DEN FØRSTE MEDARBEJDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FØRSTE MEDARBEJDER"

Transkript

1 DEN FØRSTE MEDARBEJDER

2 INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten indeholde?... 4 Overenskomst... 4 Funktionærloven... 4 Forskellige kontrakttyper... 5 LØNFORHOLD... 5 Lønsedlen... 5 Administration af lønforhold... 5 Indbetaling til ATP Livslang Pension Indbetaling til barsel.dk Indbetaling til FerieKonto... 6 FORSIKRINGER, NÅR DU FÅR MEDARBEJDERE Arbejdsskadeforsikring... 6 AES Erhvervsansvarsforsikring... 7 Sygedagpengeforsikring... 7 ARBEJDSMILJØ... 7 APV Arbejdsulykker... 8 MEDARBEJDERENS FØRSTE DAG PÅ ARBEJDET... 8 PERSONALEHÅNDBOG... 8 KONTAKT OS Den første medarbejder Side 2

3 DEN FØRSTE MEDARBEJDER Denne vejledning retter sig mod den situation, hvor du skal ansætte din første medarbejder og dermed bliver arbejdsgiver. I vejledningen beskriver vi de vigtigste pligter, du får som arbejdsgiver, og de overvejelser, der følger med. HVORNÅR ER DU ARBEJDSGIVER? Når du får brug for ekstra arbejdskraft i din virksomhed, kan du enten vælge at ansætte en medarbejder eller indgå et samarbejde med en selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. en freelancer eller en konsulent. Ansætter du en medarbejder, følger der en række pligter med. Du har pligt til at tegne forsikring, indbetale feriepenge mv. Det kan derfor virke mindre omfattende at indgå en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende, som bare skal sende en faktura til dig. Du skal dog være opmærksom på, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold. I det tilfælde følger dine pligter som arbejdsgiver med, uanset om forholdet kaldes et ansættelsesforhold, en konsulentaftale, en samarbejdsaftale eller lignende. Det, der afgør, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold er bl.a., om du tilrettelægger og leder arbejdet, om du bærer ansvaret for arbejdets udførelse, om arbejdet udføres i dit navn og, om du er den eneste, som medarbejderen arbejder for, men andre forhold spiller også ind. Det følgende retter sig mod at blive arbejdsgiver REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER Hvis medarbejderen får udbetalt løn, skal du registrere dig som arbejdsgiver. Registrering sker via Registreringen skal ske, for at du af medarbejderens løn kan indberette A-skat og AM-bidrag til SKAT. Du skal registrere dig senest 8 dage efter den første lønudbetaling. Når du registrerer dig som arbejdsgiver, bliver du automatisk registreret som arbejdsgiver hos SKAT og ATP REKRUTTERING Målet med en rekruttering er, at du skal finde den rette medarbejder til jobbet. Det første, du skal tage stilling til, er derfor, hvilke opgaver din kommende medarbejder skal varetage. Det er en god ide at skrive en stillingsbeskrivelse, så det fremgår helt klart, hvilke opgaver stillingen skal indeholde. Gør dig også gerne nogle tanker om, hvilken persontype der vil passe godt ind i din virksomhed. Når disse overvejelser er gjort, skal du have skrevet et stillingsopslag, som matcher personprofilen og stillingens indhold. Jo flere overvejelser du har gjort dig inden opstart af rekrutteringen, desto større er chancen for, at du finder den rette medarbejder. Ase Selvstændig kan hjælpe med udarbejdelsen af stillingsopslaget, og du har mulighed for at benytte vores rekrutteringstilbud med gratis annoncering på Jobindex.dk. ANSÆTTELSESSAMTALEN Når du har modtaget ansøgninger til din stilling, skal du i gang med at udvælge de kandidater, du vil se til samtale. Udvælgelsen skal ske ved at sammenholde stillingens indhold med kandidatens erfaring, ansøgning og eventuelle referencer. Typisk indkalder man 3-5 kandidater til 1. samtale. Derefter er det op til dig, om du ønsker at se kandidaterne igen til 2. samtale. Den første medarbejder Side 3

4 Ase Selvstændig tilbyder skabeloner til samtaledrejebøger, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal forberede samtalens forløb og afholde selve samtalen. Det er en god ide at tage referencer på de kandidater, som er interessante for stillingen. Det er dog vigtigt, at du indhenter tilladelse hos kandidaterne, før du ringer til deres referencepersoner. Når du tager en reference, gælder det om især at spørge ind til de områder, hvor du kan være i tvivl om kandidatens egnethed til stillingen. Ase Selvstændig kan være behjælpelig med at formulere nogle gode spørgsmål. KONTRAKTEN Når du ansætter en medarbejder, skal du lave en ansættelseskontrakt til ham/hende. HVAD SKAL KONTRAKTEN INDEHOLDE? En medarbejder, der skal være ansat i mere end en måned, og som gennemsnitligt skal arbejde mere end 8 timer pr. uge, har krav på en ansættelseskontrakt, der opfylder ansættelsesbevislovens regler. Det anbefales dog, at du altid laver en ansættelseskontrakt til din medarbejder. Ifølge ansættelsesbevisloven skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet fremgå af kontrakten. Eksempelvis skal kontrakten angive medarbejderens arbejdstid, løn og opsigelsesvarsel. Hvis kravene i ansættelsesbevisloven ikke overholdes, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder. Som udgangspunkt er det dig som arbejdsgiver, der fastsætter vilkårene for ansættelsesforholdet. Det gælder f.eks. medarbejderens løn, arbejdstider, opsigelsesvarsel og om medarbejderen skal have fuld løn under sygdom. Love og overenskomster kan dog begrænse din mulighed for selv at fastsætte vilkårene for ansættelsesforholdet. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om de krav, der stilles til en ansættelseskontrakt. OVERENSKOMST En overenskomst er en aftale indgået mellem en lønmodtagerorganisation på den ene side og en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver på den anden side. Overenskomsten fastsætter løn og ansættelsesvilkår for de parter, der er omfattet af den. Det er som udgangspunkt valgfrit, om man vil være omfattet af en overenskomst. Visse medarbejdere skal dog have overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår. Det gælder medarbejdere i løntilskud eller fleksjob samt elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Hvis du er med i en arbejdsgiverorganisation, eller hvis din virksomhed har tiltrådt en overenskomst, er du forpligtet til at følge overenskomsten på området. Vær opmærksom på, at der også kan være andre situationer, hvor du er bundet af en overenskomst. FUNKTIONÆRLOVEN Funktionærloven indeholder regler om bl.a. opsigelsesvarsler, løn under sygdom og barsel. Disse regler skal følges, hvis din medarbejder er funktionær. Som arbejdsgiver kan du ikke selv bestemme, om en medarbejder er funktionær. Det vil derimod afhænge af, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen skal udføre og af, om medarbejderen skal arbejde mere end 8 timer ugentligt. Det afhænger endvidere af, om medarbejderen ansættes i en tjenestestilling, dvs. at han/hun er underlagt din ledelse. Det er udgangspunktet, når du ansætter en medarbejder. Den første medarbejder Side 4

5 Du kan aftale med en medarbejder, at han/hun skal ansættes på samme vilkår som en funktionær, selvom medarbejderen ikke ud fra funktionærlovens definition har krav på det. Det kaldes ansættelse på funktionærlignende vilkår. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om, hvorvidt din medarbejder skal ansættes som funktionær. FORSKELLIGE KONTRAKTTYPER Typisk ansættes medarbejdere på ubestemt tid, dvs. at ansættelsesforholdet først ophører, når en af parterne opsiger kontrakten. Det er imidlertid også muligt at lave en ansættelseskontrakt, der er begrænset enten tidsmæssigt til en bestemt periode eller begrænset til fuldførelsen af en bestemt opgave. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om de forskellige ansættelsesformer. Du kan finde kontraktskabeloner i Værktøjskassen på LØNFORHOLD Før du kan udbetale løn til din medarbejder, skal du indhente medarbejderens eskattekort hos SKAT. Medarbejderens eskattekort kan du bestille i eindkomst. Du skal have oplyst af din medarbejder, om du skal indhente hovedkort, bikort eller frikort. eindkomst er et offentligt indkomstregister, som administreres af SKAT. Alle oplysninger om borgernes indkomst bliver indberettet til eindkomst. Det er obligatorisk for arbejdsgivere at anvende eindkomst. Når du udbetaler løn til medarbejderen, skal du trække A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) i medarbejderens løn. Dette beløb skal indbetales til SKAT. Læs mere om indberetning til eindkomst på LØNSEDLEN Ved lønudbetalingen skal medarbejderen have en lønseddel. Lønsedlen skal indeholde oplysning om følgende forhold: Hvilken periode, lønsedlen vedrører Hvor meget medarbejderen har tjent i perioden Hvilke beløb, der er trukket i A-skat og AM-bidrag samt hvad, der er indbetalt til ATP Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. Er din virksomhed eller ansættelsesforholdet dækket af en overenskomst, kan det stille yderligere krav til indholdet af en lønseddel. Eksempelvis krav til hvordan forskellige løndele skal specificeres på lønsedlen. ADMINISTRATION AF LØNFORHOLD Hver måned skal du til eindkomst indberette oplysninger om din medarbejders løn, A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge m.v. Indberetningen kan ske via TastSelv Erhverv på virk.dk. Du kan vælge selv at stå for indberetningen. Alternativt kan du vælge at få et lønbureau eller en revisor til at tage sig af al administration og indberetning af lønforhold. En mulighed er også at anvende LetLøn. LetLøn er et elektronisk program, der kan hjælpe med beregning og indberetning af A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag og feriepenge. Du tilmelder dig LetLøn via SKAT. Læs mere om lønforhold på og Den første medarbejder Side 5

6 INDBETALING TIL ATP LIVSLANG PENSION Som arbejdsgiver har du pligt til at betale til medarbejderens ATP Livslang Pension. Du betaler 2/3 af medarbejderens ATP-bidrag, mens han/hun selv betaler 1/3 af bidraget. Medarbejderens bidrag trækkes i han/hendes løn. Bidraget betales for alle medarbejdere, der er fyldt 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Som arbejdsgiver skal du indberette ATP-bidrag til eindkomst. Hvert kvartal modtager du en opkrævning fra ATP Livslang Pension. Læs mere om ATP Livslang Pension på INDBETALING TIL BARSEL.DK Du har pligt til at indbetale til barsel.dk, hvis dine medarbejdere er over 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Barsel.dk er en barselordning, der giver dig mulighed for at få hel eller delvis refusion for lønudgifterne til din medarbejder, hvis han/hun er på barsel. Forudsætningen for at få refusion er, at du betaler løn til medarbejderen under hans/hendes barsel, og lønnen er højere end barselsdagpengesatsen. Du indbetaler et fast beløb pr. kvartal til barsel.dk uafhængigt af medarbejderens køn. Se mere på INDBETALING TIL FERIEKONTO Alle medarbejdere optjener 2,08 feriedag pr. måned. Ferien optjenes i kalenderåret men afholdes det efterfølgende år i perioden 1. maj til 30. april også kaldet ferieåret. En medarbejder kan enten have ret til ferie med feriepenge eller ferie med løn afhængig af medarbejderens stilling og kontrakt. Administration og udbetaling af feriepenge sker gennem FerieKonto. Når du registrerer dig som arbejdsgiver på virk.dk, bliver du automatisk oprettet hos FerieKonto. Funktionærer har som udgangspunkt ret til fuld løn under ferie. Feriepenge til funktionærer skal derfor først indberettes, når funktionæren fratræder. Øvrige medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under ferie, optjener typisk feriepenge med 12,5 % af bruttolønnen. Feriepengene indberettes til eindkomst. Efterfølgende modtages en opkrævning fra FerieKonto. Læs mere om FerieKonto på FORSIKRINGER, NÅR DU FÅR MEDARBEJDERE Som arbejdsgiver har du ansvaret for dine medarbejdere. Det indebærer bl.a., at du kan blive erstatningsansvarlig, hvis din medarbejder kommer til skade i forbindelse med udførslen af sit arbejde eller bliver syg som følge af sit arbejde. Som arbejdsgiver har du pligt til at forsikre dig mod dette ansvar. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Den første medarbejder Side 6

7 Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade, som medarbejderen får i forbindelse med arbejdet. Forsikringen tegnes ved et almindeligt forsikringsselskab. Læs nærmere om arbejdsskadeforsikring på AES Som arbejdsgiver har du pligt til at være omfattet af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). AES dækker følgerne af såkaldte erhvervssygdomme, din medarbejder måtte få i forbindelse med arbejdet, f.eks. allergi og eksem, hørelidelser og rygproblemer. Du bliver automatisk tilmeldt AES, når du betaler til ATP. Læs nærmere om AES på ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Som arbejdsgiver kan du vælge at tegne en erhvervsansvarsforsikring, men du har ikke pligt til at gøre det. Foruden den skade, som medarbejderen pådrager sig selv, kan du som arbejdsgiver blive ansvarlig for den skade, som udøvelse af din virksomhed kan påføre andres ting eller andres person. Ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring kan du sikre dig mod dette ansvar. Forsikringen kan du tegne ved dit forsikringsselskab. Du har muligvis allerede tegnet den i forbindelse med opstart af din virksomhed. SYGEDAGPENGEFORSIKRING Som arbejdsgiver kan du vælge at tegne en sygedagpengeforsikring. Forsikringen giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens 2. til og med 30. sygedag. Har du ikke tegnet forsikringen, skal du som udgangspunkt betale løn eller sygedagpenge de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Forsikringen tegnes ved Statens Administration. Læs mere på ARBEJDSMILJØ Som arbejdsgiver har du pligt til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det indebærer, at du skal sørge for: at oplære og instruere medarbejderne i arbejdets udførelse, så den sker sikkerheds- og sundheds mæssigt forsvarligt. at gøre medarbejderne bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet. at danne arbejdsorganisationer, hvis dette er krævet. at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) Vær opmærksom på, at der i nogle brancher stilles særlige krav til arbejdsmiljø. På findes brancherelevante vejledninger om arbejdsmiljø. APV Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV. En APV er en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og -problemer. Efter omstændighederne kan en APV også indeholde en handlingsplan for, hvordan du vil følge op på APV en. Den første medarbejder Side 7

8 En APV skal medvirke til, at virksomheden lægger forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer ind i den daglige drift. Arbejdspladsvurderingen udarbejdes af dig og dine medarbejdere i fællesskab. Læs mere om APV på ARBEJDSULYKKER En arbejdsulykke, der sker i forbindelse med arbejde på din virksomhed, skal anmeldes til arbejdstilsynet, arbejdsskadestyrelsen og dit forsikringsselskab. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter, skaden er sket, såfremt ulykken medfører uarbejdsdygtighed i en eller flere dage. Anmeldelse kan ske via eller Læs mere om arbejdsulykker på MEDARBEJDERENS FØRSTE DAG PÅ ARBEJDET Når din medarbejder skal starte på sit nye job, er det en god ide at lave et introduktionsprogram for ham/ hende. Det sikrer, at medarbejderen bliver systematisk introduceret til de relevante afdelinger og arbejdsområder i virksomheden. Dernæst giver det den nye medarbejder en tryghed at vide, at der er taget stilling til, hvordan han/hun bedst muligt bliver sat ind i de nye arbejdsopgaver. Ase Selvstændig hjælper gerne med skabeloner og input til velkomstbrev og introduktionsprogram for nye medarbejdere. PERSONALEHÅNDBOG Når du som arbejdsgiver får flere ansatte, er det en god idé at udarbejde en personalehåndbog. Formålet med en personalehåndbog er, at medarbejderne får en fælles forståelse for rammer og retningslinjer på virksomheden. Den synliggør virksomhedens holdninger og værdier, hvilket betyder, at både nye og eksisterende medarbejdere har let ved at sætte sig ind forholdene på virksomheden. Personalehåndbogen er også en mulighed for at formidle enkelte daglige rutiner og arbejdsgange, som er gældende for alle virksomhedens medarbejdere. Områder, som typisk er nævnt i en personalehåndbog, kunne være arbejdstid (pauser, overarbejde) feriepolitik (ferielukning, fridage), fraværspolitik, rygepolitik, beredskabsplan, arbejdstøj/dresscode mm. I udarbejdelsen af personalehåndbogen anbefales det at etablere en god dialog mellem medarbejdere og ledelse omkring de forhold, som skal gælde på virksomheden. Hvis nogle af medarbejderne har lyst til at deltage i udarbejdelsen, er det en fordel, da det sikrer et langt større ejerskab for personalehåndbogen blandt medarbejderstaben. Det er vigtigt, at du som leder er opmærksom på, at personalehåndbogen ikke strider imod gældende lovgivning og evt. overenskomst på virksomheden. Det betyder i praksis, at personalehåndbogen løbende skal opdateres. Dernæst er det vigtigt, at alle medarbejdere har adgang til den seneste opdaterede udgave af personalehåndbogen enten via mail, print, fællesdrev eller intranet. Ase Selvstændig har en skabelon og en vejledning liggende, som du kan finde inspiration i, når du skal i gang med at udarbejde virksomhedens personalehåndbog. Den første medarbejder Side 8

9 KONTAKT OS Har du spørgsmål til ansættelse af din første medarbejder, kan du ringe til vores hotline på Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter, og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Den første medarbejder Side 9

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere