RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN PÅ FREDERIKSBERG"

Transkript

1 RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009

2 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration: 3XN Produktion: Best Buy Broker Oplag: 200 Udgivelsesdato: 26. november 2009

3 Indledning Opgaven Konkurrenceopgaven om Retten på Frederiksberg omhandler en tilbygning til det eksisterende domhus fra Udvidelsen omfatter en selvstændig bygning på ca m 2, som arkitektonisk tilpasses det omkringliggende, fredede bygningskompleks. Desuden skal der etableres ca m 2 parkeringskælder. Forslagene skal holdes inden for en samlet økonomisk ramme på 132 mio. kr. eksklusiv moms, indeks medio 2009, 127,3 til entreprenørudgifter. Konkurrencen er udskrevet af Slots- og Ejendomsstyrelsen som en indbudt projektkonkurrence i henhold til Udbudsdirektivet og er bekendtgjort den 26. september 2008 i Den Europæiske Unions Tidende. 3

4 Deltagere Efter en prækvalifikationsfase blev følgende fem ansøgere inviteret til at deltage i konkurrencen: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S (i samarbejde med Grontmij Carl Bro samt Møller og Grønborg Landskabsarkitekter.) 3XN arkitekter A/S (i samarbejde med Lemming & Eriksson samt Steven Scott, Lyskunstner.) Dissing+Weitling arkitektfirma A/S (i samarbejde med Eduard Troelsgård samt Breimann og Bruun Landskabsarkitekter.) Henning Larsen Architects (i samarbejde med COWI samt SLA Landskab.) Arkitema K/S (i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører samt Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører.) Vederlag til hvert konditionsmæssigt forslag udgør kr. ekskl. moms. Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 12. marts 2009, der alle afleverede forslag inden for fristen, der i mellemtiden var udskudt til den 17. september

5 Dommerkomité Carsten Jarlov, direktør, Slots- og Ejendomsstyrelsen, formand for dommerkomiteen Ejvind Rostgaard, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune Torben Goldin, retspræsident, Retten på Frederiksberg Adam Wolf, direktør, Domstolsstyrelsen Carsten Holgaard, arkitekt MAA Dorte Mandrup, arkitekt MAA Rådgivere for dommerkomiteen Karl Topsøe-Jensen, chefplanlægger, arkitekt MAA, Frederiksberg Kommune Helle Meyland, ressourcedirektør, Domstolsstyrelsen Inge de Neergaard, chefkonsulent, Domstolsstyrelsen Jesper Christiansen, administrationschef, Retten på Frederiksberg Jan Q. Rasmussen, projektdirektør, Slots- og Ejendomsstyrelsen Knud Ø. Madsen, projektleder, arkitekt MAA, Slots- og Ejendomsstyrelsen Konkurrencens sekretær Bettina Mylin, arkitekt MAA, AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Bedømmelseskriterier og processen Forslagene i projektkonkurrencen er blevet vurderet med hensyn til arkitektur, funktioner og realiserbarhed i forhold til byggeprogrammets økonomiske ramme samt grad af opfyldelse af konkurrenceprogrammet. For de enkelte kriterier er der blevet lagt vægt på følgende: Realiserbarhed i forhold til byggeprogrammets økonomiske ramme At forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme, jf. byggeprogram og bilag 19 til byggeprogram, således at forslagets valg af arkitektur og disponering af arealer med de tilhørende funktioner giver en høj grad af sikkerhed for, at forslaget kan projekteres og udføres uden overskridelser af den økonomiske ramme på 132 mio. kr. eksklusiv moms, indeks medio 2009, 127,3 til entreprenørudgifter. Grad af opfyldelse af konkurrenceprogrammet At forslaget i videst muligt omfang opfylder konkurrenceprogrammets øvrige krav (ud over de ufravigelige krav nævnt under konditionsmæssighed) og ønsker, jf. konkurrenceprogrammets afsnit 4, 5, 6 og 7. Forud for bedømmelsen er der for alle forslag foretaget en kontrol af planerne i forhold til de program- og arealmæssige krav, som er stillet i udbudsmaterialet. Kontrollen er foretaget af arkitektfirmaet Hou + Partnere. Derudover har to uvildige firmaer lavet en økonomisk vurdering af forslagene. De to firmaer er henholdsvis Arkitektfirmaet Jens Clementsen og tnt, Tage Nielsens Tegnestue. Alle fem forslag er blevet vurderet og gennemgået af dommerkomiteen. Bedømmelsesperioden påbegyndtes den 1. oktober 2009, og dommerkomiteen afholdt i alt fem møder. På det afsluttende betænkningsmøde den 10. november besluttede man i enighed at udpege forslag som vinder af konkurrencen. Funktioner At den nye retsbygning udformes således, at der opnås en hensigtsmæssig disponering af arealerne, og at placering og fordeling af arbejdspladserne m.v. til de 110 medarbejdere i faciliteter og rumtyper i det væsentligste er i overensstemmelse med nærhedsdiagram og arealoversigt. (Jf. byggeprogram side 31 samt bilag 1 til byggeprogram). Sign. Dommerkomiteen, København den 10. november 2009 Carsten Jarlov Ejvind Rostgaard Torben Goldin Adam Wolf Carsten Holgaard Dorte Mandrup 5

6 Vurdering af forslagene De indleverede forslag giver en stor bredde i besvarelsen af den stillede opgave. Alle fem forslag holder sig inden for de afstukne rammer for bygningens placering og væsentlige bestemmelser fastlagt i konkurrenceprogrammet. Dommerkomiteen har i sin bedømmelse af projekterne med udgangspunkt i tildelingskriterierne bl.a. lagt vægt på, hvordan de enkelte projekter forholder sig til omgivelserne. De arkitektoniske udtryk og grundideer er meget forskellige, og dommerkomiteen har haft et godt udgangspunkt for at vurdere, hvordan den overordnede disponering er med til at løse opgaven. Flere idestærke projekter har været diskuteret igennem hele bedømmelsesforløbet. De indleverede projekter deler sig i to grupper. Den ene gruppe, forslag 35314, og udnytter hele byggefeltet og foreslår en bebyggelse, der lægger sig på to sider af den eksisterende retsbygning. Det er dommerkomiteens vurdering, at disse projekter har nemmest ved at holde bygningshøjden nede og dermed skabe et bygningsvolumen, der tilpasser sig den eksisterende retsbygnings dimensioner. Den anden gruppe, forslag og 00780, placerer den nye bygning på den eksisterende retsbygnings vestside og friholder det grønne areal mod nord. Det vurderes af dommerkomiteen, at disse projekter giver anledning til bygninger af en dimension med større volumen, der mest tydeligt forholder sig til den større skala i den omkringkiggende bystruktur. Herved friholdes den eksisterende bygnings nordfacade, og der er skabt mulighed for indblik til den fredede retsbygning fra nord. En væsentlig parameter for bedømmelsen har været bygningens funktionalitet og særlig opfyldelse af effektiv logistik. Samtidig har opfyldelsen af nærhedsdiagrammernes principper haft megen bevågenhed. Af hensyn til sikkerhed skal der være fuld zoneinddeling, en offentlig tilgængelig zone for publikum og en lukket personalezone. De forslag, der tydeligt i diagramform beskriver klar logistik, veldisponerede rumligheder i henhold til nærhedsdiagrammernes principper og tydeligt opdeler i offentlige, halvoffentlige og lukkede zoner, er også de forslag, der har løst disponeringen af bygningen bedst og mest funktionelt. I bedømmelsen har dommerkomiteen lagt vægt på, at den funktionelle disponering af bygningen også bør kombineres med en rumlig karakter, der giver kvaliteter for både brugere og besøgende i huset. Forslag og foreslår begge, at der skabes en åben sammenhæng mellem den nye retsbygning og den eksisterende. Begge forslag indeholder en offentlig zone, der har store glaspartier mod den gamle retsbygning og opnår dermed en tydelig sammenhæng mellem det nye og det gamle. Forslag og foreslår begge, at der skabes et indre atrium, der skaber identitet og rumlige oplevelser inde i retsbygningen. Forslag skaber indre kvaliteter ved hjælp af en række mindre, lodrette lysgårde og trappeløb placeret spredt gennem bygningen. Det er dommerkomiteens overbevisning, at de bedste projekter findes blandt de forslag, der på samme tid har en klar holdning til den nye bygnings placering, et overbevisende arkitektonisk udtryk, en tydelig funktionel logistik og en oplevelsesrig udformning i det indre. Tre af projekterne, forslag 11037, og 71875, arbejder med en klassisk tilpasningsstrategi, hvor referencerne til områdets skala og materialemæssige karakter har været udslagsgivende for udarbejdelsen af projekternes udtryk. To af projekterne, forslag og 00780, arbejder med en friere strategi, hvor volumener og materialebearbejdning er kontrasterende i et moderne formsprog. Programmets krav om bæredygtighed er på forskellige niveauer indarbejdet i alle forslagene. Sammenhæng med omgivelserne i kombination med byggefeltets begrænsninger har ikke givet mulighed for at forme bygningen frit i forhold til verdenshjørnerne og en optimal udnyttelse af solens energi. Den bæredygtige formgivning har derfor begrænset sig til spørgsmålet om overfladearealer, og hvor 6

7 Forslag kompakt bygningen er. Derudover er der enkelte forslag, der på overbevisende vis beskriver, hvordan man med materialevalg, dagslysindfald, naturlig ventilation i kombination med tekniske tiltag, i form af varmegenvindingsanlæg, opsamling af regnvand, termoaktive dæk med mere, kan opnå ressourcemæssige besparelser af væsentlig karakter. Forslag Dommerkomiteen er blevet oplyst om, at de fire af forslagene må formodes at ligge inden for den opstillede økonomiske ramme. Medens der for forslag foreligger en indikation af, at forslaget ikke kan formodes at ligge inden for rammen. Dette er indgået i vurderingen, uden at det dog har haft afgørende betydning. Forslag Alle fem indkomne forslag har været genstand for en grundig drøftelse, der har belyst en række fordele og ulemper, ved den måde en ny retsbygning kan udformes på. Projekterne har hver især præget diskussionen igennem processen. En enig dommerkomite er nået frem til at udpege forslag som det bedste forslag, hvor de bemærkninger, der fremgår af den efterfølgende gennemgang, bør indarbejdes i det videre forløb. Forslag Vinderforslaget udtrykker en moderne bygning med en klar idé i sin skulpturelle form. Det arbejder med en klar holdning til den nye og den gamle retsbygning som to ligeværdige bygninger, der er placeret ved siden af hinanden og dermed er med til at styrke områdets bevaringsværdige karakter. Forslaget har en enkel funktionel disponering, der i kombination med et karakterfuldt atrium giver oplevelser for alle, der kommer til at færdes i bygningen. Med forslagets kompakte bygningsvolumen gives der desuden gode muligheder for at skabe et bæredygtigt og energibesparende byggeri. Forslaget vurderes at ligge inden for den økonomiske ramme. Forslag

8 Howitzvej Solbjergvej Indkørsel til P-kælder offentlig + ansatte Byggefelt Solbjergvej Placering af gangbro i 1. sals højde Byggefelt Domhus 9 m Indgang Eksist. træ Vandelement Granitbelægning Lav siddemur Belysningsmast H H Lav mur Eksisterende forplads Parkering 19 stk Eksist. træ Lav siddemur Lav mur Howitzvej Eksist. træ Solbjerg Kirke N Eksist. træ Indkørsel til P-pladser H Politistation 1:600 8

9 udpeget som vinder 3XN A/S (ophavsret) v/ Kim Herforth Nielsen, partner; Jan Ammundsen, partner, Bo Boje Larsen, partner; Marie Hesseldahl Larsen; Eva Hviid-Nielsen; Rasmus Hjortshøj; Audun Opdal; Bodil Nordstrøm; Line Pyrmont Kirkegaard Lemming & Eriksson v/ Knud Bay; Steen M. Sørensen; Rene Olesen Schønherr Landskab K/S v/ Sanne Slot Hansen; Tine Langsted Krogstrup Steven Scott, lys. byggefelt Forslag o Den nye bygnings skulpturelle form er med sine logiske ydre afgrænsninger fint tilpasset omgivelserne. Med en skrå afskæring mod den eksisterende retsbygning får den nye bygning et karakterfuldt motiv og skaber samtidig en naturlig sammenhæng til den eksisterende retsbygning ved hjælp af spejlende gesimshøjde og taghældning. Mod Solbjergvej føjer facaden sig uden om de eksisterende 45o træer og giver plads til den bevaringsværdige beplantning, der er karakteristisk for stedet. Bygningshøjden stiger mod forpladsen mod sydvest og skaber et markant hjørne mod de omkringliggende boligblokke på Howitzvej og Solbjergvej. Den nye bygning har reference til de omkringliggende teglstensbygninger og er således også tænkt udført i tegl. Bygningen fremstår som et sammenhængende og skulpturelt volumen i ét enkelt materiale, der udformes med variation. Forslaget arbejder med en fortolkning af den klassiske arkitekturs sokkel og gesims, som giver bygningen en identitet, der ikke er fremmed for området og giver bygningen et nutidigt udtryk. 9

10 Solbjergvej ovenlys tagterrasse personale indgang indkørsel indkørsel sluse indgang nedkørsel parkering broforbindelse vandspejl cykelparkering forplads parkering indgang eksisterende retsbygning indkørsel parkering politigård Solbjerg kirke Howitzvej Ved placering af den nye bygning på vestsiden af det eksisterende anlæg friholdes den eksisterende retsbygnings nordlige facade. Området mellem den gamle retsbygning og den grønne sti bearbejdes som en have, og der gives mulighed for, at forbipasserende på vejen mellem Frederiksberg Centeret og Kilen på Solbjerg Campus får et frit udsyn til den fredede retsbygning. Forslaget har i sin bearbejdning af landskabet en præcis linje mellem det nye og det gamle bygningsanlæg som et vigtigt udgangspunkt. Med et visuelt skift i belægning får den nye bygning et nyt tæppe at stå på. Den nye belægning graduerer fra lys til mørk, og farven er med til at organisere forpladsens opdeling mellem kørende og gående trafik. Den østlige tilkørsel til P-kælder skal bearbejdes. Bygningen finder sin form ved at tilpasse sig og fremhæve karakteristiske træk i omgivelserne, mens der i det indre er fokuseret på at tilpasse bygningen til domstolsreformens nye krav om sikkerhed og zoneinddeling. Med en række diagrammer, der viser de forskellige brugeres gang i huset, har forslagsstillerne synliggjort det redskab, der skaber en funktionel retsbygning. Med en klar opdeling af offentlige, halvoffentlige og lukkede zoner i huset, virker funktionaliteten overbevisende. Indvendig er bygningen opdelt i to hovedvolumener, der forbindes over et atrium, der skærer sig på langs igennem bygningen og skaber et åbent rum midt i bygningen. Med atriet får bygningen en indre rumlig karakter, der skaber et fælles rum for alle brugere og gæster i huset. Bygningens kompakte form er udgangspunkt for forslagets bæredygtige argumentation. Med et minimalt overfladeareal er der skabt gode muligheder for at minimere varmetabet. Forslaget har en troværdig beskrivelse af en række øvrige tiltag som udnyttelse af dagslys, solafskærmning, tunge byggematerialer, termoaktive dæk, solceller, samt naturlig ventilation, der udnytter det indre atrium som udgangspunkt for bygningens luftcirkulation. 10

11 Forslaget viser en række velfungerende arbejdspladser. Dog er det uhensigtsmæssigt, at enkelte kontorer udelukkende er orienteret mod det åbne atrium. Dommerkomiteen vurderer dog, at det er muligt at skabe en nødvendig omdisponering, således at alle kontorer opnår direkte dagslys centralsekretariat dommere fogedretsafdeling centralsekretariat administration dommere Projektets umiddelbare kvalitet er den klare opdeling af området mellem den nye og den eksisterende bebyggelse. At forslag et, samtidig med at det søger at tilpasse sig områdets karakter, også insisterer på at være en moderne bygning af sin egen tid, får det eksisterende klassiske anlæg med politistation, retsbygning og kirke til at stå frem med en klar historisk identitet fogedretsafdeling skifteretsafdeling administration skifteretsafdeling Den nye plads foran de to retsbygninger har potentiale til at blive et nyt markant byrum på Frederiksberg. Den nye retsbygnings facade mod pladsen har været til diskussion i dommerkomiteen, og det anbefales, at man i det videre forløb bearbejder facadens geometri, herunder indgangspartiet, og optimerer samspillet med den øvrige bebyggelses højde Den materialemæssige opbygning af den skrå facade mod den eksisterende retsbygning bør granskes nærmere. Forslaget har en klar vision om, hvordan en moderne retsbygning skal udtrykke sig og disponeres. Dommerkomiteen er overbevist om, at man med forslaget får endnu en markant bygning på Frederiksberg mezzanin mezzanin 11

12 1:600 NIVEAU 0 1:200 12

13 Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S (ophavsret) v/ Peter Sand, arkitekt; Louise Villensteen Toft, arkitekt; Lars Faber, arkitekt; Mads Carlsen, arkitekt Grontmij Carl Bro v/ Poul Erik Haurbæk; Anne Kirkegaard Maibom Møller og Grønborg, landskab v/ Kristine Leth Juul Forslag Forslaget tager udgangspunkt i en tolkning af en tværgående grøn forbindelse i den store kontekst. Forslagsstillerne aflæser en sammenhængende parkstruktur med store solitære træer i en grøn plæne, som strækker sig fra Frederiksberg Station til Frederiksberg Have. Dette stræk ønsker forslaget at forstærke. Det er derfor en af forslagets pointer at bevare den gennemgående sti i nord/syd aksen på grunden, samt at bevare alle større karakteristiske træer på grunden. Retten Frederiksberg Centret Dommerkomiteen stiller sig tvivlende overfor væsentligheden af netop denne forbindelse sammenholdt med den vinkelrette grønne stiforbindelse langs uddannelsesinstitutionerne. Ved Andebakken Bygningen er udformet som en bevæget, irregulær bygning, der viger for de eksisterende træer i grundens afgrænsning mod Solbjergvej. Samtidigt ønskes den eksisterende retsbygnings klare form kontrasteret af den nye bygnings mere irregulære form. Frederiksberg Have 13

14 Lukket zone 1 Halvoffentlige arealer Offentlige arealer I planen tegnes to vinklende bygninger, hvorimellem der dannes et panoptikon. Bygningens panoptikon fremtræder ikke i bygningens ydre form, dog åbner rummet sig i afslutningen mod Solbjergvej i et dobbelthøjt vinduesparti. For at underbygge det kontrasterende er bygningen ikke udformet således, at den tilpasser sig den eksisterende retsbygnings vandrette linjer, ligesom vinduesproportioner, skalering og rytme synes modsvarende. Det ydre udtryk fremtræder som et traditionelt teglhus i blådæmpet Flensborg tegl for herved at referere til områdets traditionelle teglbygninger. Bygningens tyngde understreges af en relativt lukket stueetage og en rytmisk pille-vindue fenestrering i de øverste etager. Bygningens nordlige ende drejer og danner en tung udkragning over den gennemgående sti mellem den nye og den eksisterende retsbygning, hvilket virker arkitektonisk mindre overbevisende. Lukket zone 2 Zonediagram 14

15 Bygningens indre panoptikon er projektets store kvalitet. Det fremtræder lyst og åbent med udbredt anvendelse af varme materialer. Panoptikonrummet ligger i offentlig zone i stuen og passerer lukket zone i bygningens øverste etager for herved at udnytte anvendelsen af det gennemgående rum til naturlig ventilation for både retslokaler og kontorer. Dette greb medfører en kompliceret glasfacade, som både skal forhindre lydgennemgang og direkte visuel forbindelse mellem den offentlige og den lukkede zone. Bygningens disposition er forholdsvis enkel med en hensigtsmæssig overordnet placering af de enkelte afdelinger. Ligesom placeringen af retssale fordelt omkring foyer/panoptikonrummet virker overskuelig og logisk. Dommerkomiteen finder dog, at placering af sluse, affaldsrum og cykelskur ved hovedindgang og i forbindelse med bygningens mest prominente facade mod pladsen er uhensigtsmæssig såvel trafikalt som arkitektonisk. Der foreligger en grundig beskrivelse af bygningens bæredygtige tiltag. Særligt brugen af naturlig ventilation er velbeskrevet. Konsekvenserne heraf i facaderne aflæses ikke i tegningsmaterialet. Dommerkomiteen finder, at forslagets nedskalerede bygningskrop og afdæmpede udtryk er sympatisk, ligesom kvaliteterne i det indre panoptikon værdsættes. Forslagsstillernes beskrivelse af bygningen som en syntese af de kontekstuelle forhold og den indre funktionelle struktur synes dog ikke helt konsekvent gennemført, idet de enkelte rums udformning mange steder synes underordnet den ydre parameters linieføring med heraf følgende uhensigtsmæssige rumligheder. 15

16 9 1:600 SITUATIONS- OG STUEPLAN 1:400 16

17 Arkitema K/S (ophavsret) v/ Poul Schülein, ansvarlig partner, arkitekt MAA; Hallgrimur Thor Sigurdsson, arkitekt MAA; Sofie Peschardt, arkitekt MAA; Emil Carstens, arkitekt MAA; Anders Halgren, arkitekt MAA Arkitema Landskab v/ Thomas Larsen, arkitekt MAA Balslev Rådgivende Ingeniører, Glostrup A/S v/ Steen Knudsen Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S v/ Peter Hermansen Forslag Forslaget består af en bygning, formet som en vinkel omkring den eksisterende retsbygning. Forslaget fremstår sympatisk med referencer til det klassiske bygningsanlæg og er således tænkt udført i teglsten med en sokkelsten og et gesimsbånd i sandsten. Bygningens varierede højder og forskudte facader skaber en levende bygningskrop, der ubesværet tilpasser sig den eksisterende retsbygnings højde og viger for områdets bevaringsværdige træer. Forslagets idé er at sammenstille en række bygningsvolumener formet KONCEPTAXONOMETRI som kuber med individuelle rumlige historier/overraskelser. Udgangspunktet er en tolkning af den eksisterende retsbygning som et enkelt bygningsvolumen med en oplevelse koncentreret omkring det indre gårdrum. Idéen om at skabe sammenhæng mellem det nye og det gamle ved at videreføre arkitektoniske karaktertræk fra den eksisterende bebyggelse virker sympatisk. Dommerkomiteen har dog vurderet, at idéen er tydeligst i diagramform og er svær at aflæse i den endelige udformning af projektet. Bearbejdningen af landskabet omkring bygningen sker med en enkel materialeholdning i sandsten, granit og stenmel. Med plinte og stier skabes rumafgrænsninger og gangforløb. Med stenmel skabes en sammenhængende landskabsflade som base for den nye retsbygning. Den rene form indeholder rumligheder der samtidig er overraskende og funktionelle. Oplevelsen og kvaliteterne fra den gamle retsbygning bliver genskabt i de rene former. 17 De rene former, klodserne, placeres så de danner et forløb af rumligheder og

18 2. sal høj bibliotek dommerkontorer 1. sal høj retsale / voteringsrum møderum / venteareal stueetage vognsluse retsale / voteringsrum reception / møderum / venteareal kælderetage vagtrum / venterum for arrestanter p-kælder / teknik 3. sal lav kantine / køkken 2. sal lav bibliotek administration 1. sal lav skifteret / fogedret stueetage centralsekretariatet Forslaget har en klar og enkel funktionsdeling. Den ene fløj af byggeriet, der er placeret mod nord, indeholder de lukkede funktioner: fogedret, skifteret og administration. Den anden fløj, der er placeret mod vest, indeholder de offentlige og formelle funktioner: forhal, retssale og øverst dommerkontorer. Der, hvor de to fløje forbindes med hinanden, skabes et åbent trapperum, der sammenfletter de to fløjes forskellige etagehøjder med hinanden samtidig med, at der sikres nem adgang for husets personale til retssalene og omvendt. Hovedindgangen har en naturlig placering med indgang fra forpladsen foran de to retsbygninger, hvor den besøgende ankommer til forhallen og har ubesværet adgang til retssalene. FUNKTIONSDIAGRAM De illustrerede arbejdspladser fremstår velfungerende med gode dagslysforhold. Derimod virker de skitserede lysskakte, der betjener bygningens indeliggende retssale med dagslys, mere tvivlsomme. 18

19 Bygningen fremstår meget kompakt, hvilket gør projektet troværdigt i forhold til en velargumenteret beskrivelse af bæredygtige tiltag. Ud over bygningens kompakte hovedform indeholder beskrivelsen forslag til, hvordan valg af tunge materialer, vindues- og isoleringstyper, placering af funktioner samt brug af dagslys er elementer, der bevidst kan udnyttes ved formgivningen af et bæredygtigt byggeri. Med en supplerende beskrivelse af tekniske tiltag omkring varme- og energiforsyning, vandforbrug og fremføring af ventilation virker projektet gennemtænkt og realiserbart. Forslagets styrke er dets enkle materialeholdning og tilpasning til det eksisterende klassiske bygningsanlæg. Med sin kompakte bygningskrop er projektets dimensioner fint afstemt i forhold til den eksisterende retsbygning. Dommerkomiteen finder dog, at den kompakte bygningskrop fremkommer på bekostning af de indre kvaliteter i bygningen, der virker for nedprioriterede, hvorved forslaget mangler en væsentlig grad af oplevelse og funktionalitet for brugeren. Det vurderes, at den kompakte bygningsform har en konsekvens for de rumlige oplevelser, der gives når man færdes i huset. Der fremkommer mange lange og flere steder smalle gangarealer, der virker som en konventionel løsning på trafikken internt i bygningen. De rumlige kvaliteter inde i bygningen er begrænset til forholdsvis få steder omkring trappeløb og kig ind i de enkelte lysgårde. 19

20 1:600 20

21 DISSING+WEITLING arkitektfirma A/S v/ Daniel V. Hayden, ansvarlig partner; Henrik Gurskov; Alicia Castilla, Cora Valloire; Henrik Birk Christensen; Chris Foyd Eduard Troelsgaard, Rådgivende Ingeniører A/S, statik og VVS Ingeniørfirmaet P.A Pedersen A/S, el Buro Happold ApS, indeklima Breimann & Bruun, landskab Forslag Forslaget fremstår gennembearbejdet og fint beskrevet. Projektet tager udgangspunkt i området som et grønt parkrum med solitære træer, bøgepur og grønne plæner. Bygningen er placeret som en organisk struktur, der lægger sig frit omkring den eksisterende bygning, hvorved der opstår et overbevisende og attraktivt haverum mellem de to bygninger. Det er forslagets intention at kontrastere den eksisterende bygning og som en åben struktur optage parkrummets kvaliteter i bygningen. Det eksisterende gårdrum bevares som et klart geometrisk rum afgrænset af hegn, som kontrasteres af et flydende organisk haverum belagt med chausséesten og møbleret med grønne puder af bøgepur og solitære træer. Bygningen indgår på trods af bygningskroppens vinklede karakter som et tydeligt solitært element i en komposition på den grønne flade med den eksisterende retsbygnings rektangulære volumen som medspiller. Bygningens udtryk fremstår som en struktur udfyldt af glaspartier, hvilket giver en stor åbenhed i bygningen. Dog giver dybden i strukturens lameller et mere lukket udtryk, når man bevæger sig langs bygningen. 21

22 Bygningen er overordnet disponeret således, at placering af de enkelte afdelinger og zoner fungerer hensigtsmæssigt. Indgangspartiet er placeret midt for bygningen hvilket dels giver aktivitet i det ny haverum og dels sikrer en god logistik i bygningen. Den besøgende ankommer til et lyst og venligt foyerrum der forekommer enkelt og overskueligt. Dommerkomiteen finder, at forslagets ønske om at skabe en transparent bygning med mulighed for kontakt til uderummet også fra retssalene, er sympatisk. Dog ville lamelstrukturen skulle bearbejdes således, at der ikke er direkte indkig til retssalene for hermed at tage hensyn til diskretion og sikkerhed. Dommerkomiteen finder, at formgivningen af bygningskroppen som stablede, organiske volumener er en konsekvent og velgennemført kontrast til den eksisterende retsbygning, men finder samtidig, at bygningens udtryk kan virke dominerende i relation til den eksisterende retsbygning. 22

23 Den organiske form giver samtidig en del funktionelle og rumlige problemer, idet formens forløb ikke altid er i overenstemmelse med de funktionelle behov. Dette fører flere steder til rumlige kompositioner og forløb, der ikke virker funktionelt og arkitektonisk optimale. Stuetagens foyerrum møbleres både med retssale som selvstændige volumener og som rum placeret langs facaden samt med den ydre perimeter dannende et halvtransparent gårdrum. Der opstår flere steder efterladte arealer, der ikke er umiddelbart forståelige arkitektonisk som funktionelle og er medvirkende til bygningens store arealforbrug. Samtidig opstår som følge af formens indsnævring i den nordlige ende meget lange smalle gangforløb. Materialevalget er robust, eksklusivt og konsekvent gennemført med udvendig tombakbeklædning og egetræsvinduer og indvendige beton og træpanelflader og naturstensgulve. Bæredygtighed er velbeskrevet, særligt med hensyn til energioptimering og indeklimastrategi, hvor det beskrevne illustreres i tegningsmaterialet. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved anvendelsen af tombak, idet kobber hører til kategorien knappe materialer, ligesom materialets miljømæssige påvirkninger kræver særlige foranstaltninger. Den økonomiske vurdering giver en indikation af, at det ikke kan formodes, at forslaget vil kunne holdes inden for den givne ramme for den samlede entreprisesum på 132 mio. kr. ekskl. moms for entrepriseudgifterne. Forslagets kvaliteter ligger i den organisk formede bygningskrops solitære udtryk, der friholder den eksisterende retsbygning og skaber et overbevisende haverum mellem de to bygninger. Den organiske form er samtidig projektets svaghed, idet der med denne ydre forms konsekvens opstår funktionelle og rumlige uhensigtsmæssigheder. 23

24 1:600 24

25 Henning Larsen Architects v/ Troels Troelsen, arkitekt; Filip Francati, arkitekt; Daria Barnas, stud. ark.; Hanan Ghizzaui, arkitekt; Hans Vogel, arkitekt COWI A/S v/ Søren Danning; Palle Sehested SLA Landskab v/ Stig L. Andersson, arkitekt Forslag Forslaget placerer sig med en omfavnende bevægelse omkring den gamle retsbygnings nord og vestfacade. Hovedgrebet tager udgangspunkt i at danne et poetisk haverum mellem den nye bygning og den eksisterende retsbygning. Haverummet defineres af en L-formet kolonnade, indskåret i den ny bygningskrop, samt den gamle retsbygnings facader. Herimellem formes en kontemplativ, terrasseret have med vand og beplantning. For at minimere bygningens samlede højde er stueplanet nedgravet en halv etage, hvilket muliggør adgang fra 2. sal til den eksisterende bygning og skaber en forskel i de to bygningers terrænniveau. Herved fremkommer en lav bastion under den eksisterende retsbygning. Denne bastion er medvirkende til at give haverummet yderligere intimitet, men synes samtidig at give den gamle retsbygning et arkitektonisk uafklaret møde med terrænet. Bygningen er udformet således, at den tilpasser sig den eksisterende retsbygnings vandrette linieføring, dels ved at lade den indskudte kolonnades højde spejle den eksisterende gesimshøjde, dels ved at spejle begrønningen af den eksisterende facade i kolonnade åbningens højde. Forslagets bygningskroppe fremstår nedskalerede, idet bygningen er sammensat af tre rektangulære, tilnærmet kvadratiske bygninger, en længebygning samt en sammenbindende kolonnadebygning. Bygningskroppene fremstår som fint tilpassede teglbygninger med accenter i beton. 25

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"

Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, bekendtgjort den 11. januar 2006 og tinglyst den 13. januar 2006. Københavns

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere