Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne. D. 15. februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne. D. 15. februar 2009"

Transkript

1 Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne D. 15. februar 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Ordliste Kriterier for henførelse af aktiver 13 2 Indledning Introduktion Afgrænsning Verifikation Rapportstruktur Proces Generelt 6 3 Lovgivning og markedsforudsætninger Relevant lovgivning Markedsforudsætninger 7 6 Aeronautisk afkastkrav Indledning Metode til fastsættelse af afkastkrav Estimering af bestanddelene i CAPM og WACC Estimering af rimeligt afkastkrav 44 Appendiks Appendiks 1 Detailvirksomheder anvendt i betaanalysen Appendiks 2 Lufthavne anvendt i betaanalysen Appendiks 3 Kort over lufthavnsområderne 4 Principper for ny takstreguleringsmodel Introduktion Forhandlet løsning Fall-back situation Risikofordeling 10 5 Principper for henførelse af aktiver til aktivitetsområder Introduktion Aktivitetsområder i CPH 12 Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne I Københavns Lufthavn - 15.februar Grant Thornton

3 1 Ordliste Word/notion APT CAGR CAPM CPH CAA DKK mia. Frie aktier IATA ICAO OFGEM SLV USD WACC Definition Arbitrage pricing theory Compound annual growth rate Capital asset pricing model Københavns Lufthavne A/S Civil Aviation Authority in UK Danske kroner i milliarder Den del af CPHs aktiekapital som handles - dvs. andelen som ikke ejes af den danske stat og Macquarie Airports (free float) International Air Transport Association International Civil Aviation Organization The Office of Gas and Electricity Markets - Regulerende myndighed i UK af gas og elektricitetsindustrien Statens Luftfartsvæsen US dollars Weighted average cost of capital BL 9-15 / 2 Udg. BL 9-15 / 2 Udg./19. december 2008 Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne - 15.februar Grant Thornton 3

4 2 Indledning 2.1 Introduktion Statens Luftfartsvæsen ( SLV ) har i 2008 udsendt forslag til ny takstreguleringsmodel for Københavns Lufthavne A/S ( CPH ). SLV har i den forbindelse anmodet Grant Thornton som uvildig tredjepart om assistance i forbindelse med revision af takstreguleringsmodellen for luftfartstakster. Vor assistance er inddelt i tre faser: Grant Thornton påtager sig intet ansvar for tredje part og fralægger sig ethvert ansvar for de konsekvenser, det måtte medføre for tredje part at handle eller afholde sig fra at handle i tillid til indholdet i indeværende rapport. 2.2 Afgrænsning Figur 2.1 illustrerer hovedelementerne i den aeronautiske indtægtsramme samt vores opdrag i forhold til den samlede reguleringsmodel. Figur 2.1: Elementer i reguleringsmodellen Fase 1: Fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige fordeling af aktiver på aktiviteter. Fase 2: Fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige metode til opgørelse af afkastkrav for CPHs aeronautiske aktiviteter under hensyn til ICAOs bestemmelser om et rimeligt afkast. Fase 3: Verifikation af endelig takstreguleringsmodel med udgangspunkt i metoder og principper som fastlagt i fase 1 og 2. Værdiansættelse af aeronautiske aktiver Aeronautiske omkostninger Estimering af afkastkrav Identifikation af aeronautiske aktiver Aeronautisk indtægtsramme Denne rapport omhandler resultaterne af vores assistance i fase 1 og 2. Kilde: Grant Thornton Den nærmere definition og afgrænsning af vor assistance fremgår af aftalebrev dateret d. 25. september 2007 samt brev fra SLV, vedrørende principper for værdiansættelse af investeret kapital. Rapporten er udarbejdet til SLV og til det formål, som er angivet i aftalebrevet og må derfor ikke anvendes af andre eller til andre formål. Elementer fremhævet med rødt er en del af vores opdrag og dermed denne rapport. Rapporten er udarbejdet under hensyntagen til BL 9-15 / 2 Udg. samt ICAOs bestemmelser, som fastlægger overordnet retningslinier for fastsættelsen af takster og afkastkrav. For god ordens skyld bemærkes, at Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 4

5 vores arbejde ikke omfatter juridiske vurderinger eller fortolkning af gældende lovgivning og ICAOs bestemmelser. 2.3 Verifikation Det er forudsat, at fremlagte kopier af rapporter, data og specifikationer m.v. er i overensstemmelse med oprindelig original dokumentation. Figur 2.2: Rapportstruktur Figur 2.2: Rapportstruktur Indledende afsnit Indledende afsnit Lovgrundlag & Principper for ny markedsforudsætninger Lovgrundlag & takstreguleringsmodel Principper for ny markedsforudsætninger takstreguleringsmodel Det skal understreges, at vor gennemgang ikke må sidestilles med en revision af CPH i henhold til revisionsstandarderne. Medmindre det specifikt fremgår, er der således ikke foretaget en egentlig efterprøvning af modtagne oplysninger. Vi kan derfor ikke påtage os ansvar for fejl og mangler i modtaget materiale og de konsekvenser, dette kan have for konklusionerne i vor rapport. 2.4 Rapportstruktur Rapporten er opbygget som illustreret i figur 2.2. Kilde: Grant Thornton Kilde: Grant Thornton Fase 1 Metode til værdiansættelse Fase 1 Fordeling af aktiver værdiansættelses Definering af Principper for -metode i reguleringsmodellen Definering aktivitetsområder af Principper henførelse for af aktivitetsområder i CPH i CPH henførelse af aktiver aktiver Fase Fase 2 2 Metode til til estimering af afkastkrav Metode Metode til til Estimering af af Estimering af af fastsættelse af af bestanddele i i aeronautisk afkastkrav afkastkrav afkastkrav Indledningsvist præsenteres i afsnit 3 den historiske takstfastsættelse samt lovgrundlaget og markedsforudsætninger. Herefter beskrives i afsnit 4 principperne for den nye takstreguleringsmodel, herunder forhandlingsdel og fall-back situation og den risikofordeling som forudsættes at være gældende i en fall-back situation. Afsnit 6 omhandler fase 2 og indledes med en gennemgang af metodevalg til fastsættelse af et rimeligt afkastkrav samt valg af metoder til estimering af de enkelte komponenter af afkastkravet. Herefter estimeres de enkelte delelementer og det samlede aeronautiske afkastkrav i CPH. Fase 1 indledes med en overordnet gennemgang af den investerede kapital i CPH (afsnit 4) og dennes sammenhæng til takstreguleringsmodellen. Herefter præsenteres i afsnit 5 fordelingen af CPHs aktiver mellem aeronautiske og kommercielle aktiver, herunder forslag til principper for afgrænsning mellem de to aktivitetsområder. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 5

6 2.5 Proces Indeværende rapport er et resultat af en proces som startede i oktober Efter høringen af første udkast af fase 2 aeronautisk afkastkrav (afsnit 6) kommenterede parterne i marts-juni 2008 på denne del af rapporten, ligesom der blev afholdt høringsmøder med begge parter. I perioden juni-december 2008 pågik arbejdet vedrørende fordelingen af aktiver (fase 1) samt udfærdigelsen af 2. udkast til afkastkravet (fase 2). I december 2008 kommenterede parterne på den samlede rapport indholdene henholdsvis 1. udkast af fase 1 aktivfordeling (afsnit 5) og 2. udkast af fase 2 aeronautisk afkastkrav (afsnit 6). Kommenteringen skete både i form af skriftlige partsindlæg samt på møder, hvor partsindlæggene blev fremlagt og diskuteret med SLV og Grant Thornton. Indeværende rapport afspejler de kommentarer, som vi på baggrund af en konkret vurdering og i samarbejde med SLV har fundet relevante at medtage. 2.6 Generelt Vores analyser er overvejende foretaget i perioden 22. oktober 2007 til 6. februar Afkastkravet er fastsat ultimo 2008 og bør således opdateres forud for en kommende reguleringsperiode. København, den 11. februar 2009 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Hetland Møller Statsautoriseret revisor Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 6

7 3 Lovgivning og markedsforudsætninger 3.1 Relevant lovgivning Regulering af trafikafgifterne i CPH sker på grundlag af 71 i Lov om Luftfart, hvorefter Transportministeren (delegeret til SLV) kan fastsætte regler om betaling for benyttelsen af en offentlig flyveplads. Reguleringen omfatter startafgifter, passager-afgifter og opholdsafgifter. Nedenfor beskrives principperne for regulering, som er blevet anvendt i de sidste to reguleringsperioder fra 1. januar 2003 til og med 31. december Gennem forhandling mellem CPH og luftfartsselskaberne skulle parterne opnå enighed om et loft for, hvor meget afgifterne maksimalt kunne stige indenfor den forestående reguleringsperiode. CPH kunne herefter ansøge Trafikministeriet om stigninger i taksterne indenfor den fastlagte ramme. Der kunne kun i helt særlige tilfælde, hvor CPH fik væsentlige omkostningsstigninger som følge af nye myndighedskrav, gives tilladelse til afgiftsstigninger udover det fastlagte loft. Såfremt parterne ikke nåede til enighed i forhandlingerne, inden den 1. oktober året forinden påbegyndelsen af en ny reguleringsperiode, ville den regulerende myndighed fastsætte loftet efter høring af begge parter (fall-back model). Der ville herefter blive fastsat et årligt loft for takststigninger. Loftet ville blive fastsat som ændringen i nettoprisindekset minus en X faktor. X faktoren skulle fastsættes ud fra følgende faktorer: Krav til produktivitetsforbedringer Afgiftsniveauet i konkurrerende lufthavne Trafikudviklingen (passagertallet) Parterne er nået til enighed i begge reguleringsperioder hvorfor fall-back modellen ikke er taget i brug. Analyse og anbefalinger i denne rapport er foretaget indenfor rammerne af relevant lovgivning, samt BL 9-15 / 2 Udg. Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster). Denne bestemmelse omfatter blandt andet de generelle bestemmelser for fastsættelse af lufthavnstakster, herunder definition af luftfartsmæssige ydelser og anlæg. BL 9-15 / 2 Udg. anfører i afsnit 4, at luftfartstaksterne skal fastsættes i overensstemmelse med ICAOs bestemmelser, som er angivet i dokument 9082/7 ICAO s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services samt DOC 9562/2 Airport Economics Manual. Dokumenterne angiver generelle bestemmelser for fastsættelsen af lufthavnstakster. 3.2 Markedsforudsætninger De aeronautiske aktiviteter i CPH har karakteristika tilfælles med et naturligt monopol og er således ikke genstand for samme konkurrence, som gør sig gældende på et marked med fri konkurrence. Med henblik på at afspejle et marked i fri konkurrence har vi lagt følgende til grund for fastsættelsen af et rimeligt aeronautisk afkast: De aeronautiske aktiviteter i CPH bør opnå et afkast, som ikke ligger under eller overstiger det af investorerne påkrævede afkast under hensyntagen til aktivernes risiko og afkastet på aktiver med samme risiko. Det forudsættes således, at luftfartstaksterne skal afspejle de takster, der ville gøre sig gældende, såfremt CPH opererede på et marked, hvor der er fri konkurrence. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 7

8 Afkastet skal sætte CPH i stand til at genvinde de omkostninger, der er medgået til de aeronautiske aktiviteter, herunder kapital-omkostninger. I teorien opnås ligevægt på et marked med fri konkurrence, når de langsigtede marginale omkostninger er lig med de langsigtede marginale priser. I denne ligevægt er værdien for brugerne af CPHs services lig med CPHs faktiske omkostninger for disse services. Et rimeligt afkast bevirker således, at der bliver genereret tilstrækkeligt med takstindtægter til at dække egenkapital- og fremmedkapitalinvestorernes afkastkrav. Såfremt CPH opnår et merafkast på de aeronautiske aktiver, indikerer det, at luftfartstaksterne ligger over de takster, der ville kunne opnås på et marked med fri konkurrence. Hvis CPHs afkast omvendt ligger under investorernes samlede afkastkrav for CPH, indikerer det, at CPHs investorer ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret for investeringen i CPH. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 8

9 4 Principper for ny takstreguleringsmodel 4.1 Introduktion Grundlaget for den kommende takstreguleringsmodel er BL 9-15 / 2 Udg. Modellen for takstfastsættelse er en todelt model bestående af henholdsvis en forhandlingsdel og en fall-back mekanisme. Fall-back mekanismen træder kun i kraft, såfremt der ikke i forhandlingsdelen opnås enighed parterne imellem. 4.2 Forhandlet løsning I første del skal CPH og luftfartsselskaberne indenfor en defineret tidsfrist ved forhandling forsøge at opnå enighed om følgende: Takstudviklingen for den kommende reguleringsperiode Retningslinjer for hvordan eventuelle nye myndighedskrav, der måtte opstå i den kommende reguleringsperiode, skal behandles i forhold til takstdækninger Længden af reguleringsperioden Ud over disse krav er det op til parterne selv at afgøre formen og detaljeringsgraden af aftalen. Takstrerne skal dog stadig godkendes af SLV i forhold til kriterier om blandt andet ikke-diskrimination og gennemskuelighed. 4.3 Fall-back situation Såfremt der ikke opnås enighed mellem CPH og luftfartsselskaberne indenfor den fastsatte tidsfrist, træder en fall-back mekanisme i kraft, jf. pkt i bilag til BL 9-15 / 2 Udg. I denne skal SLV indenfor en defineret tidsfrist fastsætte den maksimale indtægtsramme for hvert enkelt år i den kommende reguleringsperiode. Reguleringsperioden er i denne situation fastsat til fire år. Der er i fall-back situationen fastsat regler for, hvordan eventuelle nye myndighedskrav, der måtte opstå i den kommende reguleringsperiode, skal behandles i forhold til taksterne, jf. BL 9-15 / 2 Udg., afsnit 6. Taksterne skal godkendes af SLV i forhold til kriterier om blandt andet ikke-diskrimination og gennemskuelighed. Tilladte ændringer i et år, som ikke umiddelbart ønskes udmøntet i ændringer i taksterne, kan overføres til den næste 4-årige reguleringsperiode jf. bilag til BL 9-15 / 2 Udg. afsnit SLV fastsætter den maksimale indtægtsramme for hvert enkelt år i den kommende reguleringsperiode De årlige indtægtsrammer består af summen af følgende beløb jf. bilag til BL 9-15 / 2 Udg. afsnit : a. En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, korrigeret for eventuelle effektiviseringskrav jf. pkt og myndighedskrav jf. pkt b. En omkostningsramme som fastsættes med henblik på dækning af afog nedskrivning på anlægsaktiver. c. Et beløb til forrentning af egen- og fremmedkapital. d. En overførsel af merafkastet fra det kommercielle område (fradrages indtægtsrammen) Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 9

10 Fastsættelse af rimeligt afkast De kapitalomkostninger, som indregnes i indtægtsrammen, fastsættes på grundlag af forrentningsgrundlaget, som består af den budgetterede investerede kapital i indtægtsrammeperioden. Budgetteret investeret kapital opgøres med udgangspunkt i den bogførte værdi af anlægsaktiver pr. 31. december i referenceåret med tillæg af forventede investeringer og fradrag af forventede afskrivninger i det efterfølgende år og budgetterede investeringer og afskrivninger i indtægtsrammeperioden. Bogført værdi af anlægsaktiver samt budgetterede afskrivninger opgøres ekskl. eventuelle regnskabsmæssige opskrivninger. Som figur 4.1. illustrerer, består den investerede kapital af anlægsaktiver, såsom grunde, bygninger, tekniske anlæg, maskiner og anlægsaktiver under udførsel. Figur 4.1: Investeret kapital NWC Inkluderes ikke i reguleringsmodellen ud fra en cost-benefit betragtning anden gæld, forudbetalinger fra kunder og periodeafgrænsningsposter. Netto arbejdskapital har traditionelt udgjort et relativt mindre beløb (NWC var negativ i perioden og lå i niveauet DKKm (189)- (194)). Udskillelsen heraf på kommercielle og aeronautiske aktiviteter vil kræve et ikke uvæsentligt arbejde, idet denne opdeling ikke foretages eller registreres af CPH. Ud fra en cost-benefit betragtning er det derfor vor anbefaling, at netto arbejdskapital ikke indgår i opgørelsen af investeret kapital. Anlægsaktiver består af såvel kommercielle som aeronautiske aktiver. Der er derfor behov for en opdeling således, at kun de aktiver, der vedrører de aeronautiske aktiviteter, indgår i takstreguleringsmodellen. Principper for fordeling af aktiver behandles i afsnit Risikofordeling I en forhandlet løsning er det op til parterne at fastlægge risikofordelingen for den kommende takstreguleringsperiode. For de seneste to takstreguleringsperioder har dette medført at CPH har oppebåret risici (positive som negative) ved efterfølgende ændringer i såvel passagerudviklingen som ændringer i omkostninger, herunder kapitalomkostninger. + Anlægsaktiver = Investeret kapital Idet de tidligere forhandlinger om takstfastsættelser ikke har inkluderet en konkret sammenholdelse til faktiske omkostninger har det ikke været muligt at opgøre størrelsen af de risici, som har været pålagt CPH. Kilde: Grant Thornton Som investerede kapital henregnes sædvanligvis netto arbejdskapital (NWC), herunder ikke rentebærende tilgodehavender, leverandørgæld, Anvendelse af takstreguleringsmodellen i fall-back forudsættes at skabe en væsentlig mere direkte sammenhæng mellem omkostninger og indtægter, hvilket resulterer i at CPH s risici reduceres i en fall-back situation. Den ændrede risikoprofil er primært forårsaget af nedenstående 3 faktorer: Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 10

11 i en fall-back situation opgøres taksterne på baggrund af en omkostningsrelateret model ved opgørelsen af indtægtsrammen for den kommende reguleringsperiode inddrages faktiske omkostninger i referenceåret (indekseret), forventede investeringer og afskrivninger samt forventet passagerudvikling. i tilfælde af væsentlige forøgede omkostninger som følge af nye krav i lovgivningen eller ændringer i forudsætningerne for fastsættelse af indtægtsrammen, kan SLV foretage ændringer af lufthavnstaksterne. Anvendelse af fall-back situationen vil således skabe en mere direkte omkostningssammenhæng som på lang sigt vil sikre CPH et rimeligt afkast på den aeronautiske aktivitet. Indenfor den enkelte takstreguleringsperiode vil CPH som udgangspunkt oppebære risici (positive som negative) ved ændringer i forhold til de i indtægtsrammen anvendte forudsætninger om omkostninger og passagerudvikling m.v. Risici for ændringer i forudsætningerne for indtægtsrammen er begrænset af SLV s muligheder for at ændre lufthavnstaksterne i tilfælde af væsentlige ændringer jf. BL 9-15 / 2 Udg., afsnit 6. Tabel 4.2: Risikofordeling i fall-back Parameter Ændringer indenfor reguleringsperioden Driftsomkostninger CPH Luftfartselskaberne Afskrivninger CPH Luftfartselskaberne Investeret kapital CPH Luftfartselskaberne Passagerudvikling CPH Luftfartselskaberne Rimeligt afkast CPH Luftfartselskaberne Kilde: Grant Thornton & forslag til BL 9-15/Udg. 2) Ændringer mellem reguleringsperioderne * SLV kan dog forlange ændringer i takster og dermed risikofordeling jf. afsnit 6 i forslag til BL 9-15 Den ændrede risikofordeling i en fall-back model afspejles ved fastsættelsen af det aeronautiske afkastkrav jf. afsnit 6. Såfremt indholdet af den foreslåede reguleringsmodel i en fall-back situation ændres kan dette have en indflydelse på den forudsatte risikofordeling og dermed en ændring i de forudsætninger der ligger til grund for fastsættelsen af beta for de aeronautiske aktiviteter og dermed det aeronautiske afkastkrav i afsnit 6. Risikofordelingen i fall-back er illustreret i tabel 4.2. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavne februar Grant Thornton 11

12 5 Principper for henførelse af aktiver til aktivitetsområder 5.1 Introduktion Struktur Figur 2.2 illustrerer strukturen i afsnit 5. Figur 2.2: Rapportstruktur Figur 2.2: Rapportstruktur Indledende afsnit Indledende afsnit Lovgrundlag & Principper for ny markedsforudsætninger Lovgrundlag & takstreguleringsmodel Principper for ny markedsforudsætninger takstreguleringsmodel aktivitetsområde, bør henføres til det respektive aktivitetsområde. For aktiver, der anvendes af flere aktivitetsområder, behandles de grænseflader, som der efter vor opfattelse bør tages stilling til og anbefalinger til en fordeling af disse aktiver fremføres. Afgrænsning / forudsætning Som følge af securityrestriktioner fremgår der ikke detaljerede kort af lufthavnen i denne rapport. Grant Thornton har dog fået udleveret kopier af disse kort, som CPH har anmodet om bliver behandlet fortroligt Relevante kort, som illustrerer grænsefladerne, behandlet i indeværende rapport, er fremvist for luftfartselskaberne på møde hos SLV d. 18. december Informationsgrundlag og afgrænsning Informationerne i dette afsnit er baseret på følgende materiale: Kilde: Grant Thornton Kilde: Grant Thornton Fase 1 Metode til værdiansættelse Fase 1 Fordeling af aktiver værdiansættelses Definering af Principper for -metode i reguleringsmodellen Definering aktivitetsområder af Principper henførelse for af aktivitetsområder i CPH i CPH henførelse af aktiver aktiver Fase Fase 2 2 Metode til til estimering af afkastkrav Metode Metode til til Estimering af af Estimering af af fastsættelse af af bestanddele i i aeronautisk afkastkrav afkastkrav afkastkrav Aktivspecifikationer udarbejdet af CPH Interne notater vedrørende aktivopdelingen udarbejdet af CPH Interne kort over lufthavnsområdet og terminalbygningerne Rapporter og informationer vedrørende aktivallokeringssystemet i Schiphol lufthavn Endvidere har vi i relation til fordeling af aktiver på aeronautiske og kommercielle aktiver haft adgang til kortmateriale m.v., ligesom vi har haft adgang til sitevisits i alle terminalbygninger. I afsnit 5.2 defineres aktivitetsområderne i CPH: aeronautisk, kommerciel, security og handling. Afsnit 5.3 identificerer og diskuterer kriterierne for henførelse af aktiverne på de fire aktivitetsområder. Aktiver, der anvendes fuldt ud af et 5.2 Aktivitetsområder i CPH Takstreguleringsmodellen omfatter de aeronautiske aktiviteter, centraliseret infrastruktur og security som illustreret i figur 5.1. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 12

13 Figur 5.1: Aktiver/aktiviteter i takstreguleringsmodellen Takstreguleringsmodellen Security aktiviteter vedrører alle aktiviteter og funktioner i forbindelse med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i CPH. Ground handling vedrører de services som blandt andet varetages af eksterne handlingselskaber, herunder indtjekning af passagerer, håndtering af baggage mv. Aeronautiske aktiver Security Centraliseret infrastruktur De kommercielle aktiviteter omfatter de faciliteter og services, som passagerer og andre tilbydes i lufthavnene, herunder parkeringsfaciliteter, butikker, restaurationer, hvileområder og lounges. Aktiviteterne er i langt de fleste tilfælde koncessioneret til private koncessionstagere. Endvidere omfatter segmentet udlejning af CPHs bygninger, lokaler og arealer til koncerneksterne lejere. Segmentet indbefatter ikke de services, som udføres af security for de kommercielle aktiviteter. Der er derfor behov for en opdeling af lufthavnens aktiviteter. Security er væsentligt påvirket af myndighedskrav og kommenteres derfor som en særskilt aktivitet i det følgende på trods af, at security ligeledes indgår i takstreguleringsmodellen. Centraliseret infrastruktur er en del af aktivitetsområdet ground handling og vil til brug for fastsættelse af taksterne blive udskilt af ground handling aktiviterne. Lufthavnens aktiver opdeles i fire kategorier: Aeronautisk, security, ground handling og kommerciel. De aeronautiske aktiviteter vedrører de anlæg og ydelser, som udelukkende leveres af lufthavnen, og som er knyttet til start, landing, afmærkning af lufthavnen, parkering af fly, passager og fragtekspedition inklusiv CUTE, men eksklusiv security og ground handling. 5.3 Kriterier for henførelse af aktiver Med henblik på at opgøre kapitalomkostningerne for de aeronautiske aktiviteter skal aktiver som ikke er henførbare til segmentet udskilles fra CPHs samlede aktiviteter. I det følgende vil grænsefladerne på lufthavnsområdet blive gennemgået for derigennem at fordele værdierne af de aktiver der ikke udelukkende anvendes af de aeronautiske aktiviteter. Figur 5.2 illustrerer det samlede lufthavnsområde. Bygningerne på lufthavnsområdet er primært koncentreret i de fire områder: Nord, syd, øst og vest. Den resterende del af lufthavnsområdet består primært af start- og landingsbaner samt taxiways. Detaljerede kort over de fire respektive områder fremgår af appendiks 3. Af kortene fremgår det, at de væsentligste aktiver (bygninger), som anvendes af flere aktivitetsområder og derfor bør fordeles mellem de respektive aktiviteter, forefindes i Nordområdet. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 13

14 De aktiver, som anvendes fuldt ud af et aktivitetsområde herunder f.eks. start og landingsbaner samt taxiways allokeres direkte til det respektive aktivitetsområde. Det er derfor i nedenstående valgt at fokusere på de anlægsaktiver, som anvendes af flere aktivitetsområder og dermed grænseflader mellem disse. Figur 5.2: Illustration af lufthavnsområder Beskrivelse af grænseflader og anbefalingerne i indeværende afsnit er baseret på flere besigtigelser af terminalbygningerne samt tegninger og kort over lufthavnsområdet modtaget af CPH af de enkelte rum i kontor og kælder mm. har vi primært henholdt os til oplysninger fra CPH. Gennemgangen er opdelt i nedenstående afsnit jf. figur 5.3: Tabel 5.3: Struktur for gennemgang af grænseflader på lufthavnsområdet NORD Område Ydre arealer Terminalbygningerne Grunde VEST ØST Grænseflader - Parkeringsanlæg - Gangarealer - Transformerstationer - Siddepladser i forbindelse med restauranter og caféer SYD - Kontorhus Vest - Automater - Naviair bygning - Installationer - Brændstofanlæg - Reklamer - Vejnettet - Vægtelefoner - Ikke-udlejede rum i - Tilbringetjenester udlejede arealer - Centrale teknikerkontor - Fælles infrastruktur Kilde: Grant Thornton Kilde: CPH Som tabellen illustrerer, er grænsefladerne opdelt i tre områder: Ydre arealer, terminalbygningerne og grunde. For hvert område er samtlige grænseflade gennemgået med anbefalinger til fordeling mellem aktivitetsområderne. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 14

15 Ydre arealer Parkeringsanlæg Som udgangspunkt er parkeringsanlæggene kommercielle aktiviteter. Parkeringsanlæggene anvendes dog også af CPHs personale, og der bør derfor henføres en del af disse til de aeronautiske aktiviteter. CPHs personale anvender primært P12 og P4. CPH har estimeret, at der for CPHs personale er en 1-5 sammenhæng mellem antallet af parkeringskort og det faktiske forbrug af p-pladser. Det vil sige, at for hver femte udstedte kort, må der i gennemsnit forventes at skulle allokeres én plads. Til sammenligning er tommelfingerreglen for SAS personale en 1-3 sammenhæng. Det vil sige SAS optager relativt flere pladser pr. udstedt kort, idet de i højere grad optager kapaciteten hele døgnet. Der er udstedt ca parkeringskort til CPHs personale, hvilket vil sige, at der bør allokeres 300 pladser til de aeronautiske aktiviteter, jf. 1-5 relationen. P-pladserne er skønsmæssigt fordelt med 100 pladser i P4 og 200 pladser i P12. Dette fører til følgende fordelingsnøgle for de to parkeringsanlæg, jf. tabel 5.3. parkeringshusene estimeret ovenfor. Omvendt er der allokeret et mindre antal af pladser til CPHs personale i andre parkeringsanlæg. Det forudsættes, at disse mindre forhold udligner hinanden. Transformerstationer På lufthavnsområdet forefindes en række transformerstationer, som bliver anvendt af flere aktivitetsområder. Det anbefales, at aktiverne tilknyttet transformerstationerne fordeles på baggrund af de enkelte aktiviteters strømforbrug. I følge en opgørelse fra 2006 udfærdiget af CPH anvendte de kommercielle aktiviteter 54% af det samlede el-forbrug i lufthavnen. Det bør således henføres 54% af alle aktiver tilknyttet transformerstationerne til de kommercielle aktiviteter. De resterende 46% anvendes af security, ground handling og aeronautiske aktiviteter. Da der ikke er foretaget en måling af strømforbruget fordelt på disse aktiviteter, anbefales det, at de 46% fordeles skønsmæssigt på de resterende tre aktivitetsområder. For en given reguleringsperiode fastsættes den overordnede fordelingsnøgle ud fra en opgørelse af den seneste opmåling af den faktiske fordeling af strømforbruget. Tabel 5.3: Fordeling af P4 & P12 Parkeringspladser allokeret til CPHs Anlæg personale P % P % Kilde: CPH Totale antal pladser Kommerciel andel af anlæg Ud fra en væsentlighedsbetragtning er det valgt ikke at foretage yderligere fordelinger af p-husene, selvom en vis andel af CPHs personale er tilknyttet de kommercielle aktiviteter, og der kunne således argumenteres for, at en mindre andel bør fratrækkes de aeronautiske aktiviteters andel af Kontorhus Vest (CPHs administrationsbygning) Kontorhus Vest anvendes primært af de aeronautiske og kommercielle aktiviteter. De kommercielle aktiviteter er primært relateret til udlejning af lokaler til koncerneksterne lejere samt administration af de services som stilles til rådighed til passagerer og andre herunder parkeringsanlæg, butikker, hotel mm., mens øvrige funktioner i administrationsbygningen primært er relateret til aeronautiske aktiviteter. Disse specifikke aktiviteter henføres til de respektive aktivitetsområder baseret på kvm andel. Fællesarealer og funktioner herunder eksempelvis gange, mødelokaler, kantine, administration, direktion m.m. foreslås fordelt forholdsmæssigt. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 15

16 Brændstofanlæg På lufthavnsområdet findes et brændstofanlæg med rørføring til flystandpladserne, som anvendes til at tanke flyene. Ifølge oplysninger fra CPH har benzinselskaberne, som leverer benzinen, selv betalt for anlæg af brændstoflageret og rørføringen ud til standpladserne. Disse aktiver medregnes derfor ikke til de aeronautiske aktiver. Da benzinselskaberne betaler en leje til CPH for visse af CPHs bygninger på det centrale brændstoflager anbefales det, at disse bygninger henføres til de kommercielle aktiviteter. Vejnettet CPH ejer vejnettet omkring lufthavnsområdet. Vejnettet anvendes af såvel passagerer, koncessionstagere, CPH personale mv. Det vil således være rimeligt at fordele vejnettet mellem de respektive aktiviteter. Henset til den begrænsede beløbsmæssige størrelse af vejnet og omkostninger ved en trafikoptælling anbefales det ud fra en pragmatisk tilgang at fordele aktiverne tilknyttet vejnettet ligeligt mellem de aeronautiske og kommercielle aktiviteter. Terminalbygningerne Gangarealer i terminalbygningerne I terminalbygningerne forefindes et stort netværk af gangarealer, som anvendes af både de kommercielle og de aeronautiske aktiviteter. Gangarealerne anvendes således til transport af passagerer ud til fingrene, mens de for de kommercielle aktiviteter er en forudsætning for passagerernes adkomst til butikkerne. Butikkerne anvender gangarealerne i forbindelse med udstilling af varer. På trods af, at butikkerne maksimalt må udstille varer 1 meter ud fra butiksfacaderne overholdte ikke alle butikker dette krav. Nedenstående billede illustrerer dette. Udover den plads varerne optager, bør der efter vor opfattelse ligeledes tillægges et areal ud fra de udstillede varer på gangene, til brug for de kunder som stopper op ud for de udstillede vinduer. Vi anbefaler således, at de kommercielle aktiviteter tillægges 1,5 meter ud fra alle vinduespartier med udstillede varer. Tilbringetjenester I lufthavnen forefindes en række anlæg relateret til tilbringetjenester herunder bus, tog samt metro. Investeringerne i selve anlæggene er til dels betalt af CPH. Tilbringetjenesterne anvendes primært af passagerer men også personalet i lufthavnen, anvender disse transportmidler til og fra arbejde. Ud fra en væsentlighedsbetragtning er det valgt at henføre aktiverne fuldt ud til de aeronautiske aktiviteter. Dog er transferbussen som kører mellem terminalområdet og de ydre parkeringsanlæg henført til de kommercielle aktiviteter, da denne anses for kommerciel. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 16

17 For enkelte butikker og caféer er der indgået særaftaler, som udvider det areal, som butikken kan udstille varer på. Dette gælder eksempelvis Starbucks, Fine Food, Global News & Books i terminal 2 m.v. For disse butikkers vedkommende anbefales det areal som effektivt anvendes af den pågældende butik henført til de kommercielle aktiviteter. Nedenstående billede illustrerer en café, hvor arealet er udvidet af hensyn til det gangareal stole og borde optager. I terminal 2 forefindes 2 valutaforretninger (Danske Bank og Change) hvor der for disse er tillagt 3 meter ud fra skranken for at tage højde for det forhold, at der ofte er kø ud for skrankerne. Gangarealer i dedikerede områder Visse gangarealer som udelukkende anvendes af brugerne af de udlejede lokaler. Vi anbefaler, at disse gange i terminalbygningerne allokeres fuldt ud til de kommercielle aktiviteter. Dette gælder eksempelvis gangene i forbindelse med kontorarealerne på første og anden sal i terminal 2, og gangen hvorpå Hiltons mødelokaler forefindes. Foregående billede illustrerer gangarealerne på 1. sal i terminal 2. Nogle butikker har desuden udstillingsvinduer med udstilling af varer, men hvor der ikke er udstillede varer eller indgangspartier foran dette. Det anbefales at der i disse tilfælde tillægges 1 meter ud fra butiksvinduet. Tillægget bør ikke forekomme på de sider af butikken, hvor der ikke er vinduer, indgangspartier, udstillede varer eller lignende. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 17

18 med caféen anbefales fordelt ligelige fordelt mellem de aeronautiske og kommercielle aktiviteter. Siddepladser i forbindelse med restauranter & caféer I terminalerne findes en række siddepladser i forbindelse med restauranter og caféer mv. De arealer som anvendes til siddepladser, der er forbeholdt restaurantens gæster og hvor der således er købetvang, bør henføres fuldt ud til de kommercielle aktiviteter. I tilfælde hvor siddepladserne også kan benyttes af passagerer, som ikke køber mad det pågældende sted (eksempelvis Kitchen & co. i terminal 2 og KOK pit i terminal 1) anbefales arealerne fordelt ligeligt mellem de aeronautiske og kommercielle aktiviteter. Nedenstående billede illustrerer bordene ved Kitchen & co., hvor bordene på begge etager i forbindelse Automater I terminalbygninger samt i enkelte fingre forefindes diverse automater med mad og drikke. Det antal kvadratmeter, som optages af automaterne, anbefales tillagt de kommercielle aktiviteter med et tillæg på 1 meter ud fra automaten. Tillægget dækker den plads brugere af automaten forventes at optage ved betjening af automaten. Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 18

19 Installationer i terminalbygninger I terminalbygningerne forefindes en række installationer så som klimaanlæg, lys samt andre tekniske installationer. Da sådanne installationer anvendes af både de aeronautiske og kommercielle aktiviteter anbefales det, at disse aktiver fordeles forholdsmæssigt efter kvm mellem de kommercielle og aeronautiske aktiviteter. Reklamer Udstillingspladser I terminalerne er der løbende forskellige udstillinger på særlige udstillingspladser. Eftersom udstillingspladserne er til disposition for de kommercielle aktiviteter hele året bør alle udstillingspladser henføres til de kommercielle aktiviteter. Lysreklamer I terminalbygningerne og i fingrene er der monteret lysreklamer på væggene og fra lofterne. Indtægten for disse tilfalder på nuværende tidspunkt de kommercielle aktiviteter på trods af at der som oftest er tale om aeronautiske arealer. Nedenstående billede illustrerer en lysreklame i terminal 2. Lys-reklamerne hænger på væggene og optager ikke umiddelbart nogen kvadratmeter, hvilket udelukker en kvadratmeterfordeling. Som alternativ anbefaler vi, at lejeindtægterne for lysreklamer henføres til de aeronautiske aktiviteter i takstreguleringsmodellen, således at såvel omkostninger og indtægter som aktiver vedrørende lys-reklamerne henføres til de aeronautiske aktiviteter. Alternative tilgange kunne være en overskudsdeling mellem de aeronautiske og kommercielle aktiviteter eller at lysreklamerne overførtes til de kommercielle aktiviteter og således var en del af overførslen fra de kommercielle til de aeronautiske aktiviteter jf. reguleringsmodellen. Vægtelefoner I terminalbygningerne findes endvidere en række betalingstelefoner. Ejerne af telefonerne betaler en koncessionsafgift til CPH, som bestemmes på baggrund af den omsætning telefonen genererer. Problemstillingen er også her at telefonerne ikke optager nævneværdig plads, men genererer indtægter på arealer som er henført til aeronautiske aktiviteter. Vi anbefaler derfor, at koncessionsafgiften fra vægtelefonerne henføres til de Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 19

20 aeronautiske aktiviteter. Alternative tilgange kunne være en overskudsdeling mellem de aeronautiske og kommercielle aktiviteter eller at lysreklamerne overførtes til de kommercielle aktiviteter og således var en del af overførslen fra de kommercielle til de aeronautiske aktiviteter jf. reguleringsmodellen. Ikke-udlejede rum i udlejede arealer I terminalbygningerne er der arealer, som er påtænkt udlejet til butikker eller kontorer, men som i visse perioder ikke vil være udlejet. Idet de pågældende rum er henført til udlejningsformål anbefales de henført til de kommercielle aktiviteter uafhængigt af hvor stor en andel af reguleringsperioden, de faktisk er udlejet til kommercielle formål. Fælles infrastruktur i terminalerne I terminalbygningerne forefindes en række fællesarealer, som anvendes af både de kommercielle og aeronautiske aktiviteter, herunder for eksempel toiletter, trapper, elevatorer, rum til opbevaring af rengøringsartikler, teknikrum m.v. Det anbefales at disse fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte aktivitetsområdes andel af bygningen. Grunde Det grundareal, som ejes af CPH, skal ligeledes fordeles på aktivitetsområder. Generelt bør det gælde, at grundene, hvorpå bygninger er placeret, fordeles efter samme fordelingsnøgle sm bygningen. På de grunde, hvor der ikke ligger bygninger, bør grundene fordeles efter hvilket aktivitetsområde, som anvender området. Ovenstående kort illustrerer størstedelen af lufthavnsområdet. Grundene anbefales fordelt som følger: På det bebyggede område Nord-A1 forefindes Terminal 1, Finger V, Terminal 2, Terminal 3, Bagagesorteringen samt Finger D. Arealet hvorpå disse bygninger er placeret fordeles til de kommercielle og Reguleringsmodel for lufthavnstaksterne i Københavns lufthavne - 15.februar Grant Thornton 20

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009

Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009 Bilag 11 Energitilsynets møde Punkt om indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009 2009 Grant Thornton Rimeligt

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Udgave 3, 8. marts 2011 I medfør af 1 a, 71, stk. 1 og 3, og 149, stk. 10 i lov om luftfart,

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Fordelingsregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S

Fordelingsregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S Fordelingsregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S Indhold Side Indledning 1 Anvendt regnskabspraksis for fordelingsregnskabet 2 Fordeling af elforbrug i Servicecenter Øst for 2015 3 Fordeling af vandforbrug

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-15, udgave 4

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-15, udgave 4 Udkast 3/7 2017 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-15, udgave 4 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne 1 (Lufthavnstakster) 2 I medfør af 1 a, 71, stk. 1 og 3, 149, stk. 10, og 153a i lov

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 og

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet af 30. november 2009 forrentning af indskudskapital i perioden 2003-2009

EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet af 30. november 2009 forrentning af indskudskapital i perioden 2003-2009 (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Naturgasregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S

Naturgasregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S Naturgasregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S Indhold Side Beskrivelse af naturgasforsyningen på Københavns Lufthavns område 1 Beretning for året 2015 2 Anvendt regnskabspraksis for fordeling af

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere