2400 København NV Valdemarsgade Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2400 København NV Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg"

Transkript

1 Til Til Natur- og Miljøklagenævnet Vordingborg Kommune Rentemestervej 8, Plansekretariatet 2400 København NV Valdemarsgade Vordingborg Vedr. Ny Lokalplan L Hotel og kursted på præstegården i Stavreby. Planen vedtaget af Vordingborg Kommune (herefter benævnt VK) den 14. marts Ny-Lokalplanen omfatter alene ejendommen Stavreby Strandvej 4, (herefter benævnt SS4), 4720 Præstø, som tidligere lå indenfor rammerne for Lokalplan L Ny-Lokalplanen strider imod den eksisterende kommuneplan (herefter benævnt K09-21), hvorfor VK har lavet en Lex Stavreby, idet man søger godkendelse af et tillæg til K09-21, kaldet tillæg nr. 16, som bryder med egne principper for placering af hoteller. Tillæg nr. 16 til K09-21 er i strid med planlovens formål og den etablerede praksis. Ved at lave en Lex Stavreby, måske senere en Lex Rone Klint Resort, (i det oprindelige forslag til Tillæg nr. 16, er også Rone Klint Resort nævnt) og måske senere andre Lex?? enkeltstående projekter, søger VK at omgå PL's formål om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land samt formålet med, at byvækst skal ske i relation til eksisterende byområder Eksisterende Retningslinje fastslår endvidere, at indretning skal foretages i særligt velegnede eksisterende beboelsesbygninger.. Den længe, som allerede for mere end 3 år siden er indrettet (og ulovligt i den mellemliggende tid benyttet erhvervsmæssigt) til formålet er ikke en eksisterende beboelsesbygning, men en NYBYGNING uden beboelsesindretning. Det er ejheller en overflødiggjort driftsbygning. Tillæg nr. 16 til K09-21, skal alene tjene det formål at forsøge at omgå de i denne sag allerede 2 trufne afgørelser fra henholdsvis Naturklagenævnet (herefter NKN) og Natur- og Miljøklagenævnet (herefter kaldet NMK). Ændring af en kommuneplan er ulovmedholdelig, når ændringen alene søges gennemført for at undgå en retssag og/eller fremme enkeltpersoners indtjeningsmuligheder. Som er kuriosum skal her også påpeges, at VK netop har fremlagt en ny kommuneplan, (K13-25), hvor Lex Stavreby naturligvis ikke er medtaget. Det er derfor en betænkelig forvaltningspraksis, VK hermed benytter sig af.

2 Jeg tillader mig herved at klage over både Ny-lokalplanen og tillæg nr. 16 til K09-21, idet jeg opfatter det som en sag. Skulle Klagenævnet mene, at der er tale om 2 sager, bedes 2 gebyrer opkrævet. Udover ovennævnte anførte ønskes også de nedenfor nævnte indsigelses medtaget at Ny-Lokalplanen, som er en bonuslokalplan (herefter benævnt NBL), efter klagerens opfattelse er i strid med: 1) Flere bestemmelser i Bekendtgørelse af lov om planlægning med ændringer, Planloven (herefter benævnt PL) 2) Flere bestemmelser, mål og retningslinier i VK's kommuneplan, Plan (herefter benævnt K09-21). 3) a) En redelig fremlæggelse af baggrunden for nødvendigheden af BL, b) En redelig fremlæggelse af K09-21's afsnit om Landsbyer, kap. 7.1 og 7.2 (om mål og retningslinier) og c) En redelig fremlæggelse og fortolkning af K09-21's afsnit om Hoteller, kap. 9.6 (om definition og sondring mellem by-og fritidshoteller og deres respektive placeringsmuligheder). 4) Intentionerne for udarbejdelse af bonuslokalplaner, idet det ikke har været forudsætningen i PL at nedbryde eksisterende lokalplaner, men udelukkende at udfylde rammerne for disse. Såfremt man kan omgå PL's 19,stk. 1 og 20 blot ved at lave en bonuslokalplan, kan man som borger aldrig vide sig sikker på, hvad en kommune finder på. Kan man ved at lave en Lex Stavreby omgå egne overordnede bestemmelser, (K09-21) og Planlovens bestemmelser om placering af hoteller, så må man betvivle VK s vilje til at tilgodese en hæderlig ligeværdig behandling af kommunens borgere. 5) Det ny-bonuslokalplanforslag, som har været til høring, er på et helt centralt punkt ændret, med en kraftigt udvidet anvendelsesmulighed til følge, i forhold til det bonuslokalplanforslag, der har været til høring. (Nybygning af pavilloner, kæmpe parkeringsareal). Begge tiltag er i direkte i strid med 1, formålet om at bevare det eksisterende kulturmiljø. 6) Naturklagenævnets tidligere afgørelse i landzonesag for samme ejendom. (At ovennævnte ændrede anvendelsesmulighed [brug af ejendommen til selskabsformål] netop utvetydigt viser, at VK med ny-bonuslokalplanen blot har ønsket at omgå NKN's afgørelse af 1. juli 2010 (NKN ) og NMK's afgørelse af 14. maj 2012 ( NMK )

3 De enkelte klagepunkter uddybes således: 1) BL's relation til PL: a) Kap. 1, 1: Sker ikke i respekt for menneskers livsvilkår. b) Kap. 2, 3 stk. 3, jf. 11g, stk. 1 c) Kap (må ikke stride mod kommuneplan). Enkeltstående tilladelser (og vel i endnu højere grad en ny lokalplan) bør virke for gennemførelse af kommuneplanen, jf. 9 og 12. VK har modvirket egne bestemmelser i Kommuneplan og søger nu overensstemmelse med anden lovgivning ved at lave en Lex Stavreby. d) 16 stk. 1 (redegørelsens indhold er ukorrekt) e) 16 stk. 7 (der er indpasset støjdæmpende foranstaltninger [påbud om indvendige dørpumper og ikke åbentstående vinduer efter kl. 2200], men der følger stadig ingen redegørelse). Den aktivitet, som den nye lokalplan tillader er uforenelig med miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. f) 35 stk. 2 jf. 11g stk. 1 og 13 stk. 2, idet fornødne ændringer i K09-21 ikke (på behandlingstidspunktet) har fundet sted. 2) BL's relation til K09-21: a) Landsbyerne:K09-21 Kap 7.1 (Mål) pkt. 2 [I landsbyerne og det åbne land skal eksisterende kulturmiljøer bevares og sikres som et væsentligt potentiale for udviklingen.] og (Retningslinier) pkt. 2 [ingen hensyn taget], pkt. 3 [omgåelse], pkt. 4 [ Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri eller ændret anvendelse af bygninger eller arealer i lanszone, hvis det ansøgte vurderes at være i strid med kommuneplanens retningslinier] jf 7.2 og 9.6 i K09-21) Klager anfører, at dette ikke bare gælder for en landzonetilladelse men også for en ny lokalplan. b) Hoteller: K09-21 Kap Der sondres mellem Byhoteller og Feriehoteller. Byhoteller med højt serviceniveau kan ikke placeres i landsbyer. Feriehoteller er defineret som virksomheder, helt eller delvist bestående af lejligheder og fortrinsvis udlejning på ugebasis. Feriehoteller kan kun placeres i STØRRE landsbyer og kun indrettes i eksisterende bygninger med op til 10 lejligheder eller værelser. Flere sengepladser eller værelser end til brug for almindelig Bed&Breakfast aktivitet, samt anlæggelse af uskønne p-plads arealer strider ligeledes mod natur- og kulturhistoriske interesser. Stavreby og Stavreby Havn er udpeget til kulturmiljø i K ) a) VK's fremlæggelse af baggrunden for BL: VK anfører følgende i sin sagsfremstilling: Citat: En nedlagt driftlænge på den

4 tidligere præstegård på adressen Stavreby Strandvej 4, Stavreby, 4720 Præstø nedbrændte i Da ejerne af ejendommen genopførte længen, ønskede de at etablere et mindre hotel med tilhørende selskabslokaler og mødefaciliteter. Ejerne søgte landzonetilladelse til ændret anvendelse. VK meddelte landzonetilladelse. Denne blev påklaget til Naturklagenævnet og hjemvist til fornyet sagsbehandling, da den var i modstrid med eksisterende lokalplan 64 for landsbyen Stavreby. Ejerne havde i deres ansøgning om landzonetilladelse nævnt, at brugerne af hotellet potentielt kunne komme fra Nordtyskland ved etablering af Femern Belt forbindelsen og fra hovedstadsregionen. I Lokalplan nr om områdets anvendelse står følgende: området fastlægges til boligformål. Byrådet kan dog tillade sådanne erhverv, fortrinsvist til betjening af det lokale samfund, som efter byrådets skøn kan indpasses i området under forudsætning af, at erhvervet ikke medfører ulempe for de omkringboende Det er heri uoverensstemmelsen ligger, lokalplanen taler om betjenning af det lokale samfund og ejer taler om at betjene hovedstadsregionen og Nordtyskland. Citat slut. Det er ukorrekt, at der var tale om en nedlagt driftlænge Det er ukorrekt, at man oprindeligt ønskede at etablere et mindre hotel. Ordet hotel er ingen steder nævnt i forbindelse med den oprindelige landzonetilladelsen. 4) Om NBL's baggrund og formål: På ejendommen, der ligger helt ned til Bøgestrømmen, ønskes etableret et hotel. Dertil indrettes (min fremhævelse) kursus- mødelokaler og spisesal i en tidligere driftsbygning (min fremhævelse) der er genopført efter brand. Der er plads til maks. 80 gæster samt køkken-, køle- og toiletfaciliteter. Der indrettes ikke, der ER indrettet og det er ikke en tidligere driftsbygning, der er genopført efter brand. Det var en bygning med 1 bolig + traktorgarage. Man kunne alene opsige lejemålet uden genhusningspligt, fordi længen nedbrændte til grunden og at det derfor var at betragte som en NYBYGNING (fra 2009 og hvor der således ikke efterfølgende er foregået lovlige aktiviteter). 5) VK er meget upræcis, både når VK omtaler, hvad man må og ikke må i.h.t. K09-21, kap. 7.1 og 7.2 og når det i BL fastslås, at Citat: kommuneplan afsnit 9.6 Hoteller. Ud fra målsætning om udvikling i mindre byer (min fremhævelse) og landdistrikter, åbnes der mulighed for indpasning af mindre hoteller i eksisterende bebyggelse og i eksisterende byområder. Citat slut. Klager spørger: Hvilket slags hotel og hvilken mindre by eller landdistrikt? Stavreby er hverken eller, men en (meget lille) landsby.

5 6) Uanset om det så var tilladt at vride retningslinjerne i Kommuneplanen, så det kunne tillades at lægge hotel med 21 eller 10 værelser, så er det stadig ulovligt at lægge en genevoldende virksomhed (mit postulat, at et hotel ALTID må rubriceres som mere eller mindre genevoldende) uanset om den er mere eller mindre genevoldende i en afstand af meter fra 4-5 boliger. I BR 10 og andre steder definerer man de afstande, der skal være mellem erhverv og boliger. Hoteller falder ind under klasse 3 ejendomme, hvor afstanden til nærmeste bolig skal være mindst 50 meter. Afstanden er som bekendt mindre og netop derfor er det væsentligt, at man overholder kravene om ekstern støjbelastning (max. 40/35 db). De anførte grænser for støjbelastninger vil, uanset de i lokalplanen foreslåede tiltag til afhjælpning, blive overtrådt. 7) Udover det ovenfor anførte, anfører klager, at der er sket en uhensigtsmæssig udhuling af lokalplansystemet ved at tage en enkelt ejendom ud af en eksisterende lokalplan, give en række dispensationer, som man ikke kunne give i.h.t den eksisterende plan og straks give en dispensation fra en af BL's og nu NBL's væsentlige bestemmelser og forudsætninger (landskabelig indpasning) vedrørende ejendommens bygninger. Forklaring følger nedenfor. Det er derfor klagers opfattelse, at alle disse tiltag kun har eet formål: at omgå klageinstansens tidligere afgørelser for udelukkende at kunne benytte den i 2009 genopførte længe til det oprindelige (landzonetilladelsessagen) søgte formål: Festlokale. Lokalplan nr. 64 af okt fastslår i 8.4 bl.a.: Tage skal dækkes med røde/rødbrune tegl eller med strå. NBL fastslår i 5.5 bl.a.: Tag på længer skal være røde vingetegl eller stråtækte tage med synlige spærfødder langs tagskæg. Med henvisning til den nye lokalplans 1.1 burde 5.5. tilsikre at formålsparagraffen overholdes ved at gøre brug af lokaliteterne betinget af, at tagdækningen er korrekt i henhold til lokalplanens bestemmelser. (Ejer har overtrådt byggetilladelse fra 2009 og efterfølgende fået en 10-års dispensation for det nylagte eternittag) 8) Anstændige forvaltningsprincipper. Det er efter klagers mening en retlig overtrædelse af almindelige forvaltningsprincipper, at man bevidst undlader at medtage det egentlige formål med Lokalplanen: udnyttelsen af ejendommen til selskabsformål for så i selve lokalplanen at ændre 1 (formålsparagraffen) til også at omfatte selskabsformål. Bonuslokalplanen skal alene tilsikre, at ejeren kan udnytte det eksisterende NYBYGGEDE lokale til festarrangementer, således som han allerede i det seneste 3½ år ulovligt har anvendt lokalet.

6 9) Er princippet om: at bygherre finansierer projektlokalplaner/matrikellokalplaner overholdt? VK's praksis om omkostningsdækning i byggesager og i planlægningssager bedes oplyst, både i almindelighed og i denne sag i særdeleshed. Jeg tillader mig at spørge på en anden måde: Er sagsbehandlingsomkostninger, som i denne sag er godt på vej til kr. 3 millioner, rimelig set i lyset af, at der åbenbart ikke ligger et generelt ønske til grund om at kunne placere hoteller, hvor VK finder det passende 10) Det ses ikke, at VK, hverken i forbindelse med Ny L eller tillæg nr. 16 til K09-21, har overholdt Bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne. (Trådt i kraft den 1. september 2011). Uanset om en sådan tilladelse ville være bevilget eller ej, så er formalia IKKE overholdt.. Stavreby den 3. maj 2013 Med venlig hilsen Eivind Sveinbjørnsson Stavreby Strandvej 41, 4720 Præstø Gebyr kr. 500,- (evt. 2 x kr.500,-) bedes opkrævet. Nærværende sendes som til VK og til NMK og afleveres i trykt format til VK. Nærværende sendes Bcc til de ca. 100 personer, som over for mig har tilkendegivet, at de bakker op om klagen og indsigelserne

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere