt de totale affaldsmængder siden AV Miljøs ibrugtagning i En del af det forbrændingsegnede affald, som blev tilført 1992/93 er dog slutdeponeret grundet dårlig forsortering og uhensigtsmæssig mellemlagring (forbudet mod deponering af forbrændingsegnet affald trådte i kraft 1. januar 1997). Side 2

5 Tilført affald (ton) Deponiaffald Forbrændingsegnet affald Restprodukter (RGA) Slagge/flyveaske Slamaske Forurenet jord+brokker Gadefej Asbestaffald Shredderaffald * I alt tilført Fraført affald (ton) Forbrændingsegnet affald RGA+RGA-forurenede mat Metal til genbrug I alt fraført I alt håndteret I alt slutdeponeret Tabel 3.1 Affaldsmængder Note: * Af den samlede modtagne mængde på ton kan ton, som er tilført efter 1. april 2011, ikke overholde kvalitetskriterierne. Der vil blive ansøgt om midlertidigt oplag for denne mængde, således at der kan ske fraførsel, så snart der foreligger en godkendt disponerings mulighed. Af bilag 2 og 3 fremgår modtagne affaldsmængder i ton i 2011 fordelt på hhv. deponeringsenheder og kommuner. Side 3

6 4. Modtagekontrol Formålet med modtagekontrollen er at sikre, at AV Miljøs modtageregler og/eller kommunernes regulativer ikke overtrædes. Den væsentligste modtagekontrol foretages af kompaktorføreren på tipfronten, hvor lastbilerne tipper affaldet af. Hvis kompaktorføreren iagttager svigt (ved svigt skal forstås, at AV Miljøs modtageregler og/eller kommunernes regulativer er overtrådt), kontaktes stikprøvekontrollanten for at sikre en detaljeret vurdering af det pågældende affaldslæs. Affaldslæs udpeges desuden til stikprøvekontrol efter en stikprøveplan eller som følge af kendskab til affaldsproducent/transportør. Kontrollen udføres primært på affald, der er indvejet som storskrald, industriaffald, affald frasorteret fra genbrugsstationer, PVC, trykimprægneret træ eller bygningsaffald. Affaldet vurderes visuelt af stikprøvekontrollanten. I tilfælde af svigt foretages en skriftlig orientering og evt. henvisning til anden behandling. Ved skriftlig orientering rapporteres svigtet til transportør/debitor med kopi til den anvisende myndighed og AV Miljøs tilsynsmyndighed. Herved har den anvisende myndighed mulighed for at følge op på svigtene. Hvis der konstateres svigt, vil der så vidt muligt blive udtaget en stikprøve af affaldet fra den pågældende producent ved efterfølgende levering til AV Miljø. I 2011 er der foretaget 14 stikprøver uden dette har medført registrering af svigtlæs. Side 4

7 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald Når der er behov for sæsonudjævning af affald til forbrænding, eller når forbrændingsanlæggene ikke har tilstrækkelig kapacitet til at forbrænde alt det forbrændingsegnede affald mellemdeponeres det med hensyn på senere genudtagning. I 2011 er der tilbageført ton forbrændingsegnet affald til forbrænding. Mellemlager Primo år Ultimo år Alder Aktion ton ton Ler- og Plastoverdækket bunkelager Tabel 5.1 Status mellemlagre pr. primo og ultimo Lageret er opjusteret ved opmåling. 6. Fremtidige affaldsmængder Tilført affald (ton/år) Deponiaffald Forbrændingsegnet (netto) Slagge/flyveaske Forurenet jord+brokker Gadefej m.m Asbestaffald Shredderaffald I alt til deponi Tabel 6.1 Forventede fremtidige affaldsmængder I tabel 6.1 ses affaldsprognosen for Kapaciteten for shredderaffald er opbrugt. Det blandede affald falder med 3 %. Faldet forventes pga. øget genbrug, bedre kildesortering i oplandet og en dialog med affaldsleverandører om alternative behandlingsmetoder til affaldet. Mellemlagring af forbrændingsegnet affald udføres fremover udelukkende på KMC-mellemlager. Side 5

8 7. Restvolumen og levetid AV Miljø 2011 AV Miljø 2003 AV Miljø 2005 AV Miljø 2006 AV Miljø 2007 AV Miljø 2010 AV Miljø 2009 På basis af en opmåling udført den 7. januar 2011 kan det nuværende restvolumen for AV Miljø opgøres til m 3. Restvolumenet er inkl. volumen af mellemdeponeret forbrændingsegnet. Side 6

9 På baggrund af de opstillede prognoser forventes AV Miljø at have en levetid til ultimo 2017 for blandet affald. 8. Perkolat Perkolat fra AV Miljø ledes til Avedøre Spildevandscenter, hvor det renses inden det udledes til Køge Bugt. I overensstemmelse med AV Miljøs spildevandstilladelse (givet af Hvidovre Kommune 14. december 1993) udtages prøver af perkolatet fra det samlede deponi seks gange årligt. Prøvetagningen og analysearbejdet er udført af Milana A/S. I bilag 5 er der opstillet en model for vandbalancen for deponiet, hvor den afledte perkolatmængde er beregnet og sammenlignet med den målte mængde. Set over hele året er der afledt 9 % mere end beregnet. Afvigelsen skyldes, manglende sammenhæng imellem nedbørs- og perkolatdata; nedbør faldet i 2011 bliver ikke til perkolat i Den tidsmæssige sammenhæng imellem nedbør og perkolat kan ikke bestemmes. 9. Gas Ifølge vilkår om egenkontrol i opfyldningsperioden, skal der hver sjette måned måles for metan i porerne i det deponerede affald. Målingen blev foretaget i maj. Der udført yderligere en måling i 2011 men resultatet for denne er ikke kommet før dead line til denne årsrapport. Der fremsendes en ny årsrapport når resultaterne forelægger. Resultaterne kan ses i bilag 6. På enheder for blandet affald, findes spor af metan i de dybeste lag, mens poreluften i de øvre lag er atmosfærisk luft. Dette viser, at alt metan omsættes mikrobielt i de øverste lag. Årsagen til at omsætningsproduktet kuldioxid kun findes i meget små koncentrationer skyldes, at kuldioxiden er vandopløselig. At alt kuldioxid er udvasket viser desuden, at gasproduktionen er meget langsom. I shredderaffaldet ses høje koncentrationer af metan, men ingen kuldioxid. Dette kan forklares med at gassen har haft en lang opholdstid i affaldet (kuldioxiden er udvasket eller omdannet til metan). Der er således tale om tætte lommer. Udsivningen til atmosfæren er med andre ord begrænset. Dette viser desuden, at produktionen er lav. Side 7

10 Den 31. marts 2008 blev der foretaget en totalmåling (vha. sporgas og mobil måling) af metangas fra deponiet. Målingen viste, at der fra det samlede deponi emitteredes 7,6±1,0 kg metan pr. time, hvilket er meget lavt. Tidligere undersøgelser har desuden vist, at langt det meste af metanen undslipper deponiet igennem drænsystemet. Den lave totalmåling underbygger, at der er tale om lommer med gas. 10. Grundvand AV Miljø overvåger grundvandspotentialet og -kvaliteten i tre boringer i det nordlige skel. Formålet er at sikre, at grundvandspotentialet og vandstanden i kanalerne og i Køge Bugt til KB1 KB2 KB3 stadighed ligger over deponiets bund, for således at sikre, at der ikke sker udsivning af perkolat. Af nedenstående graf ses det, at vandtrykket uden på deponiet altid ligger over deponiets bund, som ligger i kote -2,5 m. Der har ultimo 2007 til jan været en kortvarig grundvandssænkning pga. opførelse af ny pumpestation til Pumpe- og Digelaget Avedøre holme, dette kan ses som et knæk på kurven for KB3 min. Side 8

11 Potentialeforhold Kote (m) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1, KB1 min KB1 maks KB1 middel KB2 min KB2 maks KB2 middel KB3 min KB3 maks KB3 middel Køge Bugt min Køge Bugt maks Køge Bugt middel Kritisk niveau Værdierne i grafen er henholdsvis den mindste, største og middelværdien af alle målinger for hvert år Side 9

12 KB1 KB2 KB3 Enhed Prøveudtagn. 28. marts 8. sept. 28. marts 8. sept. 28. marts 8. sept. ph 6,99 7,15 6,97 6,99 7,07 7,16 Ledningsevne ms/m Tørstof Chlorid Sulfat Ammonium-N 1,25 1,41 1,45 1,6 1,9 1,8 mg N/l Calcium total Natrium total Bly total <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 Chrom total <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Kobber total <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 Nikkel total <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 NVOC 1,5 2,1 1,2 1,7 1,5 2,0 AOX 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,1 <0,1 Olie i vand med BETX Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist Benzen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 Toluen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 Ethylbenzen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 Xylen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 Naphtalen <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 Total kulbrinter <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Tabel 10.1 Grundvandsanalyser 2011 for kontrolboring 1, 2 og Rent vand til Køge Bugt AV Miljø har i 2011 ikke udledt rent vand til Køge Bugt, da der ikke er opsamlet regnvand på plastoverdækninger. Alt opsamlet vand er bortledt som perkolat. Side 10

13 12. Udviklingsaktiviteter AV Miljøs formål er at sikre en miljørigtig affaldsdeponering, samt at sikre sine ejere tilstrækkelig deponeringskapacitet. AV Miljø indgår derfor i udviklingsprojekter, der har til formål at sikre, at disse mål også i fremtiden kan opfyldes. Efterbehandling Når deponiet er færdigopfyldt er AV Miljø forpligtet til at sikre, at der er dækning for de omkostninger, der vil være forbundet med deponiet indtil emissionerne fra deponiet har nået så lavt et niveau, at de kan accepteres i omgivelserne. Deponeringsanlæg er forpligtede til at indregne udgifter til efterbehandlingen i affaldstaksten. Efterbehandlingsperioden er fastsat til 30 år medmindre andet kan begrundes. Igennem et udviklingssamarbejde med DHI, Vand & Miljø indsamles viden og data, som kan give os mulighed for at give et kvalificeret estimat af efterbehandlingsperiodens varighed, samt hvilke muligheder man har i den aktive driftsfase til at forkorte denne periode. En del af projektet består af lysimeterforsøg, som udføres i samarbejde med Center for Miljø (Københavns Kommune) og Danwaste. Der er desuden nedsat en dansk/hollandsk følgegruppe mhp. på udveksling af data og resultater. Deponigas I samarbejde med DTU er der foretaget en undersøgelse af produktion og sammensætning af gas fra deponiet. Heraf fremgår, at en stor del af gassen ophobes i drænsystemet. Der arbejdes derfor videre med et forsøgsprojekt til opsamling af deponigas med efterfølgende rensning, således at deponiets bidrag til drivhuseffekten kan reduceres. Deponet AV Miljø deltager desuden aktivt i Netværk for Bæredygtig Deponering, DepoNet hvor affaldsselskaber, myndigheder, forskningsinstitutioner og rådgivere samarbejder om udviklingsaktiviteter inden for deponering. Side 11

14 13. Organisation Den daglige bemanding på AV Miljø består af en deponichef, en miljøingeniør, en kontorassistent, en vejeassistent og tre maskinførere. Deponichefen refererer til et driftsudvalg, som består af direktørerne for de to forbrændingsanlæg. Driftsudvalget refererer til ejerkommunerne, svarende til ejerkommunerne for de to forbrændingsanlæg. Der er i 2011 afholdt fire driftsudvalgsmøder og ét møde for den samlede ejerkreds. Side 12

15 Bilag 1: Oversigtskort Side 13

16 Affaldsmængder på AV Miljø i 2011 fordelt på enheder i kg. Bilag 2: Affaldsmængder fordelt på enheder AV Miljø 2011 Vare nr. Tilført Enhed. 1A 1B 1D 2B 2E I alt 18 Storaffald Sand fra sandblæsning Sand, industri Industri, andet PVC specialdeponeret imprægneret træ specialdeponeret PVC Trykimprægneret træ Asbestholdigt affald type Asbestholdigt affald type Bygningsaffald Flyveaske fra forbrændingsanlæg Slagger fra forbrændingsanlæg Slagger i øvrigt Oprens affaldsforbrænding - ristegods og brokker Sand, spildevandsrensning Slam spildevandsrensning Slaggeholdig jord / opgravet slagge Boreslam Frasorteret genbrugsstationer Tungmetalforurenet jord Gadefej Sand, sandfang/vejbrønde Fræst asfalt Forurenede sten og brokker Shredderaffald specialdepot Fraført brændbart AMF Fraført brændbart NF Side 14

17 Bilag 3: Affaldsmængder Affaldsmængder modtaget på AV Miljø i 2011 fordelt på kommuner i kg. Deponi Slagger/ flyveaske Forur. Jord Forur. Sten og brokker Gadefej Asbest Skrot I alt 101 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Hillerød Rudersdal Egedal Frederiksund Greve Halsnæs Roskilde Gribskov Slagelse Lejre I alt Side 15

18 Bilag 4: Perkolatdata Grænse- 2011, Samlet perkolat jan marts maj juli 7-8 sep nov. værdier Vandmængde m3/døgn Hæmningstest % 20 Anion overfladeaktive stoffer 0,33 0,40 0,37 0,48 0,51 0,58 10 ph 7,8 7,9 7,8 7,9 8,0 8,0 6-9 Ledningsevne ms/m Tørstof Biokemisk iltforbrug BI5 mg O2/l Kemisk iltforbrug COD mg O2/l Ammonium-nitrogen mg N/l Nitrogen mg N/l 98, Phosphor 1,23 1,38 1,94 2,18 1,44 1,64 Flygtige syrer mg CH 3COOH/l Phenoler 0, , ,0024 0, , , Cyanid total <0,001 0,007 0,007 0,006 0,012 0,011 0,1 Chlorid mg Cl/l Sulfat mg SO 4/l Kalium Jern 6,2 1,3 3,9 15 2,6 9,0 PAH sum 0, , ,0015 0, ,0026 0,00094 Mangan 0,63 0,42 0,57 0,45 0,39 0,31 Sølv <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,5 Tin <0,002 0,003 0,001 <0,001 0,003 0, Zink 0,07 0,03 0,09 0,03 0,05 0,16 2 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 Cadmium 0,0003 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0, ,005 Chrom 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,01 2 Kobber 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 1 Nikkel 0,03 0,07 0,05 0,05 0,08 0,06 Arsen 0,02 0,02 0,019 0,02 0,02 0,011 1 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 Temperatur C 14,1 14,2 14,1 15,3 17,3 17,4 35 Olie 0,31 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 20 Sulfid 0,205 0,06 0,07 0,343 0,095 0,13 1 Sum af metaller* 0,16 0,15 0,24 0,13 0,20 0,29 * Metaller i koncentrationer under detektionsgrænser er ikke medtaget. Bilag 4 Konc. og grænseværdier for AV Miljøs samlede afløb 2011 Side 16

19 Enheder med blandet affald 15. maj A 1B 1C 1E 2A 2Cb 2E ph - 7,1 7,1 6,9 7,2 6,9 7,3 7,4 Ledningsevne ms/m Tørstof Klorid COD mg O 2/l BOD 5 mg O 2/l 7,1 6,3 26 4,1 2,7 1,7 74 Zink 0,05 0,02 0,03 0,05 0,02 0,04 0,14 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0007 0,0002 Chrom 0,02 0,04 0,02 0,03 <0,01 <0,01 0,04 Kobber <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Nikkel 0,03 0,03 0,03 0,03 <0,02 0,02 0,03 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 Total Nitrogen mg N /l 97, ,7 42,9 43,7 174 Enheder med farligt affald Enhed 1D 28. mar. 12. maj 8. sep. 17. nov. Olie <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium 0,0002 0,0002 0,0009 <0,0001 Chrom <0,01 0,01 0,01 <0,01 Kobber <0,01 <0,01 0,06 0,04 Nikkel 0,07 0,08 0,18 0,06 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 Zink <0,01 0,03 0,06 0,07 Enhed 2Ca 28. mar. 12. maj 8. sep. 17. nov. Olie <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium 0,0004 <0,0001 0,0002 <0,0001 Chrom <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Kobber <0,01 <0,01 0,02 0,04 Nikkel 0,03 0,05 0,11 0,02 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 Zink 0,04 0,03 0,26 0,06 Enhed 2B 28. mar. 12. maj 8. sep. 17. nov. Olie <0,1 2,4 <0,1 <0,1 Bly <0,1 <0,1 0,3 2,6 Cadmium 0,0013 0,0009 0,001 0,0021 Chrom <0,01 <0,01 0,02 <0,01 Kobber 0,05 0,04 0,14 0,19 Nikkel 0,11 0,14 0,3 0,16 Kviksølv <0,0002 <0,0002 0,0003 <0,0002 Zink 0,08 0,09 0,23 0,29 Side 17

20 Bilag 5: Vandbalance Top model - estimering af perkolat produktion TOTAL perkolat produktion pr enhed, 2011, Beregnet Måned jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. total Enhed 1A Enhed 1B Enhed 1C Enhed 1D Enhed 1E Enhed 2A Enhed 2B Enhed 2Ca Enhed 2Cb Enhed 2E Indsivning Beregnet Målt Forskel Forskel i % - -66% -108% -39% 449% -252% -106% 67% 60% -214% -22% -102% 64% 9% Side 18

21 Bilag 6: Poregasmålinger Side 19

22 Side 20

23 Side 21

24 Side 22

25 Side 23

26 Side 24

27 Bilag 7: Grafer for perkolat 1 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,1 0,01 Phenoler 0,001 0,0001 i.p 460 Perkolat Ammonium-N Nitrogen Side 25

28 35 Perkolat Jern 5 0 0,14 0,12 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,1 0,08 0,06 0,04 Kobber 0,02 0 i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p Side 26

29 10 i.p. = Ikke påvist Perkolat 1 0,1 Zink i.p i.p 0,01 0,06 0,05 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,04 0,03 0,02 Chrom 0,01 i.p i.p i.p 0 Side 27

30 0,09 0,08 0,07 0,06 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,05 0,04 0,03 0,02 Nikkel 0,01 0 i.p 1,4 Perkolat 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Mangan 0,2 0 Side 28

31 0,35 0,3 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,25 0,2 0,15 0,1 i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p Bly 0, i.p. = Ikke påvist Perkolat 1 0,1 i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p 0,01 Olie 0,001 0,0001 0,00001 PAH først målt jan Pga. ny miljøgodkendelse PAH sum Side 29

32 Side Perkolat Chlorid Tørstof Sulfat Ledningsevne ms/m Perkolat Hæmningstest <20 <20 <20 <20

33 9 Perkolat Phosphor 8,4 Perkolat 8,2 8 7,8 7,6 7,4 ph 7,2 7 6,8 Side 31

34 10000 Perkolat COD BOD i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,1 0,01 0,001 i.p. Anion-overfladeaktive stoffer Side 32

35 7,8 Grundvand Bilag 8: Grafer for Grundvand 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 ph KB1 ph KB2 ph KB3 6, Grundvand Cholrid KB1 Chlorid KB2 Chlorid KB3 Tørstof KB1 Tørstof KB2 Tørstof KB3 Sulfat KB1 Sulfat KB2 Sulfat KB Side 33

36 3 2,5 i.p. = Ikke påvist Grundvand 2 1,5 1 0,5 NVOC KB1 NVOC KB2 NVOC KB3 0 i.p Grundvand ms/m Ledningsevne KB1 Ledningsevne KB2 Ledningsevne KB Side 34

37 400 Grundvand Calcium KB1 Calcium KB2 Calcium KB Grundvand Natrium KB1 Natrium KB2 Natrium KB3 Side 35

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Deponeringsanlægget AV Miljø

Deponeringsanlægget AV Miljø Deponeringsanlægget AV Miljø Udvikling af deponeringsanlægget AV Miljø - Et dynamisk samarbejde mellem AV Miljø og Miljø & Ressourcer DTU: Baggrundsrapport Anders M. Fredenslund, 2004 2 Deponeringsanlægget

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PERKOLAT Enhed 1 (afsluttede etaper) B B B B Enhed 2 - etape 4.2.2. B B B B Enhed 2 - etape 4.2.1 B B B B GRUNDVAND

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2015

Fladså losseplads - Årsrapport 2015 Fladså losseplads - Årsrapport 5 Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 2-6 1. Indledning... 2. Affaldsdata... 4 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2

VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2 NORD GROUP VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og Hovedkonklusioner

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00848 Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse I/S AV Miljø CVR nummer 25463242 Virksomhedstype

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 28-03-2017 1. Indledning... 3 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2013

Fladså losseplads - Årsrapport 2013 Fladså losseplads - Årsrapport Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 27-02-2014 Indledning... 3 Affaldsdata... 4 Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 Resultater af udvaskningstests... 4

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 0 Eksisterende forhold Indholdsfortegnelse 1 Eksisterende forhold... 3 1.1 Beskrivelser af det eksisterende

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. NY Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for individuelle biblioteker, og tal og

Læs mere

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 24-02-2015 1. Indledning... 4 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.

Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg. Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup. Stofudvaskning fra forurenet jord Laboratorietests og lysimeterforsøg Ole Hjelmar DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm oh@dhigroup.com Risikovurdering i relation til forurening af jord, grundvand og overfladevand

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for dels individuelle biblioteker, og dels

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport december 2010 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00657 Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse KMC Syd CVR nummer 64942212 Virksomhedstype

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Vejebod på Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Miljøgodkendelse 2 4. Deponi III, Matr.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport oktober 21 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser BEK nr. 1049 af 28/08/2013 Bilag 1 Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser 1 Oplysninger om deponeringsanlæggets

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Miljøgodkendelse. Juni 2006

Miljøgodkendelse. Juni 2006 Miljøgodkendelse Juni 2006 MILJØGODKENDELSE AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre Københavns Amt sag nr. 9845104-100 Godkendelsesdato 14.6.2006 Miljøgodkendelse af AV Miljø Side 2 af 138 Københavns

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for dels individuelle biblioteker, og dels

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere