Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne. D. 15. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne. D. 15. februar 2009"

Transkript

1 Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne D. 15. februar 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Ordliste Kriterier for henførelse af aktiver 13 2 Indledning Introduktion Afgrænsning Verifikation Rapportstruktur Proces Generelt 6 3 Lovgivning og markedsforudsætninger Relevant lovgivning Markedsforudsætninger 7 6 Aeronautisk afkastkrav Indledning Metode til fastsættelse af afkastkrav Estimering af bestanddelene i CAPM og WACC Estimering af rimeligt afkastkrav 44 Appendiks Appendiks 1 Detailvirksomheder anvendt i betaanalysen Appendiks 2 Lufthavne anvendt i betaanalysen Appendiks 3 Kort over lufthavnsområderne 4 Principper for ny takstreguleringsmodel Introduktion Forhandlet løsning Fall-back situation Risikofordeling 10 5 Principper for henførelse af aktiver til aktivitetsområder Introduktion Aktivitetsområder i CPH 12 Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne I Københavns Lufthavn - 15.februar Grant Thornton

3 1 Ordliste Word/notion APT CAGR CAPM CPH CAA DKK mia. Frie aktier IATA ICAO OFGEM SLV USD WACC Definition Arbitrage pricing theory Compound annual growth rate Capital asset pricing model Københavns Lufthavne A/S Civil Aviation Authority in UK Danske kroner i milliarder Den del af CPHs aktiekapital som handles - dvs. andelen som ikke ejes af den danske stat og Macquarie Airports (free float) International Air Transport Association International Civil Aviation Organization The Office of Gas and Electricity Markets - Regulerende myndighed i UK af gas og elektricitetsindustrien Statens Luftfartsvæsen US dollars Weighted average cost of capital BL 9-15 / 2 Udg. BL 9-15 / 2 Udg./19. december 2008 Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne - 15.februar Grant Thornton 3

4 2 Indledning 2.1 Introduktion Statens Luftfartsvæsen ( SLV ) har i 2008 udsendt forslag til ny takstreguleringsmodel for Københavns Lufthavne A/S ( CPH ). SLV har i den forbindelse anmodet Grant Thornton som uvildig tredjepart om assistance i forbindelse med revision af takstreguleringsmodellen for luftfartstakster. Vor assistance er inddelt i tre faser: Grant Thornton påtager sig intet ansvar for tredje part og fralægger sig ethvert ansvar for de konsekvenser, det måtte medføre for tredje part at handle eller afholde sig fra at handle i tillid til indholdet i indeværende rapport. 2.2 Afgrænsning Figur 2.1 illustrerer hovedelementerne i den aeronautiske indtægtsramme samt vores opdrag i forhold til den samlede reguleringsmodel. Figur 2.1: Elementer i reguleringsmodellen Fase 1: Fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige fordeling af aktiver på aktiviteter. Fase 2: Fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige metode til opgørelse af afkastkrav for CPHs aeronautiske aktiviteter under hensyn til ICAOs bestemmelser om et rimeligt afkast. Fase 3: Verifikation af endelig takstreguleringsmodel med udgangspunkt i metoder og principper som fastlagt i fase 1 og 2. Værdiansættelse af aeronautiske aktiver Aeronautiske omkostninger Estimering af afkastkrav Identifikation af aeronautiske aktiver Aeronautisk indtægtsramme Denne rapport omhandler resultaterne af vores assistance i fase 1 og 2. Kilde: Grant Thornton Den nærmere definition og afgrænsning af vor assistance fremgår af aftalebrev dateret d. 25. september 2007 samt brev fra SLV, vedrørende principper for værdiansættelse af investeret kapital. Rapporten er udarbejdet til SLV og til det formål, som er angivet i aftalebrevet og må derfor ikke anvendes af andre eller til andre formål. Elementer fremhævet med rødt er en del af vores opdrag og dermed denne rapport. Rapporten er udarbejdet under hensyntagen til BL 9-15 / 2 Udg. samt ICAOs bestemmelser, som fastlægger overordnet retningslinier for fastsættelsen af takster og afkastkrav. For god ordens skyld bemærkes, at Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 4

5 vores arbejde ikke omfatter juridiske vurderinger eller fortolkning af gældende lovgivning og ICAOs bestemmelser. 2.3 Verifikation Det er forudsat, at fremlagte kopier af rapporter, data og specifikationer m.v. er i overensstemmelse med oprindelig original dokumentation. Figur 2.2: Rapportstruktur Figur 2.2: Rapportstruktur Indledende afsnit Indledende afsnit Lovgrundlag & Principper for ny markedsforudsætninger Lovgrundlag & takstreguleringsmodel Principper for ny markedsforudsætninger takstreguleringsmodel Det skal understreges, at vor gennemgang ikke må sidestilles med en revision af CPH i henhold til revisionsstandarderne. Medmindre det specifikt fremgår, er der således ikke foretaget en egentlig efterprøvning af modtagne oplysninger. Vi kan derfor ikke påtage os ansvar for fejl og mangler i modtaget materiale og de konsekvenser, dette kan have for konklusionerne i vor rapport. 2.4 Rapportstruktur Rapporten er opbygget som illustreret i figur 2.2. Kilde: Grant Thornton Kilde: Grant Thornton Fase 1 Metode til værdiansættelse Fase 1 Fordeling af aktiver værdiansættelses Definering af Principper for -metode i reguleringsmodellen Definering aktivitetsområder af Principper henførelse for af aktivitetsområder i CPH i CPH henførelse af aktiver aktiver Fase Fase 2 2 Metode til til estimering af afkastkrav Metode Metode til til Estimering af af Estimering af af fastsættelse af af bestanddele i i aeronautisk afkastkrav afkastkrav afkastkrav Indledningsvist præsenteres i afsnit 3 den historiske takstfastsættelse samt lovgrundlaget og markedsforudsætninger. Herefter beskrives i afsnit 4 principperne for den nye takstreguleringsmodel, herunder forhandlingsdel og fall-back situation og den risikofordeling som forudsættes at være gældende i en fall-back situation. Afsnit 6 omhandler fase 2 og indledes med en gennemgang af metodevalg til fastsættelse af et rimeligt afkastkrav samt valg af metoder til estimering af de enkelte komponenter af afkastkravet. Herefter estimeres de enkelte delelementer og det samlede aeronautiske afkastkrav i CPH. Fase 1 indledes med en overordnet gennemgang af den investerede kapital i CPH (afsnit 4) og dennes sammenhæng til takstreguleringsmodellen. Herefter præsenteres i afsnit 5 fordelingen af CPHs aktiver mellem aeronautiske og kommercielle aktiver, herunder forslag til principper for afgrænsning mellem de to aktivitetsområder. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 5

6 2.5 Proces Indeværende rapport er et resultat af en proces som startede i oktober Efter høringen af første udkast af fase 2 aeronautisk afkastkrav (afsnit 6) kommenterede parterne i marts-juni 2008 på denne del af rapporten, ligesom der blev afholdt høringsmøder med begge parter. I perioden juni-december 2008 pågik arbejdet vedrørende fordelingen af aktiver (fase 1) samt udfærdigelsen af 2. udkast til afkastkravet (fase 2). I december 2008 kommenterede parterne på den samlede rapport indholdene henholdsvis 1. udkast af fase 1 aktivfordeling (afsnit 5) og 2. udkast af fase 2 aeronautisk afkastkrav (afsnit 6). Kommenteringen skete både i form af skriftlige partsindlæg samt på møder, hvor partsindlæggene blev fremlagt og diskuteret med SLV og Grant Thornton. Indeværende rapport afspejler de kommentarer, som vi på baggrund af en konkret vurdering og i samarbejde med SLV har fundet relevante at medtage. 2.6 Generelt Vores analyser er overvejende foretaget i perioden 22. oktober 2007 til 6. februar Afkastkravet er fastsat ultimo 2008 og bør således opdateres forud for en kommende reguleringsperiode. København, den 11. februar 2009 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Hetland Møller Statsautoriseret revisor Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 6

7 3 Lovgivning og markedsforudsætninger 3.1 Relevant lovgivning Regulering af trafikafgifterne i CPH sker på grundlag af 71 i Lov om Luftfart, hvorefter Transportministeren (delegeret til SLV) kan fastsætte regler om betaling for benyttelsen af en offentlig flyveplads. Reguleringen omfatter startafgifter, passager-afgifter og opholdsafgifter. Nedenfor beskrives principperne for regulering, som er blevet anvendt i de sidste to reguleringsperioder fra 1. januar 2003 til og med 31. december Gennem forhandling mellem CPH og luftfartsselskaberne skulle parterne opnå enighed om et loft for, hvor meget afgifterne maksimalt kunne stige indenfor den forestående reguleringsperiode. CPH kunne herefter ansøge Trafikministeriet om stigninger i taksterne indenfor den fastlagte ramme. Der kunne kun i helt særlige tilfælde, hvor CPH fik væsentlige omkostningsstigninger som følge af nye myndighedskrav, gives tilladelse til afgiftsstigninger udover det fastlagte loft. Såfremt parterne ikke nåede til enighed i forhandlingerne, inden den 1. oktober året forinden påbegyndelsen af en ny reguleringsperiode, ville den regulerende myndighed fastsætte loftet efter høring af begge parter (fall-back model). Der ville herefter blive fastsat et årligt loft for takststigninger. Loftet ville blive fastsat som ændringen i nettoprisindekset minus en X faktor. X faktoren skulle fastsættes ud fra følgende faktorer: Krav til produktivitetsforbedringer Afgiftsniveauet i konkurrerende lufthavne Trafikudviklingen (passagertallet) Parterne er nået til enighed i begge reguleringsperioder hvorfor fall-back modellen ikke er taget i brug. Analyse og anbefalinger i denne rapport er foretaget indenfor rammerne af relevant lovgivning, samt BL 9-15 / 2 Udg. Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster). Denne bestemmelse omfatter blandt andet de generelle bestemmelser for fastsættelse af lufthavnstakster, herunder definition af luftfartsmæssige ydelser og anlæg. BL 9-15 / 2 Udg. anfører i afsnit 4, at luftfartstaksterne skal fastsættes i overensstemmelse med ICAOs bestemmelser, som er angivet i dokument 9082/7 ICAO s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services samt DOC 9562/2 Airport Economics Manual. Dokumenterne angiver generelle bestemmelser for fastsættelsen af lufthavnstakster. 3.2 Markedsforudsætninger De aeronautiske aktiviteter i CPH har karakteristika tilfælles med et naturligt monopol og er således ikke genstand for samme konkurrence, som gør sig gældende på et marked med fri konkurrence. Med henblik på at afspejle et marked i fri konkurrence har vi lagt følgende til grund for fastsættelsen af et rimeligt aeronautisk afkast: De aeronautiske aktiviteter i CPH bør opnå et afkast, som ikke ligger under eller overstiger det af investorerne påkrævede afkast under hensyntagen til aktivernes risiko og afkastet på aktiver med samme risiko. Det forudsættes således, at luftfartstaksterne skal afspejle de takster, der ville gøre sig gældende, såfremt CPH opererede på et marked, hvor der er fri konkurrence. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 7

8 Afkastet skal sætte CPH i stand til at genvinde de omkostninger, der er medgået til de aeronautiske aktiviteter, herunder kapital-omkostninger. I teorien opnås ligevægt på et marked med fri konkurrence, når de langsigtede marginale omkostninger er lig med de langsigtede marginale priser. I denne ligevægt er værdien for brugerne af CPHs services lig med CPHs faktiske omkostninger for disse services. Et rimeligt afkast bevirker således, at der bliver genereret tilstrækkeligt med takstindtægter til at dække egenkapital- og fremmedkapitalinvestorernes afkastkrav. Såfremt CPH opnår et merafkast på de aeronautiske aktiver, indikerer det, at luftfartstaksterne ligger over de takster, der ville kunne opnås på et marked med fri konkurrence. Hvis CPHs afkast omvendt ligger under investorernes samlede afkastkrav for CPH, indikerer det, at CPHs investorer ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret for investeringen i CPH. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 8

9 4 Principper for ny takstreguleringsmodel 4.1 Introduktion Grundlaget for den kommende takstreguleringsmodel er BL 9-15 / 2 Udg. Modellen for takstfastsættelse er en todelt model bestående af henholdsvis en forhandlingsdel og en fall-back mekanisme. Fall-back mekanismen træder kun i kraft, såfremt der ikke i forhandlingsdelen opnås enighed parterne imellem. 4.2 Forhandlet løsning I første del skal CPH og luftfartsselskaberne indenfor en defineret tidsfrist ved forhandling forsøge at opnå enighed om følgende: Takstudviklingen for den kommende reguleringsperiode Retningslinjer for hvordan eventuelle nye myndighedskrav, der måtte opstå i den kommende reguleringsperiode, skal behandles i forhold til takstdækninger Længden af reguleringsperioden Ud over disse krav er det op til parterne selv at afgøre formen og detaljeringsgraden af aftalen. Takstrerne skal dog stadig godkendes af SLV i forhold til kriterier om blandt andet ikke-diskrimination og gennemskuelighed. 4.3 Fall-back situation Såfremt der ikke opnås enighed mellem CPH og luftfartsselskaberne indenfor den fastsatte tidsfrist, træder en fall-back mekanisme i kraft, jf. pkt i bilag til BL 9-15 / 2 Udg. I denne skal SLV indenfor en defineret tidsfrist fastsætte den maksimale indtægtsramme for hvert enkelt år i den kommende reguleringsperiode. Reguleringsperioden er i denne situation fastsat til fire år. Der er i fall-back situationen fastsat regler for, hvordan eventuelle nye myndighedskrav, der måtte opstå i den kommende reguleringsperiode, skal behandles i forhold til taksterne, jf. BL 9-15 / 2 Udg., afsnit 6. Taksterne skal godkendes af SLV i forhold til kriterier om blandt andet ikke-diskrimination og gennemskuelighed. Tilladte ændringer i et år, som ikke umiddelbart ønskes udmøntet i ændringer i taksterne, kan overføres til den næste 4-årige reguleringsperiode jf. bilag til BL 9-15 / 2 Udg. afsnit SLV fastsætter den maksimale indtægtsramme for hvert enkelt år i den kommende reguleringsperiode De årlige indtægtsrammer består af summen af følgende beløb jf. bilag til BL 9-15 / 2 Udg. afsnit : a. En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, korrigeret for eventuelle effektiviseringskrav jf. pkt og myndighedskrav jf. pkt b. En omkostningsramme som fastsættes med henblik på dækning af afog nedskrivning på anlægsaktiver. c. Et beløb til forrentning af egen- og fremmedkapital. d. En overførsel af merafkastet fra det kommercielle område (fradrages indtægtsrammen) Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 9

10 Fastsættelse af rimeligt afkast De kapitalomkostninger, som indregnes i indtægtsrammen, fastsættes på grundlag af forrentningsgrundlaget, som består af den budgetterede investerede kapital i indtægtsrammeperioden. Budgetteret investeret kapital opgøres med udgangspunkt i den bogførte værdi af anlægsaktiver pr. 31. december i referenceåret med tillæg af forventede investeringer og fradrag af forventede afskrivninger i det efterfølgende år og budgetterede investeringer og afskrivninger i indtægtsrammeperioden. Bogført værdi af anlægsaktiver samt budgetterede afskrivninger opgøres ekskl. eventuelle regnskabsmæssige opskrivninger. Som figur 4.1. illustrerer, består den investerede kapital af anlægsaktiver, såsom grunde, bygninger, tekniske anlæg, maskiner og anlægsaktiver under udførsel. Figur 4.1: Investeret kapital NWC Inkluderes ikke i reguleringsmodellen ud fra en cost-benefit betragtning anden gæld, forudbetalinger fra kunder og periodeafgrænsningsposter. Netto arbejdskapital har traditionelt udgjort et relativt mindre beløb (NWC var negativ i perioden og lå i niveauet DKKm (189)- (194)). Udskillelsen heraf på kommercielle og aeronautiske aktiviteter vil kræve et ikke uvæsentligt arbejde, idet denne opdeling ikke foretages eller registreres af CPH. Ud fra en cost-benefit betragtning er det derfor vor anbefaling, at netto arbejdskapital ikke indgår i opgørelsen af investeret kapital. Anlægsaktiver består af såvel kommercielle som aeronautiske aktiver. Der er derfor behov for en opdeling således, at kun de aktiver, der vedrører de aeronautiske aktiviteter, indgår i takstreguleringsmodellen. Principper for fordeling af aktiver behandles i afsnit Risikofordeling I en forhandlet løsning er det op til parterne at fastlægge risikofordelingen for den kommende takstreguleringsperiode. For de seneste to takstreguleringsperioder har dette medført at CPH har oppebåret risici (positive som negative) ved efterfølgende ændringer i såvel passagerudviklingen som ændringer i omkostninger, herunder kapitalomkostninger. + Anlægsaktiver = Investeret kapital Idet de tidligere forhandlinger om takstfastsættelser ikke har inkluderet en konkret sammenholdelse til faktiske omkostninger har det ikke været muligt at opgøre størrelsen af de risici, som har været pålagt CPH. Kilde: Grant Thornton Som investerede kapital henregnes sædvanligvis netto arbejdskapital (NWC), herunder ikke rentebærende tilgodehavender, leverandørgæld, Anvendelse af takstreguleringsmodellen i fall-back forudsættes at skabe en væsentlig mere direkte sammenhæng mellem omkostninger og indtægter, hvilket resulterer i at CPH s risici reduceres i en fall-back situation. Den ændrede risikoprofil er primært forårsaget af nedenstående 3 faktorer: Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 10

11 i en fall-back situation opgøres taksterne på baggrund af en omkostningsrelateret model ved opgørelsen af indtægtsrammen for den kommende reguleringsperiode inddrages faktiske omkostninger i referenceåret (indekseret), forventede investeringer og afskrivninger samt forventet passagerudvikling. i tilfælde af væsentlige forøgede omkostninger som følge af nye krav i lovgivningen eller ændringer i forudsætningerne for fastsættelse af indtægtsrammen, kan SLV foretage ændringer af lufthavnstaksterne. Anvendelse af fall-back situationen vil således skabe en mere direkte omkostningssammenhæng som på lang sigt vil sikre CPH et rimeligt afkast på den aeronautiske aktivitet. Indenfor den enkelte takstreguleringsperiode vil CPH som udgangspunkt oppebære risici (positive som negative) ved ændringer i forhold til de i indtægtsrammen anvendte forudsætninger om omkostninger og passagerudvikling m.v. Risici for ændringer i forudsætningerne for indtægtsrammen er begrænset af SLV s muligheder for at ændre lufthavnstaksterne i tilfælde af væsentlige ændringer jf. BL 9-15 / 2 Udg., afsnit 6. Tabel 4.2: Risikofordeling i fall-back Parameter Ændringer indenfor reguleringsperioden Driftsomkostninger CPH Luftfartselskaberne Afskrivninger CPH Luftfartselskaberne Investeret kapital CPH Luftfartselskaberne Passagerudvikling CPH Luftfartselskaberne Rimeligt afkast CPH Luftfartselskaberne Kilde: Grant Thornton & forslag til BL 9-15/Udg. 2) Ændringer mellem reguleringsperioderne * SLV kan dog forlange ændringer i takster og dermed risikofordeling jf. afsnit 6 i forslag til BL 9-15 Den ændrede risikofordeling i en fall-back model afspejles ved fastsættelsen af det aeronautiske afkastkrav jf. afsnit 6. Såfremt indholdet af den foreslåede reguleringsmodel i en fall-back situation ændres kan dette have en indflydelse på den forudsatte risikofordeling og dermed en ændring i de forudsætninger der ligger til grund for fastsættelsen af beta for de aeronautiske aktiviteter og dermed det aeronautiske afkastkrav i afsnit 6. Risikofordelingen i fall-back er illustreret i tabel 4.2. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 11

12 5 Principper for henførelse af aktiver til aktivitetsområder 5.1 Introduktion Struktur Figur 2.2 illustrerer strukturen i afsnit 5. Figur 2.2: Rapportstruktur Figur 2.2: Rapportstruktur Indledende afsnit Indledende afsnit Lovgrundlag & Principper for ny markedsforudsætninger Lovgrundlag & takstreguleringsmodel Principper for ny markedsforudsætninger takstreguleringsmodel aktivitetsområde, bør henføres til det respektive aktivitetsområde. For aktiver, der anvendes af flere aktivitetsområder, behandles de grænseflader, som der efter vor opfattelse bør tages stilling til og anbefalinger til en fordeling af disse aktiver fremføres. Afgrænsning / forudsætning Som følge af securityrestriktioner fremgår der ikke detaljerede kort af lufthavnen i denne rapport. Grant Thornton har dog fået udleveret kopier af disse kort, som CPH har anmodet om bliver behandlet fortroligt Relevante kort, som illustrerer grænsefladerne, behandlet i indeværende rapport, er fremvist for luftfartselskaberne på møde hos SLV d. 18. december Informationsgrundlag og afgrænsning Informationerne i dette afsnit er baseret på følgende materiale: Kilde: Grant Thornton Kilde: Grant Thornton Fase 1 Metode til værdiansættelse Fase 1 Fordeling af aktiver værdiansættelses Definering af Principper for -metode i reguleringsmodellen Definering aktivitetsområder af Principper henførelse for af aktivitetsområder i CPH i CPH henførelse af aktiver aktiver Fase Fase 2 2 Metode til til estimering af afkastkrav Metode Metode til til Estimering af af Estimering af af fastsættelse af af bestanddele i i aeronautisk afkastkrav afkastkrav afkastkrav Aktivspecifikationer udarbejdet af CPH Interne notater vedrørende aktivopdelingen udarbejdet af CPH Interne kort over lufthavnsområdet og terminalbygningerne Rapporter og informationer vedrørende aktivallokeringssystemet i Schiphol lufthavn Endvidere har vi i relation til fordeling af aktiver på aeronautiske og kommercielle aktiver haft adgang til kortmateriale m.v., ligesom vi har haft adgang til sitevisits i alle terminalbygninger. I afsnit 5.2 defineres aktivitetsområderne i CPH: aeronautisk, kommerciel, security og handling. Afsnit 5.3 identificerer og diskuterer kriterierne for henførelse af aktiverne på de fire aktivitetsområder. Aktiver, der anvendes fuldt ud af et 5.2 Aktivitetsområder i CPH Takstreguleringsmodellen omfatter de aeronautiske aktiviteter, centraliseret infrastruktur og security som illustreret i figur 5.1. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 12

13 Figur 5.1: Aktiver/aktiviteter i takstreguleringsmodellen Takstreguleringsmodellen Security aktiviteter vedrører alle aktiviteter og funktioner i forbindelse med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i CPH. Ground handling vedrører de services som blandt andet varetages af eksterne handlingselskaber, herunder indtjekning af passagerer, håndtering af baggage mv. Aeronautiske aktiver Security Centraliseret infrastruktur De kommercielle aktiviteter omfatter de faciliteter og services, som passagerer og andre tilbydes i lufthavnene, herunder parkeringsfaciliteter, butikker, restaurationer, hvileområder og lounges. Aktiviteterne er i langt de fleste tilfælde koncessioneret til private koncessionstagere. Endvidere omfatter segmentet udlejning af CPHs bygninger, lokaler og arealer til koncerneksterne lejere. Segmentet indbefatter ikke de services, som udføres af security for de kommercielle aktiviteter. Der er derfor behov for en opdeling af lufthavnens aktiviteter. Security er væsentligt påvirket af myndighedskrav og kommenteres derfor som en særskilt aktivitet i det følgende på trods af, at security ligeledes indgår i takstreguleringsmodellen. Centraliseret infrastruktur er en del af aktivitetsområdet ground handling og vil til brug for fastsættelse af taksterne blive udskilt af ground handling aktiviterne. Lufthavnens aktiver opdeles i fire kategorier: Aeronautisk, security, ground handling og kommerciel. De aeronautiske aktiviteter vedrører de anlæg og ydelser, som udelukkende leveres af lufthavnen, og som er knyttet til start, landing, afmærkning af lufthavnen, parkering af fly, passager og fragtekspedition inklusiv CUTE, men eksklusiv security og ground handling. 5.3 Kriterier for henførelse af aktiver Med henblik på at opgøre kapitalomkostningerne for de aeronautiske aktiviteter skal aktiver som ikke er henførbare til segmentet udskilles fra CPHs samlede aktiviteter. I det følgende vil grænsefladerne på lufthavnsområdet blive gennemgået for derigennem at fordele værdierne af de aktiver der ikke udelukkende anvendes af de aeronautiske aktiviteter. Figur 5.2 illustrerer det samlede lufthavnsområde. Bygningerne på lufthavnsområdet er primært koncentreret i de fire områder: Nord, syd, øst og vest. Den resterende del af lufthavnsområdet består primært af start- og landingsbaner samt taxiways. Detaljerede kort over de fire respektive områder fremgår af appendiks 3. Af kortene fremgår det, at de væsentligste aktiver (bygninger), som anvendes af flere aktivitetsområder og derfor bør fordeles mellem de respektive aktiviteter, forefindes i Nordområdet. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 13

14 De aktiver, som anvendes fuldt ud af et aktivitetsområde herunder f.eks. start og landingsbaner samt taxiways allokeres direkte til det respektive aktivitetsområde. Det er derfor i nedenstående valgt at fokusere på de anlægsaktiver, som anvendes af flere aktivitetsområder og dermed grænseflader mellem disse. Figur 5.2: Illustration af lufthavnsområder Beskrivelse af grænseflader og anbefalingerne i indeværende afsnit er baseret på flere besigtigelser af terminalbygningerne samt tegninger og kort over lufthavnsområdet modtaget af CPH af de enkelte rum i kontor og kælder mm. har vi primært henholdt os til oplysninger fra CPH. Gennemgangen er opdelt i nedenstående afsnit jf. figur 5.3: Tabel 5.3: Struktur for gennemgang af grænseflader på lufthavnsområdet NORD Område Ydre arealer Terminalbygningerne Grunde VEST ØST Grænseflader - Parkeringsanlæg - Gangarealer - Transformerstationer - Siddepladser i forbindelse med restauranter og caféer SYD - Kontorhus Vest - Automater - Naviair bygning - Installationer - Brændstofanlæg - Reklamer - Vejnettet - Vægtelefoner - Ikke-udlejede rum i - Tilbringetjenester udlejede arealer - Centrale teknikerkontor - Fælles infrastruktur Kilde: Grant Thornton Kilde: CPH Som tabellen illustrerer, er grænsefladerne opdelt i tre områder: Ydre arealer, terminalbygningerne og grunde. For hvert område er samtlige grænseflade gennemgået med anbefalinger til fordeling mellem aktivitetsområderne. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 14

15 Ydre arealer Parkeringsanlæg Som udgangspunkt er parkeringsanlæggene kommercielle aktiviteter. Parkeringsanlæggene anvendes dog også af CPHs personale, og der bør derfor henføres en del af disse til de aeronautiske aktiviteter. CPHs personale anvender primært P12 og P4. CPH har estimeret, at der for CPHs personale er en 1-5 sammenhæng mellem antallet af parkeringskort og det faktiske forbrug af p-pladser. Det vil sige, at for hver femte udstedte kort, må der i gennemsnit forventes at skulle allokeres én plads. Til sammenligning er tommelfingerreglen for SAS personale en 1-3 sammenhæng. Det vil sige SAS optager relativt flere pladser pr. udstedt kort, idet de i højere grad optager kapaciteten hele døgnet. Der er udstedt ca parkeringskort til CPHs personale, hvilket vil sige, at der bør allokeres 300 pladser til de aeronautiske aktiviteter, jf. 1-5 relationen. P-pladserne er skønsmæssigt fordelt med 100 pladser i P4 og 200 pladser i P12. Dette fører til følgende fordelingsnøgle for de to parkeringsanlæg, jf. tabel 5.3. parkeringshusene estimeret ovenfor. Omvendt er der allokeret et mindre antal af pladser til CPHs personale i andre parkeringsanlæg. Det forudsættes, at disse mindre forhold udligner hinanden. Transformerstationer På lufthavnsområdet forefindes en række transformerstationer, som bliver anvendt af flere aktivitetsområder. Det anbefales, at aktiverne tilknyttet transformerstationerne fordeles på baggrund af de enkelte aktiviteters strømforbrug. I følge en opgørelse fra 2006 udfærdiget af CPH anvendte de kommercielle aktiviteter 54% af det samlede el-forbrug i lufthavnen. Det bør således henføres 54% af alle aktiver tilknyttet transformerstationerne til de kommercielle aktiviteter. De resterende 46% anvendes af security, ground handling og aeronautiske aktiviteter. Da der ikke er foretaget en måling af strømforbruget fordelt på disse aktiviteter, anbefales det, at de 46% fordeles skønsmæssigt på de resterende tre aktivitetsområder. For en given reguleringsperiode fastsættes den overordnede fordelingsnøgle ud fra en opgørelse af den seneste opmåling af den faktiske fordeling af strømforbruget. Tabel 5.3: Fordeling af P4 & P12 Parkeringspladser allokeret til CPHs Anlæg personale P % P % Kilde: CPH Totale antal pladser Kommerciel andel af anlæg Ud fra en væsentlighedsbetragtning er det valgt ikke at foretage yderligere fordelinger af p-husene, selvom en vis andel af CPHs personale er tilknyttet de kommercielle aktiviteter, og der kunne således argumenteres for, at en mindre andel bør fratrækkes de aeronautiske aktiviteters andel af Kontorhus Vest (CPHs administrationsbygning) Kontorhus Vest anvendes primært af de aeronautiske og kommercielle aktiviteter. De kommercielle aktiviteter er primært relateret til udlejning af lokaler til koncerneksterne lejere samt administration af de services som stilles til rådighed til passagerer og andre herunder parkeringsanlæg, butikker, hotel mm., mens øvrige funktioner i administrationsbygningen primært er relateret til aeronautiske aktiviteter. Disse specifikke aktiviteter henføres til de respektive aktivitetsområder baseret på kvm andel. Fællesarealer og funktioner herunder eksempelvis gange, mødelokaler, kantine, administration, direktion m.m. foreslås fordelt forholdsmæssigt. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 15

16 Brændstofanlæg På lufthavnsområdet findes et brændstofanlæg med rørføring til flystandpladserne, som anvendes til at tanke flyene. Ifølge oplysninger fra CPH har benzinselskaberne, som leverer benzinen, selv betalt for anlæg af brændstoflageret og rørføringen ud til standpladserne. Disse aktiver medregnes derfor ikke til de aeronautiske aktiver. Da benzinselskaberne betaler en leje til CPH for visse af CPHs bygninger på det centrale brændstoflager anbefales det, at disse bygninger henføres til de kommercielle aktiviteter. Vejnettet CPH ejer vejnettet omkring lufthavnsområdet. Vejnettet anvendes af såvel passagerer, koncessionstagere, CPH personale mv. Det vil således være rimeligt at fordele vejnettet mellem de respektive aktiviteter. Henset til den begrænsede beløbsmæssige størrelse af vejnet og omkostninger ved en trafikoptælling anbefales det ud fra en pragmatisk tilgang at fordele aktiverne tilknyttet vejnettet ligeligt mellem de aeronautiske og kommercielle aktiviteter. Terminalbygningerne Gangarealer i terminalbygningerne I terminalbygningerne forefindes et stort netværk af gangarealer, som anvendes af både de kommercielle og de aeronautiske aktiviteter. Gangarealerne anvendes således til transport af passagerer ud til fingrene, mens de for de kommercielle aktiviteter er en forudsætning for passagerernes adkomst til butikkerne. Butikkerne anvender gangarealerne i forbindelse med udstilling af varer. På trods af, at butikkerne maksimalt må udstille varer 1 meter ud fra butiksfacaderne overholdte ikke alle butikker dette krav. Nedenstående billede illustrerer dette. Udover den plads varerne optager, bør der efter vor opfattelse ligeledes tillægges et areal ud fra de udstillede varer på gangene, til brug for de kunder som stopper op ud for de udstillede vinduer. Vi anbefaler således, at de kommercielle aktiviteter tillægges 1,5 meter ud fra alle vinduespartier med udstillede varer. Tilbringetjenester I lufthavnen forefindes en række anlæg relateret til tilbringetjenester herunder bus, tog samt metro. Investeringerne i selve anlæggene er til dels betalt af CPH. Tilbringetjenesterne anvendes primært af passagerer men også personalet i lufthavnen, anvender disse transportmidler til og fra arbejde. Ud fra en væsentlighedsbetragtning er det valgt at henføre aktiverne fuldt ud til de aeronautiske aktiviteter. Dog er transferbussen som kører mellem terminalområdet og de ydre parkeringsanlæg henført til de kommercielle aktiviteter, da denne anses for kommerciel. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 16

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne 1 af 11 08-08-2012 12:38 Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne J.nr. 2:800-57/cbe Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Københavns Lufthavne A/S (herefter "KLH") varslede i september 1998 overfor

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone 39 45 39 45 Facsimile 39 45 39 87 Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II Implementering af Value-at-Risk i Solvency II - en intern models beregningsgrundlag for kapitalkravet til markedsrisiko i et livsforsikringsselskab Kandidatafhandling Cand. merc. FIR Institut for Finansiering

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere