Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune"

Transkript

1 Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan Ishøj Kommune

2 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Opfyldelse af mål fra Affaldsplan Opsummering af årets kortlægning Statistisk afrapportering og prognose Indledning Erhvervsmæssig kilde Kommunale indsamlingsordninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald Fraktioner Samlet opgørelse Erhvervsaffald Husholdningsaffald Økonomi Anlæg og kapacitetsopgørelse samt import og eksport af affald Forbrændings- og deponeringskapacitet Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse mv Planens økonomiske konsekvenser Bilag BILAG 1: Oversigt over indberetninger for 2007 BILAG 2: Fordeling af affald modtaget på genbrugsstationen 2007 BILAG 3: Husholdningsaffald og affald via genbrugsstation 2007 BILAG 4: Ordningsbeskrivelse BILAG 5: Skematisk oversigt over igangsatte initiativer i perioden

3 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 3 1. Forord Denne rapport rummer de kortlagte affaldsmængder i Ishøj Kommune i perioden med særlig fokus på mængderne i 2007 og en prognose på fremtidige mængder for perioden Den indeholder desuden en økonomisk oversigt for perioden samt en økonomisk prognose for perioden Sidst i rapporten findes endvidere en opgørelse over anlægsog kapacitetsbehov. Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra modtageanlæg og renseanlæg, oplysninger fra Ishøj Kommune og Vestforbrændings registreringer af affaldsmængder fra kommunen. Ved manglende oplysninger fra modtageanlæg er i mindre omfang anvendt indberetninger fra transportører. Vestforbrændings registreringer er anvendt i forbindelse med affald afleveret til forbrænding hos Vestforbrænding, affald fra genbrugsstationer i fællesordningen samt husholdningsaffald afleveret til genanvendelse, i det omfang dette affald er afleveret til behandling via Vestforbrændings aftaler med modtageanlæg. Indberetninger fra modtageanlæg udgør både registreringer af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Bemærk at mængderne i rapportens tabeller er afrundede, hvilket kan give sig udslag i enkelte mindre forskelle mellem mængdeangivelserne i de forskellige tabeller i rapporten. I forbindelse med databehandlingen af indberetningerne er modtageanlæggenes oplysninger blevet vægtet højt. Rettelser i indberetningerne er dog foretaget, hvis anlæggene har indberettet oplysninger, som ikke kan kombineres ifølge ISAG-terminologien. Kortlægningen opfylder affaldsbekendtgørelsens 6, stk. 1, pkt. 1 om kortlægning af den kommunale håndtering af affald. Kortlægningen omfatter således oplysninger om den producerede mængde affald fordelt på fraktioner, behandling, affaldstype, erhvervsmæssig kilde og art, i det omfang EAK-koden er indberettet. Endelig indeholder rapporten også affaldets fordeling på modtageanlæg, herunder hvilke modtageanlæg der har modtaget hvilke fraktioner.

4 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 4 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan Mål Ishøj Kommunes målsætninger for Affaldsplanen for tog udgangspunkt i regeringens Affaldsstrategi Der blev opstillet følgende overordnede målsætninger for kommunens affaldshåndtering: A. Forebyggelse af affald - herunder særligt fokus på renere teknologi og miljøledelse og holdningsbearbejdning B. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt - herunder en særlig indsats i forbindelse med emballageaffald C. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes - herunder en særlig indsats i forbindelse med farligt affald samt bygge- og anlægsaffald D. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene - en bedre service til en lavere pris er i fokus, og miljøpåvirkningerne ved håndteringen af affaldet skal mindskes De overordnede målsætninger var suppleret med specifikke sigtelinjer for behandlingen af det indsamlede affald. Disse forventede sigtelinjer er vist i tabel 1, hvor de er sammenholdt med de faktiske kortlægningsdata for Det skal bemærkes, at datagrundlaget er mangelfuldt, da der bl.a. mangler indberetninger fra industrien. Kilde/type Genanvendelse Forbrænding Deponering Husholdninger Erhverv Forventet Faktuelt Forventet Faktuelt Forventet Faktuelt Service Industri Byggeri og anlæg Tabel 1: Kommunens målsætninger for fordelingen af behandling af affald i 2008 taget fra Affaldsplan sammenholdt med status for behandling af affald Alle data er angivet i procent.

5 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 5 Udviklingen i affaldsmængder 2002 til 2007 Da affaldsplan blev udarbejdet, tog vi udgangspunkt i affaldskortlægning fra 2002, hvorfor der i det følgende afsnit ses på udviklingen fra 2002 og frem til i dag. Data for 2008 foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af denne kortlægning, så der benyttes data fra Den samlede affaldsmængde i Ishøj Kommune steg med ton i løbet af perioden, fra at ton i 2002 til ton i Det var i Affaldsplan forventet, at affaldsmængden vil blive på ton i Tabel 2 viser den i henhold til Affaldsplan forventede udvikling i affaldsmængderne sammenholdt med de faktiske mængder fra 2002 og Kilde/type Affaldsmængder Faktuelt Forventet Faktuelt Husholdninger Erhverv Service Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg I alt erhverv I alt Tabel 2. Affaldsmængde fordelt på kilder, angivet i ton. Forventet affaldsmængder taget fra Affaldsplan markeret med grøn, sammenholdt med faktiske affaldsmængder fra 2002 og Mængden af husholdningsaffald er vokset med ton i perioden Det var ellers forventet, at mængden kun ville stige med tons i perioden Mængden af erhvervsaffald er i perioden vokset med ton, mens det var forventet, at mængden ville falde med 2000 tons i perioden

6 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 6 Målopfyldelse som følge af igangsatte initiativer I det følgende vil vi give nogle eksempler på initiativer, der i planperioden blev sat i værk for at nå de opstillede målsætninger. A. Forebyggelse af affald - herunder særligt fokus på rene teknologi, miljøstyring og holdningsbearbejdning Ledelse af Arbejdsmiljø og Miljø Ishøj Kommunes affaldsforbrændingsselskab, I/S Vestforbrænding, har i planperioden indført miljøledelsessystemet LAM - Ledelse af Arbejdsmiljø og Miljø. Miljøledelsessystemet skal sikre, at miljøpolitik omsættes fra ord til handling. LAM har til formål: at sætte I/S Vestforbrændings arbejde med miljø og arbejdsmiljø i system, så der hele tiden sker forbedringer at sikre, at alle I/S Vestforbrændings medarbejdere kender deres ansvar i forhold til at sikre miljø og arbejdsmiljø at sikre, at alle I/S Vestforbrændings medarbejdere har tilstrækkelig viden om miljø og arbejdsmiljø I samme forbindelse skal det nævnes, at I/S Vestforbrænding er ISO certificeret en certificering der sikrer en løbende forbedring af miljøforholdene på virksomheden. B. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt - herunder en særlig indsats i forbindelse med emballageaffald Emballagekampagne Ishøj Kommune har i samarbejde med I/S Vestforbrænding fra oktober 2005 til juni 2007 gennemført en emballagekampagne, med det mål at øge genanvendelsen af emballageaffald fra virksomheder. Emballagekampagnens hovedaktivitet var information og vejledning via udsendt folder og spørgeskema til udvalgte virksomheder med potentiel ringe udsortering. Kampagnen var en stor succes. Det kan som eksempel nævnes, at der som konsekvens af kampagnen blev etableret 178 nye ordninger med forskellige virksomheder i oplandet, omhandlende genanvendelse af emballageaffald. LCA på bioaffald Der er i perioden bl.a. gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering af to forskellige affaldsordninger for bioaffald det ene scenarium hvor bioaffaldet går til forbrænding og det andet, hvor det frasorteres dagrenovationen og går

7 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 7 til bioforgasning. Miljøvurderingen har dokumenteret og sammenlignet miljøpåvirkninger og gevinster ved de 2 behandlingsløsninger. Miljøvurderingen blev afsluttet i 2007 og viste, at forgasning af bioaffaldet giver en miljøgevinst på op til 10 procent i forhold til forbrænding. Udarbejdelse af idékatalog Der blev i perioden udarbejdet et idékataloget med en lang række initiativer til at reducere de brændbare mængder og fremme genanvendelsen. For alle initiativer i kataloget er der foretaget indledende vurderinger af potentielle mængder, økonomi, miljø og serviceniveau. Næste fase bliver udrulningen af Idékataloget, som dels skal give et bud på fremtidens affaldssystem, og dels skal prioritere tema er og initiativer der undersøges, videreudvikles og iværksættes. Idékataloget bliver således videreført i Ishøj Kommunes Affaldsplan C. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes - herunder en særlig indsats i forbindelse med farligt affald samt bygge- og anlægsaffald Vejledningsmateriale ved anmeldelse af bygge- og anlægsaffald For at opnå en nedsættelse af miljøbelastningen fra affaldsbehandlingen medvirkede Ishøj Kommune i 2005 til udarbejdelse af vejledningsmateriale, hvis formål var at få en bedre sortering af bygge- og anlægsaffald og derved den efterfølgende rigtige affaldsbehandling. Arbejdet resulterede i forslag til et anmeldelsesskema, to vejledninger, en sorteringsvejledning og en procedure til kommunens interne brug. Materialet sendes ud sammen med byggetilladelser fra Ishøj Kommune. D. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene - en bedre service til en lavere pris er i fokus og miljøpåvirkningerne ved håndteringen af affaldet skal mindskes Forsøg med markkompostering af haveaffald I planperioden blev der lavet forsøg med markkompostering af haveaffald med det formål at undersøge, om markkompostering er et brugbart og miljøøkonomisk fornuftigt alternativ til traditionel kompostering. Markkompostering er en ny nyttiggørelsesmetode, hvor haveaffald udbringes og nedknuses direkte på landbrugsjorden. Ved at benytte markkompostering frem for de konventionelle komposteringsmetoder kan overflødig transport af affaldet til modtageanlæg og ressourceforbrug til selve komposteringsprocessen minimeres. Det blev i afrapporteringen vurderet, at markkompostering med økonomisk driftsmæssig fordel kan benyttes til behandling af en del af oplandets haveaffald.

8 Ton KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 8 3. Opsummering af årets kortlægning Der blev ifølge indberetningerne produceret ton affald i Ishøj Kommune i Dette svarer til en stigning på ca. 13 procent i forhold til den indsamlede mængde på ton i Udviklingen i den samlede affaldsmængde i kommunen i perioden 2006 til 2007 er vist i Figur 1. Det ses af figuren, at udviklingen i affaldsmængden er meget varierende. Affaldsmængden er stigende fra år 2006 til 2007, men ifølge prognosen falder mængden herefter frem til 2012 for igen at stige. Dette skyldes en forventning om, at mængden af affald fra byggeri og anlæg vil falde frem til Herefter vil mængden af byggeog anlægsaffald stabilisere sig, og den totale affaldsmængde forventes at stige. Udviklingen i den samlede affaldsmængde Figur 1: Udviklingen i den samlede affaldsmængde (ton). Tallene for er kortlagte mængder, mens tallene for er baseret på prognose. Af den samlede affaldsmængde udgjorde ton erhvervsaffald, og de resterende ton var husholdningsaffald. Dette svarer til, at erhvervsaffaldet udgjorde omkring 70 procent af den samlede mængde. I forhold til behandlingsform blev ca. 67 procent genanvendt, 29 procent blev forbrændt, og ca. 4 procent blev sendt til deponering. Derudover gik under 1 procent til særlig behandling og midlertidig oplagring. Fordelingen på behandlingsformer er illustreret i Figur 2.

9 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 9 Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsformer i % 67% 4% 0% 0% 0% Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Ikke oplyst Figur 2: Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsform i 2007 (procent). Behandlingsformen midlertidig oplagring dækker over de affaldsmængder, som efter en oplagring sendes til forbrænding.

10 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Statistisk afrapportering og prognose 4.1 Indledning Den statistiske afrapportering og prognose er opdelt i følgende underkapitler: - Erhvervsmæssig kilde - Behandlingsform - Affaldstype - Fraktioner - Økonomi - Anlæg og kapacitetsopgørelse Den erhvervsmæssige kilde beskriver affaldsproducenten og dermed, inden for hvilken branche affaldet er produceret. Husholdninger er også en erhvervsmæssig kilde. Behandlingsform beskriver den behandling, som affaldet udsættes for på modtageanlægget. Affald med visse fælles træk grupperes i affaldstyper. Der er i affaldsbekendtgørelsens bilag 8, pkt. 1 følgende affaldstyper: dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest. En fraktion er en gruppering af materialer, som har en fælles sammensætning. Eksempler på fraktioner er papir og pap, jern og metal, plast. I økonomi findes en oversigt over faktiske samt budgetterede udgifter og indtægter for de kommunale indsamlingsordninger. I anlæg- og kapacitetsopgørelsen ses, hvor stor kapacitet for forbrændings- og deponeringsanlæg, der forventes at blive behov for i fremtiden.

11 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Erhvervsmæssig kilde I denne rapport benyttes følgende erhvervsmæssige kilder: - Husholdninger - Institutioner, handel og kontor - Industri - Byggeri- og anlægsvirksomhed - Renseanlæg - Ikke oplyst For 2006 er der påført kilde, hvis modtageanlægget ikke har angivet nogen kilde ved indberetningen, mens der for 2007 er anvendt betegnelsen ikke oplyst. Den erhvervsmæssige kilde Industri er summen af registreringer fra forskellige erhvervsmæssige kilder, kilderne jf. ISAG-terminologien. Eksempler på erhvervsmæssige kilder kan være Kemisk Industri mv., Jern- og metalindustri og Anden fremstillingsvirksomhed. Modtageanlæggene har indberettet en del affald med kilden Container/omlastestation. Ved kortlægningen for både 2006 og 2007 er affald fra denne kilde enten fordelt på øvrige kilder (dette vedrører affald fra genbrugsstationer) eller ikke medregnet (gælder affald fra omlastepladser). Hvis modtageanlæggene har angivet en erhvervsmæssig kilde jf. ISAGterminologien, er mængderne ikke medtaget, da disse kilder betyder, at affaldet kommer fra andre modtageanlæg og således allerede er registreret. Affaldet kaldes også for sekundært affald. Både i 2006 og 2007 er der indhentet oplysninger om slam mv. fra renseanlæg. Mængderne er fordelt på kommunerne efter renseanlæggets fordelingsnøgle med henblik på, at opgørelsen af slam mv. fra kommunen så vidt muligt er sammenlignelig med andre kommuner i Vestforbrændings opland og hele landet. I Tabel 3 og Figur 3 ses fordelingen på erhvervsmæssig kilde i perioden Tabellen viser desuden prognosen for mængderne fordelt på kilde i perioden Bemærk i Tabel 3, at affaldet registeret under kilden Husholdninger er underopdelt på affaldstyper.

12 Ton KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 12 Erhvervsmæssig kilde Affaldstype Dagrenovation Storskrald Husholdninger Haveaffald Emballageaffald Farligt affald Total Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Total Tabel 3: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Figur 3: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Affaldsmængden er steget i perioden 2006 til Der har været store stigninger i husholdningsaffald og affald fra byggeri og anlæg. En væsentlig del af stigningen i husholdningsaffaldet skyldes en stigning i genanvendelige fraktioner som papir, pap og glas.

13 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 13 Der er ikke modtaget indberetninger fra Smørum Papir A/S for 2007, hvilket specielt kan have indflydelse på mængden af papir, pap, plast samt elektriske og elektroniske produkter fra kilden Institutioner, handel og kontor. Nogle modtageanlæg (blandt andet Stena Averhoff), som desuden transporterer affald, har kun indberettet transportørindberetninger (eller kombinerede indberetninger). Da der ikke skal indberettes transportørindberetninger for Ishøj Kommune, kan der således forekomme manglende indberetninger fra disse anlæg. Det er forsøgt at indhente de manglende data, men det er desværre ikke lykkedes i alle tilfælde. Mængden af slam fra renseanlæg varierer fra 2006 til Dette skyldes blandt andet, at renseanlæggene ikke har indberettet de mængder, som er kørt på landbrugsjord i Desuden er slammets tørstofindhold variabelt, hvilket ligeledes kan have stor indflydelse på den indberettede mængde. Som en sidste årsag til udsving i mængderne kan der forekomme renseanlæg, som ikke har indberettet. I Tabel 44 vises affaldet fordelt på erhvervsmæssige kilder og behandlingsform for 2006 og Derudover viser tabellen prognosen for mængderne fordelt på erhvervsmæssige kilder for årene 2012 og 2020.

14 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 14 Kilde og affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Emballageaffald Farligt affald Total Erhverv Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Uoplyst kilde Total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 4: Affald fordelt efter erhvervsmæssig kilde og behandlingsform for årene 2006, 2007, 2012 og 2020 (ton) og 2007 er kortlagte mængder, 2012 og 2020 er baseret på prognose.

15 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Kommunale indsamlingsordninger Ishøj Kommune havde indbyggere pr , fordelt på husstande. Tabel5 viser en oversigt over indsamlede mængder fra kommunens ordninger, med en prognose på de fremtidige mængder. Ordning Dagrenovation Andre ordninger Husstandsindsamling Papir Haveaffaldsindsamling 2 Genbrugsstationer Total Tabel 5: Affald fordelt på kommunale ordninger (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. I Tabel 6 findes en oversigt over indsamlede mængder husholdningsaffald opgjort som den gennemsnitlige affaldsmængde pr. husstand og pr. indbygger indsamlet i Tallene for Vestforbrændings opland er ekskl. Rudersdal og Københavns Kommuner. Affaldsfraktioner og typer Pr. husstand (kg) Pr. indbygger (kg) Kommunen VF-opland VF-bedste Kommunen VF-opland VF-bedste Dagrenovation, restaffald Papir Glas Pap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Ukendt affaldstype Husholdningsaffald total Tabel 6: Husholdningsaffald opgjort som gennemsnitlig affaldsmængde hhv. pr. husstand og pr. indbygger (kg) i Tallene for Vestforbrændings opland er ekskl. Københavns Kommune.

16 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 16 Beskrivelse af Vestforbrændings bedste indsamlingsmetoder Dagrenovation (restaffald) Den laveste mængde restaffald til forbrænding indsamles i Egedal Kommune. Mens gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland er 281 kg restaffald årligt pr. indbygger, er mængden i Egedal Kommune på 193 kg årligt pr. indbygger. Kommunen udsorterer dagrenovation i henholdsvis organisk affald til biogasproduktion og restaffald til forbrænding. Dele af kommunen er ikke omfattet af den 2-delte indsamling. Endvidere indsamler kommunen papir og glas via en kubeordning. Papir Vallensbæk Kommune indsamler den største mængde papir pr. indbygger. Mens gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland er 49 kg papir årligt pr. indbygger, er den indsamlede mængde i Vallensbæk Kommune på 94 kg årligt pr. indbygger. Kommunen har etableret en ordning til husstandsindsamling af papir for enfamiliehuse. Alle husstande har fået udleveret en 140 liters beholder, som kan benyttes til aviser, reklamer, ugeblade og telefonbøger. Beholderen tømmes fast en gang om måneden. Glas Egedal Kommune indsamler den største mængde glas pr. indbygger. Gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland er 19 kg årligt pr. indbygger, mens Egedal Kommune indsamler 24 kg årligt pr. indbygger. Kommunen indsamler glas via genbrugsstationerne og via en kubeordning. Pap Den største mængde pap indsamles i Gribskov Kommune. Her indsamles 11 kg pap årligt pr. indbygger mod gennemsnitligt 4 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. Gribskov Kommune indsamler pap via genbrugsstationerne. Madspild/andet organisk Frederikssund Kommune indsamler den største mængde organisk affald pr. indbygger. Ligesom Egedal, Gribskov og Halsnæs Kommuner sorteres organisk affald fra den øvrige dagrenovation og sendes til bioforgasning. I Frederikssund Kommune indsamles årligt 70 kg organisk affald pr. indbygger mod gennemsnitligt 12 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. Haveaffald Den største mængde haveaffald indsamles i Halsnæs Kommune. Her indsamles 295 kg årligt pr. indbygger mod gennemsnitligt 144 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. I Halsnæs Kommune indsamles haveaffald via genbrugsstationerne. I bilag 4 findes en oversigt over Ishøj Kommunes ordninger.

17 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Behandlingsform I denne kortlægningsrapport benyttes følgende behandlingsformer: Genanvendelse, Forbrænding, Deponering, Midlertidig oplagring og Særlig behandling. Behandlingsformen Særlig behandling benyttes kun i forbindelse med farligt affald. Hvis anlæggene har indberettet behandlingsformerne Fraført eller Eksporteret i ISAG-terminologien, er mængderne ikke talt med i den samlede opgørelse, idet disse mængder opfattes som sekundære. Tabel 7 viser, hvordan affaldet var fordelt på behandlingsform i perioden Prognosen for viser, at mængden af affald, der sendes til genanvendelse, vil falde, i takt med at den samlede affaldsmængde falder, men at mængden, der sendes til forbrænding, vil stige. Behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Total Tabel 7: Affaldets fordeling på behandlingsform (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose.

18 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 18 Tabel8 viser en oversigt over affaldets behandling i 2007 fordelt på erhvervsmæssig kilde. Kilde Behandlingsform Total Genan- For- Depone- Særlig Midlertidig Ikke vendelse brænding ring behandling opbevaring oplyst Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst 1 1 Total Tabel 8: Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (ton) i Ifølge Tabel8 er der kun en forholdsvis lille mængde affald til forbrænding fra Byggeri- og anlægsvirksomhed. Dette skyldes blandt andet, at en stor del af byggeaffaldet først indvejes på et sorteringsanlæg og dermed bliver indberettet som affald til oparbejdning eller sortering, der betragtes som genanvendelse. Herefter sendes noget af affaldet videre til forbrænding, men dette affald registreres som kommende fra en anlægskilde og regnes derfor som sekundært affald. Mange modtageanlæg har svært ved at skelne mellem kilderne Institutioner, handel og kontor, Industri og Byggeri og anlæg, og opdelingen af affaldsmængderne i erhvervsmæssige kilder er derfor ikke retvisende. Tallene for erhverv bør ses i en sammenhæng. I Tabel 9 og Figur 4 er vist de fire erhvervsmæssige kilder, som kommunen har fastsat mål for mht. behandlingsform i sin affaldsplan. Endvidere vises målene for 2008 fra Ishøj Kommunes Affaldsplan og regeringens mål/sigtelinjer i affaldsstrategi Farligt affald, som går til Særlig behandling samt affald fra renseanlæg eller affald, hvor der ikke er oplyst kilde, er ikke med i beregningen. I affaldsplanen har Ishøj Kommune sat et mål for genanvendelse af husholdningsaffald på 32 procent. Det er på niveau med regeringens sigtelinje for 2008, som er 33 procent. I 2007 blev 28 procent af husholdningsaffaldet genanvendt i kommunen, hvilket er 9 procentpoint mere i forhold til I 2007 blev 72 procent af affaldet fra Institutioner, handel og kontor genanvendt. I forhold til målsætningen i affaldsplanen på 74 procent og regeringens sigtelinje for 2008 på 50 procent er denne andel betydelig højere end regeringens sigtelinje, mens den er på niveau med Ishøj Kommunes affaldsplan.

19 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 19 Kilde Genanvendelse Forbrænding Deponering Total Husholdninger Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Institutioner, handel og kontor Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Industri Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Byggeri og anlæg Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Tabel 9: Affaldets fordeling på behandlingsform 2007 sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (procent). Affaldets fordeling på behandlingsform % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Genanvendelse Forbrænding Deponering Figur 4: Affaldets fordeling på behandlingsform 2007 sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (procent). Det ser dog anderledes ud for Industri, hvor mængden til genanvendelse er på 4 procent i Målene i kommunens affaldsplan og regeringens sigtelinje er på hhv.

20 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG procent og 65 procent. Mængderne af affald fra disse kilder skal som tidligere nævnt ses i sammenhæng. Andelen af affald til genanvendelse fra Byggeri og anlæg var i 2007 på 97 procent, og kommunens målsætning for 2008 er på 92 procent, og regeringens sigtelinje for 2008 er på 90 procent. 4.4 Affaldstype I Tabel10 og Figur 5 ses, hvordan det modtagne affald i 2007 var fordelt på affaldstype og behandlingsform. Affaldstype Genan- For- Depone- Særlig Midlertidig Total vendelse brænding ring behandling oplagring Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald Farligt affald Emballageaffald Behandlingsrest Total Tabel 10: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform i 2007 (ton). Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2007 Behandlingsrest Emballageaffald Farligt affald Erhvervsaffald Haveaffald Storskrald Dagrenovation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Ikke oplyst Figur 5: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform i 2007 (procent).

21 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 21 I 2007 blev ca. 0,5 procent af dagrenovationen i Ishøj Kommune genanvendt. Sammenlignet med regeringens sigtelinje på 20 procent for 2008 er dette væsentligt lavere. Papir indsamlet fra husholdninger er medtaget under betegnelsen dagrenovation. Regeringens sigtelinjer vedrørende storskrald er på 25 procent til genanvendelse, 50 procent til forbrænding og 25 procent til deponering. I Ishøj Kommune er fordelingen af storskrald på behandlingsform følgende: genanvendelse ca. 44 procent, forbrænding omkring 42 procent og deponering ca. 14 procent Emballageaffald På grund af den særlige fokus på øget genanvendelse for emballageaffald er der lavet en særskilt oversigt over denne affaldstype. Tabel 11 viser mængden af emballageaffald fra Ishøj Kommune i 2007 fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion. Der skal gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed knyttet til disse tal, da der er anlæg, som ikke benytter affaldstypen Emballageaffald, men den mere generelle Erhvervsaffald. Det kan derfor være svært at få pålidelige tal. Fraktion Erhvervsmæssig kilde Total Hushold- Institutioner, Industri Byggeri og Ikke oplyst ninger handel og anlæg kontor Pap Papir Glas Plast Jern og metal Træ Total Tabel 11: Mængden af emballageaffald fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion i 2007 (ton). Tabel 12 viser emballageaffald fordelt på de enkelte erhvervsmæssige kilder for perioden samt en prognose for de fremtidige mængder. Erhvervsmæssig kilde Fraktioner Papir Pap Husholdninger Glas Plast Jern og metal Husholdninger total Erhverv Institutioner, Papir

22 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 22 Erhvervsmæssig kilde Fraktioner handel og kontor Pap Glas Plast 25 Jern og metal Total Industri Papir Pap 128 Glas Plast 5 Jern og metal Total 133 Byggeri og anlægsvirksomhed Papir Pap Glas Plast Jern og metal Total Ikke oplyst Papir Pap Glas Plast Jern og metal Total Erhverv total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 12: Emballageaffald til genanvendelse fordelt på fraktioner og kilder (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Indberetningerne for emballageaffald er meget mangelfulde, og derfor kan vi ikke beskrive udviklingen i affaldsmængderne på dette område fyldestgørende. Der er fx ikke indberetninger om fraktionerne glas og papir fra husholdninger fra 2006, og der er ingen indberetninger om emballageaffald fra Industri i Det forventes, at der vil være mere fokus på indberetninger af emballageaffald i de kommende år, således af vi i de kommende kortlægninger kan beskrive udviklingen for emballageaffald.

23 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Fraktioner Samlet opgørelse I tabellen herunder ses, hvordan affaldet i perioden er fordelt på fraktioner. Tabellen indeholder de samlede mængder af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Indberetningen for farligt affald har ikke været komplet i 2006 og 2007, hvorfor udviklingen i mængderne af farligt affald ikke kan sammenlignes. SMOKA har ikke angivet kilde på deres indberetning for Ishøj Kommune har selv opgivet de mængder farligt affald, som er indsamlet fra husholdninger, og som er afleveret til SMOKA i Fraktion Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt

24 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 24 Fraktion Beskrivelse Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Sand og ristestof Slagger Flyveaske Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 13: Totale affaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Mængden af forbrændingsegnet affald er fra 2006 til 2007 steget med ca. 687 ton, og den samlede mængde affald er steget med ca ton. Stigningen i de samlede affaldsmængder er primært forårsaget af den store stigning i mængden af fraktionen jord og sten. Denne mængde er steget med omkring ton. Både virksomheder og husstande har adgang til den kommunale genbrugsstation. I 2006 blev der derfor udviklet en fordelingsnøgle, der viser affaldets fordeling på erhvervsaffald og husholdningsaffald. Den anvendte fordeling fremgår af bilag 2 i denne rapport. Mængderne af affald indsamlet via genbrugsstation er opgjort samlet i bilag 3, der også viser mængderne af husholdningsaffald Erhvervsaffald I tabel 14 ses erhvervsaffaldets fordeling på fraktioner. Oversigten er opdelt i affald indsamlet via den kommunale genbrugsstation og via andre ordninger. Fraktion Beskrivelse Genbrugs- Kommunal indsam- Anvisningsordning I alt station lingsordning Animalske og veg. fedtstoffer 6 6

25 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 25 Fraktion Beskrivelse Genbrugs- Kommunal indsam- Anvisningsordning I alt station lingsordning Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Bedre papirkvaliteter Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Sand og ristestof Slagger Flyveaske Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam

26 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 26 Fraktion Beskrivelse Genbrugs- Kommunal indsam- Anvisningsordning I alt station lingsordning Mængder i alt (ton) Tabel 14: Mængder af erhvervsaffald fordelt på fraktioner 2007 (ton). I tabel 15 ses mængderne af erhvervsaffald fordelt på fraktioner, hvor de fremskrevne mængder fra prognosen er oplyst for perioden Fraktion Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanven

27 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 27 Fraktion Beskrivelse deligt Sand og ristestof Slagger Flyveaske Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 15. Erhvervsaffaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose Husholdningsaffald I tabel 16 ses husholdningsaffaldets fordeling på fraktioner. Oversigten er opdelt i affald indsamlet via den kommunale genbrugsstation og via andre ordninger. Fraktion Beskrivelse Genbrugsstation Anden kommunal ordning I alt Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Jord og sten Asbest (eternit) 41 41

28 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 28 Fraktion Beskrivelse Genbrugsstation Anden kommunal ordning I alt Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Mængder i alt (ton) Note 2. Der er også medtaget affalds indsamlet via boligselskaber udenfor de kommunale indsamlingsordninger. Tabel 16: Mængder af husholdningsaffald fordelt på fraktioner 2007 (ton). I tabel 17 ses mængderne af husholdningsaffald fordelt på affaldsfraktion, hvor de fremskrevne mængder fra prognosen er oplyst for perioden Fraktion Beskrivelse Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Jord og sten Asbest (eternit) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Mængder i alt (ton) Tabel 17: Husholdningsaffaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose.

29 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Økonomi I forbindelse med håndteringen af affaldet i de kommunale ordninger har kommunen en række udgifter, som er angivet i tabel 18: Tabellen viser en oversigt over de faktiske udgifter for 2007 og 2008, mens de øvrige tal er en del af budgettet for kommunens håndtering. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Tabel 18: Kommunens budget fordelt på ordninger (kr.). 4.7 Anlæg og kapacitetsopgørelse samt import og eksport af affald I dette afsnit opgøres kapacitetsbehovet for forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i henhold til prognosen og der gives en oversigt over mængder, som kommunen forventer at fremføre og tilføre. Opgørelsen over kapacitetsbehovet fremgår af tabel Forbrænding af affald Deponi I alt Tabel 19: Kommunens deponerings- og forbrændingsbehov (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Af hensyn til blandt andet kapaciteten på behandlingsanlæg beliggende i kommunen skal det fremgå af affaldsplanen, hvis kommunen planlægger import af affald. Kommunen planlægger ikke import af affald i planperioden.

30 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 30 Forbrændings- og deponeringskapacitet Det er Ishøj Kommunes overordnede ansvar at sikre den nødvendige forbrændingsog deponeringskapacitet for det affald, der produceres i kommunen. Ishøj Kommune er - sammen med 18 andre kommuner - interessent i I/S Vestforbrænding. Ishøj Kommune er tilsvarende interessent i affaldsdeponiet AV Miljø. I/S Vestforbrænding og AV miljø skal således sikre forbrændings- og deponeringskapacitet nok til alle 19 kommuner. Der er derfor i det følgende redegjort for forbrændings- og deponeringskapacitet i forhold til de 19 kommuners samlede behov. Forbrænding behov og kapacitet Ishøj Kommune er interessent i I/S Vestforbrænding. Kommunen har tildelt I/S Vestforbrænding en eneret til at behandle forbrændingsegnet affald. I/S Vestforbrænding har en miljøgodkendt forbrændingskapacitet på ton pr år. I tabel 20 er redegjort for oplandets behov for forbrændingskapacitet ud fra fremskrivningen af affaldsmængderne og affaldsbehandlingen. Behov for forbrændingskapacitet i tons År Tabel 20. Behov for forbrændingskapacitet i I/S Vestforbrændings opland. Den samlede mængde affald, som forventes tilført forbrænding, vil overstige I/S Vestforbrændings forbrændingskapacitet omkring 2016, hvis ikke der igangsættes initiativer til at imødekomme udviklingen. For at imødekomme denne udvikling arbejder I/S Vestforbrænding på etableringen af et nyt forbrændingsanlæg på lokaliteten Lervangen i Høje Tåstrup. Høje-Taastrup Miljøpark vil ud over forbrændingsanlægget huse en bred vifte af andre affaldsbehandlingsaktiviteter, hvor miljø og vidensdeling er i fokus. Det nye anlæg forventes parat i 2014, og det ventes at have en forbrændingskapacitet på tons pr. år. Vestforbrænding oplyser samtidigt, at de ved ibrugtagning af denne kapacitet lukker anlæg 1 og 2 med en kapacitet på de 40 år gamle anlæg på tons pr. år Desuden arbejder Ishøj Kommune sammen med I/S Vestforbrænding hen imod at øge genanvendelsen af en række affaldsfraktioner dette er afspejlet i nærværende affaldsplan. Restpotentialet af genanvendelige fraktioner i I/S Vestforbrændings opland, som teoretisk set kan frasorteres det affald, som tilføres forbrænding, er anslået til ton. En overordnet vurdering viser, at det i praksis vil være muligt at udsortere ca. 50 procent heraf til genanvendelse, altså ca ton.

31 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 31 I/S Vestforbrændings bestyrelse har afsat 5 mio. kr. årligt foreløbigt for i perioden til initiativer, hvis formål vil være at reducere mængden af brændbart affald. Deponering behov og kapacitet Affald fra Ishøj Kommune deponeres på den kontrollerede losseplads AV Miljø samt på en række fyldpladser. AV miljø havde ultimo 2008 et restvolumen på ca m3. I tabel 21 er redegjort for oplandets behov for deponeringskapacitet ud fra fremskrivningen af affaldsmængderne og affaldsbehandlingen. År Deponeringsbehov i tons Tabel 21: Behov for deponeringskapacitet i AV Miljøs opland. Der forventes tilstrækkelig kapacitet på AV Miljø frem til ca Derudover er de forberedende procedurer for det nye deponeringsanlæg Kalvebod Miljøcenter gået i gang. Deponeringsanlægget ventes at kunne tages i brug i Det forventes, at der vil være tilstrækkelig deponeringskapacitet på Kalvebod Miljøcenter frem til ca Kapaciteten på fyldpladserne kan ikke gøres op, da der ikke findes egentlige rettigheder til kapacitet på disse anlæg. Det antages imidlertid, at der er tilstrækkelig kapacitet på anlæggene i den kommende planperiode. Ishøj Kommune benytter følgende losse- og fyldpladser til deponeringsegnet affald: AV Miljø/CVRnr Anlægget ejes af I/S Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding. Restkapacitet ultimo 2008: ca m3 Miljøgodkendelse til: 1. Almindeligt deponiaffald 2. Shredderaffald (metalholdigt affaldsprodukt) 3. Forbrændingsegnet til mellemdeponering Bregnebjerggård grusgrav-fyldplads/cvrnr Restkapacitet for kommunen er ikke relevant, da der ikke foreligger noget kontraktforhold. Miljøgodkendt som fyldplads til at modtage uforurenet jord og sten. DSV Anlæg, Teknik og Miljø A/S/CVRnr Restkapacitet for kommunen er ikke relevant, da der ikke foreligger noget kontraktforhold. Miljøgodkendt som fyldplads til at modtage uforurenet jord og sten.

32 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 32 Fladså Grusgrav og Fyldplads A/S/CVRnr Restkapacitet for kommunen er ikke relevant, da der ikke foreligger noget kontraktforhold. Miljøgodkendt som fyldplads. Kallerup Grusgrav A/S/CVRnr Restkapacitet for kommunen er ikke relevant, da der ikke foreligger noget kontraktforhold. Miljøgodkendt som fyldplads (uforurenet byggeaffald). Lønggårdens Grusgrav A/S/CVRnr Restkapacitet for kommunen er ikke relevant, da der ikke foreligger noget kontraktforhold. Miljøgodkendt som fyldplads (blandet byggeaffald). Uggeløse Fyldplads/ CVRnr Restkapacitet for kommunen er ikke relevant, da der ikke foreligger noget kontraktforhold. Miljøgodkendt som fyldplads for deponering og uforurenet affald.

33 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse mv. Anlæg, der sorterer eller behandler affald og er beliggende i kommunen, skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen beskrives i affaldsplanen. I Ishøj Kommune er findes der i 2009 følgende sorterings-/behandlingsanlæg i kommunen, idet anlæggets funktion er beskrevet for hvert anlæg: o o o Ishøj Genbrugsstation. Bemandet containerplads, hvor private og mindre erhvervsdrivende kan aflevere storskrald, farligt affald, haveaffald, bygge- og anlægsaffald og genanvendelige materialer. Ishøj Kommunes Kompostplads. Kompostering af have-/parkaffald. Anlægget modtager kun kommunalt indsamlet have- og parkaffald. Koki Europe A/S. Håndtering af farligt affald - kun for egne kunder.

34 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Planens økonomiske konsekvenser En række initiativer i affaldsplanen løses i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i fællesskabet. Disse initiativer, som er relevante for flertallet af kommunerne i samarbejdet, finansieres solidarisk. Finansieringen sker dels via et gebyr pr. indbygger, som hver kommune indbetaler til I/S Vestforbrænding til sådanne tværgående udviklingsopgaver, og dels via en særlig pulje øremærket initiativer til nedbringelse af affaldsmængden til forbrænding gennem øget genanvendelse. Den sidstnævnte pulje finansieres via gebyret for affald modtaget til forbrænding hos I/S Vestforbrænding. For både de midler, der fremkommer via kommunens indbyggerafhængige betaling, og dem, der fremkommer via behandlingsgebyret, gælder, at det er eksisterende poster, der forventes fastholdt på sit nuværende niveau.

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2016... 4 2.1 Mål 2005-2016... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE FURESØ KOMMUNE / AFFALDS PLAN 2013-2024 / KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings-

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet...

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 3.1 Ændringer i forhold til udkastet...

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2009 for Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 33 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Page 2 of 33 Page 3 of 33 1 Affaldsplanens opbygning 2 Målopfyldelse 2.1 Sigtelinjer: Mål og status 2.2 Nationale og kommunale initiativer 3 Affaldsordninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere