hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr."

Transkript

1 hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 327 "Ny Tøjhus"

2 Luftfoto af området med set mod vest (JW Luftfoto okt. 2008) Baggrund Kim Utzon Arkitekter har for Wenaas-gruppen, der ejer hotel Scandinavia, fremsat ønske om udarbejdelse af et lokalplantillæg og kommuneplanændringer, der muliggør en væsentlig ombygning og udvidelse af hotellet. Ejendommen, der ligger ved Amager Boulevard, Artillerivej og Weidekampsgade, er omfattet af lokalplan nr &2 Ny Tøjhus. Heri udgør den underområde III, der er fastlagt til serviceerhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og med bestemmelser, der indebærer, at nybyggeri kræver supplerende lokalplan. Hotellet ønskes udvidet fra 540 til værelser, og der ønskes opført et nyt kongres- og konferencecenter samt en kontorbygning med benzintank i stueetagen. Der bygges 10 etager på det eksisterende 26 etager høje hotel, og med projektet øges bebyggelsesprocenten fra ca. 144 til ca Højhuset inddækkes med en ny glasfacade. Bygherrens motiv til udvidelsen er, at hotellet har været et af de dominerende og største hoteller i København. Siden det blev bygget har det været førende inden for international trafik og større konferencer. Bygherren er stærkt interesseret i, at videreudvikle hotellet til at blive et af Skandinaviens bedste kongres- og forretningshoteller med betydeligt flere værelser, bedre og større kongreskapacitet samt yderligere aktivitet indenfor restaurant og service. Bygherren har den nødvendige kapital, med den endelige beslutning om realiseringen vil naturligvis være afhængig af udsigt til det nødvendige afkast, hvilket bygherren har forventning om er tilfældet. Der er i rammerne i forslaget til Kommuneplan 2009 taget højde for byggeønskerne. Lokalplanområdet og kvarteret Hotel Scandinavia ligger i Ny Tøjhusområdet på Islands Brygge i den nordlige del af bydelen Amager Vest. Hotellet, der er tegnet af arkitekt Bent Severin, blev taget i brug i I 1990 blev der tilbygget et kasino tegnet af KHR Arkitekter. Det samlede etageareal er m², inklusive en benzintank på hjørnet af Artillerivej og Weide- kampsgade. Mellem hotellet og benzintanken og vest for hotellet er der knap 400 parkeringspladser på terræn. Den øvrige del af Ny Tøjhusområdet er udviklet i perioden fra 2001 til i dag. Der er opført ca m² erhverv i 4 bygninger mellem Amager Boulevard og Weidekampsgade samt én langs Artillerivej. Bygningerne rummer bl.a. HK, KL og et revisionsfirma. Foran bygningerne mod Amager Boulevard er der etableret vandbassiner. Desuden er der i det indre af området opført 6 boligbebyggelser med et samlet etageareal på ca m² bestående af ejerlejligheder samt andels- og udlejningsboliger. Parkering er helt overvejende etableret i parkeringskældre. Langs sydsiden er der anlagt en kanal og en strækning af den grønne cykelrute Amagerruten som karaktergivende elementer. Det gennemgående etageantal er 6-7, og bebyggelsesprocenten er ca. 175 for området under ét, inklusive eksisterende bebyggelse mod Njalsgade. Langs Njalsgade ligger der bevaringsværdige boligejendomme og bevaringsværdige erhvervsbygninger, der oprindeligt var pakhuse for FDB, og som i dag rummer kommunal administration samt serviceerhverv, herunder en række kreative erhverv. I nogle af bygningerne findes der butikker, som medvirker til at gøre Njalsgade til bydelens indkøbscenter. Mod nord ligger den stærkt befærdede Amager Boulevard og Stadsgraven, der er en del af det fredede fortidsminde Christianshavns Vold. Mod øst ligger Seruminstituttet og det ligeledes fredede fortidsminde Faste Batteri. Mod syd og vest er kvarteret domineret af Islands Brygges tætte boligkarreer. Stort set hele Ny Tøjhusområdet ligger indenfor en gangafstand på 600 m fra Islands Brygge metrostation. Der er også meget korte afstande til Havneparken, Skolen på Islands Brygge og Ørestad med Københavns Universitet, IT-Universitetet og DR Byen. Inden for 1,5 km fra området ligger bl.a. Rådhuspladsen og Fisketorvet Shopping Center. INDERHAVNEN HAVNE- BAD HANS TAUSENS KIRKE SNORRESGADE HAVNEPARKEN ISLANDS BRYGGE LANGEBRO THORSHAVNSGADE V NJALSGÅRDEN I KLAKSVIGSGADE NJALSGADE III AMAGER BOULEVARD WEIDEKAMPSGADE ARTILLERIVEJ SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE METROSTATION ISLANDS BRYGGE STADSGRAVEN HOTEL SCANDINAVIA NJALSGADE STATENS SERUMINSTITUT Opdelingen i underområder i lokalplan nr Det aktuelle lokalplantillægsområde er vist med skravering. II ØRESTADS BOULEVARD IV

3 Kommuneplanrammer Kommuneplan 2005 I Kommuneplan 2005 er Hotel Scandinavia fastlagt til serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent 150 og højst 6 etager, eksklusive tagetage (S2-område). Resten af Ny Tøjhusområdet, inklusive størstedelen af ejendommene langs Njalsgade, er fastlagt til boliger og serviceerhverv med særlig bemærkning om, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 175 for området under ét (C2*-område). Erhverv skal fortrinsvis placeres ud mod Amager Boulevard og boligandelen skal udgøre minimum 45 pct. Der kan i lokalplan fastlægges punktvise byggefelter nord for Weidekampsgade med mulighed for bebyggelse i op til 12 etager eller 40 m. Hjørnet ved Njalsgade og Thorshavnsgade er fastlagt til offentlige formål med maksimal bebyggelsesprocent 150 (O5-område) og de tilstødende karreer mod syd og vest til boliger ligeledes med maksimal bebyggelsesprocent 150 (B5-områder). Amager Boulevard er regional vej og Artillerivej, Njalsgade på strækningen øst herfor samt Ørestads Boulevard er fordelingsgader. Gaderne Islands Brygge, Klaksvigsgade og Thorshavnsgade er bydelsgader, og Weidekampsgade er lokalgade. gelsesprocenten ikke overstige 175. Område IV, der rummer hotel Scandinavia, fastlægges til serviceerhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 150. Der fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinie mod Amager Boulevard i en afstand af m fra vejlinien. Desuden fastlægges der en principiel byggezone med grænse i byggelinien mod Amager Boulevard og med mindre tilbagerykninger i forhold til vejlinierne mod Artillerivej og Weidekampsgade samt en afstand på ca. 25 m i forhold til det vestlige skel. For området gælder, at opførelse af ny bebyggelse forudsætter tilvejebringelse af supplerende lokalplan. Område V, der rummer kommunal administration og bibliotek, fastlægges til offentlige formål med maksimal bebyggelsesprocent 150. Havneparken er fastlagt til offentligt rekreativt, grønt område med mulighed for indpasning af bl.a. et kulturhus i lokalplan nr Seruminstituttet er fastlagt til offentlige formål i lokalplan nr. 95. Den maksimale bebyggelsesprocent er 110. Faste Batteri er fastlagt til offentligt rekreativt, grønt område i lokalplan nr. 279, der desuden indeholder bestemmelse om udlæg af areal til Ørestads Boulevards forlængelse til Artillerivej. Området øst herfor langs nordsiden af Njalsgade er omfattet af lokalplan nr. 201, der fastlægger området til offentlige formål, såsom kulturelle institutioner, kirke, moské, undervisningsinstitutioner og lignende. Den maksimale bebyggelsesprocent er 110. For Ørestad Nord gælder lokalplan nr. 301 med tillæg nr. 1, 2, 3 og 4. Den udgør det planmæssige grundlag for udbygningen af området med statslige undervisningsinstitutioner, boliger og serviceerhverv mv. samt infrastrukturen i form af vej- og stinet, pladser, kanaler og fælles grønne arealer. Der er en samlet rummelighed på m² etageareal. Området langs østsiden af Artillerivej er omfattet af lokalplan nr. 384, der fastlægger området til offentlige formål, herunder skole, institutioner, sportsanlæg, kollegieboliger, rekreativt grønt område og minikolonihaver Lokalplaner Ny Tøjhusområdet er omfattet af lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1 og 2, der udgør det planmæssige grundlag for omdannelse af tidligere militære arealer, tidligere banearealer samt ejendomme med boliger, erhverv og offentlig administration til et attraktivt integreret byområde i samspil med de tilgrænsende boligområder og som bindeled mellem Ørestad og City. Lokalplanområdet er opdelt i 5 underområder I - V. Område I -III fastlægges til boliger og serviceerhverv med erhverv langs de stærkt trafikerede gader og i tilknytning til de bevaringsværdige pakhuse ved Njalsgade. Boligerne placeres i den indre del af områderne. For de tre områder under ét må bebyg Eksisterende lokalplaner i området

4 Skitseforslaget Skitseforslaget er resultatet af flere workshops, hvor en række alternativer til ejerens ønske om udvidelse af hotellet er blevet vurderet i samarbejde med forvaltningen. Udvidelsen og renoveringen af hotellet omfatter bl.a. 515 nye værelser, en konferencesal, en indre, grøn og urban have, som er hotellets nye lobby, samt kontor- og butiksarealer. Intentionen med højhuset er ved påbygning af 10 etager og en ny facetteret glasfacade at forvandle det eksisterende betonhus til et krystallinsk og lysreflekterende vartegn i byen. De lodrette linier i facaden afsluttes som en glasblomst, der folder sig ud som et taglandskab med skybar, restaurant og udsigtsterrasse. Højden vil blive forøget fra de nuværende ca. 86 m til ca. 124 m. Også i den lave del af den nye bebyggelse arbejdes der med lysreflekterende facadestrukturer, der skaber et unikt sted. Skalamæssigt tilpasser bebyggelsen sig den eksisterende bebyggelse langs Weidekampsgade. Den urbane have er tænkt som et meget karakterfuldt indre byrum med et varieret og intenst lysspil skabt af markante ovenlys, der i forskellige vinkler indfanger sollyset. Der arbejdes desuden med samspillet i stueplan mellem bygning og uderum. I det sydvestlige hjørne afsluttes pladsdannelsen langs nordsiden af Weidekampsgade med en terrasseret plads, hvor der er planlagt etableret en café med udeservering. Herfra kan man bevæge sig gennem haverummet til Artillerivej. Stueetagen er tænkt transparent med enkelte butikker mod Artillerivej. På hjørnet af Artillerivej og Njalsgade integreres en benzintank i stueetagen i nybyggeriet. Langs Amager Boulevard videreføres og fortolkes temaet med vandbassinerne foran kontorbygningerne. Der arbejdes med et mere rumligt og skulpturelt vandanlæg med vandvægge eller vandsøjler. For at understrege bebyggelsens krystallinske fremtræden er det tanken at belyse de facetterede glasfelter om natten som en form for integreret kunst. Bæredygtighed er et vigtigt element i projektet, og Buro Happold, London er tilknyttet som konsulent. Den eksisterende bygning genbruges, hvilket reducerer brugen af nye byggematerialer, der i øvrigt bør være bæredygtige i videst muligt omfang. Facadens isoleringsmæssige egenskaber forbedres ved tilføjelse af den ekstra glasfacade, og udskiftning af de eksisterende ruder vil forbedre isoleringseffekten med 45 pct. Energiforbruget tænkes minimeret ved intelligent styring af varme, ventilation og belysning. Med den nye glasfacade kan der opsamles varme, især på den sydvendte del, som cirkuleres langs de øvrige facader og dermed bidrager til opvarmningen af bygningen. Derudover kan der integreres solceller, og arbejdes med opsamling og genbrug af regnvand samt vandbesparende installationer. Også reduktion af affaldsmængder og affaldssortering er på programmet. Den eksisterende bebyggelse har et etageareal på m², hvilket med grundarealet på m² svarer til en bebyggelsesprocent på 144. I dette etageareal er inkluderet den eksisterende benzintank på 800 m². Efter gennemførelse af projektet vil etagearealet udgøre m², svarende til en bebyggelsesprocent på 283. Heraf udgør kontordelen m², inklusive benzintanken i stueetagen. I henhold til skitseforslaget er der i dag 392 parkeringspladser, og der vil blive indrettet yderligere ca. 175 pladser, svarende til én plads pr. 200 m² nybyggeri. Der etableres parkeringskælder i 2 etager med 540 pladser, og dermed ca. 30 pladser på terræn svarende til ca. 5 pct. Det oplyses, at friarealet udgør ca m², svarende til godt 10 pct. af etagearealet. I skitseforslaget er vist ind- og udkørsel til hotellet fra Artillerivej til en forplads, der rummer af- og pålæsning, Modelfoto med lysrefleksioner.

5 Grundplan med indre og ydre byrum. Perspektiv mod plads i Weidekampsgade. Natperspektiv mod hovedindgang. Perspektiv palmehave og foyer. Perspektiv vandlandskab. 5

6 Længdesnit. Tværsnit. busparkering og nedkørselsrampe til parkeringskælderen. Til tankstationen er der vist indkørsel fra Artillerivej og udkørsel til Weidekampsgade. Herfra er der endvidere ind- og udkørsel til varegården på vestsiden af hotellet. Projektets nuværende stade er et skitseforslag. I den videre bearbejdning vil bebyggelsens udformning og bæredygtige tiltag blive optimeret. Således vil antallet af ovenlys, omfang af solceller og øvrige bæredygtige tiltag blive vurderet og tilpasset i den videre detaljering. Desuden vil der blive arbejdet med at forbedre den trafikale løsning, så antallet af direkte adgange til Artillerivej reduceres. Arkitektonisk og byplanmæssig vurdering Forvaltningen vurderer, at forslaget er af høj arkitektonisk værdi. En forøgelse af højhusdelen med 10 etager vil betyde, at højhuset vil få en mere velproportioneret form, ligesom den foreslåede skrå bearbejdning af de øverste dele af de nye glasfacader udgør en meget elegant og original afslutning. Det andet hovedelement er basen, der spiller videre på højhusets krystallinske fremtræden, og som med sine voluminer på en meget byarkitektonisk måde føjer sig ind i omgivelsernes karakteristika. Sam-

7 Modelfoto af projektet set mod øst. tidig betyder det en markant byarkitektonisk og funktionel opgradering af stedet, der i dag er domineret af terrænparkering, Projektet indeholder mange kvalitative arkitektoniske virkemidler, der dog gentages lidt for meget, hvorfor de bør reduceres i den videre bearbejdning. Udvidelsen med over m² og næsten en fordobling af bebyggelsesprocenten er betydelig. Set i forhold til det samlede etageareal i hele lokalplanområdet på over m² er forøgelsen dog kun på ca. 14 pct. Argumenter for tætheden er de arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter, som projektet vil tilføre området, tilskuddet til byens profil med et mere velproportioneret højhus med nye glasfacader, stationsnærheden i forhold til Islands Brygge metrostation samt opgradering af et velbeliggende hotel med flere værelser og bedre kongres- og konferencefaciliteter. Fra hotellet, herunder udsigtsterrasse, skybar og restaurant i 120 meters højde, vil der være en enestående udsigt over Christianshavns Vold, resten af København samt de tilstødende by- og naturområder. Højhuset vil blive meget synligt i byens profil, hvilket gør det ekstra vigtigt, at det får en høj arkitektonisk kvalitet. Til sammenligning har Turning Torso i Malmø en højde på ca.186 m, Domus Vista på Frederiksberg en højde på ca. 96 m, Ferring i Ørestad en højde på ca. 85 m og Københavns Rådhustårn en højde på ca. 106 m. Skyggevirkningen af det eksisterende højhus berører primært Christianshavns Vold. Forhøjelsen af bygningen vil have indflydelse i forhold til arealer, der ligger i større afstand og dermed være af relativt kortere varighed, uden at det selvfølgelig ændrer ved det faktum, at en højere bygning giver mere skygge. Der vil blive iværksat en undersøgelse af vindforholdene med henblik på at mindske eventuelle gener. Den viste trafikløsning med flere ind- og udkørsler fra Artillerivej er problematisk, da der forventes en forøgelse af trafikbelastningen på dette sted. Der forudsættes at ske en bearbejdning af projektet således, at en væsentlig del af trafikken ledes til og fra hotellet via Weidekampsgade, hvis tilslutning til Artillerivej signalreguleres samtidig med omlægningen, jf. afsnittet om trafik. Projekter i området Der foreligger en anmodning fra ejeren af komplekset Njalsgade om ændring af plangrundlaget med henblik på opførelse af et nybyggeri med butikker, kontorer og boliger mv. efter nedrivning af en mindre del af den eksisterende bebyggelse, der bl.a. rummer en dagligvarebutik. Nybyggeriet har et stort tag med skrå tagflader og er i op til 14 etager. Det afviger fra den gældende lokalplan nr &2 og forudsætter et tillæg nr. 4. Tegnestuen BIG er arkitekter på projektet. En startredegørelse forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i februar Der foreligger desuden en anmodning om ændring af plangrundlaget for området mellem Seruminstituttet og Njalsgade med henblik på realisering af et projekt kaldet Batteriet med boliger og serviceerhverv samt en moské i 9 pyramideformede bygninger i meters højde.

8 Eksisterende forhold set fra Stadsgraven. Fotomontage set fra Stadsgraven. Eksisterende forhold set fra Frederiksholms Kanal. Fotomontage set fra Frederiksholms Kanal. Eksisterende forhold set fra AmagerBoulevard. Fotomontage set fra AmagerBoulevard. Eksisterende forhold set fra Langebro. Fotomontage set fra Langebro.

9 Eksisterende forhold set fra Havneholmen. Fotomontage set fra Havneholmen. Eksisterende forhold set fra H.C. Andersens Boulevard. Fotomontage set fra H.C. Andersens Boulevard. Eksisterende forhold set fra Rådhusstræde. Fotomontage set fra Rådhusstræde. Eksisterende forhold set fra Prinsessegade. Fotomontage set fra Prinsessegade.

10 Tegnestuen BIG er arkitekter på projektet. Forslaget forventes fremlagt til politisk vurdering med en startredegørelse i februar 2009 med henblik på udarbejdelse af en lokalplan, der skal erstatte lokalplan nr. 279, samt et kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplan 2009 I forslaget til Kommuneplan 2009 er grunden fastlagt til serviceerhverv med en særlig bemærkning om, at den maksimale bebyggelsesprocent er 285, at den maksimale bygningshøjde er 125 m, og at parkeringsdækningen er 1 plads pr. 200 m² etageareal (S3*-område). Der er hermed taget højde for det aktuelle projekt. Fortætning er et generelt tema i kommuneplanforslaget, og skal bl.a. ses i lyset af Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for hovedstadsområdet. I henhold hertil skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Kerneområderne afgrænses med udgangspunkt i gangafstande til stationer på 600 m. Grunden ligger i en afstand af m fra Islands Brygge metrostation. Indhold i lokalplantillægget Planområdet udgør underområde IV i lokalplan nr Det er fastlagt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der indrettes kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. Indtil 10 pct. af etagearealet kan anvendes til boliger placeret i de øverste etager, bortset fra bebyggelse orienteret mod Amager Boulevard og Artillerivej. For boliger gælder en række bestemmelser bl.a. om, at det skal være helårsboliger, og at boliger i gennemsnit skal have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Disse anvendelsesbestemmelser forudsættes opretholdt og suppleret med bestemmelser, der muliggør en servicestation samt enkelte mindre butikker. Bebyggelsen forudsættes fastlagt som principiel bebyggelsesplan med et højhus i 36 etager plus taghave med en maksimal højde på 125 m. Den øvrige bebyggelse fastlægges overvejende i 5 etager plus taghave med en maksimal bygningshøjde på ca. 24 m, eksklusive ovenlysopbygninger. Den maksimale bebyggelsesprocent er 285. Der vil blive stillet krav til facadeudformningen, der sikrer at intentionerne om et smukt, krystallinsk og lysreflekterende vartegn opfyldes. Desuden skal samspillet med de nære omgivelser og skabelse af attraktive byrum sikres. Friarealet skal udgøre mindst 10 pct. af etagearealet, og der vil blive stillet krav til udformningen, der lever op til ambitionen om at skabe et højklasset område, der er indbydende at færdes i og langs med. Mod Amager Boulevard fortsættes vandmotivet fra bassinerne foran Forslag til kommuneplanrammer kontorhusene. Det landskabsarkitektoniske greb vil blive raffineret i det videre forløb og vil blive fulgt op med krav i lokalplanen. Parkeringsdækningen ved nybyggeri skal være og må ikke overstige én plads pr. 200 m² etageareal, og mindst 95 pct. af parkeringen skal etableres i kælder. Der vil blive arbejdet videre med trafikløsningen, jf. afsnittet om trafik. Et andet tema, der skal arbejdes videre med i forhold til lokalplanens bestemmelser, er bæredygtighed. Trafik Hotel Scandinavia er placeret mellem krydset Amager Boulevard / Artillerivej og krydset Weidekampsgade / Artillerivej. Den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik ud for planområdet er i dag henholdsvis ca køretøjer på Amager Boulevard og ca på Artillerivej. Det vurderes, at udvidelsen af hotellet vil medføre en forøgelse af trafikken i området på op til bilture i døgnet. Det er besluttet, at Ørestads Boulevard skal forlænges mod nord til Artillerivej med sammenskæring i et signalreguleret kryds ved Weidekampsgades udmunding. Der er netop givet bevilling til igangsætning af projekteringen, og det forventes, at arbejderne igangsættes i primo 2010 og er afsluttet medio I en samlet løsning af trafikken på Islands Brygge indgår trafiksanering af Artillerivej Nord, omlægning af Artillerivej Syd og fartdæmpning af Gaden Islands Brygge. Når omlægningerne er gennemført, forventes døgntrafikken på Artillerivej at stige til ca køretøjer i Der er i forbindelse med denne fremskrivning ikke taget hensyn til eventuelle effekter som følge af trængselsafgifter mv. Som følge af den øgede trafikbelastning på Artillerivej vil den i projektet viste trafikbetjening af hotellet via Artillerivej ikke kunne foregå på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Der skal derfor som nævnt arbejdes videre med et forslag hertil. 10

11 Skyggediagrammer 21. marts Skyggediagrammer 21. juni Den fremtidige skyggeforøgelse er vist med hvid ramme på alle skyggediagrammerne. 11

12 Hotel Scandinavia Benzintank Faste Batteri Islands Brygge Metrostation Statens Seruminstitut Projektforslag til Ørestads Boulevards forlængelse mod nord til Artillerivej. Sammenskæringen sker i et nyt signalreguleret kryds ved Weidekampsgade. Bæredygtighed Bæredygtighed er en meget vigtig del af projektet og et tema, som bygherren vil profilere det på. Projektet vil i henhold til beskrivelsen være en oplagt mulighed for at indføre BREEAM International i Danmark. BREEAM er et system til at miljøklassificere bygninger, svarende til LEED i USA. Målet er, at bygningen opnår en høj klassifikation inden for BREEAM således, at bygningens bæredygtighed kan markedsføres til offentligheden og brugere af hotellet. Bæredygtighedstemaerne er byggematerialer, genanvendelse af eksisterende bygning, reduktion af varmetab, tempererede zoner, optimering af indeklima, naturlig ventilation, alternativ energi (solvarme), genanvendelse af vand samt affaldsbehandling. På et mere overordnet niveau kan peges på udnyttelse af stationsnærhed og anden eksisterende infrastruktur i forhold til tætheden. Tidsplan Såfremt der ved drøftelsen i Teknik- og Miljøudvalget gives grønt lys for igangsætning af planprocessen, vil bygherren fortsætte projekteringen med henblik på afklaring af både arkitektoniske, byggetekniske, bæredygtighedsmæssige, vindklimamæssige og trafikale problemstillinger. Samtidig vil der blive gennemført en intern høring, herunder af Amager Vest Lokaludvalg. En indstilling om forslag til lokalplan forventes herefter forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i løbet af foråret. En endelig vedtagelse, der vil kunne ske i løbet af efteråret, er afhængig af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009 med de foreslåede bestemmelser for området. Det forventes, at projektet vil blive igangsat umiddelbart herefter. Miljøvurdering Der vil blive foretaget en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det forventes ikke, at planen vil udløse krav om en egentlig miljøvurdering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

NY TØJHUS. Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

NY TØJHUS. Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NY TØJHUS Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD LOKALPLAN NR. 327...3 TILLÆG NR. 1... 16 TILLÆG NR. 2... 21 BAGGRUND FOR TILLÆG NR. 3...29 Lokalplantillæggets

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Startredegørelse. "Beauvaisgrunden" Bilag 3

Startredegørelse. Beauvaisgrunden Bilag 3 Startredegørelse "Beauvaisgrunden" Bilag 3 Bilag 3 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, Ragnhildgade Vest, Beauvaisgrunden, Østre Gasværk, Torveporten

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Dagmarhus Startredegørelse

Dagmarhus Startredegørelse Bilag 1 Dagmarhus Startredegørelse Principper for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til "Dagmarhus". de lerupsgade N Hammerichsgade Staunings Plads Banegraven Jarmers Plads H.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Lokalplan nr. 112 for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Oktober 2001 INDLEDNING Baggrund Frederiksberg Kommune har i sommeren 2000 afholdt en indbudt arkitektkonkurrence

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere