hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr."

Transkript

1 hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 327 "Ny Tøjhus"

2 Luftfoto af området med set mod vest (JW Luftfoto okt. 2008) Baggrund Kim Utzon Arkitekter har for Wenaas-gruppen, der ejer hotel Scandinavia, fremsat ønske om udarbejdelse af et lokalplantillæg og kommuneplanændringer, der muliggør en væsentlig ombygning og udvidelse af hotellet. Ejendommen, der ligger ved Amager Boulevard, Artillerivej og Weidekampsgade, er omfattet af lokalplan nr &2 Ny Tøjhus. Heri udgør den underområde III, der er fastlagt til serviceerhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og med bestemmelser, der indebærer, at nybyggeri kræver supplerende lokalplan. Hotellet ønskes udvidet fra 540 til værelser, og der ønskes opført et nyt kongres- og konferencecenter samt en kontorbygning med benzintank i stueetagen. Der bygges 10 etager på det eksisterende 26 etager høje hotel, og med projektet øges bebyggelsesprocenten fra ca. 144 til ca Højhuset inddækkes med en ny glasfacade. Bygherrens motiv til udvidelsen er, at hotellet har været et af de dominerende og største hoteller i København. Siden det blev bygget har det været førende inden for international trafik og større konferencer. Bygherren er stærkt interesseret i, at videreudvikle hotellet til at blive et af Skandinaviens bedste kongres- og forretningshoteller med betydeligt flere værelser, bedre og større kongreskapacitet samt yderligere aktivitet indenfor restaurant og service. Bygherren har den nødvendige kapital, med den endelige beslutning om realiseringen vil naturligvis være afhængig af udsigt til det nødvendige afkast, hvilket bygherren har forventning om er tilfældet. Der er i rammerne i forslaget til Kommuneplan 2009 taget højde for byggeønskerne. Lokalplanområdet og kvarteret Hotel Scandinavia ligger i Ny Tøjhusområdet på Islands Brygge i den nordlige del af bydelen Amager Vest. Hotellet, der er tegnet af arkitekt Bent Severin, blev taget i brug i I 1990 blev der tilbygget et kasino tegnet af KHR Arkitekter. Det samlede etageareal er m², inklusive en benzintank på hjørnet af Artillerivej og Weide- kampsgade. Mellem hotellet og benzintanken og vest for hotellet er der knap 400 parkeringspladser på terræn. Den øvrige del af Ny Tøjhusområdet er udviklet i perioden fra 2001 til i dag. Der er opført ca m² erhverv i 4 bygninger mellem Amager Boulevard og Weidekampsgade samt én langs Artillerivej. Bygningerne rummer bl.a. HK, KL og et revisionsfirma. Foran bygningerne mod Amager Boulevard er der etableret vandbassiner. Desuden er der i det indre af området opført 6 boligbebyggelser med et samlet etageareal på ca m² bestående af ejerlejligheder samt andels- og udlejningsboliger. Parkering er helt overvejende etableret i parkeringskældre. Langs sydsiden er der anlagt en kanal og en strækning af den grønne cykelrute Amagerruten som karaktergivende elementer. Det gennemgående etageantal er 6-7, og bebyggelsesprocenten er ca. 175 for området under ét, inklusive eksisterende bebyggelse mod Njalsgade. Langs Njalsgade ligger der bevaringsværdige boligejendomme og bevaringsværdige erhvervsbygninger, der oprindeligt var pakhuse for FDB, og som i dag rummer kommunal administration samt serviceerhverv, herunder en række kreative erhverv. I nogle af bygningerne findes der butikker, som medvirker til at gøre Njalsgade til bydelens indkøbscenter. Mod nord ligger den stærkt befærdede Amager Boulevard og Stadsgraven, der er en del af det fredede fortidsminde Christianshavns Vold. Mod øst ligger Seruminstituttet og det ligeledes fredede fortidsminde Faste Batteri. Mod syd og vest er kvarteret domineret af Islands Brygges tætte boligkarreer. Stort set hele Ny Tøjhusområdet ligger indenfor en gangafstand på 600 m fra Islands Brygge metrostation. Der er også meget korte afstande til Havneparken, Skolen på Islands Brygge og Ørestad med Københavns Universitet, IT-Universitetet og DR Byen. Inden for 1,5 km fra området ligger bl.a. Rådhuspladsen og Fisketorvet Shopping Center. INDERHAVNEN HAVNE- BAD HANS TAUSENS KIRKE SNORRESGADE HAVNEPARKEN ISLANDS BRYGGE LANGEBRO THORSHAVNSGADE V NJALSGÅRDEN I KLAKSVIGSGADE NJALSGADE III AMAGER BOULEVARD WEIDEKAMPSGADE ARTILLERIVEJ SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE METROSTATION ISLANDS BRYGGE STADSGRAVEN HOTEL SCANDINAVIA NJALSGADE STATENS SERUMINSTITUT Opdelingen i underområder i lokalplan nr Det aktuelle lokalplantillægsområde er vist med skravering. II ØRESTADS BOULEVARD IV

3 Kommuneplanrammer Kommuneplan 2005 I Kommuneplan 2005 er Hotel Scandinavia fastlagt til serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent 150 og højst 6 etager, eksklusive tagetage (S2-område). Resten af Ny Tøjhusområdet, inklusive størstedelen af ejendommene langs Njalsgade, er fastlagt til boliger og serviceerhverv med særlig bemærkning om, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 175 for området under ét (C2*-område). Erhverv skal fortrinsvis placeres ud mod Amager Boulevard og boligandelen skal udgøre minimum 45 pct. Der kan i lokalplan fastlægges punktvise byggefelter nord for Weidekampsgade med mulighed for bebyggelse i op til 12 etager eller 40 m. Hjørnet ved Njalsgade og Thorshavnsgade er fastlagt til offentlige formål med maksimal bebyggelsesprocent 150 (O5-område) og de tilstødende karreer mod syd og vest til boliger ligeledes med maksimal bebyggelsesprocent 150 (B5-områder). Amager Boulevard er regional vej og Artillerivej, Njalsgade på strækningen øst herfor samt Ørestads Boulevard er fordelingsgader. Gaderne Islands Brygge, Klaksvigsgade og Thorshavnsgade er bydelsgader, og Weidekampsgade er lokalgade. gelsesprocenten ikke overstige 175. Område IV, der rummer hotel Scandinavia, fastlægges til serviceerhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 150. Der fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinie mod Amager Boulevard i en afstand af m fra vejlinien. Desuden fastlægges der en principiel byggezone med grænse i byggelinien mod Amager Boulevard og med mindre tilbagerykninger i forhold til vejlinierne mod Artillerivej og Weidekampsgade samt en afstand på ca. 25 m i forhold til det vestlige skel. For området gælder, at opførelse af ny bebyggelse forudsætter tilvejebringelse af supplerende lokalplan. Område V, der rummer kommunal administration og bibliotek, fastlægges til offentlige formål med maksimal bebyggelsesprocent 150. Havneparken er fastlagt til offentligt rekreativt, grønt område med mulighed for indpasning af bl.a. et kulturhus i lokalplan nr Seruminstituttet er fastlagt til offentlige formål i lokalplan nr. 95. Den maksimale bebyggelsesprocent er 110. Faste Batteri er fastlagt til offentligt rekreativt, grønt område i lokalplan nr. 279, der desuden indeholder bestemmelse om udlæg af areal til Ørestads Boulevards forlængelse til Artillerivej. Området øst herfor langs nordsiden af Njalsgade er omfattet af lokalplan nr. 201, der fastlægger området til offentlige formål, såsom kulturelle institutioner, kirke, moské, undervisningsinstitutioner og lignende. Den maksimale bebyggelsesprocent er 110. For Ørestad Nord gælder lokalplan nr. 301 med tillæg nr. 1, 2, 3 og 4. Den udgør det planmæssige grundlag for udbygningen af området med statslige undervisningsinstitutioner, boliger og serviceerhverv mv. samt infrastrukturen i form af vej- og stinet, pladser, kanaler og fælles grønne arealer. Der er en samlet rummelighed på m² etageareal. Området langs østsiden af Artillerivej er omfattet af lokalplan nr. 384, der fastlægger området til offentlige formål, herunder skole, institutioner, sportsanlæg, kollegieboliger, rekreativt grønt område og minikolonihaver Lokalplaner Ny Tøjhusområdet er omfattet af lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1 og 2, der udgør det planmæssige grundlag for omdannelse af tidligere militære arealer, tidligere banearealer samt ejendomme med boliger, erhverv og offentlig administration til et attraktivt integreret byområde i samspil med de tilgrænsende boligområder og som bindeled mellem Ørestad og City. Lokalplanområdet er opdelt i 5 underområder I - V. Område I -III fastlægges til boliger og serviceerhverv med erhverv langs de stærkt trafikerede gader og i tilknytning til de bevaringsværdige pakhuse ved Njalsgade. Boligerne placeres i den indre del af områderne. For de tre områder under ét må bebyg Eksisterende lokalplaner i området

4 Skitseforslaget Skitseforslaget er resultatet af flere workshops, hvor en række alternativer til ejerens ønske om udvidelse af hotellet er blevet vurderet i samarbejde med forvaltningen. Udvidelsen og renoveringen af hotellet omfatter bl.a. 515 nye værelser, en konferencesal, en indre, grøn og urban have, som er hotellets nye lobby, samt kontor- og butiksarealer. Intentionen med højhuset er ved påbygning af 10 etager og en ny facetteret glasfacade at forvandle det eksisterende betonhus til et krystallinsk og lysreflekterende vartegn i byen. De lodrette linier i facaden afsluttes som en glasblomst, der folder sig ud som et taglandskab med skybar, restaurant og udsigtsterrasse. Højden vil blive forøget fra de nuværende ca. 86 m til ca. 124 m. Også i den lave del af den nye bebyggelse arbejdes der med lysreflekterende facadestrukturer, der skaber et unikt sted. Skalamæssigt tilpasser bebyggelsen sig den eksisterende bebyggelse langs Weidekampsgade. Den urbane have er tænkt som et meget karakterfuldt indre byrum med et varieret og intenst lysspil skabt af markante ovenlys, der i forskellige vinkler indfanger sollyset. Der arbejdes desuden med samspillet i stueplan mellem bygning og uderum. I det sydvestlige hjørne afsluttes pladsdannelsen langs nordsiden af Weidekampsgade med en terrasseret plads, hvor der er planlagt etableret en café med udeservering. Herfra kan man bevæge sig gennem haverummet til Artillerivej. Stueetagen er tænkt transparent med enkelte butikker mod Artillerivej. På hjørnet af Artillerivej og Njalsgade integreres en benzintank i stueetagen i nybyggeriet. Langs Amager Boulevard videreføres og fortolkes temaet med vandbassinerne foran kontorbygningerne. Der arbejdes med et mere rumligt og skulpturelt vandanlæg med vandvægge eller vandsøjler. For at understrege bebyggelsens krystallinske fremtræden er det tanken at belyse de facetterede glasfelter om natten som en form for integreret kunst. Bæredygtighed er et vigtigt element i projektet, og Buro Happold, London er tilknyttet som konsulent. Den eksisterende bygning genbruges, hvilket reducerer brugen af nye byggematerialer, der i øvrigt bør være bæredygtige i videst muligt omfang. Facadens isoleringsmæssige egenskaber forbedres ved tilføjelse af den ekstra glasfacade, og udskiftning af de eksisterende ruder vil forbedre isoleringseffekten med 45 pct. Energiforbruget tænkes minimeret ved intelligent styring af varme, ventilation og belysning. Med den nye glasfacade kan der opsamles varme, især på den sydvendte del, som cirkuleres langs de øvrige facader og dermed bidrager til opvarmningen af bygningen. Derudover kan der integreres solceller, og arbejdes med opsamling og genbrug af regnvand samt vandbesparende installationer. Også reduktion af affaldsmængder og affaldssortering er på programmet. Den eksisterende bebyggelse har et etageareal på m², hvilket med grundarealet på m² svarer til en bebyggelsesprocent på 144. I dette etageareal er inkluderet den eksisterende benzintank på 800 m². Efter gennemførelse af projektet vil etagearealet udgøre m², svarende til en bebyggelsesprocent på 283. Heraf udgør kontordelen m², inklusive benzintanken i stueetagen. I henhold til skitseforslaget er der i dag 392 parkeringspladser, og der vil blive indrettet yderligere ca. 175 pladser, svarende til én plads pr. 200 m² nybyggeri. Der etableres parkeringskælder i 2 etager med 540 pladser, og dermed ca. 30 pladser på terræn svarende til ca. 5 pct. Det oplyses, at friarealet udgør ca m², svarende til godt 10 pct. af etagearealet. I skitseforslaget er vist ind- og udkørsel til hotellet fra Artillerivej til en forplads, der rummer af- og pålæsning, Modelfoto med lysrefleksioner.

5 Grundplan med indre og ydre byrum. Perspektiv mod plads i Weidekampsgade. Natperspektiv mod hovedindgang. Perspektiv palmehave og foyer. Perspektiv vandlandskab. 5

6 Længdesnit. Tværsnit. busparkering og nedkørselsrampe til parkeringskælderen. Til tankstationen er der vist indkørsel fra Artillerivej og udkørsel til Weidekampsgade. Herfra er der endvidere ind- og udkørsel til varegården på vestsiden af hotellet. Projektets nuværende stade er et skitseforslag. I den videre bearbejdning vil bebyggelsens udformning og bæredygtige tiltag blive optimeret. Således vil antallet af ovenlys, omfang af solceller og øvrige bæredygtige tiltag blive vurderet og tilpasset i den videre detaljering. Desuden vil der blive arbejdet med at forbedre den trafikale løsning, så antallet af direkte adgange til Artillerivej reduceres. Arkitektonisk og byplanmæssig vurdering Forvaltningen vurderer, at forslaget er af høj arkitektonisk værdi. En forøgelse af højhusdelen med 10 etager vil betyde, at højhuset vil få en mere velproportioneret form, ligesom den foreslåede skrå bearbejdning af de øverste dele af de nye glasfacader udgør en meget elegant og original afslutning. Det andet hovedelement er basen, der spiller videre på højhusets krystallinske fremtræden, og som med sine voluminer på en meget byarkitektonisk måde føjer sig ind i omgivelsernes karakteristika. Sam-

7 Modelfoto af projektet set mod øst. tidig betyder det en markant byarkitektonisk og funktionel opgradering af stedet, der i dag er domineret af terrænparkering, Projektet indeholder mange kvalitative arkitektoniske virkemidler, der dog gentages lidt for meget, hvorfor de bør reduceres i den videre bearbejdning. Udvidelsen med over m² og næsten en fordobling af bebyggelsesprocenten er betydelig. Set i forhold til det samlede etageareal i hele lokalplanområdet på over m² er forøgelsen dog kun på ca. 14 pct. Argumenter for tætheden er de arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter, som projektet vil tilføre området, tilskuddet til byens profil med et mere velproportioneret højhus med nye glasfacader, stationsnærheden i forhold til Islands Brygge metrostation samt opgradering af et velbeliggende hotel med flere værelser og bedre kongres- og konferencefaciliteter. Fra hotellet, herunder udsigtsterrasse, skybar og restaurant i 120 meters højde, vil der være en enestående udsigt over Christianshavns Vold, resten af København samt de tilstødende by- og naturområder. Højhuset vil blive meget synligt i byens profil, hvilket gør det ekstra vigtigt, at det får en høj arkitektonisk kvalitet. Til sammenligning har Turning Torso i Malmø en højde på ca.186 m, Domus Vista på Frederiksberg en højde på ca. 96 m, Ferring i Ørestad en højde på ca. 85 m og Københavns Rådhustårn en højde på ca. 106 m. Skyggevirkningen af det eksisterende højhus berører primært Christianshavns Vold. Forhøjelsen af bygningen vil have indflydelse i forhold til arealer, der ligger i større afstand og dermed være af relativt kortere varighed, uden at det selvfølgelig ændrer ved det faktum, at en højere bygning giver mere skygge. Der vil blive iværksat en undersøgelse af vindforholdene med henblik på at mindske eventuelle gener. Den viste trafikløsning med flere ind- og udkørsler fra Artillerivej er problematisk, da der forventes en forøgelse af trafikbelastningen på dette sted. Der forudsættes at ske en bearbejdning af projektet således, at en væsentlig del af trafikken ledes til og fra hotellet via Weidekampsgade, hvis tilslutning til Artillerivej signalreguleres samtidig med omlægningen, jf. afsnittet om trafik. Projekter i området Der foreligger en anmodning fra ejeren af komplekset Njalsgade om ændring af plangrundlaget med henblik på opførelse af et nybyggeri med butikker, kontorer og boliger mv. efter nedrivning af en mindre del af den eksisterende bebyggelse, der bl.a. rummer en dagligvarebutik. Nybyggeriet har et stort tag med skrå tagflader og er i op til 14 etager. Det afviger fra den gældende lokalplan nr &2 og forudsætter et tillæg nr. 4. Tegnestuen BIG er arkitekter på projektet. En startredegørelse forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i februar Der foreligger desuden en anmodning om ændring af plangrundlaget for området mellem Seruminstituttet og Njalsgade med henblik på realisering af et projekt kaldet Batteriet med boliger og serviceerhverv samt en moské i 9 pyramideformede bygninger i meters højde.

8 Eksisterende forhold set fra Stadsgraven. Fotomontage set fra Stadsgraven. Eksisterende forhold set fra Frederiksholms Kanal. Fotomontage set fra Frederiksholms Kanal. Eksisterende forhold set fra AmagerBoulevard. Fotomontage set fra AmagerBoulevard. Eksisterende forhold set fra Langebro. Fotomontage set fra Langebro.

9 Eksisterende forhold set fra Havneholmen. Fotomontage set fra Havneholmen. Eksisterende forhold set fra H.C. Andersens Boulevard. Fotomontage set fra H.C. Andersens Boulevard. Eksisterende forhold set fra Rådhusstræde. Fotomontage set fra Rådhusstræde. Eksisterende forhold set fra Prinsessegade. Fotomontage set fra Prinsessegade.

10 Tegnestuen BIG er arkitekter på projektet. Forslaget forventes fremlagt til politisk vurdering med en startredegørelse i februar 2009 med henblik på udarbejdelse af en lokalplan, der skal erstatte lokalplan nr. 279, samt et kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplan 2009 I forslaget til Kommuneplan 2009 er grunden fastlagt til serviceerhverv med en særlig bemærkning om, at den maksimale bebyggelsesprocent er 285, at den maksimale bygningshøjde er 125 m, og at parkeringsdækningen er 1 plads pr. 200 m² etageareal (S3*-område). Der er hermed taget højde for det aktuelle projekt. Fortætning er et generelt tema i kommuneplanforslaget, og skal bl.a. ses i lyset af Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for hovedstadsområdet. I henhold hertil skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Kerneområderne afgrænses med udgangspunkt i gangafstande til stationer på 600 m. Grunden ligger i en afstand af m fra Islands Brygge metrostation. Indhold i lokalplantillægget Planområdet udgør underområde IV i lokalplan nr Det er fastlagt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der indrettes kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. Indtil 10 pct. af etagearealet kan anvendes til boliger placeret i de øverste etager, bortset fra bebyggelse orienteret mod Amager Boulevard og Artillerivej. For boliger gælder en række bestemmelser bl.a. om, at det skal være helårsboliger, og at boliger i gennemsnit skal have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Disse anvendelsesbestemmelser forudsættes opretholdt og suppleret med bestemmelser, der muliggør en servicestation samt enkelte mindre butikker. Bebyggelsen forudsættes fastlagt som principiel bebyggelsesplan med et højhus i 36 etager plus taghave med en maksimal højde på 125 m. Den øvrige bebyggelse fastlægges overvejende i 5 etager plus taghave med en maksimal bygningshøjde på ca. 24 m, eksklusive ovenlysopbygninger. Den maksimale bebyggelsesprocent er 285. Der vil blive stillet krav til facadeudformningen, der sikrer at intentionerne om et smukt, krystallinsk og lysreflekterende vartegn opfyldes. Desuden skal samspillet med de nære omgivelser og skabelse af attraktive byrum sikres. Friarealet skal udgøre mindst 10 pct. af etagearealet, og der vil blive stillet krav til udformningen, der lever op til ambitionen om at skabe et højklasset område, der er indbydende at færdes i og langs med. Mod Amager Boulevard fortsættes vandmotivet fra bassinerne foran Forslag til kommuneplanrammer kontorhusene. Det landskabsarkitektoniske greb vil blive raffineret i det videre forløb og vil blive fulgt op med krav i lokalplanen. Parkeringsdækningen ved nybyggeri skal være og må ikke overstige én plads pr. 200 m² etageareal, og mindst 95 pct. af parkeringen skal etableres i kælder. Der vil blive arbejdet videre med trafikløsningen, jf. afsnittet om trafik. Et andet tema, der skal arbejdes videre med i forhold til lokalplanens bestemmelser, er bæredygtighed. Trafik Hotel Scandinavia er placeret mellem krydset Amager Boulevard / Artillerivej og krydset Weidekampsgade / Artillerivej. Den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik ud for planområdet er i dag henholdsvis ca køretøjer på Amager Boulevard og ca på Artillerivej. Det vurderes, at udvidelsen af hotellet vil medføre en forøgelse af trafikken i området på op til bilture i døgnet. Det er besluttet, at Ørestads Boulevard skal forlænges mod nord til Artillerivej med sammenskæring i et signalreguleret kryds ved Weidekampsgades udmunding. Der er netop givet bevilling til igangsætning af projekteringen, og det forventes, at arbejderne igangsættes i primo 2010 og er afsluttet medio I en samlet løsning af trafikken på Islands Brygge indgår trafiksanering af Artillerivej Nord, omlægning af Artillerivej Syd og fartdæmpning af Gaden Islands Brygge. Når omlægningerne er gennemført, forventes døgntrafikken på Artillerivej at stige til ca køretøjer i Der er i forbindelse med denne fremskrivning ikke taget hensyn til eventuelle effekter som følge af trængselsafgifter mv. Som følge af den øgede trafikbelastning på Artillerivej vil den i projektet viste trafikbetjening af hotellet via Artillerivej ikke kunne foregå på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Der skal derfor som nævnt arbejdes videre med et forslag hertil. 10

11 Skyggediagrammer 21. marts Skyggediagrammer 21. juni Den fremtidige skyggeforøgelse er vist med hvid ramme på alle skyggediagrammerne. 11

12 Hotel Scandinavia Benzintank Faste Batteri Islands Brygge Metrostation Statens Seruminstitut Projektforslag til Ørestads Boulevards forlængelse mod nord til Artillerivej. Sammenskæringen sker i et nyt signalreguleret kryds ved Weidekampsgade. Bæredygtighed Bæredygtighed er en meget vigtig del af projektet og et tema, som bygherren vil profilere det på. Projektet vil i henhold til beskrivelsen være en oplagt mulighed for at indføre BREEAM International i Danmark. BREEAM er et system til at miljøklassificere bygninger, svarende til LEED i USA. Målet er, at bygningen opnår en høj klassifikation inden for BREEAM således, at bygningens bæredygtighed kan markedsføres til offentligheden og brugere af hotellet. Bæredygtighedstemaerne er byggematerialer, genanvendelse af eksisterende bygning, reduktion af varmetab, tempererede zoner, optimering af indeklima, naturlig ventilation, alternativ energi (solvarme), genanvendelse af vand samt affaldsbehandling. På et mere overordnet niveau kan peges på udnyttelse af stationsnærhed og anden eksisterende infrastruktur i forhold til tætheden. Tidsplan Såfremt der ved drøftelsen i Teknik- og Miljøudvalget gives grønt lys for igangsætning af planprocessen, vil bygherren fortsætte projekteringen med henblik på afklaring af både arkitektoniske, byggetekniske, bæredygtighedsmæssige, vindklimamæssige og trafikale problemstillinger. Samtidig vil der blive gennemført en intern høring, herunder af Amager Vest Lokaludvalg. En indstilling om forslag til lokalplan forventes herefter forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i løbet af foråret. En endelig vedtagelse, der vil kunne ske i løbet af efteråret, er afhængig af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009 med de foreslåede bestemmelser for området. Det forventes, at projektet vil blive igangsat umiddelbart herefter. Miljøvurdering Der vil blive foretaget en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det forventes ikke, at planen vil udløse krav om en egentlig miljøvurdering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

"HJØRRINGGADE" Startredegørelse

HJØRRINGGADE Startredegørelse "HJØRRINGGADE" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg til lokalplan nr. 306 "Hjørringgade" KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Startredegørelse

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 2. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654 Iværksættelse

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger Baggrund Baggrunden for denne startredegørelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Vedtaget Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev 30. juni 2016

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse Borgervænget II Startredegørelse Bilag 1 Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 30

Forslag til Kommuneplantillæg 30 Forslag til Kommuneplantillæg 30 Sortekilde et bolig- og rekreativt kulturområde i Kerteminde 15. juni 2016 Kerteminde Kommune Tlf. 65 15 15 15 Hans Schacksvej 4 www.kerteminde.dk 5300 Kerteminde plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

NY TØJHUS. Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

NY TØJHUS. Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NY TØJHUS Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD LOKALPLAN NR. 327...3 TILLÆG NR. 1... 16 TILLÆG NR. 2... 21 BAGGRUND FOR TILLÆG NR. 3...29 Lokalplantillæggets

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

"strandpromenaden" Startredegørelse

strandpromenaden Startredegørelse "strandpromenaden" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Ydre Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

"strandpromenaden" Startredegørelse

strandpromenaden Startredegørelse "strandpromenaden" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Ydre Østerbro Visualisering af projektet set

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 303-1 Islands Brygge Syd.

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 303-1 Islands Brygge Syd. Bilag 1 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 303-1 Islands Brygge Syd. Notat fra borgermøde den 11. april 2005 i Københavns Kommune, kantinen, Njalsgade 13. I panelet sad: Peter Høiriis

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere