Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)"

Transkript

1 j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som ændret ved 1, nr. 25, i lov nr af 30.august 2015, 6 i lov nr af 12. december 2015, 17 i lov nr. 623 af 8. juni 2016, 2 i lov nr. 625 af 8. juni 2016 og senest ved 11 i lov nr. 665 af 8. juni 2016xx, foretages følgende ændringer: 1. 13, stk. 7, nr. 6, indsættes efter»handicappet barn«:», handicappet voksen, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom« f, stk. 4, 2. pkt., affattes således:»ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, får dog ikke beregnet hjælpen efter 26, stk. 8, og 34, stk. 3, når der alene på grund af manglende opfyldelse af betingelsen i 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse.«3. I 13 f, stk. 7, 2. pkt., indsættes efter» 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9«:», samt for personer, der er samlevende med en person, der modtager integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes efter 26, stk. 2«. 4. I 13 f, stk. 7, 3. pkt., ændres»efter 1. pkt.«til:»efter 1. og 2. pkt.« f, stk. 12, nr. 3, indsættes efter»handicappet barn«:», handicappet voksen, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom«. 6. I 25 b, stk. 3, indsættes efter» 22-24, «:»jf. dog stk. 10, «. 7. I 25 b, stk. 4, indsættes efter» 13 f, stk. 3 og 4,«:»jf. dog stk. 10, «. 8. I 25 b, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:»husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter 22-24, og husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes i den forbindelse som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år.«9. I 25 b, stk. 8, udgår:»ugifte«og efter»personer«indsættes:»i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp«. 1

2 10. I 25 b, stk. 9, indsættes som 3. pkt.:»en ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-3, indplaceres som gift.«11. I 25 b, indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Personer, der modtager integrationsydelse efter 22, jf. 47, stk. 4, er ikke omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp. Tilsvarende gælder personer, der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, og som modtager integrationsydelse efter 22. «12. To steder i 26, stk. 8, ændres»eventuelt tillæg efter 22, stk. 4-8«til:»eventuelt tillæg efter 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle eller samlever, jf. stk. 2«. 13. I 33, stk. 1, nr. 1, ændres»lov om social pension«til:»lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«14. I 33, stk. 1, nr. 5, ændres» 38 i lov om social service«til:» 86 i dagtilbudsloven«. 15. I 34, stk. 3, nr. 1, indsættes efter» 13 f, stk. 1-4«:», jf. dog stk. 4«. 16. I 34, stk. 4, indsættes efter» 13 f, stk. 6 og 7«:», herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år«. 17. I 85 a, stk. 1, ændres»stk. 2-9«til:»stk. 2-8«. 18. I 89, stk. 3, 2. pkt., ændres», under forudsætning af«til:»med forbehold for,«. 19. I 106, 2. pkt., ændres»refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter«til:»og kommunen afholder hver 50 pct. af udgifterne«. 20. I 110 a, stk. 2, ændres»indhenter«til:»indhentet«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2016 og har virkning fra den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For de i 1, nr. 8, nævnte husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter 22-24, har loven dog først virkning fra den 1. december

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kontanthjælpsloft Gældende ret Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning timers reglen Gældende ret Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning 2.3. Konsekvensrettelser i lov om aktiv socialpolitik Gældende ret Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2015 Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal være med til at sikre, at det kan betale sig for modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp at tage et arbejde og opfylde deres rådighedsforpligtelse: Et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og ændrede regler for ferie for modtagere af kontanthjælp m.fl. Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 med vedtagelsen af lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225- timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.). Dette lovforslag indeholder forslag til præciseringer af en række bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, som blev indført med ovenstående lovforslag, og skal derfor ses i sammenhæng med den vedtagne ændringslov. Derudover indeholder lovforslaget en række øvrige forslag til konsekvensrettelser i lov om aktiv socialpolitik. 3

4 2. Lovforslagets indhold I forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, herunder udarbejdelsen af bekendtgørelser m.v. om 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, er der identificeret en række forhold, der medfører behov for ændring eller præcisering. Det drejer sig om følgende: Kontanthjælpsloftet: 1. Integrationsydelses- eller uddannelseshjælpsmodtagere og boligstøttemodtagere under 18 år indgår efter gældende regler ikke i husstandsfordelingen af boligstøtte ved beregning af kontanthjælpsloftet. Det foreslås, at husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager uddannelseshjælp m.v. eller boligstøtte, betragtes som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. 2. Samlivsafgrænsningen i relation til kontanthjælpsloftet for ugifte, som efter bemærkningerne til lov nr. 296 af 22. marts 2016 skal følge regler og praksis på børnetilskudsområdet, har vist sig ikke at være helt i overensstemmelse med praksis, hvorefter man kan være samlevende med en anden end den, man er gift med. Det foreslås præciseret, at kommunen i en række situationer også for gifte skal træffe afgørelse om, hvorvidt en person skal anses for enlig eller samlevende i relation til kontanthjælpsloftet, således at retstillingen kommer i overensstemmelse med praksis på børnetilskudsområdet. 3. [Revalidender er som altovervejende hovedregel ikke omfattet af kontanthjælpsloftet, idet forsørgelsesydelsen under revalidering typisk ikke er kontanthjælp m.v. Det foreslås, at revalidender, som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse under revalidering, undtages fra kontanthjælpsloftet. 4. Personer, som modtager hjælp efter 27 i lov om aktiv socialpolitik, fordi de har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, er ikke omfattet af kontanthjælpsloftet. Det foreslås, at personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, men som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse, undtages fra kontanthjælpsloftet.] 225-timersreglen: 5. En ugift modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der er samlevende med en integrationsydelsesmodtager (der ikke omfattet af 225 timers kravet), får som følge heraf reduceret sin uddannelses- eller kontanthjælp, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse. Det foreslås præciseret, at modtageren af uddannelseshjælp eller kontanthjælp i denne situation ikke også skal have uddannelses- eller kontanthjælpen reduceret med kr. eller 500 kr. ved manglende opfyldelse af 225- timersreglen. 6. Ægtefæller i kontanthjælpssystemet, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, behandles i det første år efter indgåelse af ægteskab som ugifte i relation til 225-timersreglen. Tilsvarende pkt. 5 foreslås det præciseret, at ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og den anden modtager integrationsydelse og hvor hjælpen til modtageren af uddannelseshjælp eller kontanthjælp som følge heraf får reduceret sin uddannelses- eller kontanthjælp, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have 4

5 modtaget i integrationsydelse ikke kan få (yderligere) nedsat hjælpen i det første år efter indgåelse af ægteskabet. 7. Et eventuelt dansktillæg til en ægtefælle på integrationsydelse reduceres ikke som følge af 225- timersreglen. Det foreslås præciseret, at det beløb svarende til dansktillægget, der beregnes til integrationsydelsesmodtagerens ægtefælle, hvis denne er modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, heller ikke berøres af 225-timersreglen. 8. Ægtepar, hvor hjælpen til en ægtefælle bortfalder eller nedsættes som følge af 225-timersreglen, mister retten til særlig støtte efter 34. Ugifte, som får hjælpen nedsat som følge af 225- timersreglen, får særlig støtte efter 34 med det beløb, som de fik beregnet før nedsættelsen af ydelsen. Det foreslås præciseret, at gifte i det første år af ægteskabet, hvor de i relation til 225- timersreglen behandles som ugifte, skal have særlig støtte efter 34 med det beløb, der var beregnet før nedsættelsen af ydelsen. Der er endvidere foreslået en række tekniske ændringer Kontanthjælpsloft Gældende ret Efter den gældende 25, stk. 6, indgår boligstøtten efter lov om individuel boligstøtte i den samlede hjælp efter stk. 5 med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Uanset hvem i husstanden boligstøtten udbetales til, indgår den efter 25 b, stk. 6, i beregningen af den samlede hjælp til en modtager af hjælp efter lovens 22-25, der er medlem af husstanden, og som er fyldt 18 år. Loftet er individuelt. Boligstøtten indgår derfor med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte for hvert husstandsmedlem, der er fyldt 18 år. Er der således to medlemmer af husstanden, der er fyldt 18 år - eksempelvis en modtager af hjælp og dennes ægtefælle - indgår boligstøtten med ½ af den udbetalte boligstøtte i beregningen af den samlede hjælp, der indgår under loftet for personen, der modtager hjælp efter lovens Hvis boligstøtten nedsættes som følge af loftet, sker nedsættelsen i den udbetalte boligstøtte, også selvom boligstøtten udbetales til en anden person i husstanden. Efter den gældende 25 b, stk. 8, skal kommunen for at kunne indplacere personer på loftstørrelserne for gifte og samlevende, alene træffe afgørelse om, hvorvidt ugifte personer skal anses for enlige eller samlevende efter principperne for tildeling af børnetilskud. Det fremgår af gældende regler om kontanthjælpsloftet, at kommunen ved afgørelse om, hvorvidt en person skal anses for enlig eller samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet, skal anvende børnetilskudslovens afgrænsning heraf. Efter Ankestyrelsens praksis på børnetilskudsområdet tages der ikke hensyn til, om en eller begge parter er gift med en anden end den, de reelt har fælles husførelse med. Det vil sige, at der kan træffes afgørelse om, at en person som er gift, men har fælles husførelse med en anden person end ægtefællen, vil skulle betragtes som samlevende, fordi parterne vil kunne indgå ægteskab efter en evt. skilsmisse. Samtidig vil en person, der er gift, kunne anses som enlig. Med den nuværende retsstilling i lov om aktiv socialpolitik vil kommunen ikke over for eksempelvis en separeret mand, der lever med en anden end sin fraseparerede hustru, kunne træffe afgørelse om at anse manden for samlevende med den person, han reelt har fælles husførelse med. 5

6 Dermed vil kommunen i disse situationer ikke kunne følge praksis på børnetilskudsområdet, som ellers forudsat i øvrigt i reglerne om kontanthjælpsloftet. Efter gældende regler er revalidendender, som modtager integrationsydelse i stedet for revalideringsydelse, fordi de ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, omfattet af kontanthjælpsloftet. Tilsvarende er personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, og som modtager integrationsydelse, fordi de ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, omfattet af kontanthjælpsloftet. Personer, som opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år og modtager henholdsvis revalideringsydelse, løntilskud eller lignende, er ikke omfattet af kontanthjælpsloftet. Personer, der opfylder opholdskravet og derfor kan modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 27, er heller ikke omfattet af kontanthjælpsloftet Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning I bestemmelserne om kontanthjælpsloftet skal der ved beregningen af den samlede hjælp, som skal indgå under loftet for den enkelte, indgå boligstøtte med en forholdsmæssig andel i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Det har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssigt, idet bestemmelsen ikke tager højde for, at der kan være modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller boligstøtte under 18 år. I de tilfælde, hvor en modtager af hjælp bor sammen med en boligstøttemodtager, der er under 18 år, vil den nuværende retsstilling bevirke, at hele boligstøtten reduceres under kontanthjælpsloftet, da den ikke kan fordeles på begge husstandsmedlemmer. I de tilfælde, hvor en person under 18 år, modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp, vil vedkommende ikke få tildelt en andel af boligstøtten ligesom de øvrige voksne husstandsmedlemmer. Det foreslås derfor, at bestemmelsen i 25 b, stk. 6, ændres således, at i de tilfælde, hvor der i husstanden er en integrationsydelses- eller uddannelseshjælpsmodtager eller boligstøttemodtager, der er under 18 år, fordeles boligstøtten også med en forholdsmæssig andel til denne person. Der er på baggrund af Ankestyrelsens praksis om samlivsbegrebet på børnetilskudsområdet og pensionsområdet behov for at ændre kommunens mulighed for at træffe afgørelse om at anse en person for enlig eller samlevende i relation til kontanthjælpsloftet, således at retstillingen svarer til praksis, hvorefter en gift person kan anses for samlevende med den person, han eller hun har reel fælles husførelse med, uanset at han eller hun er gift med en anden person. Dette vil tillige sikre, at separerede personer, der bor alene, kan indplaceres på loftsstørrelserne for enlige. Det foreslås derfor, at ordet ugift udgår i 25 b, stk. 8, således at kommunen også skal træffe afgørelse om, hvorvidt gifte personer kan anses for enlige eller samlevende i relation til 6

7 indplacering på de øvre grænser for den samlede hjælp i 25 b, stk Samtidig foreslås det præciseret, at kommunens afgørelser om samlivsstatus efter 25 b, stk. 8, alene er i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp. Da ægtefæller, som bor sammen med hinanden, må antages altid at have fælles husførelse, og derfor hverken vil kunne betragtes som enlige eller samlevende med andre, er der ikke behov for, at kommunerne skal træffe afgørelse for de gifte personer, der bor sammen med deres ægtefæller, idet disse personer skal indplaceres på loftsstørrelserne for ægtefæller og samlevende i 25 b, stk Det foreslås derfor, at der i 25 b indsættes en bestemmelse om, at en ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal indplaceres som gift ved indplacering under de øvre grænser i stk Det foreslås endvidere, at indsætte en ny bestemmelse i 25 b, hvorefter revalidender, som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse under revalidering, undtages fra kontanthjælpsloftet. Det foreslås ligeledes, at personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, men som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse, undtages fra kontanthjælpsloftet. Dermed stilles personer under revalidering og personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, ens i forhold til kontanthjælpsloftet uanset hvilken form for forsørgelsesydelse, de modtager timers-reglen Gældende ret Efter den gældende 13 f, stk. 4, 2. pkt., skal et ægtepar på integrationsydelse, hvor en eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, først have beregnet hjælpen efter 26, stk. 8, og 34, stk. 3, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, jf. 2, stk. 1, nr. 7, i lov om børne- og ungeydelse. Den gældende 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse fastsætter, at retten til børne- og ungeydelse er betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Hvis kravet ikke er opfyldt, udbetales en forholdsmæssig andel af ydelsen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen, efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50 pct. af ydelsen, og efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75 pct. af ydelsen. Efter gældende ret bliver en ægtefælle i et ægtepar, hvor en eller begge er berettiget til integrationsydelse efter lovens 11, og hvor hjælpen beregnes efter 26, stk. 1 eller 2 på baggrund af satserne i anset for ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder efter 13, stk. 1-6 og 13 a, når ægteparret har modtaget hjælp i sammenlagt et år eller derover inden for 3 år, og den 7

8 pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at han eller hun har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Det betyder, at begge ægtefæller i et ægtepar, hvor begge er berettiget til integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes som summen af de beløb, som hver ægtefælle er berettiget til med fradrag af indtægter, jf. lovens 30-33, skal opfylde arbejdskravet, for at de kan vedblive med at modtage fuld hjælp, når de som par har modtaget hjælp i sammenlagt et år eller derover inden for 3 år. Det samme gælder, hvis en af ægtefæller er berettiget til integrationsydelse, og den anden er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, og uddannelses- eller kontanthjælpen nedsættes således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelses- eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse. Hvis en eller begge ægtefæller i et sådant ægtepar ikke opfylder arbejdskravet på 225 timer, nedsættes hjælpen til parret således, at ægteparret tilsammen modtager kr. (2016-niveau) eller kr. (2016-niveau) afhængigt af, om de har børn eller ej. Efter gældende regler er en ugift integrationsydelsesmodtager ikke omfattet af 225-timersreglen. En ugift modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der er samlevende med en integrationsydelsesmodtager, får som følge af samberegningsreglen i lovens 26, stk. 2, reduceret sin uddannelses- eller kontanthjælp, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse. Efter den gældende 225-timersregel vil den person, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp få nedsat hjælpen med 1.00 kr. eller 500 kr. afhængigt af, om personen er forsørger eller ej, samtidig med at hjælpen på grund af samlivet med en integrationsydelsesmodtager eventuelt nedsættes, så de begge modtager et beløb, de hver ville have fået i integrationsydelse. Efter gældende regler behandles ægtefæller i kontanthjælpssystemet, der modtager uddannelseseller kontanthjælp, i det første år efter indgåelse af ægteskab som ugifte i relation til 225- timersreglen. En ægtefælle, som modtager integrationsydelse, omfattes af 225-timersreglen, når ægteparret har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for tre år. En ugift integrationsydelsesmodtager er ikke omfattet af 225-timersreglen. En modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der er gift med en integrationsydelsesmodtager, får som følge af samberegningsreglen i lovens 26, stk. 2, reduceret sin uddannelses- eller kontanthjælp, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse. Der er ikke fastsat regler om, at en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager, som gifter sig med en integrationsydelsesmodtager, og som allerede som følge af samberegningsreglen har fået nedsat sin uddannelses- eller kontanthjælp til integrationsydelsesniveau, ikke også får reduceret sin ydelse som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225-timers reglen med kr. eller 500 kr. afhængig af, om personen er forsørger eller ej. Efter de gældende regler om rimelige grund har en person ikke pligt til at udnytte sine uddannelseseller arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om uddannelse eller arbejde eller tilbud om andre 8

9 beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, hvis den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn. En person, der er omfattet af 225-timers reglen, vil få forlænget perioden på 12 kalendermåneder, hvori personen skal opfylde kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, med perioder, hvor personen modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn Efter lov om social service kan der endvidere ydes hjælp til pasning af handicappede voksne og pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Efter de gældende regler vil en person, som modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp imidlertid ikke have en rimelig grund til ikke at udnytte sin uddannelses- eller arbejdsmulighed, hvis de modtager hjælp til pasning af handicappet voksen eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Efter gældende regler mister ægtepar, hvor hjælpen til en ægtefælle bortfalder eller nedsættes som følge af 225-timersreglen, retten til særlig støtte efter 34. Ugifte, som får hjælpen nedsat som følge af 225-timersreglen, får særlig støtte efter 34 med det beløb, som de fik beregnet før nedsættelsen af ydelsen. Der er ikke fastsat regler om, hvordan særlig støtte efter 34 beregnes, når et par, der bliver gift og efter 225-timers reglen behandles som ugifte frem til de har været gift i 12 måneder. Efter de gældende regler, vil de derfor i forhold til 34 om særlig støtte blive behandlet som gifte fra tidspunktet for indgåelse af ægteskabet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Der er tale om forslag til præcisering, således at det tydeligt fremgår, at for ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, bliver hjælpen ikke nedsat som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225-timersreglen, når der alene på grund af manglende opfyldelse af optjeningsbetingelsen i 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse. Det foreslås, at modtageren af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som er samlevende med en integrationsydelsesmodtager, ikke samtidig med en eventuel nedsættelse af deres hjælp til integrationsydelsesniveau, også skal have uddannelses- eller kontanthjælpen reduceret med kr. eller 500 kr. afhængig af, om personen er forsørger eller ej, ved manglende opfyldelse af 225- timersreglen. Det foreslås endvidere, at en modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, som bliver gift med en modtager af integrationsydelse, og som allerede som følge af samberegningsreglen i lovens 26, stk. 2, får reduceret sin ydelse, i det første år efter indgåelse af ægteskabet ikke også får reduceret sin ydelse som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225-timers reglen med kr. eller 500 kr. afhængig af, om personen er forsørger eller ej. 9

10 Det betyder, at såfremt en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp bliver gift med en modtager af integrationsydelse, vil ægteparret ligesom andre nygifte ægtepar få beregnet hjælpen som ugifte, indtil parret har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år. Det betyder, at hjælpen tidligst kan nedsættes som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225- timersreglen, når parret har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år. Det foreslås, at en person, der modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp også vil have en rimelig grund til ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om uddannelse eller arbejde eller tilbud om andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, hvis den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, handicappet voksen eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn. Det foreslås videre, at en person, der er omfattet af 225-timers reglen, vil få forlænget perioden på 12 kalendermåneder, hvori personen skal opfylde kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, med perioder, hvor personen modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn pasning, handicappet voksen eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn Det foreslås videre, at par, der bliver gift, og som behandles som ugifte i relation til 225- timersreglen, også behandles som ugifte i relation til retten til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter 34, indtil de har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år. Det betyder, at de kan modtage særlig støtte med det eller de beløb, der ville have været udbetalt, hvis de ikke havde været omfattet af nedsættelsen af hjælpen efter 13 g, indtil de som par har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år. Herefter bortfalder retten til særlig støtte Konsekvensrettelser i lov om aktiv socialpolitik Gældende ret Efter de gældende regler i 33, stk. 1, nr. 1 og 5, fremgår, at der ikke foretages fradrag for invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bistands- og plejetillæg efter lov om social pension samt at børn indtægter og indtægter, der vedrører børn, bortset fra tilskud til pasning af egne børn efter lov om social service. Reglerne fremgår imidlertid ikke længere af lov om social pension og lov om social service. Efter gældende regler i 85 a, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik yder Udbetaling Danmark efter ansøgning efterlevelseshjælp efter reglerne i stk. 2-9 til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Ved lov nr. 429 af 28. april 2010 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Kompetencen til at træffe afgørelse om lovvalg m.v. efter EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.) blev 85 a, stk. 8, ophævet. Der var ifølge forarbejderne til lovforslaget 10

11 tale om en overflødig bestemmelse, da EU-forordningerne er umiddelbart gældende i hvert medlemsland. Ved en fejl blev henvisningen i 85 a, stk. 1, til stk. 2-9 ikke konsekvensrettet til stk Efter den gældende 89, stk. 3, udbetaler kommunen integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for en person, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, hvis det er sandsynligt, at Udbetaling Danmark efterfølgende vil træffe afgørelse om, at en person har erhvervet ret til ekstra børnetilskud. I den situation udbetales hjælpen under forudsætning af at ansøgningen om ekstra børnetilskud imødekommes af Udbetaling Danmark. Kommunen skal senest ved udbetalingen af hjælpen oplyse modtageren om, at den udbetalte hjælp er foreløbig og med hvilken begrundelse samt tage forbehold for tilbagebetaling. Efter gældende regler i 106, 2. pkt., refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til efterlevelseshjælp efter lovens kapitel 10 a. Efter gældende regler er det Udbetaling Danmark, som yder efterlevelseshjælp efter lovens 85 a. Ved Udbetaling Danmarks udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud opkræver Udbetaling Danmark kommunernes og statens andel af ydelserne og tilskuddene direkte fra kommunerne og staten efter de procentmæssige fordelinger, der er fastsat i gældende ydelseslovgivning, jf. 26 i lov om Udbetaling Danmark. Refusion mellem stat og kommune gælder således ikke for ydelser, som udbetales af Udbetaling Danmark. Der blev ikke taget højde for dette i forbindelse med overførslen af myndighedsopgaven med tilkendelse og udbetaling af efterlevelseshjælp efter 85 a fra kommunerne til Udbetaling Danmark ved lov nr. 494 af 21. maj 2013 om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark). Det fremgår af den gældende 110 a, at i en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 indhenter kommunen, hvis en person, der modtager hjælp efter kapitel 6 a og 6 b, afviser at modtage lægebehandling, jf. 11, stk. 1, nr. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, en udtalelse fra sundhedskoordinatoren, jf. 15, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., af, om en anden behandling kan anbefales. Har kommunen indhenter en udtalelse, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af ret til ressourceforløbsydelse efter kapitlerne 6 a og 6 b, at personen afviser at modtage lægebehandling som nævnt i stk. 1, herunder den lægebehandling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren. Ønsker personen ikke, at der indhentes en udtalelse fra sundhedskoordinatoren, træffer kommunen afgørelse i sagen om ret til ressourceforløbsydelse efter kapitlerne 6 a og 6 b. Ved en fejl fremgår det efter de gældende regler, at har kommunen indhenter en udtalelse i stedet for har kommunen indhentet en udtalelse Ministeriets overvejelser og foreslåede ordning 11

12 Det foreslås, at der sker en ændring af 33, således at der i stedet for en henvisning til lov om social pension henvises til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. samt at der henvises til dagtilbudsloven og ikke til lov om social service i forhold til reglerne om pasning af egne børn. Ved en fejl er henvisningen i 85 a, stk. 1, til stk. 2-9 ikke konsekvensrettet til stk Det foreslås, at 85 a konsekvensrettes. Det foreslås, at formuleringen i 89, stk. 3, 2. pkt., ændres, således at det tydeliggøres, at hjælpen udbetales med forbehold for, at ansøgningen om ekstra børnetilskud imødekommes af Udbetaling Danmark. Det foreslås, at 106 omformuleres, så det fremgår, at staten og kommunen hver afholder 50 pct. af udgifterne til efterlevelseshjælp efter kapitel 10 a. Det foreslås, at der foretages en sproglig korrektion i 110 a, stk. 2, således at det kommer til at fremgå, at hvis kommunen har indhentet en udtalelse fra sundhedskoordinatoren, får det ikke betydning for kommunen vurdering af ret til ressourceforløbsydelse efter kapitlerne 6 a og 6 b. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige [Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser af betydning forbundet med forslaget.] 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet [Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.] 5. Administrative konsekvenser for borgerne [Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.] 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten [Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige konsekvenser.] 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 11. august 2016 til og med den 12. september 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Boligselskabernes Landsforening, Børnerådet, Danmarks Lejerforeninger, Danske Advokater, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Dansk Retspolitisk Forening, Danske Revisorer, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Det faglige hus, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FOA Foreningen af Offentligt Ansatte, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, Huslejenævns- og Beboerklagenævns forening, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, Jyske Grundejerforeninger, KL, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 12

13 (LAP), Lejernes Landsorganisation i Danmark, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Psykisk Sårbare på arbejdsmarkedet, Rådet for Socialt Udsatte, SAND De hjemløses landsorganisation, Udbetaling Danmark, Ungdomsboligrådet og Ældreboligrådet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser / mindreudgifter Staten: Kommunerne: Regioner: Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser / merudgifter Staten: Kommunerne: Regioner: Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtigelser (sæt kryds) JA Nej Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter de gældende regler i 13, stk. 1, nr. 6, i lov om aktiv socialpolitik har en person, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp ikke pligt til at udnytte sin uddannelseseller arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om uddannelse eller arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, hvis den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn 13

14 eller døende nærtstående efter lov om ret til social service eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn. Det foreslås, at 13, stk. 7, nr. 6 udvides, således at en person, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp endvidere ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om uddannelse eller arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven elelr andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, når personen modtager støtte til pasning af handicappet voksen samt nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter serviceloven. Der er tale om forslag til præcisering som følge af ændringer i serviceloven.[bidrag fra SIM] Til nr. 2 Efter den gældende 13 f, stk. 4, 2. pkt., skal et ægtepar på integrationsydelse, hvor en eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, først have beregnet hjælpen efter 26, stk. 8, og 34, stk. 3, når de har opnået ret til fuld børne- ungeydelse, jf. 2, stk. 1, nr. 7, i lov om børne- og ungeydelse. De gældende regler i 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse fastsætter, at retten til børne- og ungeydelse er betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Hvis kravet ikke er opfyldt, udbetales en forholdsmæssig andel af ydelsen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen, efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50 pct. af ydelsen, og efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75 pct. af ydelsen. Der er tale om forslag til præcisering, således at det tydeligt fremgår, at for ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, bliver hjælpen ikke nedsat som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225-timersreglen, når der alene på grund af manglende opfyldelse af optjeningsbetingelsen i 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse. Til nr. 3 Efter gældende 13 f, stk. 7, 2. pkt., er en ugift integrationsydelsesmodtager ikke omfattet af 225- timersreglen. En ugift modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der er samlevende med en integrationsydelsesmodtager, får som følge af samberegningsreglen i 26, stk. 2, i loven reduceret sin uddannelses- eller kontanthjælp, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse. Med lovforslagets 1, nr. 3 foreslås det derfor præciseret, at modtageren af uddannelseshjælp eller kontanthjælp i denne situation ikke også skal have uddannelses- eller kontanthjælpen reduceret med kr. eller 500 kr. ved manglende opfyldelse af 225-timersreglen. Til nr. 4 14

15 Efter gældende 13 f, stk. 7, 3. pkt., behandles ægtefæller i kontanthjælpssystemet, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, i det første år efter indgåelse af ægteskab som ugifte i relation til 225-timersreglen. En ægtefælle, som modtager integrationsydelse, omfattes af 225-timersreglen, når ægteparret har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for tre år. En ugift integrationsydelsesmodtager er ikke omfattet af 225-timersreglen. En modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, der er gift med en integrationsydelsesmodtager, får som følge af samberegningsreglen i 26, stk. 2, reduceret sin uddannelses- eller kontanthjælp, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse. Det foreslås på denne baggrund, at en modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, som bliver gift med en modtager af integrationsydelse, og som allerede som følge af samberegningsreglen i 26, stk. 2, får reduceret sin ydelse, i det første år efter indgåelse af ægteskabet ikke også får reduceret sin ydelse som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225-timers reglen. Det betyder, at såfremt en modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp bliver gift med en modtager af integrationsydelse, vil ægteparret ligesom andre nygifte ægtepar få beregnet hjælpen som ugifte, indtil parret har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år. Det betyder, at hjælpen tidligst kan nedsættes som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225- timersreglen, når parret har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år. Til nr. 5 Efter de gældende regler i 13 f, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik forlænges perioden på de seneste 12 kalender måneder i forhold til optjening af 225 timers ordinært og ustøttet arbejde med perioder, hvor en person, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp har modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående efter lov om ret til social service eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn. Det foreslås, at 13, stk. 12, udvides, således at en person, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp endvidere får forlænget perioden på de seneste 12 kalender måneder i forhold til optjening af 225 timers ordinært og ustøttet arbejde med perioder, hvor personen har modtaget støtte til pasning af handicappet voksen samt nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter serviceloven. Der er tale om forslag til præcisering som følge af ændringer i serviceloven.[bidrag fra SIM] Til nr. 6 og 7 Efter gældende regler er revalidendender, som modtager integrationsydelse i stedet for revalideringsydelse, fordi de ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, omfattet af kontanthjælpsloftet, jf. lov om aktiv socialpolitik 25 b, stk. 3 og 4. Tilsvarende er personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, og som modtager integrationsydelse, fordi de ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i 15

16 sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, omfattet af kontanthjælpsloftet, jf. lov om aktiv socialpolitik 25 b, stk. 3 og 4. Personer, som opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år og modtager henholdsvis revalideringsydelse, løntilskud eller lignende, er ikke omfattet af kontanthjælpsloftet. Personer, der opfylder opholdskravet og derfor kan modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 27, er heller ikke omfattet af kontanthjælpsloftet. Det foreslås, at der i lovens 25 b, stk. 3 og 4, som vedrører kontanthjælpsloftet for integrationsydelsesmodtagere, indsættes en henvisning til et nyt stykke 10 i lovens 25 b, jf. lovforslagets 1, nr. 11, hvorefter revalidender, som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse under revalidering, samt personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, men som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse, undtages fra kontanthjælpsloftet. Der henvises endvidere til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 11. Til nr. 8 Efter gældende ret skal der ved beregningen af den samlede hjælp, der skal indgå under kontanthjælpsloftet for den enkelte, indgå boligstøtte med en forholdsmæssig andel i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år, jf. 25 b, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik. Idet en person under 18 år kan ansøge om og modtage boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, vil den nuværende retsstilling få den virkning, at boligstøtten ikke kan fordeles med en forholdsmæssig andel til personen under 18 år, når der skal ske beregning af den samlede hjælp, der reduceres som følge af kontanthjælpsloftet, jf. 25 b, stk. 5. I de tilfælde, hvor en kontanthjælpsmodtager bor sammen med en boligstøttemodtager, der er under 18 år, er den nuværende retsstilling, at hele boligstøtten reduceres, idet den ikke kan fordeles på begge husstandsmedlemmer efter formuleringen i lov om aktiv socialpolitik 25 b, stk. 6. Den nuværende retsstilling betyder også, at en person under 18 år, der modtager hjælp i kontanthjælpssystemet, ved beregningen af den samlede hjælp ikke vil få tildelt en andel af boligstøtten ligesom de øvrige voksne husstandsmedlemmer. Det foreslås derfor med forslaget til 25 b, stk. 6, 2. pkt., at personer under 18 år, der modtager hjælp efter lovens 22-24, og personer, der har ansøgt om og modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. I de tilfælde hvor en person, der ikke er fyldt 18 år, kan modtage selvstændig hjælp til forsørgelse i kontanthjælpssystemet fx på baggrund af, at personen selv har fået et barn, og/ eller selv modtager boligstøtte, vil personen således også i relation til kontanthjælpsloftet blive sidestillet med husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. 16

17 Til nr. 9 og 10 Efter gældende ret skal kommunen for at kunne indplacere personer på loftstørrelserne (det beløb den samlede hjælp højst kan udgøre inkl. særlig støtte og boligstøtte) for gifte og samlevende efter den nuværende udformning af lov om aktiv socialpolitik 25 b, stk. 8, alene træffe afgørelse om, hvorvidt ugifte personer skal anses for enlige eller samlevende efter principperne for tildeling af børnetilskud. Det fremgår af gældende regler om kontanthjælpsloftet, at kommunen ved afgørelse om, hvorvidt en person skal anses for enlig eller samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet, skal anvende børnetilskudslovens afgrænsning heraf. Efter Ankestyrelsens praksis på børnetilskudsområdet tages der ikke hensyn til, om en eller begge parter er gift med en anden end den, de reelt har fælles husførelse med. Det vil sige, at der kan træffes afgørelse om, at en person som er gift, men har fælles husførelse med en anden person end ægtefællen, vil skulle betragtes som samlevende, fordi parterne vil kunne indgå ægteskab efter en evt. skilsmisse. Samtidig vil en person, der er gift, kunne anses som enlig. Med den nuværende retsstilling i lov om aktiv socialpolitik vil kommunen ikke over for eksempelvis en separeret mand, der lever med en anden end sin fraseparerede hustru, kunne træffe afgørelse om at anse manden for samlevende med den person, han reelt har fælles husførelse med. Dermed vil kommunen i disse situationer ikke kunne følge praksis på børnetilskudsområdet, som ellers forudsat i øvrigt i reglerne om kontanthjælpsloftet. Der er således behov for at ændre kommunens mulighed for at træffe afgørelse om at anse en person for enlig eller samlevende i relation til kontanthjælpsloftet, således at retstillingen svarer til praksis på børnetilskudsområdet, hvorefter en gift person kan anses for samlevende med den person, han har reel fælles husførelse med, uanset at han er gift med en anden person. Dette vil tillige sikre, at separerede personer, der bor alene, kan indplaceres på loftsstørrelserne for enlige. Det foreslås derfor, at ordet ugift udgår i 25 b, stk. 8, således at kommunen også skal træffe afgørelse om, hvorvidt gifte personer kan anses for enlige eller samlevende i relation til indplacering på loftet, dvs. de øvre grænser for den samlede hjælp i 25 b, stk Samtidig foreslås det præciseret, at kommunens afgørelser om samlivsstatus efter 25 b, stk. 8, alene træffes i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp. Da ægtefæller, som bor sammen med hinanden, må antages altid at have fælles husførelse, og derfor hverken vil kunne betragtes som enlige eller samlevende med andre, er der ikke behov for, at kommunerne skal træffe afgørelse for de gifte personer, der bor sammen med deres ægtefæller, idet disse personer skal indplaceres på loftsstørrelserne for ægtefæller og samlevende i 25 b, stk Det foreslås derfor, at det i 25 b, stk. 9,indsættes, at en ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal indplaceres som gift ved indplacering under de øvre grænser i stk Til nr. 11 Efter gældende regler er revalidendender, som modtager integrationsydelse i stedet for revalideringsydelse, fordi de ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om 17

18 lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, omfattet af kontanthjælpsloftet. Tilsvarende er personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, og som modtager integrationsydelse, fordi de ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, omfattet af kontanthjælpsloftet. Personer, som opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år og modtager henholdsvis revalideringsydelse, løntilskud eller lignende, er ikke omfattet af kontanthjælpsloftet. Personer, der opfylder opholdskravet og derfor kan modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 27, er heller ikke omfattet af kontanthjælpsloftet. Det foreslås at indsætte et nyt stykke 10 i 25 b, hvorefter revalidender, som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse under revalidering, undtages fra kontanthjælpsloftet. Det foreslås endvidere, at personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, men som ikke opfylder betingelsen for ret til uddannelses- og kontanthjælp om lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og som derfor modtager integrationsydelse, undtages fra kontanthjælpsloftet. Dermed stilles personer under revalidering og personer, som har nået efterlønsalderen og alene pga. optjeningsreglerne i lov om social pension ikke kan få social pension, ens i forhold til kontanthjælpsloftet uanset hvilken form for forsørgelsesydelse, de modtager. Der henvises endvidere til bemærkningerne til forslaget til 1, nr. 6 og 7. Til nr. 12 Efter de gældende regler fremgår, at hvis beregningen efter 26, stk. 1 og 2 af hjælpen til et ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, resulterer i en samlet hjælp til ægteparret eksklusive eventuelt tillæg efter 22, stk. 4-8, der overstiger kr. pr. måned (2016-niveau) eller kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, nedsættes hjælpen til ægtefællerne således, at de tilsammen får beregnet hjælpen på baggrund af kr. pr. måned (2016-niveau) eller kr. pr. måned (2016-niveau) eksklusive eventuelt tillæg efter 22, stk. 4-8, afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Med ændringen foreslås det præciseret, at der ved nedsættelsen af hjælpen som følge af manglende opfyldelse af arbejdskravet i 225-timersreglen for ægtepar, hvor en af ægtefællerne modtager integrationsydelse og dansktillæg, og den anden ægtefælle modtager uddannelses- eller kontanthjælp, kan ses bort fra det beløb svarende til dansktillægget, som modtageren af uddannelses- eller kontanthjælp kan få beregnet. Til nr

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til 2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Fremsat

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen)

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) VEJ nr 10322 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15798

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts)

Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål C

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Maj 2018 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I Status på Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen) I dette notat orienteres om de nyeste nøgletal i forbindelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år.

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år. Arbejdsmarkedsstyrelsen j. nr. 2010-0018467 LJS/ALH 20-12-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 times

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Marts 2019 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende L 81 - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven

Høringsnotat vedrørende L 81 - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 81 Bilag 4 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende L 81 - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0020 Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter xx 97 97 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Dette afsnit omhandler mulighederne for kontanthjælp til forsørgelse. I afsnittet

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. j.nr. 2008-4821 Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

L 156 Forslag 1 » 7 a. 2

L 156 Forslag 1 » 7 a. 2 Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. Udkast af 16. oktober 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til 2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034708 Fremsat

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere