RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN PÅ FREDERIKSBERG"

Transkript

1 RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009

2 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration: 3XN Produktion: Best Buy Broker Oplag: 200 Udgivelsesdato: 26. november 2009

3 Indledning Opgaven Konkurrenceopgaven om Retten på Frederiksberg omhandler en tilbygning til det eksisterende domhus fra Udvidelsen omfatter en selvstændig bygning på ca m 2, som arkitektonisk tilpasses det omkringliggende, fredede bygningskompleks. Desuden skal der etableres ca m 2 parkeringskælder. Forslagene skal holdes inden for en samlet økonomisk ramme på 132 mio. kr. eksklusiv moms, indeks medio 2009, 127,3 til entreprenørudgifter. Konkurrencen er udskrevet af Slots- og Ejendomsstyrelsen som en indbudt projektkonkurrence i henhold til Udbudsdirektivet og er bekendtgjort den 26. september 2008 i Den Europæiske Unions Tidende. 3

4 Deltagere Efter en prækvalifikationsfase blev følgende fem ansøgere inviteret til at deltage i konkurrencen: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S (i samarbejde med Grontmij Carl Bro samt Møller og Grønborg Landskabsarkitekter.) 3XN arkitekter A/S (i samarbejde med Lemming & Eriksson samt Steven Scott, Lyskunstner.) Dissing+Weitling arkitektfirma A/S (i samarbejde med Eduard Troelsgård samt Breimann og Bruun Landskabsarkitekter.) Henning Larsen Architects (i samarbejde med COWI samt SLA Landskab.) Arkitema K/S (i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører samt Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører.) Vederlag til hvert konditionsmæssigt forslag udgør kr. ekskl. moms. Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 12. marts 2009, der alle afleverede forslag inden for fristen, der i mellemtiden var udskudt til den 17. september

5 Dommerkomité Carsten Jarlov, direktør, Slots- og Ejendomsstyrelsen, formand for dommerkomiteen Ejvind Rostgaard, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune Torben Goldin, retspræsident, Retten på Frederiksberg Adam Wolf, direktør, Domstolsstyrelsen Carsten Holgaard, arkitekt MAA Dorte Mandrup, arkitekt MAA Rådgivere for dommerkomiteen Karl Topsøe-Jensen, chefplanlægger, arkitekt MAA, Frederiksberg Kommune Helle Meyland, ressourcedirektør, Domstolsstyrelsen Inge de Neergaard, chefkonsulent, Domstolsstyrelsen Jesper Christiansen, administrationschef, Retten på Frederiksberg Jan Q. Rasmussen, projektdirektør, Slots- og Ejendomsstyrelsen Knud Ø. Madsen, projektleder, arkitekt MAA, Slots- og Ejendomsstyrelsen Konkurrencens sekretær Bettina Mylin, arkitekt MAA, AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Bedømmelseskriterier og processen Forslagene i projektkonkurrencen er blevet vurderet med hensyn til arkitektur, funktioner og realiserbarhed i forhold til byggeprogrammets økonomiske ramme samt grad af opfyldelse af konkurrenceprogrammet. For de enkelte kriterier er der blevet lagt vægt på følgende: Realiserbarhed i forhold til byggeprogrammets økonomiske ramme At forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme, jf. byggeprogram og bilag 19 til byggeprogram, således at forslagets valg af arkitektur og disponering af arealer med de tilhørende funktioner giver en høj grad af sikkerhed for, at forslaget kan projekteres og udføres uden overskridelser af den økonomiske ramme på 132 mio. kr. eksklusiv moms, indeks medio 2009, 127,3 til entreprenørudgifter. Grad af opfyldelse af konkurrenceprogrammet At forslaget i videst muligt omfang opfylder konkurrenceprogrammets øvrige krav (ud over de ufravigelige krav nævnt under konditionsmæssighed) og ønsker, jf. konkurrenceprogrammets afsnit 4, 5, 6 og 7. Forud for bedømmelsen er der for alle forslag foretaget en kontrol af planerne i forhold til de program- og arealmæssige krav, som er stillet i udbudsmaterialet. Kontrollen er foretaget af arkitektfirmaet Hou + Partnere. Derudover har to uvildige firmaer lavet en økonomisk vurdering af forslagene. De to firmaer er henholdsvis Arkitektfirmaet Jens Clementsen og tnt, Tage Nielsens Tegnestue. Alle fem forslag er blevet vurderet og gennemgået af dommerkomiteen. Bedømmelsesperioden påbegyndtes den 1. oktober 2009, og dommerkomiteen afholdt i alt fem møder. På det afsluttende betænkningsmøde den 10. november besluttede man i enighed at udpege forslag som vinder af konkurrencen. Funktioner At den nye retsbygning udformes således, at der opnås en hensigtsmæssig disponering af arealerne, og at placering og fordeling af arbejdspladserne m.v. til de 110 medarbejdere i faciliteter og rumtyper i det væsentligste er i overensstemmelse med nærhedsdiagram og arealoversigt. (Jf. byggeprogram side 31 samt bilag 1 til byggeprogram). Sign. Dommerkomiteen, København den 10. november 2009 Carsten Jarlov Ejvind Rostgaard Torben Goldin Adam Wolf Carsten Holgaard Dorte Mandrup 5

6 Vurdering af forslagene De indleverede forslag giver en stor bredde i besvarelsen af den stillede opgave. Alle fem forslag holder sig inden for de afstukne rammer for bygningens placering og væsentlige bestemmelser fastlagt i konkurrenceprogrammet. Dommerkomiteen har i sin bedømmelse af projekterne med udgangspunkt i tildelingskriterierne bl.a. lagt vægt på, hvordan de enkelte projekter forholder sig til omgivelserne. De arkitektoniske udtryk og grundideer er meget forskellige, og dommerkomiteen har haft et godt udgangspunkt for at vurdere, hvordan den overordnede disponering er med til at løse opgaven. Flere idestærke projekter har været diskuteret igennem hele bedømmelsesforløbet. De indleverede projekter deler sig i to grupper. Den ene gruppe, forslag 35314, og udnytter hele byggefeltet og foreslår en bebyggelse, der lægger sig på to sider af den eksisterende retsbygning. Det er dommerkomiteens vurdering, at disse projekter har nemmest ved at holde bygningshøjden nede og dermed skabe et bygningsvolumen, der tilpasser sig den eksisterende retsbygnings dimensioner. Den anden gruppe, forslag og 00780, placerer den nye bygning på den eksisterende retsbygnings vestside og friholder det grønne areal mod nord. Det vurderes af dommerkomiteen, at disse projekter giver anledning til bygninger af en dimension med større volumen, der mest tydeligt forholder sig til den større skala i den omkringkiggende bystruktur. Herved friholdes den eksisterende bygnings nordfacade, og der er skabt mulighed for indblik til den fredede retsbygning fra nord. En væsentlig parameter for bedømmelsen har været bygningens funktionalitet og særlig opfyldelse af effektiv logistik. Samtidig har opfyldelsen af nærhedsdiagrammernes principper haft megen bevågenhed. Af hensyn til sikkerhed skal der være fuld zoneinddeling, en offentlig tilgængelig zone for publikum og en lukket personalezone. De forslag, der tydeligt i diagramform beskriver klar logistik, veldisponerede rumligheder i henhold til nærhedsdiagrammernes principper og tydeligt opdeler i offentlige, halvoffentlige og lukkede zoner, er også de forslag, der har løst disponeringen af bygningen bedst og mest funktionelt. I bedømmelsen har dommerkomiteen lagt vægt på, at den funktionelle disponering af bygningen også bør kombineres med en rumlig karakter, der giver kvaliteter for både brugere og besøgende i huset. Forslag og foreslår begge, at der skabes en åben sammenhæng mellem den nye retsbygning og den eksisterende. Begge forslag indeholder en offentlig zone, der har store glaspartier mod den gamle retsbygning og opnår dermed en tydelig sammenhæng mellem det nye og det gamle. Forslag og foreslår begge, at der skabes et indre atrium, der skaber identitet og rumlige oplevelser inde i retsbygningen. Forslag skaber indre kvaliteter ved hjælp af en række mindre, lodrette lysgårde og trappeløb placeret spredt gennem bygningen. Det er dommerkomiteens overbevisning, at de bedste projekter findes blandt de forslag, der på samme tid har en klar holdning til den nye bygnings placering, et overbevisende arkitektonisk udtryk, en tydelig funktionel logistik og en oplevelsesrig udformning i det indre. Tre af projekterne, forslag 11037, og 71875, arbejder med en klassisk tilpasningsstrategi, hvor referencerne til områdets skala og materialemæssige karakter har været udslagsgivende for udarbejdelsen af projekternes udtryk. To af projekterne, forslag og 00780, arbejder med en friere strategi, hvor volumener og materialebearbejdning er kontrasterende i et moderne formsprog. Programmets krav om bæredygtighed er på forskellige niveauer indarbejdet i alle forslagene. Sammenhæng med omgivelserne i kombination med byggefeltets begrænsninger har ikke givet mulighed for at forme bygningen frit i forhold til verdenshjørnerne og en optimal udnyttelse af solens energi. Den bæredygtige formgivning har derfor begrænset sig til spørgsmålet om overfladearealer, og hvor 6

7 Forslag kompakt bygningen er. Derudover er der enkelte forslag, der på overbevisende vis beskriver, hvordan man med materialevalg, dagslysindfald, naturlig ventilation i kombination med tekniske tiltag, i form af varmegenvindingsanlæg, opsamling af regnvand, termoaktive dæk med mere, kan opnå ressourcemæssige besparelser af væsentlig karakter. Forslag Dommerkomiteen er blevet oplyst om, at de fire af forslagene må formodes at ligge inden for den opstillede økonomiske ramme. Medens der for forslag foreligger en indikation af, at forslaget ikke kan formodes at ligge inden for rammen. Dette er indgået i vurderingen, uden at det dog har haft afgørende betydning. Forslag Alle fem indkomne forslag har været genstand for en grundig drøftelse, der har belyst en række fordele og ulemper, ved den måde en ny retsbygning kan udformes på. Projekterne har hver især præget diskussionen igennem processen. En enig dommerkomite er nået frem til at udpege forslag som det bedste forslag, hvor de bemærkninger, der fremgår af den efterfølgende gennemgang, bør indarbejdes i det videre forløb. Forslag Vinderforslaget udtrykker en moderne bygning med en klar idé i sin skulpturelle form. Det arbejder med en klar holdning til den nye og den gamle retsbygning som to ligeværdige bygninger, der er placeret ved siden af hinanden og dermed er med til at styrke områdets bevaringsværdige karakter. Forslaget har en enkel funktionel disponering, der i kombination med et karakterfuldt atrium giver oplevelser for alle, der kommer til at færdes i bygningen. Med forslagets kompakte bygningsvolumen gives der desuden gode muligheder for at skabe et bæredygtigt og energibesparende byggeri. Forslaget vurderes at ligge inden for den økonomiske ramme. Forslag

8 Howitzvej Solbjergvej Indkørsel til P-kælder offentlig + ansatte Byggefelt Solbjergvej Placering af gangbro i 1. sals højde Byggefelt Domhus 9 m Indgang Eksist. træ Vandelement Granitbelægning Lav siddemur Belysningsmast H H Lav mur Eksisterende forplads Parkering 19 stk Eksist. træ Lav siddemur Lav mur Howitzvej Eksist. træ Solbjerg Kirke N Eksist. træ Indkørsel til P-pladser H Politistation 1:600 8

9 udpeget som vinder 3XN A/S (ophavsret) v/ Kim Herforth Nielsen, partner; Jan Ammundsen, partner, Bo Boje Larsen, partner; Marie Hesseldahl Larsen; Eva Hviid-Nielsen; Rasmus Hjortshøj; Audun Opdal; Bodil Nordstrøm; Line Pyrmont Kirkegaard Lemming & Eriksson v/ Knud Bay; Steen M. Sørensen; Rene Olesen Schønherr Landskab K/S v/ Sanne Slot Hansen; Tine Langsted Krogstrup Steven Scott, lys. byggefelt Forslag o Den nye bygnings skulpturelle form er med sine logiske ydre afgrænsninger fint tilpasset omgivelserne. Med en skrå afskæring mod den eksisterende retsbygning får den nye bygning et karakterfuldt motiv og skaber samtidig en naturlig sammenhæng til den eksisterende retsbygning ved hjælp af spejlende gesimshøjde og taghældning. Mod Solbjergvej føjer facaden sig uden om de eksisterende 45o træer og giver plads til den bevaringsværdige beplantning, der er karakteristisk for stedet. Bygningshøjden stiger mod forpladsen mod sydvest og skaber et markant hjørne mod de omkringliggende boligblokke på Howitzvej og Solbjergvej. Den nye bygning har reference til de omkringliggende teglstensbygninger og er således også tænkt udført i tegl. Bygningen fremstår som et sammenhængende og skulpturelt volumen i ét enkelt materiale, der udformes med variation. Forslaget arbejder med en fortolkning af den klassiske arkitekturs sokkel og gesims, som giver bygningen en identitet, der ikke er fremmed for området og giver bygningen et nutidigt udtryk. 9

10 Solbjergvej ovenlys tagterrasse personale indgang indkørsel indkørsel sluse indgang nedkørsel parkering broforbindelse vandspejl cykelparkering forplads parkering indgang eksisterende retsbygning indkørsel parkering politigård Solbjerg kirke Howitzvej Ved placering af den nye bygning på vestsiden af det eksisterende anlæg friholdes den eksisterende retsbygnings nordlige facade. Området mellem den gamle retsbygning og den grønne sti bearbejdes som en have, og der gives mulighed for, at forbipasserende på vejen mellem Frederiksberg Centeret og Kilen på Solbjerg Campus får et frit udsyn til den fredede retsbygning. Forslaget har i sin bearbejdning af landskabet en præcis linje mellem det nye og det gamle bygningsanlæg som et vigtigt udgangspunkt. Med et visuelt skift i belægning får den nye bygning et nyt tæppe at stå på. Den nye belægning graduerer fra lys til mørk, og farven er med til at organisere forpladsens opdeling mellem kørende og gående trafik. Den østlige tilkørsel til P-kælder skal bearbejdes. Bygningen finder sin form ved at tilpasse sig og fremhæve karakteristiske træk i omgivelserne, mens der i det indre er fokuseret på at tilpasse bygningen til domstolsreformens nye krav om sikkerhed og zoneinddeling. Med en række diagrammer, der viser de forskellige brugeres gang i huset, har forslagsstillerne synliggjort det redskab, der skaber en funktionel retsbygning. Med en klar opdeling af offentlige, halvoffentlige og lukkede zoner i huset, virker funktionaliteten overbevisende. Indvendig er bygningen opdelt i to hovedvolumener, der forbindes over et atrium, der skærer sig på langs igennem bygningen og skaber et åbent rum midt i bygningen. Med atriet får bygningen en indre rumlig karakter, der skaber et fælles rum for alle brugere og gæster i huset. Bygningens kompakte form er udgangspunkt for forslagets bæredygtige argumentation. Med et minimalt overfladeareal er der skabt gode muligheder for at minimere varmetabet. Forslaget har en troværdig beskrivelse af en række øvrige tiltag som udnyttelse af dagslys, solafskærmning, tunge byggematerialer, termoaktive dæk, solceller, samt naturlig ventilation, der udnytter det indre atrium som udgangspunkt for bygningens luftcirkulation. 10

11 Forslaget viser en række velfungerende arbejdspladser. Dog er det uhensigtsmæssigt, at enkelte kontorer udelukkende er orienteret mod det åbne atrium. Dommerkomiteen vurderer dog, at det er muligt at skabe en nødvendig omdisponering, således at alle kontorer opnår direkte dagslys centralsekretariat dommere fogedretsafdeling centralsekretariat administration dommere Projektets umiddelbare kvalitet er den klare opdeling af området mellem den nye og den eksisterende bebyggelse. At forslag et, samtidig med at det søger at tilpasse sig områdets karakter, også insisterer på at være en moderne bygning af sin egen tid, får det eksisterende klassiske anlæg med politistation, retsbygning og kirke til at stå frem med en klar historisk identitet fogedretsafdeling skifteretsafdeling administration skifteretsafdeling Den nye plads foran de to retsbygninger har potentiale til at blive et nyt markant byrum på Frederiksberg. Den nye retsbygnings facade mod pladsen har været til diskussion i dommerkomiteen, og det anbefales, at man i det videre forløb bearbejder facadens geometri, herunder indgangspartiet, og optimerer samspillet med den øvrige bebyggelses højde Den materialemæssige opbygning af den skrå facade mod den eksisterende retsbygning bør granskes nærmere. Forslaget har en klar vision om, hvordan en moderne retsbygning skal udtrykke sig og disponeres. Dommerkomiteen er overbevist om, at man med forslaget får endnu en markant bygning på Frederiksberg mezzanin mezzanin 11

12 1:600 NIVEAU 0 1:200 12

13 Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S (ophavsret) v/ Peter Sand, arkitekt; Louise Villensteen Toft, arkitekt; Lars Faber, arkitekt; Mads Carlsen, arkitekt Grontmij Carl Bro v/ Poul Erik Haurbæk; Anne Kirkegaard Maibom Møller og Grønborg, landskab v/ Kristine Leth Juul Forslag Forslaget tager udgangspunkt i en tolkning af en tværgående grøn forbindelse i den store kontekst. Forslagsstillerne aflæser en sammenhængende parkstruktur med store solitære træer i en grøn plæne, som strækker sig fra Frederiksberg Station til Frederiksberg Have. Dette stræk ønsker forslaget at forstærke. Det er derfor en af forslagets pointer at bevare den gennemgående sti i nord/syd aksen på grunden, samt at bevare alle større karakteristiske træer på grunden. Retten Frederiksberg Centret Dommerkomiteen stiller sig tvivlende overfor væsentligheden af netop denne forbindelse sammenholdt med den vinkelrette grønne stiforbindelse langs uddannelsesinstitutionerne. Ved Andebakken Bygningen er udformet som en bevæget, irregulær bygning, der viger for de eksisterende træer i grundens afgrænsning mod Solbjergvej. Samtidigt ønskes den eksisterende retsbygnings klare form kontrasteret af den nye bygnings mere irregulære form. Frederiksberg Have 13

14 Lukket zone 1 Halvoffentlige arealer Offentlige arealer I planen tegnes to vinklende bygninger, hvorimellem der dannes et panoptikon. Bygningens panoptikon fremtræder ikke i bygningens ydre form, dog åbner rummet sig i afslutningen mod Solbjergvej i et dobbelthøjt vinduesparti. For at underbygge det kontrasterende er bygningen ikke udformet således, at den tilpasser sig den eksisterende retsbygnings vandrette linjer, ligesom vinduesproportioner, skalering og rytme synes modsvarende. Det ydre udtryk fremtræder som et traditionelt teglhus i blådæmpet Flensborg tegl for herved at referere til områdets traditionelle teglbygninger. Bygningens tyngde understreges af en relativt lukket stueetage og en rytmisk pille-vindue fenestrering i de øverste etager. Bygningens nordlige ende drejer og danner en tung udkragning over den gennemgående sti mellem den nye og den eksisterende retsbygning, hvilket virker arkitektonisk mindre overbevisende. Lukket zone 2 Zonediagram 14

15 Bygningens indre panoptikon er projektets store kvalitet. Det fremtræder lyst og åbent med udbredt anvendelse af varme materialer. Panoptikonrummet ligger i offentlig zone i stuen og passerer lukket zone i bygningens øverste etager for herved at udnytte anvendelsen af det gennemgående rum til naturlig ventilation for både retslokaler og kontorer. Dette greb medfører en kompliceret glasfacade, som både skal forhindre lydgennemgang og direkte visuel forbindelse mellem den offentlige og den lukkede zone. Bygningens disposition er forholdsvis enkel med en hensigtsmæssig overordnet placering af de enkelte afdelinger. Ligesom placeringen af retssale fordelt omkring foyer/panoptikonrummet virker overskuelig og logisk. Dommerkomiteen finder dog, at placering af sluse, affaldsrum og cykelskur ved hovedindgang og i forbindelse med bygningens mest prominente facade mod pladsen er uhensigtsmæssig såvel trafikalt som arkitektonisk. Der foreligger en grundig beskrivelse af bygningens bæredygtige tiltag. Særligt brugen af naturlig ventilation er velbeskrevet. Konsekvenserne heraf i facaderne aflæses ikke i tegningsmaterialet. Dommerkomiteen finder, at forslagets nedskalerede bygningskrop og afdæmpede udtryk er sympatisk, ligesom kvaliteterne i det indre panoptikon værdsættes. Forslagsstillernes beskrivelse af bygningen som en syntese af de kontekstuelle forhold og den indre funktionelle struktur synes dog ikke helt konsekvent gennemført, idet de enkelte rums udformning mange steder synes underordnet den ydre parameters linieføring med heraf følgende uhensigtsmæssige rumligheder. 15

16 9 1:600 SITUATIONS- OG STUEPLAN 1:400 16

17 Arkitema K/S (ophavsret) v/ Poul Schülein, ansvarlig partner, arkitekt MAA; Hallgrimur Thor Sigurdsson, arkitekt MAA; Sofie Peschardt, arkitekt MAA; Emil Carstens, arkitekt MAA; Anders Halgren, arkitekt MAA Arkitema Landskab v/ Thomas Larsen, arkitekt MAA Balslev Rådgivende Ingeniører, Glostrup A/S v/ Steen Knudsen Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S v/ Peter Hermansen Forslag Forslaget består af en bygning, formet som en vinkel omkring den eksisterende retsbygning. Forslaget fremstår sympatisk med referencer til det klassiske bygningsanlæg og er således tænkt udført i teglsten med en sokkelsten og et gesimsbånd i sandsten. Bygningens varierede højder og forskudte facader skaber en levende bygningskrop, der ubesværet tilpasser sig den eksisterende retsbygnings højde og viger for områdets bevaringsværdige træer. Forslagets idé er at sammenstille en række bygningsvolumener formet KONCEPTAXONOMETRI som kuber med individuelle rumlige historier/overraskelser. Udgangspunktet er en tolkning af den eksisterende retsbygning som et enkelt bygningsvolumen med en oplevelse koncentreret omkring det indre gårdrum. Idéen om at skabe sammenhæng mellem det nye og det gamle ved at videreføre arkitektoniske karaktertræk fra den eksisterende bebyggelse virker sympatisk. Dommerkomiteen har dog vurderet, at idéen er tydeligst i diagramform og er svær at aflæse i den endelige udformning af projektet. Bearbejdningen af landskabet omkring bygningen sker med en enkel materialeholdning i sandsten, granit og stenmel. Med plinte og stier skabes rumafgrænsninger og gangforløb. Med stenmel skabes en sammenhængende landskabsflade som base for den nye retsbygning. Den rene form indeholder rumligheder der samtidig er overraskende og funktionelle. Oplevelsen og kvaliteterne fra den gamle retsbygning bliver genskabt i de rene former. 17 De rene former, klodserne, placeres så de danner et forløb af rumligheder og

18 2. sal høj bibliotek dommerkontorer 1. sal høj retsale / voteringsrum møderum / venteareal stueetage vognsluse retsale / voteringsrum reception / møderum / venteareal kælderetage vagtrum / venterum for arrestanter p-kælder / teknik 3. sal lav kantine / køkken 2. sal lav bibliotek administration 1. sal lav skifteret / fogedret stueetage centralsekretariatet Forslaget har en klar og enkel funktionsdeling. Den ene fløj af byggeriet, der er placeret mod nord, indeholder de lukkede funktioner: fogedret, skifteret og administration. Den anden fløj, der er placeret mod vest, indeholder de offentlige og formelle funktioner: forhal, retssale og øverst dommerkontorer. Der, hvor de to fløje forbindes med hinanden, skabes et åbent trapperum, der sammenfletter de to fløjes forskellige etagehøjder med hinanden samtidig med, at der sikres nem adgang for husets personale til retssalene og omvendt. Hovedindgangen har en naturlig placering med indgang fra forpladsen foran de to retsbygninger, hvor den besøgende ankommer til forhallen og har ubesværet adgang til retssalene. FUNKTIONSDIAGRAM De illustrerede arbejdspladser fremstår velfungerende med gode dagslysforhold. Derimod virker de skitserede lysskakte, der betjener bygningens indeliggende retssale med dagslys, mere tvivlsomme. 18

19 Bygningen fremstår meget kompakt, hvilket gør projektet troværdigt i forhold til en velargumenteret beskrivelse af bæredygtige tiltag. Ud over bygningens kompakte hovedform indeholder beskrivelsen forslag til, hvordan valg af tunge materialer, vindues- og isoleringstyper, placering af funktioner samt brug af dagslys er elementer, der bevidst kan udnyttes ved formgivningen af et bæredygtigt byggeri. Med en supplerende beskrivelse af tekniske tiltag omkring varme- og energiforsyning, vandforbrug og fremføring af ventilation virker projektet gennemtænkt og realiserbart. Forslagets styrke er dets enkle materialeholdning og tilpasning til det eksisterende klassiske bygningsanlæg. Med sin kompakte bygningskrop er projektets dimensioner fint afstemt i forhold til den eksisterende retsbygning. Dommerkomiteen finder dog, at den kompakte bygningskrop fremkommer på bekostning af de indre kvaliteter i bygningen, der virker for nedprioriterede, hvorved forslaget mangler en væsentlig grad af oplevelse og funktionalitet for brugeren. Det vurderes, at den kompakte bygningsform har en konsekvens for de rumlige oplevelser, der gives når man færdes i huset. Der fremkommer mange lange og flere steder smalle gangarealer, der virker som en konventionel løsning på trafikken internt i bygningen. De rumlige kvaliteter inde i bygningen er begrænset til forholdsvis få steder omkring trappeløb og kig ind i de enkelte lysgårde. 19

20 1:600 20

21 DISSING+WEITLING arkitektfirma A/S v/ Daniel V. Hayden, ansvarlig partner; Henrik Gurskov; Alicia Castilla, Cora Valloire; Henrik Birk Christensen; Chris Foyd Eduard Troelsgaard, Rådgivende Ingeniører A/S, statik og VVS Ingeniørfirmaet P.A Pedersen A/S, el Buro Happold ApS, indeklima Breimann & Bruun, landskab Forslag Forslaget fremstår gennembearbejdet og fint beskrevet. Projektet tager udgangspunkt i området som et grønt parkrum med solitære træer, bøgepur og grønne plæner. Bygningen er placeret som en organisk struktur, der lægger sig frit omkring den eksisterende bygning, hvorved der opstår et overbevisende og attraktivt haverum mellem de to bygninger. Det er forslagets intention at kontrastere den eksisterende bygning og som en åben struktur optage parkrummets kvaliteter i bygningen. Det eksisterende gårdrum bevares som et klart geometrisk rum afgrænset af hegn, som kontrasteres af et flydende organisk haverum belagt med chausséesten og møbleret med grønne puder af bøgepur og solitære træer. Bygningen indgår på trods af bygningskroppens vinklede karakter som et tydeligt solitært element i en komposition på den grønne flade med den eksisterende retsbygnings rektangulære volumen som medspiller. Bygningens udtryk fremstår som en struktur udfyldt af glaspartier, hvilket giver en stor åbenhed i bygningen. Dog giver dybden i strukturens lameller et mere lukket udtryk, når man bevæger sig langs bygningen. 21

22 Bygningen er overordnet disponeret således, at placering af de enkelte afdelinger og zoner fungerer hensigtsmæssigt. Indgangspartiet er placeret midt for bygningen hvilket dels giver aktivitet i det ny haverum og dels sikrer en god logistik i bygningen. Den besøgende ankommer til et lyst og venligt foyerrum der forekommer enkelt og overskueligt. Dommerkomiteen finder, at forslagets ønske om at skabe en transparent bygning med mulighed for kontakt til uderummet også fra retssalene, er sympatisk. Dog ville lamelstrukturen skulle bearbejdes således, at der ikke er direkte indkig til retssalene for hermed at tage hensyn til diskretion og sikkerhed. Dommerkomiteen finder, at formgivningen af bygningskroppen som stablede, organiske volumener er en konsekvent og velgennemført kontrast til den eksisterende retsbygning, men finder samtidig, at bygningens udtryk kan virke dominerende i relation til den eksisterende retsbygning. 22

23 Den organiske form giver samtidig en del funktionelle og rumlige problemer, idet formens forløb ikke altid er i overenstemmelse med de funktionelle behov. Dette fører flere steder til rumlige kompositioner og forløb, der ikke virker funktionelt og arkitektonisk optimale. Stuetagens foyerrum møbleres både med retssale som selvstændige volumener og som rum placeret langs facaden samt med den ydre perimeter dannende et halvtransparent gårdrum. Der opstår flere steder efterladte arealer, der ikke er umiddelbart forståelige arkitektonisk som funktionelle og er medvirkende til bygningens store arealforbrug. Samtidig opstår som følge af formens indsnævring i den nordlige ende meget lange smalle gangforløb. Materialevalget er robust, eksklusivt og konsekvent gennemført med udvendig tombakbeklædning og egetræsvinduer og indvendige beton og træpanelflader og naturstensgulve. Bæredygtighed er velbeskrevet, særligt med hensyn til energioptimering og indeklimastrategi, hvor det beskrevne illustreres i tegningsmaterialet. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved anvendelsen af tombak, idet kobber hører til kategorien knappe materialer, ligesom materialets miljømæssige påvirkninger kræver særlige foranstaltninger. Den økonomiske vurdering giver en indikation af, at det ikke kan formodes, at forslaget vil kunne holdes inden for den givne ramme for den samlede entreprisesum på 132 mio. kr. ekskl. moms for entrepriseudgifterne. Forslagets kvaliteter ligger i den organisk formede bygningskrops solitære udtryk, der friholder den eksisterende retsbygning og skaber et overbevisende haverum mellem de to bygninger. Den organiske form er samtidig projektets svaghed, idet der med denne ydre forms konsekvens opstår funktionelle og rumlige uhensigtsmæssigheder. 23

24 1:600 24

25 Henning Larsen Architects v/ Troels Troelsen, arkitekt; Filip Francati, arkitekt; Daria Barnas, stud. ark.; Hanan Ghizzaui, arkitekt; Hans Vogel, arkitekt COWI A/S v/ Søren Danning; Palle Sehested SLA Landskab v/ Stig L. Andersson, arkitekt Forslag Forslaget placerer sig med en omfavnende bevægelse omkring den gamle retsbygnings nord og vestfacade. Hovedgrebet tager udgangspunkt i at danne et poetisk haverum mellem den nye bygning og den eksisterende retsbygning. Haverummet defineres af en L-formet kolonnade, indskåret i den ny bygningskrop, samt den gamle retsbygnings facader. Herimellem formes en kontemplativ, terrasseret have med vand og beplantning. For at minimere bygningens samlede højde er stueplanet nedgravet en halv etage, hvilket muliggør adgang fra 2. sal til den eksisterende bygning og skaber en forskel i de to bygningers terrænniveau. Herved fremkommer en lav bastion under den eksisterende retsbygning. Denne bastion er medvirkende til at give haverummet yderligere intimitet, men synes samtidig at give den gamle retsbygning et arkitektonisk uafklaret møde med terrænet. Bygningen er udformet således, at den tilpasser sig den eksisterende retsbygnings vandrette linieføring, dels ved at lade den indskudte kolonnades højde spejle den eksisterende gesimshøjde, dels ved at spejle begrønningen af den eksisterende facade i kolonnade åbningens højde. Forslagets bygningskroppe fremstår nedskalerede, idet bygningen er sammensat af tre rektangulære, tilnærmet kvadratiske bygninger, en længebygning samt en sammenbindende kolonnadebygning. Bygningskroppene fremstår som fint tilpassede teglbygninger med accenter i beton. 25

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013

SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013 SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013 Ringsted Luftfoto SKT. KNUDS GADE Skt. Knuds Gade Siteplan -16 Lejligheder -9 Rækkehuse -28 p-pladser (1 p-plads pr 100 m2 + 2 gæsteparkering) -Det

Læs mere

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé Svanemøllens Kaserne Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé, 00 København - Resumé Tilhørende Forsvarets bygnings- og Etablissementstjeneste 0/07-0 BILAG roblemstilling I forsvarsforliget

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Dommerbetænkning for Næstved

Dommerbetænkning for Næstved Dommerbetænkning for Næstved Generelt Totalentreprisekonkurrencen i Næstved om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede. Alle 3 projekter er gode fortolkninger

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Dommerkomiteens generelle kommentarer Totalentreprisekonkurrencen i Odense om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne N Y T H J E R T E H U S aarhusarkitekterne 22.05.08 architects aa-a.dk NYT HJERTEHUS Region Sjælland Roskilde Sygehus Køgevej 7-13 4000 Roskilde Tlf.: 46 32 32 00 www.rs-roskilde.dk Arkitekt Aarhus Arkitekterne

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere