RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN PÅ FREDERIKSBERG"

Transkript

1 RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009

2 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration: 3XN Produktion: Best Buy Broker Oplag: 200 Udgivelsesdato: 26. november 2009

3 Indledning Opgaven Konkurrenceopgaven om Retten på Frederiksberg omhandler en tilbygning til det eksisterende domhus fra Udvidelsen omfatter en selvstændig bygning på ca m 2, som arkitektonisk tilpasses det omkringliggende, fredede bygningskompleks. Desuden skal der etableres ca m 2 parkeringskælder. Forslagene skal holdes inden for en samlet økonomisk ramme på 132 mio. kr. eksklusiv moms, indeks medio 2009, 127,3 til entreprenørudgifter. Konkurrencen er udskrevet af Slots- og Ejendomsstyrelsen som en indbudt projektkonkurrence i henhold til Udbudsdirektivet og er bekendtgjort den 26. september 2008 i Den Europæiske Unions Tidende. 3

4 Deltagere Efter en prækvalifikationsfase blev følgende fem ansøgere inviteret til at deltage i konkurrencen: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S (i samarbejde med Grontmij Carl Bro samt Møller og Grønborg Landskabsarkitekter.) 3XN arkitekter A/S (i samarbejde med Lemming & Eriksson samt Steven Scott, Lyskunstner.) Dissing+Weitling arkitektfirma A/S (i samarbejde med Eduard Troelsgård samt Breimann og Bruun Landskabsarkitekter.) Henning Larsen Architects (i samarbejde med COWI samt SLA Landskab.) Arkitema K/S (i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører samt Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører.) Vederlag til hvert konditionsmæssigt forslag udgør kr. ekskl. moms. Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 12. marts 2009, der alle afleverede forslag inden for fristen, der i mellemtiden var udskudt til den 17. september

5 Dommerkomité Carsten Jarlov, direktør, Slots- og Ejendomsstyrelsen, formand for dommerkomiteen Ejvind Rostgaard, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune Torben Goldin, retspræsident, Retten på Frederiksberg Adam Wolf, direktør, Domstolsstyrelsen Carsten Holgaard, arkitekt MAA Dorte Mandrup, arkitekt MAA Rådgivere for dommerkomiteen Karl Topsøe-Jensen, chefplanlægger, arkitekt MAA, Frederiksberg Kommune Helle Meyland, ressourcedirektør, Domstolsstyrelsen Inge de Neergaard, chefkonsulent, Domstolsstyrelsen Jesper Christiansen, administrationschef, Retten på Frederiksberg Jan Q. Rasmussen, projektdirektør, Slots- og Ejendomsstyrelsen Knud Ø. Madsen, projektleder, arkitekt MAA, Slots- og Ejendomsstyrelsen Konkurrencens sekretær Bettina Mylin, arkitekt MAA, AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Bedømmelseskriterier og processen Forslagene i projektkonkurrencen er blevet vurderet med hensyn til arkitektur, funktioner og realiserbarhed i forhold til byggeprogrammets økonomiske ramme samt grad af opfyldelse af konkurrenceprogrammet. For de enkelte kriterier er der blevet lagt vægt på følgende: Realiserbarhed i forhold til byggeprogrammets økonomiske ramme At forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme, jf. byggeprogram og bilag 19 til byggeprogram, således at forslagets valg af arkitektur og disponering af arealer med de tilhørende funktioner giver en høj grad af sikkerhed for, at forslaget kan projekteres og udføres uden overskridelser af den økonomiske ramme på 132 mio. kr. eksklusiv moms, indeks medio 2009, 127,3 til entreprenørudgifter. Grad af opfyldelse af konkurrenceprogrammet At forslaget i videst muligt omfang opfylder konkurrenceprogrammets øvrige krav (ud over de ufravigelige krav nævnt under konditionsmæssighed) og ønsker, jf. konkurrenceprogrammets afsnit 4, 5, 6 og 7. Forud for bedømmelsen er der for alle forslag foretaget en kontrol af planerne i forhold til de program- og arealmæssige krav, som er stillet i udbudsmaterialet. Kontrollen er foretaget af arkitektfirmaet Hou + Partnere. Derudover har to uvildige firmaer lavet en økonomisk vurdering af forslagene. De to firmaer er henholdsvis Arkitektfirmaet Jens Clementsen og tnt, Tage Nielsens Tegnestue. Alle fem forslag er blevet vurderet og gennemgået af dommerkomiteen. Bedømmelsesperioden påbegyndtes den 1. oktober 2009, og dommerkomiteen afholdt i alt fem møder. På det afsluttende betænkningsmøde den 10. november besluttede man i enighed at udpege forslag som vinder af konkurrencen. Funktioner At den nye retsbygning udformes således, at der opnås en hensigtsmæssig disponering af arealerne, og at placering og fordeling af arbejdspladserne m.v. til de 110 medarbejdere i faciliteter og rumtyper i det væsentligste er i overensstemmelse med nærhedsdiagram og arealoversigt. (Jf. byggeprogram side 31 samt bilag 1 til byggeprogram). Sign. Dommerkomiteen, København den 10. november 2009 Carsten Jarlov Ejvind Rostgaard Torben Goldin Adam Wolf Carsten Holgaard Dorte Mandrup 5

6 Vurdering af forslagene De indleverede forslag giver en stor bredde i besvarelsen af den stillede opgave. Alle fem forslag holder sig inden for de afstukne rammer for bygningens placering og væsentlige bestemmelser fastlagt i konkurrenceprogrammet. Dommerkomiteen har i sin bedømmelse af projekterne med udgangspunkt i tildelingskriterierne bl.a. lagt vægt på, hvordan de enkelte projekter forholder sig til omgivelserne. De arkitektoniske udtryk og grundideer er meget forskellige, og dommerkomiteen har haft et godt udgangspunkt for at vurdere, hvordan den overordnede disponering er med til at løse opgaven. Flere idestærke projekter har været diskuteret igennem hele bedømmelsesforløbet. De indleverede projekter deler sig i to grupper. Den ene gruppe, forslag 35314, og udnytter hele byggefeltet og foreslår en bebyggelse, der lægger sig på to sider af den eksisterende retsbygning. Det er dommerkomiteens vurdering, at disse projekter har nemmest ved at holde bygningshøjden nede og dermed skabe et bygningsvolumen, der tilpasser sig den eksisterende retsbygnings dimensioner. Den anden gruppe, forslag og 00780, placerer den nye bygning på den eksisterende retsbygnings vestside og friholder det grønne areal mod nord. Det vurderes af dommerkomiteen, at disse projekter giver anledning til bygninger af en dimension med større volumen, der mest tydeligt forholder sig til den større skala i den omkringkiggende bystruktur. Herved friholdes den eksisterende bygnings nordfacade, og der er skabt mulighed for indblik til den fredede retsbygning fra nord. En væsentlig parameter for bedømmelsen har været bygningens funktionalitet og særlig opfyldelse af effektiv logistik. Samtidig har opfyldelsen af nærhedsdiagrammernes principper haft megen bevågenhed. Af hensyn til sikkerhed skal der være fuld zoneinddeling, en offentlig tilgængelig zone for publikum og en lukket personalezone. De forslag, der tydeligt i diagramform beskriver klar logistik, veldisponerede rumligheder i henhold til nærhedsdiagrammernes principper og tydeligt opdeler i offentlige, halvoffentlige og lukkede zoner, er også de forslag, der har løst disponeringen af bygningen bedst og mest funktionelt. I bedømmelsen har dommerkomiteen lagt vægt på, at den funktionelle disponering af bygningen også bør kombineres med en rumlig karakter, der giver kvaliteter for både brugere og besøgende i huset. Forslag og foreslår begge, at der skabes en åben sammenhæng mellem den nye retsbygning og den eksisterende. Begge forslag indeholder en offentlig zone, der har store glaspartier mod den gamle retsbygning og opnår dermed en tydelig sammenhæng mellem det nye og det gamle. Forslag og foreslår begge, at der skabes et indre atrium, der skaber identitet og rumlige oplevelser inde i retsbygningen. Forslag skaber indre kvaliteter ved hjælp af en række mindre, lodrette lysgårde og trappeløb placeret spredt gennem bygningen. Det er dommerkomiteens overbevisning, at de bedste projekter findes blandt de forslag, der på samme tid har en klar holdning til den nye bygnings placering, et overbevisende arkitektonisk udtryk, en tydelig funktionel logistik og en oplevelsesrig udformning i det indre. Tre af projekterne, forslag 11037, og 71875, arbejder med en klassisk tilpasningsstrategi, hvor referencerne til områdets skala og materialemæssige karakter har været udslagsgivende for udarbejdelsen af projekternes udtryk. To af projekterne, forslag og 00780, arbejder med en friere strategi, hvor volumener og materialebearbejdning er kontrasterende i et moderne formsprog. Programmets krav om bæredygtighed er på forskellige niveauer indarbejdet i alle forslagene. Sammenhæng med omgivelserne i kombination med byggefeltets begrænsninger har ikke givet mulighed for at forme bygningen frit i forhold til verdenshjørnerne og en optimal udnyttelse af solens energi. Den bæredygtige formgivning har derfor begrænset sig til spørgsmålet om overfladearealer, og hvor 6

7 Forslag kompakt bygningen er. Derudover er der enkelte forslag, der på overbevisende vis beskriver, hvordan man med materialevalg, dagslysindfald, naturlig ventilation i kombination med tekniske tiltag, i form af varmegenvindingsanlæg, opsamling af regnvand, termoaktive dæk med mere, kan opnå ressourcemæssige besparelser af væsentlig karakter. Forslag Dommerkomiteen er blevet oplyst om, at de fire af forslagene må formodes at ligge inden for den opstillede økonomiske ramme. Medens der for forslag foreligger en indikation af, at forslaget ikke kan formodes at ligge inden for rammen. Dette er indgået i vurderingen, uden at det dog har haft afgørende betydning. Forslag Alle fem indkomne forslag har været genstand for en grundig drøftelse, der har belyst en række fordele og ulemper, ved den måde en ny retsbygning kan udformes på. Projekterne har hver især præget diskussionen igennem processen. En enig dommerkomite er nået frem til at udpege forslag som det bedste forslag, hvor de bemærkninger, der fremgår af den efterfølgende gennemgang, bør indarbejdes i det videre forløb. Forslag Vinderforslaget udtrykker en moderne bygning med en klar idé i sin skulpturelle form. Det arbejder med en klar holdning til den nye og den gamle retsbygning som to ligeværdige bygninger, der er placeret ved siden af hinanden og dermed er med til at styrke områdets bevaringsværdige karakter. Forslaget har en enkel funktionel disponering, der i kombination med et karakterfuldt atrium giver oplevelser for alle, der kommer til at færdes i bygningen. Med forslagets kompakte bygningsvolumen gives der desuden gode muligheder for at skabe et bæredygtigt og energibesparende byggeri. Forslaget vurderes at ligge inden for den økonomiske ramme. Forslag

8 Howitzvej Solbjergvej Indkørsel til P-kælder offentlig + ansatte Byggefelt Solbjergvej Placering af gangbro i 1. sals højde Byggefelt Domhus 9 m Indgang Eksist. træ Vandelement Granitbelægning Lav siddemur Belysningsmast H H Lav mur Eksisterende forplads Parkering 19 stk Eksist. træ Lav siddemur Lav mur Howitzvej Eksist. træ Solbjerg Kirke N Eksist. træ Indkørsel til P-pladser H Politistation 1:600 8

9 udpeget som vinder 3XN A/S (ophavsret) v/ Kim Herforth Nielsen, partner; Jan Ammundsen, partner, Bo Boje Larsen, partner; Marie Hesseldahl Larsen; Eva Hviid-Nielsen; Rasmus Hjortshøj; Audun Opdal; Bodil Nordstrøm; Line Pyrmont Kirkegaard Lemming & Eriksson v/ Knud Bay; Steen M. Sørensen; Rene Olesen Schønherr Landskab K/S v/ Sanne Slot Hansen; Tine Langsted Krogstrup Steven Scott, lys. byggefelt Forslag o Den nye bygnings skulpturelle form er med sine logiske ydre afgrænsninger fint tilpasset omgivelserne. Med en skrå afskæring mod den eksisterende retsbygning får den nye bygning et karakterfuldt motiv og skaber samtidig en naturlig sammenhæng til den eksisterende retsbygning ved hjælp af spejlende gesimshøjde og taghældning. Mod Solbjergvej føjer facaden sig uden om de eksisterende 45o træer og giver plads til den bevaringsværdige beplantning, der er karakteristisk for stedet. Bygningshøjden stiger mod forpladsen mod sydvest og skaber et markant hjørne mod de omkringliggende boligblokke på Howitzvej og Solbjergvej. Den nye bygning har reference til de omkringliggende teglstensbygninger og er således også tænkt udført i tegl. Bygningen fremstår som et sammenhængende og skulpturelt volumen i ét enkelt materiale, der udformes med variation. Forslaget arbejder med en fortolkning af den klassiske arkitekturs sokkel og gesims, som giver bygningen en identitet, der ikke er fremmed for området og giver bygningen et nutidigt udtryk. 9

10 Solbjergvej ovenlys tagterrasse personale indgang indkørsel indkørsel sluse indgang nedkørsel parkering broforbindelse vandspejl cykelparkering forplads parkering indgang eksisterende retsbygning indkørsel parkering politigård Solbjerg kirke Howitzvej Ved placering af den nye bygning på vestsiden af det eksisterende anlæg friholdes den eksisterende retsbygnings nordlige facade. Området mellem den gamle retsbygning og den grønne sti bearbejdes som en have, og der gives mulighed for, at forbipasserende på vejen mellem Frederiksberg Centeret og Kilen på Solbjerg Campus får et frit udsyn til den fredede retsbygning. Forslaget har i sin bearbejdning af landskabet en præcis linje mellem det nye og det gamle bygningsanlæg som et vigtigt udgangspunkt. Med et visuelt skift i belægning får den nye bygning et nyt tæppe at stå på. Den nye belægning graduerer fra lys til mørk, og farven er med til at organisere forpladsens opdeling mellem kørende og gående trafik. Den østlige tilkørsel til P-kælder skal bearbejdes. Bygningen finder sin form ved at tilpasse sig og fremhæve karakteristiske træk i omgivelserne, mens der i det indre er fokuseret på at tilpasse bygningen til domstolsreformens nye krav om sikkerhed og zoneinddeling. Med en række diagrammer, der viser de forskellige brugeres gang i huset, har forslagsstillerne synliggjort det redskab, der skaber en funktionel retsbygning. Med en klar opdeling af offentlige, halvoffentlige og lukkede zoner i huset, virker funktionaliteten overbevisende. Indvendig er bygningen opdelt i to hovedvolumener, der forbindes over et atrium, der skærer sig på langs igennem bygningen og skaber et åbent rum midt i bygningen. Med atriet får bygningen en indre rumlig karakter, der skaber et fælles rum for alle brugere og gæster i huset. Bygningens kompakte form er udgangspunkt for forslagets bæredygtige argumentation. Med et minimalt overfladeareal er der skabt gode muligheder for at minimere varmetabet. Forslaget har en troværdig beskrivelse af en række øvrige tiltag som udnyttelse af dagslys, solafskærmning, tunge byggematerialer, termoaktive dæk, solceller, samt naturlig ventilation, der udnytter det indre atrium som udgangspunkt for bygningens luftcirkulation. 10

11 Forslaget viser en række velfungerende arbejdspladser. Dog er det uhensigtsmæssigt, at enkelte kontorer udelukkende er orienteret mod det åbne atrium. Dommerkomiteen vurderer dog, at det er muligt at skabe en nødvendig omdisponering, således at alle kontorer opnår direkte dagslys centralsekretariat dommere fogedretsafdeling centralsekretariat administration dommere Projektets umiddelbare kvalitet er den klare opdeling af området mellem den nye og den eksisterende bebyggelse. At forslag et, samtidig med at det søger at tilpasse sig områdets karakter, også insisterer på at være en moderne bygning af sin egen tid, får det eksisterende klassiske anlæg med politistation, retsbygning og kirke til at stå frem med en klar historisk identitet fogedretsafdeling skifteretsafdeling administration skifteretsafdeling Den nye plads foran de to retsbygninger har potentiale til at blive et nyt markant byrum på Frederiksberg. Den nye retsbygnings facade mod pladsen har været til diskussion i dommerkomiteen, og det anbefales, at man i det videre forløb bearbejder facadens geometri, herunder indgangspartiet, og optimerer samspillet med den øvrige bebyggelses højde Den materialemæssige opbygning af den skrå facade mod den eksisterende retsbygning bør granskes nærmere. Forslaget har en klar vision om, hvordan en moderne retsbygning skal udtrykke sig og disponeres. Dommerkomiteen er overbevist om, at man med forslaget får endnu en markant bygning på Frederiksberg mezzanin mezzanin 11

12 1:600 NIVEAU 0 1:200 12

13 Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S (ophavsret) v/ Peter Sand, arkitekt; Louise Villensteen Toft, arkitekt; Lars Faber, arkitekt; Mads Carlsen, arkitekt Grontmij Carl Bro v/ Poul Erik Haurbæk; Anne Kirkegaard Maibom Møller og Grønborg, landskab v/ Kristine Leth Juul Forslag Forslaget tager udgangspunkt i en tolkning af en tværgående grøn forbindelse i den store kontekst. Forslagsstillerne aflæser en sammenhængende parkstruktur med store solitære træer i en grøn plæne, som strækker sig fra Frederiksberg Station til Frederiksberg Have. Dette stræk ønsker forslaget at forstærke. Det er derfor en af forslagets pointer at bevare den gennemgående sti i nord/syd aksen på grunden, samt at bevare alle større karakteristiske træer på grunden. Retten Frederiksberg Centret Dommerkomiteen stiller sig tvivlende overfor væsentligheden af netop denne forbindelse sammenholdt med den vinkelrette grønne stiforbindelse langs uddannelsesinstitutionerne. Ved Andebakken Bygningen er udformet som en bevæget, irregulær bygning, der viger for de eksisterende træer i grundens afgrænsning mod Solbjergvej. Samtidigt ønskes den eksisterende retsbygnings klare form kontrasteret af den nye bygnings mere irregulære form. Frederiksberg Have 13

14 Lukket zone 1 Halvoffentlige arealer Offentlige arealer I planen tegnes to vinklende bygninger, hvorimellem der dannes et panoptikon. Bygningens panoptikon fremtræder ikke i bygningens ydre form, dog åbner rummet sig i afslutningen mod Solbjergvej i et dobbelthøjt vinduesparti. For at underbygge det kontrasterende er bygningen ikke udformet således, at den tilpasser sig den eksisterende retsbygnings vandrette linjer, ligesom vinduesproportioner, skalering og rytme synes modsvarende. Det ydre udtryk fremtræder som et traditionelt teglhus i blådæmpet Flensborg tegl for herved at referere til områdets traditionelle teglbygninger. Bygningens tyngde understreges af en relativt lukket stueetage og en rytmisk pille-vindue fenestrering i de øverste etager. Bygningens nordlige ende drejer og danner en tung udkragning over den gennemgående sti mellem den nye og den eksisterende retsbygning, hvilket virker arkitektonisk mindre overbevisende. Lukket zone 2 Zonediagram 14

15 Bygningens indre panoptikon er projektets store kvalitet. Det fremtræder lyst og åbent med udbredt anvendelse af varme materialer. Panoptikonrummet ligger i offentlig zone i stuen og passerer lukket zone i bygningens øverste etager for herved at udnytte anvendelsen af det gennemgående rum til naturlig ventilation for både retslokaler og kontorer. Dette greb medfører en kompliceret glasfacade, som både skal forhindre lydgennemgang og direkte visuel forbindelse mellem den offentlige og den lukkede zone. Bygningens disposition er forholdsvis enkel med en hensigtsmæssig overordnet placering af de enkelte afdelinger. Ligesom placeringen af retssale fordelt omkring foyer/panoptikonrummet virker overskuelig og logisk. Dommerkomiteen finder dog, at placering af sluse, affaldsrum og cykelskur ved hovedindgang og i forbindelse med bygningens mest prominente facade mod pladsen er uhensigtsmæssig såvel trafikalt som arkitektonisk. Der foreligger en grundig beskrivelse af bygningens bæredygtige tiltag. Særligt brugen af naturlig ventilation er velbeskrevet. Konsekvenserne heraf i facaderne aflæses ikke i tegningsmaterialet. Dommerkomiteen finder, at forslagets nedskalerede bygningskrop og afdæmpede udtryk er sympatisk, ligesom kvaliteterne i det indre panoptikon værdsættes. Forslagsstillernes beskrivelse af bygningen som en syntese af de kontekstuelle forhold og den indre funktionelle struktur synes dog ikke helt konsekvent gennemført, idet de enkelte rums udformning mange steder synes underordnet den ydre parameters linieføring med heraf følgende uhensigtsmæssige rumligheder. 15

16 9 1:600 SITUATIONS- OG STUEPLAN 1:400 16

17 Arkitema K/S (ophavsret) v/ Poul Schülein, ansvarlig partner, arkitekt MAA; Hallgrimur Thor Sigurdsson, arkitekt MAA; Sofie Peschardt, arkitekt MAA; Emil Carstens, arkitekt MAA; Anders Halgren, arkitekt MAA Arkitema Landskab v/ Thomas Larsen, arkitekt MAA Balslev Rådgivende Ingeniører, Glostrup A/S v/ Steen Knudsen Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S v/ Peter Hermansen Forslag Forslaget består af en bygning, formet som en vinkel omkring den eksisterende retsbygning. Forslaget fremstår sympatisk med referencer til det klassiske bygningsanlæg og er således tænkt udført i teglsten med en sokkelsten og et gesimsbånd i sandsten. Bygningens varierede højder og forskudte facader skaber en levende bygningskrop, der ubesværet tilpasser sig den eksisterende retsbygnings højde og viger for områdets bevaringsværdige træer. Forslagets idé er at sammenstille en række bygningsvolumener formet KONCEPTAXONOMETRI som kuber med individuelle rumlige historier/overraskelser. Udgangspunktet er en tolkning af den eksisterende retsbygning som et enkelt bygningsvolumen med en oplevelse koncentreret omkring det indre gårdrum. Idéen om at skabe sammenhæng mellem det nye og det gamle ved at videreføre arkitektoniske karaktertræk fra den eksisterende bebyggelse virker sympatisk. Dommerkomiteen har dog vurderet, at idéen er tydeligst i diagramform og er svær at aflæse i den endelige udformning af projektet. Bearbejdningen af landskabet omkring bygningen sker med en enkel materialeholdning i sandsten, granit og stenmel. Med plinte og stier skabes rumafgrænsninger og gangforløb. Med stenmel skabes en sammenhængende landskabsflade som base for den nye retsbygning. Den rene form indeholder rumligheder der samtidig er overraskende og funktionelle. Oplevelsen og kvaliteterne fra den gamle retsbygning bliver genskabt i de rene former. 17 De rene former, klodserne, placeres så de danner et forløb af rumligheder og

18 2. sal høj bibliotek dommerkontorer 1. sal høj retsale / voteringsrum møderum / venteareal stueetage vognsluse retsale / voteringsrum reception / møderum / venteareal kælderetage vagtrum / venterum for arrestanter p-kælder / teknik 3. sal lav kantine / køkken 2. sal lav bibliotek administration 1. sal lav skifteret / fogedret stueetage centralsekretariatet Forslaget har en klar og enkel funktionsdeling. Den ene fløj af byggeriet, der er placeret mod nord, indeholder de lukkede funktioner: fogedret, skifteret og administration. Den anden fløj, der er placeret mod vest, indeholder de offentlige og formelle funktioner: forhal, retssale og øverst dommerkontorer. Der, hvor de to fløje forbindes med hinanden, skabes et åbent trapperum, der sammenfletter de to fløjes forskellige etagehøjder med hinanden samtidig med, at der sikres nem adgang for husets personale til retssalene og omvendt. Hovedindgangen har en naturlig placering med indgang fra forpladsen foran de to retsbygninger, hvor den besøgende ankommer til forhallen og har ubesværet adgang til retssalene. FUNKTIONSDIAGRAM De illustrerede arbejdspladser fremstår velfungerende med gode dagslysforhold. Derimod virker de skitserede lysskakte, der betjener bygningens indeliggende retssale med dagslys, mere tvivlsomme. 18

19 Bygningen fremstår meget kompakt, hvilket gør projektet troværdigt i forhold til en velargumenteret beskrivelse af bæredygtige tiltag. Ud over bygningens kompakte hovedform indeholder beskrivelsen forslag til, hvordan valg af tunge materialer, vindues- og isoleringstyper, placering af funktioner samt brug af dagslys er elementer, der bevidst kan udnyttes ved formgivningen af et bæredygtigt byggeri. Med en supplerende beskrivelse af tekniske tiltag omkring varme- og energiforsyning, vandforbrug og fremføring af ventilation virker projektet gennemtænkt og realiserbart. Forslagets styrke er dets enkle materialeholdning og tilpasning til det eksisterende klassiske bygningsanlæg. Med sin kompakte bygningskrop er projektets dimensioner fint afstemt i forhold til den eksisterende retsbygning. Dommerkomiteen finder dog, at den kompakte bygningskrop fremkommer på bekostning af de indre kvaliteter i bygningen, der virker for nedprioriterede, hvorved forslaget mangler en væsentlig grad af oplevelse og funktionalitet for brugeren. Det vurderes, at den kompakte bygningsform har en konsekvens for de rumlige oplevelser, der gives når man færdes i huset. Der fremkommer mange lange og flere steder smalle gangarealer, der virker som en konventionel løsning på trafikken internt i bygningen. De rumlige kvaliteter inde i bygningen er begrænset til forholdsvis få steder omkring trappeløb og kig ind i de enkelte lysgårde. 19

20 1:600 20

21 DISSING+WEITLING arkitektfirma A/S v/ Daniel V. Hayden, ansvarlig partner; Henrik Gurskov; Alicia Castilla, Cora Valloire; Henrik Birk Christensen; Chris Foyd Eduard Troelsgaard, Rådgivende Ingeniører A/S, statik og VVS Ingeniørfirmaet P.A Pedersen A/S, el Buro Happold ApS, indeklima Breimann & Bruun, landskab Forslag Forslaget fremstår gennembearbejdet og fint beskrevet. Projektet tager udgangspunkt i området som et grønt parkrum med solitære træer, bøgepur og grønne plæner. Bygningen er placeret som en organisk struktur, der lægger sig frit omkring den eksisterende bygning, hvorved der opstår et overbevisende og attraktivt haverum mellem de to bygninger. Det er forslagets intention at kontrastere den eksisterende bygning og som en åben struktur optage parkrummets kvaliteter i bygningen. Det eksisterende gårdrum bevares som et klart geometrisk rum afgrænset af hegn, som kontrasteres af et flydende organisk haverum belagt med chausséesten og møbleret med grønne puder af bøgepur og solitære træer. Bygningen indgår på trods af bygningskroppens vinklede karakter som et tydeligt solitært element i en komposition på den grønne flade med den eksisterende retsbygnings rektangulære volumen som medspiller. Bygningens udtryk fremstår som en struktur udfyldt af glaspartier, hvilket giver en stor åbenhed i bygningen. Dog giver dybden i strukturens lameller et mere lukket udtryk, når man bevæger sig langs bygningen. 21

22 Bygningen er overordnet disponeret således, at placering af de enkelte afdelinger og zoner fungerer hensigtsmæssigt. Indgangspartiet er placeret midt for bygningen hvilket dels giver aktivitet i det ny haverum og dels sikrer en god logistik i bygningen. Den besøgende ankommer til et lyst og venligt foyerrum der forekommer enkelt og overskueligt. Dommerkomiteen finder, at forslagets ønske om at skabe en transparent bygning med mulighed for kontakt til uderummet også fra retssalene, er sympatisk. Dog ville lamelstrukturen skulle bearbejdes således, at der ikke er direkte indkig til retssalene for hermed at tage hensyn til diskretion og sikkerhed. Dommerkomiteen finder, at formgivningen af bygningskroppen som stablede, organiske volumener er en konsekvent og velgennemført kontrast til den eksisterende retsbygning, men finder samtidig, at bygningens udtryk kan virke dominerende i relation til den eksisterende retsbygning. 22

23 Den organiske form giver samtidig en del funktionelle og rumlige problemer, idet formens forløb ikke altid er i overenstemmelse med de funktionelle behov. Dette fører flere steder til rumlige kompositioner og forløb, der ikke virker funktionelt og arkitektonisk optimale. Stuetagens foyerrum møbleres både med retssale som selvstændige volumener og som rum placeret langs facaden samt med den ydre perimeter dannende et halvtransparent gårdrum. Der opstår flere steder efterladte arealer, der ikke er umiddelbart forståelige arkitektonisk som funktionelle og er medvirkende til bygningens store arealforbrug. Samtidig opstår som følge af formens indsnævring i den nordlige ende meget lange smalle gangforløb. Materialevalget er robust, eksklusivt og konsekvent gennemført med udvendig tombakbeklædning og egetræsvinduer og indvendige beton og træpanelflader og naturstensgulve. Bæredygtighed er velbeskrevet, særligt med hensyn til energioptimering og indeklimastrategi, hvor det beskrevne illustreres i tegningsmaterialet. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved anvendelsen af tombak, idet kobber hører til kategorien knappe materialer, ligesom materialets miljømæssige påvirkninger kræver særlige foranstaltninger. Den økonomiske vurdering giver en indikation af, at det ikke kan formodes, at forslaget vil kunne holdes inden for den givne ramme for den samlede entreprisesum på 132 mio. kr. ekskl. moms for entrepriseudgifterne. Forslagets kvaliteter ligger i den organisk formede bygningskrops solitære udtryk, der friholder den eksisterende retsbygning og skaber et overbevisende haverum mellem de to bygninger. Den organiske form er samtidig projektets svaghed, idet der med denne ydre forms konsekvens opstår funktionelle og rumlige uhensigtsmæssigheder. 23

24 1:600 24

25 Henning Larsen Architects v/ Troels Troelsen, arkitekt; Filip Francati, arkitekt; Daria Barnas, stud. ark.; Hanan Ghizzaui, arkitekt; Hans Vogel, arkitekt COWI A/S v/ Søren Danning; Palle Sehested SLA Landskab v/ Stig L. Andersson, arkitekt Forslag Forslaget placerer sig med en omfavnende bevægelse omkring den gamle retsbygnings nord og vestfacade. Hovedgrebet tager udgangspunkt i at danne et poetisk haverum mellem den nye bygning og den eksisterende retsbygning. Haverummet defineres af en L-formet kolonnade, indskåret i den ny bygningskrop, samt den gamle retsbygnings facader. Herimellem formes en kontemplativ, terrasseret have med vand og beplantning. For at minimere bygningens samlede højde er stueplanet nedgravet en halv etage, hvilket muliggør adgang fra 2. sal til den eksisterende bygning og skaber en forskel i de to bygningers terrænniveau. Herved fremkommer en lav bastion under den eksisterende retsbygning. Denne bastion er medvirkende til at give haverummet yderligere intimitet, men synes samtidig at give den gamle retsbygning et arkitektonisk uafklaret møde med terrænet. Bygningen er udformet således, at den tilpasser sig den eksisterende retsbygnings vandrette linieføring, dels ved at lade den indskudte kolonnades højde spejle den eksisterende gesimshøjde, dels ved at spejle begrønningen af den eksisterende facade i kolonnade åbningens højde. Forslagets bygningskroppe fremstår nedskalerede, idet bygningen er sammensat af tre rektangulære, tilnærmet kvadratiske bygninger, en længebygning samt en sammenbindende kolonnadebygning. Bygningskroppene fremstår som fint tilpassede teglbygninger med accenter i beton. 25

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler

Eksklusive kontorlokaler Lejeopstilling Eksklusive kontorlokaler Fra 425 m² Sag CWO Skibbrogade / C.A. Olesens Gade, 9000 Aalborg Ledige lejemål fra 425 m² til 4.800 m² Højeste kontorstandard indrettes efter nærmere aftale Kantineordning

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram for Fabrikken Danmark er udarbejdet for: CALUM A/S, af KJAER & RICHTER, ARKITEKTFIRMA PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKT MAA. MDL. PLR. Billederne

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Bindesbøll Byen. En ny bydel i risskov Tilbudsmappe 31.03.2014

Bindesbøll Byen. En ny bydel i risskov Tilbudsmappe 31.03.2014 Bindesbøll Byen En ny bydel i risskov Tilbudsmappe 31.03.2014 Side 2 Indholdsfortegnelse ProjektområdET 5 Vision 6 AnalysE 8 Strategi 11 EN NY BYDEl 12 RENÆSSANCEBYEn 15 ALLÉBYEn 27 SKOVBYEn 37 PARKKVARTERET

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere