Renteprognose september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose september 2015"

Transkript

1 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres renteforhøjelser. Samtidig ser vi en negativ udvikling i Kina, og at inflationsforventningerne i euroland trækker nedad for de længere renter. Vi forventer fortsat stigende lange renter, men vi ser et langsommere tempo for tilpasningen, end for en måned siden. Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets - Renter Vestergade 8-16 DK Silkeborg De korte renter: Første rentestigning fra Nationalbanken, forventer vi, kommer indenfor 2 måneder. Valutareserven faldt yderligere i august, og den er nu nede på 536 mia. kr. Vi forventer en samlet forhøjelse af indskudsbevisrenten på bp., inden udgangen af 2015, hvilket formentlig vil forhøje F1 renten med bp, da en del af rentestigningen allerede er forventet. De lange renter: Når vi ser på den seneste udvikling på de finansielle markeder hæfter vi os især ved øget risiko for lavere vækst i Kina (end først forventet) og den afsmittende effekt, det vil have på verdenøkonomien, samt at forventningerne til lav inflation i europa i en længere periode tager til i styrke. Samlet får det os til at dæmpe vores forventninger til stigning i de lange renter. Vi forventer nu, at om et år ligger den danske og tyske 10-årige rente bp højere end i dag. Analytiker: Mette Kornvig Læs flere renteanalyser på plus.jyskebank.dk Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. Boligrenterne I øjeblikket kan låntager i fastforrentede lån få et fastforrentet 3 % lån. Det betyder, at den meget høje nedkonverteringsaktivitet, vi så i starten af året, (med over 100 mia.kr. konverterede lån på en termin) næsten er forsvundet. Denne termin ser det ud til, at lån for blot 10 mia. kr. vil blive konverteret. Vi forventer, at den næste aktivitet, vi kommer til at se på boligmarkedet, bliver opkonverteringer, men får vi ret i, at renterne kun kommer til at stige langsomt, kommer der til at gå nogen tid uden stor aktivitet for låntagerne. Ser vi på kontantlånsrenterne er de så småt begyndt at stige, og vi forventer yderligere rentestigninger i de korte renter. Hvis presset på kronen ikke genoptages, vil nationalbanken hæve renten med især højere F1 renter til følge. Vi forventer, at F1 renten til december vil ligge omkring 0,20 % højere end i dag. Se evt. seneste indslag om bolig på Jyskebank.tv 1

2 Mia.DKK Forventning: F1 F5 30-årigt fast m. afdrag 0,05 0,90 3,0% lån kurs 98,00 Refinansiering pr. 1 0,20 0,95 3,0% lån kurs 97,50 jan. Refinansiering pr. 1. 0,25 0,95 3,0% lån kurs 97,00 apr. Om et år 0,35 0,95 3,5% lån kurs 100,00 Hvordan de lange og korte renter bevæger sig i forhold til hinanden har betydning for hvor attraktivt det er at gå i fast rente. Vi har set en tendens til, at låntager har skiftet deres flekslån ud med fastforrentede lån i starten af året, men den bevægelse er stoppet op efter maj måneds stigning i de lange renter. Vi forventer igen at se en bevægelse mod de sikre fastforrentede lån, hvis vi får ret i, at de korte boligrenter vil stige mere end de lange. Figur 1 viser, at mængden af fastforrentede lån er steget, men også, at stigningen på det seneste er afmattet. Figur 1: Samlet mængde konverterbare obligationer i mia.kr. Når udtræk går fra, er den samlede mængde konverterbare obligationer næsten ikke steget Betydning for investering Da vi fortsat forventer stigende renter er vores anbefaling, at man er forsigtig med at have for stor renterisiko i sin obligationsportefølje. De konverterbare realkreditobligationer har tabt på det seneste, og det virker som et godt tidspunkt at øge sin eksponering overfor dette segment relativt til statsobligationer og rentetilpasningsobligationer. Vi anbefaler, man fylder godt op med konverterbare obligationer i sin portefølje og supplerer med floatere så man ikke får en for høj rentefølsomhed. Se vores obligationsanbefalinger for mere info. 2

3 Figur 2: Udvikling i statsrenter 4 3,5 3 2,5 Der er god sandsynlighed for at vi har set rentebunden 2 1,5 1 0,5 0 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 jul 14 jul 15 10Y DK 10Y Euro Kilde: Bloomberg Hvorfor forventer vi stigende renter? Den væsentligste grund til, at vi forventer, at renterne skal stige er, at renterne ligger på et, i vores øjne, meget lavt niveau - også når den økonomiske situation tages i betragtning. Når vi langsomt bevæger os væk fra krisen og presset på kronen, vil renterne stige. ECBs opkøb af statspapirer har presset de historiske lave renter endnu lavere, og på sigt forventer vi, at renterne kommer til at ligge højere end i dag. Se evt. global økonomi for mere om vores syn på verdensøkonomien. Hvad taler for, at renterne stiger hurtigere end vores hovedscenarie? Renterne vil stige hurtigere, end vi forventer, hvis markedet får information, der tyder på stærkere end forventet vækst, især i USA og Tyskland, eller højere end forventet inflation. Kraftig trafik ud af stats- og realkreditobligationer pga. øget risikoappetit, f.eks. som følge af kraftigt stigende aktier, vil også medføre stigende renter. Hvad taler for, at renten stiger mindre, end vi forventer? Forværring af makronøgletal, der vil øge frygten for en lang periode med lav vækst i USA, Kina eller Tyskland, vil alt andet lige betyde lavere renter. Yderligere aggressive lempelser fra ECB (eksempelvis nye opkøbsprogrammer), øget frygt for deflation eller øget efterspørgsel efter sikre danske og tyske statsobligationer, f.eks. som følge af fornyet græsk uro eller geopolitiske kriser, vil også skabe pres nedad på renterne. Rentetema: Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank sænkede renten med 70 bp i forsvar af kronen imens valutareserven steg. Spekulanters opfattelse af, at Nationalbanken kunne finde på at forlade sin fastkurs overfor Euroen, er kraftigt aftaget og det 3

4 virker oplagt at Nationalbanken igen skal hæve renten. Det svære spørgsmål er hvornår, det sker. Nu er valutareserven faldet med omkring 200 mia. og er nede på 536,2 mia. kr. Vi nærmer os altså niveauet fra starten af 2015 på 450 mia. kr. Tempoet på interventionerne er gået lidt op i forhold til juli, hvor der blev solgt for 40 mia. kr. Samlet venter vi, at Nationalbanken vil hæve renten med 50 bp. indenfor de kommende 12 mdr. Læs mere om hvornår Nationalbanken hæver renten her 4

5 - 24 mdr - 21 mdr - 18 mdr - 15 mdr - 12 mdr - 9 mdr - 6 mdr - 3 mdr + 3 mdr + 12 mdr - 24 mdr - 21 mdr - 18 mdr - 15 mdr - 12 mdr - 9 mdr - 6 mdr - 3 mdr + 3 mdr + 12 mdr Markedsrenter og prognose Jyske Markets september 2015 STATSRE NTE R USA Fed-funds 1 år 2 år 10 år Markedsrente i dag 0-0,25 0,35 0,71 2,12 Forventning om 3 mdr 0,25-0,50 2,35 Forventning om 12 mdr 0,75-1,00 2,55 E uroland E CB 1 år 2 år 10 år Markedsrente i dag 0,05-0,26-0,23 0,68 Forventning om 3 mdr 0,05 0,70 Forventning om 12 mdr 0,05 0,85 DANMARK Indskudsbevis 1 år 2 år 10 år Markedsrente i dag -0,75 0,34-0,17 0,93 Forventning om 3 mdr -0,45 1,00 Forventning om 12 mdr -0,25 1,10 SWAPRENTER E UROLAND E uribor 6M SWAP 1 SWAP 2 SWAP 10 SWAP 30 Markedsrente i dag 0,04 0,04 0,08 1,00 1,55 Forventning om 3 mdr 0,13 1,05 Forventning om 12 mdr 0,10 0,20 1,15 1,70 Danmark Cibor 6M SWAP 1 SWAP 2 SWAP 10 SWAP 30 Markedsrente i dag 0,17 0,24 0,33 1,34 1,87 Forventning om 3 mdr 0,35 1,40 Forventning om 12 mdr 0,40 0,50 1,45 2,05 Dagens rentekurver og forventninger Tilbageblik og forventninger Danmark Swap % 2,5 2,0 Forventning om 12 mdr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 10 1,0 1,0 0,5 0,5-2 år 0, Løbetid (0,5) % 1,0 2,50 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Forventning om 12 mdr ,00 1,50 1,00 0,50 - (0,50) 2 år 10 Euroland stat Løbetid 5

6 Vigtig Investorinformation Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Selskabsanalyser er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Opdatering af analysen Analyser, anbefalinger og ad hoc publikationer opdateres ikke. I stedet offentliggøres en ny publikation, når og hvis Jyske Bank finder det nødvendigt. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles papiret i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at papiret vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Risikomærkning: Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. Kompleksitet: For at et produkt kan betegnes som Ikke-kompleks : Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs. Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen. 6

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Kina: Dim Sum Bon Appétit

Kina: Dim Sum Bon Appétit 8.. Kina: Dim Sum Bon Appétit Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer i CNY Hvorfor: Tilbyder et fornuftigt afkast Har en attraktiv defensiv karakter CNY (CNH) ventes at styrke sig over for EUR Vi anbefaler

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise.

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere