Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina."

Transkript

1 12 Universitetet at fortnaa nogen i Arkivvæsenet kyndig Mand til at paatage sig det omspurgte Arbejde, naar det Vederlag, der kunde bydes, gik under 200 Rd. aarlig. Ved Finantsloven for bevilgedes 200 Rd. og dette Beløb tør nu antages at ville blive det staaende Vederlag for Universitetsarkivarens Arbejde. Som tidligere bemærket, var Konsistorium gaaet ud fra, at det Værelse i Bibliotheksbygningen, der vender ud mod Pladsen mellem Universitetet og Frue Kirke skulde benyttes til Universitetsarkiv, saaledes som ogsaa den oprindelige Bestemmelse havde været, da Bibliotheket blev opført. Det havde tidligere været benyttet til Opbevaring af de Bibliotheket tilhørende Doubletter, som vare bestemte til Bortsalg, og det første Skridt maatte altsaa være at fjerne disse, det næste at montere Værelset og i det hele taget gjøre det skikket til at tjene efter sin Bestemmelse. Udgifterne herved beløb sig til 203 Rd., foruden 80 Rd. til Jernskodder for Vinduerne, og efter Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 13de Juni bevilgede Ministeriet under 30te s. M., at disse Beløb maatte afholdes af den paa Universitetets 10de Udgiftspost til forskjellige løbende og extraordinære Udgifter for Finantsaaret bevilgede Sum. Der havde tillige været opkastet Spørgsmaal om Nødvendigheden af at opvarme Lokalet, men paa Grund af den betydelige Udgift, som Indlæggelse af Varmerør og Opførelse af en Kakkelovn vilde medføre (c. 500 Rd.), mente man at burde udsætte denne Foranstaltning, indtil Erfaringen havde godtgjort dens Nødvendighed. I Konsistoriums Møde den 2den Juli 1873 udnævntes Bibliotheksassistent S. Birket Smith til Universitetsarkivar og begyndte samme Sommer sin Virksomhed med Ordningen af Arkivsagerne, efter at Konsistorium ved et Cirkulære havde opfordret samtlige Universitetsmyndigheder til at aflevere til Universitetsarkivet alle Arkivsager, der ikke vare fornødne til den daglige Forretningsgang. II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina. 1. Om Vedligeholdelsen af P r of es s or g a a r d e n i Kannikestræde. Ved den Option af Professorgaarden i Store Kannikestræde, der fandt Sted efter den tidligere Besidder, Etatsraad Dr. med. Buntzens, Afgang fra Universitetet, opstod det Spørgsmaal, om Bestemmelsen i den almindelige Lønningslov af 26de Marts kunde antages at have forandret de hidtil gjældende Regler om den Vedligeholdelsespligt, der paahviler Besidderen af den nævnte Fribolig. Konsistorium forelagde Ministeriet dette Spørgsmaal ved Skrivelse af 7de Juli 187 2, i hvilken det udtalte sig saaledes: For Professorgaarden i Kannikestræde have hidtil de gamle Regler i const. laud. af 7de Juni 1679 (Badens Univ. Journal V. 119) jfr. Fund. af 31te Marts og Fund. af 7de Maj 1788 VII. 9, hvilke paalægge Besidderen en meget udstrakt Vedligeholdelsespligt, været gjældende. Bestemmelserne i Ministeriets Skrivelse af 17de Oktober 1859 (Lindes Medd , S ) angik ikke denne Bolig. Lov af 26de Marts , som hjemler en meie indskrænket Vedligeholdelsespligt, lyder med Hensyn hertil saaledes: Hvor ej anderledes er bestemt ved de særlige Lønningslove, skal den Embeds- eller Bestillingsmand, hvem der herefter anvises Embedsbolig, selv afholde de med Boligens

2 Vedligeholdelsen af Professorgaarden i Kannikestræde. 13 indre, aarlige Vedligeholdelse forbundne Bekostninger. For de Embedsmænd, hvem der alt er tillagt Embedsbolig, har det sit Forblivende ved de hidtil gjældende Regler". Forsaavidt Loven af tager et Forbehold med Hensyn til de mulige afvigende Forskrifter i de særlige Lenningslove, bliver dette uden Betydning ved det foreliggende Spørgsmaal; thi den særlige Lenningslov for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 25de Marts 1871, som i 3 omtaler og stadfæster Professorernes Ret til efter Embedsalder at nyde Fribolig i de to Professorresidentser, samt Retten for de Professorer, med hvis Embede der særligt er forbundet Bestyrelsen af videnskabelige Samlinger eller Anstalter, til at benytte de Friboliger, der af denne Grund følge med Embederne, indeholder ingen Regler om Vedligeholdelsespligten, tager intet Forbehold om vedvarende Gyldighed af ældre Forskrifter herom. Der vil saaledes alene være at tage Hensyn til Lov af 26de Marts At denne Lovbestemmelse skulde kunne finde Anvendelse paa Professorgaarden i Kannikestræde, kunde man ville bestride af den Grund, at den kun taler om de Tilfælde, hvor der anvises en Embedsmand Embedsbolig; men Embedsboliger kaldes efter den i Universitetslovgivningen almindelige Sprogbrug kun de Friboliger, som ere knyttede til et bestemt Embedsfag eller en særlig Stilling, som ^ ederlag for en dermed forbundet Bestyrelse af eller Tilsyn med videnskabelige Samlinger eller Anstalter, og Embedsboliger i denne Forstand modsættes de Friboliger, som ere eller kunne være et Emolument til Professorstillingen i Almindelighed de egentlige Professorboliger (Residentser) eller Optionsboliger, eller Friboliger" i strengere Forstand, af hvilke der som bekjendt endnu ere to tilbage. Da Gaarden i Kannikestræde er den ene af de sidstnævnte Friboliger, og altsaa ingen Embedsbolig efter Universitetslovgivningens Sprogbrug, skulde den ikke komme ind under Omraadet af Loven af Det er imidlertid klart, at Universitetslovgivningens historisk begrundede Sprogbrug, fremkaldt ved Nødvendigheden af at sondre mellem de to Arter af Friboliger, som i mange Retninger ere undergivne forskjellige Retsregler, i og for sig ikke kan være afgjørende ved Forstaaelsen af et saadant almindeligt Lovbud som Loven af At den almindelige Sprogbrug fuldstændigt hjemler Anvendelsen af Udtrykket Embedsbolig paa saadanne Boliger, der ere tillagte et Embede som almindeligt Emolument, er ubestrideligt. At Loven af 1870 skulde have et snevrere Begreb for -Øje, er efter denne Bestemmelses Øjemed i og for sig ganske usandsynligt, da der lige saa vel maåtte være Trang til en almindelig Regel for de vistnok lige saa hyppigt forekommende Friboliger af den sidstnævnte Art, som for Embedsboliger i snevrere Forstand. At der i Loven af 1870 ikke er tænkt paa den fremhævede Sondring, eller gjort Anvendelse af nogen særegen Sprogbrug, bliver vistnok ganske indlysende, naar man ser hen til den Række af særlige Lenningslove, der slutte sig til den almiudelige Lov af Loven for Kirke- og Undervisningsministeriet af 25de Marts betegner begge Arter af Professorboliger som Friboliger" og omvendt findes idelig, f. Ex. i Justitsministeriets Lønningslov af 25de Marts og 11 og i Lov for Indenrigsministeriet af 1ste April Embedsbolig" anvendt om Boliger, som ikke af nogen særegen Grund følge med Embedet, men ere tillagte dette som almindeligt Emolument (Distriktslægers, Amtmænds Embedsboliger o, s. fr,),

3 14 Universitetet Et andet Spørgsmaal er det, om det følger deraf, at Loven af faar Anvendelse paa Professorgaarden i Kannikestræde, at de tidligere Regler om Vedligeholdelsespligten med Hensyn til denne ikke længere kunne finde Anvendelse. Besvarelsen af dette Spørgsmaal beror paa, hvad der maa antages at være Lovbestemmelsens Indhold. Da denne kun omtaler den Vedligeholdelse, som paahviler Beneficiarius, men ikke udtrykkeligt udtaler, at al anden Vedligeholdelse er ham uvedkommende, kunde man opfatte Indholdet saaledes, at der kun bestemmes, hvilken Vedligeholdelse der i det mindste i alle Tilfælde skal Beneficiarius, en Bestemmelse, hvor Beneficiaren paahvile enhver som altsaa særligt var møntet paa de Tilfælde, tidligere var fri for enhver Vedligeholdelse, eller kun skulde sørge for den i et ringere Omfang; derimod vilde Bestemmelsen ikke udelukke, at der kunde paahvile en mere udstrakt Pligt, for saa vidt der derfor kunde paavises en særlig Hjemmel. Det kan dog vistnok aldeles ikke antages, at denne Opfattelse skulde være rigtig. Udelukke Udtrykkene den end ikke ligefrem, er der dog paa den anden Side intet i disse, som antyder, at noget saadant skulde være Meningen; men en saadan Antydning maatte man, naar der kun skulde fastsættes et Minimum af en Vedligeholdelsespligt, i en naturlig Tale vente, og det vilde have været let at give den. Som Bestemmelsen er formuleret, kan det næppe nægtes, at den kun er et naturligt Udtryk for en Villie at give udtømmende Bestemmelser om Vedligeholdelsespligten, saa at Supplementet til det udtrykkeligt udtalte er, at al Vedligeholdelse, som ikke kan henføres under den indre, aarlige", er Embedsmanden uvedkommende. Det samme er den naturlige Forudsætning for den Bestemmelse i Paragrafen, som hævder de hidtil gjældende Regler for de Embedsmænd, hvem Embedsbolig alt er tillagt. Hvad Udtrykkene naturligt føre til, maa vel ogsaa erkjendes for et langt sandsynligere øjemed for Lovgiveren, ovenfor omtalte, hvorved der stadig endnu end det indenfor visse Grænser skulde være Anvendelse for en Mængde særlige og uensartede Regler, og derved Døren være holdt aaben for de Tvivl og Vanskeligheder, der kunne have Udspring i disse. Hvad der gjælder om Vedligeholdelsespligten, gjælder ogsaa om Pligten til at udrede Skatter og Afgifter. Besidderen af Boligen i Kannikestræde maatte tidligere udrede alle Skatter og Afgifter af Gaarden; kun Assurancepræmien paahvilede Universitetet. Loven af 1870 paalægger Beneficiarius kun de Skatter og Afgifter, som efter Lovgivningen paahvile Brugeren af en Bygning"." Tilslutning tilføjede Konsistorium, at det, dersom Loven af 26de Marts fandtes anvendelig, vilde blive nødvendigt, at dette for Fremtiden havdes for øje ved Overslaget over Bygningsudgifter paa Universitetets Budget, ved hvilket mulige Udgifter til Professorgaarden i Kannikestræde hidtil ikke havde væiet paaregnede. I Skrivelse af 16de August meddelte Ministeriet derefter Konsistorium, at det med samme var enigt i, at Bestemmelsen i den almindelige Lenningslov af 26de Marts , jevnført med næstsidste Stykke i 3 af Univeisitetets Lønningslov af 25de Marts 1871, maatte antages at have forandret de hidtil gjældende Regler om den Vedligeholdelsespligt, som paahviler Besidderen ai Professorboligen i Store Kannikestræde, saaledes at denne altsaa for Fremtiden indskrænkes til Afholdelsen af de med Boligens indre, aarlige Vedligeholdelse for-

4 Dækning af en Underbalance i Professorernes Enkekassé. l5 bundne Bekostninger samt Udredelsen af de Skatter og Afgifter, som efter Lovgivningen paahvile Brugeren af en Bygning. Med Hensyn til Slutningsbemærkningen i Konsistoriums Skrivelse tilføjes endnu, at Bygningsinspektøren indstillede til Ministeriet, at dette vilde søge Vedligeholdelseskontoen forhøjet med 200 Rd. til Vedligeholdelsen af den nævnte Professorgaard. Ministeriet ansaa det imidlertid for nødvendigt, at den fremtidige Vedligeholdelse af den nævnte Bygning afholdtes af Vedligeholdelseskontoen, uden at denne søgtes forhøjet i det nævnte øjemed. 2. Om Dækning af en Underbalance i Professorernes Enkekasse. Allerede i Sommeren 1872 blev det ved Konferentsraad Ussings Død sandsynligt, at Professorernes Enkekasse vilde faa Underbalance, og denne Sandsynlighed blev til Vished ved Professor ørsteds Død i September. Kapital af 40,000 Rd., som Enkekassen Da imidlertid den havde udsat til 5 pct. Rente, allerede da blev opsagt til forestaaende Juni Termin, og det var uvist, om man nu kunde opnaa en ligesaa høj Rentefod, var Eforus for Enkekassen ikke i Stand til at fremkomme med noget Forslag om Dækning af Underbalancen for de nærmest foregaaende Aar, og det var derfor først, efterat det var lykkedes at faa den opsagte Kapital anbragt til samme Rentefod, at et Forslag dertil kunde fremkomme. I Skrivelse til Konsistorium af 29de Maj 1873 udtalte han sig nærmere om Kassens Status og opgjorde denne, i det han tog Hensyn til en forventet Afgang, saaledes: Renter af Enkekassens Kapital Indtægt. 2,658 Rd. 24 Sk. Kontingent af 41 gifte Interessenter 1,025 af 11 ugifte 137 4g Fuld Pension til 21 Enker Udgift. 3,820 Rd. 72 Sk. 3,675 Rd. Sk. Halv til 3 Enker Underbalance fra u. 4,008 Rd. 63 Sk. Dei vilde altsaa blive for Aaret 1873 en Underbalance af omtrent 200 Rd. at dække, og for de nærmeste Aar en Underbalance af omtrent 120 Rd. Til at dække Underbalancen for 1872 havdes imidlertid en Beholdning at 45 Rd. 75 Sk. tillige med en Anpart i den almindelige Legatmasse af 50 Rd., og vilde man efter Kvæstors Forslag bruge disse Summer til at dække med, vilde Underbalancen for Aaret 1873 blive reduceret til omtrent 100 Rd.; men i ethvert Tilfælde maatte der altsaa træffes særegne Forholdsregler. At dække Underbalancen ved at forbruge af Enkekassens Kapital, kunde han eftei de daværende Priser paa de 4 pct.s kongelige Obligationer ikke anse for tilraadeligt, og der stod altsaa kun en Nedsættelse af Enkepensionen eller en Foiøgelse af Kontingentet tilbage. Med Hensyn til Nedsættelse af Enkepensionen bemærkede han at Enkernes Antal omtrent kun var det halve af Interessenternes, og desuden vilde en Nedsættelse af Enkepensionen muligvis nedsætte Enkekassens Ansealse hos Livrente- og Forsørgelses-Anstalten, hvorved dennes Fordringer til

5 18 Universitetet denne satte Betingelser, idet hun, forend Pensionsloven af 5te Januar 1851 udkom, var i Ægteskab med en Professor consistorialis, og er blevet Enke efter denne samme consistorialis, med hvem hun da var i Ægteskab, samt hensidder i Enkestand efter ham. Det eneste Datum, som skulde kunne vække nogen Tvivl om, hvad der var den kongelige Resolutions Mening i dette Punkt, er en Ytring af inspectores qvæsturæ i den af dem under 23de Juli 1851 afgivne Erklæring (Lindes Medd S ), som i det væsentlige er lagt til Grund for Ministeriets Indstilling til Kongen, idet de i Slutningen af den ytre: Efter alt dette maa vi anse det for rigtigst og billigst, at de, der allerede have erhvervet en Ret til den omhandlede særegne Præstation af Universitetet, beholde samme, men at den i øvrigt for Eftertiden bortfalder; og som saadanne berettigede maa vi ikke blot anse de Enker, der allerede virkelig nyde samme, men ogsaa Enkerne efter dem, der hidtil i Følge kongelig Udnævnelse ere blevne Medlemmer af Konsistorium, forudsat, at de ved deres dødelige Afgang endnu ere i denne Stilling." Men denne sidstnævnte Ytring, ved hvilken inspectores quæsturæ sandsynligvis snarere have tænkt paa Overgang i anden Embedsstilling, end paa det dengang yderst sjældne Tilfælde, at en consistorialis afskedigedes formedelst Alderdom og Svaghed, er ikke blevet optaget i den kongelige Resolution, Følge Afgjørelse. og der kan som en heraf ikke tillægges den nogen umiddelbar Indflydelse paa Spørgsmaalets Grundtanken i Inspektorernes Erklæring, som ogsaa er gaaet over i den kongelige Resolution af 20de September 1851, er aabenbart den, at de daværende consistorialium daværende Hustruer skulde beholde den Retsstilling, som de havde, og at den ofte omtalte særlige Pensions Bortfalden ikke skulde komme dem til Skade. Inspektorernes anførte Ytring kunde derfor kun da tillægges nogen Betydning, saafremt den kunde anses som et Vidnesbyrd om, at Adgangen til denne særlige Pension efter de ældre for den gjældende Regler var bundet til den Forudsætning, at vedkommende Professor døde som consistorialis. Men ligesom der i den Udvikling af de historiske Forhold, som er givet i Erklæringen af 23de Juli 1851, ikke findes nogen Oplysning om, hvad der i saa Henseende tidligere er fulgt som Regel, eller overhovedet noget Vidnesbyrd om, at dette Punkt har været Gjenstand for Inspektorernes Undersøgelse og Overvejelse, saaledes har det heller ikke været os muligt gjennem Kvæsturen eller i Konsistoriums Arkiv at opspore nogen ældre Afgjørelse af Spørgsmaalet, som kunde siges at indeholde et Bevis for, hvorledes den ældre Praxis i dette Punkt har været. Da det saaledes ikke lader sig oplyse, at Adgangen til den i kongelig Resolution af 20de September 1851 omhandlede Pension i Følge de særlige, i positive Forskrifter eller gammel Sædvane grundede, Kegler om dette Poihold \iti bundet til den Forudsætning, at vedkommende Professor døde som consistoiialis, maa vi holde for, at Fru Werlauff i Følge de almindelige Regler om Enkers Pensionering er berettiget til at nyde bemeldte Pension, uden at det i denne Henseende kan komme i Betragtning, at hendes Mand et Par Aar tørend sin Død vai blevet afskediget med Pension fra sin Embedsstilling som Professor ved Univeisitetet og Medlem af Konsistorium." Konsistorium tiltraadte ganske denne Erklæring i Skrivelse af 6te Juli 1872, ved hvilken Spørgsmaalet forelagdes Ministeriet til Afgjørelse. Under I Ode August 1872 meddelte Ministeriet Konsistorium, at det ansaa Konferentsraadinde Werlauff for berettiget til at oppebære den nævnte Pension.

6 Examina til Erhvervelse af akademisk Borgerret Forhandlinger og Afgjørelser, vedkommende Censorerne ved Universitetets Examina. I Skrivelse til det theologiske Fakultet af 3die Februar 1372 forespurgte Ministeriet om Grunden til, at de skriftlige Afhandlinger ikke om Vinteren sendtes til de udenbys Censorer, noget, som bevirkede et forlænget Ophold for dem her i Byen, og dermed forøgede Udgiften til Diæter. Fakultetet meddelte som Svar herpaa, at da Postforsendelserne af de skriftlige Examensopgaver, der altid vare forbundne med den Risiko, at disse kunde forsinkes eller endog rent forkomme, ved Vintertid kunde være dobbelt farlige paa Grund af Postforbindelsernes Standsning ved Snefog og andre Ulemper, havde Fakultetet ikke turdet paatage sig Ansvaret herfor, og havde derfor fundet det ønskeligt, at de udenbys Censorer maatte kunne opholde sig 4 å 5 Dage her i Byen for at censurere de skriftlige Arbejder. Skulde Ministeriet imidlertid finde dette ufornødent, maatte Fakultetet ønske for de mulige Følgers Skuld at modtage et udtrykkeligt Paalæg i saa Henseende fra Ministeriet. Dette blev imidlertid ikke givet. I Anledning af, at det til Rejseudgifter og Diæter for faste Censorer for disponible Beløb 200 Rd. var blevet overskredet med 97 Rd., tilkjendegav Ministeriet under 23de August 1872 Sognepræsterne Lind og Rørdam, at det fremtidig ej saa sig i Stand til at vederlægge deres Rejseudgifter og Diæter med et større Beløb, end indtil, 100 Rd. for hver, og opfordrede dem derfor til i deres egen Interesse at bidrage deres til, at deres Ophold her i Byen ikke udstrakte sig ud over den højst nødvendige Tid. Ved at meddele Fakultetet dette, anmodede Ministeriet Fakultetet om, at dette ogsaa for sit Vedkommende vilde bidrage hertil saa meget som muligt. Foranlediget ved en Anmodning fra Censorerne ved de juridiske Examina om, nogle Dage forinden det samlede Møde til de skriftlige Opgavers Vedtagelse, at erholde Meddelelse om, hvilke Opgaver Fakultetets Medlemmer vilde bringe i Forslag, besluttede Fakultetet, mundtlig ved Dekanus I eller 2 Dage før det nævnte Møde at gjøre Censorerne bekjendt dermed. III. Forelæsninger, Øvelser og Exauiiua. 1. Examina til Erhvervelse af akademisk Borgerret med dertil hørende Tillægsexamina. a. Om Tillægsexamen i Henhold til Lov af 2den April Til Ministeriet var fra polyteknisk Examinand C. Christiansen indkommet et Andragende om, at Fordringerne ved den under 2den April 1869 anordnede*prøve for Erhvervelse af akademisk Borgerret for hans Vedkommende maatte indskrænkes til det Pensum, der i Følge Undervisningsloven af 1ste April 1871 fordres af dem, der have gjennemgaaet det matheinatisk-naturvidenskabelige Kursus. I en fra Kommissionen for Afholdelse af Adgangsexamen ved Universitetet under 29de Oktober 1871 afgivet Erklæring fraraadede denne at bevilge Andragendet, idet den bemærkede, at den kun kunde anse det for i og for sig uheldigt ved Afholdelsen af Prøverne at tage Hensyn til en Skolelovs Examensbestemmelser, der først flere Aar efter vilde træde i Kraft, hvortil kom, at der endnu ikke var givet nogen Anordning om, hvorledes en Tillægsexamen, svarende til den nu gjældende,. 3*

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Kritiseret, at undervisningsministeriet ikke besvarede en skriftlig anmodning om en nærmere forklaring på en ordning vedrørende livsforsikringer, tegnet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010.

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. 1ste Kapitel. Om Afslutning af Aftaler. 2det Kapitel. Om Fuldmagt.

Læs mere

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for Oversigt over Universitetets Okonomi. 383 Ved Ministeriets Skrivelse af 19. Juli 1

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke.

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. (Journ. Nr. 331/1916.) Under 4. November 1016 tilskrev Kirkeministeriet Konsistorium saaledes:»i Henhold til Lov om Kirkers Bestyrelse m. m.

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have.

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have. 144 Universitetet 1889 1890. 31 II t d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme:»Det kirkelige Embede.

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 II. III. IV. V. 1. Naar et Antal af mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt.

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. 338 Den polytekniske Læreanstalt 1873 1875. II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Forandringer i Læreanstaltens Reglement

Læs mere

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. Akademiske Højtideligheder. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet indeholdt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere