DEN FØRSTE MEDARBEJDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FØRSTE MEDARBEJDER"

Transkript

1 DEN FØRSTE MEDARBEJDER

2 INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten indeholde?... 4 Overenskomst... 4 Funktionærloven... 4 Forskellige kontrakttyper... 5 LØNFORHOLD... 5 Lønsedlen... 5 Administration af lønforhold... 5 Indbetaling til ATP Livslang Pension Indbetaling til barsel.dk Indbetaling til FerieKonto... 6 FORSIKRINGER, NÅR DU FÅR MEDARBEJDERE Arbejdsskadeforsikring... 6 AES Erhvervsansvarsforsikring... 7 Sygedagpengeforsikring... 7 ARBEJDSMILJØ... 7 APV Arbejdsulykker... 8 MEDARBEJDERENS FØRSTE DAG PÅ ARBEJDET... 8 PERSONALEHÅNDBOG... 8 KONTAKT OS Den første medarbejder Side 2

3 DEN FØRSTE MEDARBEJDER Denne vejledning retter sig mod den situation, hvor du skal ansætte din første medarbejder og dermed bliver arbejdsgiver. I vejledningen beskriver vi de vigtigste pligter, du får som arbejdsgiver, og de overvejelser, der følger med. HVORNÅR ER DU ARBEJDSGIVER? Når du får brug for ekstra arbejdskraft i din virksomhed, kan du enten vælge at ansætte en medarbejder eller indgå et samarbejde med en selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. en freelancer eller en konsulent. Ansætter du en medarbejder, følger der en række pligter med. Du har pligt til at tegne forsikring, indbetale feriepenge mv. Det kan derfor virke mindre omfattende at indgå en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende, som bare skal sende en faktura til dig. Du skal dog være opmærksom på, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold. I det tilfælde følger dine pligter som arbejdsgiver med, uanset om forholdet kaldes et ansættelsesforhold, en konsulentaftale, en samarbejdsaftale eller lignende. Det, der afgør, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold er bl.a., om du tilrettelægger og leder arbejdet, om du bærer ansvaret for arbejdets udførelse, om arbejdet udføres i dit navn og, om du er den eneste, som medarbejderen arbejder for, men andre forhold spiller også ind. Det følgende retter sig mod at blive arbejdsgiver REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER Hvis medarbejderen får udbetalt løn, skal du registrere dig som arbejdsgiver. Registrering sker via Registreringen skal ske, for at du af medarbejderens løn kan indberette A-skat og AM-bidrag til SKAT. Du skal registrere dig senest 8 dage efter den første lønudbetaling. Når du registrerer dig som arbejdsgiver, bliver du automatisk registreret som arbejdsgiver hos SKAT og ATP REKRUTTERING Målet med en rekruttering er, at du skal finde den rette medarbejder til jobbet. Det første, du skal tage stilling til, er derfor, hvilke opgaver din kommende medarbejder skal varetage. Det er en god ide at skrive en stillingsbeskrivelse, så det fremgår helt klart, hvilke opgaver stillingen skal indeholde. Gør dig også gerne nogle tanker om, hvilken persontype der vil passe godt ind i din virksomhed. Når disse overvejelser er gjort, skal du have skrevet et stillingsopslag, som matcher personprofilen og stillingens indhold. Jo flere overvejelser du har gjort dig inden opstart af rekrutteringen, desto større er chancen for, at du finder den rette medarbejder. Ase Selvstændig kan hjælpe med udarbejdelsen af stillingsopslaget, og du har mulighed for at benytte vores rekrutteringstilbud med gratis annoncering på Jobindex.dk. ANSÆTTELSESSAMTALEN Når du har modtaget ansøgninger til din stilling, skal du i gang med at udvælge de kandidater, du vil se til samtale. Udvælgelsen skal ske ved at sammenholde stillingens indhold med kandidatens erfaring, ansøgning og eventuelle referencer. Typisk indkalder man 3-5 kandidater til 1. samtale. Derefter er det op til dig, om du ønsker at se kandidaterne igen til 2. samtale. Den første medarbejder Side 3

4 Ase Selvstændig tilbyder skabeloner til samtaledrejebøger, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal forberede samtalens forløb og afholde selve samtalen. Det er en god ide at tage referencer på de kandidater, som er interessante for stillingen. Det er dog vigtigt, at du indhenter tilladelse hos kandidaterne, før du ringer til deres referencepersoner. Når du tager en reference, gælder det om især at spørge ind til de områder, hvor du kan være i tvivl om kandidatens egnethed til stillingen. Ase Selvstændig kan være behjælpelig med at formulere nogle gode spørgsmål. KONTRAKTEN Når du ansætter en medarbejder, skal du lave en ansættelseskontrakt til ham/hende. HVAD SKAL KONTRAKTEN INDEHOLDE? En medarbejder, der skal være ansat i mere end en måned, og som gennemsnitligt skal arbejde mere end 8 timer pr. uge, har krav på en ansættelseskontrakt, der opfylder ansættelsesbevislovens regler. Det anbefales dog, at du altid laver en ansættelseskontrakt til din medarbejder. Ifølge ansættelsesbevisloven skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet fremgå af kontrakten. Eksempelvis skal kontrakten angive medarbejderens arbejdstid, løn og opsigelsesvarsel. Hvis kravene i ansættelsesbevisloven ikke overholdes, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder. Som udgangspunkt er det dig som arbejdsgiver, der fastsætter vilkårene for ansættelsesforholdet. Det gælder f.eks. medarbejderens løn, arbejdstider, opsigelsesvarsel og om medarbejderen skal have fuld løn under sygdom. Love og overenskomster kan dog begrænse din mulighed for selv at fastsætte vilkårene for ansættelsesforholdet. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om de krav, der stilles til en ansættelseskontrakt. OVERENSKOMST En overenskomst er en aftale indgået mellem en lønmodtagerorganisation på den ene side og en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver på den anden side. Overenskomsten fastsætter løn og ansættelsesvilkår for de parter, der er omfattet af den. Det er som udgangspunkt valgfrit, om man vil være omfattet af en overenskomst. Visse medarbejdere skal dog have overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår. Det gælder medarbejdere i løntilskud eller fleksjob samt elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Hvis du er med i en arbejdsgiverorganisation, eller hvis din virksomhed har tiltrådt en overenskomst, er du forpligtet til at følge overenskomsten på området. Vær opmærksom på, at der også kan være andre situationer, hvor du er bundet af en overenskomst. FUNKTIONÆRLOVEN Funktionærloven indeholder regler om bl.a. opsigelsesvarsler, løn under sygdom og barsel. Disse regler skal følges, hvis din medarbejder er funktionær. Som arbejdsgiver kan du ikke selv bestemme, om en medarbejder er funktionær. Det vil derimod afhænge af, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen skal udføre og af, om medarbejderen skal arbejde mere end 8 timer ugentligt. Det afhænger endvidere af, om medarbejderen ansættes i en tjenestestilling, dvs. at han/hun er underlagt din ledelse. Det er udgangspunktet, når du ansætter en medarbejder. Den første medarbejder Side 4

5 Du kan aftale med en medarbejder, at han/hun skal ansættes på samme vilkår som en funktionær, selvom medarbejderen ikke ud fra funktionærlovens definition har krav på det. Det kaldes ansættelse på funktionærlignende vilkår. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om, hvorvidt din medarbejder skal ansættes som funktionær. FORSKELLIGE KONTRAKTTYPER Typisk ansættes medarbejdere på ubestemt tid, dvs. at ansættelsesforholdet først ophører, når en af parterne opsiger kontrakten. Det er imidlertid også muligt at lave en ansættelseskontrakt, der er begrænset enten tidsmæssigt til en bestemt periode eller begrænset til fuldførelsen af en bestemt opgave. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om de forskellige ansættelsesformer. Du kan finde kontraktskabeloner i Værktøjskassen på LØNFORHOLD Før du kan udbetale løn til din medarbejder, skal du indhente medarbejderens eskattekort hos SKAT. Medarbejderens eskattekort kan du bestille i eindkomst. Du skal have oplyst af din medarbejder, om du skal indhente hovedkort, bikort eller frikort. eindkomst er et offentligt indkomstregister, som administreres af SKAT. Alle oplysninger om borgernes indkomst bliver indberettet til eindkomst. Det er obligatorisk for arbejdsgivere at anvende eindkomst. Når du udbetaler løn til medarbejderen, skal du trække A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) i medarbejderens løn. Dette beløb skal indbetales til SKAT. Læs mere om indberetning til eindkomst på LØNSEDLEN Ved lønudbetalingen skal medarbejderen have en lønseddel. Lønsedlen skal indeholde oplysning om følgende forhold: Hvilken periode, lønsedlen vedrører Hvor meget medarbejderen har tjent i perioden Hvilke beløb, der er trukket i A-skat og AM-bidrag samt hvad, der er indbetalt til ATP Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. Er din virksomhed eller ansættelsesforholdet dækket af en overenskomst, kan det stille yderligere krav til indholdet af en lønseddel. Eksempelvis krav til hvordan forskellige løndele skal specificeres på lønsedlen. ADMINISTRATION AF LØNFORHOLD Hver måned skal du til eindkomst indberette oplysninger om din medarbejders løn, A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge m.v. Indberetningen kan ske via TastSelv Erhverv på virk.dk. Du kan vælge selv at stå for indberetningen. Alternativt kan du vælge at få et lønbureau eller en revisor til at tage sig af al administration og indberetning af lønforhold. En mulighed er også at anvende LetLøn. LetLøn er et elektronisk program, der kan hjælpe med beregning og indberetning af A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag og feriepenge. Du tilmelder dig LetLøn via SKAT. Læs mere om lønforhold på og Den første medarbejder Side 5

6 INDBETALING TIL ATP LIVSLANG PENSION Som arbejdsgiver har du pligt til at betale til medarbejderens ATP Livslang Pension. Du betaler 2/3 af medarbejderens ATP-bidrag, mens han/hun selv betaler 1/3 af bidraget. Medarbejderens bidrag trækkes i han/hendes løn. Bidraget betales for alle medarbejdere, der er fyldt 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Som arbejdsgiver skal du indberette ATP-bidrag til eindkomst. Hvert kvartal modtager du en opkrævning fra ATP Livslang Pension. Læs mere om ATP Livslang Pension på INDBETALING TIL BARSEL.DK Du har pligt til at indbetale til barsel.dk, hvis dine medarbejdere er over 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Barsel.dk er en barselordning, der giver dig mulighed for at få hel eller delvis refusion for lønudgifterne til din medarbejder, hvis han/hun er på barsel. Forudsætningen for at få refusion er, at du betaler løn til medarbejderen under hans/hendes barsel, og lønnen er højere end barselsdagpengesatsen. Du indbetaler et fast beløb pr. kvartal til barsel.dk uafhængigt af medarbejderens køn. Se mere på INDBETALING TIL FERIEKONTO Alle medarbejdere optjener 2,08 feriedag pr. måned. Ferien optjenes i kalenderåret men afholdes det efterfølgende år i perioden 1. maj til 30. april også kaldet ferieåret. En medarbejder kan enten have ret til ferie med feriepenge eller ferie med løn afhængig af medarbejderens stilling og kontrakt. Administration og udbetaling af feriepenge sker gennem FerieKonto. Når du registrerer dig som arbejdsgiver på virk.dk, bliver du automatisk oprettet hos FerieKonto. Funktionærer har som udgangspunkt ret til fuld løn under ferie. Feriepenge til funktionærer skal derfor først indberettes, når funktionæren fratræder. Øvrige medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under ferie, optjener typisk feriepenge med 12,5 % af bruttolønnen. Feriepengene indberettes til eindkomst. Efterfølgende modtages en opkrævning fra FerieKonto. Læs mere om FerieKonto på FORSIKRINGER, NÅR DU FÅR MEDARBEJDERE Som arbejdsgiver har du ansvaret for dine medarbejdere. Det indebærer bl.a., at du kan blive erstatningsansvarlig, hvis din medarbejder kommer til skade i forbindelse med udførslen af sit arbejde eller bliver syg som følge af sit arbejde. Som arbejdsgiver har du pligt til at forsikre dig mod dette ansvar. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Den første medarbejder Side 6

7 Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade, som medarbejderen får i forbindelse med arbejdet. Forsikringen tegnes ved et almindeligt forsikringsselskab. Læs nærmere om arbejdsskadeforsikring på AES Som arbejdsgiver har du pligt til at være omfattet af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). AES dækker følgerne af såkaldte erhvervssygdomme, din medarbejder måtte få i forbindelse med arbejdet, f.eks. allergi og eksem, hørelidelser og rygproblemer. Du bliver automatisk tilmeldt AES, når du betaler til ATP. Læs nærmere om AES på ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Som arbejdsgiver kan du vælge at tegne en erhvervsansvarsforsikring, men du har ikke pligt til at gøre det. Foruden den skade, som medarbejderen pådrager sig selv, kan du som arbejdsgiver blive ansvarlig for den skade, som udøvelse af din virksomhed kan påføre andres ting eller andres person. Ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring kan du sikre dig mod dette ansvar. Forsikringen kan du tegne ved dit forsikringsselskab. Du har muligvis allerede tegnet den i forbindelse med opstart af din virksomhed. SYGEDAGPENGEFORSIKRING Som arbejdsgiver kan du vælge at tegne en sygedagpengeforsikring. Forsikringen giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens 2. til og med 30. sygedag. Har du ikke tegnet forsikringen, skal du som udgangspunkt betale løn eller sygedagpenge de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Forsikringen tegnes ved Statens Administration. Læs mere på ARBEJDSMILJØ Som arbejdsgiver har du pligt til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det indebærer, at du skal sørge for: at oplære og instruere medarbejderne i arbejdets udførelse, så den sker sikkerheds- og sundheds mæssigt forsvarligt. at gøre medarbejderne bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet. at danne arbejdsorganisationer, hvis dette er krævet. at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) Vær opmærksom på, at der i nogle brancher stilles særlige krav til arbejdsmiljø. På findes brancherelevante vejledninger om arbejdsmiljø. APV Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV. En APV er en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og -problemer. Efter omstændighederne kan en APV også indeholde en handlingsplan for, hvordan du vil følge op på APV en. Den første medarbejder Side 7

8 En APV skal medvirke til, at virksomheden lægger forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer ind i den daglige drift. Arbejdspladsvurderingen udarbejdes af dig og dine medarbejdere i fællesskab. Læs mere om APV på ARBEJDSULYKKER En arbejdsulykke, der sker i forbindelse med arbejde på din virksomhed, skal anmeldes til arbejdstilsynet, arbejdsskadestyrelsen og dit forsikringsselskab. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter, skaden er sket, såfremt ulykken medfører uarbejdsdygtighed i en eller flere dage. Anmeldelse kan ske via eller Læs mere om arbejdsulykker på MEDARBEJDERENS FØRSTE DAG PÅ ARBEJDET Når din medarbejder skal starte på sit nye job, er det en god ide at lave et introduktionsprogram for ham/ hende. Det sikrer, at medarbejderen bliver systematisk introduceret til de relevante afdelinger og arbejdsområder i virksomheden. Dernæst giver det den nye medarbejder en tryghed at vide, at der er taget stilling til, hvordan han/hun bedst muligt bliver sat ind i de nye arbejdsopgaver. Ase Selvstændig hjælper gerne med skabeloner og input til velkomstbrev og introduktionsprogram for nye medarbejdere. PERSONALEHÅNDBOG Når du som arbejdsgiver får flere ansatte, er det en god idé at udarbejde en personalehåndbog. Formålet med en personalehåndbog er, at medarbejderne får en fælles forståelse for rammer og retningslinjer på virksomheden. Den synliggør virksomhedens holdninger og værdier, hvilket betyder, at både nye og eksisterende medarbejdere har let ved at sætte sig ind forholdene på virksomheden. Personalehåndbogen er også en mulighed for at formidle enkelte daglige rutiner og arbejdsgange, som er gældende for alle virksomhedens medarbejdere. Områder, som typisk er nævnt i en personalehåndbog, kunne være arbejdstid (pauser, overarbejde) feriepolitik (ferielukning, fridage), fraværspolitik, rygepolitik, beredskabsplan, arbejdstøj/dresscode mm. I udarbejdelsen af personalehåndbogen anbefales det at etablere en god dialog mellem medarbejdere og ledelse omkring de forhold, som skal gælde på virksomheden. Hvis nogle af medarbejderne har lyst til at deltage i udarbejdelsen, er det en fordel, da det sikrer et langt større ejerskab for personalehåndbogen blandt medarbejderstaben. Det er vigtigt, at du som leder er opmærksom på, at personalehåndbogen ikke strider imod gældende lovgivning og evt. overenskomst på virksomheden. Det betyder i praksis, at personalehåndbogen løbende skal opdateres. Dernæst er det vigtigt, at alle medarbejdere har adgang til den seneste opdaterede udgave af personalehåndbogen enten via mail, print, fællesdrev eller intranet. Ase Selvstændig har en skabelon og en vejledning liggende, som du kan finde inspiration i, når du skal i gang med at udarbejde virksomhedens personalehåndbog. Den første medarbejder Side 8

9 KONTAKT OS Har du spørgsmål til ansættelse af din første medarbejder, kan du ringe til vores hotline på Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter, og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Den første medarbejder Side 9

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere