1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] , Fax [45] , CVR-no Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer, 30. august 2010 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes mandag den 27. september 2010 kl på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse godkendelse af revideret årsrapport for regnskabsåret 2009/10 herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om dækning af underskud i henhold den godkendte årsrapport. 3.A. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen indsler generalforsamlingen: 3.A.1. at bestyrelsen bemyndiges ind 26. september 2015 på selskabets vegne at erhverve ind 30 % af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 procent større eller mindre end den for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede kurs. 3.A.2. 3.A.3. 3.A.3.1: at der ikke udbetales udbytte. ændringer i vedtægterne som følger: Vedtægternes 6 stk. 10 ændres som en konsekvens af reglerne i den nye selskabslov, således at den heri nævnte frist for fremlæggelse af det heri nævnte materiale forud for generalforsamlingen, ændres fra 8 dage, 3 uger, ligesom det føjes at materialet skal gøres gængeligt på hjemmesiden. Endvidere udvides beskrivelsen af det materiale, som skal gøres gængeligt i overensstemmelse med selskabsloven. Som en følge heraf ændres bestemmelsen fra: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamlings vedkommende lige med årsrapport og bestyrelsens beretning fremlægges eftersyn for aktionærerne på selskabets

2 kontor og samtidig sles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Senest 3 uger før generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside følgende oplysninger aktionærerne: - Indkaldelsen - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. - De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den seneste reviderede årsrapport og bestyrelsens beretning. - Dagsordenen og de fuldstændige forslag. - De formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse ved brev. Gøres disse ikke gængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. 3.A.3.2. Vedtægternes 7 stk. 3 om stemmeret generalforsamlinger udgår, og erstattes som en følge af reglerne i den nye selskabslov af en ny bestemmelse om registreringsdato, der lige omhandler aktionærens ret at deltage i generalforsamlingen. Ordlyden af bestemmelsen ændres derfor fra: Stemmeretten på aktier, som er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, hvis de pågældende aktier er noteret på vedkommende aktionærs navn i selskabets ejerbog (aktiebog) på det tidspunkt, hvor der indkaldes generalforsamlingen, eller hvis aktionæren inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen (aktiebogen), eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse selskabet. 3.A.3.3. Vedtægternes 7 stk. 4, om adgang generalforsamlingen ændres som en konsekvens af reglerne i den nye selskabslov således af den heri nævnte frist for anmodning om adgangskort ændres fra 5 dage 3 dage. Ordlyden af bestemmelsen ændres derfor fra: Adgang selskabets generalforsamlinger og udøvelse af stemmeret er betinget af, at vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingen fremsætter anmodning om - for såvidt angår stemmeretten dokumenterer denne - og 2

3 erholder et adgangskort, der for de stemmeberettigede lige angiver det antal stemmer, vedkommende har. Aktionærens deltagelse i en generalforsamling er lige betinget af, at aktionæren senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse selskabet. 3.A.3.4. Der indsættes et nyt 7, stk. 5 om fuldmagt og brevstemmer med følgende ordlyd: Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig, der på opfordring skal kunne fremvise skriftlig dateret fuldmagt. Fuldmægtigen skal løse adgangskort i overensstemmelse med 7, stk. 4. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være selskabet i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Vedtægternes nuværende 7, stk. 5 8 bliver herefter 7, stk A.3.5. For at afspejle terminologien i den nye selskabslov revideres vedtægternes 7 stk. 6 7, således at ordet stemmeberettigede udgår 3 steder. Ordlyden af bestemmelserne ændres derfor fra: Stk. 6. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Stk. 7. Fuldmagter den første generalforsamling er gyldige også den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig bagekaldelse. Såfremt et forslag forandring af vedtægterne er fremsat eller trådt af bestyrelsen, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Stk. 6. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er der ikke på 3

4 generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Stk. 7. Fuldmagter den første generalforsamling er gyldige også den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig bagekaldelse. Såfremt et forslag forandring af vedtægterne er fremsat eller trådt af bestyrelsen, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden hensyn den repræsenterede aktiekapitals størrelse. 3.B. Forslag fra aktionærer: Aktionær Helge Krohn har slet følgende forslag generalforsamlingen: 3.B.1. at aktionærerne i Bang & Olufsen a/s får rabat på selskabets produkter, når de køber disse gennem den lokale B1-butik. Rabatten skal gives af Bang & Olufsen a/s og ikke skade B1-butikkernes fortjeneste. 4. Valg bestyrelsen: Jørgen Worning genopsler ikke. 4.A. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Skak Olufsen, Niels Bjørn Christiansen, Rolf Eriksen, Ole Andersen og Tue Mantoni. Profiler af bestyrelsesmedlemmer, der er villige genvalg, kan findes i selskabets årsrapport for 2009/10. Ligeledes foreslår bestyrelsen valg af Brian Petersen, Adm. Direktør for Københavns Lufthavne A/S, bestyrelsen. Brian Petersen har følgende baggrund: MBA, John E. Anderson Graduate School of Management, UCLA, 1988, BA Copenhagen School of Economics and Business Administration, 1986 Brand Manager og Assistant Brand Manager, Procter & Gamble, UK og Skandinavien, Marketing Director, Procter & Gamble, Tyskland, , Marokko , Geneve Retail Manager, Procter & Gamble, Geneve, General Manager, Procter & Gamble, Kina, Ansat i Københavns Lufthavne A/S siden 1. juli 2007 Formand for bestyrelsen i Københavns Lufthavne Hotel- og Ejendomsselskab A/S Formand for bestyrelsen i Copenhagen Airports International A/S Formand for bestyrelsen i VisitDenmark Medlem af bestyrelsen for Center for Ledelse Medlem af DI s hovedbestyrelse Medlem af bestyrelsen for ALK-Abelló A/S Medlem af bestyrelsen Egmont International Holding A/S og Egmont Fonden 4

5 4.B. Aktionær Helge Krohn opsler bestyrelsen. Helge Krohn bestrider pt. ikke nogen ledelsesposter i andre virksomheder. 5. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Eventuelt. Dagsordenen med de fuldstændige forslag, samt årsrapporten vil være fremlagt eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, fra mandag d. 6. september Materialet kan lige findes på selskabets hjemmeside under punktet Investors. Til vedtagelse af forslagene om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens punkter 3.A.3.1 og 3.A.3.2, kræves, jf. ikrafttrædelsesreglerne for selskabsloven, alene at én aktionær stemmer for forslaget. Til vedtagelse af forslagene om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens punkter 3.A.3.3, 3.A.3.4 og 3.A.3.5, kræves, at forslagene trædes af 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt flertal. Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK, fordelt i aktier á 10,00 DKK. Hver aktie på nominelt 10,00 DKK giver 1 stemme. Bemærk, at indkaldelsen offentliggøres i overensstemmelse med vedtægternes 6, og at denne alene udsendes de aktionærer der fremsætter begæring herom. Såfremt De ønsker indkaldelsen og/eller de fuldstændige forslag sendt, kan De kontakte VP Investor Services A/S på tlf.: Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang generalforsamlingen og at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, såfremt vedkommende senest onsdag d. 22. september 2010 kl , mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort. Adgangskort generalforsamlingen kan besles på Bang & Olufsen a/s hjemmeside: Endvidere kan De besle adgangskort ved at kontakte VP Investor Services A/S på tlf.: Er De forhindret i at deltage, vil Bang & Olufsen a/s bestyrelse sætte pris på at modtage fuldmagt at afgive stemmer på Deres aktier. I givet fald beder vi Dem udfylde fuldmagtsblanketten, der kan findes på eller som kan rekvireres ved henvendelse VP Investor Services A/S på tlf.: Grundet få parkeringspladser ved Struer Statsgymnasium kan vi byde bustransport fra parkeringspladsen ved vores hovedbygning (Gården) Struer Statsgymnasium og retur. Det er muligt at benytte de nævnte busser fra kl den 27. september

6 Forud for generalforsamlingen kan vi byde aktionærer, der ikke er medarbejdere, en demonstration af Bang & Olufsens produkter. Der er åbent for arrangementet fra kl i Bang & Olufsens hovedbygning "Gården". Såfremt De måtte være interesseret i at deltage i dette arrangement, bedes dette meddelt pr. telefon eller Med venlig hilsen Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Formand for bestyrelsen 6

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere